Учителя - Изпълнението на Божията Воля - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя – Изпълнението на Божията Воля

Izpylnenieto_na_Bojiata_Volya

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА

БОЖИЯТА ВОЛЯ

Варна, 2023 г.

ПРЕДГОВОР

Изпълнението на Божията Воля се изпълнява от Бога.

И тези, които са в Бога, и тези които не са в Бога, изпълняват все Неговата Воля.

Божията Воля е и в закона, и над него. Тя превъзхожда закона.

Кой може да застане срещу Божията Воля.

Блажен е този, който съзнателно изпълнява Божията Воля. Той е воля от Волята на Бога.

Сам Бог дава разбирането на Себе Си, разбирането на изпълнението на Неговата Воля.

Има съзнателно и несъзнателно изпълнение на Божията Воля.

В Божията Воля няма погрешни решения.

Бог е съвършен и Волята Му е съвършена.

Търси изпълнението на Божията Воля, а не на своята.

Изпълнението на Божията Воля създава нашия вечен и вътрешен път.

Неговата Воля това е да чуваш Тишината Му.

Ако Бог те е призовал да изпълняваш Волята Му, ти не си от този свят.

Да изпълняваш Божията Воля, то е пиене на нектар.

В изпълнението на Божията Воля ние се развиваме по особен начин.

Любовта е изпълнение на Божията Воля, защото Любовта е движение в Бога.

Подходът на Бога е Любов. Покоят Му е благ. Волята Му е всякога Истина.

Ако си в Любовта, ти си изпълнил Божията Воля.

Да изпълняваш Божията Воля е Божие благоволение.

Бог и човекът се срещат в изпълнението на Божията Воля.

Ако изпълняваш Божията Воля, ти вече преодоляваш съдбата си.

В изпълнението на Божията Воля оживяваме.

Изпълнението на Неговата Воля е Божие Тайнство.

Велик е само Божият план – Божият замисъл, защото Негова Воля вижда най-далече.

Има само една воля и тя е Любов и Милост.

Ако нещо дълбоко те вика в свещения път – повикала те е Неговата Воля.

Елеазар Хараш

ВОЛЯТА БОЖИЯ

Вън от времето и пространството, вашите постъпки да включват благото на всички същества във Вселената.

„Защото, който прави Волята на Отца Моего, който е на Небеса, той ми е брат, и сестра, и майка.“*

Този стих е прочитан, може би, хиляда пъти. Върху него има написани най-малко стотина томове – беседи, проповеди, какво ли не е казано за него? И мисля, че ако този стих беше досега изтълкуван правилно или разбран и приложен правилно, светът би бил оправен досега. Но понеже светът не е оправен, подразбирам, че стихът не е изтълкуван, не е разбран и не е приложен правилно. Затуй вземам да го дообясня и аз. (68/стр. 1)

„Защото, който прави Волята“ – Волята, това е великият закон, който сега оперира на Земята. Досега Божията Воля е била пасивна. Досега ангелите и архангелите управляваха света, а и много други са управлявали, но не можаха да турят изисквания ред и порядък в света. Сега Господ е турил в действие своя велик Дух и е вложил Волята Си, и горко ономува, който не слуша Неговата Воля. Затуй казва Христос: „Който върши Волята, не моята воля, но волята на Отца ми, Който е на Небеса“. Христос дава едно строго, недвусмислено определение за Небето според закона за Мъдростта. (68/стр. 2)

Значи, необходима е тази воля, т.е. Любовта, като един велик принцип, трябва да проникне в човешката душа; и само тогава може да се съединим с Христа и да станем брат и сестра, и майка на Христа. (68/стр. 5)

И Волята Божия, Любовта е необходима, за да бъдеш и брат, и сестра, и майка на Христа. „Майка“ подразбира закона на Любовта. Когато вие възприемете Любовта, ще разберете майчинството в друго отношение. В даден случай всеки може да бъде майка, но само когато Любовта се прояви в твоята душа. (68/стр. 6)

Природата ви прощава само като се съобразявате с Волята Божия, и не само да я имате като прост закон, но да приложите този закон в живота; и този закон да проникне като една велика Любов във всичките ваши мисли и желания, да станете братя, сестри и майка на Христа.

(68/стр. 7)

Сега ще ви кажа: За да може да станеш ученик, за да може да ти поверят онези тайни на Природата, ти най-първо трябва да станеш брат и сестра, и майка на Христа. Правилото е ясно. Волята Божия като мине през всичките живи клетки на твоя организъм и обърне твоята материална и реална любов, ти ще бъдеш пред вратата на Храма, и Христос тогава ще излезе и ще каже: „Добре дошъл, брат, сестра и майко!“, ще турне ключа, ще отвори вратата и ще те въведе в Храма. И ще почне да ти разправя за ония велики тайни в Природата… Сега вие ще кажете: „Но ние, които сме оставили всичко, нас какво ни очаква?“. Казва Христос: „Няма никой, който да е пожертвал или баща, или майка, или къща и да е изпълнил Волята Божия, че да не приеме стократно и в бъдеще живот вечен“. (68/стр. 8)

Онзи, който иска да бъде брат, сестра и майка на Христа, той трябва да бъде първостепенен герой в света. Първостепенен герой не само в обикновения смисъл, но да бъде герой и по ум, и по душа, и по дух. Той трябва да има едно сърце, чисто като кристал; в ума му да има светлина като Слънцето; да има една възвишена и благородна, широка душа като цялата Вселена; един крепък Дух като Бога!

Това е, което се изисква и което е необходимо. Аз не ви говоря това за обезсърчение. Аз искам да ви покажа какви велики закони лежат скрити в живота. Велика е Волята Божия. Тя няма да се измени никога, по никой начин. Това е една математическа дилема, която трябва да се разреши. Докато не изпълниш Волята на този Единния Отец, който е горе, на Небеса, не можеш да станеш брат и сестра на великия Учител – Христос. Знаете ли какво значи Отец? Отец – това е Онзи, Който движи света; Онзи, който туря всичко в ред и порядък, Който се грижи и промишлява за прогреса, за условията на всички същества, които е създал. Пред Неговите Очи и пред Неговия Ум всичко това седи ясно. И Той е предвидил всичко така добре, че нищо не е пропуснал. (68/стр. 9)

И казва Христос: „Който изпълни Волята на този мой Отец, Който знае всичко, Който движи Земята, Който нарежда хармонията в света, само той може да ми бъде брат и сестра, и майка, както тия – моите ученици. Само който има тази Негова Интелигентност, Неговата Любов, Истина, Мъдрост, и всичко туй да проникне в душата му, той може да бъде мой брат, моя сестра и моя майка“… Аз ви казвам единствения път, по който може да изпълните Волята на Отца. Вие сега точно изпълнявате Волята Божия, но под камшика на стражаря, под строгото заплашване на закона. Отиваш войник и казваш: „За отечеството отивам да изпълня Волята Божия“. Патриот си, защото камшик има.

Но когато говоря за Волята на онзи Отец, тя е диаметрално противоположна на тази воля. Да изпълниш Волята Божия, то е най-възвишеното, най-святото, до което можем да достигнем в тоя живот.

(68/стр. 9, 10)

Който иска да стане ученик, не може да започне новото учение, ако не изпълни Волята на Отца и стане брат, сестра и майка на Христа.

Сега вие сте започнали вашето предисловие, написали сте може би първата глава, продължавайте. Защото, ако мъжът ви е много лош, той ще ви даде мастило да напишете историята, а ако е много строг, той ще даде вятър и вие ще пътувате много бързо и ще има попътен вятър. Тогава Любовта ще превърне всичките противодействащи сили в добро за този свят. И там е дълбокият смисъл, който Любовта носи на душата, в която Волята Божия се е реализирала. Тогава всичко в света ще се превърне за тяхно добро. И те ще разберат тайните, който Бог е определил да им се открият. И сега, ако ти се оплакваш от мъжа си, не си брат, сестра и майка на Христа. Ако най-малките мъчнотии не може да носиш, ти още не си брат, сестра и майка. Но ако можеш да издържиш всичко, ти си близо до Храма, ти ще влезеш вътре. Скоро ще дойде Христос, ще отключи и ще каже: „Влез в светилището, ти си ми брат, сестра и майка и може да бъдеш ученик“. И Христос казва на учениците си: „Ето моите братя, сестри и майка“. Това са условията за всички, които искат да станат ученици. Това ви казвам на всеослушание! Най-първо трябва да бъдете братя, сестри и майка, да изпълните Волята Божия. Любовта трябва да стане фактор в душата, в сърцата и в духовете ви, и така да се реализира и материализира, и тогава вие ще бъдете пред вратата на Храма, да приемете новия живот на възкресението. (68/стр. 15)

А онзи Отец, за Когото говори Христос, Неговата Воля ние я знаем. Той се е пробудил и казва тъй: „Всички ония мои деца трябва да изпълняват Моята Воля“. И връщане няма, всички трябва да изпълним Неговата Воля. Всичко може да стане, цялата Вселена може да се разруши, но да се измени тази Воля – никога! И този Отец ще тури в края на краищата най-силен огън и ще ни накара да изпълним Неговата Воля. И да знаем, че Неговата Воля е свещена. А Христос казва: „По-добре е сега“, в Негово време. Аз казвам: Волята на този Отец иде сега в света. (68/стр. 17)

Един начин има, по който може да се разреши въпросът: да реализирате Волята Божия, да възприемете Божията Любов. То е тясната врата, това е тесният път, през който всички трябва да минете. Аз говоря само за онези, които искат да бъдат ученици и в които съзнанието е пробудено. Няма какво да спорим. Туй е едно учение, което ще проверите. То е така. И сега аз ви призовавам да се запишете в новата мобилизация. По цял свят е издадена вече поканата, в цяла Европа, в Америка и във всички християнски народи, и в езическите, навсякъде стават записвания.

И тия, които се запишат, ще се нарекат Божий народ. Те ще бъдат избран народ. Ще бъдат царе и свещеници на Бога Живаго. Те ще образуват новите поколения, те ще бъдат гражданите на новата култура, на Царството Божие.

Небе и Земя ще поздравява всички онези от вас, които ще се запишат. Може да има някои записани, но всички, които не са се записали, да бързат, защото време не остана. Иде време, когато ще се затворят тефтерите, и тогава не може вече да се запишете. Десетдневен срок е даден – това са Божии дни, дни на благоволение.

И тъй, желая от моето гледище да бъдете в бъдеще и братя, и сестри, и майка на Христа, да изпълните Неговата Воля и Волята на Отца, и тогава ние вече можем да кажем, че царството Божие е слязло на Земята. (68/стр. 18)

Много хора се запитват защо живеят. На този въпрос може да се отговори много просто и естествено: Човек се е родил, за да живее, т.е. да прояви живота в себе си. Като живее, той изучава живота. Следователно стремете се, не толкова към придобиване на знания, колкото към изявяване на живота. Животът е същественото. Всичко останало ще се постигне, щом познавате живота в неговите малки и големи прояви. Микроскопическата проява на живота е по-ценна от всичките блага и богатства, които Земята предлага на човека. (56/стр. 184)

Ето защо, Бог казва на човека: „Не се разкайвай, че живееш, но оценявай живота“. Отречи се от старата философия, за да познаеш новия живот. Ако не оценяваш живота си, ще го изгубиш. Ако го оценяваш, Бог ще те посети и ще ти каже как да живееш. Започнеш ли да се оглеждаш какво ще каже обществото, какво ще кажат близките ти, Той се отдалечава и казва: „Сега си отивам. Ще те посетя в бъдеще, при благоприятни времена“. Да се страхува човек от общественото мнение, от близките си, това подразбира непознаване на светлото и велико Божие присъствие в човека. Колкото малък и да е животът му, колкото оскъдни да са знанията му, щом влезе Бог в човека, последният се разширява, придобива знания, става свободен. Той е готов вече да изпълнява Волята Божия. Чрез кого? Чрез себе си и чрез всички хора, животни и растения. Съзнателно или несъзнателно, всяко живо същество се стреми да изпълни Волята Божия. Червеят, колкото и да е малък, един ден ще порасне, ще придобие по-голяма цена от тази, която днес има. (56/стр. 184, 185)

Трябва да живеем съгласно Волята Божия! Тя включва благото на всички живи същества.

Желай, което е разумно!

Желай, което е добро за всички!

Желай, което желае Бог! (5/стр. 45, 46)

Сега аз ще ви говоря върху едно качество, което всички абсолютно трябва да имате – без никакво изключение и без никакви разсъждения! То е, че всички трябва да се научите да изпълнявате Волята Божия! Няма какво да ви го налагам – това е един общ закон. Ще изпълните Волята Божия без разсъждения. Волята Божия – това е един всемирен закон, изпълнението на който е един временен акт. И когато говоря за изпълнение на Волята Божия, разбирам всичките моменти на проявление на тази Воля в даден случай. Защо? Защото този акт в дадения момент подразбира благото на всички същества, без изключение. Да изпълниш Волята Божия в даден момент, подразбира да направиш едно благо, което се отнася до всички същества без изключение: не на един човек, не на едно общество, не на един народ – на всички същества. Този е великият закон! (8/лек. 8, стр. 11, 12)

Някой казва: „Аз изпълнявам Волята Божия“. – Не, не, ти изпълняваш твоята воля, волята на още много други същества, но Волята Божия не изпълняваш.

(8/лек. 8, стр. 12)

Разбрахте какво значи да изпълниш Волята Божия. Туй е подразбирал и Христос. В туй схващане и изпълнение на Волята Божия човек може да стане велик. Вашата воля е тази, която ви разслабва. Ако един ваш акт не включва благото на всички в себе си, това е слабост. Сега туй не може да се доказва, но трябва да се опита. Ако вие се опитате да изпълните Волята Божия правилно, ще забележите голямата промяна, която ще стане във вас. Някога аз слушам да казват за някого: „А, той се влияе“. Да, щом не изпълняваш Волята Божия, ти ще се влияеш и ще бъдеш под влиянието на един, на втори, на трети, на четвърти и на много други, но не и под Божието влияние. Изпълниш ли Волята Божия, ти ще бъдеш под едно влияние само – под влиянието на Абсолютното. Бъдеш ли под влиянието Му, ти от никого няма да се влияеш. (8/лек. 8, стр. 12, 13)

И тъй, във Великата Природа последствията на нещата са неизбежни. Не се плашете от това, но знайте, че всеки един акт, всяка мисъл, всяко чувство на съзнателния Живот си има своите последствия и с хиляди години там тече. И в Писанието се казва: „Доброто Бог го въздава с тисящи векове“. Едно добро може да се предава до 25 000 години, затуй трябва да бъдете внимателни, но във вашите разсъждения да няма страх. Влияете ли се – имате някакво желание. Тогава у вас трябва да остане само едно свещено желание: да изпълните Волята Божия! Що е Волята Божия? Вън от времето и пространството, в даден момент, вашите постъпки да включват благото на всички същества във Вселената. Мислите ли тъй, вие ще бъдете всесилни и в даден момент ще можете да направите всичко. (8/лек. 8, стр. 25)

Този е великият закон, който трябва да спазвате и да мислите върху Волята Божия. Да вършите Волята Божия – това не е нещо, което можете да направите механически. Важното: Разкривам ви един велик закон. Ама да не дойдете при мене да ми кажете: „Не може ли по друг начин?“. Никаква философия! Ние говорим извън времето и пространството, без философия. „Ама туй ще ми отнеме време.“ – Не, да изпълниш Волята Божия никакво време не се изисква, никакви разноски в това няма. Волята Божия може да изпълни този, на когото умът не е ангажиран никъде. Този, който иска да изпълни Волята Божия, трябва да бъде свободен, а свободният ум, свободното сърце, свободната воля всичко могат да направят. Вие можете да бъдете Свободни! (8/лек. 8, стр. 25, 26)

И тъй, от всички се иска да бъдете справедливи по ум и по сърце, да прилагате Божията Правда. Вие трябва да бъдете будни, да можете правилно да възприемате и разбирате Волята Божия. Прилагате ли тази Висша Воля, вие вътрешно ще чуете гласа на Бога – тих, красив и насърчителен. Чуете ли този глас, болен да сте, ще станете от леглото си; сиромах да сте, ще забогатеете; невежа да сте, умът ви ще се проясни. Пред този глас всякакво недоволство изчезва. Чуете ли гласа на Божественото в себе си, вие можете вече да се надявате на всичко. Без него няма развитие, няма успех, няма знание, няма радост, няма светлина. Човек всеки ден добива нещо Божествено – някаква мисъл или чувство, никакъв малък импулс, но той скоро го изгубва. – Защо? – Защото прави големи приготовления за него. Той започва да мете, да чисти къщата. – Не, дойде ли Божественото у вас, приемете го, както сте и където и да сте. Каквато работа и да сте започнали, спрете я. Божественото не чака. То минава с бързината на светлината: мине, остави нещо и замине. Щом го почувствате, спрете се веднага и приемете, каквото ви носи. Дето ви намери Божественото, там трябва да стоите. Само така ще получите Божието благословение. Бог иска да ви види такива, каквито сте. – „Как, Бог да ме види гол!“ – Какво нещо е голота? – Голотата е човешко изобретение. Човек оголява, когато не върши Волята Божия. Докато върши Волята Божия, той е облечен като царски син.

(12/стр. 19, 20)

Човек трябва да има стремеж към Бога, да върши Волята Божия. Не се самозаблуждавайте да мислите, че трябва да бъдете добри, та тогава да вършите Волята Божия. Не! Волята Божия се върши, без да сме добри. На какво основание, ти искаш да бъдеш добър, че тогава да вършиш Волята Божия? Да вършиш Волята Божия – това е най-лесното! По-лесна работа от тази няма! За да вършиш Волята Божия, не се изискват големи работи – да съградиш някоя къща, някоя църква и пр. Ето какво е да вършиш Волята Божия: Един човек иска да му кажеш само една дума, но намясто. Зимна нощ е, всички вкъщи, цяла нощ, треперят. Дърва имат, но огън нямат. Ти носиш кибрит. Цъкваш и запалваш огън в тая къща. Какво ти струва, да драснеш кибритената клечка и да запалиш огън, да стоплиш вода, да ги нагостиш? Доброто – това е разбирането на човешкия ум: В дадения случай, закона на Любовта трябва да го приложиш вътре в живота. Това е един лъч! Любовта се определя така: Тя е като Слънцето! Всякога, когато те озари един лъч от Слънцето, той внася живот в тебе. Ако не те озари, ти се лишаваш от Божията Любов. Казваш: „Какво нещо е Божията Любов?“. Когато проникне в тебе един Божествен лъч на Любовта, идват вярата, надеждата, вдъхновението. (3/стр. 215)

Трябва да имам предвид доброто на другите хора. И законът е такъв: Като помагам на другите хора, аз се ползвам. Защото, с всяка добра мисъл, с която аз подкрепям другите хора, аз подкрепям и самия себе си. Такъв е законът. Ако не подкрепяш добрите мисли на хората, ти не подкрепяш и хубавите мисли в себе си. Когато не подкрепяш хубавите чувства у хората, с това, ти не подкрепяш и хубавите чувства у себе си. Ще кажеш, че това е егоистично. Не! Това е Волята Божия. Като подкрепям доброто, аз искам да крепя онова, което Бог е създал. Защото онова, което Бог е създал, то е най-разумното. Онова, което човек е направил, то не е така разумно. Колкото и да са гениални хората, липсва нещо. Което Бог е създал, то трябва да бъде образец; онова, което ние създадем след това, трябва да бъде в съгласие с него. Моите мисли, човешките, трябва да бъдат в пълна хармония с Божествените мисли. Моята любов, и тя трябва да бъде в съгласие, в пълна хармония с Любовта Божия. (3/стр. 228, 229)

И тъй, желайте доброто на всички хора, за да повдигнете себе си, да повдигнете и човечеството. Това значи, да изпълнява човек Божията Воля. Дойде някой при мене и казва, че съм добър, че мога да помогна, мога да му направя едно добро. Аз не се поддавам на неговите думи, но казвам, че ако направя едно добро, с това изпълнявам Божията Воля. Тъй щото, задачата на моя живот се заключава в изпълняване на Божията Воля. Като изпълнявам тази Велика Воля, естествено е, че правя добро и на своите ближни. Изпълнявайте и вие Божията Воля, за да правите добро на хората. Само така ще се домогнете до високия идеал на живота, до истинския морал. И сега, като ви говоря, аз искам да изпълня Божията Воля. Като ме слушате, и вие трябва да изпълнявате Божията Воля. Дали някой ви говори добри или лоши неща, не се спирайте върху тях. Във всички случаи, трябва да изпълнявате Божията Воля. Запитайте се дълбоко в себе си, кое е право и кое – криво, кого да слушате и кого – не, и ще получите отговор на въпроса си. Бог ще ви напъти, ще ви посочи правия път в живота. Мислете за себе си, но мислете и за ближните, като части от Цялото.

Следователно докато мисли за себе си, човек не може да се развива правилно, не разбира Божията Воля. Щом обикне ближния си и започне да мисли и за него, той се развива вече правилно и върши Божията Воля. (2/стр. 293, 294)

Който е дошъл на Земята, той има само една задача – да изпълни Волята Божия. При това всеки ще изпълни Волята Божия така, както той я разбира, както е поставена в самия него. Докато човек върши своята воля, той живее в областта на личните чувства. Щом пожелае да изпълни Волята Божия, той се издига в по-висока област, където царува Божията Любов. (36/стр. 167)

Казваш: „Добър е Господ, ще промисли за мене!“. – Добър е Господ, но и ти трябва да се погрижиш за себе си. Това значи изпълняване на Божията Воля. Каквото правиш – ставаш, лягаш, ядеш, работиш, трябва да съзнаваш, че с това изпълняваш Волята на твоя Създател и живееш за Него. Ако ядеш сладко, пожелай на всички хора да ядат като тебе. Каквото благо имаш, пожелай го за всички хора. Нека всички живеят в изобилие, да бъдат доволни от живота. (35/стр. 176)

Какво разбирате под думите „изпълнение на Волята Божия“? Да изпълни човек Волята Божия това значи да обича всички живи същества, които Бог е създал: птици, млекопитаещи, хора, богове и т.н. В съзнанието на Бога всички птици съществуват като една птица, всички животни – като едно животно, всички хора – като един човек, всички богове – като един Бог.

(19/стр. 159)

Христос казва: „За да не изгубите смисъла на живота и да не се лишите от него, изпълнявайте Божията Воля“. В какво се заключава Волята на нашия велик Баща? Един от Неговите закони гласи: „Не прави на другите това, което не искаш да правят на тебе“. Под думата „закон“ разбираме проявеното, оформеното в света. С други думи казано: Законите не са нищо друго, освен форми, по които може да се изпълнява Божията Воля. Според мнението на окултистите, само онзи може да изпълнява Божията Воля, който е проявил своята разумна воля. Той вече може да бъде господар на себе си, на окръжаващите и на природата. Който се е свързал с Бога, той става едно с Него и свободно може да каже, че развитието и напредъкът на цялото човечество е и негово развитие; благото на всички хора е и негово благо. И обратното е вярно: Неговият успех е успех на цялото човечество; неговото благо е благо и на Цялото. Това подразбира правилно отношение между човешката душа и Бога. И тогава, Бог желае да ни предаде всичкото знание, всичките блага, които носи в себе си. Той казва: „Моето благо е ваше, а вашето благо е Мое“. Това е истинското отношение между великия Баща и Неговите деца. (39/стр. 100, 101)

Някой казва: „От мене нищо няма да излезе сега, но поне в бъдещия живот да излезе нещо“. – Защо си даваш мнението? Веднъж си дошъл на Земята, Бог е вложил нещо хубаво в тебе, което трябва да разработваш. Смешно е, професорът, който е свършил четири факултета, да каже, че не може да преподава на учениците си. Ако не може да преподава, защо е станал учител? Същото се отнася и за вас. Турете в ума си мисълта, че и вие, като професора с четирите факултета, можете да извършите онова, за което сте пратени на Земята. Казвате: „Отде знаем, какво трябва да извършим?“. Питам: Жената не знае ли, че е жена? Мъжът не знае ли, че е мъж? Детето не знае ли, че е дете? Господарят не знае ли, че е господар? Слугата не знае ли, че е слуга? Военният не знае ли, че е военен? Всеки човек знае, за какво е роден.

(84/стр. 13)

Следователно, вашата задача на Земята седи в това, да извършите онова, за което сте пратени. За тази цел всеки човек трябва да влезе в умствения свят, в света на мисълта; после, той трябва да влезе в духовния свят, в света на Любовта, в света на топлината; най-после, той трябва да влезе в Божествения свят, да научи, какво нещо е Волята Божия, и как трябва да се изпълнява. Значи, човек трябва да изучава три неща: законите на своя ум, на своето сърце и на своята воля. В тази наука влиза смирението. Човек трябва да бъде смирен, да отстъпва разумно и намясто. Без смирение животът на човека остава незавършен. Смирението е път, врата, през която трябва да влезете в Божествения свят, да се научите да работите. Който иска да стане умен, нека отиде при ангелите да се учи; който иска да възпита сърцето си, нека отиде да се учи при херувимите и серафимите; който иска да се научи да работи на Земята, нека отиде в Божествения свят, при Бога. Човек може да бъде умен, добър, но ако няма смирение, ако не е ходил в Божествения свят, той не може да реализира своите мисли и желания. Ако пък е ходил при ангелите, херувимите и серафимите, най-после той трябва да отиде и при Бога. Само при това положение, човек може да изпълни Волята Божия. Няма по-велико нещо за човека от изпълнение Волята Божия. В изпълнение Волята Му се крие всичката наука на миналото, на настоящето и на бъдещето. Идеалът и на малките, и на големите същества седи в изпълнението на тази Воля. В изпълнение Волята на Бога се проявява Божията Любов, Мъдрост и Истина. Следователно, ако не вършите Волята Божия, вие не можете да разберете Неговата Любов, Мъдрост и Истина; ако не вършите Неговата Воля, вие не можете да придобиете Неговия живот, Неговото знание и Неговата свобода. (84/стр. 13, 14)

В изпълнение Волята на Бога се крие идеалът на всяка душа. За постигането на този идеал, човек трябва да бъде готов на всякакви жертви. Дойде ли до Божественото, той не трябва да има две мнения. Това значи да бъде човек господар на себе си. Да бъдете господари на положението си, това не значи, че трябва да се жертвате, но да се облечете в дрехата на смирението, за да изпълните Волята Божия. Красив свят е смирението! В този свят започва истинската работа. Смиреният е минал през всички фази на живота и се е смалил, заел е положението на дете. За такива души Христос казва: „Ако не станете като малките деца, няма да влезете в Царството Божие“. Това малко дете е минало през големи изпитания, през всички области на живота, и сега слиза на Земята да се специализира. Тази специализация не е нищо друго, освен осмисляне на живота, разглеждането му като Божествена проява. Само смиреният човек върши Волята Божия, и затова познава Любовта. Само Божията Любов осмисля живота. Тя премахва всички мъчнотии, спънки, противоречия и прави човека господар на положението. Целият свят е на разположението на този човек. Това значи да влезете в свят между хора, които ви обичат. Всички ще се грижат за вас, няма за какво да мислите, но в замяна на това и вие трябва да бъдете внимателни към тях. (84/стр. 14, 15)

Само търпеливият може да върши Волята Божия. Без търпение човек не може да служи на Бога, не може да върши Неговата Воля. Който иска да бъде силен, той непременно трябва да развива търпението си. Без търпение човек не може да бъде във връзка с Божествения свят, не може да познае Великото Начало. (84/стр. 15)

Следователно, който върши Волята Божия, само той може да влезе в света на свободата. Желая на всички да влезете в света на свободата. Как ще придобиете тази свобода? Вие ще придобиете тази свобода, когато влезете в света на Божията Любов, в света на Божията Мъдрост, в света на Божията Истина. Щом е така, няма да ви казвам, как трябва да живеете, но пожелавам ви да влезете в света на Любовта, в света на Мъдростта и в света на Истината. – Какво ще правим там? – Това не е ваша работа. По този въпрос вие не трябва да мислите. Като влезете в тези светове, там ще ви научат, какво да правите. Казано е в Писанието: „Всички ще бъдат научени от Господа“. Значи, като влезете в света на Любовта, в света на Мъдростта и в света на Истината, там ще ви научат, какво трябва да правите, как да изпълнявате Божията Воля. (84/стр. 18, 19)

Сега, пожелавам на всички да изпълнявате Волята Божия! Няма по-красиво, по-велико, по-идейно нещо от това, човек да изпълнява Волята Божия. С други думи казано: няма по-красиво, по-велико, по-идейно нещо за човека от това, да влезе в света на Любовта, в света на Мъдростта и в света на Истината.

