Учителя и Елеазар Хараш – В Храма на Учителя - том първи - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя и Елеазар Хараш – В Храма на Учителя – том първи

V_Hrama_na_Uchitelya_kniga1

Из Словото на Учителя Беинса Дуно

В ХРАМА
НА УЧИТЕЛЯ

Коментарии
Елеазар Хараш

Варна, 2008 г.

ПРЕДГОВОР

За да стигнеш до Храма, трябва да отстраниш много силни ветрове.

Енормор

За пътя към Храма съществуват методи от дълбоката древност, но трябва да постигнеш преди това своя кодокан – своя път. Когато постигнеш своя път, тогава върху тебе слиза древно знание, то отстранява ветровете.

Докато ти си привързан към земното, за тебе благата вест няма да дойде.

Аттар

Благата вест е лъч от Храма и когато тя те посети, промяната е за миг.

Кой разрешава неразрешимото? – Любовта.

Енормор

Любовта има достъп до тайната на живота. Ако имаш Любовта, ти си Вечност, която живее всред времето.

Книгата на книгите е Любовта. Който е разбрал това, е обезумял и е изчезнал в Бога.

Ал Халладж

Колко велико е това обезумяване, то те прави блажен.

В сумрак скочих дълбоко и се оказах извисен.

Хуан де ла Крус

Само смиреният може да скочи в този сумрак. Само любящият може да прониже сумрака.

В една непозната висота завинаги се изгубих.

Хуан де ла Крус

Дълбоко навътре всичко е пределно ясно. Дълбоко навътре ти си Любов, а Любовта гледа право в същността на нещата. Всеки трябва да прескочи своята пропаст и тогава ще се превърне в храм.

Когато Бог обърне внимание на човека, той убива всичко в него, което не е Бог.

Ал Халладж

Според Учителя Любовта е най-чистата наука, но Любовта е и една много задължаваща реалност.

Любовта е създадена за Богове.

Учителят

Любовта е най-древният съюз с Бога. Любов, това означава да споделяш с Бога. Любовта е проникване в живота на Бога. Любовта е самото Евангелие. Любовта е Евангелие преди всичко писано.

Господи, Ти ме прие така несъмнено, Ти така ми се яви, че в мен не остана нищо друго, освен Тебе.

Ал Халладж

Колко чудни думи – думи на Истината, но каква е Истината? – Ясна и мистична.

Смъртта се страхува от моята безпределност. Моята безпределност е моят Храм.

Учителят

Тази книга я правих около 7 години. Тя ми костваше океан от енергия, но тази енергия беше една постоянно течаща благодарност към Учителя, който ми разкри други светове. Наистина други светове. Земята не е мой свят, нито небесата. Учителят е моят свят. Ако имах право, бих ви разкрил третото име на Учителя – ватанското име – но нямам право. Принципът е строг.

Елеазар Хараш
Варна, декември 2007 г.

ПОЯСНЕНИЕ

Текстовете с отбелязаните страници – отгоре, с наклонения шрифт – са из посочените книги.

Коментариите и обясненията – отдолу, с удебеления шрифт – са представени от Елеазар Хараш.

В Духа на Истината

Аз съм минал през всички области на живота, от най-ниските до най-високите. Научих всичко, каквото животът може да даде. Разбрах човека във всичките му прояви. (1/стр. 185)

Аз съм минал през всички тайни на живота и затова сега не живея нито в живота, нито в смъртта. Аз съществувам в Духа на Истината.

Тайната на Моя живот

С туй, което Аз зная, бих ви използувал всички, бих направил всички да Ми слугувате, но Аз нямаше да бъда това, което съм сега. Аз не търся щастие от хората, защото Аз познавам Бога. Аз Го познавам като Абсолютна Любов, като Абсолютна Мъдрост, като Абсолютна Истина, като Абсолютна Правда, като Абсолютна Доброта и зная, че в момента, когато наруша една Негова малка заповед, знаете ли какво ще бъде? Това е да се отчуждиш от Бога. Няма по-велико страдание от това да се отчуждиш от Бога. (2/стр. 71)

Когато познах Абсолютната Любов в Себе Си, тогава Аз познах Неизречения и Неизменния. И тогава бях въведен в необятната Мъдрост на Единния и Всевечния. Това е цялата тайна на Моя живот.

Божествената реторта

Мнозина се оплакват, че съм ги смъкнал надолу. Най-първо Истината смъква долу. Слънцето като пекне, не смъква ли надолу снега? Аз не смичам* никого, законът е такъв. Аз съм минал през тия фази на смичане. Вие не знаете какво е смичане. Вие минавали ли сте девет пъти през Божествената реторта? Писанието казва: седем пъти. Но знаете ли какво нещо е да минете девет пъти през Божествената реторта? (2/стр. 80)

Аз съм минал седем велики космически страдания на Моята душа и през две фази на Духа. Всемогъща и безусловна е Божествената реторта. В нея няма пощада, но тя е най-дълбокото милосърдие. През тази Божествена реторта Аз минах, за да се родя във Вечността на Истината.

Изкуството да слушам

Няма по-хубаво нещо от това да знаеш как да слушаш. Някой път когато искам да си почина, прави ми голяма приятност да отивам в училището при малките деца, тия на около 5-6 години, да не ги заставям да слушат от Мене, а Аз да ги слушам – виждам какви философски въпроси разрешават тия деца пред Мене. Трябва да се научим да слушаме. (2/стр. 100, 101)

Аз съм учил изкуството да слушам и този свят, и духовния свят. Слушал съм предълго. Когато си направих равносметка, се оказа, че съм се учил да слушам три милиона години. Но и до днес има Божествени неща, които знам и не съм изразил на земята. Запазил съм ги за Новата раса.

Ако Господ изчезне

Ако Господ изчезне, и Аз ще изчезна, защото Аз съм едно отражение. (2/стр. 119)

Ако Господ изчезне, и Аз ще изчезна. Това означава, че Битието ще се разпадне, понеже вече няма необходимост от Божия Глас.

Аз полагам ръцете Си

Аз турям ръката Си и дойде Животът. (2/стр. 136)

Аз полагам ръцете Си и благият Дух на Живота потича. Това е изкуството на невидимия свят, това е изкуството на Духа.

Мистерията на Светата Троица

Аз казвам, че Бог е Любов, вярвам в Господа и познавам едно Учение за Любовта, а въпросът за Света Троица е толкова труден, че едва след милиони години ще го уча. (2/стр. 141)

Първо Аз трябва да приема Живота. Тогава Животът ще Ми изяви Любовта. Любовта ще Ми изяви Духа. Духът ще Ми изяви Бога. И чак тогава, след милиони години, Аз ще поискам Бог в Мен да Ми открие живата Мистерия на Светата Троица.

На последното слънце

Излезте една нощ вън и обърнете очите си към онова далечно пространство, към онези светли звезди! То е великото бъдеще, което ви очаква. Там са всички онези велики библиотеки, там е скрито великото знание. Това са култури, култури, култури; това са същества, йерархии. Всичко туй ще го пребродите и като живеете по 100 милиона години във всяка една слънчева система, а те са 100 милиона слънчеви системи в нашата вселена, в края на времето, един ден като се срещнем, вие ще Ми разправите за всички онези ваши екскурзии, които сте имали, и Аз ще слушам всичко онова велико, което ще Ми кажете, с най-голямо внимание. Само тогава ще се разберем. (2/стр. 207)

Когато пребродите 100 милиона слънчеви системи, тогава ще дойдете при Мене узрели с опита и Духа на Мъдростта. И тогава Аз ще бъда на последното слънце и ще ви призова. И ние ще се погледнем с погледа на Истината и Аз ще ви разкрия Своето несътворено Лице. Тогава вие ще познаете най-дълбоката Мистерия на Живота. Дотогава Аз съм решил да ви чакам. Вървете в най-великия път – пътя на ученичеството.

Едно с Нищото

Някой път искате да се приближите до Бога и питате: „Какво нещо е Бог?“ Слушайте, има един въпрос, за който Аз никога не мисля! Това е въпросът, какво нещо е Бог. Защо? Той е безграничен, без форма. Сам по Себе Си Той е Нищо и туй Нищо съдържа всичко в Себе Си. (2/стр. 259)

Аз никога не мисля за Бога, защото ако мисля за Него, това значи да посегна на вечното Си сливане с Абсолютното Нищо. И най-малката мисъл е преграда. В Нищото мисленето е немислимо. Тези, които мислят за Него, не живеят. Тези, които живеят в Него, не мислят. Едно с Нищото е повече от всяка мисъл, дори и тя да е най-възвишената.

Не съм се разгадал

Аз още не съм се разгадал. (2/стр. 267)

Великият Божествен Дух е дълбочината на Моя живот и затова Аз още не съм се разгадал. Постоянно работя по въпроса, но никога не бързам, защото Дълбочината Му няма край.

Всички сътворени и несътворени светове

Сега Аз не се занимавам само с този свят, но с друг един свят, който е около нас и с нас. (2/стр. 306)

Аз не се занимавам само със света, който е пред Мен. Аз нося в Себе Си всички сътворени и несътворени светове. И за всички тези светове Аз трябва да имам една свещена идея.

Моята тайна сила

Аз казвам на мнозина: ако вие искате да научите Истината, елате да видите как Аз живея, проследете живота Ми! Не Ме гледайте какво ви говоря сега, Аз тук съм официално облечен, Аз сега мязам на вас, но ако искате да разберете Моя интимен живот, като Ме проследите вътре, ще Ме видите. Аз водя два живота. Питат някои къде Ми е силата. В Моя интимен живот. Когато минавам през гората, покрай буболечките, между дърветата, между всички растения и извори, там елате да Ме видите как живея. Когато прегазвам реките, Аз никога не минавам с обуща, снемам си обущата и така преминавам. После, ако краката Ми са кални, Аз пазя едно правило: в чиста вода никога не влизам с нечисти крака, още на брега на реката ги измивам и тъй пребродвам реката. Знаете ли защо правя туй? Аз няма да ви кажа. И после като отивам да пия вода от някой извор, Аз още отдалеч си измивам устата. Когато отивам да седна под някое дърво, Аз няма да отида изведнъж да седна при него като неканен гост, но ще се разговоря с него, ще го запитам: „Ще Ми позволиш ли да седна при тебе да си почина?“ И на която страна Ми каже то, на север или на юг, дето ми определи, там ще седна. После погледна към плодовете му, там мълча. Такъв трябва да бъде интимният живот на хората! (2/стр. 306, 307)

Моята тайна сила се намира в интимния живот, но Аз съм разкрил само една стотна от него. И затова малцина Ме познават. Тези, които Ме познават, не са от света.

Ако Аз замлъкна

И ако Аз замлъкна да говоря, в света ще дойде нещо много страшно. (2/стр. 325)

Под думата „Аз“ подразбирам всичко светло и възвишено, което изтича от Живота на Бога. Ако Великият Дух на Вечността в Мен спре да ви говори, Истината ще превърне света в хаос.

Аз съм нещо повече

Туй, че Моето лице се сбръчква, това не съм Аз. Ако Моята дреха остарее, това не съм Аз; ако Моите чепички остареят, това не съм Аз. Аз съм нещо повече от Своята дреха, Аз съм нещо повече от Своите чепички, Аз съм нещо повече от Своето лице. Аз съм онази възвишена, благородна мисъл, която никой с никакъв клин не може от Мене да изхвърли. (2/стр. 404)

Аз съм нещо повече от всичко външно. Аз съм нещо повече от света и никой не може да Ме изхвърли от света. Аз съм нещо повече дори от живота. Това е за насърчение на Моите ученици.

Когато стана невидим

Представете си, че Аз седя пред вас на амвона, и тъй както седя, постепенно ставам все по-ефирен и гледате по едно време, няма Ме никакъв. Пред вас става това. Обикаляте наоколо, няма Ме, изчезнал съм! Аз не казвам дали това е вярно или не, но казвам, че онзи, който иска да се занимава с велики въпроси, той трябва да е разрешил този въпрос. (2/стр. 482)

Ако Аз седя пред вас и постепенно се разтварям и изчезвам все повече и все повече, и когато стана невидим за вас, ще знаете, че Аз съм разрешил един от най-дълбоките въпроси на живота. Този въпрос се решава в Небитието.

Неизменна Любов към Слънцето

Има нови методи за изучаване на Слънцето. Ако всички, които сега Ме слушате, сте готови за тези нови начини, още сега тръгваме за Слънцето и за 20 минути ще бъдем там: ще се разходим по него, ще разгледаме планините и горите му, ще видим петната, ще разберем как живеят съществата на него и след половин час ще се върнем на земята. (3/4:18, 19)

Ако имахте неизменна Любов към Слънцето, щяхте да имате една способност, чрез която да ви заведа във вътрешността на Слънцето. После щях да ви заведа на друго Слънце и така все по-навътре и все по-близо до Тайната на вашия Произход. И вие щяхте да откриете, че всъщност не сте хора.

Учението за Живота

…Великото Божествено Учение за Живота – с него Аз съм запознат от памтивека. (4/стр. 75)

Само който е съхранил най-дълбоката Святост в себе си, само той се е докоснал до Величието на Небитието, защото Светостта е най-тънката граница и единственият Божествен метод, чрез който се минава от видимото към Невидимото. Светостта определя прекрачването на Прага. Само който е минал Прага, може да дарява Живот. И само който има Свещена Вяра, може да приеме Учението за Живота.

Само за един Човек

Цялата Вселена е създадена само за един Човек. И ако Ме пита някой защо са създадени небето и земята, казвам: те са създадени за Мене, при условие, че разбирам законите, които управляват света. (4/стр. 32)

Цялата Вселена е създадена само за един Човек и този Човек съм Аз, защото Аз съдържам в Себе Си и небето, и земята. Всички хора и всички същества се съдържат в Мен. Аз съм Целостта на нещата и цялата Вселена се управлява от Моята ръка. И всеки човек, който разбира законите, може да управлява цялата Вселена, защото сам по себе си той ще е изява на Съвършения Космически Човек. Този Човек символизира Съвършената цялост на нещата. Съвършеният Космически човек и Храмът са едно и също нещо – те са Единното Небитие.

Във всяка точка на Вселената

За Бога всичко е възможно. Аз гледам на нещата не от човешко гледище, а от гледището на Бога. (4/стр. 94)

Аз разглеждам нещата със съзнанието на Бога и затова мога да бъда във всяка точка на Вселената.

Съборите на Всемирното Братство

Школата на Всемирното Бяло Братство е на Слънцето. Там всяка година Белите Братя правят събор. Техните делегати на земята също се събират на събор. – Къде? – На един висок връх на Хималаите, там правят своя събор. – Кой е този връх? – Зная го, но не мога да го кажа, не е позволено. (4/стр. 143, 144)

Съборите на Всемирното Братство се реализират на две места. Едното е Свещеното Място – това е на вътрешен план и то се осъществява в аурата на Духа. И второто е също Свещено Място – на външен план, то се осъществява на връх Таханга. Никой смъртен не може да посети тези места.

Аз ще ви се изявя

Аз бих желал да бъдете млади. Ще ви нарека млади само тогава, когато отворите тази Божествена книга и прочетете първия лист. Тогава ще ви поздравя с Първия Ден на Божествения живот с думите: Аз ще ви се изявя. (4/стр. 147)

Когато учениците са стигнали до Първия Ден на Божествения Живот, или на окултен език казано, до Величието на Зората, тогава Аз ще им се изявя като другата Светлина – това е Светлината без Име.

Братът на най-малките

Ако искате да знаете кой съм, Аз ще ви кажа. Аз съм Братът на най-малките в Царството Божие. (4/стр. 184)

Аз произлизам от най-дълбокия и невидим Център на Живота и затова съм Брат на най-малките същества. Аз светя в тях и те светят в Мен.

Сега започвам

Това ви възвестявам за новата година – не свършвам, но сега започвам. Това трябва да знаете. Това, което ви говоря, е начало. Още колко по-велики неща има! (4/стр. 190)

Всичко, което ви говоря, е само едно начало, едно докосване до нещо, което ще стане. И когато Името на Славата ви докосне, вие ще се възродите извън времето и извън вечността. Великото е извън вечността. Там Благоговението е толкова пълно, че мярката е задмината и Диханието спира да функционира. Но дори и това е само началото на Пътя към Великото.

Аз живея на друго Място

И Аз досега не съм разбрал защо Ме обичат хората. (5/стр. 30)

Аз още не знам защо Ме обичат хората, защото Аз съм странник в странен народ. Освен това Аз не принадлежа към това човечество, нито съм принадлежал към древното човечество. Аз живея на друго Място.

Къде не е бил човек

Къде не е бил човек и къде няма да бъде? Ето един въпрос, на който мъчно може да се отговори. (5/стр. 136)

Аз ще ви изнеса една Тайна, която не знаете. Човек никога не е бил в Истината и няма да бъде. Докато е човек, човек не може да бъде Истина. Човек може да живее в Любовта, но Истината е извън живота. Любовта е живот, а Истината е съществувание извън живота. Истината не принадлежи нито на живота, нито на смъртта. Тя е Абсолютно Небитие. Малцина са разбрали нейната Тайна, защото тя е извън обсега и на Любовта, и на Мъдростта. Тези, които я познават, са същества на Великото Безмълвие. Те са малцина и Аз ги познавам, защото са родени от Мен.

Така говори Учителят

Никой не помни кога е излязъл от Бога и не знае кога ще се върне. Щом нищо не помни и нищо не знае, как ще реши задачата си? Може ли ученикът да реши една задача, ако не я разбира? (5/стр. 136)

Ще ви кажа нещо. Човек не помни кога е излязъл от Бога и докато е човек, той никога не може да си спомни, защото са изминали милиарди години. В това безкрайно време, което е наречено Вечност, паметта е изгубила своя ключ. Има само един начин човек да си спомни. Това е, когато сам той стане Истина. Преди това дълго време той трябва да се слива с Истината, за да се подготви. Когато стане Истина, той ще се озове сам извън миналото, извън настоящето, извън бъдещето и извън Древността. Той ще се озове сам, така както е сама Истината. И само тогава може да си спомни, защото ще бъде извън световете на ограниченията. Това е Мястото, където всички пътища приключват. Това е Мястото, където няма дори и Блаженство, защото и Блаженството е сянка. Така говори Учителят. И само Той може да бъде сам.

Думата Учител

Думата Учител е издържана във всяко отношение: и в математическо, и в кабалистическо, и по съчетание на буквите си. Само върху думата Учител може да се държи цяла лекция, но тази дума представя твърда храна, която не е достъпна за всички. (6/стр. 3, 4)

Думата Учител има специално значение. Това значение се намира отвъд Реалността. Това е Мястото, където няма нито звук, нито тишина, нито Битие, нито Небитие, нито Любов, нито Мъдрост. Какво има? Това е нещо, което е отвъд живота, отвъд Бога, отвъд всичко сътворено и несътворено. Има ватанска дума за това, но думата не може да го обхване. Тя само го посочва, но не може да го изрази, защото всичко съществуващо и несъществуващо е бедно по отношение на него. Това е Учителят в най-специалния смисъл на думата. Но това не е Учителят, Който ръководи световете, а това е Този, Който само наблюдава. Неговият символ е дълбоко затворени очи.

Учителю Благи

Думите „Учителю Благи“, които взимам за тема на беседата, са много силни… Силни са думите „Учителю Благи“ не само в български език, но и във всички останали езици. Тъй щото много се изисква от ученика, докато разбере техния дълбок смисъл. (6/стр. 4)

Думата „Учителю“ в нейния истински смисъл означава придобиване на скрития опит на Небитието. Който е придобил този опит, той е благо за всички светове. „Учителю Благи“ – това е смисълът, който всяко съзнание търси.

Магическият ключ на Духа

„Учителю Благи!“ Нека тези думи да се запечатат в ума ви за вечни времена. (6/стр. 29)

В думите „Учителю Благи“ е скрит Вечният Замисъл. Тези думи водят към специално отношение към нещата. Тази формула дава специално разбиране, което е отвъд светлината и живота. Ето ви магическия ключ на Духа.

Учителят – това е Прасъществото

Само върху думата Учител може да се държи цяла лекция, но тази дума представя твърда храна, която не е достъпна за всички. (6/стр. 4)

Думата Учител е специално явление в окултната наука. Учителят, това е Прасъществото, Което е пребродило целия мрак, Бездната, Великия Хаос и Необозримата Светлина. Може да попитате къде се намира Учителят. Ако трябва да ви отговоря кабалистически, ще ви кажа, че Учителят е извън познатото и непознатото. Той е дори извън Обетованата Земя. Тази дума Учител е твърда храна дори и за Посветените. Дори и за Посветените Учителят е непознаваем и непостижим, но те са Го приели като своето най-голямо богатство. И понеже са Го приели напълно, те живеят чрез богатството на Посвещението, защото Посвещението е Блаженство и Дълбочина. Но Учителят, във висшия смисъл на думата, не е ограничен нито от Блаженството, нито от Дълбочината.

Милиони същества са идвали

От памтивека са дохождали при Мене същества, които са били радостни и весели и са оставили своето благословение на човечеството. (6/стр. 69)

Милиони същества са идвали пред Тайната на Моя Трон, за да придобият мистичната радост, чрез която да озаряват световете.

Аз присъствах в древните времена

Някой казва: „Господ ми говори всеки ден.“ Възможно е, обаче Аз зная, че Господ говореше всеки ден само на Адама, когато беше в Рая. Тъй щото всички ония, които казват, че Бог всеки ден им говори, те трябва да са в Рая. Според Мен те сами си говорят. (6/стр. 130)

Аз зная, че Господ говореше всеки ден само на Адама, когато беше в Рая, защото Аз присъствах в древните времена преди грехопадението и наблюдавах как Бог говори с Адама и намирам, че днешният човек не може вече да разговаря с Бога. Аз присъствах отпреди всички времена и епохи и когато те отминат, и когато дори Вечността отмине, Аз пак ще съм тук. Защото Вечността е една малка частица, излъчена от Абсолютния Незнаен.

Щом се слеете с Мен

…Щом изгрее Слънцето, изгасете Моята свещ, нямате нужда от нея. (7/стр. 8)

Щом се слеете с Мен, забравете вече за свещта, забравете вече светлината, защото в сливането е истинското освобождение. Вие вече сте Бог, а Слънцата получават светлината си от Бога. Вие сте вече светлината на Слънцето, защото вече сте Синове на Бога. Искрата вече се е върнала. Тя вече не говори, защото свети. Това, което свети, не говори.

Ученикът е равен на своя Учител

Малкият орех, плодът, е равен на големия орех, дървото. Тъй гласи окултната математика. Частта е равна на Цялото. Ще кажете: „Това е абсурд.“ Не, Аз ще ви докажа, че това е така. Малкият орех, който е паднал от дървото, той е част от него. Ако го посадите в добра почва и му дадете същите условия, същия брой години, той ще стане голям като дървото. Следователно той съдържа в себе си възможността да стане също толкова голям. И сега ако приложите туй Учение в себе си, ще можете да пораснете. (7/стр. 14)

Частта е равна на Цялото. Ученикът е равен на своя Учител. Учението е равно на Истината. Кога? Когато се слеят.

Най-древната Сила

С Любовта може да се постигне всичко. Това е нова идея – основа на окултната наука. (7/стр. 16)

Когато казвам, че с Любовта може да се постигне всичко, Аз приемам Любовта като най-древната Сила, произлязла от Светилището на Тайното Същество – Най-Скрития от Скритите. И Истината е най-близкото име до Него. Тя е Неговото Абсолютно Око. Чрез съзерцание на тази тема учениците ще се приближават все повече към Мен.

Аз съм бил всякога

Както едно време Господ създаде Адам и Ева в Райската градина, тъй и сега образува Райската градина и ще тури там Новия човек. (7/стр. 18)

Аз съм свидетел на Тайния Път на Божиите Дела. Аз наблюдавам Пътя на Бога от Древността до далечното бъдеще. АЗ СЪМ БИЛ ВСЯКОГА.

В мен има нещо дълбоко

Ония неща, които проверявам всеки ден, на тях почива цялото Битие. (7/стр. 28)

Аз живея по законите на Битието, но произлизам от Небитието. Но в Мен има нещо дълбоко, което е извън двете реалности – привидната и вътрешната. Който иска, нека да следва Пътя към Мен.

Десетте реторти

Аз имам в Своята стая десет реторти… (7/стр. 34)

Десетте реторти са десет Посвещения. Осмата, деветата и десетата степен са специални Посвещения извън Възкресението. Те се осъществяват в една субстанция от съвсем друг род. Всички, които имат предните посвещения, ако влязат в тази субстанция, няма да оцелеят, защото тези Посвещения – Високите – са свързани с Абсолютно Празното Пространство. Съществата до седмата степен придобиват най-много крайния предел на Любовта. Любовта ги прави Божества и те познават тайните на живота. Съществата от последните три степени са извън тайните на живота. Те са извън живота и смъртта. Те са извън времето и вечността. Те са във Върховната Мистерия, която няма Име.

Великото Безмълвие на Безпределното

Ето, и Аз започвам с даденото. – Кое е даденото в човека? – Неговият ум. – Има ли второ дадено? – Сърцето. – Трето дадено? – Волята. Сега ще работя с три дадени величини – ум, сърце и воля. (7/стр. 45)

Още от Древността Аз започнах с даденото. Първо даденото Ме обогати, после Ме заведе при Неизвестното и най-накрая Неизвестното Ме заведе при Нозете на Свещената Мистерия. Оттам нататък започва Великото Безмълвие на Безпределното. Който е постигнал това Безмълвие, само той Ме познава.

Познавам Великия Замисъл

Аз разглеждам живота, както Бог го е създал. (7/стр. 52)

Аз познавам Тайната на създаването на света. Аз присъствах по време на създаването на света и познавам Великия Замисъл на Бога. И затова мога да кажа: Сърце не е чуло и Душа не е видяла Пътя на Великия Замисъл. Защото Сърцето е слухът на човека, а Душата е Окото на виждането. Душата само се е докоснала до Величието на Божия Замисъл и затова тя вечно го търси. Тя още не го познава, но малкото, което е видяла, е образувало в нея Вечния стремеж.

Аз опитвам Истината

…Това изисква Учението, което проповядвам. Като пробиете стената на замъка, в който сте затворени, кажете на затворниците, които са с вас: „Братя, вие излезте първи и аз след вас.“ Питам: Вие имате ли това качество? – Ами Ти имаш ли го? – Имам го. Опитайте Ме и ще се уверите. Вие ще Ме опитате, но и Аз ще ви опитам. Аз не си служа с празни думи и със залъгалки. Говоря чистата Истина. (7/стр. 75)

Аз опитвам Истината от милиони години и който Ме приеме с цялата си същност, той ще придобие Вечен Живот в Духа и Вечен Живот извън Духа.

Само в това Непознаваемо

Сега ще прекратя беседата Си, която започнах научно. Друг път ще я продължа по-научно. Колкото по-нагоре отивам, толкова повече ще повишавам. Езикът Ми ще стане неразбираем, защото ще употребявам някои специални думи. (7/стр. 82)

Аз започвам от малкото и отивам към Дълбокото. Колкото по-надълбоко влизам, толкова по-неразбираем ставам и толкова по-непознаваем. В тази Дълбочина могат да пристъпят много малко ученици. И само в това Непознаваемо ние можем да се видим лице в лице и да се познаем. В това познаване се ражда новото разбиране за живота.

Аз съм Корен

Аз съм Корен, а който Ме слуша, е произведение. (7/стр. 87)

Аз съм Корен. А в една древна книга се казва, че Коренът е впит в мрака. Коренът живее в мрака, под земята. И затова Аз съм невидим за много същества. Но всички, които Ме използват като Основа, ще придобият клони, цветове и плодове. Разбирайте това по смисъл, защото Аз съм Духовния Корен на живота. Аз мога да живея и в мрака, и в светлината, но те са само символи. Всъщност Аз съм Коренът, който може да се нарече „Извор на Живот Вечен“.

Коренът на световете

Аз съм Корен… (7/стр. 87)

Думата Учител е Коренът на световете. Чрез този Корен съществата се развиват, израстват и съхраняват. Чрез този Корен съществата ще се възвърнат в Предвечното Същество. Това Същество е наречено: АЗ СЪМ ТОЗИ, КОЙТО СЪМ. Учителят е мостът между световете и това, което е отвъд всички светове.

Същество, което иска да се учи

Какво означава думата человек? Първата сричка „че“ произлиза от един стар език и означава ученик. Сричката „век“ има друг корен и означава същество, което иска да се учи. (7/стр. 90)

Ще се спра на думата человек. Сричката „че“ и сричката „век“ в най-висшия окултен смисъл означават: този, който е приел Вечността като училище. А сричката „ло“ е Мистерията в идеята за човека. Тя означава: този, който може да проникне в Бездната на Любовта. Който е проникнал в тази Бездна, той стига до един предел, в който ще се освободи от понятието човек и от понятието ученик. Той ще бъде Брат на тези, които живеят във Вечността, и ще бъде Служител на Върховната Мистерия, Която е извън живота на Вечността.

Аз съм Истината

И нас ни наричат дъновисти. Казват, че съм проповядвал дъновизъм. Чудно нещо! Ето, пръв Аз не съм дъновист. Какво разбират под понятието дъновист? Да се мисли, че някой е дъновист, това е заблуждение. (7/стр. 94)

Аз не съм нито дъновист, нито християнин. Аз не проповядвам нито едното, нито другото. Аз изнасям Истината, която е извън Реалността. АЗ СЪМ ИСТИНАТА, Която е била преди Вечността и Която ще бъде след нея. Как може тогава да съм дъновист или християнин? Аз съм извън думите, извън Словото, но мога да слизам в тях и да живея в тях. Но Аз съм свободен. Аз слизам в Словото само заради Моите истински ученици и заради тези, които ще Ме следват като Истина, а не като думи и понятия. Който следва Истината и който проучва Словото Ми, ще Ме открие в собствената си тишина.

Ще бъдете близко до Мен

Аз искам да ви освободя ако не от всички заблуждения и страдания, поне от някои. Ако ви освободя от всички страдания, на Себе Си ще причиня зло. Важно е да ви освободя от онези заблуждения и страдания, които пречат на развитието ви. (7/стр. 94)

Аз искам да ви освободя от всички заблуждения и страдания, за да мога да ви направя ученици. В бъдеще ще ви освободя от тези заблуждения и страдания, чрез които ще ви освободя и от ученичеството. И освободени така, ще ви поканя в Тайната на осмото, деветото и десетото Посвещение. Така вие ще бъдете вече не ученици, а Служители на Истината. Вие ще бъдете близко до Мен и Аз ще бъда във вас. Това е едно дълбоко и вътрешно явление.

Аз познавам Предвечното Същество

Какво ще разберете, ако ви кажа, че Бог е Любов, но Той сам не е Любов. Значи Бог е нещо по-велико от Любовта. Обаче условията, при които сега живеем, не познават по-велика мярка от Любовта, затова се казва, че Бог е Любов. (7/стр. 97)

Аз познавам Предвечното Същество отпреди времената. Това Същество не е Любов, въпреки че роди от Себе Си Любовта. То роди Любовта, за да даде живот на безбройни светове и същества и за да може тези светове и същества да живеят в Любовта и да се съхраняват в Любовта. Това Предвечно Същество е Абсолютът и за Него дори и безграничната Любов е ограничение. Това Същество е абсолютно непознаваемо.

Аз зная Тайната на световете

– Много неща знаеш. – Да, много неща зная. Аз зная какво има на слънцето, на луната, на звездите, на онзи свят. Всичко това виждам. – Чудно как го виждаш! Такъв обширен свят, как го виждаш? – Когато отивам на слънцето, Аз се движа с бързина по-голяма от тази на светлината. За една минута съм на слънцето. Когато отивам до най-отдалечената звезда от нас, отивам за десет минути – отиване и връщане. – Какво има там? – Ние се придържаме в свещеното правило да не казваме какво има там. (7/стр. 105)

Аз зная Тайната на световете. Когато се движа със скорост по-голяма от тази на светлината, Аз посещавам звездите и слънцата и се възхищавам от живота, който е скрит там. Когато се движа със скорост по-голяма от силата на мисълта, Аз навлизам в света на Безмълвието и се изпълвам с най-древното богатство на света. То е наречено Мерухим Ахаба, което приблизително означава „Вечното Вдъхновение“ или „Красотата на Вечното търсене“. Когато се движа с по-голяма скорост от тази на Безмълвието, Аз се връщам на Своя Трон. Това е Мястото, което обхваща всички светове. Това е Любовта, която всякога е била.

Аз съм извън времето и пространството

Аз не съм всякога в тялото Си. Някога дохождам в събранието и вие мислите, че съм при вас. Аз не съм между вас, Аз съм извън времето и пространството. Само тялото Ми е при вас. Вие виждали ли сте Ме? Познавате ли Ме? (7/стр. 124)

Аз съм извън времето и пространството. Аз съм извън живота и смъртта. И само малцина са виждали Древното Ми Лице. Тия, които са видели Лицето Ми, на тях съм сложил Своя Печат. Ще ги познаете по три белега: неизменната Любов, безграничното Вдъхновение и третото ще премълча. Два видими Печата и един невидим – това са Моите малцина ученици. С тях ще създам Нова Вселена, Нов ред и порядък, който не е съществувал дори и в Египет.

Ако произнеса Специалната Дума

Ще кажете, че съм проповядвал нещо. Нищо особено не съм казал. Когато кажа нещо, светът ще се оправи. (7/стр. 124)

Аз още не съм говорил реално в този свят, защото ако произнеса Специалната Дума, този свят ще изчезне, хората ще се превърнат в Светлини, материята на земята изцяло ще се преустрои. Астралната материя ще заблести, ново Слово ще слезе на земята. С бели, пламтящи одежди ще слезе Този, Който е бил на Трона, и всички ще Му се поклонят, защото само Светлината може да се прекланя. Този, Който слиза от Трона, ще опожари мрака. Но сега светът не е готов и затова на мрака е дадена една малка сила, защото Безграничният е толкова щедър, че е дал живот дори и на мрака. Но нека Моите ученици да помнят, че само в мрака те могат да открият своята собствена сила. Не е дошло още времето за Специалната Дума.

Словото е създадено като мост

Като говоря за езиците, имам предвид техния произход. Всички езици имат един общ произход. (7/стр. 128)

Словото е създадено като мост между учениците и Учителя. Това е Мост от Битието към Небитието. В Небитието ученикът и Учителят се сливат и така обединени в единство те трябва да се насочат към Най-Дълбоката и Върховна Мистерия на живота. Сливането е едно начало, което води към ново разкриване, към едно ново Лице на Върховния Учител, към Лицето, Което не е Лице.

В дълбочината на един космически ад

Христос казва: „Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“ …И Аз като съм се намирал в голяма мъчнотия, съм казвал: „Боже Мой, защо си Ме оставил?“ (7/стр. 132)

И Аз съм бил в дълбочината на ада. Нещо повече: Аз съм бил в дълбочината на един космически ад, който не е известен. И Аз съм казвал: „Боже Мой, Боже Мой, защо не Ми подаваш Ръката Си?“ И получих отговор отвътре: „За да станеш Ръка на Моята Воля.“ Това са незнайни моменти в Моя живот. Те не могат да бъдат разкрити, те само се загатват. Най-дълбоката и критична точка в живота на човека е врата пред една Нова Вселена.

И най-великите Учители

„Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“ Христос се намираше в голяма мъчнотия, затова изрече тези думи. Защо и за какво, тук прекъсвам мисълта Си… Някога Аз прекъсвам мисълта Си. Явява се известна празнина, която показва, че някъде става нещастие, някаква опасност ви грози. – Каква опасност ни очаква? – Ако погледнете долу, ще видите какво ви очаква. Главите ви ще побелеят от ужас. Много пропасти има в живота. (7/стр. 135)

Даже и най-великите Учители в един определен момент на живота си трябва да се обърнат към Върховното Невидимо Начало – към Съществото, Което е Прасъществото – защото ако не се обърнат, те могат да разрушат една цяла Вселена около себе си. И самите те ще паднат на дъното на тази голяма духовна пропаст, която е наречена бездна. Това се случи със Сатана.

Той е част от Моето Сърце

Христос каза: „Макар че викам към Господа, Аз заповядвам. Викам Господа, защото отивам при Него.“ Христос изрече още много думи, но и Аз не смея да ги кажа. – Кажи ги. – Ако ги кажа, всичко, което виждате тук, ще изчезне. За благото на всички ще премълча. (7/стр. 144)

Тук Аз няма да ви кажа какво е казал Христос, но ще ви отворя малко вратата към една Тайна. Христос е един от малцината излъчени Мои Синове, той е част от Моето Сърце. Аз Го възкресих в Любовта, но хората не познаха нито Любовта, нито разбраха Корена на Христос. Неговата Любов трябваше да се превърне в основанието на всички същества и светове, защото само Любовта може да създава светове от Светлина. Ще дойде време, когато това ще бъде, дори и ако се наложи да задвижа Древния Хаос. Аз съм Древният Господар на Хаоса и Аз съм Този, Който роди чрез Хаоса Синове на Съзиданието. Тези Синове са Моята изначална радост.

