Учителя - Чистото Сърце - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя – Чистото Сърце

Чистото_Сърце

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

ЧИСТОТО

СЪРЦЕ

Варна, 2021 г.

Предговор

Само едно Чисто Сърце може да прозре Справедливостта. Сърцето е виждащо, а не очите.

Чистото Сърце е Божествен Дар за Пътя.

Бог се образува само в Чистото Сърце.

Чистото Сърце е точен Водач на човека.

Бог познава Тайните на Сърцето ти.

Чистото Сърце е Нерушимостта, тайната Канара.

Само Чистото Сърце е Храм.

Ако поведението на човека е сърдечно, то той ще разбере словото и ще преобразява.

Чистото Сърце е сияеща Реалност.

Чистото Сърце никога не губи крилата си.

Само Бог може да влиза в Чистото Сърце.

Сърцето може да се превърне в диамант за човека.

Чистото Сърце е Тихият Смисъл.

Чистото Сърце е чуло Гласа Му.

Само Мъдрите имат Живо Сърце любещо Сърце.

Сълзите са слънцата на Чистото Сърце.

Истината обича да докосва Чистото Сърце.

Чистото Сърце е Духовен мед, Духовен нектар.

О, Господи, направи Сърцето ми Мистерия!

АУМЪ

Елеазар Хараш

Юни, 2021 г.

Чистотата на сърцето

Чистотата на сърцето е център на блаженствата. Ако искате да имате туй благо, препоръчвам ви като метод да придобиете чистота на сърцето.

(книга 1/стр. 58)

Чисто сърце. За да постигне човек чистота на сърцето, най-първо трябва да бъде чрезмерно търпелив, милостив, да има тъй непоколебима вяра, щото никакво нещастие, никакво страдание да не могат да го разколебаят; да бъде еднакво справедлив към себе си и към другите, да бъде безкористен и самоотвержен. (1/стр. 100)

Като блесне Светлината, ще дойде и Топлината в сърцето, а с това всичката омраза, която сега съществува, и стремлението да станем малки и големи ще изчезне. (1/стр. 124)

В сърцето си не трябва да допускаме никакви лоши желания… (1/стр. 160)

Питам ви: решихте ли си задачата за чистотата на вашето сърце, научихте ли се да контролирате ума и сърцето си?

(1/стр. 216)

Човек трябва да бъде с такова лице, каквото е и сърцето му тъй твърди Великата Окултна Школа. (1/стр. 242)

От вас се изисква абсолютна чистота на сърцето! (1/стр. 242)

Богатството на човека е скрито в неговото сърце. (1/стр. 430)

Едно добро, хармонично сърце влиза в положението на всеки страдащ.

(2/стр. 79)

Знаеш ли, какво нещо е чистият по сърце? (2/стр. 146)

Казано е: „Само чистите по сърце ще видят Бога.“ (2/стр. 146)

Христовото Учение възстановява Божествената хармония или изгубените Добродетели в човешката Душа. Най-първо то трябва да ви направи чисти по сърце. (3/стр. 94)

Ще кажете: „Може ли човек в този свят да живее и сърцето му да е чисто?“. Може. (3/стр. 94)

Да бъдат умът и сърцето ви чисти, значи да сте ясновидци. Когато се очистите така, вие ще можете да разберете от кого ви е изпратена дадена мисъл, от кого ви е изпратено дадено желание.

(3/стр. 114)

Нека всяко сърце си остане такова, каквото го е създал Господ. (3/стр. 115)

Всяко сърце по начало е добро, но става такова, каквото направление му дава умът. (3/стр. 115)

Разширете си сърцето, гледайте в очите света, благодарете за всичко, стремете се към Чистота! (3/стр. 192)

Очистете сърцето си! (4/стр. 129)

…Сърцето не е място, което да напълниш с тревоги, а е носител на най-хубавите желания и чувства. (4/стр. 188)

Който съзнателно поддържа чистота във физическия си живот, той ще бъде чист и в сърдечния, и в умствения си живот. (5/стр. 134)

…Само при едно чисто съзнание може да има добро сърце, да се прояви сърцето в него. (6/стр. 409)

Никога не допущайте една отрицателна мисъл нито в ума си, нито в сърцето си, нито в душата си, нито в духа си за Бога. (6/стр. 478)

Всички ония впечатления на злото трябва да се заличат от вашия ум, трябва да се заличат от вашето сърце и душа… И Давид казва: „Сърце чисто Бог да създаде в мене.“ (7/стр. 392)

…Човешкото сърце, то е цял свят, то трябва да се приготви това сърце да даде понятие за Бога. (8/стр. 178)

Истински човек е онзи, който е внимателен в най-малките микроскопичес­ки добродетели и ги спазва напълно.

(8/стр. 444)

Там, дето има красота; там, дето има чистота, в ума и в сърцето на този човек има жизнени сили, с които може да преодолее всички външни физически препятствия в живота. (11/стр. 186, 187)

Без сърце човек няма никакъв смисъл. (12/стр. 8)

Бог обича тихото сърце, смиреното, съкрушеното. (12/стр. 369)

Бог изисква да имаме чисти чувства.

(12/стр. 370)

Свърже ли се с природата, човек отваря сърцето си за всички живи същес­тва. (13/стр. 231)

Чист трябва да бъде човек по ум и по сърце. (13/стр. 243)

Вложете Любовта в сърцето си и страхът ще излезе вън. (13/стр. 317)

Вярващият… носи Божията светлина в ума си и Божията топлина в сърцето си, и под тяхното влияние расте и се развива. (14/стр. 16)

За да държите слънчевия си възел в изправност, никога не допущайте в сърцето си отрицателни чувства. (14/стр. 35)

Да бъдеш добър човек, това значи, да имаш добре организирано сърце.

(14/стр. 77)

Доброто сърце разрешава и най-трудните въпроси. (14/стр. 87)

Иска ли да бъде здрав, човек трябва да подържа физическа, сърдечна и умствена чистота в живота си. (14/стр. 89)

За да отпуши сърцето си, човек трябва да мине от видимото към Невидимото… (14/стр. 128, 129)

…Когато сърцето чувства правилно, Душата е здрава. (15/стр. 8)

…Сърцето приготвя храна за Душата.

(15/стр. 8)

Дойде ли до прашасване на ума и на сърцето, човек трябва вече да търси спасение. Само Божествената мисъл и Божествените чувства могат да го спасят.

(15/стр. 41)

Следователно искате ли да запазите чистотата на сърцето си, не дръжте в ума си две разбирания за живота, за науката, за Природата. (15/стр. 159)

Човек трябва да премахне тази прег­рада, да освободи сърцето си, за да могат енергиите да текат свободно в него, да се отправят към ума. (16/стр. 214)

Достойнство има онзи човек, който разполага със своето добро сърце и счита, че всички хора са създадени добри.

(17/стр. 40)

Сега от всички хора се изисква чистота… Като пречистят живота си, в тях ще остане само Божественото.

(17/стр. 161)

Когато говорим за сърцето и за ума на човека, имаме предвид разумното сърце и онзи ум, който е израз на интелигентност. (17/стр. 203)

Камък по камък трябва да слага човек в своя ум и своето сърце, за да може един ден да изгради нещо цялостно.

(17/стр. 216)

Когато сърцето е свободно, чувствата се изявяват правилно. (17/стр. 229)

Чистотата зависи от човешкото сърце. (18/стр. 32)

Трябва да се прояви сърцето на човека. Доброто, което е в човека, трябва да се прояви, а това добро само чрез сърцето може да се прояви. (18/стр. 34)

Аз се радвам на хора, които имат добри сърца, светли умове, благородни души и силни духове. (18/стр. 74)

Разположението на човешкия ум, сърце, светлият ум, широката Душа и силен Дух, те са голямото богатство, което човек притежава. (18/стр. 95)

Що е сърцето? Сърцето носи половината от благословенията, които Бог ти дал. (18/стр. 243)

Сърцето ти е създадено за Божествената топлина. (18/стр. 321)

Божественото да мине през твоето сърце, през твоя ум. (18/стр. 342)

Щом се отворят порите на сърцето, Любовта се изявява правилно.

(18/стр. 370)

В сърцето да дойде Царството Божие и Неговата Правда, а пък във вашите пос­тъпки да бъде Волята Божия.

(18/стр. 451)

В доброто чувство Божият Дух пребъдва. (18/стр. 487)

Всичко, каквото ви се дава от Бога, възприемете го на радо сърце.

(18/стр. 517)

Всичко, което излиза от Бога, е чисто.

(18/стр. 711)

Синове человечески, синове Божии, пригответе сърцата си, за да Го посрещнете и приемете в Сила и Слава!

(19/стр. 84)

Всяко приготвено сърце, всяка любеща Душа ще стане жилище, гдето Господ ще се спре да вечеря и да се развесели със своя избран. (19/стр. 86)

Не са думите, които скланят Небето, но е доброто и чисто сърце. (19/стр. 204)

Вашето сърце трябва да стане проводник на Божествената топлина, която носи съдържанието на онова, което е написано. (20/стр. 42)

Щастливият живот изисква абсолютна чистота. (20/стр. 138)

Идеята за Любовта, ако влезе във вас, във вашия ум, ако влезе във вашето сърце, няма ли да ви донесе вашето благо? Всичкият живот ще ви донесе.

(20/стр. 217)

Стремежът определя движението на сърцето. (20/стр. 321)

Сърцето трябва да има трептенията на светлината и трептенията на топлината. (20/стр. 338)

Духовния свят то е сърцето на човека. (20/стр. 422)

Когато бръкнеш в своето сърце и не може да напипаш Бога, казваш: „Свърши се всичко!“. (20/стр. 448)

Когато бръкнеш и напипаш Бога, напипаш го в сърцето си всичко ще стане. (20/стр. 448)

Ако една мъчнотия знаеш да я извадиш от Душата си и Господ ще те благослови. (20/стр. 522)

Ние се нуждаем от хора, които имат Сърце, които имат Душа. (9/ стр. 70)

Човек, който има силно сърце, него болест не го хваща, хрема не го хваща, беднотия не го гази, дяволът не го гази, никой не го гази. (9/стр. 371)

Говорът на чистото сърце

Аз казвам: „Да се обичаме“ това е говорене на сърцето. (3/стр. 85)

Сърце, което скърби, което тъжи, съзнава своята погрешка и ще се изправи. То казва: „Не искам да правя тази погрешка, но я правя“. (7/стр. 61)

Онзи богатият човек, на когото сърцето се е отворило, да отиде в някоя бед­на къща, свръхсъзнанието в него го е подтикнало, в него Божественото говори. (8/стр. 473)

…„Кажи на този човек, че работите му скоро ще се оправят.“ И той казва: „Работите ще се оправят“. (…) Тъй трябва да говори езикът, тъй трябва да говори и сърцето на света. (11/стр. 103)

Онзи, който има правилно сърце, не можеш да не го обичаш. (18/стр. 33)

Като се е учило добре, сърцето създало доброто. (18/стр. 336)

Ангелската Любов се проява в твоето сърце. (18/стр. 688)

Навсякъде носете тази щедрост на Великата Божия Любов, която се излива в света, която казва: „Излейте моята Любов, предайте тази Любов в света, за да се прослави Името Божие“.

(20/стр. 241)

Ами че вашият ум, който Бог дал, ами вашето сърце, което дал, нека проговори вашето сърце. (20/стр. 215)

Огледай се в чистотата на сърцето си

В човека има едно вътрешно огледало, в което той сам може да види каква е съдбата му. (11/стр. 28)

Чисти като децата…

Какво се иска от човека? Да бъде добър ученик… Същевременно той трябва да цени учението, а за това му е нужно добро сърце. (2/стр. 57)

Вътрешно, по сърце трябва да бъдете като децата десет пъти да ви лъжат и пак да вярвате. (4/стр. 143)

Та, вие ще се върнете към онези чисти нрави, към чистите мисли на непокварените детски умове, към чистите чувства на непокварените детски сърца и към чистите постъпки на непокварената детска воля. (7/стр. 243)

Когато вие се радвате, с всяка ваша радост иде една душа. Радостта, която чувствате във вашето сърце, то е присъствието на тази душа. (7/стр. 598)

Ти ще бъдеш един проводник на Великото, на Божественото в света.

(9/стр. 178)

…Всички ония хора, които имат непокварен ум и непокварено сърце, са деца на Бога. (18/стр. 69)

Новото седи в следното: умът и сърцето ви трябва да бъдат детински.

(18/стр. 69)

Дете е туй, което се ражда в нас. Новото, което постоянно се ражда, те са нашите деца. (18/стр. 236)

Та, турете на сърцето едно разположение, да замязате на деца. (18/стр. 285)

Може да не си чист, но да имаш желание да се очистиш, тогава молитвата ти ще иде при Бога. Понеже туй желание е Божествено. (18/стр. 712)

Ако Ме търсите с всичкото си сърце, няма да има нещо невъзможно.

(19/стр. 205)

Чистото Сърце е Храм Божий

Необходимо е да пристъпите, да приготвите сърцата си за Духа. (4/стр. 18)

Когато се очисти храмът ви, тогава ще дойде Господ. (3/стр. 172)

Човек трябва да бъде чистосърдечен: направи ли той една погрешка, да не чака тя да остави петно на дрехата му, но веднага да се изповяда… (5/стр. 95)

Молитвата е акт на сърцето, а не на ума. (5/стр. 166)

Колко хубаво било да ти трепне сърцето за твоя ближен! (7/стр. 131)

Казвам: Когато Бог хлопа на вратата на вашите сърца, отворете Му.

(7/стр. 212)

Ония молитви са в света, когато ние работим за общото добро, за доброто, което Бог е направил, работим едно с Бога. Или казано в кратък смисъл: Да се изпълнява Волята Божия. (11/стр. 20)

Вие сте храм Божий. (11/стр. 410)

Не опетнявайте в себе си онова малко, свято място, в което Бог присъства.

(15/стр. 171)

Колкото и да е малко вашето Светилище, пазете го чисто, неопетнено.

(15/стр. 171)

С всичко търгувайте, но сърцето си оставете чисто, непокварено, запазете сърцето си в Чистота и Святост.

(15/стр. 171)

При един виден адепт, който познавал добре магията, дошъл друг адепт да разговаря с него. Като разговаряли по различни въпроси, гостът пожелал да влезе в Светилището на адепта и да го разгледа. Без да мисли много, домакинът отворил вратата на Светилището си и пуснал госта вътре. След заминаването на госта, адептът забелязал, че му липсват жезълът и чашата гостът ги взел за себе си. Кой е виновен за кражбата? Самият адепт, той не трябваше да отваря Храма си и да показва на хората какво има в него. Този Храм представлява човешкото сърце, което трябва да бъде затворено. (15/стр. 171, 172)

Бог, на Когото хората трябва да се молят, не се намира в центъра на земята, но в Душата на човека. (18/стр. 67)

Единственият, Който може да ни предаде какво нещо е чистотата, то е само Бог, ако Той изпраща Любовта си.

(18/стр. 707)

Казвам: Каква е вашата мощна дума, с която вие хлопате на Божиите врата?

(20/стр. 272)

Самовнушение

И при всички погрешки на сърцето си, кажи: Няма нищо, ще се оправи тази работа. (7/стр. 61)

Като дойде някоя мъчнотия в сърцето ти, извади правилото за сърцето си и кажи: „Като ученик, аз трябва да имам сърце чисто като кристал без никаква нечистотия“. (16/стр. 40)

Щом кажеш така, злото ще дойде при тебе и ще каже: „Ти можеш да грешиш“. Кажи му: „Не, аз трябва да имам сърце чисто като кристал!“. (16/стр. 40)

Да обичате тъй както Бог обича. Дръжте тази мисъл, каквото и да е!

(11/стр. 22)

Цената на сърцето

Ако в тебе сърцето не е развито, капиталът, който имаш, няма да знаеш как да го раздадеш. (6/стр. 489)

Знаете ли колко струва вашето сърце? (6/стр. 495)

Божествено Сърце

…Нам предстои първо да се освободим от тези нечистотии, събрани у нас от хиляди години, за да остане само чистата кръв, т.е. чиста Божествена мисъл и чисто Божествено Сърце. (3/стр. 160)

Чистите желания откъде се добиват? От Божественото Сърце. (6/стр. 430)

Когато говорим за Любовта, за чувствата, ние трябва да разбираме Божественото Слънце, от което всички желания, които излизат, са чисти. (6/стр. 430)

Най-първо, чрез меката светлина, като се обърнете, ще видите туй, което наричате Божие Лице; чрез меката топлина ще видите пулсирането на Божието Сърце, какво е спрямо вас и през меките постъпки ще видите онази Разумност, която съществува в цялата Природа.

(7/стр. 482)

Любовта е достояние само за Божественото Сърце и тя от него се изявява навсякъде и всички се ползуват… И тогава ти по туй течение на Божествената Любов, ти може да разбереш…

(11/стр. 257, 258)

Тази любов, която не е минала през Божественото Сърце, не е Божествена.

(11/стр. 258)

Любов, която съблазнява, не е минала през Божественото Сърце. (11/стр. 258)

Човек трябва да слуша Божественото Сърце и на него да се подчинява…

(16/стр. 283)

Божественото Слънце Пулсира в нас

Разумното Слънце, което носи живот, е онова Божественото Слънце, което работи у нас. (10/стр. 419)

Човешкото сърце е свързано със слънцето. (9/стр. 262)

Любовта, която иде от Слънцето, внася радост и веселие в нашите сърца.

(7/стр. 132)

Както вибрира слънцето, такъв ритъм, такъв пулс има и сърцето…

(9/стр. 262)

Нормалното биене на сърцето е свързано със слънцето. (9/стр. 262)

Бог, Който създаде земята, то е нашето сърце. Някои вземат сърцето, че е Слънцето. (9/стр. 503)

Сърцето в Слънчевата система играе важна роля. От туй сърце, което човек има, човешкият ум може да богатее и да се повдига. (9/стр. 503)

Слънцето на човешкия живот не е изгряло още, но човек има ръководни нишки, които го упътват. (13/стр. 20)

Ако Слънцето в човека изгасне, той е загубен. (13/стр. 174)

Сърцето на нашата слънчева система е Слънцето. (14/стр. 129)

Ритмичното движение на кръвта в човешкото сърце се определя от ритмичните вълни на Слънцето. (14/стр. 129)

Пожелайте в себе си да свържете пулса на вашето Сърце с пулса на Космическото Слънце. (14/стр. 129, 130)

Като казвам, че човек трябва да се свързва с енергиите на Слънцето, нямам предвид само физическото слънце… Аз имам предвид главно Божественото Слънце, което изгрява в Душата на човека и никога не залязва. (14/стр. 206)

Всеки ден Господ създава ново Слънце. (16/стр. 27)

И рече Господ Господу моему: Аз Съм светилник, който освещава Душата ти, защото Съм Истинен, сияющ в тъмнината. (19/стр. 94)

Сърцето мястото, където Бог извира

Аз исках да направя едно добро на българите, да им покажа как да намерят Еликсира на Живота… (8/стр. 230)

Щом чувстваш, Господ е в Сърцето ти. (7/стр. 256)

Сега препоръчвам и на млади, и на стари Любов, която никога не престава. Тя изтича от непрестанен Извор, за който ще отворим място в Сърцето си.

(1/стр. 388)

Имайте широки сърца, не бъдете тесногръди границите на Божествената Любов са безпределни. (3/стр. 106)

Божията Любов трябва да изпълва сърцата ви. (4/стр. 106)

Божията Любов тече в сърцата ни…

(7/стр. 132)

Щом сърцето ми работи, Бог е там.

(7/стр. 266)

Важното е да се намери такъв един човек, който има свещен ум в себе си и който може да помогне на всички, не само на ближните си, но и на цялото човечество и да му покаже Изворите на живота. (8/стр. 241)

Казвам: само онези хора имат Душа и Сърце в себе си, които имат един Извор в себе си, който постоянно дава.

(9/ стр.70)

Има Един, Който ви обича. Той е онзи Велик Закон в света, Той е Онзи, върху Който почива цялата Вселена, Той е Онзи, Който поддържа всичкия ред и порядък и от Който всичко излиза.

(9/стр. 162)

Има Един, Който постоянно мисли за вас и Който никога не е престанал да мисли. (9/стр. 162)

Божественият процес винаги произтича отвътре. (9/стр. 236)

…Всеки човек е един извор, от който Божественото трябва да изтича навън.

(10/стр. 442)

Този живот, който блика, това е Бог в нас, Който действува, Който действува във всяка една Душа. (11/стр. 283, 284)

Никога не може да имам права мисъл, ако нямам в себе си Божията Любов.

(12/стр. 55)

Човек, който изгубва Сърцето си, той изгубва много нещо, той е изгубил много нещо това са Изворите на живота.

(12/стр. 217)

Носи Любовта, която сега извира в Душата ти! (12/стр. 308)

Вие виждате, че Господ живее в Сърцата на хората, навсякъде живее Бог.

(12/стр. 338)

Сърцето представя мястото, дето се втичат и отдето изтичат Изворите на живота. (14/стр. 77)

Казвам: Има едно място, където всички хора могат да се разбират. Кое е това място? Чистото, кристално езеро.