Желая на всички да влезете в тези три свята, и там да бъдете научени от Бога, какво да правите… Бог на всичката пълнота да ни изпълни с благия Си Дух! Да изпълним благата Му Воля! (84/стр. 19)

Свещено нещо е Божието име! Когато се спомене името Божие, моментално трябва да настане абсолютна тишина. Душите и сърцата на всички хора трябва да се изпълнят с благоговение и свещен трепет. Когато някой каже за нещо, че такава е Волята Божия, всички неразрешени въпроси трябва да се разрешат. Всеки трябва да поддържа името Божие и Волята Божия в света! Вън от тия две неща всичко друго е преходно. (36/стр. 165)

Сега, като ученици, от вас се изисква да произнасяте името Божие не със страх, но с благоговение, и всеки момент да сте готови да изпълните Волята Божия. Всеки ден правете опити, да видите колко сте готови да служите на Бога. Ако някои от вас не сте в добри отношения помежду си, направете опит, не механичен, но съзнателен, да видите каква е любовта ви към Бога, доколко сте готови в Негово име да се примирите. Дръжте името Божие свещено в душата си и всякога си спомняйте за благата, които Бог ви е дал. И в миналото, и в настоящето вие сте поставени при условия да познаете Великата Божия Любов към вас и да Му благодарите. Здраве, сила, богатство, щастие – Той всичко ви е дал. На вас остава само да благодарите, да учите и да славите Бога. И в богатство, и в сиромашия; и в здраве, и в болест; и в щастие, и в нещастие Той всякога е бдял над вас и ви е утешавал с думите: „Идете да работите, аз съм с вас!“. Бог не желае да загине нито едно от Неговите чеда. Обаче, който не изпълнява Волята Му, той ще страда, не поради желанието на Бога, но понеже нарушава основния закон на живота – законът на Любовта. Който изпълнява Волята Божия, той ще реализира благородните желания и копнежи на душата си и ще се повдигне. Той ще представлява желязо, нагорещено до хиляда градуса. В тази температура ще изгорят всички недоразумения, нещастия, болести. Само при това положение човек ще изпита дълбоко в душата си вътрешен мир и спокойствие. Той ще разбира страданията на хората, ще им помага, ще им посочва пътя, който води към необятния свят на Великата Божия Любов. (36/стр. 169, 170)

Давате ли нещо от Любов, дайте и не мислете повече. Вашата кесия всякога ще бъде пълна. Ако дадете някому 100 лева от Любов, в кесията ви пак ще има 100 лева. Откъде ще дойдат тези 100 лева? Някой ваш приятел ще ви ги даде. Който изпълнява Волята Божия и дава, по същия закон и на него ще се даде. (36/стр. 176)

И вие имате Любов, Бог се проявява и чрез вас, но трябва да различавате Божията от човешката любов. При това трябва да знаете условията, при които Бог се проявява. Първото условие е абсолютна свобода. Грехът, престъпленията се дължат на факта, че хората не дават свобода на Бога в себе си да се прояви. Вие трябва да знаете, че сте органи, чрез които Бог трябва да се проявява.

Следователно, като органи на Бога, трябва ли вие да Му давате съвет как да постъпва? Бъдете на Негово разположение и каквото ви каже, това правете. Абсолютно послушание към Бога! Ако Той каже да напълните торбата си с хляб и да тръгнете с нея от къща в къща да раздавате, направете както ви казва. После, може да ви каже да върнете торбата си пълна – и това направете. Защо, за какво, не питайте. Каквито противоречия да минавате, не питайте защо Бог ви е поставил пред тях. Никой няма право да критикува Божиите заповеди и нареждания. Така са постъпвали всички пророци на миналото, всички ученици на Божествената Школа. Щом дойдете до Волята Божия, там се изисква абсолютна вяра и абсолютно послушание.

Казвам: Който живее според закона на Любовта, той ще се домогне до истинската наука. (36/стр. 176, 177)

Днес Христос жъне плодовете на своето послушание. Той казва: „Не дойдох да изпълня своята воля, но Волята на Отца си“. Сега, ако и вие имате Божия Дух в себе си, ще бъдете едно с Христа. И тогава благото, което Той има, ще бъде и ваше благо. Затова и в Писанието е казано: „Който изпълнява Волята Божия, той ще бъде сънаследник в Царството Божие“. Ако Христос се пожертва от Любов към Отца си, тогава и вие, които познавате Христос, ще постъпите по същия начин. Христос казва: „Както Отец ми ви е възлюбил, така и аз ви възлюбих“. Значи щом Бог ни е възлюбил, и ние трябва да Го възлюбим. (36/стр. 179, 180)

Според мене вие ще живеете истински само след като решите в себе си да изпълнявате Волята Божия. Само при това положение в домовете ви ще настане радост и веселие; децата ще ви обичат, ангелите ще ви се радват. Само при това положение вие ще бъдете здрави, богати и щастливи и каквото намислите да направите, ще успеете. Да изпълнявате Волята Божия – това е идеалът на всяка душа. Не изпълнявате ли Волята Божия, вие ще дълбаете кладенец с игла. Знаете ли колко хиляди години се изискват, за да издълбаете един кладенец с игла? Обаче, който върши Волята Божия, който люби Бога, достатъчно е да махне един път с ръка и да види пред себе си издълбан кладенец. (36/стр. 180, 181)

И тъй, Любов към Бога и изпълнение на Неговата Воля, това са първите неща, които човек трябва да има предвид в живота си. (36/стр. 181)

Казвам: Който живее в този съществен, неизменен свят, гдето Бог живее и който служи на Бога, разбира Неговите закони и повеления, само той е свободен, само той може да има свободна воля. (61/стр. 134)

Господ всякога намира по няколко минути свободни да посети някого, да остави една добра мисъл, да даде Своята помощ. И когато всички се нахвърлят отгоре ви, както комарите често се нахвърлят върху човека, Господ се явява и казва: „Не бой се, Аз съм тук, Аз съм с тебе, ще ти помогна“. Когато Господ направи това, казвайте Му: „Дай ни сила да растем, да се освободим от преходните неща, да познаем Твоята Воля“. (61/стр. 134)

Често четем Господната молитва: „Да бъде волята Твоя“. Ти не познаваш името Божие, Царството Божие, а искаш да изпълниш Волята Божия. Който не познава името Божие, той не може да изпълни Волята Божия. Той ще прилича на онази майка, която шие ризи и гащички за детето си, което не е дошло още на света. В процеса и търсене името Божие, Царството Божие и Волята Божия ще дойде Царството Небесно. (61/стр. 135)

Животът не е гостилница. Гостилницата е прибавка към живота. Животът не е забавление. Забавлението е също прибавка към живота. Кое е същественото в живота? Същественото в живота е да се учим и да изпълняваме Волята Божия.

Какво разбирате под думите „изпълнение на Волята Божия“? Да изпълни човек Волята Божия това значи да даде ход на разумното в себе си. Дойде ли в ума му отрицателна мисъл, той трябва да я превърне в положителна и да я изпрати в света, да мине през умовете на хората, да даде плод и отново да се върне при този, който я проектирал в пространството. С обработването на отрицателните мисли и превръщането им в положителни вие подобрявате, както своя живот, така и живота на своите ближни. Ако всички хора работят по този начин, те ще създадат около себе си една магнетична среда. Животът трябва да се превърне в музика и поезия, а не в проза. Отрицателните мисли, чувства, постъпки на хората съставят прозата на живота. Прочетете ли нещо от тази проза, започнете да го превръщате в поезия. Това е задачата на всеки човек, който е дошъл на Земята. (19/стр. 193, 194)

Каква е целта на Природата? Да изяви Волята Божия, иска един прогрес в света. Божествената идея не е да се разрушават хората, да умират, не е да се разрушават държавите, домовете, не да се съсипват. Туй е случайно. Защото виждаме, че самата държава е една държава уредена. Слънцето е цяла една държава и тази държава върви по един ред и порядък в света. Земята е една отлична държава. Ние сме дошли и присъстваме на този ред и порядък, който съществува в света. Първото нещо: Не трябва да се престъпва Волята Божия. При всяко престъпление ние носим известни отговорности. (62/стр. 255, 256)

Във физическия свят тази воля се изразява чрез закона на необходимостта, т.е. чрез механическите закони. Движенията на колелото във фабричните машини е механическо. Човек не може да му противодейства. Веднъж пуснато в движение, никой не може да го спре, докато не се натисне бутона, който го е накарал да се движи. Каквато молитва и да му четете, то не разбира. Достатъчно е да ви закачи с единия си зъбец, за да ви завърти около себе си и да ви смачка. Колелото се подчинява на механически закон, т.е. на закона на необходимостта, в който няма разумност. Ето защо, всички хора, които служат на своята воля, гледат на света като на сбор от случайности. Под думата „случайности“ те разбират свят на безпорядък, т.е. такъв свят, който няма отношение към личния живот на човека. Както колелото, което действа във фабриките, няма отношение към човека, така и механическите закони в света нямат отношение към човека. Когато говорим за изпълнение на Божията Воля, разбирам разумния живот, който има отношение към човека. В този живот действат разумни, съзнателни закони. Когато говорим за култура, за добродетели, за ред и законност в света, ние имаме предвид разумната воля, т.е. Божията Воля, която прониква в съзнанието на индивидите, на обществата и народите поне дотолкова, доколкото те са в съгласие с нея. Аз не говоря за личната воля, защото Божията Воля е над всичко. (39/стр. 94, 95)

Какво се разбира под думите „изпълнение на Волята Божия“? Само онзи изпълнява Волята Божия, който е здрав, силен, разумен. Той е свързан с Бога и молитвата му всякога се приема. (42/стр. 5)

Ние трябва да проникнем дълбоко в нашите души и сърца; да кажем в себе си, че сме синове Божии, че сме излезли от Божествения център и затова ще вършим Волята Божия. Някои казват: „Искам да бъда добър“. Крив път си хванал: Никога няма да бъдеш добър; ти трябва да вършиш Волята Божия. Ти може да си добър, ама като не вършиш Волята Божия, ти си лош. Съвременните хора трябва да решат да вършат Волята Божия в пълния смисъл на думата. Но не тъй, както я разбират, защото това, което те вършат, не е Волята Божия, а служене на себе си. Да изпълняваме Волята Божия значи да почувстваме единство с Бога. Тогава ни обгръща радост и гледаме на всички хора тихо и спокойно, защото знаем причината и последствията на техните недостатъци. (69/стр. 255)

Всички несгоди, мъчнотии и страдания, които човек преживява, имат за цел да запознаят човека с Любовта. Тези опитности струват повече от най-голямото земно богатство. Това значи да се свърже човек с невидимия свят, с Христа, с Бога. Няма по-велико състояние за човека от това, да се свърже с Великото в света, с Любовта, в която няма никаква промяна. Единственото нещо, на което човек може да разчита, това е Любовта на Бога. Няма по-велико нещо за човека от това, да е свързан с Бога и да върши Неговата Воля. Да изпълни човек Волята Божия, това значи да придобие вътрешен мир и вътрешна радост в себе си. Щом придобие тези качества, човек може да се домогне до вътрешната философия на живота, до положителната наука. (51/стр. 136)

Та казвам, две неща трябва да останат в ума ти: ако не се заемете да станете проводници на Божествените добродетели и ако не станете проводници на желанието да изпълните Волята Божия, вие не разрешавате нещата. При изпълнението Волята Божия трябва да влезнеш в положението на всички хора, и на богати, и на сиромаси, и на малката буболечка. Това значи да изпълниш Волята Божия. Ти влизаш в положението на всички живи същества и разглеждаш нещата от тяхно гледище, а не от твоето. (1/стр. 513)

Волята Божия не седи във великите работи, тя седи в микроскопическите добрини в света. (8/лек. 35, стр. 13, 14)

Изисква се в света една идея да имаме всички: да няма гладуващ човек! Ние седим и мислим за поправянето на света. Да няма нито един човек гладен, да няма нито един човек, който вечерно време да си легне гладен, да вдигне очи и да каже: „Няма братство, няма човещина!“. Да няма нито един гладуващ човек, така да са будни съзнанията на хората, че всички вдовици, сираци, всичките хора да имат необходимия хляб, жилище – това значи да се изпълни Волята Божия на Земята. И когато народът съзнае това, то може да се приложи, по който и да е начин. Не чрез насилие да няма гладни хора в света, да има работливи хора, всички да вземат еднакво участие – тогава ще има култура на блаженства. Трябва разбиране. (103/стр. 110, 111)

За християнството казват: да вървим по Христовия път. Но има три степени на християнството. Най–първото в християнството е да вярваме в Бога. Второто положение – да обичаме Бога. А третото – да вършим Волята Божия. Първо, вяра в Бога, най–долното, после – да обичаш Господа, а най–после – да служиш съзнателно на Бога. Ти разбираш туй служене, казваме – всеки може да служи, да върши Волята Божия. Не. Трябва да съзнаваш, да гледаш на целия живот, тъй както Бог гледа. И всичко онова, което ти вършиш на Земята, всеки момент да е богоугоден. Това разбира служене. Ако онова, което мисля, чувствам и върша в даден случай, не е благоугодно на Бога, това не е вършене Волята Божия. (79/стр. 207)

ОБИЧАЙ БОГА И ЖИВЕЙ
В НЕГО

Мислѝ за Бога и разбери, че ако Го обичаш, ти ще вършиш Неговата Воля.

Трябва да имате една възвишена идея – тя ще спусне дълбоки корени. Любовта към Бога ще усили стъблото нагоре, а пък любовта към ближния ще усили корените на нашия живот. Като обичаме ближния, ще подобрим симпатичната нервна система, а като обичаме Бога, ще усилим мозъчната нервна система. А пък като обичаме себе си, ще бъдем изпълнители на Волята Божия. Като обичаме Бога, ще усилим ума си, ще го подобрим; като обичаме ближния си, ще усилим сърцето си, като обичаме себе си, ще изпълним Волята Божия, ще служим на Бога. Така ще се подобри нашият живот. (3/стр. 234)

Започнете да изпълнявате Волята Божия, да обичате, както трябва.

Да мислите добре – значи да обичате Бога. Да чувствате добре – значи да обичате ближните си. А да изпълнявате Волята Божия, значи – да обичате себе си. Това е практическият метод.

Та, Любовта към Бога има отношение към нашата мисъл. Трябва да очистите мисълта си! Любовта ни към Бога трябва да бъде повече от идеална – съвършена трябва да бъде.

Мога да ви кажа:

Бъдете съвършени в Любовта си към Бога.

Бъдете съвършени в Любовта си към ближните си.

Бъдете съвършени в Любовта си към себе си. (3/стр. 235)

Ти си грешен човек, без дарби, само защото си се откъснал от Първата Причина. Свържеш ли се с Нея, всичко в тебе ще потече, както е текло някога. Тогава ще познаеш себе си, своите дарби и способности, които Бог е вложил в тебе. Който иска да бъде даровит, гениален, той трябва да работи. Така са работили всички велики музиканти и художници, всички велики хора. Всеки може да бъде гениален. Това е въпрос на време. Гений е всеки човек, който изпълнява Волята Божия, дава тласък на цялото човечество. – В какво отношение? – В музика, в поезия, в наука, в изкуство, в религия. Гениален човек е всеки, който понася страданията и мъчнотиите в живота си с радост… Стремете се към възстановяване на вътрешната връзка с Бога, с разумния свят. (48/стр. 59, 61)

Човек трябва да изучава Бога във всички форми, в които се проявява, докато един ден дойде до положение да се слее с Него и безпогрешно да изпълнява Волята Му. Дойде ли до това положение, човек никога не се колебае в своя велик Баща, в своя Създател. (48/стр. 65, 66)

Обичайте Бога и страхувайте се от Него, за да изпълнявате Волята Му и свещено да пазите Неговите закони. (50/стр. 168)

И тъй, благодарете на Бога, че от положението, в което се намирате, виждате доброто в света. Добър е светът, но от вас се иска чистота и святост. Ако не знаеш урока си, не се извинявай, но кажи: „Обичам Учителя си, и заради Него ще науча урока си“. Кажи, както Давида: „Дето и да ме изпратиш, Господи, ще извърша Волята Ти на драго сърце, защото Те обичам“. Откажеш ли се да изпълниш Божията Воля, не обичаш Господа. Нужно е да обичаме Бога, да изпълняваме Волята Му. –Защо? –Защото всеки е преживял загуба и разочарование, но Любовта към Бога ще върне всичко загубено, ще възстанови здравето на човека и ще постави всички счупени крака и ръце на място. Тая Любов ще възстанови разрушения живот на семействата. Тя ще възстанови нарушената хармония в Природата. (32/стр. 14, 15)

Успехът, знанието, придобивките на човека в живота зависят от вътрешната му връзка с Бога. Щом има тази връзка в себе си, човек трябва да знае програмата си за всеки ден и да я изпълнява. Не знае ли човек програмата си за деня, това показва, че връзката му с Бога или е неправилна, или е прекъсната. Изобщо, силата на човека седи в тази връзка. Щом връзката е прекъсната, човек е слаб. (48/стр. 226)

„Духът Господен е на мене и ме проводи да благовествам на сиромасите.“ Няма по-велико нещо от това, Духът Господен да е на човека. Това значи, Бог да е задна стража на човека, а човек да Му служи. Човек трябва да държи в ума си мисълта, че Бог е с него, заради което трябва да изпълнява Волята Му с всичката си чистота и безкористие. Щом е с Бога, човек всякога ще се ползва от Неговото благословение. И в ада да се намира, Бог ще смекчи страданията му. Всеки трябва да дойде до тази опитност, да направи връзка с Бога. В тази връзка, именно, се крие силата на отделния човек, на семейството, на обществото, на народа, както и на цялото човечество. Чрез тази връзка, Бог се проявява навсякъде. Тази връзка е толкова необходима за човека, колкото му е необходим чистият въздух. Ако човек попадне в херметически затворен салон, той може да прекара в него само известно време. Скоро след това той ще почувства нужда от чист въздух. Не проникне ли отнякъде чист въздух, той е осъден на задушване, на смърт. Следователно, ако човек приеме такова верую, което прекъсва връзката му с външния свят, с чистия въздух, той неизбежно ще се задуши. Всяко верую, което внася светлина в човешкия ум, топлина – в сърцето му, а същевременно, увеличава неговата доброта и разумност и го следва непреривно в живота му, е верую, което създава истинска връзка между човешката душа и Бога. (51/стр. 109, 110)

„И видях друг ангел, че летеше по небето, като имаше вечното благовестие.“ Да благовествате, това значи, да служите на Бога. Който служи на Бога, той забравя себе си. На първо място той поставя Бога, а после себе си. Понеже е излязъл от Бога, човек трябва да пази връзката си с Него.

(51/стр. 142, 143)

И тъй, първото нещо, което се изисква от човека е – да има връзка с Първата Причина. Това не се постига по някакъв външен начин, но чрез работа, чрез усилия на духа и на душата на човека. По този начин само, човек може да разбере, какво Бог изисква от него. Ако човек е готов да ходи по волята на своя приятел или по волята на своя учител, защо детето да не е готово да изпълнява волята на своя Баща? Защо човек да не е готов да ходи по волята на своя велик Баща? Защо и вие да не сте готови да направите това, което Той изисква от вас? Има един език, по който детето разбира волята на баща си и я изпълнява. Също така и възрастният човек трябва да разбира езика, чрез който може да влезе във връзка с Бога и да върши Неговата Воля. Да вършим Волята Божия, това не значи, че Той се нуждае от нас. Обаче, Бог има желание да направи хората щастливи, да станат като Него. (51/стр. 151)

Да не мисли човек за себе си, това не значи да престане абсолютно да се интересува от своя живот, но като знае, че съществува велик Промисъл, той знае, че каквото да прави, има Един, Който се грижи и за него. Щом има предвид тази мисъл, човек ще излезе от положението на своята личност, която мисли само за себе си, и ще започне да се грижи за ближния си. Щом мисли за ближния си, човек се повдига по-високо и се свързва с Първата Причина на нещата. Промисъл съществува за всеки, който изпълнява Волята Божия. Който не я изпълнява, той не се намира под защитата на великия Промисъл.

(29/стр. 55)

Небето е съвършено чисто, ясно. Следователно, когато човек направи връзка с Бога, и неговото небе ще се пречисти съвършено, по него няма да има никакви облаци, никакви мъгли.

Казвам: Стремете се да възстановите в себе си тази жива връзка! (78/стр. 113)

Докато не станеш едно с Бога, да имаш непреривен мир в душата си, да изпълняваш Волята Му, никога не можеш да имаш пълен успех. (15/стр. 6)

Свободен е само онзи, който служи на Бога и изпълнява Неговата Воля. В основата на това служене седи Любовта към Бога. Само онзи може да служи на Бога, който има Любов към Него. (36/стр. 42)

Всеки трябва да знае, че Бог живее в него и да казва: „Господи, искам да изявявам доброто, което Си вложил в мене, както Ти го изявяваш; искам да бъда добър и да постъпвам като Тебе!“. Това подразбира: „Научи ме да изпълнявам Волята Ти, както Ти искаш“. (37/стр. 81)

Бог е, който носи живот в нас. Като помислим за Него, да почувстваме живот в себе си, да почувстваме подем в мислите и в желанията си. Животът седи в това: Като помисля за Бога, да почувствам най-възвишеното и благородното в себе си, да почувствам живота. Тогава само ще позная, че Бог живее в мен. (116/стр. 290)

И тъй, най-първо ще си кажете: „Бог трябва да живее в мене. После, аз трябва да живея в Бога. Щом Бог живее, щом аз живея, и моите ближни ще живеят“. Съзнавате ли това, няма сила в света, която може да ви препятства. Това е, защото вие вървите по един закон, на който нищо не може да препятства. Обърнете ли този закон и кажете: „Първо, моите ближни живеят, после, аз живея и най-после, Господ живее“, законът вече няма никаква сила. Разумният ученик трябва да прилага този закон в първия му смисъл. В това седи Волята Божия. Изпълните ли този закон, и Божието благословение ще дойде върху вас. Дойде ли Божественото у човека, той вече не мисли за дребни работи. Той мисли само за Божественото, което се развива в хубост и великолепие. След това в Божественото възниква и живота на отделния човек като оазис всред безводната пустиня. (113/стр. 167, 168)

Лошите, неблагоприятни условия в живота идват да напомнят на хората, че някои техни методи, схващания, учения или служенето им на Бога в някои отношения не са били прави.

Казвам: Ние имаме предвид всичко това, и то трябва абсолютно да се коригира. Смисълът на живота не седи в изпълнение Волята Божия по буква, но като изпълнявате Волята на Бога, трябва постепенно да изправяте живота си, като му дадете онази цена, каквато той действително заслужава. Някой казва: „Непостижими са нашите желания“. – Непостижими са желанията само за онзи, който не работи, за онзи, който не знае как да работи, и за онзи, който няма връзка с Бога. За този, който работи, за този, който знае как да работи, и за този, който има връзка с Бога, всичко е постижимо. Искате ли да постигнете желанията на своята душа, първо възстановете връзката си с Бога, и работете за Него, а не за себе си. Добродетелният човек работи за Бога, а никога за себе си.

(78/стр. 119)

И тъй, истинската вяра, истинската обич подразбират работа. Вярваш ли в някого, ще работиш за него. Обичаш ли някого, ще работиш за него. Обичта е закон на работа. Понеже ни обича, Бог постоянно работи за нас. Той е създал света за нас, да се учим и развиваме. По същия закон и ние трябва да работим за Него, да правим това, което Той желае. Това значи да изпълняваме Волята на Бога от любов към Него. Закон е: Обичаш ли някого, ти трябва да постъпваш към него така, че да го задоволиш. Държиш ли неговия образ в ума и в сърцето си в чистота, той е доволен от тебе. Не го ли обичаш, ти не си готов да направиш нещо за него. Хората се радват на живот, на здраве, на сили, благодарение на Любовта и грижите на Бога и на напредналите същества към тях. Престане ли Бог да мисли за тях, те ще се стопят, ще изчезнат от лицето на Земята. (42/стр. 15)

Сега и на вас казвам: Само една дума може да ви спаси. Кажете ли тази дума, вие ще бъдете спасени. Кажете: – Обичам го. – Кого? – Господа. Обичам Господа и съм готов всичко да направя за Него. Така постъпил и младият момък. Като чул от момата думата „обичам го“, той веднага се измил, преоблякъл се и се представил пред нея. Наистина, една дума е в състояние да спаси човека от известно бедствие. Ако кажеш на онзи, който те съди, че ще платиш, той веднага ще измени отношението си към тебе. Намираш ли се пред известна мъчнотия, кажи: „Ще изпълня закона, ще изпълня Волята Божия“. Щом кажеш тази дума, и мъчнотията изчезне, ти си казал думата, както трябва. Кажеш ли нещо и не стане, ти не си казал думата намясто. Всяка дума казана намясто, навреме и с Любов, винаги дава добри резултати.

(48/стр. 84, 85)

Когато човек вади вода от кладенеца, никога не греши. Когато изворът тече, той не греши: щом пресъхне, тогава греши. Когато човек се ражда, не греши; когато умира, греши. Изобщо човек греши, когато престане да върши Волята Божия. Щом върши Волята Божия, никакъв грях няма. Силата на човека не е само в мисълта за Господа, но в изпълнението на Неговата Воля. Да мислиш за Него, това значи да изпълняваш Неговата Воля. (55/стр. 265)

И тъй, за да разреши мъчнотиите и противоречията си, човек трябва да даде място на Божественото Начало в себе си. Следователно без Божественото Начало, без Бога в себе си, без връзка с Него не можеш да постигнеш никакво разрешение на въпросите в живота си. Не само да обичаш Бога, но да изпълняваш Неговата Воля. Доброто на Бога и Неговият живот да текат през тебе. Без Бога никакъв нов порядък не може да се нареди.