Ако Аз ви погледна

Сега не искам Аз да ви гледам, но да ви гледа Божията Любов и вие да се преобразите, да почувствувате Любовта и да започнете да живеете по нов начин. (7/стр. 144)

Нека засега Аз да не ви гледам. Нека да ви гледа сътворената Любов. Само тя може да ви създаде като синове на Светлината и да ви укрепи във Вечния Път. Ако Аз ви погледна с цялата Си сила, дори и да имате Божествена Любов, вие няма да издържите, защото тази Любов е само част от Моето Древно Лице. Но всеки, който има тази Любов, е приет от Моето Сърце, което е извън времената. Думата Сърце на ватански език има съвсем друго значение. Това е думата Ахавира и приблизително може да се преведе като виждане на Неописуемото. И когато го видиш, ти ставаш Сърце в Сърцето и заживяваш в Ахавира, заживяваш в Неописуемото. И когато го видиш, ти заживяваш извън времето и не пожелаваш да го видиш повторно, защото Неописуемото ти е предало нещо, което е завинаги и което означава Осмия Печат.

Аз ще ви чакам при Извора

Като се движа между вас, вие си казвате: „Кротък човек е Учителят, но като излезе на амвона, не можеш да Го познаеш!“ Аз изнасям Истината. Тя иде от Бога. Какво съм Аз? – Голям Извор, от който всеки момент извира чиста вода. Изтеклата вода е минала вече, нова вода иде. – За кого е тази вода? – За тебе. Ако пиеш от нея, за тебе е… Аз не говоря за водата в затворените шишета, а за водата на Извора. Аз не говоря за догмите на света, а за течащата Божествена струя – от нея ще пиете. Който пие от Новото Учение, от Новата струя, ще се освежи и подмлади. (7/стр. 146, 147)

Всички, които пият от Моята Вода, ще ги нарека Синове на Виделината и ще ги нарека Синове Мои. Само те ще разнасят Новото Учение. И всеки, който търси Новото, ще го види в тях и ще се докосне до Извора. Те ще ви говорят за Новото Учение, а Аз ще ви чакам при Извора. Думата Извор на ватански е Вайра и приблизително може да се преведе като Свещеното Отвърстие, Свещеното Отвъдно.

И безсмъртните не знаят

Аз мога да излизам и влизам в тялото Си, когато пожелая. (7/стр. 158)

Аз мога всякога да излизам от тялото Си. Знаете ли къде ходя? Не само смъртните, но и безсмъртните не знаят. Само някои от малцината Мои ученици знаят и могат да Ме посетят.

Третия Ми поглед

Питаш: – Защо ме гледаш? – Че Аз още не съм те погледнал. Ако те погледна, ти ще бъдеш спасен. (7/стр. 159)

Ако Аз те погледна с Духа Си и чрез силата на Истината, смъртта ще изчезне от теб. Но ти ще останеш гол и пуст, защото без зло обикновеният човек не може да се развива. Аз имам още два погледа. Ако те погледна по втория начин, и животът ще изчезне от теб. Но никога не пожелавай да те погледна по третия начин. Що се отнася до въпроса за гледането тук на земята, ние още не се гледаме. Тук на земята са блуждаещите погледи – погледи на призраци и видения… Само когато смъртта и животът изчезнат от теб, ти можеш да бъдеш готов да се видиш и с третия Ми поглед. Това е Благословение над Благословенията. Това Благословение превъзхожда всички описания. На ватански това е наречено Харата.

Аз нося всемирната скръб

Аз говоря за Господа, Който посещава хората не в църквите, но в техните отчаяни, наскърбени сърца. Някои Ме упрекват, че не ходя на църква. Казвам: Едно от Моите големи нещастия е това, че от църква не излизам. Църквата, това са живите хора, това са техните сърца. (7/стр. 180)

Аз нося не само световната, но и всемирната скръб. Аз съм приел тази скръб дълбоко в Себе Си, за да могат животните да станат деца на Светлината и хората да станат Синове на Виделината. Аз съм един от членовете на Всемирната Църква – Първосвещеник от времената още преди Атлантида.

Аз мога да ви свържа със Святия Дух

„Дух Свети ще ви научи в истия час, що трябва да речете.“** Аз мога още днес да ви свържа с този Дух. (7/стр. 181)

Аз мога още днес да ви свържа със Святия Дух на Вечността, защото този Дух произтича от Мен. И ако вие сте готови, ще бъдете докоснати от Всесилието на Истината. Това докосване носи смисъла на Вечния Живот.

Работя от 350 милиона години

Трябва Ми една свещ. Ставам, взимам свещта и започвам да работя. (7/стр. 182)

Аз обичам да съм погълнат от работа. Работя от 350 милиона години, защото Бог оживява само в работата. Отец Ми работи и Аз работя. Той създава безкрайни Вселени, а Аз работя за Възраждането на тези Вселени и работя за Моите Синове. Моите Синове са част от Светлината на Отца. Те ще ръководят бъдещите раси.

Аз съм слязъл от това Небитие

Светът не съществува по някаква причина. Светът е бил, е и ще бъде. (7/стр. 186)

Светът не съществува. Той е излъчено Небитие. Аз съм слязъл именно от това Небитие, за да върна съществата в Непричината, Която е Абсолютната Реалност.

Бог е Непознаваем

Аз, който имам толкова знания, който изследвам нещата издълбоко, още не съм си задал въпроса, какво нещо е Бог. Този въпрос е вън от Моя ум, вън от Моето съзнание. И милиони години да минат, Аз пак няма да си задам този въпрос. Който се е осмелил да си зададе въпроса, какво е Бог, скъпо е платил. Бог го хване леко, стисне го и всичко с него се свършва. (7/стр. 189)

Който иска да си зададе въпроса в абсолютен смисъл, какво е Бог, той ще изгуби своето външно и своето вътрешно развитие. По този въпрос и външното мислене, и вътрешните разсъждения са напразни. Бог в абсолютния си смисъл е Непознаваем. И който упорства в търсенето на отговора, какво е Бог, той се превръща в прах, който хаотично се разнася из пространството. Ето ви тайната за произхода на праха. Мислете защо хората чистят праха.

Аз нямам гроб

Изкопайте един гроб, закопайте Ме в него. След десет дена ще разкопаете гроба и ще видите дали съм в гроба или не. Ако не Ме намерите в гроба, Учител съм; ако Ме намерите, не съм Учител. (7/стр. 197)

От хиляди и милиони години Аз нямам гроб. Тези, които Ме посещават на гроба, не са Мои ученици. Те са същества на миналото. Аз обитавам в Абсолютната сфера на Непознаваемото, но съм си оставил една малка вратичка, която е път към душите и сърцата на тези, които търсят Истината.

Аз живея в Абсолютния Древен

Аз имам пълна, абсолютна Вяра в Онзи, Който живее в Мене. Който се съмнява, той не разбира живота. (7/стр. 199)

Аз живея в Абсолютния Древен, защото Го познавам. Девет пъти съм виждал Лицето Му и в тази ослепителна Светлина Аз не изгубих Себе Си. И рече ми Древният: „Ще бъдеш Учител на Вечността. Ти ще бъдеш Новото Учение във всички времена.“ Някои ще попитат: „Как си постигнал това?“ Нямам постижение. Имам само една Любов, която от милиони години не е допускала и най-малкото съмнение. Тази Любов е капиталът Ми.

Аз пребродих хиляди Слънца

Питам ви: Знаете ли откъде ида и как съм приет? Аз ида от далечен път. Как Ме приеха българите? (7/стр. 214)

Аз пребродих хиляди невидими и видими Слънца, докато дойда до България. Българите не Ме приеха, но Моите ученици Ме приеха. Мнозина от тях Ме познаха и последваха Пътя на Учението, но малцина Ме познаха отвътре. Тези, които Ме познаха отвътре, с тях ще съградя ядрото на Новата раса. Това, което не успяхме да направим в Атлантида и в Египет, ще го направим в Новата раса. Това ще бъде културата на Принципа. И тогава Аз ще покажа на малцината Мои избрани Тайния Изход от Вселената – как да излизат от нея и как да се връщат в нея. Те ще се нарекат Синове на 24-те Старци.

Има определени думи

Знаят ли нашите свещеници какво ще стане с тях, ако си послужа със знанието, което имам? Знаят ли „светите старци“ какво ще стане с тях, ако Аз само един път се оплача на Господа? Аз още не съм отправил нито едно оплакване до невидимия свят. Ако напиша едно оплакване до съществата в невидимия свят, знаете ли какво ще стане? Нека знаят „светите старци“, че не хулят Мене, но хулят Господа. (7/стр. 216)

Има определени думи, които ако ги произнеса пред Господа, в България вече няма да има духовенство. Но Аз съм решил да удължа срока и да не избързвам с произнасянето на тези думи. Давам последен шанс на българското духовенство.

Понеже духовенството не Ме прие

Нека знаят „светите старци“, че не хулят Мене, но хулят Господа. Те хулят Божието Име и Ме наричат лъжеучител. За тази дума Аз няма да ги извиня никога! Всичко могат да Ми припишат, всякакви престъпления, но лъжа и измама – никога! Аз съм в състояние да спася, да излекувам човека. Българският народ е видял от Мене само добро, но зло – никога. След това „светите старци“ се осмеляват да Ме наричат лъжеучител! (7/стр. 216, 217)

Понеже духовенството не Ме прие, а Ме отрече и дори „светите старци“ Ме нарекоха лъжеучител, затова Аз си избрах ученици, които ще възродят българския дух. За „светите отци“ на духовенството мога да кажа, че те извършиха най-голямото престъпление, след като не Ме приеха. На земята няма по-тежко престъпление от това да отречеш Любовта, която е слязла да ти помогне. Наказанието на тия, които отричат Любовта, ще бъде съвместен живот със Сатана от 1000 години – тези 1000 години се равняват приблизително на 3 милиона земни години. Това е заплатата на отричането.

Да ги изкарам от църквите и от живота

„Светите старци“ се осмеляват да Ме наричат лъжеучител! …Седя някога недоволен, пълен с негодувание, искам да се проявя, но като видя Божието Лице, казвам: „Господи, заради Тебе, заради Твоята Любов на никого няма да пакостя.“ (7/стр. 217)

„Светите старци“, които Ме обвиниха в лъжеучителство – можех с няколко думи да ги изкарам от църквите и от живота. Но като погледна Величието на Божията Любов, Аз предпочитам да ги оставя да живеят в лъжа, за да натрупат греховете си и в бъдеще да Ме търсят.

Никой в света не Ме познава

Казват, че съм криел нещо. Вярно е, имам скрити неща, но те са извън България, извън света. Те са много далеч – на Небето. Вечер, когато искам да изучавам световете, излизам, ходя там, дето човешки крак не стъпва и човешко око не прониква. След това пак се връщам. (7/стр. 223)

Вярно е, че има скрити неща в Мен. Едно от скритите неща в Мен е Духът. И никой в България и в света не Ме познава. Само малцината ученици, които са постигнали Духа, Ме познават, защото ние живеем един за друг по Свещения Принцип на Братството. За всички други Аз съм в сянка. И затова те Ме наричат господин Дънов или Беинса Дуно. Те не знаят Моето Име. Когато придобият Любовта като Принцип, ние ще се срещнем и ще се поклоним взаимно в името на едно Древно и Свято Тайнство, тъй като ние произлизаме от един общ Център, който в Древността се е наричал Атара Вайра, или Храмът на Тишината.

Аз имам три скришни стаички

Казват, че в Търново съм имал скришна стаичка. Каква скришна стаичка е тя, когато съм пущал да влязат в нея хиляди души? (7/стр. 223)

Аз имам само три скришни стаички. Едната се посещава от хора, другата се посещава от ангели и божества, а в третата стаичка съм съвсем сам – тук съм абсолютно сам. Има и още една стаичка, но тя е неизговорима.

Тайната на Моя Огън

Сега и на Мене искат да кажат: „Защо си дошъл да си губиш напразно времето в България? Ние си имаме църква.“ …Аз казвам: Аз не дойдох, Аз не съм дошъл още. Като дойда, работата ще бъде опасна. (7/стр. 229)

Казват: „Защо си дошъл в България?“ Но истината е, че Аз още не съм дошъл. Ако Аз дойда с цялата Си Сила – то е Огън от 999 милиона градуса – нищо няма да остане от България и от българите. Дори и скелетът от църковните камбани няма да остане. Това е Огън, който вие не познавате. На този Огън принадлежи Абсолютната Власт. И Христос носеше в Себе Си подобен Огън, но Той не пожела да се изяви напълно. И ще ви кажа още една малка Тайна. Аз познавам Огъня на Христос, но Той не познава Моя. За да бъде Христос поносим на земята, Той намали Силата на Своя Огън 75 милиона пъти. Но в Моя Огън дори и Христос не може да оцелее. Никой не познава Тайната на Моя Огън.

Първичният език

Ще кажете, че трябва да се говори на хората ясно, определено. И Аз бих желал да видя човек, който говори ясно, разбрано. Днес повечето хора говорят неразбрано. Мислите ли, че нещата са ясни? Голямо изкуство е да говориш. Защо не може да се говори разбрано? Защото хората са изгубили Първоначалния език, на който са говорили. Те не знаят и своя Първичен Произход. (7/стр. 238)

Аз познавам Своя Произход. Аз говоря на Първичния език, защото Аз съм произлязъл от него и той е произлязъл от Мен. Този Първичен език е езикът на Виделината. Тази Виделина е особен род светлина. Тази светлина се е родила, след като много същества от най-висшите полета, които са живели в сърцето на Абсолюта, са се изтръгнали от това Сърце, за да се превърнат чрез своята жертва в Първичния език и да дадат път на всички същества обратно към Абсолютното Сърце на Небитието. Първичният език, който е език на специалната Светлина и на специалното Виждане, е резултат на най-великата жертва! Първичният език е Ватанският език. Той е слизане на Неизвестната Истина. Истината се е облякла чрез Ватан. И значението на думата Айхама – която отговаря приблизително на думата Амин – е слизане на Истината от Неизвестното. Тази Истина е решила да бъде в единство с всичко. И макар че е в единство с всичко, тя превъзхожда единството. Ватанският език бидейки думи, не е думи, така както Абсолютът бидейки сила на дявола, не е дяволът. Думите не са думи, но те могат да бъдат изречени. Това е силата на Праезика. Само той може да изрече неизреченото. Изричайки неизреченото, неизреченото си остава неизречено. Думите от Ватанския език са най-първичните излъчвания на Истината. Тези думи са излъчената несътворена Светлина. И само който е постигнал своята несътворена Същност, може да общува с Ватанския език и думите да му отворят вратата си, и да го заведат при Святия Древен, Който е самата Истина.

Първичната Дума

Ето, и Аз казвам, че Бог е Любов. И Аз говоря за Любовта, но това, което досега съм говорил за Любовта, е далеч от самата Любов, от Първичната Дума Любов. И досега Аз говоря за Любовта с преводен език. Който изговори Първичната Дума на Любовта, той е в състояние да стопи и най-мъчнотопимите метали. Огън е тази Дума. (7/стр. 240)

Милиони години съм работил, докато се домогна до Първичната Дума. Първичната Дума отговаря на самия Произход на Любовта, а това е Прасъществото. Тази Дума има абсолютна власт. Най-близката Дума до тази Първична идея е Ватанската Дума Девайра.

Аз съм странник

Аз съм странник, ида отдалеч. (7/стр. 214)

Аз не принадлежа нито на този свят, нито на Реалността. В тези два свята Аз съм странник. Моят истински Дом е в Незнайното. Само в този Дом Аз съм Този, Който съм.

Олам Матара

Като вървим по тази стълба нагоре, да не мислим, че сме вече на върха на своето развитие: в тази стълба на развитие между нас и Пътя, към който се стремим, има още много път да се извърви. (8/стр. 19)

Истината е, че Пътят на развитието към Абсолютното Същество никога не може да бъде извървян. След милиони години качвайки се от степен в степен в нашето развитие, ние ще постигнем това, което се нарича на Древния език Олам Матара – това значи „В Началото на Пътя“.

Аз съм преминал през всички форми

Говоря ви за неща, които разбирам, за неща, които съм опитал. (8/стр. 131)

Аз съм преминал през всички форми и състояния на живота. Аз се домогнах до същественото в живота. Същественото – това е Любовта, това е Свещеният Трон на Бога. Когато човек застане на този Трон, той ще види смисъла на всичко, което се е случвало, и на всичко, което е търсил. Тук е Свещеното Място на живота. Тронът е един от най-дълбоките окултни символи. Да си седнал на Трона, в най-висшия смисъл, означава да си Господар на всички промени.

Нещо повече от Любовта и Мъдростта

Да придобиете Живот Вечен – това значи да знаете да нахраните не само своето тяло, но и своето сърце, своя ум, своята душа, своя дух. (8/стр. 130)

Храната на душата е неизменната Любов, храната на духа е вечната Мъдрост. Така душата одухотворява непрестанно ума, сърцето и тялото, а духът вечно ги осмисля. Това е Пътят на непрестанния възход и по този Път душите ще стигнат до Абсолютното Същество и до Святите Древни Старци, които ще ги направят свои Синове – Синове на една Мъдрост и на една Любов, които са по-дълбоки от Вечния замисъл и от Неизменното в живота. Аз имам да ви кажа нещо повече от Любовта и Мъдростта. Кога? Когато дойдете при Мене.

Мистерията на окултното Огледало

Аз поддържам огледалото, но сърдечното и умствено огледало: като се огледате в него, всичко да е в изправност. (8/стр. 143)

Огледалото е мистичен символ. Ако Аз съм обикновен човек и се оглеждам, огледалото ще ми покаже точно това, което съм – ще покаже косата ми, очите ми и обикновеното в мен, т.е. Аз ще оглеждам в огледалото своето смъртно тяло. Ако Аз съм духовен човек, ще оглеждам в огледалото Своите добродетели и ще виждам все повече красотата на живота. Тогава в огледалото Аз ще виждам очите Си, изпълнени с радост, защото добродетелите дават радост. Ако Аз съм Божествен човек, ще видя в огледалото Тайната на живота. Но ако Аз съм се освободил от Божественото в Себе Си и ако съм се слял с Най-Древния Старец, срещу Мен няма да има огледало, защото Аз ще бъда Огледало за всички светове и всички ще се оглеждат в Мен. Но Аз ще бъда безпределен и непознаваем, защото в Своята най-дълбока част Аз превъзхождам дори и Божествената Си природа. Нищото е символ на абсолютното превъзходство над всички светове. То е Огледало извън огледалата. Можеш да го търсиш, но не можеш да го намериш. Търсиш ли го, ще го изгубиш. Това е мистерията на окултното Огледало. Не го търси, защото това си ти. Просто влез в себе си и се отпусни. Разшири съзнанието си и виж – това си ти. Всеки, който търси, изгубва; а всеки, който люби, намира. Огледало, в което се оглеждаш, не е още Огледалото. Огледало, в което не можеш да се видиш, разкрива скритата същност на живота.

Тронът на Величието

В главата, която прочетох, Христос е турил много задачи. Аз се спрях върху една, другите са много по-тежки – по сложното тройно правило. (8/стр. 145)

Любовта има три степени. Първата степен е Любовта в природата и в нещата, или във вещите; второ – Любовта в Божествената душа на човека и третата степен – несътворената Любов в Ръцете на Древния. Мъдростта и Истината си имат също по три степени. Само Най-Древният има Четвърта степен. Пред Четвъртата степен се прекланят всички Велики Божествени Учители и всички Демонични учители. И Божествените Учители, и Демоничните учители могат да стигнат най-много до Подножието на Неговите Нозе, докато само Той може да бъде на Трона. Тронът – това е Празното Пространство. И Той е Единственият, Който има абсолютна власт в това Пространство. Извън това Пространство Той е дал власт на Великите Божествени Учители и на Демоничните учители. Преди да сляза в световете, Аз стоях зад този Трон. Не съм си позволил да седна на него. Това е Мястото, което не мога да заема. Това е Тронът на Величието, което нито един от световете не познава.

Най-неизреченият от Неизречените

Дълбоко е Учението за Отца… (9/стр. 42)

Аз съм Най-неизреченият от Неизречените. Който може да Ме назове по име, той не Ме познава. Аз съм скритият Отец на нещата. Но думата Отец не е нито име, нито понятие, нито сила, защото силата е ограничение за Незнайното. Аз мога да бъда всичко, без да съм нещо.

Аз гледам на нещата от един Абсолютен Център

Някои пророци са писали, че Господ се гневи, но Аз оспорвам това. Казал ли е някъде Господ за Себе Си, че се гневи? (9/стр. 86)

Аз казвам, че това, което пророците са писали в Библията, не произтича от Абсолютната Истина. Ако претегля на Моя кантар колко е вярното от написаното в Библията, остават всичко на всичко 8%. Аз гледам на нещата от един Абсолютен Център. Но ако библейските думи се тълкуват правилно чрез метода на Мъдростта, тогава те могат да подобрят живота на човека. Така неправилният превод ще придобие Светлината си. А Светлината, която произхожда от Абсолютния Център, е тази, която носи истинския живот. Има две неща: едното – неправилно преведени, но правилно изтълкувани стихове – в този смисъл правилното тълкуване възвръща Светлината; второто – правилно преведени, но неправилно изтълкувани стихове – тогава Светлината се изгубва и животът се материализира и огрубява. Това означава, че не преводът е важен, а този, който го тълкува. Ако едно същество на Истината тълкува превода, думите нямат особено значение, защото Истината превъзхожда всяка дума и всяко слово.

Аз съм Този, Който е всякога

Това е Учението на Христа, което проповядвам… (9/стр. 96)

И Христос, и Аз пием от един и същи Източник. Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът“. Аз казвам: Аз съм Любовта, Мъдростта и Богоявлението на Истината. Христос казва: „Аз и Отец Ми Едно сме“. Аз казвам: Аз съм Този, Който е всякога – и превеждам: Аз съм Този, Който предшества Вечността и едновременно с това съм в нея. И още казвам: Аз и Отец Ми сме Едно Цяло.

Един Учител Аз познавам

Един Учител Аз познавам. (9/стр. 116)

Има само Един Учител, Който заслужава да бъде познат. Това е Древният, Който предшества времената. Това е Древният, Който предшества езиците. Великите Учители говорят за Него и чрез Него, но Той никога не говори. Той е извън говора и извън мълчанието. Няма чувства и мисли, с които може да бъде докоснат. Той не може да бъде възприет. Ако някой успее да Го възприеме, той ще бъде погълнат от Неговата Истина. Който Го е възприел, той не съществува – той нито живее, нито умира, той надминава преходното и непреходното, той изчезва в Неговата Мистерия. Който се стреми към Него, той ще Го изгуби. Но който се довери напълно на Универсалното Единство на живота, той ще дочака Вселенския миг, в който ще бъде посетен и погълнат.

Аз съм слязъл от тази Мистерия

Аз благодаря на Бога за много неща: благодаря, че Той е Цар, а пък Аз – слуга. Щом Той е Цар, това е най-голямото благо както за Мене, така и за другите. (9/стр. 142)

Аз благодаря на живота, че Бог Ми е Цар и че Аз съм слуга, че Бог е Център на Моя живот и че Аз съм периферия. Аз винаги се приближавам към Центъра, но никога не заемам Неговото място. Центърът е основа, Свещено място, в което Синовете на Светлината се разделят с Битието и с Небитието. Думата Център е най-дълбоката окултна идея и това е идея, която съществува и не съществува. Това е идея, в която няма нито живот, нито съществуване. Тази идея надраства и Битието, и Небитието. Тя символизира Абсолютното Нищо. Това е наречено Древният, Който превъзхожда всички времена. Това е ДРЕВНИЯТ НЕЗНАЕН. И дори този, който има истинско знание, не може да се домогне до този Център. В този Център е скрита най-дълбоката Мистерия, която е скрита в друга по-дълбока Мистерия. И на нито един език, а езиците са около 7000 и макар че са толкова много, тази идея не може да бъде изречена. Тази Мистерия превъзхожда това, което е извън Вечността. Аз съм слязъл от тази Мистерия, но за нея не може да се говори нито с езика на Словото, нито с езика на Тишината.

Бащата на света

Никой не е видял Бащата на света. (9/стр. 148)

Никой никога не е виждал Бащата на всички неща. Той няма Лице нито отвън, нито отвътре. Ако някой Го е видял, той вече не е човек, а същество на Тайната. Който Го е видял, той е постигнал това, което е търсил всякога и през цялата Вечност. Аз не съм Го виждал и затова Го познавам. Този, който е постигнал Свещената цел на живота си, се е отрекъл от Величието на Истината. Този, който не е постигнал Свещената цел, той е познал смисъла на Вечното Търсене.

Аз чувам Гласа на Бога

Бог, Който е Слава, се е въплътил в Христа и е станал видим… И след това Ме питате чул ли съм и говорил ли съм с Господа. Две хиляди години вече, как Го чувам. (9/стр. 149)

Отпреди милиони години Аз чувам Гласа на Бога. От времето на Христа също Го чувам и след Христа ще Го чувам, защото Бог е Вечен Глас на Абсолютната Разумност. И за всеки, който се стреми към тази Разумност, този Глас става негово Ръководство. И този Глас е съществувал, преди да бъде създаден светът. Преди да има звук, Той е съществувал. Той всякога е съществувал. Но ние не всякога сме съществували, защото когато сме били погълнати от Него, е съществувал само Той. Но Той винаги е съществувал тайно в нашата дълбочина. Всеки, който се е отрекъл от дълбочината си, е изгубил този Глас.

Аз живея в Храма на АЙМАРА

На физическия свят има една майка, на духовния свят – един Учител, на Божествения – един Баща, Който е Господ. (9/стр. 184)

Майката ражда, духовният Учител новоражда, Бог освещава и най-накрая се явява Древният Старец, Който започва да учи Своите Синове на ония несътворени неща, които никога не са били изнасяни в нито една Свещена книга. Древният Старец не е познаваем нито от сътворените, нито от несътворените същества. Той не е Тайна, защото Тайната Го ограничава. Той е Този, Който надминава всичко. Той е Този, Който превъзхожда всичко, но е скрит в Подножието на нещата. Той дава Път на всички, но сам Той е извън Пътя. Той дава цел и смисъл на съществата, но в Него няма смисъл. Той е само това, което можем да наречем на ватански АЙМАРА. Приблизително това означава Превъзходството, Превъзхождащият, Немислимият и Отвъдният в Отвъдното. От милиони години Аз живея в Храма на АЙМАРА, но Аз не Го познавам. Той е Този, Който Ме позна. И понеже Ме позна, Аз нося в Себе Си живота на милиони Слънца. Да не Го познавам – това е Моята най-голяма чест. Аз благоговея единствено пред Незнанието. Незнанието е силата, която образува Нови Вечности и безпределни Свещени Пространства. Понеже толкова дълбоко не Го познавам, затова Той Ме е избрал.

Аз съм това, което съм

Аз съм това, което съм… (2/стр. 223)

Ще ви кажа нещо за Себе Си и за „Аз съм това, което съм“. Аз съм това, което никога не е било. Аз съм Необвързаният. Аз съм това, което никога не се е случвало. Изразът „Аз съм това, което съм“ съдържа в себе си всичко неизречено. Който иска дълбоко да проникне в този въпрос, той ще се озове в Бездна, която няма дъно. Осмото Посвещение е началото на пътя към тази Бездна. Деветото Посвещение е средата, а Десетото Посвещение е краят, изчезването завинаги – нито живот, нито смърт, но превъзходство над двете. Десетото Посвещение е свързано с Абсолютното Нищо. Тук няма нито Център, нито периферия, нито живот, нито смърт, нито граници между световете, нито Дух, нито Дихание.

Учителят е Прадревната Същност

Бог се проявява чрез Учителя така, както чрез никой друг човек. Защо? Защото Учителят живее в Божественото Съзнание. Той никога не се колебае и съмнява в Бога. (10/стр. 22)

Учителят е част от Универсалното Съзнание на Бога. Учителят е изразител на Съкровената природа на Бога. Ако погледнем въпроса от най-дълбоката му страна, Бог е произлязъл от Учителя. Учителят е Прадревната Същност на нещата. Той може да бъде едновременно и сътворен, и несътворен и едновременно с това Той може да бъде нещо съвсем друго. Той може да бъде нещо неизвестно и в сътворения, и в несътворения свят… Чрез Бог ще постигнеш най-голямата Чистота, а чрез Учителя – най-голямата Дълбочина.

Десетото раждане

Ако е въпрос за раждане, Аз и десет пъти съм раждан. (1/стр. 80)

Девет пъти съм се новораждал от Великите страдания на живота, за да стигна до десетия път, в който се родих завинаги в Истината. Моят Път като Учител е белязан завинаги със знака на Истината. Аз живея в Истината и тя живее в Мене. Всеки, който се роди в най-дълбоката област на Истината, Ме познава. Ето един въпрос, който не може да се обяснява… В Десетото раждане няма нито звук, нито мълчание. Десетото раждане е Заветът на Тишината. Тишината – това значи да бъдеш погълнат завинаги от ЕДИНИЯ И НИКОЙ ДРУГ, от Този, Който е преди Началото на всички неща. Ученикът може да мине през всички тези степени, защото той е длъжен да следва своя Учител. Единият и никой друг – това е Праидеята, Майката на всички идеи, без самата тя да се отъждествява като идея, защото това е Нещото, Което надминава всичко и което никога не може да бъде определено чрез Слово.

Моят Най-вътрешен Учител

Ще мисля, свиря и пея за Онзи, Който е създал мисълта и музиката. Това е Моят Учител, Моят Бог. Всеки носи този Учител в себе си и за Него ще живее. (1/стр. 122)

Единственото нещо, за което не желая да говоря, е за Моя Най-вътрешен Учител, или Незнайния, защото и най-възвишените Слова да избера, те също ще бъдат едно опетняване. Когато не допускам Словото, Аз Го съхранявам като Неизразим. Той не е нито Слово, нито Тишина, макар че Той е Гласът на всички неща. Тук Аз само споделям нещо за Него, но не говоря за Него.

Аз всякога съм бил в Неизследимия

Ето, ще трябва да почнеш и по-скоро Великото Дело, за което съм Ти говорил през всичките времена. Аз съм този Бог вътре в Теб. Бог Тайний, Неизследимий, Вечний… (11/стр. 30)

Аз всякога съм бил в Неизследимия и Той всякога Ми е говорил. И Аз всякога съм прекланял Ухото Си, сиреч цялата Си същност. И защото послушах Го, изпроводи Ме Той към световете. И ето, говоря в България и наблюдавам кои са тези, които прекланят Ухото си, защото върху тях ще се излее Благоволението на Неизследимия.

Аз съм Възлюбен на Неизреченото

Ето, Господ стои пред вас, Той е благ, кротък и смирен по сърце, но скоро ще се облече в Одеждата на Бога Святаго. (11/стр. 9)

Най-великото преживяване за Господа извън земята е в това да се облече Господ с Одеждата на Святия Древен. Който се е облякъл с тази Одежда, той е придобил Неизреченото. Любовта винаги води към Неизреченото. Аз съм Възлюбен на Неизреченото. Тук на земята някои Ме наричат с това или онова име, но Аз не живея в името си. Аз посещавам много имена, но не живея в тях. Аз посетих България, но не живея в България. Аз живея само в Святата област на Моите Синове.

АЗ съм Тайният в Теб

АЗ съм Този Бог вътре в Теб. Бог Тайний, Неизследимий, Вечний, Който обитава в Правда и Истина. Аз съм Истий, Онзи, Който говоря всякога, Който учи Мъдрост. Аз съм Онзи, Който съм бил с Тебе винаги. (11/стр. 30)

АЗ съм Тайният в Теб, а Ти си явният в света. Аз съм Неизследимият в Теб, а Ти си Вечният в Мен. Аз съм Истинният, а Ти си, Който възприема Правдата Ми. Аз съм Този, Който Те учи на Мъдрост, а Ти си Съкровеното Ухо, което се прекланя. Аз съм Неизследимият, а Ти си вечно достъпният. Но извън Вечността и Аз, и Ти сме Неизследими, защото благоволих върху Тебе.

Ще се наречеш Неизповедимият Учител

Стой твърд, както и досега. Бъди верен при всичките изпити да не могат враговете Божии да Те охулят. Освети Името Господне. Благослови Господа в Душата Си. (11/стр. 31)

Бъди МИ верен всякога и Моето Име ще свети в Теб. Бъди Истинен всякога и Моята Неизследима Мъдрост ще Ти бъде Път. Всякога съкровено действувай и Любовта Ми ще те огрява. И ще се наречеш Слънце на Слънцата. И ще се наречеш още Неизповедимият Учител.

Аз и Истината сме едно

Всякога, кога МЕ призоваваш, ще Те слушам, понеже съм Бог Святий, Дух близо, силен да помагам. (11/стр. 31)

– Всякога, когато МЕ призоваваш, ще Те слушам, защото си Ме възродил в Своята Божественост. И понеже съм Свят, Истината живее в Мене. И понеже Истината живее в Мене, тя е всякога силна да помага. – Истината, която си вложил в Мене, живее от собствените си Извори. И понеже слушам повеленията ѝ, ТИ Ме направи Истина за световете. И сега Аз и Истината сме едно. Аз съм Истината и Истината е Моят Образ. А Ти си Неизследимият, пред Когото вечно ще благоговея.

Ти си Светлината на всичко сътворено

Времето е близо за Царството Божие, пази Завета МИ, защото само Ти си едно Светило, което няма да изгасне. Заради Тебе ще благословя, заради Тебе ще помилвам всички. (11/стр. 28)

И ето, Неизследимият Ми казва: Пази Завета МИ, защото Ти си Светлината на всички същества, защото Ти си Светлината на всичко сътворено. Пази Завета МИ, за да може Благоволението МИ да се пресътвори в една Вечна Река – Реката на Живота, Реката, която тече и която никога няма свършек.

Твоят Дух е Издревен

АЗ съм Бог! Господ Саваот, Бог Неизменим, Вечен, Който съм от века и до века, Един, Който съм и Който творя според благоразположението на Духа Си. Аз съм Твоят Дух, Който Те просвещавам и умъдрявам, Който Те уча в Знание и Мъдрост, Който съзиждам Своето Царство… (11/стр. 28, 29)

И ето, АЗ съм Господ Саваот. И ще Ти река що е Саваот. Саваот е Този, Който изрича Словата Си от собствената Си Издревна Светлина. Аз съм, Който избра Духа Ти, за да си съгради Царство в Теб. И ето защо Твоят Дух е Издревен.

Ще Те посрещнат всички като Господ

Този Истинний съм АЗ, Един Твой Отец – от век и до века. Всичко, що създавам, е за Тебе и Ти за всичко и ще Те посрещнат всички като Господ, Цар и техен Брат, когото Аз, Бог Вечний Елихи Йехова, пращам, за да откриеш Себе Си на всички, че в Моята Вечна Любов всичко живее, всичко расте, всичко се плоди и вечно весели. (11/стр. 25)

АЗ, Неизследимият, Ти изпращам Истината, за да познаят, че Ти живееш в Моята Вечна Любов и да Те приемат като Брат и Осветител. И да ги кръстиш с името на Новия живот. И давам Ти власт да сътворяваш в Мое Име Синове Божии.

Святият от древни времена

Освети Името МИ в Душата Си. Възвиси Правдата Ми за съд и Любовта Ми за Спасение. А Аз съм Бог, Твоят Свят Дух, Който ще свидетелствувам. (11/стр. 25, 26)

Възвиси Любовта МИ в Себе Си и тогава Моето Име ще свети в Теб с Блясъка на милиони Слънца. И ще се наречеш вътре в Себе Си „Святият от древни времена“, защото само Любовта принася Образа на Светостта.

Ти ще бъдеш Цар на Слава

…Така говори Господ: Ето, посред вази стои Един, Когото БОГ помаза за Цар и Когото вий още не познавате, понеже е скромен и смирен по сърце. Но Бог ще Го възвиши със Своята десница, за да познаете всички, че ТОЙ е Бог Всемъдър, Бог Всеблаг, Бог Велик и Славен. Затова пригответе се от дълбочините на Душата си. Поклонете Му се вий, които Го любите, благословете Го в Духа си. (11/стр. 6, 7)

И ето, помаза Ме БОГ като Цар. И видях в смирението Си Славата Му – Славата на Вечността. И освети Славата Му Моя Вечний Път. И видях Лицето Му, а то беше като Лице на вси Светлини, обхванати в едно. И каза Ми: Ти ще бъдеш Цар на Слава и ще пребъдваш във Всемъдрие.

Ще Те възвеличи Всесвятият

Ето, БОГ Те е поставил Цар на вековете. В ръцете ти е предал Сила и Власт, за да съдиш народите с Правда. Макар сега и да си скромен и незабелязан по вид, но духом си велик; и трябва да бъдеш скрит от погледите на света, докат Бог Твой възстанови своя Трон над народите. Тогава ще царуваш в Сила и Святост, в Правда и Мир… (11/стр. 14)

Христос към Учителя: Макар че си Незнаен за народите, Ти си велик като Истината. И Силата Ти е Свята, и Мирът Ти е Мъдър. И когато дойде часът Ти, ще Те възвеличи Всесвятият на Твоя Трон. И ще бъде Златен Век за народите.