(16/стр. 38)

То е Божествената Любов, при която човешките Души трябва да отидат да се напият. (16/стр. 38)

Жадната Душа сама ще намери този Извор. Душа, която не е жадна, не може да го намери. (16/стр. 38)

…Спрете се при последния Извор Изворът на Божествената Любов, и пийте от нея… при Извора на живота, откъдето водата се изтича от самата глава широко, изобилно. Там водата не тече, но блика. (16/стр. 79)

Този, от Когото идат всички Притоци на живота, е над нас и Го наричаме Бог. (17/стр. 143, 144)

Иска ли да даде израз на своя живот, човек трябва да се запознае с Притоците на великия живот. (17/стр. 144)

Божието благословение се излива върху вас всеки момент, но вие трябва да умеете разумно да го използвате.

(17/стр. 164)

Онзи Господ, Който живее, Който може да ти помогне като се молиш, да дойде една светла мисъл в ума ти, да дойде чисто чувство в сърцето ти и да дойде една хубава постъпка в тебе, Той е живият Господ. (18/стр. 714)

Бог е място, от което ние може да черпим Вдъхновение… (20/стр. 436)

…Има една невидима връзка, която всичко свързва в едно неразривно Братство. Тази връзка е Любовта на Вечния Невидим Бог Извора на живота.

(19/стр. 103)

Любовта е вътре във вас, проявете я само! Ами че кой е крив, ако вие имате един затворен кран и водата не може да тече през него? Водата ли е крива, или вие? Отворете крана и вашето разумно сърце веднага ще проектира тия извори навън. (22/стр. 376)

Сърцата на всички трябва да са готови да изпълняват Волята Божия.

(22/стр. 376)

Изпразнете сърцата си и отворете вратите им,
за да влезе Бог

Всеки човек, който иска да служи на Бога, трябва да знае Първия закон: да изпразва сърцето и ума си от всякакви лоши мисли и чувства. (1/стр. 250)

Обидил те някой, обърни стомната си: къл-къл-къл… И като я изпразниш, тури в нея Божествени чувства.

(1/стр. 250)

Оскърбил те някой обърни сърцето си надолу. (1/стр. 250)

Знаете ли, че сега, във физическия свят, сърцето е обърнато нагоре? Когато влезеш в една Окултна школа, първото нещо, на което там ще те научат, е да се изпразваш. Когато изпразнят ума ти, ще почувстваш, че нищо не знаеш; когато изпразнят сърцето ти, ще почувстваш, че никого не обичаш. Но това е само привидно като изпразниш ума си, ти ще го поставиш на онзи чучур от Божествени мисли, от който ще се влеят в ума ти висши Божествени идеи; като изпразниш сърцето си, ще го туриш пред Божествения чучур на чувствата и ще изпиташ вливане на Божествени чувства, на велик живот. (1/стр. 251)

Бих желал от вас, като ученици на Окултната Школа, да обърнете сърцето си надолу и да го изпразните острието на сърцето, което представлява върха на един триъгълник, трябва да се обърне нагоре, а основата да остане надолу.

(1/стр. 251)

Питам ви: каква полза ще имате, ако държите в сърцето си с години едно горчиво чувство? Няма да имате абсолютно никаква полза. (1/стр. 251)

Сърцето трябва да има тази форма, която му е дадена първоначално.

(7/стр. 27)

И Христос сега ви пита: „Сърцата ви пълни ли са, или празни, т.е. свободни ли сте, или не?“. (1/стр. 251)

Всички хора, на които сърцата и умовете са пълни, са говеда. Който не иска да е говедо, сърцето и умът му трябва да бъдат празни. (1/стр. 251)

Окултистите казват така: „Когато в сърцето има едно желание, това желание е една спънка за ученика и то ще го въведе в грях“. (1/стр. 251)

Господ е при вашите сърца, вие Го познавате. (1/стр. 338)

Гледайте вашето Сърце пълни ли се с Добро и изпразва ли се от зло. Това е да знаете какво е празнене и какво пълнене. (3/стр. 47)

Човек е това, което носи Свобода за човешкото сърце. (7/стр. 519)

Отворете сърцата си сега за Любов­та към Бога. Любовта е, която ще спаси света. (7/стр. 645)

Да живее Бог в човека, това значи Неговата мисъл да се всели в човека, Неговите чувства в човешкото сърце и Неговата Воля да стане воля на самия човек. (7/стр. 287)

Ти трябва да намериш Бога в сърцето си. (7/стр. 565)

Онова, което внася най-хубавото в човешкото сърце, то е Бог. (7/стр. 590)

Дето и да сте, има Един, Който върви с вас. Това е мощта на човека да вярва в този Един. (9/стр. 162)

Единственото Същество, Което те обича, то е Духът, Божественото.

(9/стр. 393)

Когато Господ дойде, какво ще види в твоето сърце и в твоя ум? (10/стр. 524)

Аз говоря и за Онзи Бог, Който прониква и в мисълта, и в чувствата във всичко прониква. (10/стр. 527)

Онази сила, която подбужда вашето сърце към деятелност, е от Бога.

(10/стр. 671)

Невъзможното за човека е възможно за Бога, Който живее в човека!

(11/стр. 81)

Бог всякога люби това, което е изляз­ло от Него. (11/стр. 121)

Има връзка между нашите постъпки и Божиите постъпки, ако ние сме дали ход на Божественото в нас да се проявява. (11/стр. 145)

Бог е туй, без което човек не може.

(11/стр. 283)

…Да живее Бог в нас и ние да живеем в Бога. (11/стр. 287)

Да постигнем копнежите на нашата Душа, копнежите на нашия ум, копнежите на нашето сърце то е смисълът на сегашния наш живот. (11/стр. 287)

Аз подразбирам под думата „Бог“ туй, без което ти не можеш. (12/стр. 6)

Всеки от вас може да отвори прозорците на вашето Сърце, прозорците на вашия ум, прозорците на вашата Душа и прозорците на вашия Дух. Любовта може да влезе през тези прозорци и да ви даде онова истинско разбиране.

(12/стр. 39)

Желая туй Слово да бъде у вас и да стане за вас една наслада То ще бъде Бог у вас. (12/стр. 40)

Бог в цялата Вечност прави една вдишка и една издишка. (12/стр. 81)

Мъчно е да се докаже, че Бог съществува отвънка. Вътрешно ти можеш да провериш, че има Бог. (12/стр. 219)

Само когато човек работи за Бога, той може да види Божието Лице и Душата му да се зарадва. (16/стр. 52)

Следователно, от човека зависи да бъде добър, да възприема Божията Любов.

(16/стр. 280)

Отвори Сърцето си да се всели Бог в тебе! (17/стр. 156)

Безгранични мисли и чувства трябва да проникнат в Душата ви. (18/стр. 67)

Ето, Господ стои пред вас, Той е Благ, Кротък и Смирен по Сърце, но скоро ще се облече в одеждата на Бога Святаго.

(19/стр. 85)

Сине мой, дай ми сърцето си

В Писанието се казва: „Сине мой, дай ми сърцето си“. Следователно, за да бъде Сърцето ви чисто, трябва да го дадете на Господа. Под думата Господ подразбирам това Велико Бяло Братство, чрез което Господ сега работи в света.

(1/стр. 212)

Ако не си спасен, предложи Сърцето си на Бога. (1/стр. 217)

И тъй, да посветим на Бога онова, което имаме, а не онова, което нямаме. Бог не изисква от нас много. Той не иска Душата ни. Той казва: „Сине мой, дай ми сърцето си“. (2/стр. 92)

Казано е в Писанието: „Сине мой, дай ми сърцето си“. Значи, Бог иска сърцето на човека. (2/стр. 249)

Щом обичаш, сърцето ти е в Ръцете на Господа. Щом мразиш, сърцето ти е в ръцете на дявола. (2/стр. 250)

Обичайте, за да бъде Сърцето ви в Ръцете на Господа. (2/стр. 250)

Докато сърцето не бъде в пълно служене на Бога, човек всякога ще се натъква на противоречия. Казано е: „Сине мой, дай ми сърцето си“. Значи, със сърцето си човек служи на Бога… (2/стр. 363)

…Ангелите… те нямат право да се занимават с човешкото сърце. Това е достояние само на Бога. Затова е казано: „Сине мой, дай ми сърцето си“.

(2/стр. 388)

Казано е в Писанието: „Сине мой, дай си сърцето“. Значи, Бог не иска ума на човека, но иска неговото сърце.

(7/стр. 80)

Когато искаш Бог да ти помогне, отправи своята Душа, своя Дух, своето сърце и своя ум към Него. (7/стр. 244)

Постъпи* (пристъпи) към Него с всичката си чистота и доброта на своето сърце и на своя ум и пожелай да изпълниш Неговата Воля. (7/стр. 244)

И най-после ще намерите Бога във вашето сърце, ще се прояви чрез чувствата ви. Дойдете ли до волята си, там Бог не слиза. Там няма да Го намерите. Той ще дойде до сърцето ни най-много…

(7/стр. 245)

…Бог, Който ни познава, казва: „Сине мой, дай си сърцето“. Бог иска нашето сърце, за да го обработи. (7/стр. 598)

А да дадеш сърцето си на човека, това е глупаво. Само едно изключение в света съществува Той е Бог. (12/стр. 217)

Когато ние дадем сърцето си на Бога, Той го връща с всичките му придобивки.

(12/стр. 218)

В Бога има нещо благородно и възвишено. Когато дадеш сърцето си на Бога, ти ще се повдигнеш. (12/стр. 218)

Питам: Ако Бог е ваш Баща, какво има да се смущавате? (12/стр. 221)

Ако аз любя Баща си, между Баща ми и мене не може да се яви никакво нарушение. Неговото Сърце всякога ще бъде за мене отворено. (12/стр. 221)

Христос казва: „Отец ми работи“. Къде? В Душата ми, в съзнанието ми, в сърцето ми, в ума ми. (16/стр. 14)

Като се намерят в затруднения, в смущения, мнозина казват, че уповават на Бога, Той ги ръководи. Това ръководство се крие в техния ум, в тяхното сърце. (17/стр. 172)

Обърнете се към Мен с всичкото си сърце и Ме призовете, и ще ви отговоря.

(19/стр. 197)

Турете Христа в сърцето си

Когато Христос дойде пред вашите сърца и похлопа, Той ще ви запита: „Вашите стомни празни ли са или пълни, вашите умове празни ли са или пълни, вашите сърца празни ли са или пълни?“.

(1/стр. 251)

Турете Христа на същото място, възприемайте Христовия Дух в сърцата си, възприемайте Христовите мисли в умовете си и от нищо друго няма да имате нужда. (1/стр. 251)

Ще ви кажат: „Твоето сърце стопли ли се?“. Да, когато ставам сутрин и изпълнявам Волята Божия, когато се храня с Любов, когато говоря с Любов, когато пиша с Любов, когато чета с Любов.

(1/стр. 399)

Питам се: аз с Христа ли съм? Тогава познавам ли Христа, или не? Да, не само че Го познавам, но и живея заедно с Него и разговарям с Него, всеки ден се храня заедно с Него. Отличен човек е Христос! (1/стр. 400)

Вие мислите, че сте нещастни, защото Господ не ви обичал. Кажете ли така, това са кармичните ви грехове. Затова излезте от вашите зимници и турете в Сърцето си думите Отец и Син.

(3/стр. 105)

Ти ще живееш във волята си, Бог ще живее в сърцето ти, а ближният в ума ти. (3/стр. 109)

…Бога ще държиш в Сърцето си.

(3/стр. 109)

…Божественият Принцип да бъде в сърцето ви. (3/стр. 109)

Спазвате ли този Божествен Принцип умът и сърцето ви да са в съчетание, вие ще имате в себе си Христа и учениците Му. (3/стр. 110)

…Бог трябва да живее в сърцето ви, за да го измени не давайте никому другиму да обръща сърцето ви. (3/стр. 113)

Христос ще поставите в сърцето си…

(3/стр. 118)

Вашият ум, сърце да бъдат готови да дойдат до туй съзнание да изпълните Волята на Христа. (4/стр. 32)

…Мен ме интересува умът ви, съзнанието ви, сърцето и волята ви, а най-много Душата ви и присъствието на Хрис­та в Душата ви. (4/стр. 44)

Дайте място на Господа във вашето сърце да ви научи да обичате. (6/стр. 133)

Христос ще дойде отвътре… в сърцата на хората. (7/стр. 153)

„Облечете се в Господа Исуса Христа.“ Казвам: Облечете се в Господа Исуса Христа, така че да се прояви Любовта Му във вашите сърца. (7/стр. 288)

Ако Душата на Христа не живее заедно с вашата Душа, как ще бъдете силни? (11/стр. 120)

Всичките хора трябва да отворят ума, сърцето си и да вярват в туй, в което Христос вярваше, да обичат туй, което Христос обичаше, да бъдат готови тъй както Христа да страдат. (11/стр. 335)

Навсякъде е Христос, (Той) казва: „Даде Ми се всяка власт на Небето и на Земята“. Това подразбира: в човешките умове, в човешките сърца, в човешките Души. (12/стр. 110, 111)

Христос оперира със Своята Любов и ще дойде един ден, когато всичките препятствия ще се стопят, както се стопяват снеговете по планините. (12/стр. 111)

…Направете връзка с Христа. Това е Любов, която ще осмисли вашия живот.

(12/стр. 111)

Туй, което Христос е казал, е написано в човешките Души. (12/стр. 332)

Иска ли някой да познае Сърцето ти, това може да стане само по един начин какъв е този начин? Той трябва да влезе в сърцето ти като чиста червена кръв; докато се превърне в чиста кръв, той трябва да мине през устата, стомаха, червата, да се обработи и после, като кръв, да отиде в Сърцето това означава стиха от Евангелието: „Ако не ядете плътта Ми и не пиете кръвта Ми, нямате живот в себе си“. (15/стр. 172)

Не търсете Христос тук или там, Той е вътре във вас, във вашата Душа.

(16/стр. 41)

Ако имаш разумно сърце, Христос може да дойде и да живее в него.

(22/стр. 374)

Великият Брат

И тогава може да кажеш: „О, дано да ми беше Ти като брат, Който Си създал всичко. Ти, Който си създал всичко, да ми бъдеш като брат, да може аз да Те обичам, да Те разбирам, да вляза в Твоята мисъл, да вляза в Твоите чувства, да трепери моето сърце, да видя колко е хубава Твоята любов“. И тогава Братът ще отговори, ще стане Брат. И сестрата ще ти отговори и сестра ще стане.

(11/стр. 266)

Ето заветното обещание, което е отдавна очаквано: възвестяването на Синовете Божии Синовете на Вечната Любов, които зова Мои братя. (19/стр. 85)

Ето, скоро ще чуете глас от Небето, Глас на приходящий и изходящий от Господа Ангел на силите. Така говори Онзи, който ни е изкупил със Своята кръв, който е наш Брат, плът от плътта ни и кост от костта ни, и Дух от духа ни, на Когото Душата е обединена с нашата душа и сърцето Му жали и тъжи за своите Си. (19/стр. 91, 92)

Той е Един, Който ни обединява с Бога на силите и Отца на Духовете и Любовта. (19/стр. 92)

Той е нашето щастие, нашата радост, нашето блаженство. Защото кого бихме любили другиго в человеческата Душа, ако не Него? (19/стр. 92)

Царството на Отца Моего наближава. Ида да сторя Волята на Вечния Бог Йехова. Отец на бъдещите векове, Господ на Любовта, все и във все. Блажени, които Го любят и са любени, защото е тяхно Царството, Мирът, Радостта и Животът. (19/стр. 98)

Аз съм дошъл да разруша злото, да отмахна греха и престъплението от сърцето на тези човеци. (19/стр. 193)

Когато аз говоря на една Душа, там ще има съживление на Духа. (19/стр. 205)

Ето, аз ви говоря чрез устата на вашия Брат и ако вярвате, ще опитате Истината на Моите думи, защото Истинността на моите думи се опитва в живота. Останете с Миром! (19/стр. 205)

Вложеното от Бог

В сърцето ти са дадени условия и възможности за един добър и честен живот.

(2/стр. 35)

Добро е сърцето на човека. Бог е вложил в него всички възможности за добър живот. Следователно, ако няма добро сърце, това зависи от самия него. Той не е бил в хармония с Божия закон.

(2/стр. 35)

Да обичаме Онзи, Който ни е дал сърцето, Който е внесъл мисълта, Който е внесъл Любовта. (7/стр. 32)

Който ти е дал ума и сърцето, Той живее в твоята Душа и в твоя Дух.

(7/стр. 512)

Единственото нещо, което ни очаква, е онова, което Бог е вложил в нас Той е вложил нещо подобно на Себе Си, да развием ние Божественото в нас, туй е Пътят на сегашното развитие.

(8/стр. 475)

Аз наричам човешкото сърце „каса“, в която са складирани всичките Божествени дарования, които трябва да излязат за благото на човечеството. (9/стр. 45)

Аз нося написано на мене дали вярвам, или не… Смешно е да питаш една свещ, която гори, дали гори, или не.

(11/стр. 15)

Сърцето това представлява всичките възможности за човека. То подразбира човека. (12/стр. 8)

Вярвайте в онова, което Бог е вложил във вашата Душа. (12/стр. 256, 257)

Има един Вътрешен Закон: да вярвате в онова, което е вложено във вас, да вярвате във вашия Дух, да вярвате във вашата Душа, да вярвате… Да вярвате на вашето сърце… Този Дух е излязъл от Бога. Тази Душа е излязла от Бога. Този ум, който имате, е излязъл от Бога.

(12/стр. 295)

Бог простира Ръцете Си върху онзи, който е проявил Любовта правилно.

(15/стр. 153)

Вярно е, че Бог може всичко да нап­рави за вас, но това зависи от възможностите, които са вложени в душата, в ума и в сърцето ви. (16/стр. 8)

Оценявайте вашето сърце, дето са вложени всички условия, оценявайте онова, което Бог е вложил във вас.

(18/стр. 32)

Бог е вложил във вашето сърце всички условия за по-добър живот и за чистота. (18/стр. 34)

Трябва всички да съзнавате какво богатство Бог е вложил във вашите умове, какво богатство е вложил във вашите сърца. (18/стр. 548)

Бог е вложил в тебе един Дух, Бог е вложил в тебе една Душа, Бог е вложил в тебе един ум, Бог е вложил в тебе едно сърце… (18/стр. 563)

Гласът на Бога

Няма по-красиво, по-възвишено нещо от това, човек да има общение с онзи Възвишен свят, да чуе Тихия Глас на Баща си… (10/стр. 413)

Желая на всички ви да чуете този Глас на вашия Баща. (10/стр. 413)

Разтворете сърцето си и вложете в него Любовта; тогава Господ ще започне да ви говори тъй ясно, както никога досега не ви е говорил. Той ще ви каже: „Ето как ще стане това, тъй направи, ето как се слугува“. (1/стр. 255)

Когато някой човек ви каже някоя дума с Любов, как се отваря сърцето ви и вие сте готови всичко да свършите.

(1/стр. 337)

Следователно, когато Любовта дойде в твоето сърце, тя ще събуди в тебе желание за работа. Ти ще възприемеш нейната Чистота и Святост, ще чуеш Тихия Глас на Бога. (2/стр. 51)

Бог чрез Своята Воля ни подтиква, при което нашата мисъл започва да действа, после действа сърцето ни и най-после волята. (3/стр. 121)

Истински човек е този, който чува на вратата си гласа на Божията Любов, Мъдрост и Истина и веднага им отваря. Само този човек може да каже: „Чух гласа на Любовта, когато похлопа на сърцето ми; чух гласа на Мъдростта, когато похлопа на ума ми; чух гласа на Истината, когато похлопа на волята ми и облече Душата ми“. (5/стр. 97)

Господ на вас, които от толкова хиляди години търсите Господа, ви казва: „Потърсете Ме с всичкото си сърце, потърсете Ме с всичкия си ум, с всичката си Душа, с всичкия си Дух“. (7/стр. 426)

След това казва: „Като Ме възлюбите с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичкия си дух, и Аз ще ви се открия, и Моите блага ще дойдат на вас“.

(7/стр. 426)

Ти чувстваш онзи Вътрешен Глас, който одобрява твоите постъпки.

(8/стр. 476)

Туй, което в нас поощрява всичко доб­ро в нашите мисли, в чувствата, в постъпките, то е Божественото, то е Великото, което е създало човека. Докато човек е верен на този Вътрешен Принцип, той расте. (8/стр. 476)

Бог всякога застава в известни свещени моменти и ни говори: „Не постъпваш добре!“. …Не сте ли чували този Вътрешен Глас? (9/стр. 71)

Вие искате да ви проговори Бог, но Той вътре, във вас ви казва: „Не постъпваш право!“. (9/стр. 71)

Господ… е уредил всичко във вашето сърце там трябва да Го слушате.