(55/стр. 266, 267)

Влезете ли в Божествената почва, там всичко се постига. – „Големи са мъчнотиите ни.“ – Радвайте се на тях, защото само при мъчнотиите на вашия ум, на вашето сърце и на вашата воля се крият бъдещите ви успехи. Доброто и успехът ви се крият зад мъчнотиите. Те са признак на вашето добро. Чрез мъчнотиите и противоречията човек става велик, силен.

Под думите „велик човек“, „велики хора“ разбирам онези, които са запознати с идеята, че в света съществува едно Разумно Начало, чиято Воля трябва да се изпълнява. Който не е свързан с това Начало, нищо не може да постигне. (55/стр. 268)

Сега на вас се вижда мъчно да живеете за Бога. Та, като живеете за народа, какво разбирате под думата „народ“? Под думата „народ“ се разбира домът, Божественото. Човек не трябва да живее за себе си, защото други живеят за него. Следователно аз трябва да живея за Бога, а Бог живее за мене. Той разрешава моите въпроси. Бог живее за всички, а всички трябва да живеят за Него. (46/стр. 424)

Като мислиш за Бога, ти ще бъдеш здрав. Помисли за Слънцето и виж, че Бог те обича чрез него. Всички същества, които те обичат, са наклали този огън на Небето заради тебе. Мисли за Бога и разбери, че ако Го обичаш, ти ще вършиш Неговата Воля. (7/стр. 719, 720)

Писанието казва: „Това е Живот Вечен да позная Тебе Единаго Истинаго Бога“. Това е Живот Вечен, откъдето иде животът. Трябва да идем всички при Бога, да се научим как да го обичаме. Светът ще се оправи само така. Всички други учения са спомагателни средства. Само един начин има да се поправи света. Когато всинца обичаме Бога, тъй както Той ни обича, и започнем да вършим Волята Му. Въпросът е разрешен. Понеже ние всички искаме да бъдем като Бога, Всеки един от вас е божество, което иска да стане център на Вселената. Искате всички хора вас да обичат. Най-първо трябва да се роди идеята по обратен път. Аз трябва да обичам Бога преди всичко, да не мисля за никого в света. И така, каквато е Волята Божия, така постъпвам. (89/стр. 234)

Та най-първо трябва да обичаме Бога с всичкия си ум, сърце, душа и сила, за да можем да възприемем правилно благата, които Бог ни дава. Като не обичаме Бога, тези блага не могат да минат през нас. И после, трябва да обичаме ближните си. Законът е такъв. За да можем да предаваме това благо, което сме приели, трябва да имаме Любов към ближните си. (93/стр. 187)

Вие като ученици казвате: „Повярвахме“. Не е въпрос за вярване. Сега е дошло време да обичате Бога с ума си, със сърцето си, душата си и силата си, за да може да приемете правилно Божиите блага. И трябва да обичате ближните си. И ближният трябва да ви обича, за да могат тези блага да се повърнат към вас. Трябва да се образува един кръг от Бога към вас, после от вас към ближния, от ближния към вас и да се повърне към Бога. Всяка една Божествена мисъл, чувство и постъпка ще мине по един кръг, ще мине през нас и ще отиде в света. И после ще се повърне пак към Бога, за да види Той, как ние сме извършили Волята Божия. (93/стр. 187, 188)

Едно се иска от човека: да влезе във връзка с Първата Причина. Щом направи тази връзка, Божествената мисъл ще започне да се влива в неговия ум и той ще усеща Диханието на Бога. Това значи да разчита човек на Бога в себе си, да знае, че има Един, на Когото всякога може да уповава. Щом знае и чувства това, човек всякога ще бъде готов да върши Волята Божия. (110/стр. 42)

Ето защо, Христос казва: „Който иска да бъде щастлив, трябва да има калèна воля, светъл ум и чисто сърце; той трябва да държи моите заповеди така, както аз държа заповедите на Отца си и да пребъдва в мене така, както аз пребъдвам в Любовта на Бога“. Само така човек може да бъде велик, защото Бог, Който живее в него, е велик. Следователно, отворете сърцата и душите си за Бога, да влезе във вас със Своите заповеди и със Своята Любов, за да ви направи велики и силни. Тогава човек казва, че всичко, каквото пожелае да постигне, е възможно. Ако държите заповедите на Бога и пребъдвате в Любовта Му, ще разберете стиха, който Христос е казал: „Невъзможното за човека е възможно за Бога“. Къде е този Бог? – Във всеки, който изпълнява Неговата Воля. (39/стр. 185)

Някои искат да знаят, как се познава, кой държи Божиите заповеди. – Много просто. Ако мислите ви са ясни и положителни, чувствата ви благородни и чисти, вие държите заповедите на Бога и пребъдвате в Неговата Любов. (39/стр. 185)

Под думата „да се облечем“ в Христа, не разбирам само да мислим за Него, но да проявим всички възможности, които се крият в нас. С други думи казано: да дадем възможност на Божественото да се прояви в нас. Ако всички хора биха желали силно Бог да живее в тях, тогава ще се изпълни стихът от Евангелието, който казва: „И ще се всели Бог в тях, и ще им бъде един Баща, а те – един народ“.

Да живее Бог в човека, това значи Неговата мисъл да се всели в човека, Неговите чувства – в човешкото сърце и Неговата Воля да стане воля на самия човек. Това подразбира да бъде човек в съгласие с Бога. (92/стр. 286, 287)

Когато се намери в противоречие, човек казва: „Как трябва да върша Волята Божия?“. Ами как можеш да вършиш своята воля? Казвате: „Как да изпълня Волята Божия?“. Много просто. Представете си, че сте болен и нямате вода да пиете, а изпитвате голяма жажда. До вас седи шишето ви, но празно. При вас дохожда един от приятелите ви и като вижда, че нямате вода в шишето, а сте жадни, той веднага взима шишето и отива до най-близкия извор на планината, напълва го с вода и ви донася чиста планинска вода. Вие пиете от тази вода и сте доволни, че сте задоволили жаждата си. Както вие сте доволни, че вашият приятел е изпълнил волята ви, така и Господ ще бъде доволен от вас, когато изпълните Неговата Воля. Следователно всяко добро дело, направено от вас за вашия ближен, е изпълнение на Волята Божия. При това положение Бог ще бъде доволен и от вас. Ако ти помогнеш на една бедна вдовица, която се е молила три седмици, ти вършиш Волята Божия. Бог няма да слезе от Небето по физически начин да помогне на тази вдовица. Той ще помогне чрез някой човек, който е готов да изпълни Неговата Воля. Няма да се мине много време, друг някой ще изпълни нещо по отношение на тебе. Той ще помогне на тебе. В този смисъл хората са като скачените съдове, едни други се преливат и си помагат. (92/стр. 287)

За да станеш светия в пълния смисъл на думата, за да вярваш, да обичаш така, както Христос обича, да изпълняваш Волята Му и да разполагаш със силите на Природата, както трябва, затова се изисква дълго време. Това семе трябва да узрее в твоята душа. В Христа имаше друго нещо. Той не казваше само, че е блажен този, който вярва, но блажен е този, който изпълнява Волята на Отца. Той е по-блажен. (58/стр. 646)

Казваш: „Аз не съм ангел, не съм светия“. – Вие още не знаете мярката, с която Бог цени хората. Казано е в Писанието, че Бог живее на Небето, но Той живее и в сърцата на смирените. И ако Бог живее целокупно в твоето сърце, от какво ще се нуждаеш? Денят, в който Бог дойде да живее в сърцето ти, всичките ти работи ще се оправят. (58/стр. 647)

Писанието казва: „Чистите по сърце ще видят Бога“. „Онези, които ме търсят, ще ме намерят“. Значи, онези, които мислят, ще ме намерят. За онези, които любят Бога, е казано, че Бог ги е написал на своята длан. Дето ходи, Той ги носи със себе си, написани на Неговата длан. Достатъчно е да погледне на дланта си, за да си спомни за тях. Няма по-хубаво нещо от това, да бъдеш написан на дланта на Бога. И като погледне на дланта си, да каже: Имам едно дете, което ми е приятно, защото живее така, както искам. Какво по-хубаво от това в света, да мязаме на Господа, да живеем като Него в мир. (7/стр. 630)

Всеки може да бъде щастлив, но щастието не зависи от външната обстановка на нещата. Защото [в] момента, в който ти дадеш място на Божията Любов в душата си, веднага ще се разсъмне и за тебе ще изгрее едно ново Слънце! Не можеш ли да обикнеш Бога, на сърцето ти [все] ще е тежко. Страданията ще останат в живота ти. Обикнеш ли Го, всичко ще се разтопи и ти ще се освободиш от затвора, в който си бил поставен. Той ще се разруши, за тебе ще изгрее един нов свят и ще погледнеш в лицата на хората и на небето и всичко наоколо ще заговори. (57/стр. 108, 109)

И Христос всякога поддържа единството – „Аз и Отец Ми едно Сме. Аз живея в Отца и Отец живее в Мен. Аз винаги върша онова, което е Нему угодно“. Там е тайната на живота! Ти всякога да вършиш Волята Божия, тъй, както ти я разбираш дълбоко в себе си. И тази Воля на Бога вътре в тебе ти принася своето щастие. И щом живееш заедно с Бога, и в гората няма да се луташ. Ти ще бъдеш свободен човек, букаѝ** няма да имаш, ще бъдеш готов да правиш услуги и да живееш, не за себе си, но за доброто на другите хора и за Славата Божия. Невежа няма да бъдеш. Ти ще бъдеш и талантлив, и гениален, и светия. Всичко ще имаш в себе си. (57/стр. 109, 110)

Всяка сутрин, като станете, трябва да кажете: „Господи, какво мога да направя днес заради Тебе?“. През целия ден ще мислиш какво можеш да направиш за Господа. Само така ще бъдете свободни.

(45/стр. 29)

Бог да живее в нас и ние да живеем в Бога! И Любовта да бъде една силна връзка помежду ни – не само между нас, но между всички на Земята; не само между всички на Земята, но и между всички на Небето. И всички, които живеят на Земята и на Небето, да бъдат всички едно. – Амин! Тъй да бъде! (45/стр. 29)

НЕ МОЯТА ВОЛЯ ДА СТОРЯ

Защото слязох от Небето, не моята воля да сторя, но Волята на Тогози, Който ме е проводил.

Воля в най-простия смисъл означава акт, проявен на разумния живот. А в разумния живот има 3 основни елемента, три основни проявления, от които ние заключаваме: разумният живот е смислен живот, живот на разумни желания и разумни действия… Сега Христос казва: „Слезнах от Небето не своята воля да изпълня, но Волята на Онзи, Който ме е пратил“. И най-голямото заблуждение, което днес съществува в света, е, че всички ние мислим, че на Земята никой не ни е пратил. (73/стр. 201)

И тъй, Христос е дошъл на Земята да изпълни Волята на Тогози, Който го е пратил. И вие казвате: „Колко е блажен Христос, че го е пратил Господ да изпълни Неговата Воля“, а вие сте нещастни, че вас не е пратил. Но това е една квадратна лъжа! И вас Господ е изпратил да извършите Неговата Воля, но вие като дойдохте, изпоженихте се, направихте си къщи и сте забравили защо сте дошли, и после трябва да дойде Христос да ви намери. И казва някой: „Аз ще направя като Христа“. – Да, „като Христа“ в туй отношение, че Той не забравя, че не е двоумен като вас. Един ум има той, едно сърце има, което не забравя. Любовта е, която не забравя при всичките условия на живота! Разбирате ли? И Христос иде да ни научи и да ни каже: „Братя, толкова забавления са достатъчни на Земята, проливане на толкова кръв, изпочупване на толкова глави, смазване на толкова сърца, смазване на толкова дробове, стига, върнете се сега; аз дойдох да сторя не моята воля, и вие сте погрешили, че правите вашата воля; аз дойдох да ви покажа, че трябва да правим волята, на кого? На Оногова, Който ни е пратил“. А сега казват: „Повярвай в Господа Исуса Христа и ти ще бъдеш спасен“. – И в какво ще повярваш? Ще повярваш, че ти си пратен от Бога на Земята и да направиш Неговата Воля. Ти ще кажеш: „Ще сторя Неговата Воля, на Тогова, Който ме е пратил, а не моята воля“. – И ти ще бъдеш едно с Христа. Духът Христов и нашият Дух са едни и същи духове по произхождение. Нашата душа и Христовата душа са едни и същи души, от едно и също произхождение. И когато ние кажем: „Може ли да бъдем като Христа?“, ние поставяме въпроса на една не логическа почва. А като кажем, че Христос бил от царско произхождение, а някой е роден от проста селянка, то е все едно. Каква е разликата? Онази земеделска жена е много по-благородна понякога, седи много по-горе от тази царица. И обратното, благородството не е в знанието на човека, а е вътре в съзнанието. Когато ти съзнаеш, че си пратен от Бога да изпълниш Неговата Воля, когато ти си спомниш, че си благороден човек, ще разбереш своето произхождение. (73/стр. 214, 215)

Всеки човек е дошъл на Земята да изпълнява Волята Божия и да се учи. Отклони ли се от своето предназначение и започне да служи на себе си, да изпълнява своята воля, той неизбежно ще се натъкне на злото.

Следователно човек е изпратен на Земята първо да върши Волята Божия, а след това идват останалите неща: да става търговец, да става богат, силен, учен, да се жени и т.н. … Ако на първо място има предвид Волята Божия, човек може всичко да върши. Той може да стане търговец, учен, музикант, да се жени и т.н. Няма ли предвид първо Волята Божия, той ще претърпи крах във всичките си предприятия.

(42/стр. 258, 259)

Следователно разрешението на задачите се състои в това, да стане човек господар на нисшето съзнание в себе си. Човек не може да нарушава ония закони, които Бог е поставил в живота. Човек не може да изменя Божествения план. Като знаете това, всички трябва да работите за реализиране на този план. Докато работите в съгласие с Бога, вие ще се ползвате от всичко, което Той е създал. Поставете на първо място в живота си изпълнението на Волята Божия, а после своята. Тогава и вие можете да кажете като Христа: „Който изпълнява Волята Божия, той ми е майка, брат, сестра и приятел“. (42/стр. 233)

Човек да се моли за това, което има вечен характер. „Непреривен контакт с Бога на всяко време и на всяко място!“. – Това да ви бъде молитва. Не всяка молитва ще се изпълни. Ще се изпълни тази, която е по Волята Божия. А щом не е по Волята Божия, тя не се изпълнява и това е за добро. Да благодарим, че някои работи не стават по нашата воля. Ако всичко ставаше по нашата воля, ние щяхме да бъдем най-големите нещастници. Хората страдат, защото много работи стават по тяхна воля. Всички несполучливи работи, които стават в живота, са по волята на хората, а добрите работи, които стават, са по Божията Воля. Не си пожелавал, но стане и ето, то е за добро. За да бъдем щастливи, нещата трябва да стават, както Бог иска. Ако бяхме оставили всичко да става, както Бог иска, то животът ни щеше да върви много правилно и щяхме да изпитваме щастие.

(13/стр. 66)

Като ученици, вие трябва да правите усилия, да преодолявате спънките, които се изпречват на пътя ви. Без усилия нищо не можете да постигнете. – Ама Бог е милостив, ще ни помогне. – Ученикът не трябва да очаква на Божията Милост. Той не трябва да злоупотребява с Милостта на Бога. Щом е ученик, човек трябва сам да работи, да разчита на своите сили. Как ще му се помогне отвън, това е друг въпрос. Ако разчита на външна помощ, човек ще остане невежа. Ако разчита на това, че греховете му ще се простят, той ще остане завинаги грешник. Който иска да бъде ученик, той трябва да работи съзнателно върху себе си. За да постигне желанията на своята душа, ученикът трябва да прави това, което не иска. Да прави това, което не иска, и да не прави това, което иска, подразбира изпълнение Волята Божия. Който постъпва така, той е поставил своята воля на заден план, а Волята Божия – на първо място. Когато човек се откаже от своята воля и изпълнява Волята Божия, Бог пък изпълнява Неговата Воля. (53/стр. 257, 258)

Съвършено предаване в ръцете Божии: „Не каквото аз мисля, но Ти каквото мислиш, това искам да направя“. Там е силата на човека! Ние мислим, че ако речем да вършим Волята Божия, ще се развали животът ни. Не, ще се подобри животът ни! Ние живеем на Земята, защото Бог иска да подобри живота ни, Бог иска да живеем. (3/стр. 292)

Вие вярвате, че Христос е дошъл да спаси света. Не, Христос дойде на Земята да научи хората да живеят правилно. Ако не живеят добре, те сами се осъждат на смърт. Той казва: „Не дойдох да изпълня своята воля, но Волята на Онзи, Който ме е проводил“. В Евангелието е казано, какво се изисква от човека, за да изпълни Волята Божия.

Първото условие за изпълнение Волята Божия е да бъде човек във връзка с Бога, с възвишения, разумен свят. Защо е нужна тази връзка? – Защото животът изтича от Бога, от Любовта. Щом има тази връзка, човек знае, че всички хора живеят в Бога. Щом живеят в Него, те изпълняват Волята Му. Следователно, всички хора, които изпълняват Волята Божия, са братя и сестри помежду си. Значи, братство и сестринство съществува само между хора, които изпълняват Волята Божия. (40/стр. 44, 45)

И тъй, като ученици вие трябва да дадете първо място на Божественото в себе си, а после на човешкото. Вие трябва да изпълните първо Волята Божия, а после своята. Всички хора са ученици на Великата Школа на живота. Щом е така, от всички се изисква изпълнение на Волята Божия. Преди да са разбрали това, хората искат от Бога да им даде дълъг живот, знание, сила, свобода, богатство. Дълъг живот може да се даде на разумния, който знае как да го използва. Какъв смисъл има да се даде дълъг живот на престъпника? Да му се продължи живота, това значи да му се даде възможност да върши повече престъпления, да мъчи хората. Ако разумният е учен, дългият живот е на място. Обаче, ако неразумният е учен, той ще направи хиляди погрешки. Ето защо пожелайте дълбоко в себе си да имате светлина, да изпълнявате Волята Божия, а що се отнася до другите неща – знание, сила свобода, те сами по себе си ще дойдат. (54/стр. 117, 118)

Казвам: От гледището на Божествения свят, няма скрити, няма тайни неща. Не се минава много време и всичко, което човек е таил дълбоко в себе си, излиза отвън. Затова, именно, от всички се изисква чистота – чист и свят живот. Това може да се постигне само когато човек изпълнява не своята воля, а Волята Божия. Същото нещо Христос е казал в един от стиховете на Господнята молитва: „Да бъде Волята Ти, както на Небето, така и на Земята!“. Значи, жителите на Небето изпълняват вече Волята Божия по един естествен път. Всички разумни същества, които живеят на Небето, имат будно съзнание за това, което вършат, и са доволни, че изпълняват Волята Божия тъй, както трябва, за да служат като образец на жителите от Земята. Обаче съвременните хора, като не знаят правилния начин за изпълнение на Волята Божия, искат чрез принуждение, чрез насилие да изпълнят този ред, да изпълнят тази висша воля. Те създават закони, правилници, но Волята Божия пак не се върши. Когато хората изпитват моменти на щастие, това не е резултат на земния живот. Земният живот представлява редица от страдания и нещастия. Защо? – Защото той е непрекъснато нарушение на Великия Божи закон. Следователно, радостите, щастието в живота на хората идат от Небето, от Божествения свят. Прекъсне ли се връзката с този свят, страданията идат. Значи, страданията и нещастията идат от Земята, а щастието и радостите – от Небето. (24/стр. 13, 14)

Христос казва: „Не дойдох да изпълня своята воля, но Волята на Онзи, Който ме е проводил!“. Следователно, всеки човек трябва да осъзнае, че е дошъл на Земята да изпълни Волята на Онзи, Който го е проводил. Когато се намерите в големи противоречия и не можете да разрешите някой въпрос, кажете: „Да бъде Волята Божия!“. Кажете ли така, няма да мине много време, и въпросът ще се разреши. Но затова се иска пълно упование на Бога. Ако всички решите в себе си да вършите Волята Божия, без никакво съмнение и колебание, работите ви ще се оправят естествено. Щом работите ви се объркат, ще знаете, че изпълнявате своята воля, а не Божията. Ако доброволно не изпълните Волята Божия, смъртта ще дойде, ще ви хване за врата и насила ще ви застави да се откажете от това, което днес не можете да пожертвате. Не е ли по-добре, преди да е дошла смъртта, да направите това, което Бог иска от вас? Под думата „смърт“ разбирам закон. За предпочитане е човек да извърши доброволно Волята Божия, отколкото по закон. (60/стр. 290, 291)

Казвам сега, да остане в душата ви мисълта да бъдете смели в изпълнението Волята Божия. Вършете Неговата Воля, за да се уредят вашите работи. Понеже законът е такъв: като вършим Волята Божия, ще се свърши и нашата воля. Когато всичките хора се решат да вършат Волята Божия, Царството Божие ще дойде на Земята. Ние искаме Царството Божие да дойде на Земята. Че [как] така ще стане? Като свършим Волята Божия. Най-първо всички трябва да се решим да изпълним Волята Божия, тогава ще дойде Царството Божие. Като дойде Царството Божие, тогава ще дойде и нашата воля. Понеже всичките като сме разумни, тогава ще стане и нашата воля. Бог ще ви покаже по кой начин ние ще се зарадваме. Като дойде Царството Божие, тогава ще стане и нашата воля, кой каквото иска, ще стане тогава. Когато Царството Божие не е дошло, каквото и да мислите, нищо не може да стане. Туй, което Бог иска, не е станало, че това, което ти искаш, ще стане. (85/стр. 178)

Всеки, който е дошъл на Земята и живее само за себе си, той е самозваник – нищо повече. Така аз определям думата самозваник. Всеки, който е дошъл на Земята и живее изключително само за себе си, той е самозваник. А всеки, който е дошъл на Земята, и живее за Бога, за своите ближни и после за себе си, той е пратен от Бога – нищо повече. (7/стр. 718)

Според мене и да изпълнявате своята воля, вие не сте свободни. Ако изпълнявате волята на хората, пак не сте свободни. Ето и аз, който минавам за умен човек, пак не мога да мисля, както искам, не мога да изпълнявам своята воля. В такъв случай нищо друго не ни остава, освен да вършим Волята Божия. (15/стр. 297)

ДА ВЪРШИМ ТВОЯТА ВОЛЯ

Кажи реч, Господи, да просветне ума ни, да оздравее сърцето ни и да се всели Твоята Любов в нас, да вършим Твоята Воля!

Според мене важна мисъл за всеки ден е да намерим коя е Добрата Воля Божия. И като я намерим, да я извършим. Всеки човек трябва да върши Добрата Воля Божия. Щом един човек може да върши Добрата Воля Божия, всеки може да я върши, понеже Тя се отнася за доброто на всички. Като знаете това, не се месете в работата на другите. Не казвайте, че този или онзи е лош човек. Нека всеки се запита: „Върша ли аз Волята Божия?“. Това е важно. Като върша Волята Божия, аз разполагам с три неща: бързо се движа, разбирам времето и пространството и осмислям живота си.

(15/стр. 355, 356)

Милостиви, Святи и Благи Господи, изяви ми Светлината на Твоето лице, да сторя Твоята Воля. (116/стр. 393)

За да придобиете Христовия Дух, вие трябва да се проникнете от желанието да вършите Божията Воля всеки момент.

(35/стр. 107, 108)

„Кажи само реч и всичко ще бъде!“… Човек трябва да има здрава мисъл, здраво сърце. Кажи реч, Господи, да оздравее нашият ум, нашето сърце! Кажи реч, Господи, да просветне ума ни, да оздравее сърцето ни и да се всели Твоята Любов в нас, да вършим Твоята Воля! (34/стр. 149)

Какво струва да се помолиш на Господа и да му дадеш сърцето си? Защо не изпълниш Божията Воля? Ето как ще си отвориш път към Бога. Той знае, че си добър и способен син и можеш да вършиш Неговата работа. (35/стр. 253)

Ако си готов да вършиш Божията Воля, знай, че Той всякога ще те приеме и ще те послуша. Една чистосърдечна дума, отправена към Бога, е в сила да те освободи от всички противоречия. Отивай при Бога с ума си, за да имаш Неговото внимание.

(35/стр. 253)

Мислете като Бога, вършете това, което Той иска, и вие ще реализирате копнежите на своята душа. (10/стр. 34)

Без Любов човек не може да прави добро. За да направи добро, човек трябва да вложи в доброто част от себе си. Доброто има смисъл само тогава, когато може да пресъздаде човешкия характер. Затова, именно, човек трябва да върши Волята Божия. Като върши Волята Божия, той се свързва с Неговата Любов. Тогава Божието дело ще бъде и негово. Това означават думите: „Бог да живее в човека, а човек – в Бога“. (29/стр. 48)

И тъй, истинският човек трябва да бъде облечен в светли мисли, с красиви чувства и възвишени добродетели. Това значи да се облече човек в Христа. Не се ли облече в тези дрехи, човек минава за последен бедняк. Той ще бъде лист, разнасян от вятъра по всички посоки. Не е достатъчно да казвате, че вярвате в Христа и да очаквате след това Той да ви обича. Кога учителят обича ученика си? Когато се учи. Кога гостилничарят обича готвача си? Когато готви добре. Кога Бог обича човека? Когато върши Волята Му. За да се научи да върши Волята Божия и да обича, човек трябва да има трезв ум и здраво сърце. Щом умът на човека е трезв и сърцето – здраво, каквото налеете в него, ще се задържи. Когато някой се мисли за стар, това показва, че стомната му е пукната. Старият е човек на произволи, а младият, който се учи – човек на положителната, Божествена наука.

(19/стр. 72, 73)

Днес човек трябва да води чист и свят живот. Любовта трябва да се излива от сърцето му като от извор. Той трябва да върши Волята Божия и да се радва на всичко, което го заобикаля: на камъните, на дърветата, на изворите, на животните.

(31/стр. 179)

Че какво значи да вършиш Волята Божия? Ти не можеш да вършиш Волята Божия, ако нямаш Неговите разбирания. Ти не можеш да вършиш Волята Божия, ако нямаш Неговия ум. Ти не можеш да вършиш Волята Божия, ако нямаш този, Божествения Дух в себе си.