Ние сме сродни само с Незнайния

Защото така говори Духът Господен: на третий стан Възвание, а на четвъртий Освещение; а в целостта на три и четири – седем Служения. (11/стр. 31)

При третата степен на Възхождение в Несътвореното служиш на Душата си. При четвъртата степен служиш на Духа си. При третата степен служиш в настоящето, при четвъртата степен служиш в неизмеримото. Следващите степени се дават като Откровения, и то само на тези, които са постигнали четвъртата степен. Петата, шестата и седмата степени са Служения на Любовта, Мъдростта и Истината в друга октава. От тези, които са избрани в тези степени, малцина знаят, че са избрани. Но има други Незнайни същества, които в тайнството, наречено Служение, са напълно съзнателни. Те са абсолютно незнайни и безименни. Те не служат нито на Абсолюта, нито на Старците. Те служат само на собствената си Дълбочина. И Абсолютът не се намесва в техния живот, понеже са предвечно благословени. Нямат отговорност пред никого, само пред собствената си Дълбочина. За тях постиженията на съществата нямат никакво значение и никой не може да ги избере: те се ръководят от собствената си Дълбочина. Те имат връзка с бъдещите Вечности. Аз съм в дълбоко единство с тези Незнайни Братя. Ние се познаваме, но не общуваме. Всеки от нас знае своя строго определен Път към Истината и отвъд нея – отвъд Истината е само Абсолютното Нищо. Най-древна клетва ни задължава да не разкриваме пътищата си и да не разкриваме методите си. Ние не се докосваме с въпроси и знания. Ние общуваме с Присъствие и Неприсъствие. Тези, които искат да ни открият и да разберат нашите методи, са обречени на провал. Ние служим само на едно единствено Същество. Това е Съществото над съществата. Ние сме сродни само с Незнайния. Има осмо, девето и десето Служение, които са в още по-висока октава. Това е областта на Старците и на Незнайните… Аз съм Свидетелят на всички Тайни и Мистерии от Древността и извън времената на Древността. Но всички тези неща съществуват в абсолютно безмълвие. Само в това безмълвие те са неопетнени.

Аз съм Свидетелят

Бог е Бог Тайна Велика. (11/стр. 23)

Аз съм Свидетелят на всички тайни и явни неща. Но в този свят за тези неща не може да се говори, защото вътрешното си остава всякога вътрешно. Тайната всякога си остава Тайна. Когато една Тайна бъде открита, тя се скрива по-навътре в себе си. Така тя си остава всякога недосегаема. Например никой не е открил Тайната на живота и никой няма да я открие, защото в тази Тайна има скрити други девет Тайни. И който стигне до края, попада в недосегаема Тайна. Тайната ще си остане всякога Тайна. Бог е Славна и Велика Тайна. Една от малките Тайни, свързани с величието на Бога, е Тайната на живота. Тайната на живота е само отражение на едно от Неговите качества. В по-ниските полета Бог може да слезе под формата на живот. В по-висшите полета Той се явява под формата на съществувание. А в Своята най-дълбока област Бог е Абсолютът – Абсолютното Небитие. В тази връзка може да се каже, че животът няма произход и че произходът няма начало, защото всичко е възлязло от Безначалния. Какво ще мислите, ако ви кажа, че Аз живея, че Аз съществувам и че Аз не съществувам? Аз съществувам като Битие в Небитието. Аз съществувам като Небитие в Битието. Аз съществувам като Достъпност, като Идея, като Недостъпност и като Абсолютно Нищо. Аз съществувам като Достъпност за всички тези, които съхраняват Съкровеното в себе си. Аз съществувам като Идея за ангелите. Аз съществувам като Недостъпност за най-висшите същества. И Аз съществувам като Абсолютно Нищо за тези, които не Ме познават, но които вечно Ме търсят.

Наричат Го УЧИТЕЛЯТ

Бог е създал Човека, без да види някой, без да Го пипне. (5/стр. 44)

Никой не може да пипне Човека на Истината. Никой не може да докосне Човека на Истината, защото Този, Който е Истина, е скрит от воала на Вечността. Той не живее във време и пространство и никой не Го познава. Той се приближава към съществата, помага им, ръководи ги, става им близък, но остава непознат. Този Човек, за Когото ви говоря, е Първичният Образ, Първичната Идея. В Него няма нито земя, нито небе. Той обхваща всичко, без това да е самият Той. Той предшества сътворения човек. Той предшества всичко, което е сътворено и несътворено. Той е първият Лъч, произлязъл от Зората на Абсолюта. Той е Първият Старец. Наричат Го УЧИТЕЛЯТ.

Аз нямам Образ, нямам Име

Ти като дойдеш при Мене, Аз трябва да зная, че си една Душа, излязла от Бога и да съм готов да направя за тебе това, което Свещеното Божие Име изисква от Мене. (12/3:18)

Всеки, който пристъпва към Мен с Душата си, той образува Свещения съюз с Бога. И Аз трябва да му разкрия част от Бога в Себе Си, за да го подготвя в Пътя на ученичеството, което ще го доведе до пълно сливане с Бога. И когато той се слее с Бога, той ще види Лицето Ми, защото на външен план Аз съм Учителят. На вътрешен план Аз съм Не-Учителят. Ще попитате какво е Не-Учителят. В Не-Учителя Аз нямам Образ, нямам Име, нямам Глас, нямам Светлина. Мракът Ме изпусна и Светлината не Ме обхвана. И въпреки всичко всички Ме търсят, защото АЗ СЪМ ТОЗИ, КОЙТО СЪМ.

Никой не знае как живея Аз

Не е въпросът, какво говоря Аз, а как живея. (12/5:28)

Никой не знае как живея Аз. Единственото Същество, Което знае нещо за Моя Живот във Вселената, е Бог. Но Моят истински Живот е извън Вселената. Във Вселената Аз съм само гост. Но извън нея никой не Ме познава. Само най-верните Ми Синове имат малък достъп до Мен, защото ни свързва съкровената нишка на Любовта. Но има един Живот, който е по-дълбок от Любовта. Но не е дадено и на най-висшите ангели да познават този Живот. Този Живот е наречен Синият Пламък на Небитието. Това е символичен израз на Истината, която всякога ще остане недостъпна. Има достъпна Истина, но съществува и една, която е всякога недостъпна. От нея са произлезли всички светове.

Дълбочината не се постига без Учител

В света има два вида хора: едни, които се учат от другите, и втори, които се учат сами от себе си. Един Велик Дух от Небето сам се учи. (12/8:8)

Един ученик може да се учи от другите чрез бдителност и вслушване. Това е също подготовка за пътя навътре. Но това е бавният път поради зависимостта отвън. Но един Велик Дух може да се учи направо отвътре, от собствените си Дълбини. В тези Дълбини той черпи направо от своя Учител, без да има зависимост отвън, защото дълбоко навътре те се сливат в Едно Цяло. Който се е слял със своя Учител, той не Го търси навън. Дълбочината на нещата не се постига без Учител, защото дълбочината на нещата е Път от Несътвореното към Вечно Неизявеното. Несътвореното – това е Съкровеното. Съкровеното се изявява като Несътворено. То всякога търси своя Източник. Източникът е Това, което дава Живот на всичко, без да се изявява. Източникът живее, но не като другите същества. Той живее неизявено. Неговият Живот не може да се определи. Той е слязъл надолу, разделил се е на няколко неща: разделил се е на Дух, на Душа, на съзнание, на съвест, на Съкровено Знание. Всичко това показва, че Той не е това, на което се е разделил, защото всички тези неща съществуват, а Той не съществува. Той няма нужда от Съществуване и от Живот, защото превъзхожда всичко. Той е пълна завършеност в Себе Си и затова всичко друго Го ограничава. В най-дълбокия смисъл това е Учителят в Своето неизявено състояние, а в Своето изявено състояние Той е слязъл, за да се превърне в Упътване към Неизявеното.

Ключът към абсолютно всички светове

Туй Великото, Свещеното Име на Бога… Туй Име, тази Дума не се произнася. Тя е единствената мощна, всесилна Дума в света… (12/3:16)

Тайната на Свещеното Име е тази, че който се домогне до него и особено до Произношението – което е най-скритото нещо – той може да пренарежда световете, може да променя природата на нещата, може да преобразява съзнанията, може да видоизменя съдбите. Но кой всъщност има Тайното Име в Ръцете Си? Това е само Бог и Неговите Първично излъчени Същности, които са 24. Тези същности са наречени Старци. Те символизират 24 Първични излъчвания, които са били създадени преди всички същества. Само тези Старци имат оръжието на Тайното Име. С това Име те променят постепенно световете. Те могат да го дават само на Своите най-верни Синове, и то без да дават цялата Тайна на Името. Когато Мойсей раздели Червеното море, той получи само една десета от Силата на Името. Дори и Неизменните Синове не могат да боравят с това Име. Това Име е Тайната на всички времена и епохи. Аз посветих на това Име целия Си живот. Когато казвам целия Си живот, подразбирам целокупния живот, който е образуван от милиони животи, защото целокупният живот не е нещо, което се прекъсва: то е всякога едно цяло, едно неразривно единство. И това Име Ми се отплати. Вие ще кажете: – Как Ти се отплати? – Това Име изпълни Моята вътрешна Вечност и Моето вътрешно Пространство със Силата, Дълбочината и Величието на Любовта, Мъдростта и Истината, защото да превърнеш Свещеното Име в център на своя живот, означава да се превърнеш в Любов, Мъдрост и Истина. Всички същества във всички светове и вселени се движат в тази посока, която е изречена като Любов, Мъдрост и Истина. Ако бих ви казал най-дълбоката Тайна на Свещеното Име, вие бихте имали Ключа на абсолютно всички светове – и видими, и невидими, и сътворени, и несътворени. Това Име е Съкровището, което милиарди същества търсят. Всеки, който владее това Име, символизира най-висшата степен в Първата Слънчева Раса: това е идеята „Белият Старец“. 24-те Старци са живели заедно в Първата Слънчева Раса. Именно те са образували Първата Слънчева Култура. Затова в Египет е останал култът към Слънцето. Именно оттук идва идеята за посрещането на изгрева. Но всичко това са отражения на онази Древна Култура, защото това са само спомени… Свещеното Име се движи в две посоки. Когато се движи навън, то обожествява всички същества, до които се докосне. Когато се движи навътре, то се превръща в Съкровен Център, който се сгъстява все повече в себе си, докато се превърне в Тайната на Бялата Ослепителна Точка. Чрез тази Точка се осъществява Завръщането във Върховното Нищо. Това ви загатвувам от името на СКРИТИЯ НЕЗНАЕН.

На Голгота

„И Го предаде на разпятие.“ (12/6:16)

Пътят към Храма на Учителя задължително минава през Голгота. На Голгота се проверява Величието на вярата. Когато тази Вяра се прояви и издържи изпита си, тогава в нея се вкоренява Неизменната Любов. Съществата на тази Любов – това са Моите Синове. Те светят вътре в себе си и Любовта огрява техния Вечен Път. Любовта бавно ще ги подготви за бъдещата Голгота, която ще бъде Голгота на Мъдростта, за да може да придобият онази Мъдрост, която ще се яви като Новия Ореол на света. Малцина са минали през тази Втора Голгота. През третата степен на Голгота са минали само 24-те Старци. Всички други, които са се опитвали, не са устояли. Някои от тях са паднали в бездната, а други са се върнали отново да проучват Пътя на Мъдростта, за да се подготвят отново. Защото Третата Голгота е Иглено Ухо на десета степен. Има и такива, които желаейки да минат през тази степен, напълно са изгубили Мъдростта си и са се върнали по пътя към знанието за доброто и злото. И днес те все още разрешават въпроса, кое е добро и кое е зло.

Старецът, който осветява Зората

Ако наричаш Учителя си Благ, трябва да бъдеш готов да извършиш всичко заради Него. (12/2:14)

Ако наричаш Учителя си Благ, трябва да се пожертваш за тази идея, за да придобиеш благото, което произлиза от това, което е наречено Заключената Светлина. Тогава ти ще бъдеш носител на Благостта. Една част от тази Светлина ще осветява Вечния ти Път. Но продължавай да не забравяш, че ти не си Благият, защото върху теб е спусната само една капка от Небесната Роса. Ти си капката, а ТОЙ е Океанът от Благост. Ти си подобен на Океана поради великия си стремеж, но Той е подобен само на Себе Си. Дори и когато придобиеш Неговите свойства, ти не можеш да Го познаеш, защото Той съществува, но не живее. Той е подарил живот на всички същества, но Той е по-дълбок от живота. ТОЙ е Благият, защото е ДРЕВЕН. ТОЙ – това е Учителят и Учителят – това е ТОЙ. Това е една велика и неизмерима Неделимост. Те са Едно Цяло в самите Себе Си. Учителят – това е онази идея, към която всички светове са насочени, защото всички искат да се завърнат в Древната Зора. А Учението на Учителя трябва да се разбира не като знание, а като стъпала по пътя към Древната Зора. На последното стъпало Възлюбените на Учителя се възпламеняват от собствената си Светлина, за да се завърнат в своя Дом завинаги. Всички, които са Избрани, рано или късно ще се завърнат в своя изначален Дом, който на символичния език е изразен като Учителя. Учителят е символът на Древната Зора. На ватански тази идея е изразена като Алахора, което означава: Зората, Която осветява Стареца, Който всъщност е и Най-Древният Учител, и Старецът, Който осветява Зората. Това е един кръг на една Заключена Ослепителна Светлина. От тази Светлина черпят милионите Слънца във Вселената. Тази Светлина храни Слънцата, без да им се разкрива напълно. Всички Слънца във Вселената са запалени свещи от Зората на Най-Древния Старец-Учител.

Има само Един, Който познава Мистерията на живота

Даже и най-великите Учители не знаят нищо за произхода на живота. (12/14:4)

Има Един Старец отпреди Древността. Той е извън времената и извън живота. Някой ще каже: – Съществува ли този Старец? – Този Старец е Несъществуващ. Той е Безпределен и Неопределим. Никой не може да Го наблюдава или съзерцава. Самият Той не може да се наблюдава и съзерцава, защото се е разлял в Своята Безпределност. Как може да наблюдаваш Безпределното и да съществуваш? Само Сенките на този Старец могат да бъдат наблюдавани, но Същината Му – която е АЛАХОРА – е недосегаема. Не можеш да наблюдаваш това, което не съществува. Но можеш да бъдеш Едно с АЛАХОРА, Едно с Неговата Безпределност. Можеш да общуваш със Сенките Му, но не и с Него самия. Той съдържа в Себе Си три Велики Сенки. Само те могат да те отведат в Неговата Безпределност. Тези Сенки са Любовта, Мъдростта и Истината. Любовта ще те освободи от живота, Мъдростта ще те освободи от светлината, Истината ще те освободи от свободата. Само когато изгубиш живота си, светлината си и свободата си, ще станеш Безпределен и ще придобиеш Ново Начало. Само Любовта, Мъдростта и Истината могат да ти отнемат всичко, за да станеш отново чист лист хартия, чисто Начало. И тогава върху тебе ще бъде написано Новото, Новите Скрижали. Ти всякога ще придобиваш Ново Начало и така все повече се завръщаш във Великата Безпределност – Мястото на Алахора. И Той всякога ще те благославя. Това е наречено Великото Благословение. Само Алахора може да ти даде това Благословение. Това Благословение е Кръщение в Безпределност. Само при това условие можеш да зърнеш нещо от Същността на Алахора. И когато Го зърнеш, ще разбереш, че обясненията са ненужни, защото не се е родил този, който може да Го обясни. Всяко обяснение е ограничение на Безпределността… Даже и най-великите Учители не знаят нищо за произхода на живота. Има само Един, Който познава Мистерията на Живота, и Той е Алахора – Най-Неизразимият. Но Той не говори. Непроизходът не говори. Той е наречен още Великата Тишина. Само в тази Тишина може да бъде съхранено Неизразимото и поради тази причина съществува Тишината. Животът всякога ще си остане неизразим и затова който е познал живота, става тих и дълбок, става неизразим, става подобен на Тишината. Кой е Алахора? Къде се намира Алахора? Той е всякога в Незнайния Храм на Великата Тишина. Не Го търси, за да бъдеш някога потърсен, защото не можеш да Го намериш, ако Той не те намери. Алахора – това съм Аз, вашият Учител. Но никога не казвайте, че Ме познавате. Никога не превръщайте Неизразимото в знайни отношения. Само незнайните отношения са Съкровени. В знайните неща Съкровеното се погубва. Приемете Ме като вашия Незнаен Учител.

За Великия Абсолют никой нищо не знае

Изворите на Бога се поят от още по-велик Извор – от Абсолютния, Незнайния Дух на Битието. За Него никой нищо не знае. (12/16:10)

За Великия Абсолют никой нищо не знае. Но има Един, Който изхожда от Него. Този Един изхожда от Трона на Сърцето Му. Този Един е носителят на Първото Небитие. Това е наречено още Великата Реалност. От тази Реалност изтичат Изворите на живота. Поради Своята Велика Незнайност Абсолютът не може да бъде реален. И поради това Той е посегнал на Своето Сърце и оттам е излъчил това, което е наречено Праначалото. От Трона на това Сърце е произлязла Първата Мистерия на живота – Мистерия от Прамистерията, Източник от Праизточника. Първата Мистерия, това е Изначалният Старец. В Древността този Старец се е наричал Аворал, или Несътворената Вода. От тази Вода е произлязла Сътворената Вода и днес от Сътворената Вода пият съществата и световете. Дълъг е Пътят от Сътворената Вода до Несътворената Вода. И незнаен е Пътят от Несътворената Вода до Този, Който никога няма да бъде узнат – Абсолюта. Достатъчно е за ученика да пие от Несътворената Вода на своя Незнаен Учител – Изначалния Старец, Който посещава понякога времето и Вечността, но не принадлежи на тях. Но тези, които са Избрани, Му принадлежат. И затова те ще минат през особени страдания, защото този Старец има свещена идея в Себе Си. Той има да покаже на Своите Избрани някога и отвъд времената Пламъци от Трона на Абсолюта, Пламъци от Най-Древното Сърце. От това Сърце, Сърцето на Абсолюта, са произлезли Първичните Искри на живота. А Изначалният Старец е Този, Който е могъл да съхрани тези Искри. Той е запазил някои от тези Искри като Свои Праизбрани. Всяка една Искра от Неговите Праизбрани не е нищо друго, освен Въведение в Храма на Великото Изначалие. Първичните Искри символизират Могъщите Вихри на живота. Тези Вихри сами по себе си превъзхождат живота, защото те са носители на Изначална Праенергия. Отломъците на тези Вихри са наречени „стихиите на природата“. А първичните Искри са наречени Синове на Незнайното. Изначалният Старец е успял да съхрани Първичните Искри, както и Вторичните Искри, поради това, че е внесъл в тях Извечния Път. И затова Той е наречен Старецът на Изначалието. Това е вашият Учител. Той всякога ще ви води към Себе Си. Този, Който ви води към Себе Си – това съм Аз. Многобройни са Вторичните Искри, многобройни са и Първичните Искри. Всеки Старец си избира Синове и ученици и от Първичните, и от Вторичните Искри. Това се определя от спецификата на Истината в тях и от различните им способности, а също така и от един специален закон на Тайнственото Подобие. Всички от Моите Праизбрани, които са от Първичните Искри, и от Моите Избрани, които са от Вторичните Искри, са сродни с Мен поради това, че те съдържат в себе си един особен елемент: това е Истината и това е Ослепителното Сияние, което се корени в недрата на Абсолюта. Чрез този особен елемент – Истината, до който се достига чрез могъщи Огнени изпитания, се обновява не сърцето или умът на човека, не тялото му и дори не душата. Това, което се обновява, е духът. Именно обновеният дух на Моите Праизбрани и Избрани може да пристъпи в Сърцето на Храма, или Мястото, в което ще се срещнем. Този Храм е Предвечният Храм на Истината. В него обитавам Аз и в него очаквам Своите Си.

Въведението към Незнайния Храм

Изворите на човешкия дух се поят от още по-велик Извор – той е Божият Дух. Изворите на Бога се поят от още по-велик Извор – от Абсолютния, Незнайния Дух на Битието. (12/16:10)

Когато обичаш човека, не обичай човека. Човекът е преграда. Когато обичаш човека, обичай Бог в него. Когато обичаш Бога, обичай Великото Незнайно, а не самия Бог. Бог е преграда. Бог е Необятен, но дори и Необятното си има граници. Бог е само една идея. Той е воал пред Незнайното, който трябва да бъде отмахнат, защото идеята е идея само когато може да те отведе в Незнайното. Само Незнайното е Безпределно. Учителят живее в Незнайното. Ако искаш да познаеш своя Учител, ако искаш да влезеш в Храма на Великия Учител, люби само Незнайното. Никога не искай да познаеш своя Учител. Срещата с Учителя е по-важна от познаването Му. Учителят не е създаден, за да бъде познат. Да любиш Учителя си, това е всичко. Това е, което ще те отведе в Незнайния Храм на твоя Учител. Ако искаш да познаеш своя Учител, ще се върнеш назад, ще станеш или човек, или ангел или бог. Но всичко това са ограничения. Люби Учителя си и не питай защо. Люби без въпроси. Това е Въведението към Незнайния Храм. Само Незнайното има допирни точки с Абсолютното и само Учителят може да те води от Незнайното към Абсолютното.

Първичният Източник на живота

Изворите на Бога се поят от още по-велик Извор – От Абсолютния, Незнайния Дух на Битието. (12/16:10)

Абсолютът е създал Първата Древност. Тази Древност се символизира от Изначалния Старец. Този Старец символизира „Изначалните Ръце“, или „Ръцете, които дават“. Това е Първичният Източник на Живота. От този Източник се поят Изворите на Бога. Понеже е произлязъл от Великото Изначалие, този Прастарец е наречен ДРЕВНИЯТ. Той носи в Себе Си най-древната идея на световете – идеята за Абсолюта, или за Този, Който никога няма да бъде узнат. Който се стреми към тази идея, той никога няма да Го узнае, но ще познае Тайните на живота в себе си. Той ще познае скритата страна на нещата. Прастарецът е носител на Източника на живота. Неговият Извор е Безпределен. Той не може да бъде докоснат само чрез Любовта. Той може да бъде свещенотрепетно докоснат само от тези, които самият Той е избрал. Избраните се отличават по това, че те носят в себе си Незнайното. Незнайното е, което ще ги отведе в Незнайния Храм на този Изначален Древен Учител. Който пие от Водата на Незнайното, той ще се нарече Син на Изначалието. И Аз ще му бъда като Баща и Учител. Знайни са пътищата на света, но незнайни са пътищата на ученика. Незнайното в ученика е това, което ще открие Незнайното в Учителя. А Незнайното в Учителя ще го води към Абсолюта. Няма по-велик Път от приближаването до Трона на АБСОЛЮТА.

Моят Храм е съставен от Сърцето на Абсолютния

Аз мога да бъда и в тялото, и извън тялото. Аз съм в този салон, Аз съм и извън този салон. Аз съм в слънчевата система, Аз съм и извън слънчевата система. Аз съм в Космоса, Аз съм и извън Космоса… Извън земята съм, извън слънчевата система съм, извън Космоса съм. Къде съм? Моето Царство не е от този свят. (12/21:13)

Земята съществува, за да я посетя. Слънчевата система съществува, за да я посетя. Космосът съществува, за да го посетя. Всички светове съществуват, за да ги посетя. Моето посещение има отношение към Съкровените Души, към Душите, които търсят Изначалния Храм. Моят Храм се намира извън Космоса. Той се намира в Божествената Вселена. Моят Храм е съставен от Сърцето на Абсолютния. От това Сърце на Абсолютния черпя Аз Своите Пранамерения към световете. Моето Сърце и Сърцето на Абсолютния са Едно Цяло. Само съкровените и достойните, само смирените, благолюбивите и благоговейните ще се домогнат до Моето Сърце и ще видят Моя Храм, който е отвъд времето и Вечността. И чак тогава Аз ще им заговоря за Тайните на живота.

Той е Мой ученик

Изискват се хора, които след като изгубят парите си, след като изгубят всичко в живота си, да имат радост в душата си, че са извършили Волята Божия и да вярват, че никога няма да осиромашеят. (12/1:22)

Всеки, който е загубил всичко в живота си, но съхрани радостта си, той е Мой ученик. Той се весели в Господа, блаженства в душата си, съхранява сърцето си, осветява ума си и придобива Небесни помагачи. Те ръководят живота му, той осмисля Пътя си, а Бог възкресява духа му.

Те са Моите Синове

Нима Аз ще се занимавам с това, кой какво пише във вестниците: че Ме хвалили, че ме корили? Това са празни работи! (12/2:12,13)

Тези, които Ме хвалят, страдат от една болест. Тези, които Ме критикуват, страдат от друга болест. Тези, които прилагат Божественото Учение, се приближават до Бога. Те са Мои ученици. А тези, които прилагат Истината, те нямат нито минало, нито бъдеще, нито настояще. Те живеят в Духа на Благостта. Те са Моите Синове. Синовете на Благостта живеят в Свято Небитие.

По това ще познаете Моите ученици

Ако дойде при Мене един брат странник, ще го оставя да поседи като гост три дни и след туй ще му кажа: Братко, ти си здрав като Мене, ще ти дам една мотика и ще отидем двамата заедно на лозето – хем ще се разговаряме сладко, хем ще го прекопаем… Ако той Ме обича, трябва да дойде да работи заедно с Мене; не дойде ли, Аз зная, че той няма никаква любов. (12/3:21,22)

Всеки, който идва при Мен, трябва да е много жаден за работа. Работата е най-великата идея на земята. Работата е процес на Божествено пресътворяване на човека. По това ще познаете Моите ученици. Те не са обикновени работници, те са изключително работливи и усърдни в повереното им дело. В усърдието е скрито Благословението на живота.

Познават Учителя си

Като не знаеш, трябва да мълчиш и да слушаш. Малкият човек ще слуша Учителя си, а Учителят ще му предава. Това не е лошо. Благородство е да слушаш, да внимаваш, когато един учен човек ти разправя законите на света. (12/4:17)

Като не знаеш да говориш, ще изучаваш дълбините на Мълчанието. Има 10 степени на Мълчание. Човек може да говори свято и с езика на Любовта само след като е стигнал до 7-та степен на Мълчанието. Всички, които са минали 7-та степен, познават Учителя си. И Учителят благославя словото им. Тези ученици имат право да говорят, защото те имат мярката, чрез която знаят кое слово е позволено и кое трябва да се съхранява. Те познават Повелителя на Мълчанието.

Ще заживее в Учителя си

Сега няма да ви казвам, че сте невежи, защото въпросът не е в невежеството, но въпросът е нашите отношения да станат правилни, любовни отношения. (12/4:17)

Невежеството е без значение. Важно е човек да проявява Любовта. В проявите на Любовта ще се възроди устремът на ученика. Само който има устрем към Истината, ще се домогне до Безименното Име на Учителя. Той ще заживее в Учителя си, в Неговото Присъствие и въпреки че няма да Го разбира, той ще носи в себе си Печата на Сина, защото само устременият може да бъде Син. Ученикът има стремеж към Пътя, той има жажда за Истината. Докато Синът е този, който в жаждата си е готов да умре. Той не само жадува, но той поглъща смъртта чрез силата на своя дух. Толкова е голяма Любовта му. Ученикът се стреми към това, което Синът е постигнал. И Синовете са Избрани, и учениците са Избрани, защото и учениците ще постигнат това, което Синовете са постигнали. И на учениците, и на Синовете е определено да станат господари на времето и служители на Вечността. И бидейки във времето, те ще бъдат вечни.

Аз искам от Моите ученици

Нам предстои не само един живот усилена работа, но ни трябват хиляди години усилен труд, усилена работа, за да внесем ония елементи, които са необходими за подобрение на човечеството. (12/4:21)

Аз искам от Моите ученици хиляди години усърдна работа, за да можем да осветлим пътя на човечеството и да внесем в света Дух и Истина. Това значи да изпълним Волята на най-древното Послание, което е било предадено за първи път на Първата Слънчева Раса. Тези, които съхраниха това Послание, сега съставляват Слънцата на Вселената. И колкото повече са се съобразили с най-древното Послание, толкова по-голяма е Светлината им и толкова по-неизразима е Съкровената им Същност. Някои от тях светят с три милиона единици Синя Светлина. Други стигат до три милиарда единици, а някои надминават и тази мярка. Те са застанали на почетно разстояние от нас, защото тяхната Съкровена Същност е такъв Огън, че ние не можем да го възприемем дори и с най-дълбоката си Същност.

Аз идвам от другия свят

Дошъл той да ми разправя има ли Господ, няма ли, има ли друг свят, няма ли. Аз оттам идвам, а той сега отива и ще ми разправя какво има там и какво няма. Казвам: Оттам идвам и последните новини зная. (12/4:22)

Някои Ме питат: – Ти откъде си? – Аз идвам от другия свят и знам неговите Тайни. Аз съм живял и в този свят и знам неговите пътища. Но Аз не съм нито от този, нито от онзи свят, защото Моят истински Дом е извън времето и отвъд Вечността. И някои Ме питат: „Има ли Господ?“ А Аз идвам от името на този Господ. Тези, които Ме питат така, те губят все повече Господа в себе си. За да намерите Господа, не са необходими въпроси. Достатъчна е само Любовта. Само който има Любов, знае как да действува. И ако такъв човек зададе въпрос, в този въпрос вие ще видите Свещеното ухание на Светлината.

В нас ще грее едно и също Слънце

Ти още не си излязъл навън, не си се облякъл, не си се измил, а Аз станах в четири часа сутринта, ходих на полето, чух как пеят птичките, видях как Слънцето изгря… Ако ти станеш като Мене в четири часа, условията тогава ще бъдат едни и същи и за Мене, и за тебе. Ако спиш, нищо няма да видиш. (12/4:22)

Ако ти проявяваш Любовта си като Мен, в нас ще грее едно и също Слънце – Вечното Слънце на живота. Това Слънце ще ти даде нетленна радост, неизразимо щастие, необятно блаженство. Но този, който става в четири часа, той се домогва до Тайната на Зората. Четири часа символизира Зазоряването, което е изход от най-дълбоко скритата и съкровена Същност на живота. В четири часа е скрит апогеят на Четвъртия Старец. Неговото най-лошо състояние е постоянен възторг от живота. А неговата връхна точка е Слънчев екстаз. Той символизира зараждането на Слънчевата енергия. Той е вечно в екстаз. Но това е екстаз, който е всякога буден.

Само в Дома на Отвъдното

В нашата душа има място за всички. За всяко живо същество има по едно Свещено място в нашата душа. (12/4:25)

За всяко същество Аз имам в Себе Си едно Свещено място. И когато Бог се роди в това същество, ние можем да се срещнем на това място. И тогава ще разговаряме като Брат с Брат, като Светлина със Светлина, като Дух с Дух, като Съкровени Същности, произлезли от Дълбината на Бога. И най-накрая можем да се разговаряме без думи, без жестове, без звуци, като Присъствие с Присъствие и като Небитие с Небитие. Само в Дома на Отвъдното, в Дома на Небитието можем да се познаваме истински. Тогава ти ще знаеш кой съм Аз. Тогава ти ще знаеш чрез това общуване, че думата Учител е непроизносима, защото от многото произнасяния тя се е скривала все по-навътре, но тук – на това място – ти няма да можеш да я произнесеш, но ще знаеш какво означава тя, защото ще бъдеш едно с Безименното Име.

Закони за ученика

Та онези от вас, които вървите по този път, трябва да издържите на всички изпитания. (12/5:18)

Ето трите съществени закона за ученика. Първият: Моята Любов ще издържи изпитанията докрай. Вторият: Моята Мъдрост ще одухотвори изпитанието и ще върне на душата ми Първичната Светлина. Третият: Истината ще ме превърне в Тайна, извисена в Бездната. Бездната е това, което включва всички Вселени. А Истината е това, което всякога е предхождало всичко сътворено и несътворено.

Зарадва се сърцето Ми

Кой от вас се радва на своите страдания? Аз не съм имал случай досега още да дойде някой при Мене със своето страдание, със своята болка и да каже: – Учителю, аз се много радвам. – Защо? – Имам си една малка болка, едно малко страдание. – Всеки кой как дойде, казва: Учителю, аз искам да ми вземеш тази скръб. (12/5:20)

Каква радост е, когато един ученик дойде при Мене и Ми сподели радостта от страданието, което го е сполетяло. Тогава си казвам: Ето, една благородна душа Ме посети и зарадва сърцето Ми, защото душата е, която облагородява страданието и превръща ученика в Син на своя Учител.

Учителят ме чака

Дойде някой път някоя муха около Мене и Аз правя Своите опити с нея. Духна полека върху нея. Тя седи на ръката Ми, не бяга и си обяснява какво става. Казва си: Дойде едно топло течение. – Аз духна по-силно. Сега тя избяга и си казва: Това е едно студено течение. Отде дойде това течение? – От Мене иде. (12/5:20, 21)

Когато дойде вятърът на изпитанието, някои от Моите ученици си казват: „Стана нещо особено.“ Когато духне силният вятър на изпитанието, някои си казват: „Трябва да бягаме. Това Учение не е за нас.“ Когато духне особено силният вятър на изпитанието, пробудените си казват: „Аз трябва да погълна изпитанието. Аз трябва да проверя Любовта си. Бог ме посещава, защото е настъпил часът на моето извисяване и защото там на Високото място Учителят ме чака.“

Учение на Безмълвието

Не е въпросът, какво говоря Аз, а как живея. (12/5:28)

Първо, Аз трябва да живея така, както Истината иска от Мен. Аз трябва да дам на Истината да живее в Мен, защото Истината иска да си създаде в Мен своето необятно Присъствие и своето безпределно Мълчание. И ако Аз изхождам от това Мълчание, Аз ще имам Присъствието, което говори. След като живея така, мога да говоря. И който слуша говора Ми, трябва да търси в него необятното Присъствие. А който прилага Словата Ми, той ще се устремява все повече към величието на Безмълвието, защото в най-дълбокия живот няма нито говор, нито Мълчание. Истината е абсолютно безмълвна. Цялото Мое Учение е едно Учение на Безмълвието. Който разбере Учението Ми, ще стане мълчалив. От Мълчанието си ще върви към Безмълвие. В Безмълвието си ще дойде при Мен. Само в Безмълвието можем да се слеем, защото в говора все още има шум, а в Мълчанието има все още звук. Но Тишината е абсолютно безмълвна. Когато си в Тишината, не можеш да говориш и не можеш да мълчиш. В Тишината можеш да бъдеш само едно: разтворен.

В най-тежкия изпит

И тъй, иде денят за един велик изпит! Вашият Учител ще дойде пред вас със Своя нож, на върха на който ще има най-ефикасната отрова. Ако във вас се намери някаква лъжа, някакво зло, вие ще изгубите живота си, но ако излезете тъй чисти, както говорите, вие сте на правата страна. (12/5:31)

И ето, в най-тежкия изпит Учителят идва при вас и застава с лице пред вас. Ако във вас е Истината, вие ще издържите на това лице. Но ако във вас няма Истина, вашият живот ще се стопи и вие ще изгубите Пътя си. А който издържи изпита, Истината в него ще се усили.

Аз съм дал очите Си на Истината

Аз гледам, някой човек Ме погледне и изведнъж бързо си свали очите. Защо? Страх го е да не проникна в душата му. Няма защо да се страхува – Аз отдавна съм проникнал. (12/7:17)

Защо хората се страхуват от Моите очи? Защото Аз съм дал очите Си на Истината. И когато Истината гледа през Моите очи, тя прониква до всяко кътче на душата. Тя прониква, защото иска да отнеме престъпленията на хората и да им покаже Новия Път. Но много са тези, които не искат да дадат престъпленията си. Те ги пазят като скъпоценни камъни. И тогава Истината отмества своя поглед и оставя човека сам и самотен да си играе той със своите скъпоценни камъни, които той нарича съдба. Истината е дала живота си на хората, но поради любовта си към скъпоценните камъни хората са избрали съдбата. За такъв човек хората казват: Халал да му е, нека си живее. – А Аз казвам: Халал да му е, сиреч хал няма да има, няма да може да диша дори свободно въздуха, защото скъпоценните камъни изяждат скритата светлина във въздуха. Ето защо хората не искат да Ме гледат в очите.

Мистерията на идеята УЧИТЕЛ

Ако някой иска да види какво става вътре в Мен, нека съди по Моите постъпки. (12/2:30)

Моето Учение е в Моите постъпки. Но Моите постъпки са скрити в Духа и само Истината може да се произнесе за тях. Щом работя за Истината, Истината ще говори за Мен. И щом служа на Истината, тя сътворява в Мен своя Ореол. Този Ореол е съставен от чисто Бялата Светлина. В тази Светлина е скрита Мистерията на Бялата Точка. Мистерията на Бялата Точка е в това, че нейната отразена Светлина е Ослепителна за всички светове. А Светлината в нейния Център е абсолютно недосегаема. Който е влязъл в Светлината на Центъра, той никога не се завръща. Той изгубва и името си, и душата си, и Духа си. Това е единственото желание на Духа-Искра: да се върне в Махарава. Това е ватанската идея за Прапламъка – началото на всички Тайнства, които са отвъд живота и смъртта, защото животът и смъртта са отражение на други Тайни. Който веднъж е разтворен в Бялата Точка, той вече не съществува. Той съществува с Не-Духа си, с това, което е Есенцията на Прапламъка. Но тук няма съществувание, защото всяко съществувание е ограничение. Мистерията на идеята УЧИТЕЛ в своята дълбочина е абсолютно недостъпна за съществата. Това означава, че Учителят е близък до всички същества, но ще остане всякога недостъпен. Тази недостъпност осигурява вечното развитие на всички светове. Не-Духът не е същество, което се развива – той е съвършенството. То се проявява, но не се развива. Това съвършенство е произлязло от докосването до Бялата Точка. Но това съвършенство е само докосване до Бялата Точка. То не я познава. До Бялата Точка са се докоснали само 24-те Старци и никой друг. Но в свещеното бъдеще ще се приближат и други Не-същества. Това са възлюбените Синове на Старците.