(7/стр. 505)

Когато Господ говори, слушайте Го…

(11/стр. 17)

Всеки в себе си да слуша! (11/стр. 22)

…Ще изучавате Онзи Глас, който говори. (11/стр. 23)

…Слушайте Гласа на Любовта във вашата Душа. (11/стр. 58)

…Когато Господ говори, ние трябва да слушаме. (11/стр. 80)

Една сладка дума… Тя носи живот. Тази дума е, която излиза из устата на Бога, из Душата, из Духа на Бога.

(11/стр. 298)

Бог се обръща към вас и казва: „Слушайте, синове, слушайте Моите думи не думите на хората“. (11/стр. 303)

Ако вярвате в онова, което ви нашепва вашата Душа, което ви подсказва вашият Дух, вярвайте! (12/стр. 91)

Божественото седи в следното: когато си най-развълнуван, в тебе ще дойде една Божествена мисъл и Бог ще ти проговори. (12/стр. 219)

Казвам: Всеки един от вас, да си установи дълбоко да разбирате Божия Глас, когато говори. (12/стр. 287)

Аз разбирам Божия глас. (12/стр. 287)

Когато Бог проговори на човека, всичко в него да утихне, да настане една светлина. (12/стр. 287)

Човек се радва, че е написал нещо хубаво. Божественото в него слуша, какво е написал, радва се и тихо му пошепва: Изпълни това, което си написал.

(14/стр. 69)

Божественото начало представлява мекият, Тих Глас на Бога, Който съживява и възкръсва… Който веднъж само е чул този Глас, той никога не може да го забрави. (14/стр. 234)

Всяко нещо, което Бог ви казва, е абсолютно. (16/стр. 266)

Щом искате да изпълнявате Волята Божия, вие трябва да се вслушвате в Неговия Глас… (16/стр. 229)

Аз искам днес да чуете Божия глас!

(18/стр. 383)

Казвам: Хубаво е да слушаш онзи Божествен Глас. (18/стр. 697)

Господ зове, има ли някой да внимава и да слуша в сърцето си за думите на устните Му? (19/стр. 84)

Чуй и разбери що говори Господ.

(19/стр. 84)

Ида, говори Господ, направете прав Път за царството на Мира, за царството на Правдата. (19/стр. 85)

Аз Съм този Бог вътре в теб. Бог Тайний, Неизследимий, Вечний, Който обитава в Правда и Истина. (19/стр. 97)

Аз Съм Истий, Онзи, Който говори всякога, Който учи Мъдрост. Аз Съм Онзи, Който Съм бил с теб винаги. Аз Съм Онзи, на Когото си чул гласа, Аз Съм Онзи Бог Любов. (19/стр. 97)

Всякога, кога Ме призоваваш, ще те слушам, понеже Съм Бог Святий, Дух близо, силен да помагам. (19/стр. 97)

Аз ида днес, ида да те благословя. Аз Съм Този, Който Съм отначало Бог Святий. (19/стр. 98)

И тъй, винаги слушай онзи Таен Глас, който ти говори и те ръководи, защото в Неговото говорене има да научиш що трябва да вършиш, за да придобиеш истинското Блаженство. (19/стр. 180)

Взрете се в себе си, отворете сърцето си и се вслушайте в Душата си, и ще чуете Моя Глас, Който ви оживотворява. (19/стр. 197)

Господ като говори, злото в света се поправя. (20/стр. 365)

Новата Култура

От сърцето започва Новата култура.

(1/стр. 160)

Бог ще постави всичко в пълна хармония и ще дойде ден, когато всички хора ще заживеят братски помежду си.

(1/стр. 160)

Още от старо време Господ е казвал чрез пророците: „Ще дам нови сърца на хората, ще се заселя в тях и ще живея заедно с тях“. (1/стр. 160)

Нов свят се създава в нашите Души и в нашите сърца. Той се създава отвътре, а не отвън. (7/стр. 465)

Когато Любовта действува в умовете, в сърцата и в телата на всички хора едновременно, тогава ние ще влезем в Божествения свят. (7/стр. 492)

И ние сме заложили нашите сърца.

(8/стр. 109)

Та, казвам: Най-първо трябва да се приготви сърцето. То е орган. Едно вътрешно приготовление трябва на човека. (12/стр. 6)

На човека принадлежи приготовлението на сърцето. (12/стр. 18)

Ние живеем в една епоха, дето трябва да уредим отношенията на нашия ум, отношенията на нашата Душа, отношенията на нашия Дух. (12/стр. 93)

Новата култура е култура на сърцето, което води хората към побратимяване, към братски живот. (14/стр. 26)

Бог, Който живее в нас, ще създаде нов свят ново небе и нова земя.

(16/стр. 27)

Великото Начало

И тъй казвам: В природата има едно Сърце. В Слънцето има един ум. Във вселената има една Душа и във Вечността има един Дух. Над всичко това е един Бог, Който е Незнаен. Той чрез тях се проявява. (19/стр. 267)

Човек трябва да развие в себе си Великото Начало, Божественото, защото един ден той ще стане център, около който ще се сгрупират известни сили.

(11/стр. 132, 133)

Кое е свещеното, великото в човека? Това е Божественото Начало в него. Това е животът на Бога в самия човек.

(16/стр. 58)

Разумният живот на човека се движи около един голям център.

(20/стр. 464, 465)

Трите Сърца

В човека има… има едно умствено сърце, едно духовно сърце, което функционира и изпраща всичките енергии за човешкото развитие. В туй отношение човек има 3 сърца. Когато казвате, че ви откраднали сърцето, още две сърца ви остават. Трите сърца не може да ви ги откраднат… Благодарете, че са три.

(12/стр. 5)

Любовта, която имаш, никое същес­тво да не ти я взема. (8/стр. 197)

Сърцето може да се открадне… И ума може да се открадне. Но има две неща, на които може да разчитате: То е вашата Душа и вашият Дух. (20/стр. 40)

Ако вашата Душа е будна, никой не може да вземе вашето сърце.

(20/стр. 40)

Когато човек пожелае да обича целия свят, това показва, че той има друго сърце, в което може да събере всички хора. Къде е това сърце? Не знаете. (13/стр. 44)

Когато искат да говорят за Любовта, Разумните Същества отправят своите енергии към сърцето на човека, под лъжичката или към горната част на мозъка му. Това са три вида чувства. (14/стр. 225)

В сърцето се явяват един род чувства, под лъжичката друг род, а в горната част на мозъка трети вид чувства. В горната част се намира центърът „любов към Бога“ най-високото чувство в човека. (14/стр. 225)

Туй чувство… е поставено на най-високо място на главата на човека то е Любов към Бога. То е най-високата точка. Едно религиозно чувство, но то е хилядолистникът, както го наричат индусите. (20/стр. 41)

Следователно, всякога, когато ти се намираш в едно безизходно положение, отправи ума си, една струя на живота нагоре и тогава отгоре ще приемеш помощ. Помощта няма да дойде от главата, но по радиото ще се предаде. Ти ще дадеш един сигнал и невидимият свят отгоре, разумните същества ще дадат помощ. Ще дадеш сигнал, че се намираш в голяма опасност и ще дойдат на помощ. (20/стр. 41)

Свещен Огън

Аз ще запаля! (18/стр. 344)

Като тръгнах от Невидимия свят, ме кръстиха 10 пъти. Сега имам едно вътрешно кръщение, чрез огън трябва да се кръстя. (12/стр. 39)

Знаете ли какво е кръщението с огън? (12/стр. 39)

Туй Учение е вътрешно, аз не искам да проповядвам навън. Като запаля свещ­та, светлината трябва да проповядва. (9/стр. 115)

Твоят живот, който излиза, твоите постъпки, твоите мисли, туй, което излиза от тебе, този свещеният огън, той ще бъде за тебе. (9/стр. 115)

Ти не може ли да отвориш сърцето си на хората и да им покажеш какво гори в тебе? (9/стр. 115)

Когато един велик Учител дойде в света, той ще запали свещите на хората, ще събуди техния ум и ще ги застави да мислят. Щом всички умове се запалят и се съединят в едно, това е Учителят в света. (8/стр. 229)

Ако знаете как да използвате вът­решния огън на живота в даден случай, той ще ви принесе най-голяма полза, отколкото всичкото богатство, което бихте придобили на Земята. (11/стр. 171)

Някои казват: „Моето сърце гори!“. Но като какво гори като кандило или като слама? Защото има горене, при което се отделя много дим, а има и приятен огън. (1/стр. 320)

Ако вашата мисъл не е гореща и ако вашето сърце не е горещо, тази молитва не е силна. (4/стр. 147)

Ако сърцето ви не гори, Любовта е далеч от вас. (6/стр. 58)

Когато Духът започне да работи в сърцето на човека, той се чувства мощен, готов всичко да направи. Една приятна топлинка излиза от сърцето му и той се изпълва с възвишени чувства. (7/стр. 259)

Да се приложи Любовта като сила в сърцето и сърцето ти да загори от тази Любов така че като си туриш ръката на пулса, да изпиташ приятност. Това показва, че сърцето ти работи правилно

(7/стр. 467)

Грейте се на онзи огън, който Бог е създал във вашия ум, във вашето сърце, във вашето тяло. (7/стр. 467)

Има една топлина, която е мека, която не гори и не изгаря. Турете я в сърцето. (7/стр. 481, 482)

Божественият живот, който е запален във всеки едного във вид на малко пламъче…Това пламъче ще създаде твоя ум и твоето сърце. (7/стр. 497)

Ако възприема правилно Божествената Любов, човек ще има светлина в ума си, топлина в сърцето си и сила в тялото си. (7/стр. 505)

Достатъчно е Любовта да те обгърне с топлината си, за да се разтвори сърцето ти и да почнеш да обичаш. (7/стр. 507)

Щом сърцето се храни с топлина, туй сърце е готово за всяка работа, която му се даде. (7/стр. 557)

Ето Тайната в живота: да повярваш в онзи свещен огън. Една Душа, която знае как да употреби огъня за себе си, за своя ум, за своето сърце, за своето тяло, пък и за своите ближни. (7/стр. 695, 696)

Огънят осмисля нещата. (8/стр. 132)

На съвременните хора трябва огън Огънят на Любовта. (8/стр. 246)

Любов, това е свещеният огън на живота. (9/ стр. 95)

Без огън животът не може да се предаде. (9/ стр. 95)

Животът изтича из свещения огън.

(9/ стр.95)

Та казвам, когато ние говорим за Любовта, ние подразбираме този свещен огън, ние не разбираме каква и да е любов. (9/ стр. 95)

Ако хората не разбират какво нещо е Любовта, ако те не турят свещения огън и едно свещено разбиране да работи, този свещен огън да даде подтик на живота… (9/ стр. 98)

Само Любовта, само свещеният огън е в сила да разреши противоречията, да внесе онзи мир, да внесе онзи подтик на човешката Душа, който човек очаква.

(9/ стр. 102)

…Аз наричам Любовта Свещеният Огън. (9/ стр. 104)

Достатъчно е веднъж да се запали този Божествен огън във вас и да не изгасва. Ако вий сте разумни, този огън няма да изгасва. (10/стр. 395)

Свещеният огън е огънят на Любов­та, който Христос донесе от Небето. Христос каза: „Дойдох да им дам живот и то преизобилно“. (10/стр. 618)

Само при Любовта вие можете да имате свещения огън, който е между живота и Любовта. (10/стр. 618)

Христос казва: „Аз дойдох да запаля огъня“. И наистина Той цъка и запали този огън. (11/стр. 172)

За добрия човек огънят е потребен, за да се яви в него новият живот.

(11/стр. 334)

…Стремете се всеки от вас да бъде поне малка свещ, да осветява своя път. Щом можете да осветявате своя път, ще помогнете и на ближния си. (13/стр. 171)

Радвайте се, че сте малка свещ, която носи светлина в света. Малките свещи, събрани на едно място, дават силна светлина, която разпръсва големия мрак.

(13/стр. 171)

Като влезете в огъня на Любовта, гледайте да не изгорите. (14/стр. 43)

Затова казвам: свещен е огънят на Любовта …мнозина страдат по причина на това, че преждевременно докосват свещения огън на Любовта. (15/стр. 10)

Велико и свещено нещо е да изяви човек Любов към Истината… (15/стр. 153)

Сега, не мислете, че даден човек е в състояние да изгаси малкото, микроскопическо светило, което грее във вашата Душа и във вашия Дух. Това е Божественият огън в човека, който никога не изгасва. (16/стр. 34)

При каквито условия и да изпадне човек, този огън никога не изгасва.

(16/стр. 34)

От малкото пламъче се разгаря голям огън. (16/стр. 263)

…Запали ли се Божественото веднъж, никога не може да изгасне. (17/стр. 278)

Да любиш, това не значи да изгориш, но и умът, и сърцето, и цялото ти тяло трябва да светнат. Дето минеш, всичко да осветяваш. Дето минеш, всички да заразиш с Любовта си. (17/стр. 281)

Там, гдето има огън, има живот…

(18/стр. 105)

Христос казва: „Огън дойдох да запаля в света“. (18/стр. 344)

Праведните ще горят и лошите ще горят. Едните ще изгорят, а другите ще просветнат в светлината. Едните ще се мъчат, ще горят праведните, ще изпращат Любовта си навсякъде.

(18/стр. 344)

Сега аз не искам нито да ви насърчавам, нито да ви обезсърчавам, но ще ви запаля! (18/стр. 345)

Любовта е един свещен огън, който трябва да пречисти мислите. (18/стр. 345)

Божествената Любов е огън, който трябва да ни пречисти, че да се освободим, да се срещнем. (18/стр. 345)

Любовта е като една искра. Ако туриш, всичко се запалва. (18/стр. 375)

Казвате: „Много гори сърцето ми“… То не само трябва да се запали и да гори, но да гори без да изгаря. (18/стр. 525, 526)

Даже вие, като се постопли малко сърцето ви, вие всички се изплашвате… В топлината всичката сила седи в пламъка.

(20/стр. 42)

Онази, истинската, Божествената топлина, тя дава един свещен пламък, който подвижва живота. И от този пламък зависи благоденствието на човека…

(20/стр. 42)

Любовта е, която поддържа топлината на сърцето. (20/стр. 173)

Космически Пулс

В целия космос има един ритъм, който движи пулса на всички живи същес­тва: и на насекоми, и на растения, и на животни, докато се дойде до човека. Този пулс на живота регулира всичко. Той е Космически пулс. (10/стр. 295)

Та, казвам: Когато взимам думата „любов“, аз разбирам онази Космичес­ка сила в света, която може да тонира човешкия организъм. (11/стр. 116)

Има два вида [ритъм] в природата. Единият ритъм е на Любовта, той е ритъм на Божественото Сърце. Единият ритъм, в който има едно малко разногласие… (11/стр. 263)

Животът, който функционира в нас, този живот, който пулсира, то е Бог в нас. (11/стр. 283)

Това сърце, което имате, то е излязло от Бога… То пулсира, има един Божествен ритъм. И Духът, и Душата, и умът, и сърцето пулсират според ритъма, който е в Бога. (12/стр. 295)

За да се възстанови нормалната функция на сърцето, човек трябва да влезе в хармония с природата, да свърже своето сърце с общия пулс на Космическото Сърце. (14/стр. 129)

Всяка планетна система има също така свое сърце, което е свързано с общото, Космическо Сърце. (14/стр. 129)

Когато говорим за Душата, ние имаме предвид Космическата Душа, която съдържа всички слънца в себе си те представляват нейни клетки, в които тя прониква, за да ги движи. (15/стр. 22)

Всичко в природата пулсира, не само сърцето. (16/стр. 333)

Всякога трябва да има един ритъм на сърцето. То е Космически ритъм.

(20/стр. 208)

Сърцето трябва да има един определен, ритмичен пулс и по време, и по ритъм. (20/стр. 338)

Щом чувстваш добре и щом мислиш добре, сърцето ти бие добре…

(20/стр. 338)

Знаете ли на какво мяза един човек, който има едно силно сърце? (9/стр. 371)

Сърцето на Природата

Първата връзка, с която трябва да бъдете свързани, е Сърцето на природата.

(20/стр. 273)

Първият лъч на Слънцето аз го наричам лъч на Любовта. (10/стр. 686)

Ти, за да хванеш този лъч на Любовта, трябва сърцето, волята да бъдат свободни от всички влияния. (10/стр. 686)

Във времето и пространството Бог е турил един лъч, ако можеш да хванеш този лъч, ти си посрещнал Слънцето.

(10/стр. 686, 687)

…Съществува една връзка, интимна връзка, която Сърцето на природата е турило между всички животни и човека, една вътрешна връзка. (20/стр. 273)

Та казвам: Дългият живот се дължи на Сърцето на природата. (20/стр. 273)

Сърцето на природата и сърцето на другите хора, на животните са свързани.

(20/стр. 274)

През Сърцето на природата вие ще влезете в общ контакт. (20/стр. 274)

Когато искаме да приложим Любов­та, да обичаме всичките хора, трябва да се свържем със Сърцето на природата.

(20/стр. 274)

Докато не познаваш Сърцето на природата, докато ти функционираш с твоето сърце, твоята Любов ще бъде ограничена. (20/стр. 274)

Сърцето е резервоар, в който се втичат и изтичат енергиите на Космичния свят. (13/стр. 444)

Всяка една клетка във вашия организъм и тя си има сърце. Всяка клетка си има сърце. (20/стр. 274)

Следователно, тия младите клетки техните сърца са свързани с общото сърце. Те пулсират съобразно туй сърце.

(20/стр. 274)

Когато ти признаваш Сърцето на природата, целият организъм функционира правилно. (20/стр. 274)

Докато ти признаваш Сърцето на природата, ти може да се лекуваш, ако не признаваш Сърцето на природата, тогава всичко в тебе става аномалия.

(20/стр. 274)

Живо Сърце

Единствената реалност в света е живият ум и живото сърце. (2/стр. 62)

Христос казва: „Търсете, хлопайте и искайте“. Тъй че, според този стих, сърцето явно търси. Търсенето, това са ра­зумните желания на човека. (3/стр. 75)

Човек, който дошъл да учи Божественото, той трябва да слуша. (18/стр. 630)

Божествен Импулс

Бог никого не ограничава, но импулсира, дава подтик. (14/стр. 69)

Следователно, началото на всяко движение, каквото и да е, всяко движение, дали в пространството, или в небесните тела, или в човешкия организъм, туй желание да се движи, то е импулс на тази Първична светлина. (8/стр. 301)

Нашето кръвообращение има един ритъм, импулс на тази Космическа електрическа енергия. (8/стр. 302)

Светлината е импулс на тази Първична причина в света…Тази светлина е, която дава ритъм на нашето кръвообращение. (8/стр. 302)

Човек, който иска да бъде здрав, неп­ременно светлината трябва да бъде ритъм на неговото кръвообращение… Това става по закона на светлината.

(8/стр. 302)

Сегашните хора трябва да изявят своите сърца. Туй, което те наричат „чувстване“, не е чувстване. Ако ти се сърдиш по десет пъти на ден, ако ти плачеш, ако ти се тревожиш. (9/стр. 371)

Под думата „чувство“ аз разбирам едно Вдъхновение, Сила, Мощ то е човекът. То е един импулс сърцето, което преодолява всички мъчнотии. (9/стр. 371)

И затова Христос казва: „Ще изпратя Духа Си“. Не огорчавайте Духа на Любовта, който спасява туй, разумното… Целият прогрес на цялото човечество се дължи на този вътрешен импулс.

(11/стр. 264)

Бог се скрива зад всички наши идеи, красиви желания и стремежи и се изявява във вид на слаб подтик. (14/стр. 69)

Истински подтик е онзи, който иде от Душата, в която няма никаква амбиция, никакво съревнование. (15/стр. 173)

Божественият Дух ще ви научи на това, което е и ще ви подтикне в Пътя.

(18/стр. 629)

В импулса седи великият живот, който слиза в света. (20/стр. 438)

Първият импулс, то е Божественото вътре в човека. (20/стр. 437)

Сърцето на Великата Жена

А същината на жената е, когато тя минава за Дева. (11/стр. 27)

Жената в природата поддържа пулса на сърцето. Тя е тази, която регулира ритмичното движение на всички живи същества, на които сърцата ритмично бият в цялата природа: и в растения, и в насекоми; всички имат един пулс. Принципът на жената регулира този пулс… Тази е жената, която регулира този пулс навсякъде. Туй е Великата Жена в света.

(11/стр. 196)

Жената трябва да има благородно, отзивчиво сърце, което никога да не се обижда; тя трябва да бъде дълбока вода (море или океан) какъвто и камък да хвърлите в нея, да не се размътва.

(15/стр. 148, 149)

Добра жена подразбира добро сърце. Да се придобие такова сърце е по-добро от скъпоценните камъни. (3/стр. 74)

Първото и най-главно нещо за жената е да има дълбочина в сърцето си най-малко десет километра. В такава дълбочина, който се опита да ви смущава, ще се удави. (3/стр. 23)

Като казвам, че Търпението е качество на жената, имам предвид Космическата жена Девата; с други думи казано: само любещият може да бъде търпелив. (15/стр. 149)

Разумната жена представлява Божественото Сърце. (16/стр. 283)

Когато казваме, че мъжът трябва да слуша жена си, подразбираме Божественото Сърце. (16/стр. 283)

Бог ви е дал една жена, една девица, сърцето ви, което никой не може да вземе. (18/стр. 70)

Под думата „жена“, трябва да разбирате сърцето, Любовта. (18/стр. 594)

Когато говоря за Любовта, подразбирам Божествената майка, от която всички хора трябва да се родят. (18/стр. 713)

Майчиното сърце

Детето е, което смекчава сърцето на майката. (10/стр. 7)

Само любовта на майката към детето е еднаква през всичките му възрасти.