Сега, друго е да кажеш: „Че може ли човек да има Божия Дух?“. Може! Бог е щедър и иска всичките ония Негови същества, които са излезли от Него, да имат това, което Той има. Да имат Неговия Дух и това е Неговото желание! Той, което желае, но не го налага, остава всеки един според свободата, която има, това да направи… Има две течения в един човек, едно Божествено и едно човешко течение. Дръжте се за Божественото, за да израснете и да имате Божието Благословение за бъдеще! (1/стр. 68)

Всеки човек, колкото и да е малък, трябва да бъде силен, да ражда доброто в света. Всеки човек, всеки народ трябва да ражда доброто, т. е. да даде ход на Божественото в себе си. В който момент човек реши да върши Волята Божия, той става едно с Бога. Каквото направи в името Божие, човек трябва да го принесе пред вратата на Великия Олтар и да се отдалечи. Не е нужно да седи човек пред този олтар, да се представи пред всички, че е извършил нещо за Бога. (51/стр. 275)

Почувстваш ли се силен, смел и решителен, готов всеки момент да вършиш Волята Божия, ти си дал път на Божественото в себе си. При това положение ти никого не съдиш и не критикуваш. Ти знаеш, че всеки човек може да изпадне в безсилие и да сгреши. (49/стр. 220)

Сега вие имате едно понятие, искате да имате Божието благоволение в света. Ти казваш: „Имаме право“. Помнете едно нещо. Право има само онзи човек, който върши Волята Божия, който търси Царството Божие и който освещава името Божие. Другояче не можеш да имаш никакво право в света. (93/стр. 184)

Аз съм, Господи, който върша Твоята Воля. Ти си, Господи, Който въвеждаш Твоето Царство в света. А пък Той, Духът Му е, Който освещава името Божие. Сега, какво е приложението. Вие казвате: „АЗ“. „Азът“ седи в това, да вършиш Волята Божия, да постигнеш нещо. Ти искаш да бъдеш учен човек. Имаш право. Но ти не можеш да бъдеш учен човек, ако не вършиш Волята Божия. Единственото същество, Което е учено в света, Което знае всичко е Бог. А пък ние сме само проявление на тази ученост. И ако вършим Божията Воля, знанието на Бога ще се предаде на нас. И ние ще участваме в тази Мъдрост, която Той има в себе си. И ще ни я даде.

(93/стр. 184)

И Христос казва: „Всеки, който иска да върши Волята Божия, отива към светлината, за да се покажат неговите дела, че са по Бога направени“. (3/стр. 338)

Какво трябва да прави, за да не остарява човек? Той трябва да замества в себе си всяка отрицателна мисъл с Божествена. Всяка сутрин, като станеш, кажи: „В мое разположение е да дам хода на своите дарби и способности, които Бог е вложил в мене. Аз искам да върша Волята Божия“. Следователно, кажете ли по този начин, вие ще бъдете свободни от всякакви слабости. Не се поддавайте на никакви слабости. Не казвайте, че ще живеете за себе си, но кажете: „Аз ще живея за Онзи, Който ме е пратил на Земята“. Ако живееш за себе си, ще бъдеш в затвора, в участъка.

(46/стр. 424)

Като станем сутрин, да се помолим Богу да ни покаже как да извършим Волята Му, защото при туй извършване на Волята Божия се образува нашето умствено, сърдечно и волево състояние. При изпълнението на Волята Божия ще се подобри даже и физическото ми състояние.

(8/лек. 35, стр. 22)

Не мислете, че като се отказвате да вършите Волята Божия, тъй ще мине това. Бог работи в света и тежко на ономува, който се отказва да върви с Бога. Вие сте една точка, една права линия, една плоскост и не можете да правите, каквото си искате. Ще направите туй, което Бог иска: ще го направите или разумно, или неразумно. Ако вършите разумно Волята Божия, ще мязате на една кофа, с която се носи чиста вода – и ако не се противите, ще я внесете в дома си. Ако вършите неразумно Волята Божия и се противите, ще мязате на една кофа, с която носят нечиста вода – и смъртта ще ви покоси.

(8/лек. 35, стр. 23)

Децата ще бъдат живи и здрави, ако вършите Волята Божия. Мъжът ви ще бъде жив и здрав, ако вършите Волята Божия. Не вършите ли Волята Божия, нито децата ви, нито мъжът ви, нито жената ви ще бъдат живи и здрави. (8/лек. 35, стр. 24)

Аз искам всеки един от вас, като се върне сега у дома си, да се замисли и да каже: „Аз ще върша Волята Божия“.

(8/лек. 35, стр. 27, 28)

Благото на човешката душа се определя от неговия вътрешен живот. Вътрешният живот пък се характеризира с вътрешно единство. Единство на нещата съществува само там, където се върши Волята Божия. Който върши Волята Божия, той е свързан с Цялото, с Единицата. (60/стр. 110, 111)

Изпълнението на Волята на Бога седи по-горе от това да си цар, или владика, или учен. Човек, който върши Божията Воля, е свободен. Божията Воля носи всички блага на живота. На нея всички се подчиняват.

(6/стр. 62)

Човек, който върши своята воля, е роб, всички хора му се налагат. (6/стр. 62)

Не казвай никога: „Аз върша Божията Воля“. – То е външната страна. Но ти трябва да съзнаваш това вътрешно. Като си добър, силен, разумен, ти вършиш Божията Воля; щом не си добър, силен и разумен, ти не вършиш Божията Воля, ти си обикновен човек. (6/стр. 62,63)

Всеки, който върши Волята Божия, е от нашите. Всеки, който е силен, е от нашите. Всеки, който е умен, е от нашите. Всеки, който върши добро, е от нашите. Това са нашите братя и сестри. (7/стр. 630)

Това, което вършите на другите, вършите го на Бога. Добър човек е онзи, който и при най-лошите условия се стреми да върши Волята Божия. (4/стр. 103, 104)

Никой не може да ограничи Свободата, никой не може да я засегне. С други думи казано: Ако в живота си човек не употребява насилие, ако в сърцето си не употребява лъжа и ако в ума си не внася зло, той е свободен, никой не може да го ограничи. Само по този начин човек ще има ясен поглед върху всичко, което го заобикаля. Който върши Волята Божия, той ще бъде едно от Неговите деца – такъв човек ще бъде силен, разумен и добър. На силния всеки се радва, на разумния всеки се радва и на добрия всеки се радва.

(16/стр. 37)

Сега вие имате стари религиозни вярвания за Бога. Ние мислим за Бога това, което не е. Ако не вършиш Волята Божия, ако не си внимателен за Неговата Воля в малките работи, ти не можеш да Му служиш. Ти трябва във всичко да си изправен спрямо Бога, в нищо да не противодействаш! Писанието казва: „Всеки, който върши Волята Божия, е благоугоден Нему“. Всички хора, които са богати, щастливи, са вършили някога Божията Воля и като резултат на това сега идат богатството и щастието. (3/стр. 291)

Господ не иска от вас големи работи. Той иска малки работи. Някой път седите и не знаете какво да работите. Чувате, че ви казват: „Влезте в стаята“. Една муха бръмчи и се моли на Бога да я освободи, паякът я хванал. Ти освободи мухата, извърши Волята Божия. Господ ще бъде доволен от теб. (30/стр. 368)

Думата „млад“ подразбира възможността на човека да свети, да има Божието разположение, да бъде Син Божи. Само онзи човек може да се нарече Син Божи, който върши Неговата Воля. И наистина, чрез нас Бог всичко може да направи. И ние трябва да се радваме за това. Вършим ли Волята Божия, ще имаме благословението на Бога, а [и] почитта и уважението на хората. Изпълнение Волята на Бога – тази е истинската философия на живота.

(31/стр. 88)

Човек трябва да съзнава, че може да бъде и грешен, и праведен, но трябва да върши Волята Божия. (69/стр. 148)

Който върши Волята Божия, той носи светлина и за себе си, и за другите. Не върши ли Волята Божия, той сам живее в тъмнина. Когато Божественото Начало в хората е взело надмощие над човешкото, те светят еднакво и светлината им се прелива от един в друг. Това подразбира равенство между хората. Те са равни по прояви на Любовта, на Мъдростта и на Истината. Щом хората престанат да живеят по законите на Любовта, на Мъдростта и на Истината, равенството между тях се нарушава и те започват да живеят в неравенството. Спазвайте законите на Великия Живот, спазвайте законите на хармоничните отношения, за да се движите в равенството на живота. (54/стр. 163, 164)

Щом вършим Волята Божия, и Бог се интересува от нас и ни благославя. Ако не вършим Волята Му и не вървим в Неговия Път, и Той не се интересува от нас. Законът е такъв. (80/стр. 41)

Постъпвайте с хората, както вие искате да постъпват с вас. Както постъпвате с хората, така ще постъпват и с вас.

(16/стр. 70)

„Каквото правиш, ще ти се върне.“ Тази е истинската философия на Живота и затова казвам: Искате ли да имате Божието благословение, правете това, което Бог изисква от вас – този е пътят, по който можете да постигнете своето щастие. Вършите ли Волята Божия, вие ще осеете своя път със скъпоценни камъни – тогава хората ще дойдат да ви помагат. Само по този начин вие ще бъдете радостни и каквато работа започнете, ще я свършите с успех – този е един вътрешен ключ на Живота. Тъй щото иска ли някой човек нещо от вас, спрете се, помислете как да постъпите и тогава действайте. (16/стр. 71, 72)

Всеки ден ще си казвате: „Искам да изгладя всички спорове, всички недоразумения, които са възникнали между мене и Бога, както и между мене и ближните ми, и да върша Волята Божия“. Ако някой брат или сестра ви обиди, кажете: „От днес аз съм решил да изпълнявам Волята Божия. Не ме интересува кой какво е казал“. Тогава и братът или сестрата ще кажат: „И аз съм решил да върша Волята Божия“. Щом и двете страни решат да вършат Волята Божия, ангелите ще започнат да работят между тях. (36/стр. 186, 187)

В живота очите ни всякога трябва да бъдат отворени. Великото в живота седи в отворените очи. Само онзи човек може да върши Волята Божия, очите, на когото са отворени. Значи, задачата на човека не седи в това, да бъде той добър, или да бъде праведен, но да върши Волята Божия, да изразява Неговата Любов. (37/стр. 169)

Едно трябва да знаете: вие сте дошли на Земята да вършите Волята Божия. Който върши Волята Божия, той може да разчита на помощта на всички добри и разумни същества. (37/стр. 218)

Какво разбираме под думата „грешен човек“? Грешен човек е онзи, който се противи на Волята Божия. В който момент реши да върши Волята Божия по Любов, а не от страх, той е праведен. (48/стр. 21, 22)

Благодатта подразбира добрите условия, дадени на човека, а от него се иска работа, да върши Волята Божия. Който върши Волята Божия, той е под Неговата благодат. (48/стр. 22)

Който изпълнява Божиите закони, той благува. Послушанието към Бога и изпълнението на Волята Му прави човека щастлив. За да изработите в себе си тази готовност, вие трябва да държите в ума си мисълта, че Бог е благ, грижи се за всички хора, желае тяхното добро и им помага.

(48/стр. 22)

Свободният човек има права мисъл. Той гледа на нещата широко, според както Бог ги е създал. В чувствата си той е положителен, от нищо не се разколебава. Дойде ли до отношенията си към хората, той желае и за тях всичко онова, което желае и за себе си.

Следователно, права мисъл, широки и благородни чувства, и безкористна Любов – това са условия за изправяне на човечеството. За да върви по този път, човек трябва да бъде внимателен към ума, сърцето и волята си. Той трябва да живее така, че да не се отклонява от пътя, който Бог му е начертал. Запази ли това, животът му ще върви, според българската поговорка „по мед и масло“. (51/стр. 126)

Но в какво седи силата на човека? Да познаваш Бога, значи да вършиш Волята Му. Не какво аз ви говоря като човек, но в дадения случай в себе си да знаеш, че когато си сам, когато се отдалечиш от хората, Бог е последният, Който остава с тебе. Има Един, Който през целия ти живот те наблюдава, и ако вършиш Неговата Воля ти Го познаваш, и гдето и да отидеш, Той ти помага. Същият закон: Който човек иска да бъде обичан, да му помага Бог, той трябва да върши Волята Божия. (86/стр. 9)

Та оная вътрешна сила седи в това: Мислене, както Бог мисли! Когато човек се подчинява на закона: „Да мислиш, както Бог мисли!“, Господ ще ти показва всеки ден! Бог говори на човека веднъж, два пъти, три пъти. Ако не следва човек, Бог ще се оттегли и човек ще си понесе последствията. (86/стр. 10, 11)

Не трябва да се спираш върху мисълта: „Мен хората не ми трябват“. Под тия думи: „Мен хората не ми трябват“, трябва да разбираш тия хора, които не разбират Волята Божия. Ония, които разбират Волята Божия, ти трябва да дружиш с тях. Те са необходими за тебе. Вие трябва да се свържете с всички хора, които изпълняват Волята Божия. Тогаз ще има друго разбиране. За тях трябва да се държите.

(86/стр. 14)

Ако искаш черен цвят, съдържа всички цветове. Той ги задържа само за себе си, той ги поглъща, а пък бялата светлина е, която раздава всичко. Затова онзи, който ходи в светлина, върши Волята Божия. Онзи, който ходи в тъмнина, не я върши. Защо не я върши? Защото тъмнината всичко прибира. (89/стр. 236)

Писанието казва: „Благословени са краката на онзи, който проповядва“. А пък може да проповядва само онзи, който раздава доброволно Божиите блага, без да очаква нещо за себе си. Единственото нещо, което остава е благоволението. Ще има Божието благоволение в себе си, че върши Волята Божия. (89/стр. 237)

Трябва да бъдем свободни от всичките грижи на този свят, за да можем доброволно да вършим Волята Божия.

(89/стр. 237, 238)

Някой казва, че служи на Бога. Той не е забравил за себе си, а мисли, че служи на Бога. Какво значи да забрави човек себе си? Да забрави човек себе си, това значи да оживее. Хората умират по единствената причина, че мислят само за себе си. Смъртта се дължи на еднообразието, в което човек често изпада. Еднообразието уморява човека. Във физиката се изучава действието на еднообразните процеси. Когато една капка вода пада продължително върху един камък, тя действа разрушително, благодарение на еднообразното ѝ движение. Казва някой: „Какво ще стане с мене?“. – Какво ще стане с тебе? – Ще умреш, ще се разсипеш, ще се изпариш – нищо няма да остане от тебе. – „Ами какво ще стане с моите книги? Какво ще стане с децата ми, с жена ми?“ – Всички ще се разсипете. Помен няма да остане от вас, нито прах, нито пепел. – „Ние забравихме себе си. Какво ще стане с нас?“ – Щом сте забравили себе, Бог ще мисли за вас. Всички трябва да мислим по това, как да извършваме Волята Божия. Ние сме дошли на Земята да вършим Волята Божия. Вярата, величието на човека седи в изпълнение Волята Божия. Ние трябва да носим три неща в ума си. Първото нещо е да бъдем свети и в името Божие да забравим всичко, което се отнася до нас. Второто нещо: От всичкия си ум, сърце и душа да пожелаем да дойде Царството Божие на Земята. И третото: С всичкото си същество да пожелаем да се изпълни Волята Божия на Земята. (90/стр. 65, 66)

Следователно, като върши нещо, човек трябва да знае, кои са причините, които го заставят да го върши. Запример, някой върши Волята Божия доброволно, от Любов към Бога. Друг пък отказва да върши Волята Божия. За него ще дойде остенът.

(50/стр. 73)

Обидиш някого. Дойде Господ и ти казва: „Иди да се извиниш!“. Извиниш се и стане ти приятно в душата. Някой път се опълчваш и казваш: „Как ще се извиня?“. Това е човешкото, това е дяволът в човека. Трябва да различавате. Човек трябва да има готовност да изпълни ония подтици на Господа в света. (86/стр. 15)

Та казвам: Не товарете Господа с греховете си? Направиш един грях, ще отидеш да се изповядаш на Господа да ти прости. Някой път правиш погрешки и не знаеш, че си ги направил и казваш: „Какво съм направил?“. Та най-доброто Същество в света, ти си Го натоварил с грехове. Не е хубаво! Не Го товарете!

Та сега за обходата: Не товарете Господа! Извършвайте Неговата Воля. Обичай Господа с ума си, със сърцето си, с душата си и с всичката си сила. Той е пътят, към който трябва да се стремите. (86/стр. 16)

Христос позна Бога, когато дойде да вземе греховете на хората и да извърши Неговата Воля. Когато пое греховете, Той каза: „Сега познах, че всичко от Тебе ми е дадено“. Ако ти не си готов да вземеш върху себе си, да изпълниш Волята Божия, ти не можеш да Го познаеш. (86/стр. 16)

Ако един човек не върши Волята Божия, аз не му искам нито целуването на ръка, нито усмивката. Нека той си дава усмивката, комуто иска. Обаче, ако човек – който и да е той, върши Волята Божия, неговото целуване на ръка за мене е ценно. Такава целувка е като скъпоценен камък. Няма по-хубаво от това, човек да върши Волята Божия. (64/стр. 80)

Ще кажете: „Господи, прости ме, досега не съм вършил волята Ти, слушай ме Господи, каквото ми кажеш, ще го върша“. Той да ни слуша, ние да вършим Волята Му на Земята, това се изисква сега. Да вършим Волята Божия!… Та мисълта: Участвайте в страданията на Онзи, Който живее във вас! Участвайте в радостите на Онзи, Който живее във вас! Правете онова, което Той ви казва! (1/стр. 283, 284)

Не търсете своето щастие извън себе си. Вие понякога казвате: „Каквото Господ иска“. Но знаете ли какво Господ иска? Казвате: „Да бъде Волята Божия“. Това е хубаво, да бъде Волята Божия. Христос казва: „Отче наш, Който си на Небесата, да се свети Името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на Небето, така и на Земята“. Значи, коя воля? Онази Воля, на която всички разумни същества служат. И като почнем да служим на тази Воля Божия, веднага нашият живот ще се изправи. Не че вие се различавате от тях. Вие трябва извършите Волята Божия така, както те я вършат.

Сега можете да кажете: „Аз се трудя“. Във вършенето Волята Божия няма никакъв труд. То е най-приятната работа, която човек може да има. Никакъв труд, никакво мъчение, никакви спънки. Мъчнотии има преди да се научиш да вършиш Волята Божия, но щом се научиш да я вършиш, по-хубава и по-приятна работа от нея няма. (57/стр. 247)

Когато човек се реши да върши Волята Божия, и новият живот ще дойде в него. Тогава всички мъчнотии, страдания, противоречия, недоразумения, нещастия в живота ще изчезнат. Човек ще се освободи от робството и ще влезе в свободата.

(58/стр. 15)

Винаги свършвайте понапред Господнята работа, че тогава вашата, и тогава всичко ще ви върви на добре. (70/стр. 145)

Изпълнете навреме всички обещания, които сте дали в душата си към Първата Причина. Каквато друга работа да ви се яви, отложете я. Първо изпълнете задължението и обещанието си към Бога. Имаш среща с Бога – иди навреме. По никой начин не отлагай срещата си. Жена ти, дъщеря ти, син ти щели да се сърдят, искали да бъдеш при тях – да не те смущава това. Извини се внимателно, вземи шапката си и излез. Като свършиш работата си с Бога, ще бъдеш свободен да изпълниш всички останали задължения. Така трябва да постъпва всеки човек, бил той баща, майка, син, дъщеря, слуга. Един като постъпва така, другият трябва да го разбира. Бог не иска от човека да носи Земята на гърба си, но да изпълни най-малкото обещание, което е дал в душата си. Тези обещания са свещени. Бъдете точни към своите свещени обещания и никога не ги отлагайте. Какво ще кажат хората, това да не ви интересува. Каквото те кажат, това е тяхно право. Каквото вие направите, това е ваше право. Ваше право е да изпълните обещанията си към Великото Начало на живота. Изпълни обещанието си към Него и не мисли, какво ще кажат хората, или какво ще кажат домашните ти. (60/стр. 251, 252)

Щом е въпрос за обещания, които сте дали в душата си, не се колебайте. В изпълнение на тия обещания седи приложението на Волята Божия. Щом се поколебаете – да извършите Волята Божия, или не – вие спъвате своето развитие. (60/стр. 258)

Казвам: Който върши Волята Божия, той не прави грешки. Този човек е готов да издържи до край на своето убеждение. В първо време хората няма да бъдат доволни от него, няма да одобряват поведението му, но като видят, че той издържа на всичко, че е готов да устоява за своето верую, те отстъпват пред него и виждат, че е човек, на когото може да се разчита. Щом кажете на хората, че можете да направите всичко, което е в съгласие с вашето убеждение, те виждат пред себе си човек с воля, готов да върши всичко добро. (60/стр. 253)

И като дойде Христос на Земята да не завари хората в такова положение, че да ги съди. Защото каква радост ще има тогава? Защото казва Писанието, да не би като дойде Христос да намери, че сърцето ни е натегнало от ядене и пиене, но да ни намери, че вършим Волята Божия. (58/стр. 528)

Защо трябва да вършите Волята Божия? Защото онова, което имате сега, се дължи на Онзи, Който е работил и продължава да работи заради вас. Едно време, когато вие сте спали и после, когато сте минавали през най-големите страдания и никой не е мислил и работил заради вас, тогава Бог е работил за вас и е създал това, което днес виждате. Той е създал вашия ум, създал е вашето сърце, създал е тялото ви. Днес вие сте господари на това, което Бог е създал. Той ви е дал таланти и казва: „Работете сега“. (7/стр. 720)

Невидимият свят постоянно работи върху Земята, да приготви света да изпълнявате Волята Божия в света. Каквото кажат, да послушат Бога. Сега ние като послушаме Бога, светът ще се оправи. Чрез писане на закони светът не може да се оправи. Като решим да вършим Волята Божия, светът ще се оправи. Във всеки дом всичко лесно да става и няма да има противоречия. (85/стр. 429)

Който приеме Божествения Дух, той трябва да върши Волята Божия, а не каквото сам си поиска. Впрочем и сега вие не вършите своята воля, все някоя чужда воля се намесва вътре във вас. Ще гледате да усилите вярата в себе си. Има един стих, който казва, че без вяра не може да се угоди на Бога, но се иска вяра, която да върши чудеса. (70/стр. 42)

Ако всички хора живеят с желанието да вършат Волята Божия, никаква мъчнотия нямаше да съществува в света. (92/стр. 189)

Ако работите за Бога, ще имате стократно повече, отколкото ако работите за себе си. Затова, ще работите за Бога, за да имате стократно повече отколкото, ако работите за себе си. Който работи за себе си, ще получи еднократно, а който работи за Бога, ще получи стократно… Аз и вие трябва да извършим Волята Божия! Естествено, каквото вършите вие и аз ще го върша и каквото аз върша и вие ще го вършите. (93/стр. 194)

Свободата в света ще дойде, когато ние всички се научим да живеем в света свободно, да мислим свободно, да чувстваме свободно и да вършим Волята Божия. Като мислиш свободно, че да не повреждаш никого. Като чувстваш свободно, да не повреждаш никого. Като постъпваш свободно, на никого да не правиш никакъв ущърб. Не само това, но като мислиш, със своята мисъл да бъдеш полезен на всичките, и със своето сърце като чувстваш, да бъдеш полезен на всичките, и като постъпваш, със своята воля да бъдеш полезен на всичките. Туй разбирам новото, което иде в света. (92/стр. 383, 384)

Казвам: Като станете сутрин, помолете се сутрин най-първо за вашата глава. На обяд се помолете за вашето сърце. Вечер, като залезе слънцето, помолете се за вашето тяло. Благодарете на Бога и спокойно легнете, че като станете на другия ден, да вършите Волята Божия. (92/стр. 394)

Казвам: Хубаво е, няма по-хубаво нещо от [това] да се изпълни Волята Божия в света, да се върши Волята Божия. Срещнеш едно цвете, казваш: „Как да върша Волята Божия?“. Аз като срещна едно изсъхнало цвете, някой път се спирам, нося чашка, много пъти съм ходил, четири–пет пъти да полея цветята. Ходя около тях, погладя ги, и те се ползуват, и аз се ползувам. Някой път, турено е на едно място да не ги гледат. Услуги трябва да се правят. Мина покрай един извор, кал има, взема, че го очистя. Водата, която извира отвътре, да го чистя. Спирам се при някое дърво, забит гвоздей, извадя гвоздея. Навсякъде човек трябва да бъде готов да прави добро, да знае, че светът е свещено училище, дето Бог се проявява. Бог иска да знае какви учени сме ние. (92/стр. 444)

Да вършим Волята Божия, това значи да се обновяваме. Не вършим ли Волята Божия, ние се натъкваме на изкушения. Щом изпадаме в изкушения, трябва да се молим: „Господи, прости ни, че Те заставяме да постъпваш с нас, както не искаш. Избави ни от изкушения, за да познаем Твоето светло, любящо лице“. (93/стр. 43)

Какво значи, да участва човек в работата на цялото Битие? Това значи, да върши той Волята Божия. Обичайте, за да вършите Волята Божия. Оставете хората да ви обичат, за да вършат и те Волята Божия. Ако някой ви обича, благодарете за това и кажете му, че върви в прав път. (95/стр. 163)

Казва Христос: „Дето са двама или трима събрани в мое име, там съм и аз“. Когато двама или трима вършат Волята Божия, то е великото в света. Ако ти не вършиш Волята Божия, но своята воля, резултатите ще бъдат лоши. Трябва да се създаде едно общество, в което хората да вършат Волята Божия… Онзи рай, за който Христос говори, е за съвършените хора, на които умът е светъл, сърцето – благородно и върши Волята Божия. За тях е раят. (71/стр. 199)

Ще видим как Бог гледа на нещата. Аз съм част от Него, трябва да бъда в съгласие с целия Бог. Аз съм част от Него, и трябва да бъда в съгласие. Моят живот зависи от Неговата мисъл. Моята мисъл зависи от Неговата мисъл. Моята любов зависи от Неговата Любов. Моята сила зависи от Неговата сила. Аз съм в съгласие с Него, имам всичко на разположение. Щом върша Волята, ще имам всичкото разположение – толкоз, колкото ми трябва.

(71/стр. 199, 200)

Само когато Бог ви привлече със своята Любов, да намерите вашите майка, братя и сестри, да вършите Волята Божия, вие може да бъдете ученици на Христа!

(96/стр. 26)

Време е вече за вас всички да станете братя, и сестри, и майка на Христа. И в жилите ни, в сърцата ни, в умовете и духовете ни да тече тая Божествена кръв, от горе до долу – Неговото живо Слово. И тогава във вас ще има един непреодолим стремеж във всичкото ви битие да вършите Волята Божия. И всички ще я вършим и правилно ще разрешаваме тази велика загадка на живота: какво нещо е животът и защо е той? (68/стр. 36)

Казвам: Духовните хора, това са възпитателите на света. И ако те се откажат от туй възпитание да вършат Волята Божия, тогава кой ще върши Волята Божия? Волът не може да върши, това, което ти вършиш, нито конят, нито овцата. Те може да ти услужат. Ние, хората, в света сме, които трябва да извършим Волята Божия, понеже, сме създадени да извършим Волята Божия. (96/стр. 255)

Онова, което Бог върши, и ние да го вършим. Каквото ние желаем, тогава Бог ще го направи. Ние не искаме да възприемем Божията мисъл, да я приложим според степента, както я разбираме, а искаме каквото ние искаме, Господ да го направи. Не. Дотолкова, доколкото сме възприели Божията мисъл, дотолкова и Бог ще възприеме и нашите желания. Господ реализира. Той винаги пази отношението. Щом ние изпълним Неговата Воля, той ни благославя; щом ние не изпълняваме Неговата Воля, той задържа благословението Си. Да се зароди във вас желание да вършите Волята Божия. Волята Божия е: Срещаш един човек, наместо да се намръщиш, какво ти коства да се усмихнеш?