Вярното лице

Вие искате да обичате някого в света и той да ви обича, да имате едно вярно лице. Аз питам всеки едного от вас: намерил ли е туй вярното лице? Аз наричам вярно лице туй, което не умира. Ако той умира и после трябва да търсиш друго някое, значи то не е било вярното лице. Туй лице не трябва да умира, трябва да бъде безсмъртно. (12/4:24, 25)

Думата УЧИТЕЛЯТ е символ на вярното лице. Това лице е образът на Нетленната Светлина. Това лице е образът на Истината. И в най-дълбокия смисъл това е лицето на Ослепителната Светлина, която ще остане вечно неродена. Единственото нещо, което се е излъчило от тази Ослепителна Светлина и е станало достъпно за световете – това е отражението на тази Светлина, това е Благостта, това е Благото лице на Учителя. Понеже Ослепителната Светлина не може да бъде възприета, тя е била принудена да слезе надолу под формата на Благостта. Благ означава Неизменен, защото Благостта е образувана от единствената реална Светлина. Благият е неуязвим. Благият е нероден. Той не живее в света, а само присъства.

Търсете Присъствието Ми

Сега Аз не искам да произнеса една обвинителна реч, но говоря тъй инцидентно, или преведено на български език, на културен език, мимоходом говоря. (12/9:5)

Някои казват: „Учителят каза така и така“ – и коментират Словото Ми. Но Аз казвам: Аз не казах, Аз не говорих, защото Аз не съм говор, а Присъствие. Не търсете това, което съм казал, а търсете Присъствието Ми. Някои казват: „Ти живееш“. Ще ви кажа една Тайна. Аз не живея. Аз не обичам живота, защото всеки живот е едно ограничение. Аз не съм избрал за Свой Път нито живота, нито смъртта. Аз съм избрал Любовта. Всяка форма на живот е едно ограничение. Всяка форма на смърт е друго ограничение. Единствено Любовта е безгранична. Само безграничното е необременено от живота. Ако си избрал живота, ще си го живееш. Ако си избрал смъртта, ще умираш. Но ако си избрал Любовта, ще Ме намериш. Докато си в живота и смъртта, не можем да се срещнем. Те са твърде тясно пространство. Само в Любовта можем да се срещнем. Тази Любов, за която ви говоря, е извън ограниченията на живота и смъртта. На религиозен език тази Любов е наречена Бог. На Ватански език това е наречено Девайра, или Вечното Пребъдване, или Вечното Превъзходство, защото Любовта всякога превъзхожда живота. Затова говорих много за Любовта.

Учителят е създаден заради усърдието

Ти ще учиш сутрин при пукване на зората, аз – на обед, та да видим кой по-добре ще научи уроците си. Резултатите може да са едни и същи, но важното е кой ще вложи повече светлина. (12/1:16)

Кой е този ученик, който учи най-добре? Кой е този ученик, който истински търси своя Учител? Това е този, който влага усърдие в своето учене. Това е този, който разбира тайната идея на тази дума. Думата усърдие е свещена. Тя значи: „у“ и „сърце“ – това е една дълбока окултна идея, която се определя така: усърдие означава да внесеш Учителя в сърцето си. Щом внесеш Учителя в сърцето си, в това усърдие ти ще намериш истинския живот. Това, което сърцето всякога търси, е истинският живот. В този смисъл казано, който има сърце, търси истинския живот. Който няма сърце, търси собствените си заблуждения. В усърдието работи Светлината на Любовта. В този смисъл усърдието е Светлина. Тази Светлина води ученика към Сърцето на своя Учител. Така сърцето на ученика се влива в Сърцето на Учителя. Целта на ученика е УЧИТЕЛЯТ, а Учителят – това е безкрайната цел на живота. Учителят е създаден заради усърдието, заради това вечно да Го търсиш.

Той е твоето Съкровено Съкровище

Това да се учи човек, е едно вътрешно побуждение, един вътрешен стремеж. Най-великото състояние вътре в човека е да се учи. (12/7:4)

Вечно ще учиш, вечно ще търсиш и вечно ще намираш. И това, което си намерил, вечно ще го преоткриваш, защото ще се окаже, че си търсил все нещо друго. Но смисълът седи в самото и постоянно търсене, защото търсейки другите неща, ти ще преоткриваш себе си. И когато напълно се преоткриеш, ще Ме откриеш и Мен. И това, което милиони години си търсил, ще се окаже, че е това, което е било най-близко до теб. Това е идеята Учителят. Преоткривай се вечно, за да си близко до своя Учител, защото Той е твоето Съкровено Съкровище.

Аз говоря пред Бога

Аз говоря пред Бога. Аз не говоря за човешките общества… (12/1:21)

Аз виждам Бога всякога пред Мен. Аз виждам Бога постоянно пред Мен. Само когато човек вижда и осъзнава Бога пред себе си, знае какво да говори. Аз не говоря на човешкото общество, защото то не е реално. Бог е единствената реалност. Аз и Бог сме една реалност.

Наука, по-дълбока от света

Аз казвам, че на слънцето, в неговия огън вътре, живеят същества… Казвате: Това науката не е доказала. – Казвам: Моята наука е доказала, че в слънцето живеят същества. Казвате: Това е от 1001 нощ. – Аз казвам: Това е книга на 1002 нощи. Аз имам книга на 1003 нощи, на 1004, на 1005 нощи. (12/10:27)

Аз имам в Себе Си наука, по-дълбока от света. На това основание казвам, че във вътрешността на слънцето живеят древните богове. А още по-навътре, в най-скрития център на слънцето, живеят Ахадарите. Това са прадревните и неизповедими същества. Докато за древните богове може много да се говори, то за Ахадарите каквото и да се каже, всяка реч потъмнява, защото кой може да обясни същността на прадревните очи – очи, които виждат отвъд огъня и вселената.

Тази свещена стая

Казвам си: Не Ме гледайте в тази стая. Елате да Ме видите в онази херметическа стая, която е направена от стъкло и за която Мойсей казва: „Събуй си обущата!“ Когато дойде някой, който Ме обича и когото обичам, ще го въведа в тази свещена стая. (12/11:25)

Тази свещена стая е нашето древно Сърце. То струи като жив кристал. В това наше древно Сърце ние познаваме себе си. В този струящ кристал Бог съхранява Своята Тайна. Тази свещена стая е нашата неведомост.

Аз превръщам лъчите

Аз проектирам известни лъчи, но тази светлина иде от друго място. (12/11:29)

Аз превръщам лъчите в свещени думи, но тези думи идват от древно място. Аз превръщам лъчите в идеи, но тези идеи идват от древно място. Свещените думи са свещени идеи. Не можеш да ги видиш, не можеш да ги докоснеш, защото те идват от необитаемо място. Необитаемото място е мястото на Произхода.

Мястото на изобилието

…Говоря от изобилието, в което живея. (12/11:29)

Мястото на изобилието е неописуемо. Изобилието идва от Извора, а Изворът идва от скрит Център. Може да наблюдаваш Извора, но не можеш да видиш Центъра му. Можеш да му се възхищаваш, но не можеш да видиш Тайната му. Има Тайни, които всякога остават неразкрити.

Аз нося цялата земя

Не Ме бутай, защото Аз нося цялата земя, от Мен зависи вашето щастие. (12/12:24)

Всеки, който служи на Бога, носи бремето на земята върху себе си. Земята е същество с тежка участ. Но Аз съм тук, за да я направя да свети. Земята си има и светла страна и Аз съм скрит зад тази светла страна.

Ще стане лека и светла

В Писанието е казано, че Господ държал всичките светове в шепата Си, а Аз казвам, че нося земята на гърба си. Господ държи земята в ръката Си, а Аз – на гърба Си. (12/12:24)

Бог държи световете в ръката Си, сиреч във волята Си. Аз държа земята на гърба Си, сиреч в сърцето Си. На Бог Му е леко, на Мене ми е тежко. Но после Аз ще дам тежестта Си на Бога, а Той ще Ми даде Своята лекота. Така земята ще стане лека и светла и ще се завърне в ръката на Бога. А Аз ще се скрия в Бога, сякаш никога не съм бил на земята.

Истината е най-сладкото нещо

Някои казват: Истината е много горчива. – Според Мен горчива Истина няма. Аз зная, Истината е най-сладкото нещо от всички други неща. (12/13:30)

За този, който се е отделил от Истината, за него Истината е горчива. За този, който се е отказал от Истината, за него Истината е строга. За този, който е тръгнал по пътя на Истината, за него Истината е сладка. За този, който се е слял с Истината, за него Истината е блажена. Само за Мен Истината е нещо друго. За Мен блаженството е нещо изговоримо. Аз съм избрал неизговоримата част.

Аз говоря чрез Неведомото

…За Мен това са велики Истини, които Аз зная. Аз като казвам за Мен, подразбирам безличното, това, което е без обекти, Божественото. (12/13:33)

Когато говоря, Аз говоря чрез Неведомото в Себе Си. За вас то още не е Истина, но за Мен то е Извор. Аз изхождам от него. Аз не говоря от името на чешмата, нито от името на реката, нито от името на морето. Аз съм извор, който изхожда от самия себе си. И всеки, който търси собствената си Истина, ще Ме открие в себе си. Що е изворът? Вечно нова, искряща вода. Ето що е Неведомото.

В Мен съществува само скритият Бог

Казвате си: Какво ли мисли нашият Учител? – Вашият Учител мисли това, което и Бог мисли. (12/13:33)

В Мен не съществува нито този свят, нито отвъдният. В Мен съществува само скритият Бог, Неназовимият. Понеже не мисля, Той мисли в Мен. Понеже Той мисли в Мен, и Аз мисля като Него. И понеже мисля като Него, Той се е превърнал в Моята мисъл.

Аз правя особени наблюдения

Питат Ме: Ами Ти какво правиш? – Аз гледам какво прави Господ и се уча от Него. (12/13:35)

Аз правя особени наблюдения. Аз следя действията и намеренията на Бога в Себе Си. Аз обучавам Себе Си на Неговите действия. Когато Моето действие съвпадне с Неговото действие, ние се сливаме, ние съвпадаме, защото сме имали едно и също намерение. Що е това намерение? Това е една от най-дълбоките думи в свещения български език. Намерение – това означава да Го намериш. На това основание казвам: намерението е по-дълбоко от вселената.

Велики думи

Аз се занимавам с други работи, с които хората не се занимават, размишлявам върху великите Божии думи в света. (12/18:10, 11)

Аз имам думи, чрез които влизам във връзка със съществата. Аз имам думи, чрез които мога да влизам във връзка със световете. Аз имам думи, чрез които влизам във връзка с боговете. Но има и велики думи, те са ключ към самия Бог. Аз имам и дума, чрез която съм заживял завинаги в Бога и Той в Мен. Много се иска, за да узнаеш тази дума. Заради тази дума трябва да изоставиш всичко друго.

Това е Моята реалност

Туй, което е реално за Мене, не е реално и за вас. (12/19:18, 19)

Вие казвате: Светът е реален. Вие казвате: Времето е реално. Вие казвате: Вселената е реална. Аз казвам: Всички те са нереални. Реален е само Бог. За Мен нито светлината, нито тъмнината са реални. За Мен нито животът, нито смъртта са реални. За Мен реалното е отвъд живота и смъртта. То не е обвързано с тях. Има една реалност, скрита от погледа на света. Тази реалност нито тъмнината я познава, нито светлината. Това е Моята реалност. Неведома е тя.

В корените и в клоните

Съберат се някои хора и Ми казват: Ти (не) си на правата посока. – Хубаво, Ако Аз живея едновременно и на земята, и на небето, и в корените, и в клонищата и познавам кое е право и кое не е, тогава на себе си ли да вярвам или на тия хора, които казват, че не съм на правата посока? Те казват: Нищо не виждаш! – Аз казвам: Всичко виждам! (12/22:34)

Аз съм едновременно в корените и в клоните. В корените е тъмнината, в клоните е светлината. В корените работя, в клоните живея. В корените съм скрит, в клоните съм видим. Така и корените, и клоните Ме виждат. И тъмнината, и светлината Ме виждат. Но те не Ме познават. Само знаят, че съм техен приятел.

Аз съм в Бога и Бог е в Мене

Божественото е един импулс, който се проявява във всички моменти в живота Ми при каквото положение и да се намирам. (12/22:35)

Ако Божественото живее в Мене, мислите ли, че Аз съм в този или онзи свят? Не, Аз съм в Бога и Бог е в Мене. Ако Божественото е в Мене, мислите ли, че Аз съм в живота или в смъртта? Не, Аз съм в Бога и Бог е в Мене. Щом Бог е в Мене, и животът е живот, и смъртта е живот. Но Бог е нещо повече от живота и смъртта. Аз също съм повече от живота и смъртта. Аз само ги навестявам.

За да се прояви един велик Учител

За да се прояви един велик Учител, трябва всички разумни души да се съберат в него. (12/24:20)

За да се прояви един велик Учител, в него заживяват знайни и незнайни същества. Знайните образуват светостта на Словото му. Незнайните образуват в него древната бяла Светлина. В тази Светлина е скрит Централният Извор на живота. Кой познава тази древна Светлина? Само този, който е преодолял собствената си светлина и собствения си мрак. Той се е завърнал в Окото на Древността.

Преди този и онзи свят

Тази Любов я нося от памтивека. Тази Любов е съществувала преди този и онзи свят. Преди да беше този свят, Аз бях – нищо повече. (12/25:17)

Преди да е бил този свят, Аз съм бил. Преди да е бил животът, Аз съм бил. Аз никога не съм губил Своя Произход. Аз дори не идвам и не заминавам. Аз живея чрез Произхода. Аз нито съм слизал, нито съм се качвал, защото в Произхода няма горе и долу. Произходът е Център. Произходът е Окото на Древността. С това Око ви наблюдавам.

Аз произнасям неизречени слова

Вие чували ли сте как говоря на Себе Си? То е Слово! И това Слово само Аз го чувам. Когато говоря на вас, това е обикновена реч, но когато говоря на Себе Си, тогава да Ме чуете! Когато говоря на Себе Си, не говоря много, съкращавам беседата Си, говоря най-много 5-10 минути и едва издържам този говор. Досега съм достигнал до 10 минути най-много. Щом си говоря 10 минути, казвам: Стига толкова, доволен съм от Своята реч. Защо? Защото тя е Божествена в себе си. (12/29:29)

Когато говоря на Себе Си, Аз произнасям неизречени слова. С тези слова Аз влизам в най-дълбоката Древност. С тези слова Аз живея в Необятното. А когато изричам словата си към вас, то е само въведение. То е, защото искам да ви въведа в Моята велика Необятност.

Вижда в невидимото

Хубаво, какво е доказала вашата наука? Колко пъти увеличава вашият микроскоп? Най-много 3000 пъти. Добре, Аз пък имам един микроскоп, с който се увеличава няколко милиарда пъти, и с този микроскоп може да се видят много невидими работи. Той увеличава толкова пъти, че могат да се видят и най-отдалечените слънца. (12/30:23)

Колко може да видите вие с 3000 пъти увеличение? Нищо не можете да видите. Аз имам микроскоп, който увеличава с милиарди пъти. Той прониква до дъното на нещата. Имам и друг, таен микроскоп. Той вижда в невидимото. Този, който Ме е разбрал, ще захвърли външните микроскопи.

Аз светя като Тайната

Няма човек в България, който да проповядва Любовта по-добре от Мене. Няма човек в България, който да свети повече от Мене. Мислите ли, че има някой друг, това е заблуждение. Аз мога да светя като Христа, не повече от Христа. Аз мога да светя като Бога, не повече от Бога. И като казвам, че светя като Христа, Аз се радвам, защото това е Божията светлина. (12/30:35)

Когато светя като Христа, Аз светя като Вечността. Когато светя като Бога, Аз светя като Тайната. Тези две светлини Аз ги имам в Себе Си. С вечната светлина в Себе Си Аз ще ви направя истински хора. С тайната светлина в Себе Си Аз ще ви направя невидими. Само тогава ще познаете, че сте по-дълбоки от сътвореното и несътвореното. Но засега никой не познава напълно тайната Ми светлина. Засега тя е разрушителна и тя е скрита. Тя е в резерв.

Аз съм същество на древната Божия Тайна

Аз светя като Бога. Защо? Защото Бог е вътре в Мене. (12/30:35)

Аз светя като слънцето, но не като това външното слънце. Говоря за друго, неуловимо слънце, което е скрито в Мен. Аз мога да осветя и най-мрачното място в света. Аз мога да осветя и най-тъмното кътче във вселената. Защото Аз съм същество на древната Божия Тайна.

Аз ръководя Тайните

Ако Ме запитате защо съм дошъл на земята, Аз ще ви кажа защо съм дошъл. (12/33:7)

Аз съм дошъл на земята, за да я превърна в слънце. Ако земята разбере Моето Слово, тя постепенно ще се превърне в слънце. А ако тези, които съм избрал, разберат Моето мълчание, те ще се превърнат в същества на Тайните. Тайните ръководят света, а Аз ръководя Тайните.

Зад Мен седи скрита Божия Тайна

Като Ме слушате да говоря така, някои ще кажат: Този човек говори така, защото зад него има нещо друго. – Да, зад Мене има нещо, но какво? Зад Мене седи Господ, зад Мене седи Истината, зад Мене седят ангелите, зад Мене седят идеите на всички добри хора. (13/стр. 126)

Зад Мене седи скрита Божия Тайна. Тези, които Ме познаят, ще станат същества на първата светлина. Тези, които не Ме познаят и Ме отричат, те ще си останат във втората светлина – сътворената светлина. До тях Словото Ми няма да стигне, защото те са се отдалечили от Бога, Който е скрит в Мен. За тях в бъдеще ще се създават други времена, за да се учат.

Аз живея и в двата свята

– Съществуват ли ангели? – За Мене, който живея едновременно и в този, и в другия свят, те съществуват, защото Аз ги виждам и се разговарям с тях. (14/стр. 56)

Аз живея и в двата свята. Освен тях има още много светове. Всички те се намират в Моето съзнание. Щом Аз съм в единство с Бога, всички светове са в единство с Мене. Всички те Ми говорят. Щом имам съзнание за всички светове, Бог работи в Мен.

Скрит в Своята Необятност

Мнозина говорят за Учителя, но какво е Учителят, не външно, а като вътрешна възможност, не знаят. (14/стр. 158)

Учителят е Тайна. Той не е външно явление. В един по-дълбок смисъл Той не е и вътрешно явление. Той живее външно, проявява се вътрешно, но си остава скрит в Своята Необятност. Външното и вътрешното са само Негови проявления. Учителят в този свят е едно отражение, а в същността Си Той е по-дълбок и от светлината. Кое е това, което е зад светлината? Това е въпросът, който ученикът трябва да разреши, за да се срещне със своя Учител.

Част от самата Древност

Ще каже някой, че Учителят е обикновен човек като другите хора. Външно Учителят е като всички: яде, спи, облича се, но какви възможности носи в Себе Си, никой не знае. Какви сили крие в Себе Си, никой не подозира. (14/стр. 232)

Всеки истински Учител е част от самия Бог и част от самата Древност. Той е пребродил Древността, Той е обходил световете. Учителят може да разговаря със същността на нещата. Ако Учителят се обърне към камъка, и камъкът Му проговаря. Учителят живее в света, обитава Вечността, а е скрит в Необятното.

Може да намери своя Учител

Само онзи може да намери Учителя, който има Любов. Само той ще Го познае и разбере. (14/стр. 232)

Който има Любов, има Вечността. Който има Вечността, може да намери своя Учител. Учителят учи вечното, а не временното и преходното. Ученикът е вечното. Ученикът е преди всичко вътрешно явление, вътрешно същество. Ученикът е явление на Вечността.

Учителят изучава Тайните на Бога

Мислите ли, че Учителят като слезе на земята и се облече в плът, не учи? И Той учи нещо ново, което не е знаел… Казвате: Учителят знае всичко. – Не е така. Аз се радвам, че човек всякога има какво да учи. (15/стр. 39)

И ученикът, и Учителят се учат. Ученикът изучава Тайните на Вечността. Учителят изучава Тайните на Бога. Той изучава това, което е отвъд Вечността. Ученикът изучава потънкостите на пътя. Учителят е преодолял пътя. Той изучава това, което е отвъд пътя.

Когато се ограничавам

Радвам се, когато се ограничавам и слизам долу; радвам се, когато съм свободен и се качвам горе. (15/стр. 39, 40)

Радвам се, когато се ограничавам, т.е. когато слизам в света. След всяко ограничение, което правя заради Бога, следва голямо разширение. В ограничението е скрита свободата. Красиво е ограничението, велика е свободата. Красиво е ограничението на смъртта, защото от смъртта Аз изтръгнах Очите на безпределния живот. Смъртта е създателят на свободата. Това е само за този, който разбира.

Аз съм преминал

Аз не се стремя да стана философ, светия или ангел – отдавна съм такъв. (15/стр. 80)

Аз съм преминал състоянието на философа, светията и ангела. Състоянието на философа не решава въпросите. Светията, това е само едно състояние. Ангелът, то е друго светло състояние. Ученикът трябва да преодолее тия три състояния. И когато дойде при Мене, Аз ще му кажа следващите три състояния. Има неща, които вселената не знае.

Учителят се определя от Истината

Истински Учител е само оня, чието слово изразява абсолютната Истина. (15/стр. 242)

Учителят се определя от Истината. Истината, това е Неговото дълбоко място. Истината не е във времето. Във вечността тя има само следи. Истината е по-дълбока от времето и вечността. Тези следи, които са оставени във вечността – по тях Учителят на Истината ще дойде и ще вземе Своите ученици и ще ги издигне там, където вечността не може да ги улови.

Не съм нито тъжен, нито радостен

Гледам сериозно на живота, но никога не съм нито тъжен, нито радостен. (15/стр. 245)

Нямам в Себе Си радост или тъга. Разглеждам живота от позицията на Тайната. В тази Тайна липсва призракът на тъгата и радостта. В тази Тайна е запечатано едно древно състояние. То блика при всички условия. Но тази Тайна не може да бъде споделена. Това е Тайна, която е заключена в самата себе си. Аз само ви упътвам към нея.

Никога не умира

Често ви питат: Като умре Учителят ви, кой ще Го замести? – Това е неразбиране на нещата. Никой не може да Ме замести. (15/стр. 319)

Един истински Учител никога не умира. Той само се скрива. Той става невидим. Но ако ученикът Го призове с Любов, невидимото става видимо. Учителят може да живее и в света и пак да е невидим за много хора.

Аз се завръщам в дълбочината Си

Като умра, ще бъда като Бога – нищо повече. (15/стр. 319)

Когато умра, Аз се завръщам в дълбочината Си. Когато умра, Аз се завръщам в Себе Си. Когато се завръщам в дълбочината Си, това е мястото на Бога. Казвам: При това положение умрял ли е Учителят? Казвам: Смъртта е най-голямото заблуждение. Тя показва, че човекът няма дълбочина.

Дълбоко в Себе Си

И Аз като наблюдавам живота, правя Своите опити. При всеки даден случай търся Истината. (15/стр. 339)

Учителят е същество на Истината. Във всеки даден случай Аз търся Истината. Къде търся Истината? Дълбоко в Себе Си. Дълбоко в Себе Си Аз имам три вида архиви – архивите на света, архивите на вселената и архивите, които са преди света и вселената.

За да е оправен светът

Аз съм бил на мястото, дето Бог оправя света и зная как го оправя. Веднъж съм бил на това място и втори път не искам да отида. Зная вече как Бог оправя света. (15/стр. 344)

За да е оправен светът, Аз трябва да съм оправен. Има дарове от Бога, които оправят човека завинаги. Тези дарове са страшни и велики изпитания. Тези изпитания са разкъсващи и благоговейни. Тези изпитания разкъсват твоето древно минало още преди да е бил светът. И на това разкъсаното място се заражда Бог в нас. Така ние узнаваме това, което е било преди световете, преди сътворяванията.

Великите Учители

Великите Учители изобщо не се учат на земята. Някои от тях ходят може би само за 5-6 години на Слънцето да се учат и после идват на земята. (16/3:20)

Великите Учители се учат главно от три места: от Тайните на Слънцето, от Тайните на Бога и от Мистериите на Бездната. От Тайните на Слънцето те придобиват яснотата. От Тайните на Бога те извличат дълбоката същност, дълбоката духовност. А от Мистерията на Бездната те придобиват това, което не може да се изрече.

Ако произнеса думата Любов

Ако бях произнесъл думата Любов както трябва, знаете ли какво щеше да стане с вас? Най-първо от вас ще почне да се дига дим, всичко у вас ще изгори и ще останете голи. Като произнеса втори път думата Любов, тялото ви ще почне да се нажежава, от него надалече ще се разнася една топлина, но не като обикновената, а като произнеса трети път думата Любов, вие ще светнете, ще станете светящи същества и ще се облечете в ангелски форми. (16/3:20, 21)

Любовта е ключът на живота. Ако произнеса думата Любов както трябва, в нея ще се завихрят цели светове. Ако произнеса думата Любов на най-високото ниво, тогава във вас няма да остане нищо човешко. Тогава ще остане само първичното. Но вие трябва да сте готови за тази среща – срещата с изначалното състояние.

Това, което ви говоря сега

Това, което ви говоря сега, не е човешко, то е Божествено, било е някога. (16/3:37)

Аз ви говоря по законите на Духа. На малките говоря по законите на душата. На напредналите говоря по законите на Бога. А тези, които са по-големи от напредналите, на тях ще им говоря по друг начин – по законите на скритата Древност.

Третият език

Ако можем да развием в една теза, какво нещо е свободата, мога да ви говоря на третия език, но вие трябва да бъдете изпразнени шишета и да чувствувате, че без Мене не можете да живеете. (16/4:18, 19)

Ако вие умирате за Истината, и Аз умирам за вас. Само така се ражда свободата. Ако вие умирате за Мене, и Аз умирам за вас. Който умира за Мене, ще живее, той ще бъде свободен. Който умира за Мене, той е умрял за Истината. Той ще стане свободен. Езикът на Истината, това е третият език. Които не го разбират, ще живеят в човешките езици. Човешките езици са езиците на смъртта.

Какво съм Аз всъщност

Не е важно какво вие можете да мислите заради Мене в дадения случай, важно е какво съм Аз всъщност. Какво съм Аз, това зная. (16/5:24)

Аз съм роден от Незнайното, но сърцевината Ми е на друго място. Аз съм роден от Несътвореното, но тайното Ми ядро е на друго място. Който Ме е познал, той вече не принадлежи на световете.

Аз виждам друго слънце

Ако ви кажа, че Аз виждам друго слънце, какво ще кажете вие? (16/3:33)

Аз виждам друго слънце и зад него – друго. Във всички неща виждам нещо друго. Моят метод е да виждам неизвестността. Така Ме е учила Моята скрита Древност. Но Аз имам и друг още по-дълбок метод, за който мълча.

Откъде идвам

Който иска да знае отде ида, да отиде там, отдето и Аз дойдох; ако пък иска да знае къде отивам, да дойде с Мене. (16/7:32)

Който иска да знае откъде идвам, да отиде и да провери това място. Е, Аз знам, че ако той отиде, това ще му отнеме милиарди години, защото далечно е това място и Древността му е голяма. Някой може да каже, че съм произлязъл от Свещено място. Не е така. Има нещо по-дълбоко от Свещеното място. Това място е Бездна страшна. Дори и Свещеното ако го види, ще се уплаши и ще изпадне в ужас. Но Свещеното може бавно да се подготвя за това място.

Аз обичам само чистото

Идват някои при Мен и ми казват: Учителю, Ти трябва да ни обичаш. – Аз казвам: Аз мога да обичам само онези хора, които са чисти, идеални. (16/8:18)

Аз обичам само чистото, защото чистото ще стане съвършено. Нечистото всякога става несъвършено, защото то не може да се развива. За Мен ученикът е ученик, когато започва от чистотата. Така Аз знам, че той ще стигне до Мен. Щом имам чист ученик, имам какво да дам на Бога.

Аз пиша по свещен начин

Аз съм от онези, които пиша Свещената книга, но пиша тъй, както пише светлината. Моето писание не се отпечатва, но събужда, то е живо слово. (16/8:23)

Аз пиша по свещен начин. Аз не изнасям лекции. Аз ви говоря за несътвореното и неназовимото. Това не може да се вкара в лекции, това може да влезе само в душата на ученика и в тайнството на неговия дух. Който Ме разбере, става свещен ученик, а не просто ученик. Свещеният става вечен. Вечният става неопределим. Неопределимият става цялостен. Цялостният става потаен. Потайният става мистичен. Мистичният тръгва на ново пътешествие. Само той може да Ме познае – мистичният ученик. Той тръгва на път, за да Ме познае напълно. Той осъзнава, че вечността му е само подготовка за Мене. Аз живея в плашещата безкрайност, но мистичният ученик Ме издирва.

Нозете на един велик Учител

Какво означават нозете на един велик Учител? Да седи човек при нозете на своя Учител, това е символ, който показва, че в душата на този човек трябва да се зароди онази възвишена, велика мисъл, той да бъде абсолютно добродетелен… Нозете изразяват добродетелта в онзи истински мъдър живот. (16/11:17, 18)

Що са нозете на един велик и мъдър Учител? Нозете, това са добродетелите. Що са добродетелите? Стихията на човека. Що е стихията? Небесата на човека. Що са небесата? Храмът. До този Храм ученикът е седнал и иска да се учи.

За да Ме разберете

За да Ме разберете, вие трябва да гледате на Бога тъй, както Аз гледам Неговото Лице. (16/13:22)

Ти не можеш да Ме разбереш, защото не виждаш Бога така, както Аз Го виждам. Някой може да Ме попита: – Ама Ти как виждаш Бога? – За Мен Бог не е светлина, нито пък тъмнина. Той само се крие зад тях и ги използва. Казвам: Бог е друга светлина – скрита, неизявена. Ако Ме пита някой как виждам Бога, Аз ще му кажа, че първо Го живея и тогава е всичко останало. Аз познавам другата светлина, древната, защото оттам съм дошъл.

Щом Господ заживее в Мене

Има един идеал за Мене: Господ живее в Мен и Аз живея в Него. (16/15:31)

Щом Господ заживее в Мене, не съм ли Аз Храмът? Щом Господ заживее в Мене, не е ли това решението на всички въпроси? Щом Господ заживее в Мене, има ли значение какви събития се случват? Господ в Мен е по-дълбок от всички събития. Ето защо Аз съм Му дал място в Себе Си.

Аз бях наблюдател в рая

Аз пък ви казвам, че когато падаше Адам, Аз бях в рая. Ще кажете: – Ами какво търсиш тук? – Дойдох да ви видя. (16/16:23, 24)

Когато Адам падаше, Аз бях наблюдател в рая. Сега наблюдавам света и неговото непрекъснато падение. Но Аз не съм дошъл заради света, а заради вас. И ако вие познаете своя Учител и изберете Неговия път, раят ще бъде възстановен, свободата ви ще се върне. Всеки ученик, който е възвърнал свободата си, се е върнал в рая. И затова дойдох да ви видя, защото завръщането в свободата е завръщане в Бога. Още от рая Аз наблюдавам Своите ученици.

За Мен са реалност

Има много слънчеви и други системи далеч от нас, които се интересуват за нас и за всички други същества на земята. Например млечният път е една от тези системи. Вие ще кажете: Това са предположения! – Да, за вас са предположения, но за Мен са реалност. (16/16:29)

Има много напреднали същества от други слънчеви системи. Някои от тях проникват много дълбоко в хората и ги изучават. От това изучаване те създават в себе си голяма дълбочина, която ги отвежда в Тайни, които ние не подозираме. За Мен тези същества са реалност. Аз също ги наблюдавам и проучвам. Понякога те знаят, че прониквам в тях, понякога не знаят.

Аз прониквам в съзнанията

Може да мислите за Мене каквото искате, но казвам ви: Аз разбирам съзнанието на растенията, Аз разбирам съзнанието на кристалите, Аз разбирам съзнанието на животните – на всички риби, на всички птици – и най-после разбирам съзнанието и на всички хора. (16/17:24)

Аз прониквам в съзнанията на всички същества – от кристалите и мравките до съзнанието на Бога. Казвам: Величествено е съзнанието на Бога. То е тайно и явно. Който стигне до това съзнание, той е решил всичките си въпроси. Моето съзнание и съзнанието на Бога са едно съзнание.

Много начини да изразява Истината

Да говорим Истината, не значи всякога да говорим с думи. Щом те видя, това значи, че Аз ти говоря вече. (16/25:18)

Един Учител има много начини да изразява Истината. Единият начин е с думи. Думите са загатвания. Понеже Той познава Истината, може да я загатва. Вторият начин е с мълчание, то е упътване. Тук Учителят говори на душата на ученика. Третият начин е най-дълбок. Понеже Истината е безмълвие, безмълвието се явява мистерията, която се споделя с духа на човека. Тук нищо не се казва. Тук се споделя и в това споделяне е сливането. Първият начин на говорене с думите се отнася до сърцето. Вторият начин на говорене с мълчанието се отнася до душата. Третият начин се отнася до Избраните. Само те разбират безмълвието на Истината.

Аз съм най-богатият човек в света

Казвам: Едно нещо трябва да знаете: Аз съм най-богатият човек в света… (16/30:18)

Аз съм най-богатият човек в света, защото Бог живее в Мене. Бог е Моето богатство. При това условие питам: Може ли Америка или Русия да Ми дадат нещо? Искам и вие да имате Бог в себе си. Искам и вие да имате истинско познание за Бога. Това нетленно богатство превъзхожда света.

Определени още от 8000 години

Тези хора, на които Аз трябва да проповядвам, са определени още от 8000 години и те ще дойдат. (16/30:25)

Моите ученици са определени отпреди хиляди години. Те ще идват постепенно при вас – едни по-рано, други по-късно. Едно е нужно да знаете – когато съм ги изпратил при вас, Аз съм ги изпратил при Себе Си, а не при вас. Аз събирам учениците и Аз ги разделям, защото познавам замисъла на Бога.

Тайно да работя върху вас

За да се въплъти една Моя проповед в плът и кръв, Аз трябва да я прекарам през 10 степени още… Моята проповед още не е разработена у вас. Сега като се върна у дома си, Аз трябва да работя още върху вас, да прекарам тази моя проповед през 10 степени още. (16/31:17)

Още много имам да ви проповядвам. И още много имам тайно да работя върху вас, защото трябва да минете през десет степени на съзнание. Първата степен е обръщане към Бога завинаги – това е началото. Последната степен е пълнотата, осъщественото учение. Малцина са тези, които са превърнали учението Ми в свой начин на живот. Всеки може да чете и да размишлява върху Моите проповеди. Но само учениците от десетата степен Ме познават, те са истинските ученици. Коя е мярката на десетата степен? Пълнота при всички условия. Светът може да се преобърне, но тази пълнота не може да бъде докосната.

Минал съм през милиони форми

Аз обаче съм опитал Любовта във всички нейни форми. (16/31:31)

Минал съм през милиони форми. Човек е длъжен да узнае същността на Любовта. Ангелът е ангел, когато узнае същността на Любовта като светлина. Същността на Любовта при пчелата е самият мед. Същността на делфина е в това, когато той узнава тайните на морето. Същността на човека е в това, когато стигне до себепознание. Аз съм преминал през всичко това и съм се отказал от всичко това. За Мен същността е в познаването на Бога. Любовта е най-великата и най-опасната дълбочина. Не всеки може да преплува през нейната същност. Аз успях да я преплувам и затова сега ви говоря. Любовта е космическият кръг на вселената. Всеки трябва да я изстрада и да я преплува, за да се завърне при Мен. Това се иска от Моите ученици.

Моите думи са свещени

Моите думи са свещени и всички вие можете да ги опитате. Ако българският народ един ден се намери в затруднено положение, само Моите думи ще го спасят. (16/32:9)

Моите думи изтичат от Бога. Който използва правилно Моите думи и който ги живее правилно, той си изработва сърце, устойчиво като скала, и дух, мощен като древен вятър. С това сърце и с този дух думите ще бъдат неговата сила. Тази сила е свещена. Такъв човек ще се завърне при Бога и там ще се срещнем.

Моите думи са тайна наука

Вие можете да преустроите живота си само върху Моите думи. Това е наука! …Това, което ви говоря, е нещо Божествено, нещо велико. (16/32:9)

Моите думи са тайна наука. Моите слова са два вида: изречени и неизречени. Който узнае изречените Ми слова, той става Тайна и за себе си, и за другите. Той ще стане ученик. Който узнае неизречените Ми слова, той ще стигне до дъното, той ще влезе в Моята Мистерия. Той вече няма да умира, той вече няма да живее. Той ще съществува, но без живот. Това е състояние по-дълбоко от живота. Той ще се завърне в първичното състояние. Това първично състояние е скрито в Моето неизречено слово.