(16/стр. 29)

Същите отношения съществуват и в Божествената Любов. Тя нежно се обръща към своите деца с думите: „Синко, моето момченце!“. (16/стр. 29)

Душата е ваша майка. (18/стр. 67)

Тази, добрата майка, трябва да я отглеждаш. (18/стр. 611)

Ако майките раждат с любов, ако се женят с любов, ако се учат с любов, ако заспиват с любов, ако се събуждат с любов, ако пеят с любов, това е раят.

(18/стр. 259, 260)

Що е майчинството? Майките сега се учат на закона на самопожертвуванието.

(18/стр. 643)

Майка сте, имате непослушна дъщеря. Не се карайте, не я молете да направи това-онова, но се обърнете към своето разумно сърце и го попитайте какво да правите. Може да минат ден, два, три, четири ще дойде най-добрият отговор какво трябва да направите. (22/стр. 372)

Изучавайте сърцата си

Първата работа на ученика е да изучава сърцето си. Желая в сърцата ви да стават промени. (2/стр. 67)

Питате: От какво зависи развитието на човека? От сърцето. Ето защо, сърцето трябва да се облагороди. (2/стр. 88)

Мястото на рая е в сърцето, дето са насадени двете дървета „Дървото за познаване на доброто и злото“ и „Дървото на живота“. (2/стр. 88)

Който е завършил науката за сърцето на теория, трябва да прави опити да я прилага, да види, доколко учението му е право. (2/стр. 362)

Та първото нещо, когато ще хванете приятелство с кой да е човек, какъвто и да е, ще гледате той да не затвори клапите на сърцето ви. (4/стр. 122)

Тепърва има да се учите да разбирате езика на вашето сърце… (6/стр. 279)

Казвате: „Имам добро разположение на сърцето си“. Това не е езикът на сърцето. (6/стр. 279)

Езикът на сърцето, то е цяла култура.

(6/стр. 279)

Има закони, които регулират вашето сърце. Има закони, които регулират вашия ум. Тия закони изучавайте ги.

(6/стр. 281)

Но бих желал всинца да бъдете археолози, да започнете да правите разкопки, да намерите онзи заровен образ на Бога, да го изровите, да го изчистите, да го поставите на първо място във вашия ум, на първо място във вашето сърце, на първо място във вашата Душа и на първо място във вашия Дух. (7/стр. 388)

Има области и в сърцето на човека, с които той трябва да се занимава.

(7/стр. 240)

Всяко нещо, което дава светлина на човешкия ум, всяко нещо, което дава щастие на човешкото сърце, всяко нещо, което дава възможност в реализирането на човешките постъпки, то е в Пътя, това е едно благо за тебе. Там не може да има заблуждение. (9/стр. 197)

Понякога сърцето на човека може да се окаля малко, то е друг въпрос, но сърцето представя цял свят. (11/стр. 89)

Без сърце човек не може да има чув­ствителност, не може да има радостни преживявания. (11/стр. 89)

Реалният свят е вътрешният свят, в който вие живеете. (12/стр. 62)

Сега и на вас, като на ученици, казвам: Насочете всички свои сили, всички усилия към сърцето си, да работите за неговото облагородяване. (14/стр. 25)

Като е дошъл на Земята, човек трябва да знае защо му са дадени тялото, ума и сърцето, какъв е техният произход и каква е задачата им. (17/стр. 246)

Тогава започнете с първата буква на вашето сърце. (18/стр. 34)

Любовта е една сила, която трябва да изучавате, как действува тази Любов във вашия мозък, във вашето сърце, във вашата воля, във вашата Душа и в Духа ви.

(18/стр. 694)

Следователно, Пътят на сърцето той е един цял свят. То са закони, организирани същества. (20/стр. 271)

Не мислете, че сърцето е нещо дезорганизирано. Това е един красив свят.

(20/стр. 271)

Упражнение от Учителя за тониране на сърцето

Искам да бъдете свободни, да накарате сърцето си да тупа добре. Седнете по десет минути да размишлявате и да добиете едно хубаво разположение. Всеки ден мислете за Господа. Не какъв е Той. Само да мислите за Него, понеже като мислите за Господа, ще дойде нещо хубаво във вас… Той е най-добрият, Той е образ на Любовта, както Слънцето, което изгрява… Но ако всеки ден вие си спомняте за Него, веднага ще влезе във вас нещо, което ще тонира сърцето ви. Щом се тонира сърцето ви, после ще се тонира и вашият ум, и вашата Душа, и вашата сила. (18/стр. 33)

Служене

Единственото нещо, което Бог изисква от нас, е да посветим сърцето си в служене. Само така Той ще ни помогне.

(2/стр. 92)

Следователно, сърцето може да се поправи само тогава, когато се посвети в служене на Бога. (2/стр. 92)

Служете на Господа, за да бъде сърцето ви във вашите ръце. В това се крие силата на човека. (2/стр. 250)

Всъщност човешкото сърце минава в нова фаза във фаза на служене.

(2/стр. 369)

Няма по-велико нещо от това да служиш на Разумното Сърце, да служиш на Любовта. (2/стр. 372)

И тъй, със сърцето си човек служи на Бога, а чрез ума си учи. (2/стр. 377)

Любовта търси готови, отворени сърца да служат. (2/стр. 386, 387)

Сърцето пък тласка човешкия живот към определената цел, да се учи да служи. (2/стр. 387)

Бог ви е дал служба да развивате сърцето си и да служите на Душата.

(4/стр. 127)

Да посветим главата, сърцето и тялото си в служене на Бога. (7/стр. 428)

Ако ние не предадем своето сърце в служение на Бога, ние нищо няма да постигнем. (10/стр. 521)

Щом знаеш как да служиш на Душата си и щом знаеш как да служиш на Духа си, ти си влязъл вече в едно по-вис­ше училище, можеш да упражняваш ума си и сърцето си. (11/стр. 100)

Аз ви казвам: Каква е идеята? Служене на Бога, служене на Разумното. Бог е туй, което може да ни освободи, което може да внесе в нас щастието, което може да внесе сила, което може да внесе Безсмъртие, което може да внесе всичко това, което търсим в света. (12/стр. 35)

Следователно, който иска да бъде Син Божий, трябва да служи на Бога от сърце и с Любов. (13/стр. 242)

И колкото по-близо си до Любовта, толкова по-добре ще служиш на Бога.

(18/стр. 49)

Вие трябва да служите на Бога, за да може Бог да поправи вашето сърце.

(18/стр. 333)

Аз ви служа без пари. (18/стр. 709)

Бъдете готови да услужите на всяко добро и благо дело, понеже това е Волята на Отца вашего, Който е горе на Небето. Затова препашете чреслата** си с Прав­да и пригответе сърцата си в святост, за да сте готови да служите на великото дело, на което Бог на Силите скоро ще ви призове. (19/стр. 82)

В това Бог се весели да Го любим, да Му служим от Душа и сърце.

(19/стр. 96)

Всеки, който слугува на Бога, той ще получи Неговото благословение.

(20/стр. 349)

Съчетание на сърцата

…Две човешки сърца трябва да се съчетаят при най-добри условия.

(2/стр. 373)

С всички хора да сме свързани. Това е хубавото, красивото! (11/стр. 31)

Единствената обновяваща сила в света е колективната любов, която в дадения случай може да действува между хиляди и милиони хора. Тя действува обновително. (11/стр. 95)

Под женитба аз не разбирам онова обикновено сдружаване, но сдружаване на Разумни същества, които от векове още се познават, обичат се и са готови да се жертват един за друг. (11/стр. 348)

Един човек, когото познаваш по законите на Любовта, то е най-голямото благо. Ти ще познаваш човека, неговата Душа, неговия ум, сърцето му. Той за тебе ще бъде целият свят. Този човек ще бъде готов да стори всичко онова за нас, което иска Законът на Любовта.

(12/стр. 315, 316)

…Ако умът и сърцето на човека са наг­ласени според ума и сърцето на някой Ангел, на някое възвишено същес­тво, той би могъл да влезе в съобщение с него… (16/стр. 132)

Когато две същества на Небето се обичат, те се вливат едно в друго и стават едно Цяло. (16/стр. 301, 302)

Наблюдавано е, че между процесите, които се извършват в сърцето на мъжа и в това на жената, става пълна обмяна: когато сърцето на мъжа се пълни, сърцето на жената се празни. Обратно: когато сърцето на жената се пълни, сърцето на мъжа се празни. (17/стр. 209)

Невъзможно е в един и същ момент две сърца да се пълнят или празнят.

(17/стр. 209)

Сърцата на мъжа и на жената образуват елипса. В този смисъл, двете сърца образуват човека. (17/стр. 209)

Човек представя елипса, която има два центъра, два полюса, две сърца.

(17/стр. 209)

В Дълбокото Сърце се ражда Мирът

Когато дойде Божественият Глас, всичко утихва. (18/стр. 384)

И всякога може да дойдете в съобщение с Бога. Щом помислите за Него, ще просветне нещо в ума ви, ще просветне нещо в сърцето ви. Навсякъде ще имате Тишина, Надежда, Вяра, Самоупование.

(12/стр. 234)

Приложите ли това Учение, ще бъдете бодри и весели, ще бъдете дълбоки като морето и необятни като небето. Дълбочина ви е нужна сега! (16/стр. 51)

Значи: сърцата ви не трябва да са плитки, не трябва да има кипеж в тях.

(3/стр. 23)

Сърцата ви могат да бъдат едновременно плитки и дълбоки. Ако в сърцата ви постоянно влизат утайки, дъното им ще се изпълни и те ще станат плитки.

(3/стр. 24)

Та казвам сега: Да се не смущава сърцето ви. Вярвайте. Смущението се премахва само с Вярата. (6/стр. 480)

Всякога във вашето сърце трябва да имате едно разположение. Туй разположение означава, че имате Мир.

(7/стр. 596)

Ако във вас влезе свръхсъзнанието, или някои го наричат Космическото Съзнание, вие ще добиете един вътрешен Мир, няма да се безпокоите.

(8/стр. 473)

Има нещо у тебе, когато ти направиш едно добро и никой не те е видял, има нещо, което те одобрява, чувстваш един дълбок вътрешен мир. Кое е това? Това е Божественото, Което е скрито в тебе. (8/стр. 476)

Ако човек би се вслушал в дълбочината на своята Душа, на своите мисли и чувства, той би правил много по-малко погрешки. (10/стр. 258)

Във вашето сърце, във вашата Душа, Духът Божий се носи и чака времето, когато ще дойде разумното Слово.

(18/стр. 211)

Искам сега всички вие, като чуете Божия Глас да оживеете, да дойде този Божествен Мир. (18/стр. 388)

Божията Любов във вас ще внесе Мир. (18/стр. 392)

А зад Любовта върви Мирът.

(12/стр. 109)

Та има допирни точки на ума и сърцето, при което има едно спокойствие. Казва Христос: „Моя мир ви давам“.

(20/стр. 222)

В твоите глъбини на Душата, там да бъде спокойно. (18/стр. 631)

Кога се усещаш изнурен духом, търси Спокойствието в Уединението, дето Душата ти може да приеме храна.

(19/стр. 180)

Хармонията царува в Сърцето

„Ом“, значи туй, което носи всичко, което Бог е дал. (18/стр. 243)

А пък сърцето, то е проявление на „Ом“. Половината на „Ом“ е човешкото сърце. (18/стр. 243)

Щом има хармония, в сърцето има радост; щом има хармония, в ума има радост. (4/стр. 10)

Най-първо ще обърнете ума, сърцето и Душата си към Бога на хармонията…

(4/стр. 18)

Сърцето трябва да бъде в хармония с доброто… (7/стр. 226)

Доброто е знанието на сърцето.

(18/стр. 336)

Окото на Сърцето

Като казва Христос, че чистосърдечните ще видят Бога, Той показва, че Чистотата е едно условие за виждане.

(3/стр. 70)

Казано е в Писанието: „Само чистите по сърце ще видят Бога“. Който само веднъж види Бога, той всичко може да възприеме. (5/стр. 44)

Казано е в Писанието: „Само чистите по сърце ще видят Бога“. Чист по сърце е богатият, добрият, разумният човек. Който има тия качества в себе си, той ще види Бога, т.е. ще Го разбере.

(5/стр. 134)

Един човек, който видял Бога, той придобива своята свобода, той добива знание, ум, който се огрява от светлина, има сърце, което се огрява от Любовта, той вече има този, безсмъртния живот в себе си. (6/стр. 58)

Да гледате стаята ви да бъде чиста, значи умът да бъде чист, сърцето и пос­тъпките чисти, за да може Божествената светлина да влезе във вас, тя ще ви научи как да гледате. (6/стр. 151)

В сърцето ще Го видиш. (7/стр. 426)

Погледни сърцето си, после погледни ума си нагоре и въпросът ще се разреши.

(9/стр. 268)

Дайте широта, простор на Душата си, във всяка добра проява да виждате нещо Божествено. (13/стр. 16)

Чисто ли е сърцето ви, и окото ви ще вижда ясно. (15/стр. 171)

Ще им отнема каменното сърце…

Казва се в Писанието: „Ще им дам сърце, направено от плът, ще им отнема каменното сърце“. (3/стр. 74)

Вкамененото сърце не може да ражда. (3/стр. 89)

Когато сърцето, стомахът са вкаменени, явява се вътре известно разлагане, вмирисване. Затова те не трябва да бъдат вкаменени. (3/стр. 89)

Сега казват, че човек трябва да има кораво сърце. В коравото сърце е смърт­та. В мекото сърце е животът… В топлото сърце е животът, а в студеното е смъртта.

(8/стр. 341)

Едно топло сърце трябва сега, светъл ум трябва, благородни постъпки трябват. Така ще се оправи светът. (8/стр. 341)

Ако един момент не измениш на Бога, Който е толкова Благ, всеки момент може да измениш своята съдба. Ако не смекчиш твоето коравосърдечие, ти няма да [я] измениш. (11/стр. 336)

Мъчението и страданието обновяват ума и сърцето

Ако вие приемете мъчението, Светлината ще дойде във вас отвътре, т.е. Божественият Дух, Който е у вас, ще се събуди и ще повдигне вибрациите на вашия мозък и на вашето сърце. Клетките на ума и на сърцето ви органически ще се видоизменят, а с това ще се измени и състоянието на мозъка и на сърцето ви.

(3/стр. 130)

Сълзите показват едно смекчение на сърцето, повдигане на съзнанието такъв човек е в Пътя на Обновлението.

(3/стр. 194)

Когато говорим за Божествения свят, ние разбираме туй вътрешно променяне, туй вътрешно омекчаване на човешкото сърце. (4/стр. 70)

Искате да вървите из пътя и да прилагате вече. Добре, сърцата ви са обновени. Питам: Тези обновени сърца ще ги изложите ли на тази външна промяна? Пазене трябва. (4/стр. 75, 76)

Да разберете Бога, това не подразбира освобождаване от страдания и мъчнотии. Нещастията и страданията неизбежно ще дойдат, но чистият по сърце лесно се справя с тях. (5/стр. 134)

След всяко страдание, ако правилно го разрешите, иде нова светлина, иде нова придобивка, облагородява се умът, облагородява се сърцето, облагородява се тялото на този, който страда.

(6/стр. 464)

Сърцето в света е създадено, за да намали страданията на хората. С ума си не можеш да намериш начин, метод да намалиш страданията. Сърцето е, което ще даде вътрешния начин. (10/стр. 680)

Страданията са само един вътрешен изпит… Страданието зависи от чувствителността, от вътрешното възприятие.

(11/стр. 28)

Всичките страдания, които имаме в живота си, това е огънят, пещта, през която Провидението иска да ни прекара, за да се оформят в нас най-добрите възгледи за живота. (11/стр. 334)

Господ е зад страданията на вашето сърце. (18/стр. 240)

Когато говоря за страданията, разбирам Божествения процес, при който чувствата се опресняват, движението на тия чувства. (18/стр. 632)

Страданията обработват човешкото сърце, това е Закон в природата.

(20/стр. 174)

Вие страдате, радвайте се че страдате. Понеже вашето сърце като трепти, Господ се радва че вашето сърце страда. Страданието е работа. (20/стр. 215, 216)

Както обичаме да перем своите дрехи, така и природата чрез страданията чисти хората. (20/стр. 342)

Страданията не са нищо друго, освен процес на чистене. Те са процеси за чистене на мозъка, на сърцето. (20/стр. 342)

Мъчнотиите, това са задачи, не се спирай! (20/стр. 348)

Сърцето е почва в Божествената градина

В човешкото сърце нищо не може да расте без Любов. Както водата възраства растенията, така и Божията Любов облива човешкото сърце, за да може вложеното в него да израсте и да даде своите плодове. (2/стр. 92)

Всички радости произлизат от сърцето то е почвата, в която растат Божиите блага. (3/стр. 75)

Едно чувство, колкото и да е микрос­копическо, не го презирай. Посей го в сърцето си и го остави да израсте. То ще се развие и ще даде своя плод. (5/стр. 121)

Хубавите човешки мисли представят плодове и хубавите чувства, и те са плодове на сърцето. Следователно, ти не можеш да бъдеш обичан, ако твоето сърце не ражда сладки плодове. (6/стр. 209)

Човешкият мозък и човешкото сърце, това са нивата. (6/стр. 365)

Раждането е и процес на човешкото сърце. (7/стр. 600)

Да бъде сърцето ви райска градина, да бъде умът ви райска градина, да бъде тялото ви райска градина, в която да растат всички Божии добродетели.

(7/стр. 631)

Да възлюбиш Бога с всичкото си сърце, значи да живееш в райската градина, която Бог е създал… Тогава и Бог трябва да живее вътре в тебе, в твоята градина. Такъв е законът сега в света. (7/стр. 642)

Онова, което минава през вашето сърце, мислете, това е само начатък, едно малко начало на Божественото. А вие гледайте това начало да се увеличи.

(11/стр. 299)

Приемете малките Божествени идеи в себе си, както майката отглежда детето си в своята утроба. (13/стр. 17, 18)

Отхранвайте малките идеи като малки деца в себе си, за да се радвате някога на големите идеи. (13/стр. 18)

Малките идеи се посаждат в човешката Душа, растат, развиват се, цъфтят, завързват плод и зреят. (13/стр. 18)

Следователно, ако и вие, ден след ден, посаждате в своята Божествена градина в Душата си светли мисли и чувства, те непременно ще израстат. (17/стр. 138)

Ако Любовта в тебе няма корени, клонища, цвят и плод, тази Любов не е Божествена. (18/стр. 667)

Когато искаш да реализираш една идея, съедини палеца и показалеца. Този кръг това са възможностите на твоя живот… Туй, което Бог казал ще бъде.

(20/стр. 344)

Отвори сърцето си и благодари

Ти ще бъдеш благодарен от днешния ден, защото днешният ден решава твоята съдба за хиляди години. (11/стр. 335)

Най-първо да имате едно благодарно сърце. (6/стр. 154)

Да благодариш на Бога за сърцето си, да благодариш на Бога за ума си, за Душата си, за Духа си, за всичко онова, което Бог ти е дал. (6/стр. 496)

Човек да си отвори сърцето и да благодари. (9/стр. 138)

Единственото нещо казвам на вас благодарете на Бога, от сърце благодарете. (9/стр. 138)

Любовта съществува, само че кепенците на старите хора са затворени за топлината, не може да проникне вътре.

(9/стр. 267, 268)

…По-добре е човек да разчита на себе си. Щом стане от сън, веднага да отвори прозорците на ума и на сърцето си, да възприема меките и топли лъчи на светлината. (13/стр. 141)

Приемете Бога първо в себе си, в своята Душа, в своя ум и в своето сърце, като израз на велики мисли и чувства, като подтик на добри и възвишени дела.

(13/стр. 232)

Следователно, колкото повече човешката Душа се отваря за Божественото, толкова повече живот тя проявява.

(14/стр. 39)

Изисква се от нас, всички да имаме едно благодарно сърце. Мъчно е, но най-хубавото нещо е да бъдем благодарни. (18/стр. 235)

Не за дълго, но за един момент, за две, за три секунди, един свещен момент да мислиш за Онзи, на Когото дължиш всичко, защото ние сме дошли на земята толкоз милиона години и всичко даром ни се дава… (18/стр. 260)

Не сме се спрели един ден да кажем на Господа една сладка дума от сърце, да кажем: „Колко Ти благодаря, Господи!“.

(18/стр. 261)

Да благодарим! (18/стр. 261)

Благодарното сърце приема всичките Божии блага. (18/стр. 520)

Човек да благодари на Бога за всичко онова, с което Той го е одарил.