(33/стр. 315, 316)

Ако правим така, че да просветнат делата ни пред человеците и те да прославят Отца Нашего, Който е на Небеса; ако живеем да се прослави Господ и ние да се славим – Божието благословение ще дойде. Та казвам: Турете в сърцето си, в ума си, в душата си прославянето Името Божие и да работите за Царството Божие. Турете в ума си, в сърцето си, в душата си да вършим Волята Божия, не насила – доброволно. Насила трудовак ще станеш, доброволно да идеш да работиш, то е Божественото. (108/стр. 116)

Казвам: Извършете Волята Божия, че тогава бъдете хатърджии***. Като свършим работата за Господа, тогава може да попеем, може да поседим, може да си поговорим. Сиренето изяжте. Значи извършете Волята Божия. Изпратете мисълта, която трябва да изпратите в света, и тогава кажете: „Сега съм на ваше разположение и каквото искате, ще направим“.

Да изпълним Волята Божия, после волята на всичките други хора. Нищо повече. (99/стр. 220)

Когато човек е предаден да върши Волята Божия, който иска да разбира живота, напълно трябва да върши това и всеки ден каквото мисли, каквото чувства, каквото действа, да бъде в съгласие с Волята Божия. И млади, и стари така да действат, защото Волята Божия изразява целокупния живот. (101/стр. 43)

И в религиозния живот се срещат същите заблуждения, същите лъжливи учения, затова хората казват: „Грешни сме, не можем да водим чист и свят живот“. Не, всички хора не са грешни. Само тези са грешни, които се отказват да вършат Волята Божия. Само тях Бог ограничава. Решат ли да вършат Волята Божия, тия ограничения моментално се премахват. (17/стр. 10)

Който не върши Волята Божия, както трябва, той ограничава Бога. Щом върши Волята Божия, той дава свобода на Бога. Следователно не можеш да вършиш Волята на Бога, ако не Му дадеш свобода. Ако Му дадеш свобода, и Той ще ти даде свобода; ако Го ограничиш, и Той ще те ограничи. Ако Го слушаш, и Той ще те слуша. Ако не Го слушаш, и Той няма да те слуша. Вие искате Бог да ви слуша, без вие да Го слушате. Вие да Го ограничавате, а Той да ви дава свобода. Това е невъзможно. Такъв закон не съществува. (15/стр. 17)

„Как да се подмладя? Как да придобия новото разбиране?“ – Като вършиш Волята Божия. Който върши Волята на Бога, той се подмладява, става радостен и весел и животът му се осмисля. Който не върши Волята Божия, той преждевременно остарява. Каквото му се даде, все е недоволен. Следователно разрешението на въпроса се заключава в изпълнение на Волята Божия. (15/стр. 19)

Дяволът мъчи човека, но това не трябва да го плаши. Ако искаш да вършиш Волята Божия, не мисли за дявола като за страшилище. Той не трябва да те подтиква да вършиш Волята на Бога от страх. (55/стр. 248)

Христос дойде на Земята, но дойде и Антихрист. Ако слезе един ангел от Небето, ще излезе и един ангел от Ада. Когато двамата ангели се борят, човек е свободен да върши Волята на Бога. Защо се борят ангелите? За да вършат Волята Божия. Защо се борят ангелите помежду си? За да разберем Истината, да разберем и доброто. (55/стр. 250)

Три неща във вас трябва да останат: Любов, която да ви свърже с хората; светлина, която да ви отвори път; и свобода, която да ви даде простор, за да може да бъдете свободни и да вършите Волята Божия. (82/стр. 117)

От вас се изисква най-първо да учите. То е свещеното! Да учим, това е Божествен импулс. И в дадения момент човек, който има желанието да се учи, който иска да върши Волята Божия, това е свещеното, това е живият човек, който се проявява.

(111/стр. 156)

„Отец ти, който види в тайно, ще ти въздаде наяве.“ Значи, всеки трябва да отиде при Отца си, Който вижда тайно. И като изпълни Неговата Воля на Земята, Той ще му въздаде наяве. В какво седи Неговото въздаване? Който върши Волята Божия, той ще бъде здрав, умът му ще бъде на място, хората ще го обичат. Не върши ли Волята Божия, ще дойдат за него кармически, икономически лоши условия и т.н. Като не знаят причината за всичко това, хората се оправдават с лошите условия на живота, с лошо наследство и т.н. Всичко лошо може да се измени при условие, че човек върши Волята на Отца си и Го слуша. Ако слушате Отца си, Който вижда в тайно и въздава наяве, всичко ще се превърне за добро. (34/стр. 182)

Съвременните хора очакват Христа, но когато дойде на Земята, Той ще ги пита: „Какво работихте досега?“. Ето, Христос дойде на Земята при най-неблагоприятни условия. Той работи при тези условия и доказа, че който иска да върши Волята Божия, той може да работи при всякакви условия. Христос не дойде на Земята да благува, но да изпълни Волята Божия. Докато беше на Небето, Христос се ползуваше с големи почести, но въпреки това, Той слезе на Земята да изпълни Волята Божия. (14/стр. 69)

ИХРИШ БЕН РУТ

Господи, където ме зовеш, там отивам.

Според мене, единствената молитва, която човек може да отправи към Бога, е да иска светлина и разбиране, да изпълнява Волята Божия. Който изпълнява Волята Божия, той има всичко на разположение. Изпълнението на Волята Божия е пътят, по който човек може да минава при всички мъчнотии и затруднения. В този път работи Божият Дух. Който работи в съгласие с Божия Дух, всичко може да постигне. Как трябва да се моли човек? Човек трябва да се моли, като онзи, който дължи сто хиляди лева, за които е осъден да лежи 20 години в затвор. Човек трябва да се моли като младата мома, която не е получила цяла година писмо от своя възлюбен. Човек трябва да се моли като онази майка, на която детето е в предсмъртен час. Какво ще стане, ако молитвата им се приеме? Те всички ще изпитат необикновена радост. Осъденият на 20 годишен затвор ще бъде освободен, защото някой негов приятел платил дълга му. Момата ще се зарадва, защото ще получи писмо от своя възлюбен, който и съобщава причините за мълчанието си. И майката ще се зарадва, когато види, че здравето на детето се възстановява. Велико нещо е да изпълнява човек Волята Божия! (49/стр. 277, 278)

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БОЖИЯТА ВОЛЯ

В изпълнението Волята на Бога стои силата на човешката душа.

– Как да придобием щастието? – Щастието се придобива при изпълнение на Волята Божия. Да изпълняваш Волята Божия, това значи да придобиваш Царството Божие в себе си. – Как ще се оправи светът? – Според мене, Божественият свят е оправен, а човешкият трябва да расте, да се развива. Той ще претърпи такива промени, каквито никога не сте очаквали. И външната природа, в която сте потопени, ще мине през големи промени, през големи пертурбации.

– Кое е условието за правилно растене? – За да расте правилно, човек никога не трябва да се сравнява с другите, да се поставя по-горе или по-долу от тях.

Той трябва да върши добро, да изпълнява Волята Божия и за нищо друго да не мисли. Онзи, Който е създал света, Той е промислил за всички същества, малки и големи. (14/стр. 230, 231)

Желанието на човека да изпълнява Волята Божия е вложено в него още от началото, но е събудено в настоящия му живот. Всеки човек има дълбоко желание в себе си да изпълни Волята Божия. Това негово желание е свързано с усилване на Волята Му, с оформяване на неговата брада. За да изправи брадата си, човек трябва да люби; за да изправи ума си, той трябва да бъде добър. Значи изпълнението на Волята Божия укрепва човешката воля. (9/стр. 85)

Всеки човек трябва да направи поне най-малката услуга на своя ближен. В това седи изпълнението на Волята Божия. Светът се нуждае от добри хора, от добри работници. Светът се нуждае от свободни, силни, здрави, умни и добри майки.

(14/стр. 310)

Истински добър човек е този, който, откак Бог го е създал и досега, всякога е изпълнявал Волята Божия. От такъв човек и Бог, и всички живи същества около него са доволни. (10/стр. 24)

Когато живеем според Божествените закони и изпълняваме Божията Воля, ние сме далеч от отрицателното в живота.

(11/стр. 244)

Христос дойде на Земята, да покаже на хората пътя към обединението и връщането към Отца. Той се обърна към Отца си с думите: „Отче, свърших Твоята работа“. Значи, синът може да бъде пратен от бащата в света, да изпълни Неговата Воля. Христос дойде на Земята и изпълни Волята на Отца си, след което се върна при Него. Той прояви онова вътрешно послушание, което всички хора трябва да проявят. То трябва да бъде свещено. Аз не говоря за обикновеното послушание, а за онова вътрешно послушание, от което зависи целият живот на човека. Докато проявява това послушание, човек е на правия път, който води към Бога. (18/стр. 146, 147)

Ако иска да бъде благоугоден на Бога, човек трябва да постигне вътрешно послушание, всеки момент да е готов да изпълни Волята Божия. Ще кажете, че като се моли човек постига всичко. Вярно е, че молитвата е велик акт, но за да се моли човек пак трябва да бъде свързан с Бога. Молитвата е акт на велико общение с Първата Причина на нещата. (19/стр. 338)

Ние разглеждаме молитвата като разговор с невидимия свят, като разговор с Бога. Да се молиш, значи да се учиш да говориш. Трябва да се говори. Днес ние страдаме, понеже не сме научили Небесния, Божествения език. Не е достатъчно само да се моли човек, но молитвата трябва да представлява един израз, в който да взима участие целият човешки Дух, цялата му душа, целият човешки ум и цялото му сърце. В това, което човек иска от Бога, трябва да има само един вътрешен смисъл. Молиш ли се, кажи: „Господи, да бъде Твоята Воля! Аз ще приема на драго сърце всичко онова, което иде от Твоята ръка, и ще изпълня Волята Ти без никакво престъпване на Твоя закон“. Тъй и ученикът трябва да каже на Учителя си: „Учителю, аз ще разреша всички задачи, които си ми дал в живота. Аз ще ги донеса пред Тебе на одобрение и каквато корекция направиш, ще я приема с разположение“. Такъв трябва да бъде новият път! Ако тръгнете по този път още от днес, ще забележите, че с вас ще стане велика промяна. Ще видите нова светлина, която ще се излее върху вас. В душата си ще почувствате такъв мир и такава радост, каквито никога в живота си не сте имали. И животът ви само по този начин ще се осмисли. (20/стр. 67, 68)

Сега, онези от вас, които искате да вървят в пътя, ще ви дам следната формула. Казвайте си в себе си: „Бог е вложил всичко в моята душа. Аз искам да изпълня Божията Воля. Аз искам да изпълня Божия план. Каквото Бог е намислил заради мене. Да бъде Волята Божия! Аз ще работя така, както Бог е определил“. Ставате сутрин с неразположение на духа си. Кажете си тази формула няколко пъти на ден: сутрин, на обед и вечер. Продължавайте да си казвате тази формула най-малко три месеца наред, после шест месеца, после девет месеца, една година, две години, три години, пет години, десет години, до 12 години наред. И след това ще видите какви постижения ще имате, какви разбирания, какви богатства ще се открият пред вас. Като видите онова съкровище пред вас, вие ще си кажете: „Струва да се живее на Земята“. Като гледате така на живота, вие ще си кажете: „Струва си човек да се ожени, струва си да има такава жена, такива деца, струва си човек да си има такъв господар“. Както е дадено, всичко си струва така да бъде. Отдето минаваш, ти ще усетиш една радост. И от всеки човек ще излезе едно благоухание. Кой как те срещне, ще се усмихне. И ти ще се усмихнеш. И в тази усмивка ще има преливане на живота от тебе към него. Ти ще бъдеш силен и мощен, и в сила да помагаш и на себе си, и на окръжаващите. (7/стр. 716)

Един закон обединява Учителя и ученика:

Да живеят съгласно Волята Божия!

(5/стр. 18)

Един Учител познавам в света: Бог. Който следва Божия път, той всякога изпълнява Волята Му. – Кого да слушаме? – Себе си ще слушате, защото там е Бог. Мнозина не успяват в живота си, защото слушат много учители. Ще слушате само онзи Учител, който изпълнява Божията Воля. (22/стр. 32)

Само онзи може да се спаси, който абсолютно изпълнява Волята Божия. Тъй щото, който има дълбоко вътрешно желание да се спаси, само той успява. Всяко разумно желание в човека е израз на Божията Воля. Бог се изявява чрез нашите желания. Той събужда желанията в нас.

(18/стр. 30)

Всеки човек има специфично предназначение. – Как ще изпълним своето предназначение? – Като изпълняваме Божията Воля. Който изпълнява Божията Воля, стои по-високо от всички знатни и учени, от всички ангели и архангели. В изпълнението на Божията Воля е силата на човешката душа. (25/стр. 321)

Според мен един учен човек е тоя, който изпълнява Божията Воля, който изпълнява закона на Любовта, който служи на Любовта. (26/стр. 26, 27)

Всичко хубаво и велико иде от света, дето се изпълнява Волята Божия. (24/стр. 15)

Да живееш в Царството Божие, това значи да изпълняваш Волята Божия.

(18/стр. 63)

Когато решиш да изпълниш Божията Воля, благословението ще дойде. (28/стр. 13)

Сега ще ви дам една важна формула. Кажете: „Господи, желая с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и сила да изпълня Твоята Блага Воля, без никакво изключение“. Ще си служиш с тази формула всеки момент: като си буден и като спиш; като ядеш и като работиш. Щом изговориш тази формула, ти си вече на своето място. (27/стр. 211, 212)

Ако страдате или сте болни, приложете вярата си. Колкото по-голяма е вярата ви, толкова по-добри резултати ще имате. Ако вярата ви е голяма, лесно ще се справите с отрицателните чувства в себе си, например, с омразата, завистта и др. Голяма сила се иска от човека, за да се справи със злото в себе си. Един начин познавам за това: изпълнение на Божията Воля.

(22/стр. 32)

В какво седи радостта на извора? В това, че който дойде при него, утолява жаждата си. Дали хвалиш извора, това не го интересува. Като пиеш от него, той се радва.

Като е дошъл на Земята, човек е обещал да реализира Божествените идеи, да изпълни Волята Божия. Когато изпълни обещанието си, той ще бъде извор, от който извира чиста, кристална вода. Ще бъде цвете, което цъфти, и дърво, отрупано със зрели, вкусни плодове. (30/стр. 367)

Не тъпчете цветята, бъдете внимателни към тях, ако искате да се самовъзпитавате. Колкото по-правилно вървите в пътя, толкова повече души ще ви помагат. Най-малко девет души идват в помощ на онзи, който изпълнява Волята Божия – те идват от полето на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта и т.н. Щом девет души се заинтересуват от човека, след тях идват и други души, все от висши светове, и той вижда вече как неусетно работите му се нареждат една след друга. Само при това положение животът на човека се осмисля. (12/стр. 250, 251)

За човека е важно, в каквото обществено положение и да се намира днес, да изпълни Волята Божия, като Син Божи. Каквото заповяда Бог, той да го изпълни. И каквото изпълни, ще го носи със себе си през всички времена и епохи. (31/стр. 18)

Ако не изпълнявате Божията Воля, от вас нищо няма да остане. Това да го знаете! Онези, които изпълняват Божията Воля, делата им ще просветнат. (15/стр. 4)

Искам от всички ви да сте готови да изпълните Волята Божия. Допуснете, че сте в първите времена на християнството – колко от вас сте готови да претърпите гоненията и изпитанията? Вие имате малки изпитания в дома си – с мъжа си, с децата си, но те са нищо. Важното е да изпълните Волята Божия! (23/стр. 25)

Бог царува на Небето! Бог царува на Земята! И всяка интелигентност, всяко знание, всяка сила, всяка доброта и всяка мощ, било на човека, било на обществото, било на народа, било на цялото човечество, се дължи на Този, Който е създал света. Този свят има и външен израз. Ние сме членове на този свят и трябва да изпълним Божията Воля, каквато и да е тя. Този е Великият Закон на вечния живот. Този е Великият Закон на учениците, които искат да реализират доброто, и то тъй, както е писано в Божествената книга, която още не е напечатана на Земята. (20/стр. 70, 71)

Един човек може да изпълнява службата на стражар, друг – на учител, на свещеник, или друга работа – важно е да изпълнява Божията Воля и да учи, да придобива знания. (35/стр. 114)

Доброто е по-силно от злото. Следователно, ако се случи да попаднеш под влиянието на злото, не се страхувай. Призови доброто на помощ, и то ще те освободи. Щом изпълняваш Божията Воля, и да попаднеш в пътя на злото, доброто ще те освободи. (2/стр. 35)

Смисълът на живота е да познаете Бога и да изпълните Неговата Воля. (35/стр. 67)

Близко до мене е само оня, който изпълнява Божията Воля. (35/стр. 104)

Казвам: Не можете да угодите на Бога, ако не изпълнявате Неговата Воля.

(35/стр. 106)

Сега и на вас казвам: Когато се намирате в мъчнотии, спрягайте глагола „мога“. Не се страхувайте от смъртта. Който греши и не търси Бога, само той умира; който изпълнява Божията Воля, той не умира.

(39/стр. 90)

Който носи знанието, Любовта, Истината и свободата в себе си, той е човекът, изпратен от Бога. Като знаете това, търсете знанието, Истината, Любовта и светлината в себе си, а не вън от себе си. Затова е казано: „Силата на човешката душа се заключава в изпълняване на Божията Воля“. Научете се да разбирате, кога Бог ви говори и как да изпълнявате Неговата Воля. Когато Бог види, че сме Го послушали и изпълнили добре Волята Му, Той е доволен от нас и готов да ни похвали. Има една похвала, при която човек минава през изпитанията на Йов и Христа. Обаче, има една похвала, при която Бог изтрива сълзите на човека, и страданията му престават. (35/стр. 306)

Щом изгрява слънцето, има изгрев; залезе ли то, никакъв изгрев не съществува. Дето е изгревът, там е благословението на Бога. Той отправя мисълта си към всеки, който изпълнява Волята Му чистосърдечно и без отлагане. Дойде ли в ума ти една Божествена мисъл, приложи я веднага. Какво ще стане по-нататък, не мисли. Сей Божественото семе всеки момент. Давай ход на Божественото в себе си. Само така ще се оправи светът. Така ще познаете истинския човек. (2/стр. 30)

Законът на новото раждане подразбира изпълнение на Волята Божия. Не е мъчно човек да изпълни Волята Божия. Мъчнотията лежи винаги в неразбиране на живота. (61/стр. 55)

Докато сте умни и изпълнявате Волята Божия, вие няма да паднете; в деня обаче, в който сгрешите, Господ ще позволи едно от тия врабчета да падне на Земята. Щом падне едно врабче, ще почнат да падат и космите ви от главата, което ще рече: вашият живот ще почне да се разрушава.

И тъй, имайте винаги предвид, че Божият Промисъл бди върху вас дотогава, докогато вие вървите неотклонно по Неговите закони; отдалечите ли се от Него, вашият живот почва да се разпада. Обърнете се пак към слънцето на този Промисъл, за да почне растенето наново.

(61/стр. 104)

Сега от всички се иска приложение на Христовото, на Божественото Учение. Да приложи човек Божественото Учение и Бог да бъде доволен от него, е едно нещо, а да не бъде доволен от него, е друго нещо. От гледището на съвременната наука, светът представя голяма болница. Всички се оплакват от страданията си, от болестите си и съжаляват, че благодарение на това не са изпълнили задачата си, не са изпълнили Волята Божия. И затова има изходен път: ако досега не са я изпълнили, сега могат да я изпълнят; и в бъдеще могат да я изпълнят. За изпълнение на Волята Божия не се изисква време и пространство. За всяко друго нещо се изисква време, но за изпълнение Волята Божия, не се изисква време.

(40/стр. 241)

Човек, който изпълнява Волята Божия, нито вълци го ядат, нито разбойници го крадат. Ако състоянието ви се измени от лошо на добро още при извора, значи ще ходите само при изворите.

Имайте Любов към Бога. Божията Любов да бъде у вас като стимул към живота. Онзи, на когото съзнанието е будно винаги, Духът Божий живее в него. Гледайте на Господа! (45/стр. 218)

Когато хората се страхуват от нещо, това показва, че те нямат връзка с Бога. Питам: Трябва ли да се страхува един ясновидец, ако срещу него изпратят един ескадрон войници, когато зад него върви цял полк войска, въоръжена със своите пушки и мечове, които го защитават? – Този човек няма защо да се страхува. Ескадронът, който е изпратен срещу него, ще ослепее от светлината на противниците си и от страх ще падне на Земята. Обаче днес, хората взират се нагоре-надолу, гледат, но нищо не виждат, на нищо не вярват. Те не могат да си представят, че зад всеки човек, който изпълнява Волята Божия, има голям тил от войници, добре въоръжени и силни.

(52/лек. 12, стр. 28)

Сега, в Разумния живот се изисква непрекъсната връзка с Бога. (8/лек. 35, стр. 8)

Аз само ще очаквам момента да проявя онази Божествена Любов към вас и вие да я проявите към мене. Божественото в мен и Божественото във вас трябва да се прояви. В моето съзнание и във вашето съзнание трябва да се проявят тези два момента и да си кажем: „От сега нататък ще оставим Божественото да се проявява. Ние няма да запушим този Божествен тласък, този импулс, и ще изпълним Волята Божия“. Подпушването на Божественото в нас ражда всички страдания.

(8/лек. 35, стр. 20)

Казвам: Живият Христос, Който тогава възкръсна, е този Христос, Който и днес обикаля цяла Европа и се явява навсякъде. Хората и досега Го очакват да дойде.

Днес Христос се явява чрез всеки добър човек, който изпълнява Волята Божия. Добрият човек е израз на разумната Воля на Бога. Всеки от вас, който иска да изпълни Волята Божия, както и Волята на Христа, той е негов изразител. (41/стр. 100, 101)

Някой път гледам, вие си имате за себе си едно високо мнение. Мнението, високото мнение на човека, седи в изпълнението на Волята Божия. Човек, който изпълнява Волята Божия, седи високо, а който не я изпълнява, седи съвършено долу.

Аз ще ви кажа. Аз имам едно правило и не зная дали да ви го кажа, или не. За себе си имам едно правило. Ще го кажа на ония, които имат уши: Да служи човек на Духа, да се учи от Любовта и да изпълнява Волята Божия. (63/стр. 64, 65)

Христос казва: „Всеки, който изпълнява Волята на Отца, ми е брат и сестра“. И всеки човек, който изпълнява Волята Божия, той е ваш брат, той може да ви помогне. И следователно вие сега трябва да търсите онези хора, които изпълняват Волята Божия. Във всеки случай, все те ще ви помогнат. Онези хора, които не изпълняват Волята Божия, те не могат да ви помогнат. Хората, които не изпълняват Волята Божия, те служат само на себе си. (66/стр. 261)

Всички хора, общества и народи на Земята трябва да изпълним Волята на нашия Учител, на нашия Баща! (61/стр. 184)

Когато дойде времето да изпълните Волята на Бога, изпълни я, без да отлагаш, като не се вслушваш в гласа на изкусителя.

Когато изпълняваш Волята Божия, тогава ти си силен. Времето не прави хората по-умни. Когато човек стане страхлив, свидлив, той е изглупял, а не е поумнял. Ако искате да станете по-умни, по-силни, че тогава да вършите Волята Божия, вие сте на крива посока и на песъчлива почва.

(70/стр. 145)

Аз наричам всякой човек млад, който изпълнява Волята Божия, а стар онзи, който се колебае да изпълнява Волята Божия. Предпочитам хора, които вършат Волята Божия и правят грешки, отколкото ония, които не правят грешки и не вършат Волята Божия.

Когато Господ ви прати да говорите на хората, не се колебайте, а идете и сторете това, което Господ ви казва. (70/стр. 145)

Когато Бог е казал, изпълнете веднага думата Му, без никакво отлагане, съмнение и философстване. Като се реши човек да изпълни Волята Божия и да вдигне одъра си, тогава именно иде изкусителят и казва: „Не му е времето, слаб си, млад си“ и др. А ти не го слушай, а именно с тази воля, с тази вяра, с тези мисли, с тези чувства и знания, които сега имаш, изпълни незабавно и без съмнение Волята Божия и знай, че именно сега е моментът. Когато ти се решиш да изпълниш Волята Божия, и без забава, и без колебание приведеш в изпълнение това си желание, ти всякога си силен, умен, а поколебаеш ли се, или отсрочиш изпълнението на Волята Божия, ти всеки такъв момент си слаб и глупав. Знай, че не е времето, което засиля и поумнява хората, че не е старостта на годините, която прави хората умни и силни, че умността зависи от момента, в който решиш да изпълняваш Волята Божия без съмнение и без отсрочка. (70/стр. 146)

Затова, когато Господ ти каже да изпълниш нещо, време е, не философствай, не отсрочвай и не се съмнявай. Не мислете, че старите хора са умни. Аз наричам млад човек, който изпълнява Волята Божия без съмнение, без отсрочка и без философстване, а стар наричам онзи, който се съмнява, отсрочва и философства. Младият знае всякога, че при изпълнение Волята Божия е силен, а старият, че има знание, но че не е изпълнил Волята Божия точно и навреме и че е слаб. Аз предпочитам оня, който прави хиляди погрешки при изпълнение Волята Божия, пред оногоз, който не прави грешки, но и не изпълнява Волята Божия.

Предпочитам грешник, изпълняващ Волята Божия, пред праведник, който се съмнява и колебае да изпълни Волята Божия – затова говори, действай без забава, без съмнение, без философия всякога, когато ти каже Господ, и знай, че Господ те праща всякога да говориш на глупави, зелени, кисели и слаби хора, че именно тия, на които ти се поръча да говориш в дадения момент, са такива, затова не философствай, не отлагай и не се съмнявай, защото този момент няма да се повтори по същия закон и смисъл на този стих.

(70/стр. 146, 147)

Турете в себе си тая мисъл: Когато изпълниш Волята Божия, млад си, силен си, богат си и във всичко всякога и всякъде ще ти върви, и обратно – когато не изпълниш Волята Божия, ще си всякога стар, слаб и беден и ще срещаш във всичко сенки. И затова каже ли ти Господ веднага, сиреч без страх, без колебание, без съмнение, без философстване и без отсрочка, свърши преди всичко Неговата работа и после своята. После пристъпи към изпълнение на своята работа и знай, че тогава ще ти върви във всичко, което предприемеш и вършиш, а предпочетеш ли или предприемеш ли да свършиш първом своята работа по каквито и да било причини, по нямане време и др., или отсрочиш поради съмнения и др., то ще заприличаш на оня български Лазар, който, като отивал една сутрин на лозето, казал на жена си: „Жено, аз отивам на лозето да работя“. Жена му му казала: „Мъжо, кажи, ако е рекъл Господ, ще отида на лозето“, а той сърдито ѝ отвърнал: „Рекъл – не рекъл, аз ще отида на лозето“, и тръгнал. Но по пътя го срещнали субашии**** турци и цял ден го разкарвали, и до вечерта не можал да отиде на лозето. Едва се върнал у дома си, уморен и облъскан. Тогава сам признал, че са верни думите на жена му, че без Бога нищо не може да сторим. Тази е великата мисъл в живота. Получиш ли Божествената мисъл да изпълниш Волята Божия, сиреч да говориш или да направиш нещо за Господа, преди всичко изпълни нея без забава, без оглед, без философстване и без колебание и съмнение и тогава ще ти върви във всичко, каквото предприемеш, и тогава само ще бъдеш млад, мъдър и богат. (70/стр. 147)

За мене, за моето разбиране важи една похвала. Тя е следната. Като ви срещнат, да кажат: „Ето един човек, който изпълнява Волята Божия“. Аз, като срещна един човек, да кажа: „Ето един човек, който изпълнява Волята Божия. Ето една сестра, ето един брат, който изпълнява Волята Божия“. Няма по-хубава похвала от тази.