Харира Алама

Аз говоря за България, за вас, не говоря за Себе Си, понеже не мисля да живея в България. Аз не мисля да живея даже и на земята. Един ден ще се върна в своето отечество и от друго място ще ви гледам. (16/32:23, 24)

Абсолютната родина, това е потайното, скрито в Тайната. Тайната можеш да я откриеш, но потайното остава скрито. Някой може да попита къде живея Аз. Аз не живея в тайното, но в потайното. Аз живея там, където живее скритият Отец. Това място го познават само Старците. То не е известно. То е неизвестното 14-то Небе. Наречено е Харира Алама.

Аз съм бил в тази реторта

И тъй, всички ще минете през ретортата. Аз съм бил в тази реторта, пръв съм влязъл в нея, зная какво нещо е тя. (16/33:28)

Има два вида реторта: едната е малка, другата е голяма. При малката реторта минаваш през мрака, който те просветлява. При малката реторта ставаш истински човек, завръщаш се в себе си. Който е минал през малката реторта, е влязъл във вечността. Голямата реторта е Мистерия. Тя те изважда от вечността. Тя те изважда от самия тебе. При тази реторта напускаш истинския човек в себе си. Тази реторта е Мистерия. Тя те прави подобен на безконечността. Само Старците познават тази реторта. Само те познават това, което е по-дълбоко от Истината.

Моето име е неизразимо

Като се върна на небето, там ще напишат Моето име. То ще бъде името на Любовта! (17/стр. 213)

Моето име е неизразимо. То принадлежи на едно древно състояние. Това състояние може да се изрази, но същността му е непознаваема. Външно това име е наречено Любовта, но вътрешно не може да се изрече. Само този, който е придобил истинска и тайна Любов към Мене, само той може да влезе в Моята бездна.

Аз не съм се проявил още

Сега Аз не съм се проявил още, Аз даже от Себе Си не съм проявил една 100-на част. Аз ви занимавам с една философия, която е още едно предисловие. (17/стр. 215)

Цялото Мое учение е една подготовка. Аз го изнесох, защото Ми трябват подготвени хора. Подготвеният човек е този, който е разбрал учението. Тогава Аз ще го призова при Себе Си и той ще преодолее границите на смъртта и живота. Той ще заживее в Моя Дух и в собствената си свобода. И тук ще види, че Тайната е по-дълбока от живота и смъртта. Защото на Духа не му трябва живот или смърт. Духът е цялостен. Целостта е преди живота и смъртта. Духът – това е пълнотата, това е същността на Моето учение.

Може ли да ни отвориш очите?

Вие казвате: – Може ли като Христа да ни отвориш очите? – Мога, мога на всинца ви. (17/стр. 328)

Аз не съм дошъл да отворя вашите очи, защото отворените очи също се заблуждават. Аз съм дошъл да отворя духа ви. Духът вижда повече от очите, повече от света. Духът вижда повече от живота и смъртта. Духът вижда повече от тъмнината и светлината. Духът е бил, когато очите не са били. Духът е бил дори преди Вечността.

Думите, които ви говоря

Думите, които ви Аз говоря, това съм Аз. (17/стр. 361)

Думите, които ви говоря, идват от Бог, Който работи скрито в Мен. Аз съм дал на Бога да работи скрито в Мен. И затова Моите думи са Слово на Бога. Който разбере Словото Ми, ще разбере и Бога, защото Аз и Бог произлизаме от един скрит Извор.

Аз живея тайно в Бога

И хората, живели 2000 години след Христа, се осмеляват да Ме питат вярвам ли в Бога. Как да не вярвам в Бога! Аз живея в Него. (18/стр. 64)

Аз живея тайно в Бога и Бог живее скрито в Мен. За Моите ученици ще кажа: от милиарди години Бог живее в Мен и Аз живея в Него. Аз познавам Бога от една дълбока древност, която е скрита от погледа на света. Аз познавам Бога още оттогава, когато Той нямаше име. Няма по-хубаво нещо от това да живееш заедно с Бога.

Когато слънцето изгрява

Ето, слънцето, което всеки ден изгрява, Ми говори, че Бог е Любов. От хиляди години Го познавам и слушам Неговите думи. (18/стр. 76)

От древността още когато слънцето изгрява, Аз знам, че не слънцето изгрява, а изгрява Любовта. Това е един символ. Тази Любов трябва да изгрее в нас. Моите ученици са тези, в които Бог изгрява. Ако слънцето изгрява, а Бог не изгрява в Моите ученици, те не Ме познават. Ако слънцето спре да изгрява, а Бог изгрява в Моите ученици, ето кои Ме познават. В Моите ученици Бог е постоянен и неизменен.

Аз изнасям Истината

Някой Ме гледа и се съмнява в Мене. Казвам му: Не се съмнявай, пред тебе стои човек, който може да ти каже Истината. (18/стр. 82)

Аз изнасям Истината като древен, универсален път. Истината е, която мистично ни освобождава от веригите на света и световете. Истината е живият и проникващ глас. Ако можеш да Ме чуеш, ти вече няма да си човек. Ти вече ще си духовно същество.

В Мен работи древна Тайна

Великият Божи Дух работи в Мене. (18/стр. 82)

В Мен работи древна Тайна, древен Дух – Съществото на съществата. Бог е Тайна за Мен и Аз съм Тайна за Бога. Малцина ще разберат Словото Ми. Аз никога не изнасям най-дълбоките си убеждения на показ.

Аз свидетелствувам за Истината

Аз зная, че говоря абсолютната Истина. Аз свидетелствувам за Божията Истина… (18/стр. 82)

Аз свидетелствувам за Истината и казвам, че тя живее в Мен, но знаете ли къде живея Аз? В Бездна от безкрайност. Там, където живея, Словото не върши работа. Там могат да действуват само Дух и Истина. Словото е създадено, за да ръководи живота. А Духът е създаден да свидетелствува Истината, защото Духът живее чрез Истината, а не чрез живота. Казвам: Моята Истина е по-дълбока от живота. Тя се храни с онова, което е отвъд живота.

Истината е магическата пръчица

Ако българите Ме бяха послушали, Аз бих чукнал с пръчицата си и щях да им оправя всички объркани работи. (18/стр. 134)

Бих решил въпросите на българите, но това няма да ги спаси. Същественото е в това човекът да преживее Истината. Най-големият въпрос, който трябва да разреши човекът, е да преживее Истината. Тя е магическата пръчица.

Най-великият ден

Питат Ме как ще се оправи светът и кога ще се оправи. Аз зная датата, когато светът ще се оправи. (18/стр. 145)

Светът ще се оправи в деня, в който Бог слезе върху хората. Когато Бог слезе в човека, тогава е настанал истинският ден – денят за осъзнаването на Вечността. Това е денят, в който ще се отключи твоето вътрешно същество. Това е най-великият ден. Най-великият ден се състои в познаването на Бога. В този велик ден ще Ме видите и познаете.

Имам една пръчица

Мнозина питат отде получавам пари. Някои казват – от Америка, други – от болшевиците, от Русия… Аз пък казвам: Нито от Америка получавам нещо, нито от Русия. Имам една пръчица и като огладнея, чукна с нея – веднага дойде хлябът. Чукна втори път – дойде една ябълка или круша. После пак чукна и всичко това се прибира. Като ожаднея, пак чукна с пръчицата и пред Мене се явява чаша вода. – Отде имаш тази пръчица? – Аз зная отде е тя. – Къде спиш? – Като се мръкне и дойде време за спане, чукна с пръчицата и леглото се явява. Сутрин чукна пак и леглото се прибира. Както виждате, Моята къщичка постоянно се явява и изчезва – не я давам под наем. (18/стр. 133)

Магическата пръчица – това е Бог, Който Ми доставя всичко. Бог чува Любовта. Който има Любов, има всичко – и чаша, и вода, и легло, и сън. Който е влязъл в Любовта, има постоянната подкрепа на Бога. Любовта е магическата пръчица, магическото осъзнаване на Вечността. С тази пръчица Аз живея постоянно.

Още преди създаването на света

Сега Аз не говоря само за вас. Моята мисъл е не само за вас, но за всички разумни същества. Тя се предава като по радио на целия свят. Като се предава Моята мисъл, всички свещеници, учени, философи я възприемат. Защо всички я приемат? Защото е Божествена, тя не е Моя мисъл. Тази мисъл се е родила преди векове, още преди създаването на света. (18/стр. 170)

Божествената мисъл се е родила в Мен още преди създаването на света. Вътре в Божествената мисъл е единствената религия, единствената наука. Всеки трябва да открие тази религия дълбоко в себе си. И тогава ние ще се срещнем в единението. Ако нямате Божествената мисъл, всички храмове са безсмислени. Аз живея в Храма на Божествената мисъл.

Избрах само Неговата безкрайност

Аз живея в Бога и Бог живее в Мене. Какво мислят хората за Мене, не Ме интересува. (18/стр. 173)

Аз живея в Бога, в Неговата Безкрайност. Нямам нищо общо с човешкия живот. Света съм го отстранил завинаги. Тук съм само гост. Бог мъдро е създал Своята безкрайност в Мен. Но как Аз съм се създал в безкрайността, за това не говоря. Но казвам: Преминах през големи страдания, те Ме отделиха от световете. Оставих световете и избрах само Неговата безкрайност.

Аз съм древен Извор

Кого изчерпват? Който има слаб капитал. Обаче големият извор няма защо да се плаши. Някой седне до Мене и се пита: Няма ли да изчерпя Учителя? – Водата, която изтича от Мене, е много голяма, може да те отнесе. По-добре стой далеч от Мене да не те отнесе Моята вода. (18/стр. 191)

Аз съм древен Извор. Милиони същества пият от Мене, но не Ме познават. Аз съм изцеление за хората. Аз искам да им дам нещо повече от здравето, но дали ще Ме разберат? Казвам: Събуди Бог в себе си и ще оздравееш. Изворът е скрит и в Мен, и във всеки човек. Аз открих Своя Извор отпреди милиарди години и сега съм тук при вас.

Третият Храм

Днес Аз се разговарям с Господа, а вие възприемате този разговор чрез отражение. Аз се обръщам към Господа с думите: Господи, никаква лъжа няма да излезе от Моята уста. Ще говоря само Истината; ще изпълнявам това, което Ти искаш, за нищо няма да пожаля живота си. Всичко, което поискаш, ще го направя доброволно; ще Те следвам не защото си направил небето и земята, но защото само Ти си единствен, безграничен, безначален, Който обхваща всичко в Себе Си. (18/стр. 218)

Аз разговарям с Господа, защото съм едно с Него. Аз Го слушам и Той Ме слуша. Той слуша Истината в Мен и така слуша Своята Истина. Ще попитате: Къде разговаряш с Бога? – Казвам: В мястото, наречено Третият Храм. Дълбоко е това място. Някой ще каже: Това е мястото на чистия Дух. – Казвам: По-дълбоко е това място. Третият Храм е скрит в неведомостта.

Аз отидох при Извора

Ако искате да намерите Бога, трябва да отидете при вечния Извор на живота… Аз ходих сам при този Извор, разбрах го и сега мога само да ви посъветвам: идете при този Извор час по-скоро, не отлагайте! (19/стр. 233, 234)

Аз отидох при Извора и станах Извор. Отидете и вие. Без един велик стремеж ще има само търсене, но безплодно. Който има велика Любов, открива своя Учител, своя Извор. Да познаеш Извора на живота, значи да създадеш собствената си Вечност, собствената си Реалност.

Четвъртият Храм

Аз съм бил там, дето вие не подозирате. В бъдеще и вие ще отидете там. Някога и вие ще дойдете до онези места, които Аз съм посещавал. (20/стр. 19)

Аз съм вкусил от извечната Реалност. Аз познавам скритата бяла светлина. Тя не докосва времето. Тя е скрита в дълбините на Тишината и тя е нерушима като тази Тишина. Но Аз живея и на друго място. За него не може да се говори. То е Четвъртият Храм. Няма думи, които да го разкрият.

Аз се движа между земята и небето

Щом чуя думата ангел, Аз влизам в този необятен свят, необикновено красив и светъл. Разпервам крилете си и се движа с бързина, по-голяма от тази на светлината. Аз лесно се движа между земята и небето. (20/стр. 144)

Аз се движа и със скоростта на ангелите, и със скоростта на Бога. Скоростта на Бога е свободата. Тук е свободата от всякакви влияния, тук няма влияния. Любовта има огромна скорост и затова страданието не може да ѝ устои. Тази Любов превръща страданието в Истина. Който Ме познава, познава Истината. Истината е лицето на Бога, лицето на безкрайността.

Състоянието Учител е безкрайна Мистерия

Много са писали и говорили за Учителя. Някога и Аз ще ви говоря за Учителя. Сега ще ви кажа само едно: когато Учителят иде в света, Той носи зората на деня. Той е като изгряващото слънце. Тогава всичко пее в света. Ние не говорим за обикновения учител, но за Онзи, Който създава всичко в света. (20/стр. 187, 188)

Състоянието Учител е безкрайна Мистерия на Прасъществото. В състоянието Учител няма нито вълни, нито брегове. Учителят е явление на скритата Прасъщност. Той е неназовим. Външно се изрича като Учител. Когато се ражда, Той си остава нероден. Той е вратата към Необятното. Той е велика врата. Тази врата е винаги отворена, но трудно се минава през нея.

Аз съм учил хиляди години

Аз съм учил хиляди години, докато дойда до тази Истина. След хиляди години и ти ще се домогнеш до тази Истина. Какво ще ви доказвам сега. Ще се опретнете да вървите по този път, който Аз съм изминал. (20/стр. 282)

Хиляди години съм изследвал Тайната на Истината. Историята има край, времето има край, Истината няма край. Отдавна познавам Истината и живея в нея и затова казвам: има само едно съществено нещо в живота и то е: каква Любов имате към Истината. От вас зависи дали ще Ме познаете. Всичко друго за вас е без значение.

Ако имате Любов, ще Ме познаете

Ако имате Любов, ще Ме виждате; ако нямате Любов, няма да Ме виждате. Колкото по-малка е Любовта ви, толкова по-голямо е разстоянието между вас и Мене. (20/стр. 358)

Ако имате Любов, ще имате мистични очи, чрез които да Ме виждате. Нямате ли Любов, нямате очи. Ако имате Любов, ще Ме познаете в безмълвието. Говорът е време. Безпределното няма време, няма говор. Истината е безмълвна, безсловесна. Тя не живее в говоренето, а в безмълвието. В Съкровеното ще Ме видиш и ще видиш скрития Праотец в Мен. Праотецът е Моята невидима дълбочина. Това не може да се измери.

Аз изучавам природата

Аз изучавам природата, познавам добре законите ѝ, познавам нейния език, зная езика на звездите, на слънцето; познавам влиянието на всички известни и неизвестни за вас планети. (21/стр. 40)

Аз познавам влиянието на известното и неизвестното. Аз умея да слушам вътрешно неизвестното. Неизвестното храни Съкровеното. Неизвестното е несмутимо. То е светът, който познавам. Несмутимото е свободата. Несмутимото е създало Съкровеното, а Съкровеното сияе и в мрак, и в светлина. Ако ви докосна с несмутимото, ще бъдете преобразени завинаги.

Аз говоря от името на Бога

Казвате: Кой си ти, който имаш право да говориш така? – Аз говоря от страна на Бога, от Негово Име… (21/стр. 44)

Аз говоря от името на Бога, Който е скрит вътре в Мен. За Мен само Той е Реалност. Но ще ви кажа още: Бог е по-висш и от самата Реалност. Когато Той навлезе навътре в Себе Си, Той става по-дълбок и от Реалността. Той става неизследима вътрешност. Аз живея в тази вътрешност и от нея ви говоря. И всеки от вас трябва да навлезе в тази велика вътрешност, но преди това вие трябва да обожествите своето уединение. И тогава ще се срещнем.

Всеки ден мисли за своя Учител

Онзи ученик, на който душата трепти, всеки ден мисли за своя Учител, при него ще дойде Учителят. А онзи ученик, който мисли за това-онова, Учителят ще мине покрай къщата му и ще каже: „Тук седи един от забравените ученици“ – и ще си замине. (22/1:15)

Истинският ученик е всеки ден потопен в своя Учител. И поради това неговото безмълвие е оплодено. А що е безмълвието? Пълноводие. Обикновените ученици са суша. Истинските ученици са обожатели на непреходното, на безпределното. Чрез своята Любов те трептят в своята безкрайност и тази безкрайност ги учи. Що е безкрайността? Учителят. Чрез безкрайността Учителят ти предлага Себе Си. Който трепти за своя Учител, неговата целеустременост е свещена. И Аз го благославям с другата безкрайност, скритата.

Понеже съм избрал Бога

Как се проявява Бог в Мене, Аз зная, но в другите, това е една тайна, която трябва да изучавате. (22/10:11)

Понеже съм избрал Бога, Той живее и се проявява в Мен. Аз знам ходовете на Бога в Себе Си, Аз познавам тънкото познание на Бога и Бог Ме познава. Но Аз не живея в това знание, то е само проява. Аз живея в Духа на Бога. Пътят на Бога в този свят минава през Мен, през Моя Дух. Това, което ни свързва, е древен съюз, древно доверие.

Аз познавам Бога

Че Аз съм усетил какво нещо е Бог, преди да са Ми обяснявали. Неговата мисъл, Неговите трептения Аз съм усещал в Себе Си! (22/14:21)

Аз познавам Бог отпреди сътворението, защото съм Го приел в Себе Си от древни времена. А има някои, които започват да Ми говорят за Бога. Аз познавам Неговите трепети. Аз Го познавам, защото Той живее в Моята Любов и Аз живея в Неговата Любов. И когато Любовта заживее във вас, Той ще ви се изяви. Но трябва да извървите Моя път. Това е път на един много дълъг и правилен опит.

Ахадор

Аз абсолютно изпълнявам Волята Божия, обръщам внимание на най-малките прояви в Себе Си и мога да трансформирам всяко Свое чувство, всяка Своя мисъл моментално. (22/19:5, 6)

Аз наблюдавам и най-малките прояви в Себе Си. В най-малките прояви е скрита Тайната на живота. Най-малките прояви са невидими. Големите прояви са видими. В най-малките прояви работи древното скрито Същество. На един от древните езици то се нарича Ахадор. За Ахадор малкото е твърде голямо. Малкото разкрива дълбините на нещата. Който не може да прозре най-малките прояви в себе си, той се оттегля от Ахадор и не може да проникне в Тайната на дълбините.

Идейната работа с нищо не се изплаща

Казвам: Идейната, безкористната работа с нищо не се изплаща. Как ще се изплати българският народ за Моята 20-годишна работа сред него? Цели да се продадат българите, пак не могат да Ми се изплатят. Пък и Аз не искам нищо за Своята работа. Единственото нещо, което бих желал от българите, е да се научат да служат на Бога, да Го обичат, да бъдат разумни и да обикнат Истината. (23/стр. 86)

Това, че посетих България, никога не може да Ми се изплати. Какво може да Ми даде България? Че Аз не съм същество от времето, нито от света, нито от звездите, нито от Вселената. Произходът Ми е от Незнайно Същество. Произходът Ми е непознаваем. От това Непознаваемо Същество слязох в света и в Неведомото се връщам.

Дихание от Прадревна Същност

Онзи човек, за когото се казва, че е направен по образ и подобие на Бога, е Божественият човек, който живее на небето. В него живеят едновременно и мъжът, и жената в пълна хармония и единство. Той не е нито само мъж, нито само жена. Божественият човек слиза на земята само един път през 1500-2000 години като Учител. В този смисъл само Учителят е направен по образ и подобие на Бога. (24/стр. 21, 22)

Божествен е Учителят. Той рядко слиза на земята. Той е изтекло дихание от Прадревна Същност, наречена на един древен език Амортот – Скритото Небитие. Всеки велик Учител е същество от най-древната раса, наречена Бархите. Още оттогава Ми е позволено да отворя съществата отвътре. И още оттогава на всяка чиста същност подарявам радост, на всяка любяща дарявам душа, на всяка мъдра дарявам част от Своето безмълвие, от Своя безмълвен Дух. А на истинния дарявам безмълвие, подобно на Бездната.

Ако живеете с Мене хиляда години

Ако искате и вие да разберете милостта на Бога, трябва да живеете с Мене хиляда години, да ви уча и да ви проповядвам. (24/стр. 81)

Ако живеете с Мене хиляда години, ще познаете момент от скритата Ми древност. И този момент ще ви храни цялата Вечност. Който Ме люби, ще го науча да отстранява всички ветрове. Ще го науча да различава намеците на вятъра. Ще го науча да помага всякога по един скрит, но чист начин. Този начин е храната на нетленната и постоянна съкровена радост. И за него няма да има предопределение. Той ще познае Любовта – състоянието на Вечността. И ще му покажа това, което е отвъд мрака.

Моята Истина

– Ами това, което Ти проповядваш, Истина ли е? – Не само че е Истина, но Аз живея в Истината, която е вечна и неизменна. (24/стр. 122)

Аз живея в Истината. Истината е една велика цялост, една велика и скрита организираност. Истината е едно мощно ядро. Тя е най-концентрираната точка в себе си. В Истината няма помен от желание. Желанието означава, че си взел време със себе си. Аз не нося време със Себе Си. Аз нося Вечността. Но Моята Истина отива и по-далече. Тя пробива Вечността и се завръща в Прасъществото. Що е Истина? Ето ви една Тайна. Истината е методът на дълбоката Древност. Истината е Мистерията на самата Древност. Тя е върховната неразгадаема Мистерия.

Пазител на Зората

Някои казват за Мене, че искам да заповядвам. Аз съм преживял и това време. Сега на никого не заповядвам. Казвате, че минавам за владика. И това съм преживял. И положението на цар преживях. Аз не искам да бъда нито владика, нито цар, нито майка, нито баща. Това оставих за хората. – Какъв искаш да бъдеш сега? – Аз искам да бъда служител на Бога. (24/стр. 139)

Бил съм и древен жрец. Живял съм в прачовечеството. Служил съм в древен, древен Храм. Служил съм и на себе си, и на Истината. Познавам божествената и магическа първичност на Атлантида. Още там разбрах, че Вечността може да живее и насред времето. Но дълбоко навътре в Духа всичко трябва да е пределно ясно. Познавам и Тайната на Зората, защото съм бил неин Пазител и тя Ме познава. Вие можете да кажете: – Ама дали това е Истина? – За Мене това е Истина, която е свързана с древни и магически познания, но те са заключени с 16 ключа.

Всичко видях и опитах

Всичко видях и опитах и от всичко се отказах. Като опитах всичко в живота, отказах се от него, защото разбрах, че има нещо по-хубаво от преживяното и сега остава само едно: да служа на Бога. (24/стр. 139)

Всичко видях и в света, и зад него, и във вселената, и зад нея. Всичко опитах и Бог Ме опита. Всичко опитах и от всичко се отказах, защото с какво може да се замени покоят на безкрайността? Що е безкрайността? Прадревното море. С какво може да се замени това Прадревно море, което е отвъд словото и мълчанието? С какво може да се замени нероденото. Нероденото е без смърт. Нероденото е без склонност. Роденото е склонно към смъртта. Аз съм роден в този свят като нероденото. Нероденото е Любов. Любовта е врата. Желанието е стена. Аз избрах вратата и сега искам да стана врата за вас.

Аз метода съм го скрил

В продължение на осем минути Аз мога да придобия толкова знания за слънцето, колкото ученият ще придобие за хиляди години. (24/стр. 179)

Ученият се движи по-бавно от скоростта на светлината. Аз не се занимавам със светлината. Аз имам по-дълбоки методи от всички учени на света. Казвам: Велик е методът на Истината, но е скрит. Кой е скрил Истината от вас. Ще ви кажа. Аз съм скрил дълбоката Истина от вас, защото ако ви дам нейния метод, вие ще развалите света. Някакъв си учен изследвал слънцето. Че как ще го изследва без метода? Аз метода съм го скрил.

Невидимият свят

Невидимият свят е видим за Мене. (24/стр. 182)

Невидимият свят е отворена врата за Мене. В него живеят боговете и още много същества. Най-невидимият и скрит пазител на невидимия свят е Истината. Истината е специален огън, който прегражда видението на невидимия свят. Но Аз познавам невидимия свят, от него съм дошъл и в него живея. Аз познавам този изтребителен огън на Истината. Само тази Истина отваря вратата на невидимия свят. Този огън смущава всичко, което не е Истина.

Мисълта на разумните същества

Словото, което ви говоря, не е Мое. То е мисълта на разумните същества, които стоят зад Мене. Те не са едно-две. Те са хиляди и милиони. Това са идеите на Бога, на Вечния дух. Те минават през цялата Вечност. (24/стр. 193)

Словото, което ви говоря, е създадено от Мъдростта и дълбочината на милиони същества. Древни същества са дали дълбочината си на Моето Слово. Но преди всичко това една Прадревна Мистерия се е произнесла и тя е създала всичко, включително и всички езици и гласове. Тази Прадревна Мистерия е създала всичко. Тя е премълчала само себе си и затова съществата и боговете я търсят в безмълвие, но и в безмълвието тя е скрита. Но Аз я познавам.

Милиони същества Ме слушат

Днес Аз проповядвам не само за вас, но за всички, които Ме слушат. Като казвам, че и други Ме слушат, Аз разбирам следното: вие сте антени и ако погледнете с окото на ясновидеца, ще видите, че сте свързани с много същества от невидимия свят, които Ме слушат чрез вас. Ако вие не Ме разберете, те ще Ме разберат… Казвам: Милиони същества Ме слушат. (24/стр. 195)

Милиони същества Ме слушат от най-различни йерархии, защото в Словото Ми има окултни тайни от древните времена. Който се домогне до окултните тайни на Моето Слово, той ще може да отключва скрити врати, врати към други светове. Но човекът трябва да е узрял в духа си за тайните на това Слово.

Обиколил съм всички слънчеви системи

Ходили ли сте по всички слънчеви системи да видите колко хора живеят там, да видите как живеят? Ще Ме питате дали съм ходил Аз. Ходил съм, обиколил съм всички слънчеви системи. (24/стр. 208)

Обиколил съм всички слънчеви системи и казвам: само безпределното е постоянно. Но вие трябва да се научите на едно нещо – да бъдете цялостни. Що е целостта? Бог в човека. Само този цялостният човек умее да служи на безпределността. Такъв е всеки Мой истински ученик. Той носи в себе си атмосферата на Истината. С него ще обикаляме заедно и в говоренето си, и в безмълвието си. Такъв ученик е разбрал, че всичко е безгранично.

Само един велик Учител

Не тъжете за злото в света. На ученика не е позволено да критикува ония постановления на природата. Той няма право да се произнася върху нещата. Той трябва само да констатирва фактите. Само един Учител, който е завършил своята еволюция, минал по този път, той има право, той може да се произнася. (25/1:13)

Само един велик Учител може да се произнася за същността на нещата, защото той може да прониква в дълбините на нещата. Той има в себе си любяща душа и дух неведом. С душата прониква във Вечността, с духа – в Безкрайността. Един велик Учител говори от позицията на своя древен опит. Учителят – това е опитът от милиарди години.

Древно Лице на едно незнайно Начало

Един е Учителят в света. Този Божественият Учител вие ще Го научите. Той постоянно слиза и възлиза в света. Слиза и възлиза! Когато Го обичате, Той слиза при вас… (25/14:10)

Аз съм древно Лице на едно незнайно Начало. Аз живея в скрита дълбочина. Недокоснат съм от външни светове, но понякога слизам при тях. Аз съм Свещеният смисъл на живота. Това, което търсите, е в Мене, защото един е Учителят в света, но скрит и явен.

Има нещо по-дълбоко

И който пише много книги, Мъдростта не е там. Има нещо по-дълбоко. Аз го опитах. Ако човек не го научи, всичко е напразно. (25/16:31)

Има нещо много по-дълбоко от света, от тъмнината и светлината. И Аз го опитах. То се случва в Тайната на един величествен Мрак. И в този Мрак трябва да събудиш себе си, своята древност. Този величествен Мрак опитах и казвам: Мракът е среща със собствената ти древност.

Аз съм се оградил с диамантена стена

Едно нещо помнете: Аз съм заобиколен с една диамантена стена спрямо света, а спрямо горе съм отворен! (25/17:14)

Аз не участвувам в света, Аз само присъствувам. Този свят е градина на ада и затова съм се оградил с диамантена стена. Този свят не е Мой и затова Аз съм само гост. Аз си имам собствен Храм. Но трябва да се слеете с Бога, за да ви поведа към Себе Си.

Аз съм минал през най-лошите условия

Сега Аз ви говоря от толкова години в България, минал съм през най-лошите условия, опитал съм ги… (25/22:29)

В най-лошите условия е скрит Бог и ако ти си буден, ще изтръгнеш Бога. Аз съм минал многократно през най-лошите условия и казвам: ако ти имаш Любов, ще изтласкаш злото в собственото му небитие. Това е за този, който е отдаден на своята вечна цел. Това е за този, който познава своя вътрешен Храм. Който е издържал на най-лошите условия, става огън и вода. Той става огнено дихание и жива вода и тогава той се съединява с Моя вътрешен Храм.

Аз пребъдвам в него

Учителят трябва да пребъдва в ученика си и ученикът – в своя Учител. (26/стр. 36)

Учителят живее тайно и явно в Своя ученик. Ученикът, който устройва живота си по неведомата Божия Воля, става част от Мен и Аз пребъдвам в него. Истинският ученик е от особен род, той е от духовен род. Той е разрешил въпроса на въпросите. Той е намерил своя Учител, защото Го е пожелал в своята дълбочина. Той Го е пожелал повече, отколкото собствения си живот.

Вратата на Моя Храм се отваря

Когато ученикът придобие способността да се смалява и да се разширява по свое желание, той се слива с Учителя си и става едно с Него. (26/стр. 39)

Ученик, който владее смаляването, придобива своя Учител отвътре. Смирението е законът на смаляването. Чрез смаляването вратата на Моя Храм се отваря. Смирението е сила и умение. То е силата на проникването и умението да възприемеш Учителя. Смирението е движение навътре, в сърцевината на Учителя. В този скрит център е Храмът на Учителя. Тук Той живее и се наслаждава на всичко, което става на повърхността.

Може да стигне до Моето дъно

Аз съм дълбоко море. Който се опита да влезе в Мене, ще се удави. (26/стр. 144, 145)

Аз съм дълбоко море. Само този, който има вдъхновена Любов, може да стигне до Моето дъно. Аз имам милиони очи, с които те наблюдавам. И ако ти си неподготвен за Мен, не влизай в Моето море. Дълбоко море е Моят Храм, Моята Безкрайност. За неподготвения Моята Безкрайност е фатална.

Аз съм дълбока река

Аз съм голяма, пълноводна река, която никой не може да подпуши. Турите ли ѝ бент, ще дойде наводнение, което ще завлече бента и водата ще залее цялата местност. (26/стр. 145)

Аз съм дълбока и преизобилна река. Моята река тече във всички посоки. При Мен можеш да пристъпиш само по един начин. Това е един дълбоко съкровен начин. Иначе ще се удавиш.Моето пълноводие е мощната енергия на Бога. Тук, в тази енергия, само чистият Дух оцелява. Аз не съм приспособим към хората, а само към Истината. Аз храня Истината и тя се храни от Мен.

На всичко страдащо мога да помогна

И Аз съм готов да помогна на всички, които страдат. Аз ще отнема 50% от вашите мъчнотии. (27/стр. 89)

На всичко страдащо мога да помогна, ако то съумее да Ме привлече. Но Аз съм и много строг. Не лекувам страданието на този, който е неподготвен, защото в страданието е скрита несътворената част на човека. И понеже обичам човека, не го лекувам, защото не искам да му отнема несътвореното. Ако помогна на такъв човек, то той ще стане обречен, ще вижда само света.

Те не Ме познават

Като казвам, че съм дошъл от слънцето, вие мислите, че това е мъчна работа. (27/стр. 119)

Слънцето е Мой дом. Вселената е Мой дом. Тайната е Мой дом. Но Аз само съм гост на слънцето, на Вселената и на Тайната. Те не Ме познават.

Да им посоча правия път

Аз дойдох в България да кажа на българите Истината, да им посоча правия път. И вместо да Ме послушат, те Ме наричаха с различни епитети: лъжец, самозван пророк и др. Като се върна на слънцето, ще взема със Себе Си всички епитети, там да напиша книга с бележки и впечатления от прекарването Ми в България. От Моята книга ще зависи бъдещето на България и на българския народ. (27/ стр. 120)

Аз не разрешавам въпросите на българския народ. Аз водя хората в Истината и когато познаят Истината, те ще открият Бога. По-важно е да откриеш Бога, отколкото да разрешиш всичките си въпроси в живота. Това, което ви казвам, е правият път. Другото е тщеславие.

Слънцето е Мой Храм

Желая в бъдеще да не се срещаме на земята, но вие да дойдете при Мене на слънцето и да се убедите във верността на всичко това, което ви говоря. (27/стр. 124)

Искам да ви заведа на слънцето. Там храната е чисто духовна. Там самото дихание на нещата те храни. Там човек не е човек, а дух, живеещ в свещеното си пространство. И този, който има Любов, може да възприеме това слънчево измерение. Тук се общува с невидимото, с неизразимото. Тук не е позволено да се тревожиш, защото тук първо мислиш за Бога, а после за всичко друго. Слънцето е Мой Храм и всеки, който има Любов, ще Ме открие в тази слънчева цивилизация.

Влиянието на Моите думи

Помнете: Всичко, което ви говоря сега, влиза в живота; никой не може да се освободи от влиянието на Моите думи. Те ще произведат своя ефект най-много след хиляда години. (27/стр. 232)

Моето Слово след време ще проникне във вас, защото то има свещено влияние. Блажени са, които познаят Словото, защото то е езикът на Бога. Тези, които разберат Словото Ми, ще станат живи храмове в космоса. Моето Слово е над всички видове предсказания. Казвам: Благославяйте трудностите и опасностите, за да Ме познаете.

Бог е в Моята мисъл

Казвам „Моята мисъл“, като подразбирам новата мисъл, т.е. мисълта на живия Бог, с Когото съм свързан. (27/стр. 232)

Бог е в Моята мисъл и които Ме слушат, ще станат свободни. Казвам: Свободни стават търсещите Истината. Свободни стават благодарните. Свободни стават течащите. Свободни стават съзнателните. Свободни стават познаващите единството си с Мене. Свободни стават величаещите Любовта. Блажени са свободните.

Дойдем ли до Учителя

Да дойдеш до положението на светия, това значи да се качиш на един от високите върхове в живота и оттам да гледаш целия свят, прострян пред тебе като на длан. Обаче дойдем ли до Учителя, за Него не може да се говори. Той е особен свят, особена система, особен живот. Той включва в Себе Си всички възможности. (28/стр. 279)

Светията е едно чудно дете на живота, но дойде ли се до Учителя, Той е особена и скрита система. Светията свети в светлината, но Учителят свети и в мрака. Учителят е отвъд света и явленията. Учителят има три вида очи. Първите очи са затворени, с тях Той вижда света. Вторите очи са затворени, с тях вижда невидимите светове. Третите очи са отворени, с тях оживотворява Тайната на Храма. Учителят живее във вселена от енергия и съзнания. Учителят е дихание на Велика Тайна.

Той принадлежи на древна раса

Учителят иде от особена система, от друго слънце, което Го поставя по-високо от всички хора. (28/стр. 273)

Учителят не е човешко същество. Той е облечен в тяло като човек, но не е човек. Той принадлежи към древна раса – расата на свободните духове. Ако под слънцето няма нищо ново, то Учителят носи нещо ново. Той носи друго Слово – Слово на древната раса. Учителят е странна реалност, която е тук, но умът не може да я види. Реалността е тук, но светът е илюзия. Учителят е тук и Той твори пробуждането на Своите ученици, за да ги вкара в друга особена система на живота. Учителят има очи отвъд вселената и слух потаен. Пътят към Учителя е Път към най-древния Храм.

Той владее законите на Битието

По какво се отличава Учителят? Той може да живее и в светлината, и в тъмнината; Той живее и в ада, и в рая. Той владее законите на Битието и разполага с тях. (28/стр. 330)

Учителят в светлината вижда, в тъмнината различава. Той владее Битието, защото е отвъд него. Неговата Любов не е действие, а съществувание. Ако твоята любов е действие, ти ще се чувстваш изморен. Неговата Любов се движи с лекотата на пеперуда. Учителят е дихание от Древност. Той не е дишане. Дишането е дошло по-късно.