(18/стр. 548)

Благодарете на Бога, че имате едно отлично сърце. (18/стр. 565)

То е новото в света: една Беззаветна Благодарност. (18/стр. 517)

Отправи сърцето си нагоре

Горе правата мисъл! Горе доброто сърце! Горе благородната Душа! Горе великия и мощен човешки Дух!

(18/стр. 73)

Желая ви с вашия ум и с вашето сърце да се качите над облаците отгоре, които засенчват вашето сърце.

(6/стр. 480)

Всяка Божествена дума, която дойде до вашето сърце, ще произведе топлина.(…) Отправете сърцето си нагоре, да дойде тази Божествена топлина. (7/стр. 484)

Ако моят ум не се повдига, не се възвишава, не се облагородява и ако моето сърце не се повдига и облагородява, тогава животът няма израз в себе си и [не] може да намери туй хубавото, красивото. (11/стр. 33)

Достатъчно е да насочите ума и сърцето си към новите, светли идеи, за да започнат те да работят във вас и да организират ума и сърцето ви, да събудят висшите умствени центрове. (13/стр. 7)

В Любовта има едно вечно растене нагоре. (18/стр. 375)

Ти не може да се молиш, ако умът ти и сърцето ти нямат стремеж нагоре.

(20/стр. 321)

Всяка сутрин като станете, не се обленявайте, отправете сърцето си към Бога и ума си към Бога, след туй за да влезете в съобщение с вашите братя, попейте си и целия ден ще ви бъде леко на Душата, лесно ще учите. (20/стр. 370)

Истинските идеалисти живеят на Хималаите. Идете там и от тази височина разглеждайте човешкия живот.

(13/стр. 44)

Свещен трепет

Когато ще произнесеш Божието Име, ти трябва да се спреш в себе си, да си помислиш малко то е Свещено Име. (8/стр. 526)

Има една свещена идея в познаването. Човек да се не лъже. Аз зная едно нещо, тъй го изразявам. Аз оставям виждането и познаването на Бога. Има един свещен трепет. Най-първо, познаването е далечна работа, виждането е още по-далечна. Но първото нещо е да имаш един свещен трепет. Ако той не дойде, нищо друго няма да придобиеш. Аз го наричам: има един свещен трепет, с него започва. (8/стр. 196)

Нещо поникне в човешката душа, изменя се. Този свещен трепет всички сте имали в душата си, случва се. Но като дойде, имаш нещо, хубаво настроение, не настроение, но такова разположение имаш, че си готов в дадения случай да направиш доста голяма жертва…

(8/стр. 196)

Та казвам, дайте през тази година място на свещения трепет във вашето сърце, понеже в този свещен трепет се изявява силата. Яснота трябва на човека.

(8/стр. 196)

Казвам сега, този свещен трепет, той е потребен, той е Пътят, по който ще дойде Великото в света, по който ще станете силни. (8/стр. 197)

Аз ви желая всички да станете силни… (8/стр. 197)

Ако искате да бъдете в света силни в правата смисъл, пазете един момент, когато свещеният трепет иде у човешкия живот, и го възприемете. Той иде, тъй както слънцето иде, отворете всичките прозорци, нека влезе свещеният трепет… То е най-голямото благо, което иде в света, което може да освободи човека.

(8/стр. 206)

Та казвам: най-важното събитие у вас е, когато един ден дойде този истински свещен трепет. То е вече едно предисловие на познанието за Бога, виждането на Бога. (8/стр. 207)

Да желаете един свещен трепет да имате. (8/стр. 210)

…Когато се произнася Божието Име, ние трябва да чувстваме една вътрешна Любов… (8/стр. 526)

Като видиш една малка буболечица, да я погладиш и да кажеш: „Колко ти се радвам!“ да ви трепне сърцето.

(8/стр. 265)

Да любиш, това значи да изпълняваш Свещен акт. Не пред подобните си, но пред Възвишения свят… (15/стр. 153)

Този, Който създал света Той те обича вече. Ти значи трябва да съзнаеш, да има един отглас във вас. (20/стр. 215)

Всеки порив на вашата Душа нека бъде свещен. Каквото дойде в Душата ви, приемете го. Не мислете за последствията. То е Божествено. (12/стр. 256)

Дълбок Усет

Във вас има едно положение, има едно място в човека, което наричат „човешко сърце“, туй нещо, което чувствате дълбоко под лъжичката. Туй човешко сърце, туй нещо, което почувствате дълбоко под лъжичката, тия неща се изпълняват. (6/стр. 312)

Всяко нещо, което не произтича от дълбочината на твоето сърце, то не може да се постигне. (6/стр. 312)

Аз мога да видя един човек и като го изследвам, виждам, че е добър. По закона на една вътрешна интуиция, аз виждам един човек отсега в течение на десет години какъв ще бъде, всичко това се представя ясно пред мене. Научно не може да докажа, но след десет години това нещо ще стане. „Отде го знаеш?“ В мене има едно чувство, което ми подшушва. (8/стр. 181)

Та казвам, в сегашното състояние на хората липсва нещо. Има един вътрешен усет. Ние не може да познаем Бога.

(8/стр. 194)

Силата на вашето сърце зависи от това доколко вие съзнавате присъствието на вашата Душа в себе си. (8/стр. 449)

С Онзи, Живия Господ, Който живее в човека, с Него трябва да се запознаете…Онова мощното, силното, Онзи, Живият Господ, Който живее във вашата Душа, там е силата на човека. (11/стр. 33)

Седи някой спокоен, доволен в себе си и забелязва едно обновяващо състояние в себе си, някаква голяма радост в сърцето му трепва и той мисли, че от този ден изчезват всичките мъчнотии в живота му. Не, това е само един предвестник на едно голямо страдание, което ще му дойде. Някога пък в сърцето на човека се яви такава голяма скръб, такова голямо отчаяние, като че светът пред него се разрушава. Тази скръб е предвестник на една голяма радост, която ще му дойде. (11/стр. 101)

Като говоря за Учителя, аз разбирам това, което е в живата природа. Всеки човек си има по един Учител. Туй е дев­ственото Начало в него, туй е вътрешната Интуиция, туй е самосъзнанието, туй е свръхсъзнанието, туй е подсъзнанието, туй е съзнанието. Наричайте го както и да е… (11/стр. 194)

В човека има едно чувство, аз го наричам то е барометър, то е пътеводител, една справочна книга. Всеки един от вас има едно такова чувство. Никога не се отдалечавайте от съветите на туй ваше чувство, което ви говори в Душата ви. Не зная как може да го наречете. Някои го наричат „Ангел хранител“, „пътеводител“, „Учител“. Това чувство е Разумното в човека. (11/стр. 235)

И тъй, всеки трябва да работи върху себе си, да развива интуицията си, т.е. Божественото чувство. (13/стр. 176)

Като се вслушва в Гласа на Божественото Начало, човек всякога ще има права преценка за нещата… (14/стр. 57)

В човека има една точна цигулка, с която проверява нещата. Ние наричаме тази цигулка „доброто, разумното сърце“. Ние го наричаме още „интуиция“, или Божествено Начало в човека. То никога не лъже. Неговите тонове са чисти, ясни, абсолютно верни. (14/стр. 86)

Метод от Египет

Затова старайте се най-първо да имате най-малко един добър приятел. И да ви кажа как да си избирате вашите доб­ри приятели. В старо време, тази формула, която аз ще ви кажа, 20 години трябваше да седите в школата в Египет или във Вавилон, за да ви я кажат. Като срещнете един ваш приятел, най-първо ще го обикнете. И туй го знайте. В този ваш приятел ще намериш една добра черта, която да е постоянна, винаги да я държиш в ума си. Понеже тази черта ще постави една основа между него и вас. Най-първо Любовта, след туй, щом намерите тази основна черта в характера, след туй ще се постараете в едно успокоително състояние да погледнете дали с този ваш приятел ще може да работите, или не. Щом вашият ум е тих и спокоен; и сърцето ви е тихо и спокойно, да знаете, че колкото времето минава, и условията ще се подобряват и ще ви съдействат за добро. И невидимият свят ще ви помага и всичко ще тръгне по мед и масло механически, но вие двамата ще бъдете в сила да преодолеете на всички мъчнотии! (11/стр. 33)

Срещнете един човек, запитайте се: „Мога ли да живея добре с този човек?“. Като запитате тъй разумното си сърце и нещо ви стяга сърцето ви подсказва, че този човек няма добри навици и не ще можете да живеете с него. Този човек не е лош, но не е предизвикал своите добри навици. На друго място пък сърцето ще ти каже: „Ти можеш да живееш с този човек“. И ти чувстваш едно приятно разположение. Каквото ти каже разумното ти сърце, неговата дума е вярна.

(21/стр. 361)

Ум, сърце и воля

Следователно законът е: Трябва да държите връзка със Сърцето на Природата и с Ума на Слънцето… Има и трета връзка: с Душата на цялата Вселена.

(20/стр. 273)

Нещата се раждат в сърцето, отглеждат се в ума, а се опитват в света.

(6/стр. 312)

Умът е място за работа, волята е място за работа, сърцето е място за работа, волята е място за работа. (6/стр. 313)

Ако работите в Духовния свят, ще имате едно отлично сърце, ще имате една отлична дихателна система.

(6/стр. 314)

При добре организирания ум, при добре организираното сърце, при добре организираното тяло, всичките неща са възможни. (6/стр. 314)

Сърцето плаща за ума. Не мислете, че не се плаща. Плаща се. И за доброто се плаща, и за лошото се плаща.

(6/стр. 393)

Опитвайте с ума, проверявайте със сърцето и прилагайте с волята.

(6/стр. 399)

Любовта е сила, която отваря умовете и сърцата на всички хора. (7/стр. 44)

Следователно, за да бъде мисълта на човека силна, това зависи от неговия ум; за да бъде човек благороден, това зависи от неговото сърце; за да бъде човек силен, това зависи от неговата воля.

(7/стр. 51)

Другояче казано: Когато обичаш Бога с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила, Той ще ти отвори Пътя навсякъде.

(7/стр. 512)

Човек не може да участва без сърце. В сърцето ще израснат всичките плодове, а от ума ще се оплодотворят. (8/стр. 258)

Бог извън твоя ум, твоето сърце и твоята воля, Той е непонятен. (8/стр. 259)

Не че аз не оценявам ума, но казвам за вътрешния свят понеже човек всъщност живее във вътрешния свят сърцето е необходимо. (9/стр. 371)

Съществено е да имаш един отличен ум; съществено е да имаш едно отлично сърце, добро сърце; съществено е да имаш една благородна Душа; съществено е да имаш един силен Дух. (9/стр. 63)

Единственото украшение, според мене, което през всичките векове умните хора са допуснали, то е украшението на човешката мисъл, украшението на човешкото сърце и украшението на човешката воля. Това е вътрешният човек.

(9/стр. 303)

Та казвам, само един светъл ум, само едно светло сърце, само една благородна воля у човека е в сила да го извади от сегашното положение. (9/стр. 375)

Ние трябва да знаем как да възприемаме. Ние нещата трябва да ги възприемем със своето сърце. (12/стр. 19)

Ако ти чрез своето сърце не може да възприемеш Божията Любов, ще загазиш. Любовта не се възприема чрез ума.

(12/стр. 19)

Ти може да мислиш за Любовта и да я идеализираш, но умът дава само.

(12/стр. 19)

Туй, което възприема, то е сърцето.

(12/стр. 19)

Любовта ще вземеш чрез сърцето и от сърцето ще я изпратиш в ума, и каквото остане излишно от тази Любов, ще го предадеш през дясната ръка.

(12/стр. 19)

Когато Любовта проникне във всичките области… Когато Любовта проникне в ума на човека, когато Любовта проникне в сърцето на човека, когато Любовта проникне в Душата на човека и когато Любовта проникне в Духа на човека, тогава той може да разбере Словото. (12/стр. 39)

За да могат едновременно и умът, и сърцето да работят, човек трябва постоянно да държи в ума си идеята за Бога. Държи ли тази идея в ума си, човек всякога ще има топлина в сърцето си и светлина в ума си. (14/стр. 165)

Мисли ли човек, че никаква разумност не съществува вътре и вън от него, той ще изгуби пластичността си, топлината на своето сърце, светлината на своя ум и ще се втвърди, ще се превърне в суха кост. (14/стр. 225)

Да се обърне човек към Бога, това значи да придобие онази светлина, чрез която да изучава условията за развитието на своя ум, на своето сърце и на своята воля… да даде път на Божественото, на висшето Аз. (15/стр. 58)

Стремете се към добър живот и права мисъл; добрият живот носи топлина за сърцето, а правата мисъл носи светлина за ума. (15/стр. 159)

За ученика Божественият живот е камертон, по който той се нагласява. Този живот тече и прониква в неговия ум и в неговото сърце. (16/стр. 103)

Работете върху себе си с ума, със сърцето, с волята си, да се преобразите, да се родите наново. (16/стр. 139)

Когато човек пожелае да развива правилно и ума, и сърцето си, той трябва съзнателно да работи върху себе си, сърцето да махне преградите, които само` е поставило на пътя си, а умът своите.

(16/стр. 212)

Махнете преградата от пътя си и знайте, че благата на живота идват от две противоположни посоки: от посока на сърцето към ума и от посока на ума към сърцето. (16/стр. 221, 222)

Сега, като ученици, от вас се иска работа, която облагородява сърцето; труд, който укрепва ума, и постоянство, което калява волята. При това положение ученикът ще може да възприеме Истината, която Учителят му преподава.

(16/стр. 268)

Да бъде човек добър, това значи, да има равновесие между силите на неговия ум и на неговото сърце. (17/стр. 148)

Когато казваме, че човек трябва да бъде праволинеен, разбираме, че между ума и сърцето му, т.е. между Любовта и Мъдростта трябва да има идеални отношения. (17/стр. 194)

Волята на човека определя посоката, към която трябва да се движат умът и сърцето. (17/стр. 203)

За да запази хармонията на своя живот, човек трябва да запази успоредните линии между силите на ума и на сърцето си. (17/стр. 267)

Бог присъствува в онзи човек само, в когото умът, сърцето, Душата и Духът са пробудени. (18/стр. 67)

Бог работи в тялото, работи в сърцето, работи и в ума. (18/стр. 487)

Всяка постъпка трябва да бъде чиста. Всяко желание трябва да бъде чисто. Всяка една мисъл трябва да бъде чиста.

(18/стр. 707)

Трябва да имате всякога една дума, която е пропуск за говорене. Човек има два пропуска. На сърцето си има един пропуск и на ума си има един пропуск.

(20/стр. 272)

Ако нямаш светлина в ума си, ако нямаш топлина в сърцето ти, ти не може да се молиш. (20/стр. 321)

Вътрешният дом

Вън от себе си и вътре в себе си човек има дом. Вътрешният му дом е основан върху неговия ум, неговото сърце и неговата воля. (17/стр. 203)

Отношенията между Духа, Душата и ума на човека съставят друг дом друг триъгълник. (17/стр. 203)

Ние живеем в една голяма Душа. Вие сте малката душа, която живеете в голямата Душа. (20/стр. 326)

Любов, Мъдрост, Истина

Блажено е онова сърце, в което Любовта живее, блажена е онази Душа, в която Истината живее, блажен е онзи Дух, в който Силата живее. (7/стр. 648)

Само онзи човек, който е намерил безсмъртието, само той може да разбере какво нещо е Истината, какво нещо е Любовта, Мъдростта, какво нещо е Вис­шето знание, за което аз говоря.

(9/стр. 90)

Ако ти, дето и да отидеш, на каквато и работа да отиваш, каквато и служба да вземаш, ако тебе те придружава Любовта, ако те придружава Мъдростта, ако те придружава Истината, всички ще имат отворени обятия към тебе, понеже ти носиш едно Божие благословение.

(9/стр. 178)

Три неща трябва да дойдат, за да възкръсне човек: Любовта в своята Чистота, Истината в своята Чистота и Мъдростта в своята Чистота. (12/стр. 68)

Вие още не сте опитали онзи Велик Бог на Любовта; не сте опитали още великия Бог на Мъдростта; вие още не сте опитали онзи велик Бог на Знанието и на Свободата; вие още не сте опитали онзи велик Бог на Всички Добродетели; не сте опитали онзи велик Бог на Вечния Живот; вие още не сте опитали онзи Бог на Вечното Благо, което съществува за всички онези, които се обръщат към него. Този Бог ви призовава днес.

(8/стр. 247)

Три неща има, които хората никога не трябва да отричат. Те не трябва да отричат Любовта, която носи Живот; те не трябва да отричат Мъдростта, която носи Светлината и най-после, те не трябва да отричат Истината, която носи Свободата. (12/стр. 208, 209)

Спасението не може да дойде по друг път, освен по Пътя на Любовта, на Мъдростта и на Истината. (12/стр. 219)

Който работи с тези три сили в света, той всякога побеждава. (14/стр. 178)

…Вие трябва да имате отношения към Бога. Щом имате отношения към Бога, вие ще бъдете в състояние да изправите живота си и да поставите Любов­та за основа на този живот.

(16/стр. 288)

Щом поставите Любовта за основа на своя живот, с нея заедно ще дойдат Мъдростта, Истината, Доброто и Справедливостта. (16/стр. 288)

Никой не живее за себе си, защото ние всички сме създадени само проводници на Божествената Любов, на Божествената Мъдрост и на Божествената Истина. (18/стр. 342)

Защо е Любовта? За да внесе живот! Защо е Истината? За да внесе Свобода! Защо е Мъдростта? За да придобием светлината, знанието! Това е необходимо и за сегашния живот, и за всеки друг живот! Тия три неща трябва да бъдат основни подтици в живота ни. (18/стр. 574)

Първата Заповед: да възлюбиш Господа…

Ако си ясновидец, ще видиш, че излиза една особена светлина от главата. Запалено е. Туй място индусите го наричат хилядолистник, един център. И при този хилядолистник се намира най-вис­шето чувство Любов към Бога.

(12/стр. 379)

Четири неща има, с които можеш да възлюбиш Господа: с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си Душа и с всичката си сила. (9/стр. 153)

Първата заповед, палецът е първата Божия заповед да възлюбиш Господа, Бога твоего с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си Душа и сила.

(9/стр. 158)

Онези възвишени мисли, които ние може да възприемем, онова чувство, което излиза от Дълбочината на човешката Душа, ще ни даде щастие. (9/стр. 175)

Божествената Любов може да се чувства само, но не и да се разправя.

(11/стр. 116)

…Божествената Любов това е едно от качествата и свойствата на Божията Любов, че тя се радва на всичко добро в хората. (11/стр. 116)

На вас може да ви кажа: Ако ти обик­неш Бога с всичкото си сърце, с всичката си Душа, с всичкия си ум, с всичката си сила, ти имаш всичко, което искаш. Ти ще имаш всичко, което Той иска да ти даде. (12/стр. 315)

Само чрез Любовта към Бога може да се родите. Аз не говоря за прераждане. Аз говоря за раждане. Не, за Новораждане. (12/стр. 318)

Ако искаш да се родиш по Дух, неп­ременно ти трябва да обикнеш Бога с всичкото си сърце, Душа, ум и сила.

(12/стр. 318)

Да любиш Бога, върху Който е пос­тавен Законът, да възлюбиш Господа с всичкото си сърце, с всичката си Душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.

(12/стр. 379)

Първото важно нещо за вас е да любите Бога. Любите ли Го, Той ще ви се изяви, и тогава вашата Любов ще стане едно с Неговата. (16/стр. 15)

В Писанието е казано: „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила“. Това значи да се влюбиш, да възприемеш Бога в себе си.

(18/стр. 58)

Опорната точка е Бог в света. Първата опорна точка, в която ние трябва да турим своите основи, да любим Бога.

(18/стр. 530)

Та казвам: Щом като аз кажа Бог, веднага в мене трябва да се събуди туй чувство, което съответства на Бога… Само Бог е в света, Който може да събуди туй чувство в нас. (18/стр. 628)

Новораждането, според мене, това е Любовта, в която трябва да се родим.

(18/стр. 713)

Ние трябва да обичаме Бога, понеже туй, което ние търсим може да го вземем само по Закона на Любовта.