(71/стр. 258)

Сега ще коленичим и ще отправим ума си към този Господ на Любовта и ще Му кажем: „Господи, ние сме готови да изпълним Твоята Свята Воля абсолютно, без никакви изменения. И всичката ни радост ще бъде да Ти служим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа, с всичкия си дух. Искаме да Те познаем като Любов вътре в нас и вънка от нас. Да бъдеш Ти все и все във всичките ни начинания, във всичките ни мисли, желания и действия; да бъдеш Ти начало и край на нашия живот. Началото на всичката Твоя благост и край на всичките наши недоразумения, начало на Истината и край на лъжата, начало на Мъдростта и край на глупостта, начало на силата и край на насилието. Да бъдеш Ти Новото Начало, което е без начало и без край! Началото на Новата светлина, на Новия живот, който сега внасяш в душите ни. Ние Те познаваме, както Ти ни познаваш, ние Те любим, както Ти ни любиш. Ние сме едно с Тебе, както Ти си един в изявената тази Светлина. От сега нататък ще царува Твоята Любов в пълнотата на Твоята Милост през всичките дни на живота ни“. (72/стр. 5)

Болен си. Излез отвънка, дишай. Бог е вложил живот във въздуха. Кажи: „Аз мога да бъда здрав“. Отправи ума си към Този, Който е навсякъде, Който е създал света и кажи: „Да бъде тъй, както Той е устроил. Аз ще изпълня Волята Му“. Няма болест, която да не се подчини на тази формула.

(46/стр. 219)

И казва Христос: „Аз ще ви видя пак и ще се зарадвате“. Кога ще ви види? Когато почнете да мислите, да изпълнявате Волята на моя Отец, аз ще дойда и вие ще се зарадвате и вашата радост никой няма да отнеме. (73/стр. 45)

Изпълнявайте Волята Божия, за да бъдете здрави. Добър човек е всеки, който изпълнява Волята Божия на Земята.

(28/стр. 101)

Ползувайте се от всяка погрешка, използвайте всяка добродетел – използвайте външните условия; използвайте вътрешните възможности. Изпълнявайте Волята Божия. От изпълнението на Волята Божия зависи здравето на човешкото тяло. От въдворяването на Царството Божие зависи разположението ви. А от осветяване Името Божие ще се уреди нашия ум. Ще познаем тогава Бога, както Той ни познава. Това е смисълът на живота. (28/стр. 101)

Да направиш път на слабия, това е геройство. Да спасиш мравята, когато се дави, това е геройство. Защо? Защото вие изпълнявате Волята Божия. Бог се грижи за най-малките същества, на които хората сами не биха обърнали никакво внимание. Някой човек страда и се моли на Бога да му помогне. Той иска Бог да слезе от своето положение, да напусне работата си, за да му помогне. Достатъчно е Бог да чуе молбата му, а как ще му помогне, това е Негова работа. Както човек спасява мравята, така и него ще спасят. Ще дойде някое по-силно същество от него, което ще му помогне. Бог помага и на хората, и на животните чрез свои специални органи. Всяко същество, което е готово да изпълни Божията Воля, е Негов орган.

(43/стр. 209, 210)

Казвам: Стари и млади, всички трябва да имате страхопочитание към Бога. Такъв човек ще бъде смел, решителен, чист по душа и сърце. Той знае, кога и по какъв начин да помага на хората. Може да се помага само на онзи, който е готов да изпълнява Волята Божия на всяко време и място. (43/стр. 233)

Питам: Какво се изисква от човека, за да служи на Бога? Някой казва: „Достатъчно е човек да вярва в Бога, за да Му служи“. – Не, според мене, такова служене е само на думи. Да служиш на Бога, подразбира да спазваш Неговите закони, да изпълняваш Волята Му, и когато се намериш в някаква мъчнотия, да се обърнеш към Него и да получиш отговор на молитвата си. Няма по-велико нещо за човека от това, да се обърне с молба към Бога за нещо и да получи отговор. (44/стр. 127)

И тъй, за онези, които влизат в новия живот, в новите разбирания, не е достатъчно само да разбират Волята Божия, но те трябва да я изпълняват. (105/стр. 13)

При новите условия могат да живеят само ония, които са готови да изпълняват Волята Божия. Между тези хора ще владее пълен мир, пълно разбиране и съгласие.

(105/стр. 20)

Щом човек не може да реализира една светла идея, в него се образува празнина, която му причинява ред страдания и нещастия. Природата не търпи никакви празнини. Следователно всяка празнина в живота на човека се дължи на някаква нереализирана светла мисъл в миналото му. Например дохожда при вас един човек, изпратен от Бога, да му помогнете в нещо. Вие работите върху своите добродетели, но в този момент друго нещо ви занимава и отказвате всякаква помощ на човека. Той си отива недоволен, огорчен от вас. Вашият отказ създава една празнина в живота ви. Един ден тази празнина ще ви причини някакво нещастие. Като страдате, като се мъчите, най-после ще запълните тази празнина и ще се научите как трябва да се изпълнява Волята Божия. Тъй щото, когато някой човек ви преследва, ще знаете, че в миналото си някога вие не сте му направили онова добро, което е било нужно за неговото повдигане. (74/стр. 69, 70)

Като изтърсвате дрехата си, кажете: „Както прахът не остава върху дрехата ми, така и лошото влияние да не остане в душата ми. Бог живее в мене, аз изпълнявам Неговата Воля, вследствие на което никакво зло не може да ме сполети“. Никой не може да направи зло на онзи, който изпълнява Волята Божия. Целият свят да се опълчи срещу него, пак нищо не може да му направи. (74/стр. 148)

Казвам: Изпълнявате ли всичко, както ви се дава, ще се повдигнете пред лицето на Бога. Дойдеш ли до положение да изпълниш това, което Бог ти повелява, ще кажеш: „Аз ще изпълня Волята Божия, ако ще целият свят да ме тъпче. Аз зная, че никоя сила не е в състояние да отнеме от мен това, което Бог ми е дал“. Но страхът дойде у тебе и ти казваш: „Е, ако е рекъл Господ, ще направя това, което се изисква от мен“; не, ако ти изпълняваш Волята Божия, никоя сила в света не е в състояние да те стъпче. Веднъж Господ ти говори, кажи: „Амин, така да бъде!“. Ти казваш: „Може да ми говори някой лош дух“; няма лоши духове, които могат да ти попречат в изпълнението на Волята Божия. Дойде ти някоя хубава мисъл – това да направиш, онова да направиш; не казвай „Ако е рекъл Господ“, но кажи: „Амин, така да бъде, както е рекъл Господ“. – Ето къде е силата на човека. (75/стр. 397, 398)

Често запитват: „Защо идват нещастия и страдания в света?“. Казвам: Доказано е, че през всички епохи на човечеството, страданията и нещастията са идвали като резултат от престъпване на Божествените закони. Едно нещо, което знаем с положителност е следното: Няма случай в цялата история на човечеството да са пострадали хората, когато са изпълнявали Волята Божия. (106/стр. 10, 11)

Казано е в Писанието: „Който пребъдва в Божията Любов и изпълнява Волята Му, каквото пожелае, ще му се даде“. Оттук може да се извади обратно заключение: Който не изпълнява Волята Божия, не само, че желанията му няма да се реализират, но каквото има, ще му се отнеме.

(12/стр. 17)

Днес си на власт, утре ще я изгубиш; днес имаш пари, всички те почитат и уважават, но щом изгубиш парите си, с тях заедно губиш и уважението. Докато човек крепи щастието си върху физически неща, той всякога ще бъде нещастен. Щастието идва от вечни, от постоянни неща. Тъй щото, докато изпълнява Волята Божия, човек запазва и властта, и уважението си, и доверието на хората. Престане ли да изпълнява Волята Божия, с това заедно той губи и положението, и здравето си, както и условията за своето развитие. (12/стр. 51)

Работете със законите за общността и единството, като имате предвид изпълнението на Волята Божия. Започнете или от единицата към всички, или от всички към единицата, но във всички случаи изпълнявайте Волята Божия. Щом изпълнявате Волята Божия, вие ще получите Божието благословение и ще можете да давате на всички. (12/стр. 244)

Тъй щото, първата работа на човека е да се запита и да си отговори, съществува ли той в съзнанието на Бога, записан ли е в книгата на учениците? Ако в мисълта, в чувствата, в постъпките си човек се ръководи от желанието да изпълнява Волята Божия, той непременно присъства в съзнанието на Бога. В това се състои неговата сила. Който може да държи Бога в съзнанието си, и Бог го държи в своето съзнание. Той е придобил Вечния живот. Казано е в Писанието: „Това е живот Вечен, да позная Тебе, Единнаго Истиннаго Бога“. Човек живее, докато е свързан с Бога. Щом прекъсне тази връзка, той умира.

(47/стр. 66)

Когато човек се свърже с Първата Причина на нещата, работите му се нареждат добре, не изведнъж, но постепенно. Той изменя условията и средата на своя живот, свързва се с добри, с възвишени възпитатели, които му помагат при всички мъчнотии и страдания. Те му посочват правия път на живота, от който може да излезе на свобода. Ако иска да разреши правилно задачите на своя живот, човек трябва да се проникне от желанието да изпълнява Волята Божия. (47/стр. 309, 310)

Представете си, че на някого от вас се даде задачата да отидете в дома на една болна вдовица с малко детенце, да ѝ помогнете. Какво ще направите? Всеки ще каже, че е чиновник, или професор, или студент и не може да изпълни тази задача. Тази задача е дадена от Бога, тя представлява Неговата Воля. Какво ще направите? Според мене, щом става въпрос до Волята Божия, на каквато работа и да сте, вие ще поискате отпуск за три–четири часа по някаква важна работа. Щом ви се даде отпуск, ще отидете при болната жена, ще донесете вода, ще накладете огън, ще приготвите топла храна, ще окъпете детето, ще изчистите къщата и след това ще се върнете на работа, доволен, пълен със сила за нова работа. – Какво ще стане с нас, ако всеки ден ни се дават такива задачи? – Бъдете уверени, че такава задача може да се даде само един път в живота ви. Така ще проверите, че светът се ръководи от разумни сили. Който изпълнява Волята Божия, той никога няма да се натъква на неприятности. (47/стр. 310, 311)

Желая ви да бъдете толкова интелигентни, чувствителни и досетливи, да можете правилно да възприемате Волята Божия и разумно да я изпълнявате. Нямате ли тези условия в себе си, вие можете правилно да мислите и да чувствате, но да не постъпвате правилно. Значи в пътя на вашето движение е поставено някакво препятствие, което пречупва вашата мисъл, и вместо да нарисувате гълъбче, както сте желали, нарисували сте петле. Докато става това, човек ще знае, че не е господар още на своите мисли и чувства. Той трябва да работи върху себе си, да стане господар на мислите и на чувствата си. Това значи да живее човек по нов начин, да е изменил вече средата и условията на своя живот.

(47/стр. 311)

Ако сте разумни и изпълнявате Волята Божия, вие ще бъдете и богати, и здрави, и силни, и учени. (47/стр. 141)

Какво представят сълзите? Защо човек плаче? Човек плаче, когато иска да влезе в новия живот. След като се е разочаровал в стария живот, той иска да излезе от него, да заживее по нов начин. Само при това положение сълзите имат смисъл. Обаче, ако след плача човек пак остава в стария живот, сълзите му са безпредметни. Когато отидеш при Бога и заплачеш, това показва, че ти даваш подписа си, в знак на съгласие, да изпълняваш Волята Божия. Изпълнение на Волята Божия подразбира великото, красивото в света. То внася свобода, простор, разширяване на ума, на сърцето и на волята на човека. Който върши Волята Божия, той е в положението на способния ученик. Каквато задача му даде учителят, той я решава, без никакви спънки и мъчнотии. Учителят преподава, ученикът учи. При това положение и двамата са доволни. Който изпълнява Волята Божия, той владее магическата пръчица. Достатъчно е да тропне с нея на масата, за да получи всичко, което му е нужно. Той ще вдига и слага пръчицата си, и ще благодари на Бога за всичко, което му се дава.

(48/стр. 81, 82)

Служенето на Бога и изпълнението на Волята Му, това осмисля живота на човека. Щом искате да изпълнявате Волята Божия, вие трябва да се вслушвате в Неговия глас, както и в гласа на всяко живо същество, изпратено от Бога. И адептът се вслушва в този глас. Ако е объркал пътя си, той ще приеме услугата и на най-малкото дете, което може да го напъти. (48/стр. 229, 230)

Господи, научи ме как да работя, как да изпълня Твоята Воля. (34/стр. 78)

Казвам: Когато човек изпълнява Волята Божия, смъртта никога не може да го вземе. (52/лек. 11, стр. 25)

Когато човек изпълнява Волята Божия, Бог воюва заради него. (50/стр. 100)

Тежко на човека, ако закон го заставя да живее добре и да прави добро. Изкуство е човек да живее без закон! Всеки трябва да изпълнява Волята Божия без закон. За тази цел трябва да има образци. Всеки народ трябва да има помежду си хора, които да представят ядра, около които другите да се групират. Всяко ядро трябва да съдържа в себе си голяма морална сила.

(34/стр. 82)

Хиляди хора има в света, които изпълняват Волята Божия. (34/стр. 78)

Понякога хората искат Бог постоянно да мисли за тях и каквото пожелаят, да получат. – И това е възможно, но кога? Когато и те изпълняват Волята Божия.

(34/стр. 94)

Дали е беден, или богат, човек трябва да изпълнява Волята Божия. (34/стр. 78)

Сиромах, в абсолютния смисъл на думата, подразбираме грешен човек, който не е изпълнил Божиите закони. Не е сиромах онзи, който няма пари и имоти. В този смисъл, всеки трябва да бъде богат, не с пари и имоти, но с добродетели. Добродетелният човек всякога е бил богат, защото всякога е изпълнявал Волята Божия. Христос казва: „Богатият не може да влезе в Царството Божие“. Под думата „богат“, Христос разбирал човек, богат с пороци. Такъв човек, наистина, не може да влезе в Царството Божие. Обаче, богатият с добродетели и сиромахът, беден от пороци и слабости, еднакво могат да влязат в Царството Божие. Разумните сиромаси и разумните богати ще влязат в Царството Божие. Неразумните сиромаси и неразумните богати няма да влязат в Царството Божие. (50/стр. 183)

Щом е дошъл на Земята, човек трябва да изправя живота си и да изпълнява Волята Божия. (54/стр. 157)

Когато говорим за Бога, ние разбираме онази малка, но постоянна светлинка в съзнанието ни, която никога не загасва. Тя постоянно свети. Дали човек преживява съмнения, колебания, отчаяния, тази малка светлинка в съзнанието му постоянно свети и го напътва, коригира действията му. Тази светлина представя Божественото Начало у човека. Когато не е в съгласие с Божественото в себе си, човек изпада в големи противоречия и страдания. Щом е в съгласие с Божественото Начало в себе си, животът на човека е в пълна хармония. Трябва ли човек да въстава срещу Бога? Трябва ли той да коригира Неговите действия? Дойде ли до Божиите работи, човек трябва да знае, че Бог е промислил за всичко и е наредил нещата правилно и хармонично. Следователно, на човека не остава нищо друго, освен да изпълнява Волята Божия и да следва пътя, който Бог отначало още му е начертал. (40/стр. 213)

Иска ли да изпълни правилно своите задачи, човек трябва да се вслушва в Божественото в себе си, както и във всеки външен глас, чрез който разумните същества му нашепват, кое е добро и кое не е, кое е право и кое не е… Като изправя постъпките си, като се вслушва в съветите на разумните същества, човек се свързва с тях, а същевременно и с Духовния свят. Радвайте се, че сте свързани с Духовния свят и с разумните същества, които постоянно ви говорят и напътстват. Докато те ви дават съвети, вие сте на прав път. Престанат ли да се грижат за вас, вие сте на крив път. Те казват: „Който иска да живее между нас, той трябва да бъде съвършен, да изпълнява Волята Божия“. (53/стр. 12, 13)

Като служи на Бога, човек ще познае радостта и щастието, ще разбере, че Любовта царува в радостта. – Защо се жени младата мома? – За да намери своя възлюбен – детето си, в което да внесе своята вяра, надежда и любов. Който служи на ближния си с Любов, той е изпълнил предназначението си, а с това заедно, той е осмислил живота си. Щом изпълни Волята Божия, човек изпитва радост. Тази радост осмисля неговия живот и той съзнава себе си като човек. Този човек е готов на всички страдания. Той понася страданията и изпитанията в живота си с радост и съзнание, че изпълнява Волята Божия.

(51/стр. 109)

Приложете това учение, за да бъдете щастливи и радостни. Това е едно благовестие – ето защо преди две хиляди години пяха ангелите. Като ставате сутрин, кажете: „Да се освети Името Божие вътре в моята душа, да дойде Царството Божие вътре в моята душа и аз да му служа; да бъде Волята Божия вътре в мене и аз да я изпълнявам“. Това е моето царство – радвайте се, защото Бог го е благословил. Като дойде Царството Божие, нашите работи ще бъдат успешни и благословени, ако ние изпълняваме Волята Му и осветяваме Името Му. Това е благословението, което Христос ви даде преди две хиляди години. Христос ви намери в ада, оттам Той ви извади и вие обещахте, че ще възприемете Неговото учение – аз съм свидетел на това, което Христос говореше, затова изпълнете вашите обещания. Човешко е да изпълниш задълженията си към Бога. Няма по-велико щастие от това в света – да изпълниш Волята Божия. Не изпълняваш Волята Божия – ти си нищожен. (76/стр. 238)

Най-великото учение за вас – вие, които сте дали обещание на Бога, е да растете в благодатта Божия, Волята Божия.

(76/стр. 239)

Ако през ума на човека е минала една Божествена идея, и той не се решава да я реализира, той върши зло. Реализира ли тази идея, той върши добро. Умен и добър човек е онзи, който изпълнява Волята Божия отвътре – навън, т.е. от Божествения свят в себе си към външния Божествен свят. Умен и добър човек е онзи, който изпълнява Волята Божия отвън навътре, т.е. от външния Божествен свят към вътрешния Божествен свят. (51/стр. 294)

От примера за събуждането на Лазар виждаме, че всеки човек трябва вътрешно да се събуди. Това събуждане трябва да стане тихо, незабелязано, да не произведе никаква вътрешна тревога в човека. Събуди ли се веднъж, в каквото положение и да е, на каквато работа и да е, човек всякога ще се проявява като отличен работник. Всяка работа, свършена както трябва, носи вътрешно доволство, вътрешна сила за човека. Това доволство, тази сила, именно, представят неговата заплата. Какъвто е човек вътрешно, такъв е и външно. Вътрешният живот определя успеха на човека. Успехът му се дължи на неговия минал живот. Следователно, нищо не се дава на човека даром. Всяко благо, с което човек разполага, му е дадено от Бога заради готовността му всеки момент да изпълнява Волята Божия. (51/стр. 325)

Истинското служене не се изразява в кръстене, в палене на свещи и в правене на поклони. Всяко движение в Природата има свой дълбок смисъл. Тя изисква същото и от човека. Дигне ли ръцете си нагоре и се изправи пред Бога, човек трябва да е готов да измени живота си, да тръгне в правия път и да изпълнява Волята Божия. Каквито блага получи от Природата, той трябва разумно да ги разпределя.

(53/стр. 273)

Разумният, добрият човек изпълнява Волята Божия съзнателно и доброволно.

(29/стр. 121)

Да изявим Царството Божие на Земята в Неговата пълнота и сила, това е идеалът, към който човек трябва да се стреми. Ако имате ясна представа за Бога, а не се стремите към приложение на Волята Божия, Царството Божие е далеч от вас. Ще кажете, че поне един път сте изпълнили Волята Божия. Това не е достатъчно. Постоянно трябва да изпълнявате Волята Божия. (77/стр. 128)

Сегашните хора се намират пред една мъчна задача, а именно: да се справят с жестокостта на сърцето си, да го смекчат и облагородят. Не е мъчно да вярваш в Бога, да бъдеш благороден, когато всичките ти работи вървят добре. Изкуство е да пазиш вярата си, да не се ожесточиш, когато те сполетяват нещастия и страдания. Трябва ли вярващият да се обезвери, че единствената му дъщеря е загинала с някой параход или умряла от някаква болест? Трябва ли вярващият да изгуби вярата и смисъла в живота си от това, че изгубил богатството си? Тъй щото, не е достатъчно да вярваш в Бога или в Неговата Любов, но да изпълняваш Волята Му. Да вярваш в Любовта, в Мъдростта и в Истината е едно нещо, а да изпълняваш законите им е съвсем друго.

(77/стр. 285, 286)

Всеки трябва да реши задачата си с бабата. Бабата представя слабото, хилавото в човека, което всеки трябва да дигне на гърба си и да го занесе на мястото му. Може ли да направи това, той ще влезе в рая, дето ще получи наградата си. И бабата, от своя страна, ще му благодари. Като направите тази услуга на бабата, вие ще разберете, какво значи, да подигнеш слабия и немощния. Само по този начин вие ще разберете, че всеки човек, колкото и да е грешен, заслужава вниманието на Бога. И той е в състояние да изпълни Волята Божия.

Един ангел, като гледал от Небето, как живеят хората, казал в себе си: „Не трябва Бог да им помага. Ако ги изостави, те ще си научат уроците“. Като разбрал мисълта на ангела, Бог го изпратил на Земята, между хората, да живее като човек, да види, трябва ли, наистина, Бог да се откаже от хората. През една зимна, студена нощ ангелът се връщал от работа, но толкова много измръзнал, че не могъл да се движи. Спрял се на пътя, цял треперещ, и гледал, отде ще му дойде помощ. В този момент край него минал един пиян, който се клатушкал на една и на друга страна. Като видял, че човек стои на пътя, цял трепери от студ и не може да се движи, той му казал: „Братко, и ти си закъсал като мене. Я се качи на гърба ми, да те занеса до някое място. Ангелът се качил на гърба на пияния, който го занесъл до дома му и го оставил“. Значи, пияният, който минава за грешник, изпълнил Волята Божия. Някой мисли, че за да изпълни Волята Божия, трябва да стане светия. Не е така. При каквото положение да се намира човек трябва да е готов да изпълни Волята Божия. Като се видял на гърба на пияния, ангелът разбрал, че мислил криво. Всякога и при всички случаи трябва да се помага на човека заради Божественото, което е в него. Във всеки човек има нещо красиво, което се проявява и изпълнява Волята Божия. (49/стр. 90, 91)

Време е вече хората да вземат ключа на живота в ръцете си и да изпълняват Волята Божия. Само душата и духът разбират Волята Божия и могат да я изпълняват. Остане ли човек с ума и със сърцето си да изпълнява Волята Божия, той съвсем ще се обърка. (49/стр. 283)

Ако изпълнявате Волята Божия, всичките благословения ще дойдат навреме.

(78/стр. 33)

Стане ли проводник на великите Божии закони, човек се ползва от всички Негови блага. (49/стр. 284)

От човека зависи да направи живота си щастлив или нещастен. Ако живее съзнателно и изпълнява Божиите закони, човек продължава живота си; не спазва ли Божиите закони, човек съкращава живота си и става нещастен. Като живее, човек трябва да гледа на живота като на велико благо. За да използва разумно това благо, той трябва да изпълнява Волята Божия. (42/стр. 5)

Какво ще кажете за онзи, който се хвали със своя приятел милиардер, а няма пет пари в джоба си? Невъзможно е да ходите бос, гладен и окъсан и да имате богат приятел. Невъзможно е да изпълнявате Волята Божия, а същевременно да боледувате и да живеете в сиромашия. (42/стр. 5, 6)

Христос дойде на Земята да помогне на ония, които бяха външно или вътрешно слепи, но същевременно бяха готови да изпълняват Волята Божия. Ония, които не са готови да изпълняват Волята Божия, ще слушат и ще гледат, но нищо няма да чуват и виждат. Значи, не на всички е определено да се отворят очите и ушите им, да прогледнат и да възприемат Словото Божие. (42/стр. 10)

Сега, пренесете факта за отварянето очите на слепия във вашия духовен живот и вижте, не съществува ли такава слепота и във вас? Кога се отварят духовните очи на човека? Когато дълбоко в душата си той пожелае да прогледа, за да служи на Бога и да изпълнява Неговата Воля. И слепороденият, на когото Христос отвори очите, носеше в себе си желанието да изпълни Волята Божия. (42/стр. 10)

Не можете да имате правилни отношения към хората, ако нямате правилни отношения към Бога. Не можете да имате правилни отношения към Бога, ако отношенията ви към хората не са правилни. Всеки човек е Божи служител, затова е дошъл на Земята. Доколкото изпълнява службата си, дотолкова ще бъде кредитиран. Не иска ли да изпълнява службата си и бяга от своето предназначение, никакъв кредит не му се отпуска. Който изпълнява Волята Божия, той едновременно помага на себе си и на окръжаващите.

(42/стр. 45, 46)

„Аз имам ястие.“ – Христос определя, в какво се заключава яденето, а именно, да вършим Волята на Онзи, Който ни е пратил на Земята. – Как можем да изпълним Волята Божия? – Щом питаш, ти сам показваш, че още не си направен по образ и подобие на Бога. Направеният по образа на Бога, знае каква е Волята на неговия Създател, и точно я изпълнява. Неговата мисъл е насочена към това: Всеки момент да изпълнява Волята на своя Отец.

(41/стр. 22)

Сега, на всички предстои сериозна и мъчна работа – не само учене, но и служене. Ще кажеш, че искаш да служиш на Господа. Той ти казва: „Вземи мотиката и иди да копаеш“. – Никога не съм копал. – Ще вземеш мотиката и ще отидеш да копаеш! Ще копаеш царевица. – Ще се изприщят ръцете ми. – По-добре да служиш и копаеш, отколкото да не копаеш. В касата си имаш пари, ще вземеш хиляда лева и ще отидеш в крайния квартал, дето има една бедна вдовица, която от десет години работи за Бога и се моли. Ще ѝ дадеш тези пари и ще кажеш, че Бог чул молитвата ѝ. Ако се откажеш да изпълниш волята на Бога, Той ще ти вземе парите и ще ги даде по някакъв начин на бедната вдовица, но ще те лиши от своето благословение. И цар да си, ако се откажеш да изпълниш Волята на Бога, Той ще те свали от престола и ще те постави на мястото на бедната вдовица, а нея – на твоето място. Дали вярвате в това, или не, то е друг въпрос. – Ама как мога да зная, каква е Божията Воля? Най-напред ще се учите да знаете, а после ще изпълнявате Божията Воля. Не казвам да изпълните Волята на Бога, когато не сте уверени в това, но когато се убедите. В такъв случай, вие ще бъдете като търговец, който е направил една сделка правилно и знае, че от нея ще спечели няколко милиона. Следователно, който е изпълнил Божията Воля, знае, че печели. Ако не печели, той не е изпълнил Волята на Бога. Ако чувствате в себе си, че сте придобили нещо, вие сте изпълнили Волята Божия. (41/стр. 36, 37)

Който изпълнява Волята Божия, човек става. (15/стр. 27)

Злото подразбира отказване на човека да върши Волята Божия. Доброто пък е изпълнение на Волята Божия.