Аз мога да скъся пътя ви

Бог работи в света, във всяка жива душа… Той сам може да свърши работата си и без Мене, но като ви говоря, Аз ускорявам вашата еволюция. Това, което можете сами да постигнете в една година, с Мене ще го постигнете в един ден. (29/стр. 325)

И без Мене може да живеете, но това не е живот. И без Мене Бог ще ви учи, но това ще отнеме хиляди години. И без Мене може да дишате, но Аз мога да ви дам нещо повече. То е Диханието, което сте изгубили. Аз мога да скъся пътя ви, защото иначе много ще дишате и въздишате. Дишането е второстепенно. Дишането е само едно жизнено начало, а Диханието е Първичното Божествено Начало. Аз ви водя към древното Дихание. Да дишаш, това е дървото за познанието, дървото на падението. Да влезеш в древното си Дихание, то е дървото на мистичния живот. Тук е общуването с висшия свят. А Учителят е Този, Който съкращава пътя.

Връзката с ангелите

– Може ли човек да влезе във връзка с ангелите? – Може. Аз правя това всеки ден. (29/стр. 334)

Връзката с ангелите е естествена и чисто духовна. Аз всеки ден общувам с тях. Допускането на светли мисли е допускането на ангелите да живеят в нас. И ако го правим всеки ден, ние заживяваме съвместен живот с тях. Колкото повече се възвишаваме в Любовта си към Бога, толкова сме по-достъпни за ангелите. Светлите мисли ни правят подобни на ангелите – внимателни, будни, въоръжени със светлина.

Храм на прадревно знание

Стотици години да преподава, Учителят пак не би могъл да изкаже всичко онова, което знае. (30/стр. 96)

Учителят е Храм на прадревно знание и Той не може да го изрази за един живот. Учителят е океан. Той е дълбок и неизчерпаем. Той разглежда нещата с велика Любов. Той разглежда нещата отречено, но не всеки може да разбере това. Учителят е Дух, Който е благословен за всички времена.

Предава Своето вътрешно знание

Великият Учител се занимава с души, които се стремят към знание, към светлина… Той предава знанието си само на онези души, които са готови да следват Неговия път. (30/стр. 109)

Учителят предава Своето вътрешно знание само на тези, които могат да следват Неговия древен Път. Учителят предава знанието си само на този, който може да преобрази ума си в чист кристал, а на другите Той само им говори и ги подготвя, но за други времена. Когато Учителят поведе избрания си ученик, тогава неговият ум става толкова чист, че се разтваря в Дух. Нечистият ум не може да се разтваря. Той няма качествата на ученик. А Учителят ръководи само ученика и търпението Му е велико. Учителят говори на напредналия ученик по неизговоримия си начин.

Великата Любов е Моето Учение

Щом прилагате Любовта в живота си, това е приложение на Новото Учение. За да видя как го прилагате, Аз ще посетя гостилниците ви, домовете ви, научните ви кабинети, лабораториите ви, беседите ви и ако видя новото, ще остана между вас; ако нищо ново не намеря, ще взема шапката си и след две хиляди години пак ще ви посетя. (31/стр. 233, 234)

Любовта е нематериално, ефирно и свободно движение на енергията. Любовта не е действие, тя е процес на Древния Дух, тя е състояние. Великата Любов е свободна, неизразима, потайна. Тя е Моето Учение. И всеки, който прилага тази Любов, ще Ме познае. Аз ще му отворя вратата към Безкрайността.

Човекът на висшата отреченост

Човек е съществувал и преди раждането си, ще съществува и след смъртта си… – Докажи това! – Няма какво да го доказвам. Преди още да се е родил някой човек, Аз съм се разговарял с него. (32/стр. 33)

Човекът е по-древен от Тайната на живота. Човекът е по-дълбок и от Тайната на смъртта. Но ако съумее да познае себе си, ядрото си, съкровения си център, той ще се завърне. Човекът е съществувал преди Словото, преди света, преди рая. И ако той познае своя Произход, ще се завърне в своя Храм, в своето Начало. Човекът на висшата отреченост е Тайна неизповедима. Само за него Аз имам врата към Своя Храм. В този човек, за който ви говоря, не прониква никакво време, а само Вечност и Истина.

Изначалието е Моят Храм

Като слушате да ви говоря така, мнозина от вас ще се запитате плаща ли ми се за тия проповеди и по колко ми се плаща. Щом се интересувате, ще ви кажа: плаща ми се, но не по хиляда, две хиляди лева, а по десет милиона лева за една беседа. Ще ми възразите, че е писано в Евангелието: „Даром сте взели, даром давайте!“ Като казвам, че ми се плаща повече, отколкото струва една беседа, имам предвид, че животът, сърцето и умът, които ми са дадени, струват повече от всички земни богатства. Щом ми е дадено толкова много, и Аз трябва да давам. Досега обаче Аз още не съм изплатил лихвите на това, което ми е дадено. (32/стр. 169, 170)

Всяка Моя беседа струва милиони. Тя е откъсната от Безкрайността. Тя носи идеите на Великия Бог, Когото познавам. Тя води в невидимото, което е по-явно от видимото. Всяка Моя лекция е Любов. Любовта е Свобода, Свободата е Истина, Истината е Неведомост, Неведомостта е Изначалие, а Изначалието е Моят Храм.

Аз всякога виждам Бога

Веднага ще Ме запитате: – Ти, Който проповядваш за Господа, виждал ли си Го? – Откак светът съществува, досега не е минал момент, през който да не съм виждал Господа. (32/стр. 170)

Аз всякога виждам Бога. Познавам Го от Сътворението досега и отпреди Сътворението. Всякога съм бил в Него и Той в Мен. Познавам и откровенията на Бога, и страданията на дявола. Познавам всяко Слово на Бога и знам, че всяко Слово на Бога открива Тайна. Всяко Слово на Бога премахва завеса.

Учителят е особено благословение

Забелязано е, че на всеки сто години се раждат по два гения и по един светия, а на всеки две хиляди години – по един велик Учител. Геният, светията и Учителят са хора, които слизат от възвишения свят, дето владее висок морал, висш порядък. (32/стр. 203)

Учителят слиза от полето на един много висш порядък. Учителят е особено благословение за света и вселената. Той слиза от Своята Вечност и Безкрайност, защото Неговият Дух е устоял на законите на Вечността и Безкрайността. Учителят се е справил и със светлината, и с тъмнината в Себе Си. Учителят е, Който създава новите хора, а не образованието. Учителят е Любовта, която ще даде образа на човека.

Моята песен

Това, което днес свирих, ще се разнесе из целия свят и ще засегне всички. Никой не може да се освободи от влиянието на тая песен. (33/стр. 57)

Моята песен е слово и идея. Тя пътува във времето и пространството и повдига. Аз ръководя влиянието на Моята песен. Аз я приспособявам към любящите и я внасям в несътворената част на човека. Песента „Аум“ води до себепознание, а себепознанието се постига именно в несътворената част. Никой не може да унищожи несътворената част в човека. Песента „Аум“ пробужда безсмъртието в човека.

Може да разговаря с всякакви същества

Веднъж бях в Борисовата градина. На пътя, по който минавах, видях една змия, излязла да се грее на слънце. Като Ме видя, тя извади езика си да Ме поздрави. Аз ѝ казах: Тъй както си застанала на пътя, ще мине някой и ще те убие. Иди някъде настрана да не пострадаш. Аз нищо няма да ти направя, но не всички хора са добри; ще се намери някой да те пребие с камъни. – Тя Ме разбра и се отби от пътя. Казвате: – Как се разговаряш с животните? – Говоря на техен език и те Ме разбират. (33/стр. 217)

Учителят може да разговаря с всякакви същества. Той говори с Духа в тях. Учителят разговаря със същността, скрита в нещата. Змията разбира първичния духовен език, на който говори Учителят. Учителят говори всякога с Любов. Когато Учителят говори, това е Любов. Когато мълчи, това също е Любов.

Взех най-малката служба

Мнозина мислеха, че Аз искам да стана министър, да заема висок пост. Нищо не Ме интересува. Аз не се боря за човешки пост. Аз дойдох в света и взех най-малката служба, която никой не искаше. (33/стр. 270)

Аз дойдох в този свят, за да служа. Аз искам само едно – освобождението на душите. Аз подготвям душите за святата Вечност, защото целта на пробудения ученик е свещеният живот. Аз не поддържам човешкия живот, а свещения живот. В човешкия живот енергията се разпилява, в свещения живот тя се събира и се завръща в Бога. Свещеният живот е специалното в света и затова Аз съм тук.

Преобразявам обикновения живот

Аз имам способност да превръщам обикновените камъни в скъпоценни. На същото основание Аз мога да превръщам старите и скъсани дрехи на хората в здрави, нови, чисти, които струват много повече от първите. Като казвам, че Аз имам тази способност, подразбирам Онзи, Който седи зад Мене. (34/стр. 197)

Аз имам способността да преобразявам обикновения живот в духовен и Божествен. За Мен истинското спасение на човека е в развитието на неговата духовност. И Аз мога да осветя неговия път, защото работя чрез Бога. Аз съм проявен в света, но Бог в Мен е непроявен. Бог в Мен е Учителят, който ще ви учи. На какво ще ви учи? На науката за пробуденото действие. Що е пробуденото действие? Свобода. Пробуденото действие не създава последствия.

В абсолютното е скрита Древността

Думата абсолютно взимам за Себе Си, а за вас оставям думата относително. Щом дойде въпрос до Мене, Аз не си позволявам абсолютно никакви погрешки. (35/стр. 207)

Думата абсолютно няма да я разберете, Аз я оставям за Себе Си. Тя е много отговорна дума. Тя е принципът на древната енергия и на скритата същност. В абсолютното е скрита Древността в своя най-чист вид. Който е познал абсолютното в себе си, може да разговаря с истинската Древност, а не с второстепенната, измислената. Абсолютното няма нищо общо с доброто. То е висше начало. То е постоянен усет за Бога и за Тайната на живота.

Хиляди години ще помага

И Учителят ще дойде и хиляди години ще помага. (36/стр. 139)

Самото присъствие на Учителя е помощ, защото Учителят помага, но не по човешки начин, а само по Божествен начин – абсолютно разумният начин. Ако човек разбере какво се изисква от него, дори и да е в ада, Учителят може да го извади, защото Той има скрит ключ, чрез който влиза в Праенергията. А Праенергията е самото проникване до дъното на нещата. Тя е методът.

През много слънца и планети

В нашата Слънчева система има сто милиона слънца. Във всяко слънце има по десет планети, които съставят месечини. Ти вземи, че посети всички Слънчеви системи и като дойдеш, да предадеш познания. След като изходиш тези сто милиона слънца и планети, ела при Мене и ще ти кажа има ли Господ, или няма. Аз сега съм тръгнал на път и Аз отивам като тебе, от тази Слънчева система се готвя да ида в друга планета. (36/стр. 497, 498)

През много слънца и планети трябва да премине човек, за да ми стане ученик. За да Ме познаеш, трябва да имаш постоянна Любов. Когато придобиеш постоянната и неизменна Любов, ще познаеш и Бог в Мен. Когато познаеш Бог в Мен, Аз ще ти разкрия и друга Тайна, която е по-дълбока от Бога и от Вселената. Но през много слънца и изпитания трябва да преминеш, за да Ме познаеш, защото Аз не съм същество нито от мисъл, нито от Дух. Древна е Моята Тайна и никой не може да я узнае. Но ученикът може да се приближи много близко до нея. Но Аз за истинския ученик още не съм ви говорил. Аз само ви подготвям.

Никога няма да узнаете

Вие искате да знаете кой съм Аз. Аз съм онзи, който ви носи Божественото Слово. Аз кой съм, никога няма да го узнаете. (37/стр. 35, 36)

Никога няма да узнаете кой съм Аз. Достатъчно е да знаете, че нося Божието Слово. Достатъчно е да познаете Словото ми, то ще ви отведе в Моето безмълвие. Тъй ще се приближите до Мене. Достатъчно е да знаете, че който се отрича от Мен, се осъжда. Достатъчно е да знаете, че Любовта, която нося, разкрива пътя за освобождение от себе си, от своята карма. Ето къде е щастието – освобождението от себе си. Достатъчно е да знаете, че Любовта съгражда безсмъртието. Достатъчно е да знаете, че Аз съм Бащата на Любовта.

Никога не съм избягвал страданията

Досега Аз не съм си позволил да се моля на Бога да ми отнеме страданията. (38/стр. 61)

Никога не съм избягвал страданията и вас ви съветвам: Не ги избягвайте – защото ще провалите себе си. Овладяването на страданието е преодоляване на ума и преодоляване на съдбата. В страданието злото умира, змията умира, тъмнината умира. А това, което възкръсва, е човешкият дух. Минал съм през неумолими страдания. Казвам: Страданието има в себе си по-голям замисъл от блаженството. Страданието изработва Вечността. Но за същината на Моите страдания не говоря. Това е забранена зона – зона на великата Истина.

В Любовта към Бога е всичко

В Любовта към Бога е щастието на човека. – Вярно ли е това? – Вярно е. – Няма ли друг път? – Хиляди пътища има към щастието, но по-прав, по-добър и по-чист път от този няма. Аз съм минал по него, познавам го и ви съветвам да го следвате. (38/стр. 320)

В Любовта към Бога е всичко. В Любовта към Бога се придобива необикновеното Дихание, свещеното Дихание. Вие още дишате, а Аз ви говоря за Диханието. Докато дишате, ще умирате хиляди пъти. В Диханието животът е вечен. Диханието е законът на Мъдростта. Диханието е по-дълбоко от човека, Диханието е за ученика. Диханието е необикновеният път – пътят към Храма. В дишането има тяло, в Диханието е Духът. В дишането има свят, в Диханието има Вечност и Свобода. Човекът диша, докато живее, а Диханието е вечен поток.

Аз съм отговорът на всички въпроси

Мнозина Ме питат: – Ти кой си? – За Себе Си зная кой съм, но ако вие искате да знаете кой съм, това е ваша работа. Намерете историята за Моя живот и започнете да я изучавате. (39/стр. 314)

Питат Ме кой съм Аз. Нима можете да узнаете Моята история, ако ви кажа, че преди да се е родил Духът на Вечността, Аз съм бил, ако ви кажа, че милиарди години съм бил в Безмълвие, ако ви кажа, че Аз съм отговорът на всички въпроси. Трудно е да говоря за Себе Си, защото не е позволено. Позволени са само намеци.

Той е част от Моя Храм

Всеки ученик, който се е събудил за Божественото, влиза във връзка със своя вътрешен Учител и следва съветите Му. Този Учител ще му даде методи, как да работи. Той ще го вдъхнови, ще събуди в него всички сили, дарби и способности за работа. (40/стр. 95)

Божественият ученик Ме открива. Само за него съм скрил методите. Само за него е родено вдъхновението. Това, което най-много чакам, е раждането на Божествения ученик. За него съм скрил една друга Мъдрост, една друга Вселена, защото той е част от Моя Храм, от Моята същност. И за него ще има изпитания, но той чрез тях ще увеличи Любовта си. Той ще умира и ще се ражда вътрешно и ще се приближава все повече до Мен. Той не е като другите, които само умират.

Вие можете да Ме познаете

Вие можете да познаете своя Учител само тогава, когато се намерите в голямо затруднение, в голямо противоречие, когато никой друг не може да ви помогне. (40/стр. 139)

Вие можете да Ме познаете в най-голямото си затруднение. Тогава Аз съм близо и далеч. Това зависи от вашата Любов. Имате ли Любовта, Аз съм близо. Нямате ли Любовта, скрит съм и с нищо не можеш да Ме извикаш. Любовта е методът да Ме извикаш. Ако ти си Любов, ще влезеш в Мен и ще видиш Бога. Който Ме е познал, се е разделил с времето и света.

Реалност, която никога не може да изчезне

Реалното никога не може да се измени, то винаги остава едно и също. Аз като елемент никога не мога да изчезна от него. Никой не може да Ме лиши от този елемент. Като елемент, Аз винаги ще имам дял в реалното. (41/стр. 17)

Аз съм реалност, която никога не може да изчезне. Много цивилизации са изчезвали пред очите ми. Аз никога не мисля за бъдещето, защото за Мен бъдещето е всякога в настоящето. То не е нещо, което е някога. Но ти трябва да си в Истината и тогава ще Ме разбереш.

Реалност, в която Аз живея

За Мен е реално това, което всеки момент може да ми помага във всички радости, скърби, страдания, неволи и мъчения. Това, което може да ми помага вътре в Мен тогава, когато никой друг не може да ми помогне, само това е реално за Мен. (41/стр. 18)

Има една велика и свещена реалност. Тя е чисто вътрешна и тя всякога помага. Тази реалност е процес вътре в нас. Това е реалност, в която Аз живея. Аз съм въвлечен единствено в нея. Тя е Моят Храм. Всичко друго изчезва – светове, хора, цивилизации. Но тя е непоклатима. Тя е отвъд явяване и изчезване. Тя е нещо, което никакво зло не може да улови. Тя е неуловима. Всичко друго може да се улови, но Любовта не може.

Аз живея в това немислимото

Ако Аз съм в един затвор и знам как да изляза, а не излизам, който Ме гледа, няма ли да каже: „Колко е хладнокръвен този човек! Може да излезе от затвора, а седи вътре.“ Представете си обаче, че след като съм в затвора, дето отвън Ме пазят стражари, те поглеждат по едно време вътре, не Ме намират, търсят Ме тук-там и най-после Ме виждат вън да се разхождам свободно. Хванат Ме полицаите, турят Ме отново в затвора, заключат здраво килията и казват: „Тук има ред и порядък. Тук ще стоиш! Ти трябва да се подчиниш на законите на държавата.“ След малко отново Ме виждат отвън свободно да се разхождам. Какво ще кажат на това съвременните хора? Това може ли да стане? Възможно е. (41/стр. 18)

Аз съм свободен от всякакъв затвор – и от затвора на света, и от затвора на тялото, и от затвора на ума, и от затвора на сърцето, и от затвора на душата. Мога да отида и още по-далече, но дотук ще спра. Аз съм човек на неумолимата и строга свобода. Аз съм свободен и от смъртта, и от живота. Те не могат да Ме оковат, защото съм познал нещо непознаваемо и немислимо. Аз живея в това немислимото и то е повече от живот, защото съм прекрачил и светлината, и тъмнината.

Това, което и звездите не са видели

Мен никой не може да Ме постави в затвор, т.е. никой не може да постави Моите мисли, Моите чувства в един затвор. Никой не може да Ме накара да мисля другояче, а не както мисля сега. (41/стр. 18)

Аз мисля само по един начин – Божествено. Аз съм видял това, което и звездите не са видели. Аз съм видял нещата отвъд света, защото Аз никога не допускам да живея в затвора на света и звездите. Аз знам и тайната на страшния съд, но не говоря за нея. Казвам: Само Любовта е тази, която дава неограничено зрение.

Тайната на живота

Думите, които Аз ви говоря, те са Моята плът. Животът е вътре в Словото. (41/стр. 42)

Тайната на живота е скрита вътре в Моето Слово. Който познае Словото Ми, ще познае и мълчанието Ми, и Любовта Ми. Словото Ми е повече невидимо и несътворено, отколкото видимо и сътворено. И затова Словото Ми е преход към нова раса и нова енергия. Който има доверие в Моето Слово, се доверява на Бога. Това доверие ще преодолее всичко.

Аз се разговарям със звездите

Понякога Аз казвам, че се разговарям със звездите, а вие смятате това за едно заблуждение. За онзи, който не разбира, това е заблуждение, но не е така за този, който разбира. (41/стр. 43)

Аз се разговарям и със звездите, и с животните, и с Бога. Наистина всичко е говор, но трябва да владееш древния език. Любовта е този език. Само тя умее да прониква, защото тя живее в Бога. Любовта живее вечно в своята Божественост и говори всякога на древния език за тези, които разбират. Аз говоря с духа на звездите, с духа на нещата. А Любовта е мостът – древният път към Бога и Неговата Мъдрост.

Аз съм всякога прав

Аз съм прав във всеки даден момент, когато изпълнявам Волята Божия в съвършенство, когато изпълнявам Божиите закони, когато нямам абсолютно никаква отрицателна мисъл в Себе Си, когато съм в хармония с онова възвишено и благородно чувство в Себе Си и когато желая доброто на всички живи същества. (41/стр. 150)

Когато съм в Истината, Аз съм в Божията Воля. Позицията на Истината е Божия позиция. Щом съм в Истината, Аз съм всякога прав и свободен. Казвам: Истината е Моят дом, Моят уют. Всичко друго е светлина – явна или скрита, но Истината е дълбочина, тя е Храм. Тя е Свободата, в която живея.

Тайната на неуловимия Бог

– Кажи ми нещо за Господа. За този Господ, за Когото мислиш, я ми разправи нещо за Него. – За Него никак не говоря, не съм говорил на хората досега, даже не съм засегнал този въпрос. (41/стр. 189)

За Господ много съм говорил, за достъпния Господ. Но за недостъпния нищо не говоря. Явният Господ е ясен, но недостъпният Господ е неясен. Недостъпният е преди всичко. Какво може да се каже за това, което е преди всичко? Явният Господ е непобедим покой, но скритият Господ е нещо друго. Той е древен покой. Той е неуловим. Не можеш да се сприятелиш с Него, но можеш да се пожертваш за Него. Аз съм един от малцината, които познават Тайната на неуловимия Бог. Аз живея на недостъпно място. Там е скрит Моят Храм.

Аз съм дошъл до строго определени закони

На онзи, който живее с доброто, казвам: днес ти си беден човек; трън да завъртиш в къщата си, няма де да се закачи. Обаче след 20 години най-много ти ще имаш всичко. „Отде знаеш?“ Това е Моя работа. Твоя работа е, когато думите Ми се сбъднат, да се увериш, че съм бил прав. Това е наука, която не е дошла наготово, но съм я придобил с дълго изучаване на природата, на разумния живот. Само по този начин Аз съм дошъл до строго определени закони. (41/стр. 212)

Който е избрал доброто, ще влезе един ден в Любовта. Който е избрал доброто, служи на другите и чрез това става приятел на себе си. Аз ви нося доброто, защото съм приятел със Себе Си. Питате: – Що е доброто? – То е смисълът. Питате: – Къде е смисълът? – Смисълът е другаде, в отвъдното. Питате: – Къде е отвъдното? – Казвам: Отвъдното е в тебе, но първо открий себе си и отвъдното ще дойде. То е доброто.

Аз съм първият виждащ

Аз съм първият човек в света. Какво ще кажете на това? Ще кажете, че е много казано. (41/стр. 212)

Аз съм първият виждащ. Трудно се разбира това. Казвам: За виждащия няма зло, няма мрак. За виждащия изначален Човек няма свят, няма вселена. Аз съм извън всички вярвания. Аз съм Началото на живота.

Начало, което е преди създаването на света

Аз не говоря за Своето име, но за вътрешното Аз, което е било в Началото на Битието, което е съществувало в Бога още преди създаването на света. (41/стр. 212)

Аз съм Началото, което е преди създаването на света. Аз живея в онази Любов, в която всеки звук е музика. Аз не завися от света, Аз не завися от времето. Казвам: Ако ти си Любов, ще влезеш в Мене. Ако ти не си Любов, ще си живееш в света и времето. Аз мога да ви дам нещо повече от свободата.

Аз съм възкресявал умрели

Аз съм бил често при хора, които са умирали, разбирате ли, правил съм опити; няма да ви кажа сполучил ли съм, или не съм, но правил съм много наблюдения, турял съм ръката си на сърцето и съм виждал пулсът как замира. Усещам как иде един момент, когато може да стане прекъсване. Само като пошепна думи на ухото на умиращия, Аз забелязвам – пулсът се усилва, той си разтърси главата и оживее човекът. (41/стр. 245)

Аз съм възкресявал умрели, но ако Ме слушат. Тези, които не умеят да Ме слушат, съм ги сложил във времето. Те са за други времена. Аз знам, че който няма уши да Ме слуша, ще страда повече, отколкото е необходимо. Който не умее да Ме слуша, времето го поглъща. Него не мога да го възкреся. Той е погълнат от света. Той много пъти ще умира и ще се преражда, докато Ме познае.

Аз и Той сме древно Едно

…Питате откъде зная това. От Онзи, Който създаде света. (41/стр. 254)

Аз знам нещата от Онзи, Който създаде света. Аз прониквам в Него чрез най-древната сила – Любовта. За Него имам само свещени думи още от дълбоката Древност. И Той Ме познава. Аз съм извървял пътя на тайната духовност и скритата божественост. Аз съм във велико единство с Този, Който е създал света. Аз и Той сме древно Едно.

Познавам и двата свята

Ако материалистът мисли, че в онзи свят няма никакъв живот, той е прав. За него няма никакъв живот. Но Аз, Който съм ходил в онзи свят и живея там, Аз да мисля като него, това няма смисъл. (41/стр. 264)

Аз знам, че в онзи свят има живот, защото познавам и двата свята. И двата свята са школи, но различни школи. Но в тези два свята липсва нещо съществено – ключът на живота, най-древната стихия, Любовта. Те не познават сигурния път към Храма, а той е в мистичната Любов. Любовта означава само едно – да избереш Бога. Само тогава ще минеш през една голяма скръб и тъма, която е озаряваща. Тя озарява и двете школи, и двата свята.

Аз съм благословение

Аз съм от онези, които благославят, които са дошли да вършат Волята Божия на земята. (41/стр. 267)

Аз съм благословение за всяко същество, за всеки свят. Аз нося в Себе Си най-древното предание за Бога. Аз познавам онази Любов, която дава на човека огнени очи. Аз живея в бездънната Мистерия на Бога, защото съм част от тази Мистерия. Аз съм Слово, което води към Древността. Но трябва да умееш да Ме чуеш, ала не с ушите, не със сърцето, а с нещо друго.

Атродор – Абсолютът

За Мен авторитет е тази Абсолютна Реалност в света. (41/стр. 287)

За Мен има само един авторитет – Абсолютната Реалност. Тази Реалност прониква във всичко. Тя е съставена от Дух и от това, което е било преди Духа. За тази Реалност няма наименование. Тя приблизително се нарича Атродор, което на един древен език означава Абсолютът. Но тук, пред тази дума, и най-мъдрото слово опустява. Тя е Абсолютната нероденост. Времето не може да я разбере. Вечността е неспособна да я постигне. Към нея няма път, но всичко я търси.

Учителят е Глас на Единния Бог

Аз бих казал така: вярвам в Единния Бог, с Когото съм говорил, вярвам в Единния Бог, на Когото на гости съм бил. (41/стр. 294)

С Единния Бог съм говорил. Речта помежду ни е първородна. Учителят е Глас на Единния Бог. Учителят е древна и свята енергия. Тази енергия е нематериална. Тя е освободена от материя. Тя се облича с материя, но е независима. Тя е облечена с Дух. Тя внушава Древност. Който има Любов навътре в себе си, той може да общува с Единното, с този прадревен и безмълвен Глас. В този Глас може да влезе само великата Неизменност. От този Глас е произлязъл Харадей – това е Изворът. По-късно го нарекоха Произходът.

Когато някой се моли

Когато един човек се моли, Аз искам да знам може ли неговата молитва да достигне до Моето сърце, може ли с неговата молитва да Ме трогне той. (42/стр. 148)

Когато някой човек се моли, същественото е може ли този човек да Ме трогне. Това, което Ме трогва, е само неизказаното. Аз не гледам думите, а неизказаното. То е скрито в душата. Който може да Ме трогне, той има Любов. Той е човек, който умее да борави с Истината. Той може да Ми бъде ученик, защото в свещения трепет ние ще се срещнем. Свещеният трепет е чисто вътрешен свят.

Аз съм по-близко до Бога

Говорили ли сте на Бога, както Аз съм Му говорил? Нито един не се е приближил при Бога така, както Аз съм се приближил. (42/стр. 148)

Аз съм по-близко до Бога от което и да е същество. Аз говоря с Бога като Древен с Древен. Ние сме Едно в свещената Истина. Общуването е въпрос на Дух и Древност.

Ключ за проникване във всичко

Ако Аз искам да зная последните новини от Слънцето и от целия свят, имам един ключ, ще го натисна и ще знам последните новини. (42/стр. 150)

Аз имам ключ за проникване във всичко, но Аз съм се сродил със Своята Древност и Божественост. Вие мислите, че Аз съм проявен, но Аз не съм още проявен. Аз съм скрит в Истината. И когато придобиете Истината, ще имате ключ към Мене. Щом имате този ключ, ще познавате скритото значение дори и на обикновените неща.

Аз проверявам нещата

Като чета, аз си възстановявам един филм, възстановявам миналото, станало преди няколко хиляди години. И Аз проверявам нещата – кое е вярно и кое не. Проверявам как действително са станали нещата, а другите предполагат. Когато чета Евангелието, Аз възстановявам филма, миналото, станало преди 2000 години. (42/стр. 163)

Аз имам метод в Себе Си и проверявам всяко нещо Истина ли е или не. Методът, това е самата Истина в Мен. Тя вижда всяка друга Истина. Всеки трябва да дочака търпеливо своя час на Истината, за да може да се обърне лице в лице с Истината и тя да го осветли. Когато Истината избере някой, той става първо избраник на смъртта, а после възкръсва. След възкресението Бог му дава ключа на истинското разбиране. Бог му дарява тайния ключ на различаването. Докато дойде този час, трябва много усърдие, работа и чакане.

Аз живея в този невидим свят

Довечера ще поканим да присъствуват и гости от невидимия свят. (42/стр. 191)

Невидимият свят е реалността. Ние винаги сме посещавани от невидимия свят. Всички знаци около нас са все невидими тайни. Когато в нас се заражда устрем, той е от невидимото. Когато в нас се заражда вдъхновение, то е от невидимото. Що е невидимото? Едно вечно и тихо присъствие. Аз живея в този невидим свят и оттам ви гледам.

Неща, които хората не знаят

Аз ще ви кажа сега едно нещо: Аз зная всичко онова, което хората не знаят. Което хората не знаят, Аз зная. (42/стр. 233)

Аз знам неща, които хората не знаят. Аз знам тайното значение на невидимите неща. Знам за едно скрито място в света и във вселената, но това е незнайно място, вътрешно място. Познавам Древната Първопричина, но по много въпроси мълча, защото тези въпроси не са за този свят. Този свят е един преместен свят. Той трябва да се възстанови, за да му говоря.

Аз нося магическата пръчица в Себе Си

Аз нося Моята магическа тояжка в джоба си. Като ми потрябва, извадя я из джоба си. Ето я. (42/стр. 276)

Аз нося магическата пръчица винаги в Себе Си. И каквото ми потрябва, то се явява. Какво нося в Себе Си? Бог нося в Себе Си. Нося същественото в Себе Си. Ето що е магическата тояжка. Който умее да завърти ключа на Бога в себе си, той е господар на живота.

Има едно дълбоко знание

Когато Аз се свързвам с Бога, знанието идва със светлината. Има едно знание, което не търпи да се говори за него. Аз го разбирам. Разбирам, че цялата вселена се отваря за нас. Разбирам живота на ангелите. Но щом поискам да ги определя, виждам, че то е нещо, което не се определя. (42/стр. 278)

Има едно дълбоко знание, което излиза от Моята вътрешна Тайна. То не може да се изразява. То е повече от светлина, повече от духовност. То е повече мъдрост и мълчание, отколкото говор. Неговото име е Безпределното. Това тайно знание улавя същността. То е повече слушане, повече скритост, отколкото израз. То е много възвишено, мистично, с ореол от Безпределното.

Аз съм разрешил този въпрос

Всички имате една голяма задача: да се справите с вашия вътрешен живот. Мъчна работа е това! Аз съм разрешил този въпрос. (42/стр. 347)

Аз искам и вие като Мене да разрешите своя вътрешен живот. Да умееш да влезеш дълбоко в себе си, е изкуство. Да разбереш дълбоко себе си, е Тайна на Любовта. А да отидеш отвъд себе си, е Божия Тайна. Да прекосиш Вечността, е Божия Тайна. Ние сме преди Вселената, ние сме преди Вечността. И там, където сме били, може да ни заведе само вечно живата сила на Тайнството на Любовта.

Великите Учители

…Учителите, Великите Учители на света, носят най-големите тягости. Никое робство в света не може да се сравни с робството на един Учител. (42/стр. 348)

Великите Учители носят огромен товар в Себе Си. Те носят Своя товар безмълвно. Те са постигнали жертвата, която не е от този свят. Словата на Великите Учители са Словата на тяхната Вечност. В техните Слова е скрит образът на Бога. Те носят в Себе Си великото непроизнесено. Тяхната усмивка не е от света, тя е от Вечността. Те любят страданията на Своите ученици, защото в тях те виждат израстването и благословението.

Древното място

Всички Учители в света минават един тежък изпит. Те са на изпит и като могат да минат, ще минат в едно състояние вече, за което хората не са слушали даже, но докато дойдат до него! (42/стр. 349)

Великите Учители преминават през велики изпити. Преминавайки през огромния мрак, Великият Учител събужда в Себе Си Своите древни Очи – Очи на Зората, Очи на Утрото. В голямото изпитание в Учителя изгрява Вечността. А в свръхизпитанието, за което хората не подозират, Учителят се връща в мястото, в което е бил преди Вечността – Древното място.

Това е невъзможно

Някой ще дойде да описва Моя живот, как съм живял. Описва това, за което няма и понятие. (42/стр. 479)

Никой не може да описва Моя живот. В Моя живот има такива трептения на Любовта, че който влезе там, изгаря. Аз съм шепот от велика, древна Тайна. Аз познавам словото, което не е слово. Аз познавам древното Око на Бога – Окото, което чака вечно. Но вие да Ме познавате и да говорите за Мене – това е невъзможно.

Туй, което Аз ви говоря сега

На вас ви давам упътвания и туй, което Аз ви говоря сега, в миналото трябваше 30 години да прекарате в някоя пагода или капище и да ви се дадат много изпити, за да ви се кажат тия думи, които Аз ви казвам. (43/стр. 12)

Аз ви давам думи и упътвания, които ви връщат във Вечността. Аз съм огнена Истина. Аз съм Невидимото, което коригира живота. Аз нося на Моите избрани ученици Гласа на Духа. Аз ги дарявам със скритото наблюдение. И всеки, който Ме слуша, ще бъде приет в дълбините ми. Аз знам незнайни слова. Тези слова Мистерии ги пазят.

Молитвата съм я преживял

Молитвата е най-великото, Аз говоря за една преживяна опитност – за молитвата, Аз съм я изпитвал. И няма нищо по-велико в Моята душа от молитвата. (43/стр. 75)

Молитвата е най-великото явление в този свят. Тя е твоята сгъстена воля, твоето концентрирано желание. И когато е изпълнено с Любов, Бог се явява, явява се Тайната на живота и работи. Молитвата съм я преживял. Тя е съвместен живот с Бога, Който чрез нея расте в тебе. Той расте като увереност. Що е молитвата? Казвам: Молитвата е великото навътре – там, където няма време, а има само Бог.

Аз ходя до слънцето

До слънцето някой път отивам за 8 минути. (43/стр. 136)

Аз ходя до слънцето, ходя до звездите, ходя и до потайни места във Вселената. Разговарям се с Непознатия Разказвач. Аз Го познавам. Той е Свещеният Произход, но Свещеният Произход мълчи. Той е навсякъде, но мълчи. И на слънцето е, но е скрит. Който следва безмълвието, отива при Него.

Амолахор – Учителят

Любовта, която е в Мене, е Бог. И аз съм благодарен, че Бог се е ограничил в Мене, за да се прояви в Мене… (43/стр. 155)

Бог вътре в Мене е самата Любов. Аз съм изчезнал в Бога и Бог е изчезнал в Мене. Това е велико взаимопроникване. То е безмълвно. То е древно, първично състояние и се нарича Амолахор – Учителят. А вие питате понякога що е Учителят. Учителят – това е Вечното състояние на Бога.

Готов съм да умра за това учение

Като Бога трябва да бъдете. Да бъдем благи, както Той е благ. Да бъдем милостиви като Него – това Аз проповядвам. Туй е учението, което Аз проповядвам. И съм готов още един път да умра, хиляди и милиони пъти съм готов да умра за това учение. (43/стр. 155)

Трябва да бъдем благи както Великия Благ. Що е благостта? Това е съкровеното, древно пространство. Да си благ – ето в какво се разцъфтява развитието. Благостта е най-великата крепост, но това спада към мистичните Истини. В тази благост е Моето учение.

Който е видял Моята душа

Моята душа виждал ли си я, сънувал ли си я? …Като срещнеш ти Моята душа, тя ще бъде светла като слънцето и ще носиш Моята светлина с хиляди години и векове! (43/стр. 189)

Който е видял Моята душа, ще свети хиляди години и ще свети като слънцето. Който е видял Моята душа, е придобил една особена гледна точка. Свещена е тя. Който е видял Моята душа, е придобил нещо, което го няма в тоя свят. Който Ме е видял, израства в Мъдрост и Истина.

Учителят е като слънцето

Учителят е като слънцето. Като срещнете Моята душа, това слънце, което гледате, ще потъмнее пред нея. (43/стр. 189, 190)

Ако видите душата ми, ще забравите за другото слънце. Душата ми свети от времена, когато е нямало слънце. Казвам: В душата е одухотворяването, в духа е умъдряването. Но на друго място е скрита Истината и който я познае, той идва при Мене. Моите ученици ще покоряват с безмълвие и с душа. Душата е свещен дар на ученика, за да се завърне с нея той при своя Учител.