(20/стр. 15)

Ако ти нямаш Любов към Бога, ти нищо не можеш да вземеш. Ако имаш Любов, ще вземеш нещо. (20/стр. 15)

Постави Сърцето си на Божествения Олтар

Ако ти се жертваш заради другите, твоята Любов е минала през Божественото Сърце. Така е Истината: не безразборна жертва, не да угодим на хората. Когато ние се жертваме за тяхното повдигане. (11/стр. 258)

Нима, ако вие отидете да жертвате живота си някога, че във вас е обикновено съзнание? Не, у вас Божественото е трепнало и благодарение на тия моменти в живота, които ние проявяваме, нашият живот се осмисля и колкото повече се проявяват тия хубавите черти, ние ще станем по-силни. (8/стр. 473)

Сърце се изисква. Ако ние не може да принесем нашето сърце на общия олтар на човечеството, на олтара на цялото човечество… (9/стр. 60)

Писанието казва: „Пожертвайте вашето тяло в жертва чиста, свята и благоугодна Богу“. Ако онова житно зърно не се посее в земята, то плод няма да даде. Следователно, по същия начин, ако човешкото сърце не стане жертва, нищо не може да се роди, затуй всички страдания, които може да дойдат. (9/стр. 61)

Преди да разбере, човешкото сърце може да стане жертва. Не самоунищожение. Човек, който жертва, той може да победи. (9/стр. 61)

Истинската победа в света става чрез жертвата. (9/стр. 61)

Хората на Новото Учение трябва да имат туй самопожертване, то не е умиране. (9/стр. 61, 62)

Човек, който се пожертва, той вече живее в Душата на хората, в сърцата той вече има живот, и тогава е истинският живот. Христос казва: „Ако житното зърно не падне и не умре, то остава само. Ако падне и умре, то принася много плод“. (9/стр. 62)

Да се покланяш на Бога значи да носиш в Душата си Неговата Любов, да носиш знанието Му, да носиш свободата Му, да носиш Неговия Дух. (11/стр. 189)

Без послушание, без жертва, ти никога не може да разбереш Любовта.

(11/стр. 414)

Бог се проявява в Любовта, Любов­та е свещен олтар, на който се принася чиста и свята жертва, и само онзи има право да бута огъня на свещения олтар на Любовта, който принася жертвата. Само Бог, само Учителят има право да докосва този огън… (15/стр. 10)

Всеки ден принасяйте жертва жива и благоугодна на Бога, в знак на благодарност за живота и здравето, което ви е дал. (17/стр. 258)

Ние сега като отиваме при Бога по същия закон и ние трябва да занесем нещо. Поне да занесем едно признателно сърце. (18/стр. 490)

Покаянието на хората е очистване (от) греха. (18/стр. 643)

Жертвата е един изпит, който държиш… (11/стр. 414)

Същината на човека

Що е Душата? То е човекът в своята Същина, която не може да умре.

(9/стр. 175)

Единственото място, дето добродетелите живеят, не е тялото, но Душата. Те са родени да живеят в нашите умове, в нашите сърца и нашата Душа. Туй е човекът. (9/стр. 306)

Това, което съдържа в себе си наченките на човешката свобода, то е силата на Любовта. (11/стр. 406)

Бог е една Същина. Великото благо на човека е туй, Божественото Начало, в себе си. (12/стр. 102)

За да бъдеш абсолютно свободен, трябва да се слееш с Бога. (18/стр. 8)

Истината е онзи велик Закон, или оная Същина, която освобождава човека от всичките противоречия. (18/стр. 10)

Без Бог като мисъл, без нея можеш, но без Бога като Същина, от Който излиза живота, не може да бъдеш.

(18/стр. 109)

Свободата на човека седи в това, човек да бъде носител на Божественото.

(18/стр. 490)

Човешката Душа има нещо общо с Божията Душа. (20/стр. 357)

Онова Начало, на което вие може да разчитате, то е Бог във вашата Душа. Дръжте се за Него не като слепец за тояга, но дръжте се с всичката си Душа, с всичкия си ум, с всичкия си Дух и с всичката си сила. (20/стр. 455)

Казвам: Внесете в себе си онази Божествена идея, която възвръща вашето Първо Същество, Божественото.

(20/стр. 545)

Подтикът на Любовта

Всичко можете да забравите в живота си, но винаги помнете: Любов към Бога, Любов към Божия Дух и Любов към Душата си. (17/стр. 30)

Сега Духът, Който вече работи, Той да ви просвети, да подтикне Душите ви, сърцата ви, ума ви към разрешение на най-важния въпрос… (4/стр. 38)

…Подтикът на Любовта, ние го имаме всички в себе си. Всички хора имат този подтик в себе си… Щом дойде този подтик и вкусите от него, вие се радвате… (11/стр. 116)

Любовта това е първият подтик на Битието, на живота. Божественият импулс. То е най-хубавото нещо.

(18/стр. 526)

Първото нещо, което иде в живота, което създава Вселената това е този Божествен подтик. И този подтик го наричам Любов. (18/стр. 526)

Този подтик като дойде, човек всичко може да направи. (18/стр. 526)

Божествената Любов трябва да ти бъде подтик, непреривен подтик като движение, като един извор. (18/стр. 526)

Под думата „Бог“ аз всякога разбирам Любовта туй, което съществува, хубавото, туй, което носи щастието.

(12/стр. 7)

Без Любовта Бог е едно Същество неразбрано. (12/стр. 7)

Тази Любов се проявява като сила, която твори и създава човека. Защото всичките гении в света, всичките талантливи хора, всичката красота, всичката хармония, това е създадено от подтика на Любовта. (12/стр. 8)

Първият подтик, стремежът в света, в какъвто и да е размер, туй е вече Любовта. (12/стр. 28)

Любовта е първата подбудителна причина. (12/стр. 75)

В Любовта е силата на човека.

(12/стр. 92)

Чисто сърце, светъл ум, обширна, необятна Душа и мощен Дух това е веригата, с която можете да вържете злото и да бъдете свободни. (16/стр. 40)

Дойде ли Божественият живот във вас, всичко ще придобиете. Красив е този живот! Той носи свобода за вашите Души. (16/стр. 43)

Любовта е Разумна Сила. (18/стр. 58)

Нашето сърце е направено да чувстваме Любовта. (18/стр. 321)

Любовта ти трябва да проникне във всичките ти клетки… (18/стр. 391)

Любовта трябва да бъде в свещената мисъл да се освети Името Божие.

(18/стр. 451)

Трябва всички да имате един подтик, Божествен подтик. (18/стр. 532)

Всички трябва да обичаме Бога.

(18/стр. 532)

Любовта е Първият Подтик на Бога да ни освободи от нечистотата.

(18/стр. 707)

От Любовта иде животът, а животът има свойство да измие всичките неща като водата. (18/стр. 707)

Любовта, където и да (те) тури: и в огън, и в калта, навсякъде с нищо не може хората да те покварят. (18/стр. 710)

Знай, че светилникът на Душата ти е Любовта, която те крепи с двете си ръце да не паднеш в бездната на отчаянието, отдето няма завръщане, ако сам идеш.

(19/стр. 180)

Ангелите хлопат

Значи, три Ангела има в човека: единият Ангел е в главата, другият в сърцето, а третият в стомаха, той го регулира, като някой огняр. (7/стр. 492)

Сърцето е свързано с ония същества развити, съвършени, които наричат „Ангели“. (12/стр. 72)

Ние трябва да разберем тия Ангели Ангелът на Любовта, Ангелът на Доброто, Ангелът на Разумното. Те съставляват една тройка. И всеки ден те хлопат. Всеки ден те хлопат на вашата глава, на вашето сърце и на вашето тяло, и пеят песента. (18/стр. 580, 581)

В Ангелската Любов се съгражда човешкото сърце чрез топлината.

(18/стр. 688)

Слушай гласът на твоя Ангел хранител съвестта, за да си спокоен и блажен всякога. (19/стр. 179)

Процепът на злото

Когато Любовта напусне човешкото сърце, тогава човек е изложен на опасност, той може да умре. (8/стр. 339, 340)

Друг недостатък е гневът, той е качество на сърцето. Сърцето ви да не гори, защото е опасно. (3/стр. 90)

Щом се поквари сърцето, ще се пок­вари и човешкия организъм, оттам насетне бял ден няма да видиш. (10/стр. 674)

Ако не обичаш едного, ти правиш процеп, през който влиза злото.

(11/стр. 335)

Ако Духът и Душата ти не са проникнати от Любовта, теб те очаква най-голямото нещастие. (11/стр. 336)

Всяко неразумно чувство, което носиш в сърцето си, това е един чувал на гърба ти. (11/стр. 415)

У човека и най-доброто, и най-лошото складирано: и раят е вътре в човека, и адът е вътре в човека. (12/стр. 6)

Определям какво нещо е грехът. Всяко нещо, което отнема силата на човека, което препятства на човешкия ум, всяко нещо, което препятства на човешкото сърце, което парализира, това наричам грях. (12/стр. 41)

Ти знаеш, че злото хлопа на вратата. Ти ще кажеш: „Чакай!“. Писанието казва: „Злото хлопа на твоята врата“. Ако ти отвориш, то ще ти стане господар. Нека хлопа. (12/стр. 93)

Всички трябва да се убедим в едно нещо. В какво? Че първото престъпление на хората се заключава в това, че те затвориха проводниците на Божията Любов в себе си и останаха с човешката любов, в която стават всички промени в света. (12/стр. 115)

Явява се въпросът: Защо хората не успяват в живота си? Защото си служат повече с отрицателни и счупени форми и образи, отколкото с положителни и здрави. По този начин те късат връзката между ума и сърцето, между ума и Духа, между сърцето и Душата си. (13/стр. 222)

Всеки сам трябва да премахне прег­радите, които е поставил. (16/стр. 211)

Следователно, когато човек пресече Пътя на Божественото в себе си, т.е. когато връзката между Бога и Душата му се прекъсне, той се лишава от живота.

(16/стр. 276)

Ева беше първата, която скъса струната на Любовта, и от скъсването на една струна, вие се пазете всякога; ако искате да скъсате струната на Любовта, вие ще се намерите из Рая навън.

(18/стр. 251)

Всичките наши нещастия, които сега ги носим, се дължат на онази леност, когато хората се учили в школата на сърцето… Сърцето трябва да се очисти.

(18/стр. 333)

Всяко сърце, което съхне, и ум, който се помрачава, показват, че Моята Виделина не присъствува в техните Души.

(19/стр. 205)

Възпявайте Отец в сърцата си

Пейте и възпявайте в сърцето си!

(9/стр. 343)

Ритъмът на сърцето трябва да бъде музикален. (10/стр. 295)

Да мислиш правилно, да чувстваш правилно и да постъпваш правилно, това е най-хубавата музика, която човек може да развие, да приложи и да осъществи в живота си. (12/стр. 78)

Когато човек може да даде правилен израз на своя живот, Бог се весели в него.

(17/стр. 156)

Казвам: Пейте „Отче наш“ да можете да ходите във въздуха, да може да бъде вашата мисъл светла и вашето сърце топ­ло. (18/стр. 220)

Акорд трябва да има между вашето сърце, между вашият ум, между вашата Душа; между волята, между мислите, между чувствата трябва да има акорд, едновременно съзвучие трябва да има.

(18/стр. 258)

Казано е: „Пейте и възпявайте в душата си Господа!“ Да пеем, понеже светът е създаден за да славим Бога, да мислим за Бога, да носим Неговата справедливост. (18/стр. 462)

Възвесели се ти, който си избран от Господа, и възпей на Бога, понеже прослави се Господ. (19/стр. 84)

Пейте на Господа песен нова: Осанна, осанна, Месаилъ, Халилуя, Халилуя Ели! (19/стр. 91)

Благослови сега Господ в сърцето си и Го освети. (19/стр. 96)

Пеенето е вече Присъствие на Бога вътре в нашите Души. (20/стр. 357)

Може да пееш само на Онзи, Който ти дал сърцето. (20/стр. 357)

Вътрешното Небе

Небето разбираме Разумния свят. Който мисли, че небето е вън от него аз не разбирам тялото. (9/стр. 336)

Под думата „небе“ ние трябва да включим човешкия ум, човешкото сърце, човешката воля, човешката Душа и човешкия Дух. (9/стр. 336)

Вътрешната страна на небето, тези Разумни Същества, които живеят, то е достъпно за човешкото сърце. (9/стр. 337)

За вътрешния свят, каквото сърцето мисли, е вярно, а което сърцето мисли за външния свят, то не е вярно. (9/стр. 370)

Следователно, Духовния свят ние трябва да го изучаваме през силата на своето сърце. (9/стр. 370)

Ти не може да имаш истинско понятие за онзи свят без сърце. (9/стр. 370)

Онзи свят е недостъпен за човешките умове, но е достъпен за човешките сърца. (9/стр. 371)

Сърцето, това е вътрешната страна на човека, а пък Пътищата в Бога, това показва неговият ум, който отпосле е даден. (12/стр. 8)

Да ти се радват Възвишените същес­тва, това значи да се възнесеш на Седмото небе… (15/стр. 154)

Ако идете при Господа, небето веднага ще се изясни, Божественото Слънце ще ви огрее. (18/стр. 346)

Като изгрее вашето слънце, всичко у вас ще възрасти и вие ще благодарите на Бога. (18/стр. 346)

Ти не може да намериш Бога, докато не си изпратил мисълта си на хилядолистника горе. (20/стр. 45)

Обръщай погледа си към Бога!

(20/стр. 370)

Докато е още ден, обърни сърцето си към Моя Дух, за да намериш Мир и спасение на Душата си. (19/стр. 92)

Мислите ли вие, че вашият живот не е разкрит пред Моите очи и пред цялото Небе? (19/стр. 197)

Изработи Сърцето диамант

Има хора, които се показват лоши, но в сърцето си са добри те само отвън са лоши, но вътрешно са чистосърдечни и всяка една тяхна дума има смисъл, без да говорят едно, а да се разбира друго. При такива добри хора скъпоценните камъни не губят своята цена, а стават проводници на Божествена сила.

(4/стр. 159)

Ти можеш да носиш в себе си диамант като емблем. Ти трябва като него да бъдеш твърд и чист по характер.

(8/стр. 524)

Във време на мъчнотии и страдания ти трябва да бъдеш твърд като диаманта.

(8/стр. 524)

Ако пък искаш да бъдеш чист, трябва да бъдеш чист пак като диаманта.

(8/стр. 524)

Ако ти бъдеш чист като диаманта и отправиш своята мисъл към Небето, веднага Небето ще те послуша. Каквото пожелаеш, ще ти бъде. (8/стр. 524)

Скъпоценните камъни са носители на живота. Ако някой болен носи един диамант, той ще оздравее. (10/стр. 524)

Всички хора трябва да имат злато, но не само външно, те трябва да го имат в кръвта си. (10/стр. 524)

Кристализирането винаги се дължи на една разумност отвън. (12/стр. 31)

Ако животът не е в състояние да изправи погрешките на хората, да превърне злото в добро и въглена в диамант, сам по себе си той няма смисъл.

(13/стр. 170)

Основната идея е скъпоценен камък, за който човек продава всичко, само да го купи. (16/стр. 244)

Да притежава човек този скъпоценен камък, това значи да стане силен.

(16/стр. 244)

Във всеки човек е скрито голямо богатство неговите дарби и способности, които той трябва да разкопава и обработва. (16/стр. 272)

Сърцето е ценно, докато излива красиви и благородни чувства. (17/стр. 155)

Една радост е като скъпоценен камък, трябва да се пази. Само Сърцето на Природата може да я пази. (20/стр. 278)

За да се огладите, ще се надпреварвате в Божествената Любов. Тази Любов ще ви изглади. И тогава вие, като онази мида, ще направите от вашата грубост един бисер. Най-първо ще започнете с добрата обхода. (22/стр. 375)

Неизразимото

Божият човек, е на който Бог е главата на неговия Дух, Бог е глава на неговата Душа, Бог е глава на неговия ум, Бог е глава и на неговото сърце. (18/стр. 281)

Има и Духовна страна, което не се вижда, но ти го чувстваш в себе си. Твоите мисли, твоите желания, твоите постъпки невидими са. Един вътрешен свят, който ти чувстваш. (11/стр. 267)

Казвам: Има една вътрешна връзка.

(11/стр. 268)

Животът се ражда без ограничения… От Безграничното влиза в граничното и излиза в Свободата. Ако ти не минеш от Безграничното в граничното, ти не може да влезеш в Закона на Свободата.

(11/стр. 268)

Та, най-първо Любовта е чистият въздух, от който хората се нуждаят.

(11/стр. 285)

Аз какво подразбирам под думата „цар“? Нека ви изясня моята идея. Под думата „цар“ разбирам да бъда свободен. Свободен в пълния смисъл на думата. Не да правя каквото искам, но туй, което дава Простор на моята Душа.

(11/стр. 286, 287)

Ако разбереш, че твоите мисли са криви, ти ще смекчиш своята съдба, ти постоянно ще държиш юздите на своята съдба. (11/стр. 336)

Под „еволюция“ трябва винаги да разбираме мощните сили на Любовта, да разбираме живота и да прилагаме Божия Велик Закон, да обичаш всичко туй, което Бог е създал. Да чувстваш и да влезнеш във връзка с всички най-разумни същества. (11/стр. 301)

Най-първо, на Земята трябва да бъдеш във връзка с всички добри хора не само на Земята, но и на Небето.

(11/стр. 301)

Та, казвам: В нашите времена, в които живеем, трябва едно ново верую, което да вземе връх в живота ни. (11/стр. 337)

Ние сме окръжени в една Велика Тайна. (11/стр. 343)

…Аз трябва да живея за Бога, а Бог живее за мене. Той разрешава моите въпроси. Бог живее за всички, а всички трябва да живеят за Него. (11/стр. 424)

Ще трябва да изпълним Волята онази Воля, в която живеете. То е Божественото. (12/стр. 23)

Преобразяването е закон на Природата. (12/стр. 25)

Без преобразяване никакъв живот не може да се прояви; без преобразяване никаква любов не може да се прояви…

(12/стр. 25)

Познавам Бога това значи да стана условие да мине Божествената Любов за благото на всички хора в света.

(12/стр. 103)

Единственото Същество, което може да боготвориш в света, то е Безграничното, Неузнаваемото, на Което никой не знае името Му, нито образа Му е видял, в Което сме потопени! (12/стр. 129)

Твоят живот не зависи от тебе. Онзи, Който те е изпратил на Земята, Той знае, в Неговите ръце е твоят живот. Той знае, че ще стане, Той те е пратил да стане нещо от тебе. (12/стр. 338)

Ще влезеш в Душата си, ще вземеш пръта и с него ще пазиш равновесие.

(13/стр. 157)

Ще пазите равновесие с върлината на ума и сърцето си и ще уповавате на Душата си. (13/стр. 157)

Вечният живот носи светлина, топ­лина и сила за човешките Души. Като знаете това, стремете се към онзи живот, който внася светлина в ума, топлина в сърцето и сила в тялото. (13/стр. 170)

Щом Божественото дойде във вас, То ще освободи Душата ви от всички препятствия и ограничения. (16/стр. 47, 48)

Казва Христос: „Отец ми живее в мене и аз живея в Него“. Този е Пътят за добиване на вътрешна, Духовна Свобода… (16/стр. 50)

Да намери човек основната идея в своя живот, това значи да стане коренен преврат с него. (16/стр. 243)

Основната идея преобразява човека.

(16/стр. 243, 244)

Ако човек приложи Закона на Вярата в живота си, той ще образува само един център в себе си, ще познае Бога и ще Го постави на Неговото място. Това значи, да придобие човек Вечния живот.

(17/стр. 225, 226)

Най-първо ще работи сърцето и пос­ле умът. И щом се изяви умът, ще дойде Душата, ще разбираме Душата. А щом разбираме Душата, ще разберем и Духа.

(18/стр. 34)

Сега ще ви кажа едно нещо: Да имате моето добро на разположение. Доб­рото, което имам в мене, е на ваше разположение. (18/стр. 220)

Или ако аз ви кажа, аз зная едно Сърце в Природата от което вода излиза? Всеки, който се приближава при тази вода, живот придобива. Какво ще разберете? (18/стр. 290)

Аз зная, че в Сърцето има един ум, от който светлина изтича. Тази светлина носи знание. (18/стр. 290)

Аз зная, че във Вселената има една Душа, която всичко организира и всичко съдържа в себе си. (18/стр. 290)

Аз зная, че във Вечността има един Дух, който всичко е създал. (18/стр. 290)

А Царството Божие е вече дошло в Сила и затова всичката Земя трябва да се изпълни от Величието на Неговото Присъствие. Мъдростта Му трябва да обърне и завладее всякой ум, а Любовта Му приготвените сърца… (19/стр. 82)

Часът наближава и не е далеч от вази, когато ще бъдете призовани да се обедините с Него в едно тяло, един Дух, един ум, едно сърце и Душа. (19/стр. 82)

Изпитвайте Писанията и вижте, че Аз постоянно говоря и уча отначало и досега. През всичкото време Аз съм бил с вас и за вас. (19/стр. 198)

Кога може човек да постигне желанията си? Когато се приготви за онова знание, което е в ръцете на Разумните Същества… То се пази с меч и се дава само на онзи, който е отворил ума, сърцето и волята си за него. Той е минал през процеса на чистенето. С други думи казано: Той е минал през огън и вода.

(13/стр. 226)

Но аз ще ви опитам, защото вие сте от закона и от написаното Ми Слово искате да се уверите… (19/стр. 198)

Милосърдие

Първото нещо, за да може да действа Бог във вас чрез Любовта Си, човешкото сърце трябва да бъде милостиво и меко.

(4/стр. 83)

Милосърдието у човека не може да се развие, ако той не дава. (8/стр. 208)

Милосърдието насърчава човека, дава му възможност да изправи грешките си.