И тъй, като изпълнява Волята Божия, като дава път на Божественото в себе си, човек дохожда до реалността на нещата.

(42/стр. 66)

Не мислете само за себе си. Ако вярвате, че Бог живее във всички хора, работете за общото дело. Тогава и Бог ще вижда през очите на всекиго, че изпълнявате Неговата Воля. (15/стр. 14)

Да говориш всякога Истината, да имаш правилни отношения към всички хора, това значи да имаш правилни отношения към Бога. Какво иска Бог от човека? Да изпълнява Волята Му. Като изпълнява Волята Божия с чистота и светост, човек придобива сила да се справя с всички външни и вътрешни мъчнотии и изкушения.

(42/стр. 223)

Бог ще ви изпраща като слуги при лоши и добри господари, докато се научите да изпълнявате Волята Божия. Щом изпълнявате Волята Божия, и господарят ви ще бъде доволен. Той ще ви осинови и ще ви направи наследници на богатството си. Вие сами не можете да станете богати, но ще намерите някой богат господар, при когото да се условите като слуга. Ако господарят ви бъде доволен от вас, ще ви осинови и ще ви направи свой наследник. Следователно, ако богатият господар ви направи свой наследник, това показва, че вие сте изпълнили Волята Божия. Благодарете на Бога, че сте могли да изпълните Неговата Воля.

Задачата на човека е да изпълни Волята Божия на Земята и Бог да го признае за свой син. (42/стр. 276, 277)

Добродетелният човек трябва да бъде добре облечен и външно, и вътрешно. Красотата на облеклото не се състои в модата, но в чистотата. Човек трябва да бъде чист външно и вътрешно. Той трябва да се вслушва в гласа на душата си, т.е. на Божественото в себе си и никога да не се колебае. Бъдете верни на Божественото Начало в себе си. Каквото ви казва То, всичко изпълнявайте. В това се седи изпълнението на Волята Божия. Този процес е непреривен, както животът тече непреривно.

Човек трябва да изпълнява Волята Божия всеки момент. Каквато добра мисъл ви дойде в ума, изпълнете я. (42/стр. 323)

За да ни се изяви, Бог трябва да слезе в материалния свят. Значи, човек трябва да започне от видимото и постепенно да отива към невидимото. Ето защо, за да се развивате правилно, не се оплаквайте от страданията, от мъчнотиите си, но радвайте се, че имате привилегията да страдате заедно с Бога. Макар и велик, и Бог страда. Не като човека, но по свой начин. Голямо е страданието на Бога, като гледа как някой човек губи всички условия и възможности за развитието си. Той може да го ограничи по някакъв начин да не греши, да не изразходва дадения му капитал, но това е насилие. Бог иска човек да се обърне съзнателно към Него и да изпълнява Волята Му. Това е в интерес на самия човек. Ако не изпълнява Волята Божия, човек изпълнява волята на същества, които имат желание да го изчерпят напълно, да отнемат живота му. Казано е в Писанието: „Пазете се от ония, които отнемат и живота, и душата на човека“. Да се жертва човек за Бога е едно, да се жертва за грешника е друго; да угажда на хората е едно, да угажда на Бога е друго. (19/стр. 29, 30)

Що е религията? – Тя представлява вътрешна връзка между човека и Бога. За да се създаде тази връзка, нужно е да имаш добро отношение към хората. Религиозният трябва абсолютно да изпълнява Волята Божия. (15/стр. 56)

За да постигне своя идеал, човек трябва да живее добре, да прилага Истината. Ще кажете, че Истината носи страдания. И да страда с Истината, за предпочитане е човек да живее с нея, отколкото с лъжата. Каквото страдание и да ви сполети щом живеете добре и изпълнявате Волята Божия, скръбта ви ще се превърне в радост. Зад всяко разумно страдание се крие великата Божия мисъл. Когато Христос беше в Гетсиманската градина, Той се молеше да се отмени по някакъв начин чашата на страданието, но веднага дойде висшето му съзнание на помощ, и Той каза: „Господи, да бъде Твоята воля!“. След това Христос разбра че чашата, която Бог му беше определил да изпие, криеше в себе си велико благо. Христос изпи горчивата чаша, след което получи великото Божие благословение – възкресението. (19/стр. 94, 95)

Като изпълнява Волята Божия, човек ще дойде до Царството Божие и ще види, че всичко, което Бог е създал, е красиво и добро. Да мисли и да живее човек по този начин това значи да е влязъл вече в Божествения свят. Кой човек е в Божествения свят и кой – не е, ще го познаете по делата му. Той живее в абсолютна свобода, никого не иска да насили да направи нещо. (19/стр. 126)

Казано е в Писанието: „Божието благословение ще дойде върху вас“. – „Кога?“ – Когато изпълнявате Божествените закони. Ако ги нарушавате, благословението ще ви се отнеме. Работете за въдворяване Царството Божие на Земята. Само така Духът Божи ще работи във вас. Станете членове на Царството Божие. Никой не може да намери благото на Земята, докато не е работил за идване на Царството Божие в него. И Духът Божи не може да го посети. (15/стр. 72)

Ще кажете още, че това е вътрешната, мистичната страна на живота. Ще кажете още, че сте остарели, че не е време да се занимавате с такива работи. – Вие сте остарели от леност, т.е. от нежелание да учите. „Искам да се подмладя.“ – Започни да учиш. – На кой барабан се наслоява прах? – На онзи, който не се бие. – Коя нива буренясва? – Която не се оре и копае. Може ли да ореш, копаеш и сееш нивата си, и тя да не се благослови? Вътрешната работа, както и външната, изисква оране, сеене и жътва. В това се заключава красотата на живота. Да реализираме желанията, които Бог е вложил в нас. Когато ни изпратил на Земята, Бог имал желание да изпълняваме Неговата Воля. Ако изпълняваш Волята Му, Той ще се весели в тебе. Ако не я изпълняваш и злоупотребяваш с благата, които ти е дал, Той се наскърбява. Той вижда, че страдаш и с това ще удължиш пътя си. (15/стр. 72, 73)

Смисълът на живота е, че в света всички ние сме пратени да служим вярно на Бога. Сега, как ще извършим своята длъжност? Първо, ние имаме отношение към Бога, второ, към нашата душа, и трето, към нашите ближни. Ако ние разбираме отношенията си към Бога, ще разберем втория закон и третия ще изпълним. Но не изпълним ли първия закон, и другите два закона не можем да изпълним. Те са свързани. Ако бих имал време, бих ви обяснил, но ще се отклоня. Всички съвременни хора трябва да почнат с първия закон, той е, който ще уреди света. Ако ние не сме готови чистосърдечно да изпълним в даден случай Волята Божия, то всички други усилия са безполезни. Трябва ли законът да бъде написан? Този закон не е написан, а се подразбира от самата същина на нещата. Кой ще разбере туй? Как да изпълним задълженията си към Бога? Този закон е написан вътре във всяка душа. (73/стр. 50, 51)

Когато Христос казва, че не всеки, който казва „Господи, Господи“, ще влезе в Царството Божие, разбираме оформения свят, съзнателния свят – на законност, на ред и порядък. Следователно, само онзи може да влезе в съзнателния свят, който изпълнява Божията Воля. Тя е свързана с разумността в човека. Само разумният може да изпълнява Волята на Бога.

(39/стр. 94)

Христос казва: „Който не изпълнява Божията Воля, не може да влезе в Царството Божие“. Само онзи може да изпълнява Божията Воля, у когото е пробудено висшето съзнание. Само онзи може да изпълнява Божията Воля, който има чувства и способности, да разбира същността на нещата. (39/стр. 95)

Който престъпва Божията Воля, лишава се от Неговото благословение. Както човек изхвърля нечистите вещества от организма си чрез изпотяване, така Бог ще изхвърли от своя организъм всички хора и народи на съвременната култура, които не изпълняват Неговата Воля. (39/стр. 97)

Човек е свободен да изпълни, или да не изпълни Божията Воля, но ще носи последствията на своята свободна и неразумна воля. (39/стр. 97)

Това, което се случило с Йона, се случва с всекиго. Човек се качва на кораба, и поради отказването му да изпълни Божията Воля, хвърлят го в морето. Единственото нещо, което може да ви спаси, това е да отправите към Бога гореща молитва, както е постъпил Йона. Ще кажете, че човек трябва да си поживее малко. Като влезете в утробата на кита, ще видите, как се живее. С други думи казано: Като влезете в гроба, ще видите, как се живее. И там човек запазва съзнанието си, и докато се освободи от тялото си, минава през големи мъчнотии и страдания. Човек е свързан с този свят с една, с няколко или с хиляди здрави нишки – не е лесно да се освободи от тях. Праведният е свързан само с една нишка и лесно я скъсва; грешникът е свързан с много нишки, затова не може лесно да се освободи от връзките си. Тежко е положението на духа и на душата, докато се освободят от връзките на тялото. Кога се късат тези нишки? – Само когато човек изпълнява Божията Воля. (39/стр. 99)

Здравето зависи от разумния живот. Като живее разумно и изпълнява Божията Воля, болният скоро ще възстанови здравето си. (39/стр. 102)

Как ще ви успокои Господ? – Като изпълнявате Неговата Воля. Казвате, че смъртта е страшна. – Страшна е, когато човек не изпълнява Божията Воля. Тогава той се разлага и започва да мирише. Ако изпълнява Божията Воля, когато заминава за онзи свят, той съблича старата си дреха и прекъсва връзката си с нея. Значи, цярът против разлагането е изпълняването на Божията Воля. (39/стр. 104)

Вие трябва да бъдете мощни, радостни, да дадете добър пример на света. Като скърбите и страдате, пак да се радвате. Това значи, да изпълнява човек Божията Воля, да живее без страх от смъртта. За онзи, който е свързан с живия Господ, смърт не съществува. Той чува Божия глас и изпълнява Волята Му. Ако направи някаква погрешка, веднага чува тихия Божи глас в себе си, който му говори: „Не постъпваш добре, изправи погрешката си“. Който се противопоставя на този глас и не го слуша, ще понесе последствията. Слушайте Бога, докато ви говори бащински, с Любов. Не Го ли слушате, Той се отдалечава от вас, и законът ви хваща. (39/стр. 105)

Бог изпрати Христа, своя Единороден Син, в света, да покаже на хората, как трябва да живеят. Време е вече да се приложи Христовото учение и да се прекратят всички спорове и недоразумения. Нека всички майки и бащи, всички деца, управници, свещеници, учители, работници пожелаят да изпълнят Божията Воля, да влязат в Царството Божие като негови граждани, и мирът ще дойде. Новата култура, която иде сега, ще постави основа за изпълнение на Божията Воля. (39/стр. 109)

Христос казва: „Не всеки, който казва Господи, Господи, ще влезе в Царството Небесно, но онзи, който изпълнява Божията Воля“. Направете опит, в продължение на един месец, по няколко пъти на ден да си казвате мислено, че ще изпълнявате Божията Воля, и ще видите, че Онзи, Който ви е създал, ще се прояви. Той ще просвети ума и сърцето ви, да разберете живота и да изпълнявате Волята Му. (39/стр. 109)

Казано е в Писанието: „Иде време и сега е, когато истинските поклонници ще се кланят на Бога в Дух и Истина“. Казвам: Иде време и сега е, когато бъдещите хора ще изпълняват Божията Воля, ще бъдат здрави по ум, сърце и тяло, и каквото кажат, ще го направят. Те няма да се нуждаят от полици и поръчители, както сегашните. Думата им ще бъде закон, защото излиза от устата на Бога, Който ще бъде истински поръчител за тях. Светът ще се оправи, когато Бог стане поръчител за всички хора, общества и народи, както и за цялото човечество.

Да изпълнява човек Божията Воля с Любов, това е девизът, това е религията, от която всеки човек трябва да се ръководи в живота си. Така трябва да живеят и българите. Един ден, като ви срещна, ще кажа: „Щастливи сте, че изпълнявате Божията Воля, и Бог е ваш поръчител“.

Идете си по домовете с мисълта: Да изпълнявате Божията Воля, да живеете без човешки полици и поръчители. Бог да бъде ваш поръчител и Неговата сила да пребъдва във вас. (39/стр. 110)

Всички хора без изключение трябва да изпълняват Волята Божия. Ако изпълняват Волята Божия, те ще станат учени, поети, философи. Не я ли изпълняват всеки ден ще губят по малко от това, което им е дадено. Щом губят светлината на живота, те постоянно ще грешат, ще се подхлъзват, докато дойдат до пропастта на живота.

(19/стр. 241, 242)

Когато кажете, че трябва да изпълнявате Волята Божия, изговорете в себе си числото 123, в което е скрита идеята: Бог е Любов, Мъдрост и Истина. С тези три принципа вие можете да изпълнявате Волята Божия. Докато човек има светлина в ума си, топлина в сърцето си и сила в тялото си, той всякога може да има успех в работите си. (56/стр. 22, 23)

Докато хората не изпълняват Волята Божия, страдания всякога ще има.

(56/стр. 53)

Христос казва: „Ако държите моите заповеди“. Кои заповеди? – Които могат да направят човешкия живот щастлив и смислен. Като слушат да се говори за тези заповеди, мнозина казват, че са ги чели. Щом сте ги чели, питам: „Станал ли е животът ви щастлив и сносен?“. – Не сме станали по-щастливи. – Щом не сте по-щастливи, това показва, че сте ги чели, без да ги разбирате. Христос казва по-нататък: „Ще пребъдете в моята Любов“. Какво по-голямо благо може да очаквате от изпълнението и приложението на Божиите заповеди? Няма по-велико щастие за един дом, ако мъжът пребъдва в заповедите на Бога и в Неговата Любов, а жената – в заповедите на своя мъж. Защо се разстройват семействата? – Защото нито мъжът, нито жената изпълняват обещанията си. Мъжът обещава, че ще държи и ще пребъдва в Божиите заповеди, но като се ожени, всичко забравя: започва да пие, да гуляе с приятели и всичко пропилява. Жената казва: „С такъв мъж не мога да живея“. Следователно, семейство, в което мъжът не пребъдва в Божиите заповеди, а жената не пребъдва в заповедите на мъжа си, е осъдено на смърт. Ако мъжът не пребъдва в Божиите заповеди и не изпълнява Волята Му, и жената е свободна да не изпълнява заповедите на мъжа си. Обаче, ако мъжът изпълнява Божията Воля и пребъдва в Неговите заповеди, а жената не пребъдва в любовта на мъжа си, отговорността пада върху нея. Това е проповядвал Христос на своите ученици. (39/стр. 182)

Когато прилага разумността си, човек изпълнява Волята Божия. Не е ли разумен, Волята Божия стои далеч от него. Като погледнете човека, вие познавате вече доколко той изпълнява Божията Воля. Всичко е написано на лицето, на главата, на цялото му тяло. (56/стр. 227)

Един беден, но благочестив човек, обичал да ходи на черква, но все не успявал. – Защо? – Защото често посещавал бедни, болни, вдовици, сирачета и им услужвал с каквото могъл. Тъкмо се готвел да отиде на черква, виждал, че богомолците се връщат вече. „Защо не дохождаш навреме?“ – запитал го един ден свещеникът. – „Спират ме някои хора на улицата, разговарят с мене.“ – „Всичко ще туриш настрана, ще бъдеш изпълнителен в задълженията си към Бога.“ Бедният и благочестив човек се смутил от тази забележка, но премълчал. Той се запитал в себе си: „Наистина, кое всъщност е Волята Божия? Да ходя на черква, или да помагам на бедни, болни и страдащи?“. След като сам си отговорил на въпроса, той престанал да се смущава от погрешките, които другите му приписвали. Който има дълбоко вътрешно разбиране, вътрешен морал в себе си, само той може да изпълнява Волята Божия. Докато се страхуват едни от други, хората не могат да изпълняват Божията Воля. Някой иска да се прояви, но казва: „Какво ще помислят хората за мене?“ – Не е важно какво ще мислят хората за тебе. Важно е какво Бог мисли за тебе. Ще дойде някой да ти казва, че си постъпил зле и ще те съди. Човек сам знае дали постъпва добре, или не. (56/стр. 228)

По-добре е да бъдете праведни пред Бога, а безверници пред хората, отколкото – праведни пред хората, а грешни пред Бога. (56/стр. 229)

Всеки ден трябва да се гради по малко; всеки ден трябва да се прибавя нещо към зданието. Гради ли човек непрекъснато, той изпълнява Волята Божия и взима участие в Неговата работа.

Сега, искате ли да градите правилно, трябва да държите в ума си само хармонични, прави мисли. (31/стр. 199)

Човек може да стане светия само ако изпълнява Волята Божия. Не изпълнява ли Волята Божия, той е крадец и разбойник. Дето ходи, светията на всички свети, както фарът в морето свети на всички кораби, които пристигат и заминават от пристанището. Крадецът, разбойникът свети само на своя кораб. Дойдат ли други кораби, той веднага загасва своята свещ и те остават в тъмнина. И забележете, когато крадецът отива да обере касата на някой богат човек, той запалва свещ само за себе си; обере ли касата, духва свещта, взима парите и излиза навън. Защо изгасва свещта? – Защото не върши Волята Божия. Който върши Волята Божия, той запалва свещта си, да свети на всички. Мисъл, която загасва светлината на човека, тя е крадец и разбойник.

Тъй щото, искате ли да вървите в Пътя на Истината, трябва да дадете място на Божия Дух у вас, Той да ви ръководи и упътва. (80/стр. 189)

Казвам: Искате ли да бъдете силни и да постигнете всичко, което желаете, дръжте в ума си трите правила – мислите, чувствата и постъпките ви да вървят по законите на Любовта, Мъдростта и Истината. И тогава, ако се натъкнете на някакво противоречие, кажете: „По-добре да угодя на Бога, отколкото на хората“. (80/стр. 194)

Същественото за всички хора е да бъдат носители на Божественото. Само тогава те могат да бъдат силни, разумни и добри. Бъде ли човек силен, разумен и добър, той ще бъде в състояние да постигне копнежите на своята душа. Щом има тия условия в себе си, той няма да се моли на този – на онзи да му помагат, но хората сами ще му се притичват на помощ. Бъдете всички носители на Божественото, а за останалите работи не мислете. Не мислете как да предадете Любовта си на хората или как да им правите добро. От вас се изисква да вършите добро, да обичате хората и нищо повече. Не е лесно да покаже човек Любовта си към хората, не е лесно той да направи едно добро, без да внесе съблазън у някого. За всичко това не се грижете. Имайте предвид, че всеки ден трябва да изпълнявате Волята Божия, без да отлагате. (16/стр. 79, 80)

Аз съм прав във всеки даден момент, когато изпълнявам Волята Божия в съвършенство, когато изпълнявам Божиите Закони, когато нямам абсолютно никаква отрицателна мисъл в себе си, когато съм в хармония с онова възвишено и благородно чувство в себе си и когато желая доброто на всички живи същества. Виждам един лош човек, казвам: „Да му помогне Бог да се поправи“. Виждам един добър човек и му се радвам. (107/стр. 193)

Онзи, който е станал лекар, той трябва да е роден лекар. Никой няма право да става лекар, ако не е роден такъв; никой няма право да става учител, ако не е роден такъв. Никой няма право да става банкер, ако не е роден такъв; никой няма право да става майка или баща, ако не е роден за това, никой няма право да става генерал, или министър, или цар, ако не е роден за такъв. Който е роден за една от тези професии или длъжности, да стане такъв. Който е роден за генерал или за учител, или за свещеник, или за цар, или за какъвто и да е, и стане такъв, той е на мястото си, ще извърши добра работа; който не е роден за такъв, той ще извърши най-голямото престъпление. (107/стр. 197)

Христос казва: „Син Человечески отхожда“. Откъде? От всяка душа, която не изпълнява Неговата Воля, Божията Воля. Син Человечески отхожда от всеки дом, дето Любовта не живее, не цари; Син Человечески отхожда от всяка църква, която не живее по Бога. Син Человечески отхожда от всички приятели, които не живеят добре. Син Человечески отхожда от всеки народ, който не изпълнява Волята Божия. Син Человечески отхожда от всяка култура, която не изпълнява Волята Божия. И когато Син Человечески замине, тогава ще дойдат всички нещастия върху хората. (107/стр. 199)

Да бъдеш Син Божий значи абсолютно да зачиташ Божия закон, да работиш за благото на всички, за благото на цялото човечество. (107/стр. 194)

И Писанието казва: „Никой не живее за себе си, понеже Бог е целокупност“. Организмът е здрав дотогава, докато всяка една част от него работи съобразно законите на Цялото. И ние живеем и успяваме добре дотогава, докато работим целесъобразно със законите, които Бог е вложил в нас и в живата природа. Докато изпълняваме Волята Божия съзнателно или несъзнателно, ние прогресираме, но деня, в който речем да се отделим от Бога, веднага умираме или най-малко остаряваме.

(64/стр. 169, 170)

Човек не е дошъл на Земята да се мъчи и да страда, но да изпълни Волята Божия и да развие в себе си Любов към Бога.

(29/стр. 74, 75)

Как ще познаете Бога? Човек може да познае Бога само тогава, когато върви по Неговите стъпки. Стъпи ли човек там, дето Бог е минал, умът му ще се просвети, сърцето ще се облагороди, душата ще се разшири, духът ще укрепне – ще настане коренна промяна в него. Бог постоянно подобрява съдбата на човека. Ето защо, за да излезе от своята лоша съдба, човек трябва да даде път на Божественото в себе си, да очаква някакво щастливо бъдеще. Да очаква човек на бъдещето, това значи да очаква момента на своето пробуждане. Пробуди ли се Божественото съзнание в човека, работите му моментално се оправят. Това пробуждане не става изведнъж. Време, усилена работа се иска от човека, докато дойде до своето пробуждане. Няма по-велик момент в живота на човека от този, да почувства Божието присъствие в себе си. Бог посещава само тия души, които Го търсят, които са готови да Го видят. Почувстват ли Божието присъствие в себе си, животът им коренно се изменя. Ако ангел посети човека, последният ще се уплаши. Обаче от Бога никой не се плаши. Защо? Защото Той се изявява на човека според степента на неговото развитие. Който е почувствал Божието присъствие в себе си, той е разбрал своето предназначение на Земята. Той казва: „Аз дойдох на Земята да изпълня Волята Божия“.

(29/стр. 75, 76)

Кога идат изкушенията? Когато човек не изпълнява Волята Божия. Когато трябва да изпълни Волята Божия, а прояви непослушание, човек непременно ще се намери пред някакво изкушение. Ако Волята Божия е да помогнеш на някой сиромах, а ти откажеш, няма да мине много време, ще дойде някой крадец да те обере. На непослушанието се дължат всички катастрофи и фалименти в света. Следователно, даде ли ви се някаква Божествена наредба или заповед, изпълнете я веднага. Ако доброволно не я изпълните, насила ще ви заставят да я изпълните, но ще минете през големи страдания. (49/стр. 272, 273)

Каквито идеали да има човек, първата му задача е да изпълни Волята Божия. Да вършиш Волята Божия, това значи, да си намерил Ключа на Живота. Който върши Волята Божия, той е придобил нещо ново. Като изучавате живота на хората, ще видите, че онзи, който върши своята воля, коренно се различава от този, който върши Волята Божия. Каквато храна употребява човек, такъв става. (49/стр. 280)

Кое е по-важно: „Дървото, или листата?“. – Дървото е по-важно. – Защо? – Много просто, от състоянието на дървото зависи състоянието на листата. Ако човек не се проникне от онова велико желание в себе си, да върши Волята Божия, той никога не може да бъде учен. Истински ученият разбира Волята Божия и всякога я изпълнява. Ако разбираш Волята Божия дотолкова, доколкото лично те засяга, това е частично разбиране. Ако ти, като лист на дървото на Великия Живот, не изпълниш Волята Божия, ти си на крив път.

(83/стр. 168)

Вие седите с вашата философия и казвате: „Като дойде Господ, Той ще оправи света“. Не зная как ще дойде. Както вие мислите, Той никога няма да дойде. Всяка сутрин Господ идва в нас. Ще дойде Господ за всички хора. Когато всички хора ще почнат да мислят така. Когато богатият мисли да върши Волята Божия, когато сиромахът мисли да върши Волята Божия, когато разумният мисли да върши Волята Божия и когато всички започнат да вършат Волята Божия. И когато тази Воля Божия господства навсякъде, това е идването на Господа! В този Божествен ден ще дойде Господ, а не според вашите дни. Има един Божествен ден, когато всички съзнания ще се обединят. И всички хора ще почнат да мислят едно. Всички ще искат да изпълнят Волята Божия. Това ще бъде Божествения ден – идването на Господа. (1/стр. 509)

Казва Писанието: „В Любовта лъжата е безлюбие“. Всякога, когато лъжеш някого, ти не го обичаш. Не може да излъжеш един човек, когото обичаш. Като дойде до езика една лъжа, като че те припари Неговото присъствие, в тебе трябва да се яви желанието да вършиш Волята Божия. Дотогава, докато в човека не се яви желание да изпълнява Волята Божия, той не може да има просветление и вдъхновението не може да дойде. (57/стр. 454, 455)

Питат те: „Как ще се поправи светът?“. Ти не мислѝ за света, мислѝ за себе си, да живееш така, както Бог изисква.

(57/стр. 456)

От какво произтичат всичките нещастия в живота? От неизпълнение Волята Божия. Ако човек не е готов да изпълни Волята Божия, той не може да бъде щастлив, той не може да влезе в Царството Божие. (57/стр. 457)

Законът (на) вярата е такъв, че ако имате вяра, може да направите невъзможни неща, но да направите възможните неща, които са съгласни с Волята Божия. С вяра всичко може да се направи. И тогава човек няма да прави нещата за себе си, но ще ги прави за другите. Там е животът.

(58/стр. 528)

И тогава, ако всички хора от бялата раса – англичани, германци, французи, руснаци, китайци, индуси и всички хора се решат да изпълнят Волята Божия, Царството Божие ще дойде на Земята.

(58/стр. 529)

Всяка сутрин, като ставате, благодарете, че сте дошли на Земята да изпълните Божията Воля и ще видите колко той е благ. Тогава няма защо да треперите като зайци. Сега хората ги е страх от смъртта, страх ги е от болести, страх ги е от глад, страх ги е от земетресение. Праведният няма защо да се страхува. Той няма от какво да се страхува. Земетресенията не са за праведните, бурите не са за праведните. Те са за хората, които не слушат, те са за непослушните, за глухите. И наистина глухите хора нямат какво да слушат, това е безразлично за тях. Онзи лекият въздух, който едва полъхва, то е за онези, на които ушите са отворени.

Та казвам сега, бъдете добри, бъдете чисти, мислете право, вървете в правия път, учете Божиите пътища, и ще имате Неговото благословение. (79/стр. 254)

Който се е събудил и оживял, да се радва на живота и да го посвети в служене на Бога, на ближните и на себе си. Това значи да изпълниш Божията Воля, както разбираш, както диктуват твоят ум, твоето сърце и твоята душа. И тогава, каквото и да ви се случи, добро или зло, кажете: „Това е за проява на Божията Слава“. Така ще се възпитавате и самовъзпитавате правилно. Така ще растете и ще вървите напред.