Затворено с девет ключа

Мнозина ми казват: Аз искам да пипна Учителя малко. – Аз казвам, не се пипа вашият Учител. Моето сърце е затворено с девет ключа. Разбирате ли защо? Там се пазят всичките богатства, които Бог е вложил, то не е Мое, то е Божествено богатство… (43/стр. 198)

Моето сърце е велико богатство на Бога и затова съм го заключил с девет ключа. Моето сърце е древна пещера. Аз съм проучил всичките му тайни, всичките му звуци. То е коренът на живота на Бога. В него има право да живее само Бог. То носи в себе си учението за душевната красота. В това сърце не живеят нито желания, нито размисъл, а само един свещен подход, който е отношение към Бога.

Моите думи са Божии думи

Казвам: Моите думи са Божии думи, те не са Мои думи. (43/стр. 218)

Моите думи са Негови думи, а Неговите думи са мистични и тайни образи. Неговите думи са шепот древен, неговите думи са съкровища. Моите думи са Негови думи, които пък са пътят към чистата духовност. А не е ли тази чиста духовност единственото спасение? Ако човек не разбере Моите думи, той ще падне в собствената си пропаст, в пропастта на човешките си желания. Моите думи са светилище за този, който ги разбира.

Който е видял Лицето ми

Вие казвате някой път: „Особено беше вдъхновен Учителят, Лицето му светеше.“ Вие Лицето на вашия Учител не сте го виждали. (43/стр. 227)

Никой от вас не е виждал Моето Лице. А който го е видял, не е вече от този свят. Който е видял Лицето ми, той вече пие Съкровеното от Бога. Да видиш Моето Лице, то е победа над света. В Моето Лице е заключена Истината, която целият свят търси. За тази невидима Истина са необходими свещените Очи на Любовта. Видите ли Моето Лице, ще изгорите – то е повече от клада, но в това е цялото благословение.

Когато намериш Учителя си

Туй, което се казва „посвещение“, ще стане, когато намериш Учителя си, а Той – Своите ученици. (43/стр. 277)

Посвещение означава да намериш своя Учител. Да намериш своя Учител, това е вътрешно явление, вътрешен процес, вътрешен път. И тогава Учителят ще произнесе Истината в душата ти. И ти вече си отвъд предопределението. Истината е неизменна и посветеният се слива с нея. И така той заживява в Свещената Слава на Бога. На посветения се дава правото да заживее в Любовта, Святата вътрешна дълбочина.

Моята свещ винаги гори

Сега дойде някой, пита Ме: „Ти свещ палиш ли в църква?“ Аз казвам: Моята свещ винаги гори, кандилото ми е запалено от памтивека, то никога не е изгасвало. (43/стр. 313)

Аз не паля свещи, защото в Мене има свещ, която гори вечно и никога не угасва. Че свещта съм Аз, това го зная, но и вие трябва да запалите своята свещ, своята Любов. Вечната свещ, това е Любовта в нас. Вечната свещ, това е Бог в нас. Любовта е свещта, Любовта е свещеното богатство на вечната душа.

Христос Аз Го виждам

Този Христос Аз Го виждам, с Него говоря сега. (43/стр. 314)

Христос Аз не Го търся. Христос Аз Го виждам и се разговарям с Него. Христос постоянно се жертва и затова постоянно сияе. Аз така Го познавам. Казвам: Христос вечно живее в Любовта, в жертвата, в Бога. Той не е на кръста, Той е във Вечността и работи. Аз виждам Христос как слугува и на живите, и на умрелите – несъзнателните. Що е Христос? Христос е Любовта. Що е Любовта? Любовта е вечното жертвоприношение. Аз съм това жертвоприношение и всеки може да Ме опита. Но само който има Любов, ще Ме види. Който има Любов, вижда във високото си съзнание. Който има Любов, е нетленен.

Нещо повече от живота

Аз ви давам най-хубавото от Себе Си, запознавам ви с тези Истини, за които никой друг от 2000 години насам не ви е говорил. (43/стр. 315)

Аз ви давам нещо повече от живота. Аз ви давам Истината. Аз ви давам друго дихание. Аз ви нося разум, който е над ума и над света. Аз ви нося друг живот, който е скрит в живота. Аз ви нося друго благо – благото, наречено Дух.

Ако България не приеме Моето Учение

Казвам: Ако България приеме Моето Учение, ще стане велика държава; ако го отхвърли, ще пропадне. (44/стр. 21)

Ако България не приеме Моето Учение, ще пропадне. Ако България не приеме Моето Учение, тя няма да има поглед за невидимите сили, а те ще я разрушат. Ако България приеме Моето Учение, тя ще съгради в себе си безсмъртието – Гласа на вечния живот. Тогава душата ѝ ще пие чист лазур. Тогава душата ѝ ще пие покой и вечност. Но ако не приеме Учението ми, горко ѝ.

Кой е бил Дънов

Кой е бил Дънов в миналото, никой не знае. В бъдеще Той ще дойде под друго име. (44/стр. 21)

Никой не знае миналото на Дънов и никой няма да го узнае. Никой не знае бъдещето на Дънов и никой няма да го узнае. Аз сменям имената и формите си и дохождам всякога там, където е Любовта. Моята Любов е съставена от Свещен Огън. Моята Любов е крепост от чист Огън. Моята Любов е врата за вас, за да дойдете в Моя Огън и за да познаете Живата Вода. Казвам: Живата Вода тече отвътре.

Няма да се освободите от Мене

С тая беседа съм решил да ви заставя да вършите добро. Помнете: Няма да се освободите от Мене. (44/стр. 38)

Няма да се освободите от Мене, докато не станете добри. Всеки ден трябва да се жертвате за доброто. Жертвата е вашето свещено богатство – богатството на вашата душа. Никой не може да се освободи от Мене, докато не стане Любов, защото Любовта е вечната жертва. Истинското добро, абсолютното добро е Гласът на Бога. Затова ви водя в тоя път. Такава е Волята на Вечността.

Който работи за Мене

Много хора казват, че са готови, но ако още днес ги повикат да работят за Христа, не зная колко от тях ще се отзоват на тая покана. Всички да се откажете, за Мене е безразлично. Аз ще свърша работата на всички. Аз съм силен колкото всички заедно. (44/стр. 66)

Аз съм силен колкото всички заедно. Който не работи за Христа, умира. Който не работи за Мене, умира. Който работи за Мене, възкръсва. Да работиш за Бога, това е дело на Любовта. Да работиш за Бога, означава да работиш за своето себепознание. Работете за Словото, защото Словото е необходимото.

Опасен съм Аз

Може би, Аз съм най-опасният човек в света. (44/стр. 144)

Аз съм най-опасният човек в света. Има и друг опасен, той е самият Бог. Аз нося Тайна, която е отвъд Вселената и света. Аз мога да сияя и когато съм в мрак. Аз мога да сияя и когато се гневя. Справедливият гняв е скрито Сияние. Този гняв е под контрол на Сиянието, под контрол на Бога. Иначе този свят щеше да си отиде. Опасен съм Аз, защото нося в Себе Си незнайното Слово на Бога. Кой съм Аз? Аз съм скритият шепот на Истината. А тази Истина носи страдания. Но който Ме разбере, ще превърне страданието в Божие Царство. Опасен съм, защото съм незнайна земя.

Чрез Мене говори цялото небе

Ако говоря от само себе си, нищо не съм, но чрез Мене говори цялото небе. (44/стр. 144)

Чрез Мен говори цялото небе. Моето Слово е жив Живот, но ви трябва време да го проучите и да се слеете с него. Моето Слово е силно като кръвта на Бога. Моето Слово освобождава ученика от смъртта. Моето Слово е Извор и неговият корен е в Бога. Аз не говоря от себе си, а от Него. Моето Слово е преживяло Бога.

Аз не съм в това тяло

Аз не съм в това тяло. Тук съм привидно. Един ден ще се дегизирам и ще се вдигна оттук. И да Ме срещнете, няма да Ме познаете. Ще питате де съм, но няма да Ме намерите. (44/стр. 161)

Аз не съм в тялото, Аз не съм в света. Този свят не е Мой. Моят свят е Царството Божие. Моят свят е свещен. Само в свещения свят има очи, които виждат. За Мен има само едно съкровище и то е Любовта. Наричам го вечното съкровище. Аз съм в Любовта, а не в тялото. Аз съм невидим вятър.

Аз познавам Бога

Аз познавам Божествения свят, в него живея. (44/стр. 213)

Аз познавам Бога и Божествения свят. Аз там живея. Що е Божественият свят? Ядро без никакви пукнатини. Ще попитате: – Какво е ядро? – Ядро, това е Истината. Светът е Истина, която се е пропукала. Божественият свят е Истина, която никога не се пропуква. Истината е несътворена, а светът и човекът са сътворени, за да я познаят.

Кой съм Аз

Като Ме слушате да говоря, мнозина се запитват: Кой е тоя, който говори там? – Кой съм, не е важно; какъв съм, също не е важно. Аз съм човекът, в сърцето на когото живее Правдата, в ума живее Истината, а Светостта е съединителната връзка между тях. (44/стр. 291)

Кой съм Аз, който ви говори? Това няма да узнаете. Моето явно Слово е Любовта, а моето скрито Слово е мистичната сила на Вечния Дух. Моето Слово има видимо и невидимо въздействие. Милиони същества са увлечени от Моето Слово. Моето тайно име е скрито, съвършено свойство. Който Ме обича, той обича Истината. Казвам: Ако обичате Истината, ще ви отбягват, но Аз съм приятел само с Истината.

Единственият начин да Ме познаете

Казвам и на вас: Вие ще Ме познаете, но кога? Когато Правдата влезе във вашите сърца, Истината – във вашите умове и Светостта бъде съединителна връзка между тях. При сегашните условия няма да разберете кой съм и какъв съм. Значи това, което е в Мене, може да го разберете само тогава, когато влезе и във вас. (44/стр. 291)

Единственият начин да Ме познаете е да познаете Истината. Моето Слово е Истина. То е свещен поток за вашата душа. Когато станете интензивни в Любовта, ще влезете в Моята душа, в Моята Тайна. Но Аз имам и друга тайна в Себе Си, тя е недостъпна. Който има Любов към Мене, определя своето бъдеще. Който постигне своето бъдеще, изгубва себе си и тогава остава само Истината.

Като Мене никой не говори

Казвате: Ние сме слушали много проповедници като тебе. – Наистина много проповедници сте слушали: мнозина са ви говорили за Правдата, Истината, Светостта, но като Мене никой не ви е говорил. (44/стр. 293)

Проповедници много, но като Мене никой не говори. Аз строя Живота отвъд живота. Аз строя Живота на основата на истинолюбието. То е вечната скала. Истината е предвечен Дух и Аз съм там от памтивека и чакам да дойдете в Моята предвечност. Моята наука надхвърля общоприетото духовно знание. Аз не искам Моите ученици да очакват Възкресение, а да го създадат в самите себе си. Ето защо ви трябва Любов, защото след Любовта ще станете реки от светлина. И тогава, когато обикнете дори един обикновен камък, той ще стане скъпоценен.

Отваря входа на Царството Божие

Вие мислите, че и без Учител може да влезете в Царството Божие. Лъжете се, без Учител никой не може да влезе в Царството Божие. (44/стр. 310)

Учителят отваря входа на Царството Божие. В Него е съкровеното наставление. Учителят е скрит в нашия дух, в нашата дълбочина. Учителят казва: „Остави смъртта си да умре, а ти следвай Моите наставления.“ Смъртта, това е злото, което трябва да умре. Без Моите наставления вие си оставате уязвими, защото Аз съм пътят към Царството Божие. Всички притежават енергия, но Учителят притежава Дух.

Във връзка и с живи, и с умрели

Мога чрез тази виделина да се съобщавам с напредналите американци, китайци, японци, с вашите заминали за другия свят, светът на Божествената хармония. (45/стр. 17)

Чрез виделината съм във връзка и с живи, и с умрели, и с изостанали, и с напреднали. Учителят е същество, което прониква в сърцевината на нещата. Учителят е навсякъде. Да любиш, то е да даваш енергия, а да си мъдър, то е да даваш Дух. Думата връзка е велика дума. Който я познае, той става цар и господар на себе си и на пътя си.

Което ви говоря, това съм Аз

Някои искат да знаят кой и какъв съм Аз. Което ви говоря, това съм Аз. (45/стр. 17)

Това, което ви говоря, е Моята същност. Търсете Ме в Словото и ще Ме откриете в Духа. Говоря ви, защото искам да ви предпазя от пропастите в човешката мисъл. Когато казвам „молете се“, това означава да си изработите способност за възприемане на Истината. Който има Любов, ще очисти всички свои намерения, всички свои пътища и ще гледа и наблюдава нещата чрез духа си. Моите ученици нямат амбиции, Моите ученици имат Любов и чрез тази Любов те откриват пътя си към Мене.

Всеки ден срещам Бога

Аз всеки ден приказвам с Бога, как да не вярвам в Него? (45/стр. 66)

Всеки ден срещам Бога и се разговарям с Него. Аз живея в място, в което няма нито ум, нито свят, нито време. В това място те са отстранени. Това място е наречено Безпределното. Във Вечността се разговарят душите, в Безпределното се разговарят духовете. Аз говоря с Бога като дух с дух. За да живееш с Бога, трябва да си дух. Бог не разговаря с човеци.

Десет милиона години Ми трябват

За тази работа, върху която сега работя, Ми са потребни най-малко 10 милиона години, за да я докарам поне до един край. (45/стр. 77)

Десет милиона години Ми трябват да довърша една работа. Според вас това е много време, а според Мен е малко. То е една разходка за Духа. Моите ученици са избрани, но не светът ги избира. Моите ученици не са същества от света. С тях ще устроим новата духовна родина. Кой е белегът на Моите ученици? На Голгота те се извисяват. Тези, които на Голгота се провалят, не са Мои ученици. Те остават за бъдещето. Действията на Моите ученици са в това, че те създават Вечност. Те имат Любов, която ще напусне земята и те ще дойдат при Мене. Но за една част от Моите ученици за да ги подготвя, Ми трябват десет милиона години.

Аз проучвам всичко

Аз проучвам всички камъчета, всички рекички, всички цветя и по тях мога да определя каква е била природата преди 2000 и пет-десет хиляди години. (45/стр. 89)

Аз проучвам всичко: и ограничения, и необятния космос, от камъчето до дълбините на Духа. За Мен този свят е един необходим театър, но Аз и него проучвам и казвам: да обичаш работата си, то е еликсир на живота. Аз съм строг, но прощавам на всички Мои ученици. Да прощаваш, значи да не губиш себе си. Аз живея в абсолютната Любов. В нея няма нито изгрев, нито залез. В нея има само безпределност.

Смъртта се страхува от Мене

Отсега нататък Мене няма да разпъват. (45/стр. 90)

В миналото Ме разпъваха, но вече съм приключил. Казвам: Който се страхува от Бога, и смъртта се страхува от него. Смъртта се страхува и от Мене. Смъртта онемява пред Моята безпределност. Моята безпределност е Моята неуязвимост. Що е безпределността? Живот в най-дълбоката Древност. Безпределността е живот в най-древния Дух, в най-древната Мистерия. За тази Мистерия никоя Свещена книга нищо не знае. Най-древният Дух няма име и за Него няма понятия. Той вечно ще остане забулен. Вие мислите, че Аз имам име. Аз също нямам име. В безпределното няма имена.

Няма въпрос, който да не съм проучил

Няма въпрос, който, бил той от социално или духовно гледище, да не съм го проучил; разбирам го по форма, по съдържание и по смисъл… (45/стр. 129)

Няма въпрос, който да не съм проучил. Казвам: Смъртта разрушава човека, но не и духа му. Казвам: Истинолюбието е древен източник на чиста сила. Казвам: Да любиш, означава да даваш свещена енергия. Казвам: Будността е самото блаженство. Казвам: В кризата виж своите заблуждения. Казвам: Намерението решава дали ще отидеш при Бога или при дявола. Всичко това, което ви казвам, е само въведение, но то бавно ще ви води към истинската родина, която се нарича Дух и Нетленност. Това е мястото, където ви чакам.

Аз никога не умирам

…Българите ще научат, че Аз не умирам. И вие, които не искате да умирате, елате на това място, в което Аз живея. (45/стр. 130)

Аз никога не умирам, защото мястото, в което живея, е Дух и Истина. Човекът се спасява в Духа, а не в човешкото, не в красотата, не в щастието, не във вярата, а в Духа. Чистият Дух в нас е висша Истина, но човекът търси на живот и смърт нови заблуждения. Но Моите ученици ще ги извадя от света. И тогава светът ще види своята нищожност. Да живееш по човешки, значи да строиш в себе си смъртта. Който живее по Моето учение, строи в себе си Духа. Ученикът не умира, той се завръща в Духа си. Който умира, не е ученик. Ученикът е подготвен. Той лесно се отделя от тялото, сиреч от смъртта и окръжаващата среда. А лицето на ученика е усмивка, която смразява смъртта.

Откъде ида и къде отивам

…Българите. Като пътувам за някъде, те Ме запитват: „Отде идеш и накъде отиваш, с каква цел пътуваш“ и т.н. Веднъж казах: От слънцето ида да правя наблюдения в България. (45/стр. 134)

Никой не знае откъде ида и къде отивам, защото Аз идвам от Несътвореното и отивам в Бепределното. Има само един път – от Безкрайното в Безкрайното. Ние идваме от Древността и отиваме в Древността. Аз не действувам в този свят, защото действията създават време. Аз действувам, но несътворено. Е, как ще разберете това?

Това, което говоря, е Божествено

Вече толкова години работя върху едно и също нещо, а поповете се мъчат да съборят това, което Аз уча. Ако това, което говоря, е Мое, то и Аз бих започнал да го събарям, но понеже то е Божествено и друг след Мене няма да дойде да говори така, то българите трябва да построят живота си върху това Учение. (45/стр. 137)

Това, което говоря, е Божествено. Аз говоря от Несътвореното безименно. Ако действуваш Божествено, ти си несътворен. Ако не действуваш правилно, ти си смъртен. Любовта е, която действува несътворено. Казвам: Действувай с Любов и твоята душа ще излезе от капана на земята. Животът е Тайна в Бог, а Бог е отвъд земята, отвъд ограниченията.

Лошото положение в България

След това се връщам в живота, гледам там какви неща стават; връщам се към миналото и гледам кога са замислени тези неща, та днес вече се реализират. Минават хиляди години в минутата и виждам кога тия събития са замислени и са взели това лошо направление. Следя и виждам, че преди 2000 години един български жрец е завъртял крана на живота в крива посока и нему днес се дължат тия последствия. (45/стр. 176)

Лошото положение на България се дължи на един черен български жрец от миналото, който измени на Бога и завъртя пътя на България в разрушението. След него много хора избраха пътя на смъртта. Този жрец отначало се развиваше правилно, но постепенно достигна до застой, а в застоя не можеш да се обновяваш. А когато не можеш да се обновяваш, се проваляш. Този жрец не успя да заложи живота си за Истината.

Затова Аз съм в България

Затова съм Аз в България – да ви завъртя крана на това колело на живота и след 2000 години ще Ме търсите, ще искате да знаете кой е сторил това нещо. (45/стр. 176)

Аз съм в България, за да превърна смъртта в живот. Аз съм в България, за да преобразя разрушението и да превърна тъмнината в озарение. Моето присъствие създава душа и Вечност. Жрецът ще бъде преобразен, защото всичко, което е в Моите ръце, се учи. Аз съм, който ще го преобрази.

Аз виждам в невидимото

Аз виждам това, което другите не виждат. (45/стр. 211)

Аз виждам в невидимото. Аз живея в Център, в който няма нужда от земя, вода, въздух и огън. Аз искам да заживеете като Мене в Любовта. Който е заживял в Любовта, е станал духовен. Бремето си е отишло. За Любовта всичко е прекрасно – зимата е топла, лятото е хубаво, пролетта е чудесна, есента е красива. Любовта е виждащата сила на живота.

Аз говоря това, което Бог иска

Аз съм дошъл да кажа една велика Истина, какво говори Господ, Когото познавам много добре. (45/стр. 221)

Аз говоря това, което Бог иска. Аз познавам мълниеносното тайно знание. Аз познавам и великата Божественост. Аз познавам и Мистерията, която е извън тайното знание и Божествеността. Аз не търся нещата, Аз живея в тях. Любовта към Истината изработва богосъзнанието, а това богосъзнание ще реши всичките ви въпроси – и отсамни, и отвъдни.

Който Ме изучава

Някой казва: Аз съм болен. – Следвай Моя път и всякаква болест от вас ще изчезне. – Ама не съм учен. – Следвайте Моя път и наука ще придобиете. – Как да го следвам? – Изучавайте Ме. (46/стр. 260)

Изучавайте Ме и болестите ви ще изчезнат. Изучавайте Ме и трудностите ви ще изчезнат. Изучавайте Ме и бремето ви ще изчезне. Изучавайте Ме и ще придобиете чистата духовност. Казвам: Човек без Любов, това е едно постоянно умиране. Който Ме изучава, ще оживее и в смъртта.

Аз съм виждал човешката душа

Питам ви: Виждали ли сте човешката душа? Аз съм я виждал. Не съм виждал по-красиво нещо от човешката душа на земята. (47/стр. 174)

Аз съм виждал човешката душа. Тази висша душа е Любов, а не свят. Тя е Любов, а не логика и размишления. Тя е живот, който е скрит от хората. Тя е засега друга реалност. Тя е Любов, а не желание. Желанията са завръщане в тяло, а Любовта е завръщане в Бога.

Природата е пълна с разумни същества

В света не са само тия хора, които вие познавате. Природата е пълна с разумни същества, при които Аз мога да живея. (47/стр. 288)

Около нас е пълно с разумни същества – и видими, и невидими. Който има Любов, тези същества му разкриват в безмълвието дълбоки тайни. Любовта е океан без брегове, без граници. Който обича земното, той придобива своите граници, своите брегове. Който обича неземното, той се освобождава от граници и брегове. Казвам: Изучавайте Истината и след нея ще можете да изучавате всичко друго. Който познае Истината, уединението му става съкровище. Ето защо е казано: „Царството Божие е вътре във вас.“ И наистина Царството Божие е навътре.

Учителят идва навреме

Всичко ще дойде навреме за онзи, който слуша. И Учителят ще дойде и хиляди години ще помага. (47/стр. 313)

Учителят идва навреме при Своя ученик. Учителят слиза не само в света, но и в заблудения космос, за да учи Своите ученици. И който умее да слуша, той излиза и от света, и от космоса. Учителят ни учи правилно да пътуваме към себе си. Да пътуваш правилно към себе си, значи да се наслаждаваш на своята съкровена природа и на пътя си към своя древен Център, който е Учителят.

Аз живея в двата свята

Аз живея едновременно и в този, и в онзи свят. Разговарям се едновременно и с хора, и с духове. (48/стр. 81)

Аз живея в двата свята и съм извън тях. Аз говоря и с духовете, и с вас. Има много духове, които страдат – и облечени в тяло, и без тяло. И за духовете има студ, макар че няма тяло. Това е друг студ, психически студ. То е, когато духът не познава съкровеното, което го топли. Тогава той изпада в особено психическо състояние, което е студ. С какво се срещат духовете в другия свят? Със своите илюзии. Но много от тях Ме търсят за помощ и Аз ги намирам.

Познавам Христос

Познавате ли Христа, за Когото говорите? – Ти познаваш ли Го? – Щом говоря за Него, познавам Го, много пъти сме се разговаряли. Говорили сме за велики работи, за Божиите закони. Питал съм Го как са създадени небето и земята. (49/стр. 29)

Познавам Христос. Много нещо е имало между нас. Много пъти сме се обменяли. Във висшия свят обмяната е Мъдрост с Мъдрост. Христос е велико Божествено същество. Той е сгъстена форма на Божията Светлина. Ние се познаваме и не се познаваме, защото живеем в Безкрайното. Христос е богат с Любов и Истина, с Дух и Свобода. Христос е една много близка Истина до човека, но човекът е заблуден поради себе си и той търси тази Истина някъде много далече.

Доверете се на Мене

Сега и вие сте пред една дилема – не знаете кой път да хванете. Доверете се на Мене. Бъдете сигурни, че ще ви изведа на брега. (49/стр. 51)

Доверете се на Мене и ще преплувате света. Доверете се на Мене и ще преплувате космоса, защото Аз съм Мистерията на Пътя. Аз познавам и Пътя, и изчезването. За Мен има само един Път. Свещен е той. Той се нарича Единство с Бога.

Аз понасям всичко

Знаете ли какви усилия трябва да правя, за да понасям нечистотиите и миризмите на хората? Мислите ли, че за Мене не е по-добре да се вдигна с крилцата си и да отида на онзи свят между разумни, благородни същества, с които мога да се разбирам? Това е хиляди пъти по-добре за Мене – да вляза в истинския живот. Но дошъл при тези условия, Аз понасям всичко. (49/стр. 58)

Познавам и голямата нечистота в този свят, но достойните ще ги извадя. Познавам и великата чистота. В тази чистота няма въпроси. Но има само един начин на работа. Който знае този начин, е извън света. Този начин, този метод се дава от невидимия свят. Този начин създава пространството на Вечността.

Ако кажа една дума

Какво представя Светата църква? Тя е Любовта. Тя е чиста, Света Дева, на която всички ангели и архангели, всички светии се кланят. Светеща е тази Дева… Аз съм виждал лицето на тази църква… Ако кажа една дума в името на тази църква, нови души се раждат, мъртви възкръсват, слепи проглеждат, глухи прочуват, неразумните стават разумни, слабохарактерните проявяват характер. (49/стр. 29)

Мога да възкреся умрелия. Мога да върна зрението на слепия. Мога да върна слуха на глухия, защото Царството Божие е вътре в Мен, защото Храмът на Бога е вътре в Мен. Храмът в Мен, Бог в Мен – това е Първичната църква. Тя е, която лекува. Но при сегашното положение да излекуваш човека, е по-голямо зло, отколкото да не му помогнеш. Малцина ще разберат това.

Моята най-древна същност

Това, което правя и съм направил, Аз съм го опитал, проверил и го зная като абсолютна Истина. (49/стр. 159)

Учението ми е основано на многобройни опити. И затова живея вътре в Истината и говоря чрез нея. Посветените са я вкусили, но Аз живея чрез нея и това е Моят опит. Аз не се занимавам с обикновената наука или с религия. Аз се занимавам с Любовта, Мъдростта и Истината, а те са същността на Бога. Любовта, Мъдростта и Истината са Моята най-древна същност. Аз познавам Бога като абсолютна Истина. Но Аз познавам и друга Истина, която е неведома и която е дълбоко скрита в Моята Бездна. Ето защо нито светът, нито дори ангелите Ме познават.

Моята светлина

Като запаля свещта, на Моята светлина могат да дойдат десетки и стотици хора да се ползуват от нея. (50/стр. 12)

Моята светлина огрява не само този свят. Да дойдеш при Мен – това е Мой призив, значи съм те повикал. Близо до Мен вие можете да растете. Аз съм вашите благоприятни условия. Около вас съществуват безкрайни неща и опасности. Но Аз казвам: Елате при Мене в Моята Безкрайност. По-хубави условия от Моята Безкрайност няма да намерите.

Всички Мои опити

Всички Мои опити, всички велики идеи, всички изобретения, до които съм достигнал, са реализирани при най-големи мъчнотии и страдания. (50/стр. 27)

Моят опит е произлязъл от големи страдания. След многото страдания идва големият опит, голямото благословение. След голямото страдание ние започваме да виждаме, че около нас съществуват само безкрайни неща. На кого е дадена Вечността? На духовността. На кого е дадена Безкрайността? На Божествеността. Откъде е произлязло страданието? От неумението да разбереш Любовта, да разбереш Бога. А щом не си разбрал Любовта, ти не умееш да вършиш добро.

Аз се разговарям с животните

Сега на вас се вижда смешно, че съм се разговарял с котката. Това е факт, разговарях се. Човек може да се разговаря с животните. Наистина езикът им е различен от този на хората, но мога да се разговарям и разбирам с тях. (50/стр. 57)

Аз се разговарям с животните. Вие казвате: „Това е котка.“ Но котката е древна същност, слязла от Бога. Котките са голяма тайна на Битието. Котките са умеещи същества. Те имат много тънък усет за тайните на живота. Котките са скрит, древен и тайнствен свят на Духа и волята. С този Дух се разговарям Аз.

Не може да Ме мръдне на милиметър

Някои искат да Ме изгонят от България, но казано е да говоря и Аз ще говоря. Цялото човечество да се опълчи против Мене с цел да Ме изпъди, няма да бъде в сила да Ме мръдне нито на милиметър от мястото ми. Нека всички знаят това! (50/стр. 63)

Цялото човечество не може да Ме мръдне на милиметър. Аз съм изградил своята Божественост на тайно вътрешно място. И затова съм тук в България – да чуе тя тази Божественост. В този свят е дошло едно велико същество, за да му помогне. Това същество се нарича страданието. Казвам: Страданието е дошло, за да се върнем в Безкрайността. Страданията са духовно лечение. Когато се излекувате, ще дойдете при Мене и ще си отдъхнете във Вечността.

Аз съм богат вътрешно

Аз съм толкова богат вътрешно, че всичко мога да нося; за Мене няма мъчнотии и страдания, които не мога да понасям – от нищо не се страхувам. Мъчението е играчка за Мене. (50/стр. 65)

Аз съм богат вътрешно, защото богатството е в Центъра, а не в периферията. Всичко мога да понеса заради този Център, заради този Бог. Що е богатството? Богатството, това е безсмъртието. Смъртният не може да бъде богат. Що е богатството? Това е Моята вътрешност, Моята Безкрайност. Тук, в тази Безкрайност, ще се срещнете с Мен. Вътрешното Ми богатство е въпрос на Моето тайно уединение. Там е мястото, където ще Ме търсите. Аз живея в Безпределното.

Моят дух е разрушител

Казват: Ще те разпнем! – Кое ще ми разпнете? Мислите ли, че като убиете тялото ми, ще Ме премахнете? Аз не живея в тялото си. Тялото ми е привидна маска. Като изляза от тялото си, Аз ставам опасен. (50/стр. 66)

Аз не живея в тялото си, Аз живея в духа си. Какъвто си ти, такъв е и твоят дух. Моят дух е разрушител. Моят дух е разрушил света, времето и пространството. И затова казвам: Ако светът ви е разрушил, не сте в Моето Учение. Моят дух носи в себе си древно съзнание. Това е съзнание, което Вечността не може да побере. Аз съм създал Тайната на Вечността в Себе Си и затова виждам този свят толкова беден. Аз съм създал Вечността в Себе Си, но живея на друго, по-дълбоко място.

Мнозина идат при Мене

Мнозина идат при Мене с молба да помогна на някой болен или сакат. Досега нищо не съм отговарял, но сега казвам: Идете при сакатия, при слепия и ги запитайте готови ли са да запалят своите свещици. Ако са готови, и Аз съм готов да им помогна: ще развържа краката на сакатия и ще отворя очите на слепия. Като Ме слушат, лекарите ще кажат, че това е лъжа. Нека направим опит да видят кой лъже. Доведете при Мене слепия, който е готов да запали свещицата си, да направим опит с него. Ще пипна очите му и той ще прогледа. (50/стр. 112)

Готов съм да излекувам всеки, който е готов да запали своята свещ, своята Божествена природа, своя устрем. Иначе Аз не се меся. Имам думи, които са скъпоценни камъни, но за да Ме разберете, ви трябва особен начин на мислене, нов духовен начин – духът трябва да се намеси. Вътре в Мен се намира вашият Път, но трябва да се самозапалите, трябва да се самоустремите, трябва да замените страха си със слънцето, трябва да събудите чистата си духовност. Който не е верен на Истината, по-хубаво да не Ме уважава, защото ще изгася свещта му.

Тя е вдъхновителят на Вселената

Истината, с която всеки ден правя опити, никога не Ме е излъгала; всичките ми опити са сполучливи. Тя е началото на бъдещия велик живот, който иде на земята. (50/стр. 113)

Истината никога не лъже. Аз живея с нея. Истината е вечният живот. Истината е методът на вечния живот. Истината е начинът на Божественото съществувание. Истината е наставникът на Божествения живот. Тя всичко коригира. Тя е вдъхновителят на Вселената. Тя е скрита зад мрака и зад светлината. Тайна е тя. Който я познава, познава и Мене.

Аз говоря с духовете

Ще кажете, че се разговаряте с духовете. И Аз се разговарям с тях. При това Аз не се нуждая от медиуми, направо се разговарям с духовете. (50/стр. 134)

Аз говоря с духовете. Духовете са един странен свят, скрит вътре в Бога. Те са съзнателни. Когато духовете са в своя чист вид, те са блажени. Има и духове, които живеят в дълбоко безмълвие. И в това е тяхната вечност. Само духове, които са постигнали овладяване на себе си, умеят да се наслаждават на своето безмълвие. Те са богати с вечност, те имат уют в себе си. Духовете наблюдават реалността според способността си да се владеят. Аз познавам духовете и имам тайни наблюдения върху тях. Духовете живеят в скритото движение на Бога. Но Аз познавам и това, което е отвъд движението.

Аз не живея на земята

И тъй, задачата на ученика е да се запознае със своя Учител. Де е неговият Учител? На небето. По форма Учителят може да е на земята, във физическо тяло облечен, но по същество Той не живее на земята. (50/стр. 135)

Аз не живея на земята. Моята сила не е в Моето Слово. Словото е само повод. Моята сила е скрита в един таен живот. Моят таен живот е същевременно и тайният живот на Бога. Аз съм независим от света и от вселената така, както Бог е независим. Бог живее в света и във вселената, но е независим. Учителят е отражение на Тайната на Истината на земята. Учителят действува чрез Истината. Учителят действува чрез Бога. Учителят е Мъдрост без знания, но Той използва знанията. Учителят живее в мига и отвъд него. Що е мигът? Момент без време. Учителят е пазител на нещо много древно.

Моята свещ е вечен Огън

И Мене често Ме питат: – Палиш ли свещи в черква? – Не паля. – Защо? – Защото Моята свещ гори постоянно и на нейната светлина могат да четат всички. – Гори ли кандило в стаята ти? – Не гори. – Защо? – Моето кандило постоянно гори, няма нужда да се пали и гаси. (50/стр. 146)

Моята свещ е Моята Любов. Моята свещ е вечен Огън. Моята свещ е истинската първична, духовна светлина. Аз горя, защото живея в Себе Си, в дълбините Си. Аз горя, защото познавам собствената Си Тайна. Който Ме разбере, ще гори вечно. Който Ме разбере, се превръща във вечно запалена свещ. Аз съм вечният Огън, който всички търсите.

Абсолютна вяра в Учителя

И тъй, ако искате да бъдете ученици, първото нещо, което се изисква от вас, е да имате абсолютна вяра в Учителя си. (51/стр. 114)

Който има абсолютна вяра в своя Учител, само той Го познава. Който вярва абсолютно в Мен, той придобива реално виждане. Който вярва абсолютно в Мен, той придобива себе си и своето Божествено виждане. Който Ме познае напълно, той изчезва в Моята Безкрайност.

Загубената дума

На човека е дадено богатство, знание, сила, обич, въпреки това той е недоволен. Защо? Той търси онова, което е загубил. Какво е загубил? Една дума. Щом намери загубената дума, той става щастлив. Кога ще я намери? Когато намери Учителя. (52/стр. 285)

Думата Учител е тайна дума на Свещеното, Непознаваемото и Скритото. Казвам: Който е изчезнал в Мене, се е превърнал в скъпоценен камък. Който е изчезнал в Мене, е станал подобен на слънцето. Който има Любов, ще дойде при Мен, защото той ще придобие способността да изчезва от себе си и да се връща вътрешно в своя Учител. Вътре в Учителя си той ще открие тайната дума. Тайната дума е подареното висше състояние на ученика от Учителя. Тайната дума се случва в Духа. На тази тайна дума се наслаждава дори и Тишината.

Само в най-тежките условия

Само при трудните условия на живота си човек може да се докосне до дрехата на своя Учител и всички несгоди моментално ще изчезнат. (53/стр. 34)

Само в най-тежките условия може да се докоснете до Мене и да Ме познаете. В най-тежките условия животът пропада, а Истината стои там и чака голямото пробуждане. Истината съм Аз, който ви чака. Аз искам да отнема вашия ад, вашите заблуждения. И искам да ви дам нещо ново, а то е Вечността, то е Любовта, то е Вечната книга.

Един ден като Ме срещнете

Един ден като Ме срещнете, ще благодарите, че ви извадих от кръстопътя, на който бяхте застанали и ви показах правия път. (53/стр. 64)

Един ден като Ме срещнете, ще благодарите, че ви извадих от кръстопътя. Кръстопътят – това е светът, но вие не сте от света. И затова ида да ви подам ръка. И ако имате Любов към Мене, Аз ще направя свещеното изричане. И вие ще станете свободно дихание, дихание от друг свят. А тези, които Ме познаят, ще стана за тях Тишина, пропита с Дух.

Не ще се освободите от Мене

Не мислете, че ще се освободите от Мене. Един ден ние пак ще се срещнем и Аз ще благодаря, че думите ми са паднали на добра почва и са дали плод. (53/стр. 64)

Не ще се освободите от Мене, защото Аз съм вашият избавител. Казвам: Имайте Любов към Учителя си, защото това е Любов към Бога. А когато имаш Любов към Бога, тогава твоите врагове са в Неговите ръце. Който има Любов към Мене, ще разпознае в себе си Божията Воля и ще постигне чистия вид на молитвата си, ще постигне чистия си път. Не може да се освободите от Моята същност и от Моята Безкрайност. Те ви чакат с едно велико търпение.