(16/стр. 235)

Милосърдието дава импулс на човека. (20/стр. 434)

Милосърдие и Любов към Бога ще ви дадат импулс да преодолявате мъчнотиите в живота. (20/стр. 435)

Благоговение

Молитвата разбира едно разумно общение с разумните сили в природата. Ние считаме всички нейни наредби за свещени. Аз съм в общение с нея, на всяка стъпка се спирам и благоговея пред нея. Като се спра до един извор, мене ми трепне сърцето. Когато видя тия грамадни скали отгоре казвам: Това е Великото, което е работило. Гледам растенията, животните, на всичко туй с Благоговение гледам. (8/стр. 356, 357)

„Кой си ти?“ Казва: „Аз съм Истината“. Тогава аз слушам една песен от Слънцето, толкоз красива. Онези небесните хора, жителите на Слънцето пеят. Слушам жителите на Венера, те пеят. Слушам жителите на Юпитер да пеят. Слушам жителите на Сатурн да пеят. Слушам жителите на Сириус да пеят. Слушам жителите на Алфа Центуриус да пеят… (8/стр. 420)

Ако аз съм един хубав извор, който извира от планината, кой ще ми бъде неприятел, ако аз поя всичките: и мечки, и вълци, и хора? Всички ще ме гледат с Благоговение, на всички ще давам аз и от никого няма да вземам. Ако ние всички сме такива извори, кой ще ни бъде враг в света? Никой. (9/стр. 173)

Свещено нещо е Любовта. Дойде ли при вас, ще се отнесете към нея с всичкото си почитание и Благоговение.

(13/стр. 224)

Искате ли да напредвате, работете за развиване на Благоговение, на почит към учителите си, към другарите си и към себе си. (13/стр. 312)

Три качества има набожността: набожният има Любов към Бога, той има уважение, Благоговение. (18/стр. 627)

Разумното Сърце

Истинската основа ние наричаме разумно човешко сърце. Не говоря за разумното сърце на настоящия човек, а за разумното сърце на Божествения човек. (22/стр. 365)

Вие трябва да поставите новата насока на живота си върху вашето разумно сърце. В това разумно сърце оперира или действа Божият Дух. И в действията на това разумно сърце няма никакво изключение. (22/стр. 365)

Досега аз съм се занимавал с вашия ум и виждам резултат в умственото ви развитие. Отсега нататък искам да се занимавам с разумното ви сърце.

(21/стр. 355)

Как познаваме, че в нас действа ра­зумното сърце? Когато това разумно сърце действа в нас, в душата ни всякога настава едно разширение. (22/стр. 368)

Кои са смирените? Хората на разум­ното сърце казвам аз. (22/стр. 368)

Туй разумно сърце е душата на всички човешки прояви. Всяко желание, зародено в душата на човека, придобива ценност. (21/стр. 355)

У човека има и друга една страна. Аз я наричам проява на разумното сърце: човек схваща, че и другите същества около него имат същите права, каквито и той. (21/стр. 355, 356)

Моралността представлява обработка на разумното сърце. (21/стр. 356)

Сега в това разумно сърце влизат и добрите навици. (22/стр. 366)

Та всички трябва да се стремите да предизвикате проявление на разумното във вас. (21/стр. 358)

Човек, който се подчинява на разумните прояви на сърцето, никога не прави погрешки. Това е закон. (21/стр. 359)

Всяка разумна проява е един Божествен момент в човека. (21/стр. 359)

Сега, ще правите разлика: в постъпките на разумното сърце няма страх. Когато разсъждава умът, там вече има страх. В разумното сърце гняв няма. Но в ума има гняв. (21/стр. 367)

В разумното сърце, в добрите навици завист няма, в ума има завист. Всички отрицателни черти се дължат на участието на вашия ум, а когато се движим по добрите навици, всичко е разумно, всичко е в хармония. (21/стр. 367)

Най-малката работа, извършвана с разумното сърце, е отлична. (21/стр. 368)

Разумното сърце разполага със знания и сили не само за нещо специално, но за работи, които се отнасят във всички направления. Затова разумното ви сърце ще остане като основа в живота ви, а от тази основа вашият ум ще се развива в ново направление. (21/стр. 368)

Доброто, добрите навици, благородното сърце у вас Бог ги е вложил още когато ви е създавал, още когато сте излезли от Бога. (22/стр. 370)

Онова, което може да даде сила на ума ни; онова, което може да даде сила на сърцето ни; онова, което може да даде сила на волята ни това е Бог, Който се е ограничил, за да живее в нас.

(22/стр. 370, 371)

Сърцето на Лекотата

Знаете, че Луната употребява четиринадесет дни за пълнене и четиринадесет дни за празнене. Така че четиринадесет дни вашето сърце ще работи за пълнене с добрини и четиринадесет дни вашето сърце ще работи за изхвърляне на всички помии от вас и от обществото. И след това да почувствате Лекота. (3/стр. 47)

Любовта подразбира да се повдигнеш над всички противоречия в живота и да погледнеш отгоре весело, както птицата, която хвърка из въздуха. Само тогава в сърцето ти ще има Любов. (9/стр. 164)

Кое е лекото, с което човек може да хвърка? То е доброто, то е правата мисъл, която въздига човека. (12/стр. 43)

Казвам: Всеки човек в себе си трябва да има една лодка. Когато вашата лодка е във водата, вие ще запазите благословението. То е вашето сърце. (18/стр. 243)

Та аз считам надеждата и вярата в човека те са двете крила. Надеждата е лявото крило, вярата е дясното крило, а пък Любовта това е главата, която показва целта. Любовта показва целта, към която човек се стреми да се осмисли.

(18/стр. 348)

Разумното сърце има сили да направи нещата по-леки, да разшири техния обем. (21/стр. 360)

Сърцето на Мистика

В ударите, които прави сърцето на светията, има нещо музикално. В него се забелязва особено преливане в ударите.

(2/стр. 71)

Мистикът постоянно живее със сърцето си, изпитва неговите вибрации и всички състояния, през които то минава.

(3/стр. 124)

Хора, на които сърцето е добре развито, имат магнетична сила… От тях се отделя особен пламък, свещен пламък, който се разпространява далеч от него. Казвате: „Този човек има благородно сърце“. (7/стр. 562)

Човек е цялата Вселена в себе си. Един човек представя цялата Вселена в себе си. (12/стр. 198)

Онзи човек, който има Космическото съзнание, той върви през гората, за него нищо не значи. Като тропне, и виелицата престава. Като тропне на облаците, махнат се. Слънцето го огрее… Наоколо хората се безпокоят, а той седи тих и спокоен, гледа радостен и весел.

(8/стр. 473)

Христос казва така: „Бъдете съвършени“. Човек трябва да бъде съвършен и по Душа, и по Дух, и по сърце, и по ум, съвършен трябва да бъде. (9/стр. 248)

…Светията да осветява пътя на всички хора. Всеки човек има свое предназначение. (12/стр. 89)

Широко сърце и светъл ум има само онзи човек, който, макар че живее на земята, е свързан с възвишени същества от невидимия свят. Физически, този човек живее на земята, но с ума и със сърцето си е свързан с напредналите същества.

(17/стр. 179)

Сега трябва да имате Мистичен живот, за да разбирате. (18/стр. 258)

Христос казва: „Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш“. Съвършени ще станете, умни, добри, да се изпълни Душата ви с Любов… Да се изпълни вашият Дух със свобода. (18/стр. 563)

Та казвам: Като ученици на Мистическата Школа вие трябва да разбирате Божиите Пътища. (18/стр. 697)

Нирвана

…Като сменим нашето съзнание, като минем от самосъзнанието в онова Велико Божествено Съзнание, както го наричат, Космическо съзнание, да минеш в него, и тогава ти ще имаш това, което източните народи наричат „нирвана“ място на щастието. (8/стр. 293)

Нирвана е място на Новото Съзнание в човека. Ти всякога ще чувстваш вечната радост, простор, сила, мощ, ще живееш един Вечен живот. (8/стр. 293)

Сърцето на Устоя

Съвременните хора се нуждаят от такива, на които сърцата да са калени в Любовта… (7/стр. 628)

Бог може да се намери само в нашето съзнание, в нашия Дух, в нашия ум и сърце. То е единственото място.

(8/стр. 426)

Когато в тебе настанат светли мисли, онази светла радост, че умът ти с нищо не може да се размъти, ти вече имаш присъствието на това Разумното, и тогава ще чуеш, че всичко е разумно.

(8/стр. 426)

Държави ще се разкапят, армии ще се разкапят, университети ще се разкапят, всичко това ще се разкапе, ще премине, но човешкият дух, човешката душа, човешкият ум, човешкото сърце и човешката воля всичко това ще остане да функционира. (8/стр. 153)

Да познаваш Бога, ти не може да бъдеш един обикновен човек, да те блазнят дребнавостите в живота. Ти може да живееш в каквато и да е среда, но като се качиш на камъните, тези камъни ще оживеят; като стъпиш във водата, тази вода ще те носи, ще те удържа, няма да потъваш; дето минаваш, всички ще те познават. От тебе ще лъха живот. Туй е познание на Бога. (8/стр. 195)

Силата на човека седи в онзи Разумния Закон, силата на човека седи в това Разумното, да се не поколебае човек… Изгубим ли тази опорна точка, всичко е изгубено. (9/стр. 305)

Под думата чувство аз разбирам едно Вдъхновение, сила, мощ. То е човекът. То е един импулс сърцето, което преодолява всички мъчнотии. (9/стр. 371)

Човек, който има силно сърце, него болест не го хваща, хрема не го хваща, беднотия не го гази, дяволът не го гази, никой не го гази. (9/стр. 371)

Знаете ли на какво мяза един човек, който има едно силно сърце? (9/стр. 371)

Герои са онези, в сърцето на които любовта не изчезва. (9/стр. 405)

Човешкото сърце не може да се разруши, то е невъзможно. (9/стр. 504)

В човека има нещо мощно, на което той трябва да разчита. (10/стр. 528)

Ако Бог ви е център, вие трябва да се движите около този център. (10/стр. 568)

Значи да образуваме един Божествен живот, на който Бог да е центърът.

(18/стр. 533)

Човек трябва да бъде смел, да владее страха, да не трепва, да бъде безстрашен човек. Представете си, че пътувате в гората и между камъните някъде виждате една малка змия и хуквате да бягате… Не, човек не трябва да се стряска от нищо. Ще се спрете, ще вземете една разумна позиция и ще повикате вашето разумно сърце. То казва, че в света има разумност и всички добри прояви са разумни, а всички лоши прояви на човека са извън природните закони. (21/стр. 358, 359)

Искрено Сърце

…Всеки трябва да има в себе си импулс да бъде Искрен, а не да дели хората на вярващи и невярващи, или безверници. (8/стр. 454)

Добрите хора трябва да отворят сърцата си, да бъдат абсолютно [Искрени]. Не да бъдат [Искрени] отвън, но в Душата си да бъдат Искрени. (11/стр. 240)

Вътре ти да чувстваш, че си много Искрен спрямо него и да си благодарен за малката услуга. (11/стр. 240)

Имайте предвид, че Природата доверява своите Тайни само на честните натури. Трябва да бъдете в природата крайно честни не спрямо хората, но крайно честни спрямо себе си.

(11/стр. 235)

Знаеш ли колко е отрадно да срещнеш един човек и като го погледнеш, в Душата му да четеш една Искреност, да няма никаква задкулисна мисъл?

(11/стр. 334)

Любовта ни ще ни причини щастие, Любовта ни ще ни причини нещастие. Защото в Любовта се изисква нещата да ги чувстваш, да бъдеш крайно Искрен в себе си. (11/стр. 362)

Любовта в света трябва да бъде Искрена. (12/стр. 322)

…Не отваряйте ума и сърцето си пред онези, които не разбират и не ценят това, което вашите разумни и Напреднали Братя са писали в тях. (12/стр. 234)

Искате ли да разберете, дали известно положение е вярно, или не, отнесете се до вашето Добро сърце, като към отличен съветник. Неговите врати са всякога отворени за онзи, който Искрено се интересува за нещо. (14/стр. 86, 87)

Човек трябва да бъде вътрешно Искрен. (18/стр. 563)

Но преди всичко имайте повече Любов към Бога и към вашите братя и повече чистосърдечие и Искреност.

(19/стр. 194)

Сърцето на Истината

Сърцето ще се обнови, тогава ще разбереш какво нещо е Истината.

(4/стр. 116)

Истината дава право на всеки чистосърдечен човек да проверява нещата.

(5/стр. 84)

Бог казва: Ако Истината царува във вашия ум, ако Любовта царува във вашето сърце и ако Правдата царува във вашата воля, така ще грее Слънцето, както днес грее. (7/стр. 244)

Аз да ви кажа: никой никога не е видял Бога. Но има един начин, когато ти може да видиш Бога когато говориш Истината. (8/стр. 418)

Ти никога няма да видиш Бога, когато говориш лъжата. Щом говориш Истината, Господ дойде. (8/стр. 418)

Христос казва: Ще познаете Истината. Трябва да познаете Истината. Но в познаването на Истината има една вът­решна връзка, която трябва да се създаде. (9/стр. 189)

Под думата „Истина“ всякога трябва да разбирате онзи момент, когато започва вече истинската Божествена Любов да функционира в човешката Душа. Този момент показва, че си в Пътя на Истината. (9/стр. 189)

Когато Божествената Любов започне да функционира, Пътят, в който вървиш, е истински. (9/стр. 189)

Дето казва Христос: „Аз съм Пътят, Истината и Животът“. Този Път върви към Истината. Този Път е Път на живота. (9/стр. 189)

Та казвам: Аз познавам Истината. Как? Истината може да я познаваш със сърцето си; Истината може да я познаваш с ума си; Истината може да я поз­наваш с волята си. (9/стр. 195)

Бог е Същина, Бог е в живота. Животът, това е Бог. Истината, това е Бог. Бог, вън от Истината, не може да Го познаеш. (8/стр. 421)

Слушайте гласа на Свободата, на Истината във вашата Душа! (11/стр. 58)

Истината е в това, което вие носите в себе си. (11/стр. 349)

Истината я познавам по единствен признак. Един признак имам за нея: тя всякога носи пълна свобода и за ума, и за сърцето, и за волята. (12/стр. 119)

…Истината внася в целия живот свобода и простор. Тя дава условия на човека да се прояви. (14/стр. 178)

Само онзи може да бъде обичан, който е приложил в живота си Любов към Истината, т. е. Любовта, която има за обект Истината. Щом прояви тази Любов, цялото Небе се отваря за него и всички се радват, че са срещнали човек, изразител на Любовта. (15/стр. 154)

Умът трябва да предава Истината на сърцето, а сърцето да я възприема.

(16/стр. 256)

Казано е в Писанието: „Бог е възлюбил Истината в човека“. Истината е Божественото Начало в човека. (16/стр. 284)

Следователно Бог е възлюбил Истината в човешкия ум, в човешкото сърце, в човешкия Дух и в човешката Душа.

(16/стр. 284)

Истината прави човека мощен и велик. (16/стр. 284)

Божествената Истина ще създаде в тебе простор. (20/стр. 584)

Господ ще дойде от Своето Свято място, от жилището на праведните Си чрез Пътя на Истината. (19/стр. 86)

Сърцето на Любовта

Когато Любовта проблесне в човешкото сърце, животът се променя.

(12/стр. 110)

Любовта е съществено нещо за сърцето. Без Любов то никога не може да се поправи. (2/стр. 92)

В човешкото сърце нищо не може да расте без Любов. (2/стр. 93)

Както водата възраства растенията, така и Божията Любов облива човешкото сърце, за да може вложеното в него да израсте и да даде своите плодове.

(2/стр. 93)

Желая ви да имате в сърцата си по един Лъч от Божията Любов, за да израснат всички хубави неща. (2/стр. 93)

Щастието на човека се крие във вът­решната връзка на човека с Бога. Тази връзка е Любовта. (2/стр. 93)

Помнете: Когато Любовта влезе в човешкото сърце, светът придобива друг изглед, всичко ви е приятно… (2/стр. 95)

За да бъде човек здрав на земята, да бъде силен и да върши работата си, както трябва, Любовта непременно трябва да цари в Душата му. (10/стр. 12)

…Поставете Любовта в сърцето си…

(7/стр. 483)

С какво се разбира Любовта? С човешкото сърце. Обаче зад човешкото сърце стои една Висша Божествена Ра­зумност. (7/стр. 519)

Аз меря Любовта така: ако обичам някого, той се приближава до Бога, тогаз моята любов към него е правилна… Когато някой ме обича, неговата любов трябва да ме подтиква да се приближавам към Бога. (8/стр. 278)

Докато Любовта функционира в твоето сърце, или в твоето Висше съзнание, ти си свободен. (8/стр. 340)

Смъртта те застрашава само когато скъсаш връзките си с Висшето съзнание, тогава или ще стане разрив на сърцето, или капилярните съдове ще се свият.

(8/стр. 340)

Докато Любовта изпълва човешкото сърце, никаква смърт не може да дойде.

(8/стр. 340)

Да, човек трябва да вярва в Любовта, но той трябва да изпитва тази Любов в сърцето си. (10/стр. 12)

…Животът на хората може да се подобри, когато Любовта дойде да царува в сърцата им… (10/стр. 14)

И ако вие се държите със Закона на Любовта, вашето сърце ще пулсира точно толкова пъти, колкото е определено.

(10/стр. 295)

Любовта е Образ на Бога, достъпен за нас. Този Образ е понятен за нашата Душа и нашето сърце. (10/стр. 393)

Като дойде Любовта в тебе, ти усещаш като че цялата Вселена е в тебе. Ти вече възприемаш и слушаш Любовта на всички същества. (10/стр. 459)

В дадения момент, когато един човек те обича, тази Любов се дължи на Онзи, Който ти е дал живота. (11/стр. 78)

Любовта е всеобемяща и всеобновяваща сила, която обновява целия живот.

(11/стр. 95)

Всеки сам трябва да опита Любовта си. (11/стр. 96)

И аз опитвам своята Любов по следния начин: ако моята Любов обновява сърцето ми, ако обновява и ума ми, тази Любов е силна. (11/стр. 96)

Любовта може да се прояви навсякъде. (11/стр. 120)

Любовта, която се проявява в нас, нали е Бог, Който се проявява? (11/стр. 145)

Любовта не е достояние само за едно сърце в света. (11/стр. 257)

Първичната Любов, която съградила човека, от тази Любов зависи свободата, знанието на човека. (11/стр. 332)

Ако в днешния ден твоята Душа се изпълни с Любов, ако в днешния ден твоят Дух се изпълни с Любов, ако в днешния ден твоят ум се изпълни с Любов, аз ти гарантирам за хиляди години, че ще бъдеш щастлив човек. (11/стр. 335)

Ако Любовта на Бога е напълно ангажирала твоя Дух, ако Любовта на Бога е ангажирала твоята Душа и ум, тебе те очаква най-доброто бъдеще. (11/стр. 336)

Всичко може да бъдете. Оставете във вас Любовта да действува! (11/стр. 336)

Само Любовта разрешава живота истински. (11/стр. 358)

Като възлюбиш Бога, ти трябва да възлюбиш в света всичко живо.

(12/стр. 92)

Ще внесеш Любов след Любов. Гледай с Любов. Работи с Любов…Учи с Любов. (12/стр. 109)

Навсякъде работи с Любов.

(12/стр. 109)

Цялото Небе и всички тези неща са родени от Любовта. (12/стр. 117)

За мене само Любовта е ценна, в която мога да вярвам тя е Неизменното.

(12/стр. 201)

Вярвай в това, което организира ума, сърцето и въздига Душата. Вярвайте във вашия Дух, който излиза от Бога. Това е Любовта. (12/стр. 308)

Закон е: Любовта премахва всички слабости и недъзи. Тя е особено Космическо течение, което минава през всички живи същества. (13/стр. 53)

Чрез сърцето ще се изяви Любовта.

(14/стр. 26)

Любов, която при всички условия не изгаря, но постоянно се увеличава и за вечни времена остава, е Божествена.

(16/стр. 27)

Чрез Любовта Си Бог посещава хората… (16/стр. 128)

И Законът на Любовта започва със сърцето. (18/стр. 34)

И ако ти със сърцето си не можеш да се родиш, и с ума си не можеш.

(18/стр. 34)

Като дойде Любовта в човека, той ще възкръсне. (18/стр. 71)

Любовта е силна дума, показва, че човек има един Устрем… То е едно Божествено течение. (18/стр. 111)

Законът е: Щом обикнете някого, Господ е там. (18/стр. 325)

Без Любов ти не може да разбереш Бога. (20/стр. 448)

Единственият Неизменен Закон в света, той е само Законът на Любовта.

(9/стр. 305)

Вие искате да знаете коя е истинската Любов. Тази Любов е минала през Божието Сърце, минала е през Сърцата на всички Велики Души. Тя е Любовта, която твори. Дръжте се за нея Любов.