Велико изричане

Аз произнасям същинското име на Бога само един път в годината и когато го произнеса, душата ми се отваря като през месец май и се изпълва със свещен трепет. (53/стр. 149)

Аз произнасям тайното име на Бога само един път в годината. Аз влагам всичко в това произношение. Това е толкова велико изричане, толкова велико име, че те отделя и от времето, и от Вечността и те въвежда в Потайната на Бога, в Неговата Мистерия. Това е прадревно Слово, което религиите са изгубили. Но за да го произнесеш, трябва да придобиеш един особен глас – глас, който е бил преди безсмъртието.

Аз виждам душата на нещата

Аз виждам проявите на душата всеки момент… Аз се разговарям с нея и виждам, че тя крие в себе си велика история. (54/стр. 112)

Аз виждам душата на нещата. Аз виждам нейната тайнствена слава. Аз познавам нейната история. И казвам: Душата вижда повече от света. Душата вижда повече от смъртта и живота. Душата вижда съкровеното, скритото и затова тя не е жител на този свят. Който е придобил душата си, е придобил нещо съществено и тайнствено, което е скрито в Бога. Душата е Любовта – образът на пътя към Бога, защото тя отключва Божии, а не земни тайни.

Аз съм Дихание от Древност

И при Мене идват много, искат да отворя Свещената книга и да им чета. Казвам: Не съм тук. – Как да не си тук, нали те виждаме? – Виждате Ме, но Аз не съм тук. – Как да си обясним това? – С тялото си съм на земята, а с Духа – на слънцето. Щом отида на слънцето, топлината и светлината му се увеличават. Щом се отдалеча от него, топлината и светлината му се намаляват. (55/стр. 12)

Не съм тук на земята, но вие понеже Ме виждате тук, мислите, че и Аз съм от земята. Аз съм Дух, а Словото ми е чисто и неизменно. Чистото е непробиваемо. Казвам: Постоянното пречистване прави Словото непобедимо. Чистото Слово е живот в едно велико съзнание. Аз съм Дихание от Древност. Аз съм Тайната, която скрито диша във вас.

Аз мога да влизам в нещата

Някога вляза във въздуха и веднага се яви вятър. Щом изляза от въздуха, времето утихне. Като дойде бурята, оплаквате се; като дойде зефирът, доволни сте. Някога съм зефир, някога съм буря. Всичко събарям на пътя си. (55/стр. 12)

Аз мога да влизам във вятъра и да излизам от него. Мога да направя от вятъра и буря, и полъх. Аз мога да влизам в нещата и да живея в тях вътрешно. Навсякъде прониквам. Вятърът е инструмент на Моя Дух. Вятърът е същество, с което мога да говоря и той Ме чува. Вятърът дори си има свой собствен поглед. Какво ще кажете на това? Който има духовно мислене, Ме разбира.

Аз съм причината

За всяко нещо, което е ставало и става в света, все Аз съм причината. (55/стр. 13)

За нещата, които стават в света, все Аз съм причината. Аз въздигам и обожествявам. Аз отключвам пътя на хората и Аз го заключвам. Мене никой не може да Ме излъже, защото познавам думите на очите. Очите са древната същност на човека. Очите на човека са неговата Истина и понеже познавам Истината, в която живея, познавам и очите. Има очи, в които живеят ангелите. Има очи, в които живеят боговете. Казвам: Твоите очи са твоята Истина. За Моите очи не мислете, не се изказвайте.

Това, което не знаете за себе си

Аз зная това, което човек не знае за себе си. (55/стр. 158)

Това, което не знаете за себе си, Аз го зная. Аз ви помня още от древната вътрешна война. Аз вселявам в човека и времето, и Вечността. Времето го дарявам на неразумните, а Вечността я дарявам на разумните. Който е запалил Любовта в себе си, единствената истинска свещ, той разбира какво говоря. Знам какво правите и в живота, и в смъртта. Познавам вашите пътища, защото съм извън тях. В неведомото пътища няма.

В невидимия свят мълча

В невидимия свят Ме считат за най-мълчаливия човек, а на земята съм най-разговорчивият. (55/стр. 203)

В невидимия свят мълча, защото това е разумен и Божествен свят. Там говор е ненужен, всичко се схваща мълниеносно. Тук Тайната на живота е в бързината. Тук мракът е светъл. Мракът е светъл, ако и ти си светъл. Тук си богат, защото имаш себе си, същността си. Защо мълча тук? Защото който е разбрал дълбината на Бога, замълчава. Казвам: Хората произхождат от боговете, но тук Аз наблюдавам Човека, а Човекът произхожда от Бога.

Не мога да ви дам всичко

Не мислете, че ще ви дам всичко, каквото имам. (55/стр. 205)

Не мога да ви дам всичко, каквото имам. Че как ще понесете тази Безкрайност? Че вие още Вечността не сте разбрали и проучили. Вие се занимавате с легенди, а Аз се занимавам с това, което е скрито, защото зад легендата има друга легенда. Казвам: Който Ме срещне в пътя си, е благословен. А това, което ще му дам, е много повече от света.

Никой не знае кой съм Аз

После ще се питате кой е Учителят. Кой е Учителят, не знаете. Аз минавам под псевдоним. Никой не знае кой съм Аз, но можете само да предполагате. (55/стр. 212)

Никой не знае кой съм Аз. За Мен е необходим специален усет. А той се изработва само в безмълвието на Бездната – прадревната Мистерия. Аз съм древен ръкопис на Бездната. Аз съм неизмерима Тайна. И след всичко това някой ще говори за Мене. Мен дори боговете не Ме познават, но те са близки с Мен. Аз знам как точно огънят е произлязъл от Духа, но за много неща мълча.

Когато гледам през Любовта

Лупата, с която Аз си служа, е средство да ви изучавам. Като гледам през нея, Аз показвам, че съм господар на времето и пространството. (55/стр. 217)

Когато гледам през Любовта, всичко виждам ясно. Любовта е Моята лупа. Тя вижда такива подробности, които човешкото око не може да види. Тя вижда неуловими неща. Любовта е най-древното Око на Бога. Всяка енергия, която попадне в Любовта, се преобразява. Чрез Любвта и Аз ви преобразявам. Любовта е постоянно служене. Бил съм на кръста и там също съм служил на Бога.

Който умее да вижда

Чрез лупата Аз виждам всичко. И в Библията виждам такива неща, които иначе не се виждат. Чудни работи се виждат през лупата. Тя съществува в ума ми като особена геометри ческа форма. (55/стр. 217)

Лупата е проекция Божия. Тя вижда в потайните кътчета на самия Бог. Чрез лупата прониквам в Бога. Любовта е единството, а единството е истинската храна. Който умее да вижда, се храни от виждането си. Аз се храня с истинска храна. Що е Моята истинска храна? Да се храня, значи да съм в Бога. Всяко друго хранене е гладуване. Истинското хранене започва с преданост към Бога.

Един щастлив човек на земята

Ако има един щастлив човек на земята, това съм Аз. (55/стр. 290)

Хората говорят за щастие, а на земята има само един щастлив човек. Щастливият човек съм Аз. Не е лесно да разберете тази мисъл. Казвам: Щастието, за което говоря, е извън света, извън слънчевата система. Щастието е нещо вътре в Бога, а не в човека. Щастието е лъч от друго Слънце – Божественото Слънце. На това Слънце живея Аз. Казвам: Неизговоримо е Моето Слънце, защото е несътворено. Щастието, за което говоря, не се побира в това човечество. Щастието не е в човечеството, то е в Мене.

Аз съм извън живота

Туй е едно случайно явление, че съм дошъл в този свят. Но и за това има известен ред. (56/стр. 58)

Дошъл съм в този свят между другото. Тук нямам много работа, защото тук трудно се разбира първичното, истинното знание. Аз познавам един Бог, който не е нито живот, нито смърт. Аз познавам един Бог, Който е по-висш от живота. Но вие първо трябва да станете ученици, за да Ме познаете, защото Аз съм извън живота. И вие трябва да извървите един определен път, за да Ме разберете.

За да Ме разберете

Мислите ли, че ако не разбирате езика на природата, ще имате достъп до Мен? (56/стр. 178)

За да Ме разберете, трябва да разберете езика на природата. Трябва да разберете земята, водата, въздуха и огъня, защото зад тях съм скрит Аз. Но вие трябва да извървите този път. В тези ограничения трябва да познаете пътя си. Има неща, които могат да съществуват само когато са ограничени. Вятърът е ограничение на диханието. Водата е ограничение на душата. Ако тези неща не са ограничени, те се изгубват в пространството. Който не ги проучи правилно, също ще се изгуби. Проучете ги, за да дойдете в Свещената Безкрайност, за да дойдете при Мене. Иначе ще се заблудите и ще останете в астралния космос.

Онзи свят е реален

Аз не обичам да говоря за онзи свят. Смешно е да говоря, защото за Мене е по-мъчно да се убедя, че има този свят, отколкото, че има онзи свят… Онзи свят за Мене е толкова реален, че съществуването на този свят трябва да Ми го доказвате, за да се убедя, че действително той съществува. (56/стр. 181)

Казвам: Онзи свят е реален, а този свят е под въпрос. Невидимият свят движи видимия. Мисълта, която е невидима, движи тялото, което е видимо. Има един свят, в който съществата са енергии. В този свят единият вид енергия е наречен мъж, а другият вид енергия – жена. А това подвежда. Казвам: Съберете тези две енергии в себе си и ще се родите в Първичното. Първичното ражда всичко. А след като сте влезли в него, ще бъдете два пъти родени. И тогава ще гледате, както и Аз гледам – с очите на Безкрайността.

Целият свят ще изчезне

Аз за Любовта въобще не съм казал дума. Ако Аз произнеса за Любовта само една дума, целият свят ще изчезне, няма да остане от него нищо, на дим и прах ще стане. (56/стр. 200)

Светът не може да понесе Любовта. Светът е слаб пред тази окултна Бездна от Безкрайност. За тази Любов Аз още не съм ви говорил, но ви подготвям. За да разберете тази Любов, първо трябва да образувате в себе си Вечността. Но Вечността е също само подготовка за тази Любов. Още много имам да ви говоря, но не смея да започна.

Неща, за които не сте и сънували

За пример, Аз ходя като вас, гледам като вас, но виждам нещо повече от вас. Вие не виждате това, което Аз виждам. (56/стр. 222)

Аз виждам неща, за които не сте и сънували. Но иначе Аз изглеждам като вас. Друг е Моят опит, дори и Вечността не го познава. Друг съм Аз и светът не Ме познава. Аз познавам самото тайнствено сътворяване на душата и нещата и ще дойде време, когато ще ви говоря за това. За нея – душата – и боговете не знаят.

Когато слънцето спре да изгрява

Един ден, когато залезе слънцето и изчезнат сенките, Аз ще се върна в Реалното. (57/стр. 327)

Един ден, когато слънцето спре да изгрява, Аз ще се върна в Моята Реалност. Но колцина от вас ще дойдат при Мене? Вие може да придобиете Вечността, но много неща още няма да узнаете. Велик е Бог и велики са пътищата Му. Вечността е само една подготовка. Тя е началото на пътя ви към Мене.

Тайни, които не трябва да ви разкривам

Природата за Мене е разумна. Тя ми е поверила известни Тайни и Аз нямам право да разкривам нейните Тайни, нито да давам ключовете на хората да бъркат в нейните каси. (57/стр. 339)

Дълбоката, невидима природа ми е поверила Тайни, които не трябва да ви разкривам. Това, което е допуснато да ви кажа, е работата върху чистотата на Словото. Чистото Слово доставя всичко необходимо. И не питайте защо страдате. Вие страдате, за да намерите своя път и затова Аз се радвам на вашите страдания. Ако не страдате, ще Ме изпуснете и ще останете в старата мъртва цивилизация.

Аз съм мярка за вас

Някои казват: „Не можем ли да станем като Господа?“ – Какво ще станете като Господа? Вие не можете да станете като Мене, че като Господа ще станете. Аз съм мярка за вас. Станете като Мене, че после ще мислите за по-нататък. (58/стр. 106)

Аз съм мярка за вас. Проучвайте Ме. Проучвайте и своя Дух. Той е безсмъртието ви. Той е вашата свободна енергия. Влезте в истинското ученичество. Това е себепознанието и това е безсмъртието. Що е безсмъртието? Непрекъснато развитие. Що е вашата цивилизация? Сбор от мъртви същества.

Такъв тесен път

Аз съм минал по такива пътища, през каквито човешката душа никога не е минавала. Аз не желая нито един от вас да мине по този път. Той не е път за минаване. Достатъчно е, че Аз съм минал по него, няма защо други да минават. (58/стр. 110)

Аз съм минал по такъв тесен път, какъвто вие не сте и сънували. И казвам: Не бъдете въвлечени в света, в робството. Помнете: Ученикът има мисия извън света. Овладейте себе си, защото който не е овладян, ще бъде завладян. Не се борете със ситуациите, а със злото в себе си. Вашата Любов трябва да победи злото във вас. Само така ще се приближите до Мен.

При създаването на света

В тази форма, в която съм днес, Аз не бях при създаването на света. (58/стр. 216)

При създаването на света Аз не бях във физическа форма. Аз нямам форма, Аз имам Дух. Духът е отвъд всяко сътворение. Духът е Тайна в ръцете на прадревния Учител, чието друго име е Бездна, така както човекът е Тайна в ръцете на своя собствен Дух. Оттогава досега слизам и помагам на определени същества, но не на всички помагам. Защо? Защото има помощ, която лишава човека от лично, вътрешно израстване.

Бил съм много пъти на слънцето

– Ама Ти ходил ли си на слънцето? – Така, както Ме виждате, не съм ходил. – Ама как си ходил?– То е Моя работа. (58/стр. 216, 217)

Бил съм много пъти на слънцето. Познавам жителите му. Те са Мои братя. Що е слънцето? Слънцето е най-чистият вид храна. Тази храна – енергия – доставя на човека всичко жизнено необходимо. Познавам и древността на слънцето. Засега е достатъчно да знаете, че древността е премъдра. Тя е като водата. Тя е плодородната енергия за съществата. Тя е част от Бога. Що е Бог? Казвам: Бог е всичко, което виждаш, и всичко, което не виждаш.

Аз виждам дълбоко

Аз виждам по-далече, Аз съм далекоглед. Виждам на 10, на 20 километра, виждам и по-далече, виждам на слънцето какво има. За Мене не са потребни вашите телескопи. Казва: – Какво виждаш? – Виждам какво става на слънцето. Не ми трябва телескоп да погледна на слънцето. (58/стр. 302)

Аз виждам дълбоко причините и потайните на Вселената. Аз виждам чрез проникване. Любовта е силата, която прониква навсякъде. За нея стените не са стени. За нея те са празно пространство. Любовта вижда във врага скрит приятел и в приятеля приятел. Аз виждам неща, които ги няма и във Вселената.

За да разберете смисъла на живота

Мене веднъж Ме пита един: „Какъв е смисълът на живота?“ Казвам: Много съм занят сега, последните научни изследвания казват, че в нашата слънчева система има 100 милиона слънца. Ще ти взема един билет да посетиш всичките слънца. Като се върнеш, ела при Мене, Аз ще ти кажа какъв е смисълът на живота. Защото и Аз пътувам, не разполагам с време и Аз сега пътувам между тия слънца и изучавам какъв е смисълът на живота. Като ида във всичките тия университети и свърша 12 факултета, тогава ще имам 100 милиона дипломи с по 12 факултета. Ако дойда на земята със 100 милиона дипломи по 12 факултета, какво същество ще бъда тогава Аз? (58/стр. 396)

Питат Ме: – Какъв е смисълът на живота? – За да разберете смисъла на живота, трябва да извървите 100 милиона слънца, 100 милиона дипломи. И чак тогава вашата Любов ще възприеме напълно Тайната на Вечността и ще я разбере, но това още не е разбирането на Учителя. После ще ви кажа за други слънца и дипломи.

Ще изгрява винаги и отвъд времето

Туй, което днес Аз внесох, то е Божественото, то ще мине като слънцето. Слънцето милиони пъти е изгрявало, но днешния ден изгряването носи нещо особено в себе си. (58/стр. 457)

Това, което внесох в света, ще изгрява винаги и отвъд времето. Моето Учение не е за времето, защото времето, това са същества на забравата, същества на падението. Моето Учение е за тези, които търсят Вечността, които търсят пробуждането. Това, което внесох в учениците, е за вечни времена. Аз внесох друго Слънце в слънцето. Моето Слънце е извън времената и времето, защото времето е избягало от Любовта и от Мен.

Аз мога да превърна желязото в злато

Учението Ми седи в това, че Аз мога да превърна желязото в злато. Разрешението седи в това, че Аз може да излекувам проказата. Учението седи в това, че Аз само с едно духване може да излекувам онези, които боледуват от туберкулоза. Учението седи в това, че онези, които имат повреда в мозъка, само като махна с ръка, умът им идва на място. Това е знание. (58/стр. 540)

Аз мога да превърна нисшето във висше. С едно духване болестите бягат от Мене, но Аз знам, че страданието е необходимост за израстването ви. И затова не ви пипам, защото искам страданието да разруши всичко излишно във вас. Моето Слово създава Огън. Имам в Себе Си четири вида Огън.

Не могат да Ме уплашат

На Мене някой се оплаква, че бил гладен. Аз на глада само като стисна вежди и той се уплаши и дойде хлябът. Като намръщя вежди, жаждата си отиде, цяла река потече към Мене. (58/стр. 540)

Глада и жаждата никога не могат да Ме уплашат. Те са от външния свят. Аз не съм от този свят, нито от другия свят. В тези два свята има и глад, и жажда, но в Моя няма. Аз познавам Евангелието на Бога, а не на света. Едно искам от вас – да оживите Бог в себе си. И тогава гладът и жаждата ще се страхуват от вас.

В Мен е Вечността

Вие трябва да благодарите, че Аз ви говоря. Никога човек не ми е говорил, както Аз ви говоря. (58/стр. 618)

Никога човек не ми е говорил, както Аз ви говоря. Ето, казвам ви: В Мен е Вечността, в Мен е и Пътят. От вас се иска само ученичеството. Вие трябва да се родите непорочно – в своя Дух, в своята Древност. И тогава ще кажа това същественото, защото между нас ще има свещен говор и тогава ще познаете Словото ми. Моето Слово блести като слънцето. Що е Моето Учение? Моето Учение е придобиване на Бога.

Говоря ви самата Истина

Говоря ви самата Истина, не абсолютната Истина, нея не може да ви я кажа. Ако ви я кажа, ще се опиете. (58/стр. 618)

Говоря ви самата Истина. Нея можете да я понесете. Не ви говоря за абсолютната Истина. За нея трябва време, други условия. Казвам: Голямата трудност в живота ви е време за преврат. Красиво нещо е голямата трудност. Тя е съдействие за излизане от ума, от вътрешната ви трудност. Аз ви я изпращам, за да дойдете при Мене. Ето, говоря ви самата Истина. Искам да се завърнете в Нероденото при Мене.

Учителят никога не умира

Вие казвате сега тъй: „Като си замине Учителят, какво ще стане с нас?“ Това е неразбиране, вие никога не поставяйте това. Аз не може да замина никъде. (59/стр. 111)

Учителят никога не умира. Учителят никога не заминава. Учителят само се скрива. Аз мога да съм до вас и да остана скрит за вас. Аз съм извън живота и смъртта. Аз живея в състояние, което няма име. Казвам: Който обикне Истината цялостно, ще му дам дар – интуицията – и тя ще го доведе при Мене.

Общението с Мене е освобождение

И трябва да се намери един човек, който ще събуди Божественото в нас. И той е Учителят. Учител е, който може да събуди Божественото в нас. (59/стр. 116)

Учителят е същество, което събужда Божественото във вас. А Божественото във вас, то е Вечността. Ако имате Любов към Мене, ще имате чисто виждане. Вие трябва да имате Любов, за да имате Вечност. Любовта ще събуди Вечността, а после ще дойде Мъдростта. Тя ще събуди Мистерията на Духа. Тогава ще ви кажа: Търсете Ме в мистичните неща. Много неща имам още да събуждам във вас. Но вие трябва да се освободите от страховете си – демоничните вериги. Любовта е, която къса веригите. И когато скъсате тези вериги, Аз ще имам друго Слово за вас. Но то ще бъде след като извървите пътя си и дойдете при Мене. Общението с Мене е освобождение.

Ако Аз те гледам с Любов

Аз да ви кажа защо любовно не ви гледам. Аз съм от тези, които обичат Истината. Който Ме гледа любовно, и Аз го гледам любовно. Не може да изменя този закон. Той е Божествен закон. (59/стр. 157)

Ако Аз те гледам любовно, ти вече не си човек.Ти вече си тръгнал по незнайния Божествен път. Ако Ме гледаш с Любов, ти ще израстваш все повече в себе си. Гледай Ме с Любов, за да събудиш душата си. Който умее да Ме гледа с Любов, Аз събуждам в него безсмъртието.

Ще Ме узнава вечно

Мнозина Ме питат кой съм. Казвам: За Себе Си Аз зная кой съм, но ако вие искате да знаете кой съм, това е ваша работа. Ако непременно искате да знаете кой съм, тогава намерете историята ми и започнете да я проучвате. (60/стр. 231)

Аз знам кой съм, но вие не можете да Ме узнаете. Който Ме люби, ще Ме узнава вечно. Помнете: Не съществува никакъв свят. Съществуват само вашите отношения към Мене.

Аз съм скрит

За Мене не може да знаете какво Аз мисля. Какво Аз мисля, ще видите как Аз живея, как Аз постъпвам. (60/стр. 251)

Аз съм скрит в начина си на живот. Никой не може да Ме изучава. Никой не може да Ме проучва. Ако някой вземе да Ме изучава, той ще се изгуби в Мене. Ако някой вземе да Ме изучава, ще се изгуби в Моята Безкрайност. Себе си можеш да изучаваш, но от Мене се откажи. Аз обитавам на опасно място.

Мога да се преборя с целия ад

Помнете: В сегашния случай Аз мога да се боря не само с вас, но и с целия ад мога да се боря. Разбирате ли какво значи това? И няма сила, която може да Ми противодействува! (60/стр. 340)

Мога да се преборя с целия ад. Адът не може да Ме понесе. Той не може да понесе Бог в Мен. Адът не може да понесе дълбокото в Мен. Моята Любов е енергия погубителна за ада. И затова адът не може да Ми устои. Но ада съм го оставил настрани, той не Ме вълнува. Казвам: Енергията е движещата сила на Духа. Енергията е хранещата сила. За Мен адът е само едно смутено място. Няма нужда дори да го поглеждам.

Аз мога да се разтварям

Седи някой при Мене и ми доказва, че може да живее… Казвам, стой там! Аз постепенно започвам да се изменям пред него, Аз се изгубя, няма Ме никъде. Търси Ме. Казвам, къде съм отишъл? Аз никъде не може да ида. След туй Аз постепенно пак се появявам. Казвам, като се изгубих, къде отидох? Като се изгубих, отидох на оня свят, за който ти мислиш. Като напуснах оня свят, Аз се явих в този свят, в който сме… Значи оня свят е близък, той е толкоз близък, но понеже ние не може да видим нещата, които са в другия свят, казваме: той не съществува. (60/стр. 350)

Аз мога да се разтварям и да се завръщам. Аз мога да влизам и да излизам. Аз влизам в един свят и излизам от друг. Учил съм ги тези неща в Духа. Това не е за света. Има живот в света и има живот в Духа. Животът в света е смърт, то е едно умиране. Животът в Духа е живот, то е едно одухотворяване. Учителят е същество от чиста енергия и затова се движи от енергия в Дух и обратно.

Познавам оня свят

Ходил съм в оня свят. Ходил съм и съм се връщал… (60/стр. 356)

Познавам оня свят. Той е безмълвен и разбираем. Чрез Свещеното Слово съм узнал Тайните на оня свят, а чрез Духа си го обхождам. И този, и онзи свят са ограничени. Тези същества не познават дълбините на Свещеното и дълбините на Тишината, защото те не са търсили дълбоко в Древността. Но въпреки това тези два свята са ми близки. И там имам ученици. Затова и ходя често там.

Той трябва да има знание за Мен

То иска знание, за да повярват в Мене. Аз откъде съм дошъл? Кой съм, кой Ме е изпратил? (60/стр. 383)

За да помогна на някой, той трябва да има знание за Мен. То е едно особено отношение. Който има това отношение, осветлявам живота му отвътре. Аз познавам съществата, но те не Ме познават. Аз съм преди Творението. Аз знам как Словото е повикало Творението и знам пътя към Великата Безкрайност. Но ще ви ползва ли това сега?

Завръща се в своята Древност

Религиозния живот Аз съм го създал, най-големите работи се раждат в религиозния живот и трябва да бъдете много внимателни. (60/стр. 469)

Аз съм създал религиозния живот, за да може той да има път към духовността и към Мен. Моята Любов не е вечна, а предвечна. И затова искам да върна религията в нейното начало, което тя е изгубила. Това начало е Любовта. И чак тогава ще ви водя към Великия Бог. Но без Любовта не може. Вашата религия трябва да се превърне в Любов. В Любовта няма прекъсване на мисълта за Учителя. Който има непрекъсната мисъл за Мене, се завръща в своята Древност.

Хиляди години усилена работа

Но онова, което Аз зная, за да го постигнете, трябват ви хиляди години усилена работа. (61/стр. 139)

Хиляди години усилена духовна работа ви трябва, за да узнаете това, което Аз зная. В Древността Ме познават като тайнствен Огън. И затова искам да станете Огън, защото Огънят сам чертае посоката на своя път. Говорете Истината и ще имате Огън. Живейте в Истината и ще имате Огън. Иначе ще димите и пътят ви ще лъкатуши. И тогава и хиляди години няма да ви стигнат, за да Ме разберете.

Има Учителя в себе си

Аз живея и в този, и в онзи свят, даже онзи свят за Мене е по-реален от този. (61/стр. 156)

Казвам: Онзи свят е по-реален от този, но и двата свята са нереални. В тези два свята не блика Любовта. Тези два свята са наказани светове. В Божествения свят няма сън, няма умора, няма илюзия. Чистото съзнание е свят, който вечно извира от себе си. Тук твоят собствен Дух е източникът на вдъхновението. Световете не се намират някъде, на някое място. Те са дълбоко взаимосвързани, взаимопроникнати. Но само който има Любов, ги различава, защото който има Любов, има Учителя в себе си.

Всички епохи са минали през Мене

Каквото е минало през всичките епохи, всичко ми е познато и каквото искам да си спомня, спомням си го. (61/стр. 289)

Всички епохи са минали през Мене, през съзнанието ми. Всичко е записано в Моя Дух. Сърцевината на събитията е скрита в Мен. Има много събития, които са без значение, но има събития, които са Тайнство. Истинското събитие е рядко явление. То е среща с Бога. То е Тайна. То е специална епоха.

Умрелият за Мен е жив

Аз мога да въздигна един умрял човек, ако Ме слуша. (61/стр. 469)

Умрелият за Мен е жив. Аз мога да го събудя. Но ако той обича земното, за какво му е събуждането? Когато събуждането не е на своето време и място, то вреди на човека. И затова казвам: Нека умрелият да си спи. Но който иска да се посвети на Истината и да се погълне от нея, ще му отстраня сънуването.

Щастието не го търся

Щастието нито Аз го търся, нито Ме търси, но ние се обичаме – и то ми пише, и Аз му пиша любовни писма. Как ще разберете това? (61/стр. 500)

Щастието не го търся. Аз съм зает с Бога. Не си губя времето. Какво ще разберете, ако ви кажа, че щастието е за болни хора? Който търси Бога, не търси щастието – той търси Бога.

Аз владея бъдещето

Не е въпросът кой съм. Аз нагласявам бъдещето, то зависи от Мене. – Ама Ти искаш с мене да се шегуваш ли? – Не искам да се шегувам, но сериозно говоря. (61/стр. 507)

Аз владея бъдещето. Трудно ще разберете това. Който е в Бога, е владетел. Който е в Бога, разполага с всичко и Бог му дава власт. Понеже нямате Любов, ви говоря за бъдещето. Ако имахте Любов, щях да ви говоря за Бога като Принцип, за чистия Поток. Но без Любов всичко се отлага за бъдещето.

Аз съм живо Евангелие

Аз съм по-живо Евангелие, отколкото е сегашното. (61/стр. 537)

Аз съм живо Евангелие и който може да Ме чете, отива във Вечността. Има само едно Евангелие – то е да се посветиш на Бога. То е неписаното Евангелие, но трябва да умееш да се пожертвуваш. Само Любовта умее да се жертвува. Жертвата е Евангелието на Любовта, а Любовта е Евангелието на Бога. Който не може да се пожертвува, остава в застой. В жертвата всякога има скрита Любов към съвършенството. Жертвата принадлежи на висшата душа.

Аз съм Тайна преди Тайните

Аз зная, Аз имам знания. Аз разбирам Тайните на природата, Аз говоря с нея. (61/стр. 577)

Аз разбирам Тайните на живота. Аз съм минал през тези Тайни и освен това Аз съм Тайна преди Тайните. Голяма е Любовта ми. Тя е повикала Тайните. Който полага духовни усилия, влиза в Тайните на Бога и те му разкриват съкровения си смисъл. Тайната е майката на съкровеното. Най-висшата Тайна е в това да видиш собствената си дълбочина. Аз я видях.

Идвам от древен Извор

Отде идвам? Идвам от един Извор. (62/стр. 131)

Идвам от древен Извор. Познавам Голгота. За Мен величието на Голгота не е в страданието, а в Любовта. Голгота, през която съм минал, е свещено събитие на Любовта. Моята Любов преодоля и най-голямото страдание, наречено свят и светове. Идвам от Извора на Любовта и затова казвам: Когато тържествува Любовта, Голгота линее. Когато тържествува Любовта, човек влиза в Бога.

Пътят на Учителя

Аз съм опитал най-лошите условия. Вие даже не сте сънували лошите условия, при които човек може да попадне. (62/стр. 205)

Аз съм минал през най-тъмните условия на живота. Това е пътят на Учителя. Така Той се отделя от света и Вселената. Така Той се отделя от ограниченията. В голям мрак съм влизал, но казвам: Когато страдаш с Любов, страданието става просветление, страданието става слънце. Ако вашето страдание е мъчение, тогава вие обичате света. Ако вашето страдание е пронизано от Любовта, тогава вие обичате Бога. Любовта ни спасява от света, от падналото място.

Като Ме видиш на кръста

Дойде някой, казва: „Ти ли си Христос?“ Казвам: Ти това не можеш да го знаеш дали съм Христос или не. Само като Ме видиш на кръста, като Ме разпънат, като Ме турят в гроба и изляза из гроба, тогава ще знаеш дали съм Христос или не. Докато сме на земята, само предполагаме. Като Ме турят на кръста, после в гроба и изляза, тогава ще познаете Истината. (62/стр. 274)

Ако можеш да видиш кръста, през който съм минал, ще знаеш кой съм Аз. Иначе нищо няма да разбереш. Аз съм изначалната Вода. Храня милиони същества. Аз храня, както Любовта храни. За разлика от вас Моята Вода никога не изтича. Аз не съм река, Аз съм жив Извор.

Аз съм бил в дъното на ада

Вие не сте били в дъното на ада, Аз съм ходил в дъното на ада. Да идеш и да не изгубиш своето равновесие. (62/стр. 283)

Аз съм бил в дъното на ада и адът се смути. И вие сте длъжни да смутите ада. Който има Любов, може да смути ада. Когато знаещият попадне в ада, там той вижда смъртта. Когато любящият попадне в ада, там той вижда Бога. Любовта е говорът на Бога. Любовта е езикът на Бога. И когато адът чуе този език, той онемява.

Зная Тайни отвътре

Че много зная, много зная. Знаете ли колко зная? Зная колко прашинки има на слънцето. И при все това пак малко зная. (62/стр. 513)

Зная Тайни отвътре. Познавам езика на Бога. Той е Дърво на живот. Той е душата-живот. Без душа има само смърт. Твоята душа е част от Великия Бог. В твоята душа са Тайните на живота. Твоята душа е вечната, свещена магия. Любовта е душата на света и на Вселената, но тайно е нейното име. Знам името ѝ, но мълча.

Когато Учителят дойде

Когато Учителят дойде, всички болести и тревоги изчезват. Когато Учителят дойде, Той ще снеме юларите от главите ви, ще ви освободи от ярема на стария господар и ще ви предложи да ядете от най-хубавия хляб. Почувствувате ли всичко това, видели сте Учителя. (62/стр. 769)

Когато Учителят дойде, трудностите омекват, бремето пада. Който е видял вътрешно своя Учител, той вече не е от света. Учителят дава дълбоките отговори на живота. Дълбоките отговори идват чрез определени вътрешни действия. Тия действия са съкровени. Те са израз на Изначалната Светлина. Това означава да живееш в много дълбоко отношение към себе си и към своя Учител.

Видели сте Учителя

Сега, ако сте приложили това, което ви казах, видели сте Ме, видели сте Учителя. (62/стр. 770)

Който прилага, вижда своя Учител. Който не прилага, вижда света и общува със света. Който прилага, Учителят определя посоката на живота му. Който не прилага, чужда воля ще го ръководи. Който прилага, той има Любов към Учителя си и ще излекува своето минало. Истинското лекарство се нарича Пътят към самоусъвършенствуване. Истинското лекарство е Пътят към Учителя.

Древен съм

Казвате: „Остаряхме вече.“ Вие не сте по-стари от Мене. Ако има някой, който да е стар, най-стар съм Аз. И ако има някой, който да е млад, Аз съм най-млад. Две неща има: и най-стар, и най-млад съм Аз. Аз казвам тъй: Най-стар и най-умен съм Аз. (63/стр. 372)

Стар съм. Много съм стар. Древен съм. Това е един особен начин на мислене. Не е земен този начин. Не съм от земята. Гост съм само. Светът е произлязъл от Тайната на Любовта. Аз съм произлязъл от друга Тайна. Нямам нищо общо с Адам и Ева. Друга е Моята Тайна. Стар съм. Много съм стар. Вселената смътно си спомня за Мен.

Тежък е Моят път

Казвате: „Какво ни е патила нас главата.“ Аз съм патил 10 пъти повече от вас. Всичките ви страдания, които имате, всичките ви патила, които имате, Аз може да ги нося с едната си ръка. (63/стр. 375)

Всички страдания, които имате, са малка част от това, през което Аз съм минал. Бях в ада и празнувах. Бях в пъкъла и тържествувах. Бях там, където човекът умира. Тежък е Моят път. Абсолютно несподелим е. Бил съм там, където е изчезвало всяко очакване. Любовта ми премина и през това. Казвам: Да не очакваш, това е велика Любов. Да не очакваш, означава вече да си получил Бог в себе си. Който очаква, е външен. Който не очаква, е преизпълнен с Любовта си към Бога и затова той нищо друго не очаква.

Слънцето ми дава еликсир

Онова, което Аз опитвам от небето, от слънцето, за Мене дава повече, отколкото всички философски твърдения. (64/стр. 35)

Това, което слънцето ми дава, не е като философските твърдения. Слънцето ми дава еликсир и безпределност. За какво ми е философия? Слънцето е смисълът. Целта е да осъществиш слънцето в себе си. Аз съм го открил в Себе Си посредством таен живот. Познавам слънцето, защото съм верен на собствената си същност. Това е методът. Любовта, която имам, е методът, който е създал Моята безпределност. Любовта е съвкупността на всички тайни знания.

Кръстен съм десетократно

Че защо искате да Ме кръщавате? Като тръгнах от Невидимия свят, Ме кръстиха 10 пъти. Сега имам едно вътрешно кръщение, чрез огън трябва да се кръстя. (64/стр. 39)

Кръстен съм десетократно. Чрез кръщението открих Изначалния Проход. Чрез този Проход осъществих завръщането. Няма по-голяма радост от това да се завърнеш там, където си бил. Висшата цел е Бог. Тази най-висша цел се намира в дъното на нещата. Ще попитате кой съм Аз. В дъното на нещата Аз съм чиста бяла Светлина. Това се нарича още Първоизвор.

В Мен е скрит Великият Всемирен смисъл

Вие казвате: „Има ли друг живот?“ Има, има. Аз оттам ида. Аз ида от този живот, за който вие питате. Или ида от живота, от Големия живот, от Великия живот, дето всичко се осмисля, живот, в който всичките противоречия не съществуват. Съществува Божественото. (64/стр. 390)

Аз идвам от скрития живот. Аз съм древна Светлина, която е излязла от себе си и се е завърнала в себе си. Дълбоко в Мен е скрит Великият Всемирен смисъл. Що е смисъл? Осъзнатата дейност. Това е тази дейност, която се движи в кръг. Така Светлината ѝ винаги се съхранява. Древен Дух съм. Изначален Дух съм. Проход съм към Безкрая. За да Ме разберете, не трябва да сте нито от този свят, нито от другия.


* Смичам ‒ свалям

** Лука – 12:12