(11/стр. 258)

Благородно Сърце

Питате: От какво зависи развитието на човека? От сърцето. Ето защо, сърцето трябва да се облагороди. (2/стр. 88)

Благородството на сърцето седи в това, че като съзнава своите погрешки, то скърби и страда, и има желание да ги изправи. (7/стр. 61)

Казвате: „Направи Бог човека по образ и подобие на Бога“. Донякъде човек прилича на Бога. По сърце той може да мяза…Това е новата светлина, която човек носи в сърцето си. Това е благородството, което носи. (8/стр. 25, 26)

Истината ще ви освободи, ще ви даде здраво тяло, благородство на сърцето, на желанията, на мислите. (8/стр. 425)

Възкресението е достъпно за човешкото съзнание. Човек трябва да има, най-първо благородно сърце, чисто сърце, светъл ум, да има една добра воля.

(8/стр. 463)

Та казвам сега: във Възкресението има едно Благородство. (8/стр. 463)

…Благородство се изисква от съвременните хора, самоотричане се изисква.

(9/стр. 84)

Във всички хора трябва да се яви нещо мощно, силно, което трябва да изтича отнякъде отвътре, от Душата на човека. Това благородното трябва да изтича от Духа на човека и затова всички трябва да имаме само един възглед. (9/стр. 84)

Светът се нуждае от една Възвишена Любов, светът се нуждае от възвишени чувства, светът се нуждае от благородни постъпки. (9/стр. 267)

Душата трябва да бъде пълна с благородни чувства. (11/стр. 283)

В Любовта има нещо толкоз красиво и когато дойде един Лъч, в тебе настава едно състояние, благородно състояние, ти си готов на всички жертви. (12/стр. 75)

Вие трябва да бъдете външно и вътрешно богати, с мощен Дух, широка Душа, светъл ум и с благородно сърце.

(13/стр. 123, 124)

Разумното, благородно сърце крие в себе си нови начини за живеене и за работа. (14/стр. 25)

Благородното сърце пък се изразява в лицето на човека. Лицето на такъв човек свети. От него излиза нещо светло, магнетично, приятно. (14/стр. 26)

Приятно е да гледате лицето на човек, който има благородно сърце. Такъв човек не може да не бъде обичан.

(14/стр. 26)

Всеки обича човека, от сърцето на когото блика Благородство. (14/стр. 26)

Жизнеността, която изтича от човека, се дължи на благородното му сърце.

(14/стр. 26)

За да бъде свободен в Духовния свят, човек трябва да бъде добър, да носи велик морал в сърцето си. (14/стр. 75)

Давайте място на светли, чисти мис­ли в ума си и на топли, благородни чувства в сърцето си, които могат да се реализират. (14/стр. 113)

Следователно, иска ли да постигне своя идеал, човек трябва да се стреми към правилно разбиране на великите Божии Закони и Пътища. В този стремеж, именно, се крие облагородяването на човешкото сърце. (16/стр. 240)

Колкото повече правиш добро, толкова повече Душата ти се разширява, толкова повече умът ти закрепва и става по-мощен, толкова повече сърцето ти се облагородява. (17/стр. 111)

Любовта на златото дръж!

(18/стр. 710)

Благородството оживява човека.

(14/стр. 26)

Правила

Още със ставането от сън, внесете поне една малка Божествена мисъл в ума си и по едно малко Божествено чувство в сърцето си, за да осмислите своя живот.

(13/стр. 67)

Размишлявай за сърцето си!

(3/стр. 75)

Освободи ума, сърцето и волята си от излишния багаж! (5/стр. 111)

Оставете вашето сърце свободно, то само по себе си ще оправи нещата.

(6/стр. 367)

Ти не можеш да имаш надежда, ако нямаш сърце. (6/стр. 503)

В своето сърце събираме хубавите желания… (6/стр. 510)

Вие нямате право да потискате вашето сърце. (6/стр. 510)

Една мисъл не може да бъде правилна, ако тя не е потопена в чувствата, в сърцето. (6/стр. 521)

Мекотата се дължи на сърцето.

(6/стр. 521)

Като дойде щастието, ще впрегнеш сърцето си на работа. (7/стр. 61)

Следователно човешкото сърце се нуждае от мисъл. (7/стр. 78)

Ако искаш да имаш отлично сърце… ще го впрегнеш на най-благородната работа. (7/стр. 128)

Ти никога не можеш да постъпваш правилно, ако в сърцето ти няма Любов.

(7/стр. 235)

Пазете вашето сърце чрез Любовта!

(7/стр. 428)

Никой няма право да осакати сърцето си. (7/стр. 550)

Пазете свещено вашето сърце!

(7/стр. 657)

Едно правило ви давам, ако искате добре да ви върви: Никога не изменяй Божественото, което е проникнало в тебе. (11/стр. 340)

За Името Божие не разправяй!

(11/стр. 362)

Когато искаш да покажеш любовта или чувството, не го предавай с лявата ръка. (12/стр. 19)

Давай, понеже Бог дава… Давай както извора, който дава по малко, но пос­тоянно. (12/стр. 22)

Не отказвайте нищо на вашето сърце, но онова, което даваш, да е на място.

(12/стр. 81)

Всяко едно обезсърчение показва, че ти нямаш Любов към Бога. (12/стр. 201)

Онова, което дава плод, ще го оставиш да расте. (12/стр. 203)

В който момент заложите сърцето си, всичките нещастия ще тръгнат подир вас. (12/стр. 217)

Ако се радвате, радвайте се от сърце, да заразите окръжаващите със своята радост. (15/стр. 149)

Ако скърбите, скръбта ви трябва да излиза от дълбочината на Душата в това отношение вие трябва да бъдете герои. (15/стр. 150)

Ако обичате, обичайте с всичкото си сърце и ум, и обичайте без да очаквате да ви обичат. (15/стр. 150)

Бог говори на човека за едно и също нещо най-много три пъти, и то по три различни начина. Първият път ще го каже на ума на човека; вторият път на сърцето му; третият път на волята му.

(16/стр. 119)

Човек трябва да има предвид следното нещо: когато е при благоприятни условия, да не поставя преграда на Божествените блага, които идват към него.

(16/стр. 211)

За да бъде обичан и уважаван, човек трябва да има добро сърце и светъл ум.

(17/стр. 50)

Ученикът не трябва да се обезсърчава, но да се учи… Той трябва да се заеме да работи и в трите свята, да облече тялото си със здрави, нови дрехи, сърцето си с благородни, възвишени чувства, а умът със светли и красиви мисли.

(17/стр. 177)

…Пазете Любовта в сърцето, в Душата си и не я ограничавайте. Тя е единственото нещо, което не се ограничава.

(17/стр. 207)

Не ограничавайте Бога в себе си!

(17/стр. 207)

Когато желанието попадне в сърцето, не го мушкай с остен, остави го спокойно, то само ще достигне своята крайна цел. (17/стр. 258)

Внасяйте всеки ден по едно красиво желание в сърцето си, което да расте и да се развива, да даде плод на физичес­кия свят. (17/стр. 258)

Вложете Любовта в главата си. Вложете Мъдростта в сърцето си. И вложете Истината във вашите постъпки.

(18/стр. 450)

Не туряйте чувства, които са неподходящи за вашето сърце, и не туряйте постъпки, които са неподходящи за вашата воля. (18/стр. 476)

Песента „Махар Бену“, тя е за сърцето. (18/стр. 483)

За сърцето си ще пея: „Аз ще бъда добър“. (18/стр. 488)

Ако спираш едно Божествено желание, ти ще осакатиш сърцето си.

(18/стр. 688)

Ще вършиш Волята Божия, понеже Бог изисква всичките хора да бъдат ра­зумни, чисти и свети да бъдат. И чисти да бъдат. (18/стр. 713, 714)

Но пази се, бъди скромен, смирен и чистосърдечен, понеже Бог е, Който върши, а ти си, който изпълняваш.

(19/стр. 89)

Пази сърцето си от суетославие и ще бъдеш щастлив в живота си. (19/стр. 177)

Научи се пред Бога да ходиш със сърце смирено и Любовта на Живота ще благоволява. (19/стр. 180)

Абсолютно ще бъдете мълчаливи като риби, няма да говорите за Сърцето на Природата. (20/стр. 277)

В надеждата трябва да чистите сърцето, във вярата трябва да чистите ума, в Любовта трябва да чистите Душата.

(20/стр. 140)

Пазете се от две неща от ленив ум и от студено сърце. (20/стр. 173)

Всяка работа, която вършиш в сърцето и мислиш заради нея, и всяка мисъл, в която влагаш и чувство, чувстваш, то е вече молитва. (20/стр. 322)

Хиляди погрешки може да направиш, заличават се, ако се учиш; пък ако нито една погрешка не си направил и не се учиш, не се предпочита. (20/стр. 349)

Ние трябва да носим три неща в ума си. Първото нещо е: да бъдем свети и в Името Божие да забравим всичко, което се отнася до нас. Второто нещо: от всичкия си ум, сърце и Душа да пожелаем да дойде Царството Божие на Земята. И третото: С всичкото си Същество да пожелаем да се изпълни Волята Божия на Земята. (18/стр. 66)

Уповавайте напълно на вашето ра­зумно сърце. Без никакъв страх, без никакво колебание! (21/стр. 368)

Ще се стремите да разбирате разумното си сърце и според него да постъпвате. (21/стр. 368)

Формули

Вместо да туряш в сърцето си този, който ти е направил зло, тури този, който ти е направил едно голямо добро, и кажи: Господи, Ти ми направи едно голямо добро и аз съм готов да направя за Тебе всичко. (1/стр. 251)

Господи, стопли сърцето ми с Твоята Любов! (3/стр. 28)

Сърцето ви да бъде чисто, Душата свежа, умът бодър, а Духът крепък!

(3/стр. 71)

Моят ум, моето Сърце ще предам Нему… (3/стр. 132)

Страда сърцето. Ти ще кажеш: Бог е Любов то е цяр за сърцето. (6/стр. 187)

Господи, дай ми едно светло сърце, да разбирам нещата… (7/стр. 90)

Молете се за сърцето си: Дай ми, Господи, да мога с моето сърце да мога да претърпявам всичките несгоди.

(7/стр. 394)

Приложете „Бог е Любов“ във вашия ум, приложете „Бог е Любов“ във вашето сърце, приложете „Бог е Любов“ във вашето тяло. (7/стр. 446)

Аз съм излязъл от Бога и Го обичам. И Той ме обича, понеже ме е изпратил на Земята да уча. (11/стр. 121)

Аз, ако съм на вашето място, ще кажа, сутрин като стана: Ще служа на Господа с всичкото си сърце! (12/стр. 77)

Христос не казва: „Суета на суетите, всичко е суета!“. Той казва: „Това е живот вечен, да възлюбиш Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си сила, с всичкия си дух!“. (12/стр. 92)

Моят ум да мисли тъй, както аз схващам, моето сърце да чувства тъй, както аз чувствам и моята воля да работи тъй, както аз искам да работя аз туй наричам Истина, аз туй наричам Свобода.

(12/стр. 119)

Колкото и да сте нещастни, обърнете се мислено в Душата си и си кажете: „Господи, помогни ми да си взема сърцето, да се върне сърцето ми на място! Сега аз ще го пазя като Светиня в себе си. Помогни ми да се върне моето сърце!“.

(12/стр. 217)

Като обичате Бога, искайте да ви даде живот. „Това е живот Вечен, да позная Тебе, Единнаго Истиннаго Бога“.

(12/стр. 315)

Верен, Истинен, Чист и Благ всякога бъди, и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини. (13/стр. 197)

За десет деня направете следния опит. Всеки ден, по три пъти сутрин, на обед и вечер, вглъбете се в себе си и си кажете: Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на Слънцето и правилно да изпраща енергията си по целия организъм, както Слънцето изпраща енергията си по целия свят.

(14/стр. 130)

Ученикът на Новото Учение трябва да има: Сърце чисто като кристал; ум светъл като Слънцето; Душа благородна, обширна като цялата Вселена и Дух мощен като Бога и едно с Бога! (16/стр. 39)

Ученикът трябва да размишлява всеки ден върху следните мисли и да си казва: „Като ученик, аз трябва да имам Сърце чисто като кристал, ум светъл като Слънцето, Душа обширна като Вселената и Дух мощен като Бога и едно с Бога“. (16/стр. 54)

Запишете в ума и в сърцето си следната мисъл: „Благата, които Бог дава, трябва да се оставят свободно да текат, да се ползват всички живи същества“.

(16/стр. 213)

Нека да останат думите във вас: „Господи, да ни озари Твоето Милосърдие“.

(18/стр. 262)

Чувството ще го възприемем и ще го опитаме. Едно чувство ще го издишаме навън и тогава ще кажем: Господи, много ти благодаря за чувството, което ми даде. Господи, много Ти благодаря за хубавите мисли, които ми даде. Господи, много Ти благодаря за хубавите чувства, които ми даде. Благодаря Ти, че днес мога да направя едно малко добро дело. Същевременно работя за себе си, същевременно работя и за Царството Божие. (18/стр. 344)

Казвам: Господи, всичко онова, което ти си вложил в нас, да бъде! (18/стр. 566)

Господи, всичко онова, което си вложил, искам да се прояви в моята Душа!

(18/стр. 566)

Ето как трябва да се молите. Ще влезеш в стаята си, ще се съблечеш и ще кажеш: „Господи, благодаря Ти за това, което ми даде. Благодаря ти за доброто, което ми даде. Благодаря Ти за краката, за ръцете, за очите, за ушите, за носа, за устата, за сърцето, за всичко, което ми даде!“. За всичко ще благодариш.

(18/стр. 696)

Поклонете Му се вий, които Го любите, благословете Го в Духа си: Ей, Господи, ела ний ето Те очакваме, да бъде всичко според желанията на Душата Ти и според благата Ти Воля! (19/стр. 84)

Да остане във вас задачата, щом ви дойде едно голямо страдание, гледайте да се свържете със Сърцето на Природата. Кажи: „Има едно Сърце в природата“, започни да мислиш за туй Сърце. Виж твоята болка, която чувстваш, какво ще стане? (20/стр. 277)

Отче мой,

Твоите Пътища са Вечни и Неизменяеми.

Ти си Един, в Когото всичко съществува и се обединява.

От Твоя Живот всички ний приехме Благодат за благодат,

Сила за сила, Любов за любов.

Защото Твое е Царството, Силата и Славата във веки.

Аминъ.

(19/стр. 92)

Сподели сърцето си с Учителя

Ако вие с мене можете да споделите Закона на Любовта на живота, както аз го споделям, и ако можете с мене да споделите светлината, както аз я разбирам, и ако сте готови с мене да споделите Истината, както аз я разбирам, готов съм да ви дам половината от това, което имам. (9/стр. 92, 93)

Аз съм за Любовта… Аз съм за човешкото сърце, аз съм за човешката воля, аз съм за човешките чувства, аз съм за всичко онова, което е Възвишено и Благородно, за това съм. (9/стр. 267)

…Онова Сърце, за което говоря, не го знаете. (9/стр. 466)

Всякога ще имате нужда от мене. Всякога ще имате нужда от мене и аз ще имам нужда от вас. Защото Бог живее във всинца ни. Ние сме едно тяло и не можеш да презреш никого, всеки един човек, всяко едно същество. (11/стр. 58)

Аз искам да ви говоря на един език, донякъде понятен за вас. (11/стр. 284)

В моята Любов вие, когато и да имате нужда, може да разчитате на мене като на приятел не да ме излагате. Защото, ако вие злоупотребите с моята Любов… Ще отиде Любовта. (11/стр. 302)

Аз искам Божественото във вашия Дух да бъде с вас. Аз искам вашата Душа да бъде с вас. Аз искам вашият ум да бъде с вас, когато сте в изпитания. Аз искам да бъдете в огнената пещ, искам и да излезете от пещта навън. (11/стр. 341)

Ученикът трябва да каже на Учителя си: „Кога искаш аз да умра за тебе?“. Учителят трябва да каже на ученика си: „Кога искаш аз да умра за тебе?“.

(11/стр. 375)

Ти трябва да дишаш същия въздух, който аз дишам. Ако не го дишаш, между тебе и мене няма никаква връзка.

(12/стр. 6)

Красотата трябва да произтича от моята мисъл, красотата трябва да произтича от моите чувства и красотата трябва да произтича от моята воля. (12/стр. 55)

Аз искам да подкрепя онова, което е вложено във вас. Туй, което у вас с раждането вие носите… Всеки човек има свое предназначение. (12/стр. 89)

Онзи, който ме обича, като ме срещне, съвсем други признаци има: аз чувствам нещо приятно, хубаво към мене лъха. Туй е отражение. Онзи, който ме обича, той трябва да бъде за мене като карамфил, като една роза, като плод. Като го вкуся, казвам: „Аз съм доволен!“. Този плод ми дава известно разположение. Аз и плодът сме едно. (12/стр. 196)

Като извършиш Волята Божия, тогава ела при мене. Аз съм изповедник на онези, които са изпълнили Волята Божия. (12/стр. 203)

Щом сме носители на Божественото, ние ще имаме сърце чисто, ум светъл, Душа обширна и Дух мощен. Само Бог в нас може да направи това. (16/стр. 41)

Аз ви обичам, познавам, че Бог е във вас. Вие ме обичате, познавате, че Бог е в мене. Между нас става обмяна.

(18/стр. 533)

Пожелания от Учителя

Желая ви да имате в сърцата си по един Лъч от Божията Любов, за да израснат всички хубави неща. (2/стр. 93)

Желая на всички да вървите напред, без никакво отклонение наляво или надясно; да се върнете у дома си в Отечеството на вашата Душа. (13/стр. 158)

Желая ви да придобиете онова знание, което носи светлина за ума; желая ви да придобиете онази Любов, която изключва всички противоречия и недоразумения; желая ви да придобиете онази Свобода, при която сами да се връзвате и развързвате, сами да излизате и да се връщате; желая ви да се координирате със силите на Разумната природа, с всички добри хора на Земята. Постигнете ли това, към вас ще потекат енергии от всички посоки и вие ще бъдете готови за работа и служене на Бога в Дух и Истина. (15/стр. 154)

Днешният ден е ден за работа първият ден на вашето съзнание, първият ден за Божествена работа. Досега вие не сте работили. Днешната работа определя бъдещето за цялата Вечност. Той е един от най-красивите дни в живота на Вечността. (16/стр. 51, 52)

Аз искам сега всички вие да сте на работа, понеже сте в деня на работата. Не отлагайте работата си за вечерта. Не, този ден няма вечер. Той е Вечен Ден, без вечер, в който Слънцето не залязва. Той е ден на Вечно Зазоряване и изгряване на слънцето ден, в който нещата имат Начало, а нямат край. Той е най-хубавият вечен ден на радостта и веселието. (16/стр. 52)

Поздравявам ви с великия ден на работата! Бъдете герои и съработници на Божията работа! Дошъл е вече този ден. Започнете Божествената работа, защото тя определя бъдещия ви живот.

(16/стр. 53)

Аз бих желал всички хора да се любят така, че Господ да е между тях. И тогава ще кажа: Блажени сте, че Господ е между вас! И като се обичат по този начин, Любовта ще тече в техните умове и сърца като извор. Това означава Безсмъртие. (18/стр. 70, 71)

Казвам: За онзи човек и аз бих желал един ден Господ да бъде глава. Да бъде Господ глава на вашия Дух, глава на вашата Душа, глава на вашия ум, глава на вашето сърце. Туй е човекът, туй е Божият човек. (18/стр. 281)

Аз ви показвам Нов Път.

(18/стр. 711)

Искам две неща от вас: Да бъдете чисти Синове по мисъл, по чувство и по постъпка. Чисти Синове на Бога. Всички да бъдете и дъщери на Бога с чисти мисли, чисти желания, чисти постъпки. Такива дъщери на Бог искам. И туй ви желая на всинца и млади и стари, всички да бъдете Братя с чисти мисли и чисти желания. И сестрите с чисти мис­ли, с чисти желания и чисти постъпки.

(18/стр. 714)

Учителят ни чака

Защото Той е по-красив и Благ по Дух, Един, Който винаги люби и никога не престава, Един неизменяем в своята Душа, Един готов всякога да отдаде всякому длъжното и подходящото.

(19/стр. 92)

Събуди се, ти, който спиш! Време е, възкресни от страстите на „низкий“, ти, който си умрял! И размисли за живота си от где иде, защо е, где си го отправил? Лептата, която ти е дадена да принесеш за благото на ближний си, где си я оставил? (19/стр. 98)

Иде време и сега е. Ето, затова дойдох в тоя свят: да ви оживя, да ви просветя, за да ви дам знания и Мъдрост да познавате Пътищата Божии. Ето, Моят Дух работи за вашето възобновление.

(19/стр. 197, 198)

Щом знаеш, седиш пред една врата затворена и не можеш да влезеш. Аз може да ти кажа как можеш да влезеш. Завъртам ключа, отваря се вратата… Отвориш вратата, пак затвориш, свободен си. То е знание. Малък е Ключът.

(12/стр. 21)

Ето, чакам на Тайните врата на сърцето ти за отговор. (19/стр. 98)

АУМЪ


* Думата постъпи, в по-стар стил на българския език, се е употребявала в смисъл на пристъпи (бел. ред.).

** Чресла пояс (бел. ред.).

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

ЧИСТОТО

СЪРЦЕ