(2/стр. 298)

Сега искам всички да бъдете бодри, весели, да напуснете вашия стар живот и да не мислите за миналото. Турете отсега нататък кръст на старите си тефтери и решете да живеете вече за Господа, решете да изпълните Неговата Воля на Земята, като смятате, че Бог се проявява във всички хора, във всички народи. Какво ще стане след това, ще ви кажа. Бог ще постави всичко в пълна хармония и ще дойде ден, когато всички хора ще заживеят братски помежду си. (81/стр. 15, 16)

Христос казва: „Аз ви избрах“, и кои избира? Онези, които искат да вършат Волята Божия. Когато синът изпълни волята на баща си и бащата ще изпълни волята на сина. Така и Господ постъпва. За да бъде избран някой от Господа, той трябва да е готов да изпълни Волята Божия. (70/стр. 129)

Казвам: Помолете се да се отложи нещастието, което иде върху вас. Кажете: „Господи, спри за малко, ще поправим погрешките си, ще изпълним Волята Божия“. (92/стр. 20)

Все ще се намери някой дух, който ще влезе в някоя човешка форма и ще ви помогне. Той ще влезе във вашето положение и ще ви помогне. Ще дойде при вас и вие в негово присъствие ще имате много добро настроение. Бог присъства във всяка добра душа, във всеки вярващ човек, във всяко разумно същество. Бог избира тъкмо такива същества, които могат да изпълнят Волята Му. (92/стр. 87)

Всички неща, които са добре обмислени, в които има разумност и светлина, всички неща, в които има добрина и топлина, всички неща, в които има разумност и сила, могат да станат. Защото и в Писанието е казано: „Ако желаем неща, които са съгласни с Волята Божия, които са съгласни с Божията разумност, които са съгласни с Божия живот и с Божията Любов, всичко това може да стане“. (92/стр. 90)

Всеки, който изпълнява Волята Божия и възприема Божията Любов, за него е дошло Царството Божие. (92/стр. 92)

Трябва да се изпълни Волята Божия и трябва да се освети името Божие. Това е възкресението. Като стане това, вие ще възкръснете, ще оживеете. Няма да има смърт. Човек, който върши Волята Божия, който търси Царството Божие и осветява името Божие, той не умира. Човек, който не изпълнява Волята Божия, нито търси Царството Божие и Неговата Правда и който не осветява името Божие, умира. Ако искате живота, той е в изпълнение Волята на Бога.

И това е привилегия. Няма по-голяма привилегия от това да служиш на Бога и да изпълняваш Волята Божия. Ако изпълняваш Волята Божия и Бог ще изпълни твоята воля. Ако осветяваш името Божие и Бог ще освети твоето име. (93/стр. 191)

Много хора не искат да си помагат. Някой казва: „Аз работя само за себе си“. Друг казва: „Аз работя само за дома си“. Трети: „Аз работя само за отечеството си, за народа си“, и т.н. Истински човек е този, който всякога е готов да изпълнява Волята Божия. Той работи за Бога, защото разбира, че Божият Дух живее във всички хора на Земята. Следователно, каквото прави за едного, той го прави за всички. (92/стр. 287)

Казвам: Всякога трябва да имате едно желание да изпълним Волята Божия. Ще имате една светла мисъл, едно светло чувство, ще бъдете здрави, ще ви благословят.

(97/стр. 80)

Изпълнението Волята на Бога, това е най-хубавото, което човек може да направи. В момента, в който ти решиш да направиш Волята Божия, ти ще се освободиш от всичките несгоди. Онези вериги, които са на краката ти, ще паднат. Онзи мрак, който имаш в ума ще изчезне. Онзи товар на сърцето ще изчезне. (94/стр. 131)

В света, докато ние изпълняваме Волята Божия, предназначението, което Бог ви дал, ние имаме цена, каквото и да е предназначението. (96/стр. 286)

Когато дойдем до положение да дадем, всякога вътре в себе си трябва да изпитваме радост, че сме изпълнили Волята Божия, защото ние не сме господари на нищо в света. (21/стр. 50)

За мене най-важно е Волята Божия. Волята Божия – това е най-красивото!

(21/стр. 54)

Ако ме попитат, аз ще кажа: Напълно ще изпълня Волята Божия, ще се съединя с Него, ще бъда послушен и каквото Бог е вложил вътре в мене, това ще направя.

(21/стр. 61)

Господи, дай ми такова съзнание, че утре, като стана, да мога пак със същия устрем да изпълня Твоята воля. (21/стр. 71)

Ние сме дошли на Земята да изпълним Волята Му. Най-доброто, най-хубавото нещо, което можем да направим, е да изпълним Волята Божия. И за нас няма по-свещено нещо, няма по-свещена идея от тази, да изпълним Волята Божия, да изкажем нашата благодарност, нашата признателност, че Бог към нас е бил толкова благ и че от хиляди години Той се е грижил и се грижи за нас. И днес Бог е толкова благ към нас, че ни е събрал тук, че е накарал Слънцето да грее за нас, че ни е дал онези самунчета там, наредени в кухнята, ония домати, круши, грозде, дини и т.н. Пък както виждам, и вие сте бодри, весели. Всички ние сега ще пеем на Господа, ще кажем: „Господи, много Ти благодарим за всичко това. Ние сме много доволни, много благодарни. Ще Ти служим, Господи, ще изпълним Твоята Воля!“. И тогава Господ ще каже на своите слуги – ангелчетата: „Я разведете тия Мои ученици из хубавата градина, която съм направил заради тях!“. И те ще изпълнят своя дял в тази работа. Всеки ангел ще почне да ви разхожда, където искате, но трябва Бог да влезе да живее във вас, съзнателно да чувствате това. (45/стр. 28, 29)

Благородството на човека се проявява, когато той има свободен избор да постъпва, както иска, а при това той разбира Волята Божия и постъпва според нея.

(17/стр. 24)

Казвате: „Ние не знаем що е Истина“. Казвам: Когато говорите на хората и от вашето слово всички заедно започват да пеят, да славословят Бога и да изпълняват Волята Му, вашето слово е истинно, то съдържа в себе си великата Божия Истина.

(17/стр. 29, 30)

Господи, Ти си ме пратил на Земята, Ти си ми дал живот и здраве, дал си ми ум, сърце и душа. Аз ще изпълня Твоята Воля. Аз те прославям, и след като извърша Волята Божия, след като ме благослови Бог, ще извърша това, което е добро за моята душа и ще ида да помагам на моите братя.

(115/стр. 206)

Кажи: „Господи, помогни ми да изпълня Твоята Воля, да ти служа!“. Кажеш ли така, ще видиш, какъв преврат ще стане в тебе. А ти искаш да правиш само глупости, да вършиш каквото искаш, да разбогатяваш, да ядеш и да пиеш, и пак всичко да ти върви добре. Тогава Господ казва: „Да си върви този човек оттук!“. Чудни са хората, когато искат да ядат и да пият. Когато ти изпълняваш Волята Божия, Господ ще ти даде един банкет и тогава, в Божието присъствие, ти ще можеш да ядеш и да пиеш, колкото искаш. Но онзи, който е без Бог, той да му мисли! (102/стр. 202)

Казвам: Сега гледайте да освобождавате себе си от зенгиите*****. Защото тази година мнозина ще бъдат влачени така! Не го взимайте в крив смисъл. Но ако пренебрегвате един ден задълженията си към Бога, веднага ще се закачи кракът ви. Не че е съдба, нещо определено, но ако не изпълните Волята Божия, ще се закачи кракът ви за зенгията. За да не ви се закачи кракът, ще изпълните Волята Божия! Тая година ще бъде една от хубавите години за вас – нищо повече! (3/стр. 297, 298)

Добрият живот седи в изпълнението на Волята Божия. Лошият живот, според мене, седи в изпълнението на човешката воля. Да се върши Волята Божия в света, това е добро. Да се върши човешката воля, това е злото в света. Тогава не остава нищо друго, освен или на хората, на себе си да служиш, или на Бога, т.е. на Божественото. Това е един вътрешен опит, на който всеки трябва да се подложи. И като опитате, няма да казвате, че вие сте го намерили. Когато опитвам това учение, аз го зная вече, понеже върху него съм съградил своя живот. И като приложа това учение, аз ще добия възкресението, ще вляза в живота, а не в смъртта. Така само ще се освободя от всички страдания и мъчнотии. Това е правото учение. Та ако не можете сами да постигнете нещо, поне не ставайте спънка едни за други. Някой се е нагърбил да приложи това учение. Вие му казвате: „Не прави даже опити, това учение не е за сега, то е неприложимо още в живота. То е за другото прераждане. За това време го оставете“. Аз пък казвам: Оставете настрана закона за прераждането. Има един закон по-велик от този за прераждането. Той е законът за изпълнение Волята Божия. Щом изпълните Волята Божия, вие ще бъдете Син Божи и ще кажете тогава, че животът има смисъл. (7/стр. 740, 741)

Когато майката роди една дъщеря, тя не я ражда да се жени, разбирате ли? Според Христовото учение, тя ражда една дъщеря и я учи да обича Господа, да изпълнява Волята Божия, а само Господ жени хората в света, нито владици, нито попове имат това право. Никой няма право да жени дъщеря си, освен Онзи, Който я изпратил на Земята. Само Той има право.

(73/стр. 233)

Вие седите и казвате: „По кой начин да се изпълни Волята Божия?“. Чакате и си казвате: „Аз нямам разположение“. Не, Волята Божия не се изпълнява само с разположение. И при разположение, и при неразположение трябва да се върши Волята Божия. (73/стр. 233)

Богатата сестра отлагала да помогне на бедната, а днес се чуди, защо Бог не отговаря на молитвата ѝ. Невъзможно е да се молиш на Бога искрено, и Той да не ти отговори. Отидох да попитам Господа, защо не отговорил на молитвата на сестрата. – Понеже тя три пъти не отговорила на своята бедна сестра, затова и Аз не отговарям на нейната молитва. Наистина, молиш се един път, Господ отлага, молиш се втори път, Господ отлага, молиш се трети път, Той пак отлага. Щом ти отлагаш, и Бог отлага, щом престанеш да отлагаш, и Бог няма да отлага. Следователно, когато Бог не отговаря на молитвата ви, знайте, че и вие не сте изпълнили Неговата Воля. Щом изпълните това, което сте отложили, и вашата работа ще се нареди. (35/стр. 167, 168)

Не мислете, че само един човек може да оправи тоя свят. Всинца целокупно ще го оправим и ще казваме тъй: „Ние знаем, че Той е, Който ни е създал, че Той е нашият Баща, Който ни е родил, Който е създал Земята и Небето заради нас, ние знаем, че Той е, и Неговата Воля ще изпълним“.

(73/стр. 340)

Тъй ще кажете, както Христос е казал: „И познавам, че Твоят закон е вечен живот“. Да, този закон е вечен живот. И като видя този закон, всичките мои погрешки трябва да слязат в съзнанието ми и трябва да кажа: „Господи, в мен две мисли няма да има, ще има само един свещен ум, само едно сърце чисто и свещено, само една свещена душа, един дух, да извърша Твоята Велика Воля и през всичките векове на бъдещето да бъда съработник с Тебе и да служа с Теб заедно“. (73/стр. 370)

Който изпълнява Божията Воля, в следното прераждане ще заеме висок пост; който не изпълнява Божията Воля, в затвор ще го поставят. (114/стр. 240, 241)

Силата на човека е в изпълнението на Божията Воля. Казвам: Бог е във вас. Дайте място първо на Него. И да не Му дадете място, вие живеете в Него. Радвайте се на Бога в себе си, но Го оставете свободно да се проявява във вас. Бог никога не е ограничил свободата ви, но очаква сами да отворите сърцата си, да Му дадете възможност, Той да се прояви чрез вас. Щом Той е доволен от вас, и вие ще бъдете доволни от Неговите прояви. Ако не сте доволни, Той ще се оттегли от вас. (55/стр. 260, 261)

Ако човек реши да изпълни Волята Божия, неговият живот се продължава; ако не изпълни Волята Божия, неговият живот се съкращава. Всеки човек живее толкова, доколкото е решил да изпълнява Волята Божия. Животът, както и учението му, се определят именно по този Закон – той е мерилото. (20/стр. 365, 366)

Досега аз не съм намерил изключение от този закон – който е постъпил съобразно Божия закон, да не се оправят работите му. Човек трябва да има една вътрешна опитност, да разбере разумността на законите, които действат в живота. (35/стр. 170)

Докато не разбирате Божиите закони и Неговите пътища, докато не изпълнявате Волята Му, вие всякога ще бъдете чужди за Бога, за разумния свят. Само онзи син може да бъде щастлив, който изпълнява волята на баща си, разбира неговите мисли и е едно с него. Следователно, станете Синове Божии, за да бъдете щастливи на Земята. Само онзи може да бъде щастлив, който е добър, справедлив и разумен. Иначе, той нарушава своя вътрешен мир, а заедно с това губи щастието си. (59/стр. 105)

Човек трябва да спазва три неща: да изпълнява Волята Божия, да служи на Божията Любов и да следва пътя на Божия Дух.

(59/стр. 105)

Основната мисъл, която ще ви остане, е следната: Дръжте в ума си онази Велика Любов, с която трябва да изпълните Волята Божия! Да знаете, че Бог ни гледа чрез очите на всички хора. Всички очи на хората са очи на Бога, през които Той ни гледа. Това го имайте предвид. Всички очи на хората са очи на Бога, чрез които Бог ни вижда! И всички очи на растенията, на цветята са пак очи на Бога, чрез които Той ни вижда. Той ни вижда и през очите на ангелите. Вижда ни и през своите очи. Бог ни разбира много добре. Където и да сте, турете в ума си: „Гледа ме Господ!“. И като те гледа Господ, да направиш най-хубавото, което можеш! (3/стр. 294)

АКО СИ В ЛЮБОВТА,
ТИ СИ ИЗПЪЛНИЛ БОЖИЯТА ВОЛЯ

Съвършената Любов дава възможност на човека да изпълнява Волята Божия – смисъла на целокупния живот.

Свободен, силен човек е този, който върши Волята Божия. Докато Любовта не цари в сърцето на човека, той не може да бъде свободен. Любовта изисква издръжливо сърце, светъл ум и силна воля, с които да се устоява на всички мъчнотии и препятствия. Човек трябва да координира силите си, да има светли мисли, като на ангелите; чисти чувства, като на херувимите, и силна воля, като тази на светията.

(29/стр. 77)

Отрицателното у човека представлява неговите неестествени мисли, желания и постъпки. Следователно когато Христос проповядваше на учениците си да се отрекат от баща си и майка си, от братята и сестрите си, Той имаше предвид, именно, техните неестествени мисли и желания, които могат да ги спънат. Това всеки може да направи, защото стремежът на неговата душа е към красивото и възвишеното, към доброто в света. Постижението на това зависи от хармоничното съчетание между мислите и чувствата на човека, между неговия ум и неговото сърце. (12/стр. 16, 17)

Каже ли Бог някому да направи добро на своя брат, той не може да противодейства на Неговата заповед. Този човек ще се намери в положението на птичката, която носи храна на своите малки и направо я туря в устата им. Ако птичката се отказва да изпълни Волята Божия, друга някоя птичка ще дойде и ще донесе храна на малките птиченца. Дойдеш ли до изпълнение Волята Божия, ти непременно трябва да ѝ се подчиниш. Каквото Бог ти заповядва отвътре да направиш, ти ще го изпълниш, без да казваш, че имаш свободна воля, че можеш да го направиш или да не го направиш. По отношение на Божиите заповеди и повеления няма свободна воля, няма свободен избор. Речеш ли тук да проявиш свободна воля, и грехът се проявява. Някой казва: „Аз мога да направя избор между доброто и злото и да постъпвам, както искам“. – Можеш, но това е относителна свободна воля; при тази свободна воля човек още по-ясно вижда своето несъвършенство. Дойде ли Любовта в човека, той се намира в абсолютния, в съвършения живот. Значи да живееш в Любовта е по-велико, отколкото да живееш в относителната свобода.

(17/стр. 182, 183)

Ако сега дойде един Ангел от Небето, какво би трябвало да поискаме? Три неща: да се прослави Името Божие, да се въдвори Царството Божие и Неговата Правда и да изпълняваме Волята Божия по Любов. Нищо друго не ни трябва, това е новото в света! (13/стр. 64)

И тъй, дайте път на разумността в себе си да се прояви навън, да познаете Любовта във всички нейни прояви. Щом познаете Любовта, вие ще се освободите от всички противоречия. Казано е в Писанието: „Съвършената Любов изпъжда страха навън“. Съвършената Любов дава възможност на човека да изпълнява Волята Божия – смисъла на целокупния живот.

(19/стр. 341, 342)

Всички трябва да научите Пътя на Любовта. Когато човек е умен, добър и душата му е пълна с Любов, той ни най-малко не трябва да мисли как ще прекара живота си на Земята. Трябва да мисли как да изпълни Волята Божия и как да бъде полезен на ближните си, а като мисли за ближните си, човек трябва едновременно да мисли и за себе си. Защото само водата, която тече, остава чиста и нейното дъно остава чисто. (23/стр. 453)

Само тоя народ може да стане велик, който вярва в Бога и изпълнява Неговата Воля. Когато един народ има Любов в себе си и готовност да се жертва за Великата Правда, той всякога побеждава. Когато всички свещеници, проповедници, учители, съдии и управници, майки и бащи живеят в доброто и го прилагат, те водят своя народ към победа. Само тоя народ може да стане велик. (32/стр. 255)

Щом не можеш да обичаш някого, ти значи имаш слепота, не можеш да видиш Истината. Бог е в тях, тази Истина съществува в тях. При Любовта човек е проводник на Любовта на Бога. Любовта е атрибут на Бога. Бог е, Който люби чрез нас. Как ще познаеш, че Бог те обича? Като обичаш другите хора, това показва, че Бог те обича. Нали Христос казва: „Както Отец ме възлюби, така и Аз ви възлюбих“. Когато човек обикне Бога, когато човек запали Свещения огън в себе си, като магнит ще привлича хората, всички ще го обичат. Това са два закона. Да обичаш, значи всеки ден да се оглеждаш в огледалото, защото като обичаш другите хора, ти се оглеждаш. Като обичаш хората, ти обичаш себе си. Като обичаш другите, ти обичаш Бога в тях. Любовта е огледало. Щом аз проявявам Любов към другите, то имам одобрението на Бога, че извършвам Неговата Воля. Любовта е изпълнение на Волята Божия, на Божия закон. (13/стр. 51)

Любовта се изявява в постоянното изпълняване на Божията Воля. Щом изпълняваме Божията Воля, отношенията ни към Бога, ближния и себе си са правилни.

(38/стр. 212)

Когато ние дадем сърцето си на Бога, Той го връща с всичките му придобивки. В Бога има нещо благородно и възвишено. Когато дадеш сърцето си на Бога, ти ще се повдигнеш. (67/стр. 218)

Казвате: „Какво трябва да правим?“. Гледайте всяка една мисъл да бъде пробудена от Любов. Любовта да бъде едно подбуждение вътре, тъй както вие разбирате. Ако имате туй подбуждение, вие ще имате един мир, светлина, топлина, сила.

(71/стр. 257)

Да обича човек по Божествен начин, това значи, да бъде изцяло погълнат от Любов към Бога, да е готов всеки момент да изпълни Волята Му. Като изпълнява Волята Божия, той ще бъде запален огън, който вечно ще гори. По качество неговият огън ще бъде подобен на Божествения.

(53/стр. 234)

Всеки може да живее като пророците и апостолите, ако е готов да изпълнява Волята Божия. Само онзи може да изпълнява Волята Божия, който обича, който има знания и който е свободен. Когато Любовта, знанието и свободата се проявяват в човека едновременно, той може да изпълни Волята Божия. Липсва ли само един от тия принципи, той не е готов да изпълни Волята Божия. И да има готовност, условия няма. Значи, когато Любовта, Мъдростта и Истината доброволно дойдат в помощ на човека, той може да изпълни Волята Божия. Употреби ли насилие, да привлече тия принципи към себе си, човек не може да изпълни Волята Божия. Приятно и радостно е да ви дойде гост, без да сте го канили. Каните ли го много, и да ви посети, това посещение не е доброволно, не е направено от Любов. (42/стр. 82)

Питам: Като работите вие, чие одобрение очаквате? Работете съзнателно и с Любов да получите одобрението на Бога. Да работи човек с Любов, това значи да се свърже с Божественото съзнание и да изпълнява Волята Божия навреме. (19/стр. 92)

Следователно, като люби Христа, човек отправя любовта си към всички останали същества. В отношенията си към хората той има желание да им помага, както Бог на него помага, а не да ги използва. Този човек е готов да прояви любовта си и към мравката. Ако човек не постъпва към по-малките същества от себе си, както Бог постъпва, той нарушава един от Неговите закони. Щом наруши един от Божиите закони, човек изгубва своя вътрешен мир и спокойствие. На мнозина ще се види чудно защо трябва да се помага на мравката. Те казват, че хиляди мравки да изчезнат това нищо не значи. Така е за онзи, който не разбира Божиите закони, но за онзи, който разбира тия закони, при всяко нарушаване на един от тях, той изпитва гризене на съвестта. (19/стр. 117)

Човек трябва да има смелостта на онази американка, която се самопожертвала за своя възлюбен, който се върнал сакат от бойното поле. Той отишъл на бойното поле да защитава отечеството си, но в едно голямо сражение бил ранен и отрязали единия му крак. Той писал на възлюбената си: „Отрязаха ми единия крак. За да не страдаш с мен заедно, бъди свободна, намери си друг възлюбен, здрав и силен човек“. Тя му отговорила: „Приемам те такъв, какъвто си“. Всъщност, той пострадал много повече, отколкото ѝ писал, не искал изведнъж да ѝ каже окаяното положение, в което се намирал. След време той ѝ писал: „Отрязаха и втория ми крак“. – Приемам те с по-голяма Любов. — Останах само труп, отрязаха и двете ми ръце. — Сега те приемам с още по-голяма Любов.

Колко мъже и жени ще си останат верни при това положение? Колко хора могат да издържат на това изпитание? Колко жени и мъже биха издържали този изпит? Много рядко ще срещнете такива, които са готови да си услужват с Любов и търпение, ако единият от тях заболее и се задържи в леглото няколко години. Една българка гледала болния си мъж цели 20 години и всякога казвала: „Един момент даже не ми е дотегнало да му услужвам“. – Защо? – Обичам го. Тази българка, както и американката, носели Божественото в себе си – Любовта. Не може човек да влезе в Царството Божие, ако сърцето му не е изпълнено с Любов. Докато човек мисли само за ядене и пиене, за обличане, за удоволствия, за богатство, никога няма да познае Любовта. Сърцето му ще бъде празно, умът му – обременен. Защо човек не отвори ума, сърцето, душата си за великото в света, да се изпълни с Божията Любов? Защо не влезе в този велик свят, пълен със слънца и планети? Днес Христос се обръща към душите на хората и казва: „Изпълнете Божията Воля, за да станете господари на своя ум, на своето сърце и на своята душа“. (39/стр. 105, 106)

Допуснете, че пред вас, на маса, е сложено богато, вкусно ядене, но вие не можете да ядете. Ползвате ли се от яденето? Срещате един учен, спирате го, без да се разговаряте. Ползвате ли се от неговото знание? Щом не ядете, яденето не ви ползва. Щом не се разговаряте с учения, нищо не придобивате от знанието му. Ето защо, и вие, като ученици, яжте от учението, което ви се преподава; мислете върху него и го прилагайте. Човек се ползва само от това, което яде, върху което мисли и което прилага. Това значи: Човек се ползва само от онова, което прониква едновременно в ума, в сърцето и във волята му и става за него плът и кръв. Това е истинското значение, чрез което човек изпълнява Волята Божия. Чрез това знание той проявява Любовта си към Бога, към ближния си и към себе си. Ако не люби Бога, човек не може да люби и ближния си; ако не люби ближния си, не може да люби и себе си.

Любовта към Бога, към ближния и към себе си е една от живите формули, която човек трябва да приложи. Не я ли приложи, тя остава за вечни времена неразбрана. (65/стр. 28, 29)

И тъй, задачата на всеки човек е да люби Бога и да изпълнява Неговата Воля. Като прилага Любовта в живота си, той може да бъде и богат, и учен, и силен. (56/стр. 230)

Първо, човек трябва да дойде до положение да разбере и познае Бога като Любов. В Любовта има една свещена Воля, която всички хора трябва да изпълняват. Дойдат ли до тази Воля, там има мисъл, но няма никакво разсъждение. Физическото разсъждение е пипане в духовния свят. Обаче в духовния свят не може да се ходи с пипане. Там е нужно знание и светлина, за да вижда човек къде ходи. Който се домогне до Любовта, той вижда вече нещата. В Любовта всяко знание е проверено. Щом влезе в света на Любовта, човек изпитва благата, които тя крие в себе си, и от изобилието на тия блага той изпраща на ближните си. Само Божията Любов носи изобилие в живота. Що се отнася до любовта на хората, там всичко е определено да се роди и да умре. В нея няма вечен живот. Обаче за Божията Любов е казано в Писанието: „Бог толкова възлюби света, че даде в жертва своя Единороден Син, за да не погине всеки, който вярва в Него, но да наследи живот вечен“. Няма сърце в света, което да не е изпитало Божията Любов. Когато изпълняваме Волята Божия, ние сме доволни от себе си, изпълнени сме с радост и веселие, когато не изпълняваме Волята Божия, ние сме недоволни от себе си и се натъкваме на ред отрицателни мисли и чувства. Няма човек в света, който да не е изпитал тия две състояния. Но като не знае причините, той им дава различни обяснения. Щом е така, всички хора трябва да се върнат към Бога, не физически, но духовно, в своето дълбоко вътрешно разбиране и приложение, в своето правилно служене. Христос казва: „Жетвата е голяма, но работниците са малко“. Помолете господаря на жетвата да изпрати своите работници, т.е. Духа на Любовта, да свърши работата. Когато дойдат работниците, всички ще бъдат силни, да вършат Волята Божия. (36/стр. 188, 189)

Сега всички трябва да работите, да развивате в себе си кротост, смирение, въздържание, Любов, вяра, търпение и т.н. Казвате: „Воля нямаме, за да постигнем тия добродетели“. Не, всички имате воля, но трябва да проявите добрата, разумната си воля. Всяко дете има воля. Достатъчно е да пожелае нещо и веднага ще го постигне, но не трябва да имате такава воля. Вие не трябва да изисквате, да се налагате на Бога, но трябва да се молите Той да направи онова, което намира за добре. Това подразбираме Волята на Любовта, т.е. изпълнение на Волята Божия. (36/стр. 191)

Човек трябва да се е проникнал с Любов към Истината, да е готов всякога да я прилага. (49/стр. 222)

Любовта е връзка между човешката душа и Бога. Само Любовта е в състояние да извади човека от света на тъмнината и да го въведе в света на виделината. Любовта е път, който води човека от един свят в друг: от света на мъчението в света на радостта, от света на ограничението в света на свободата, от света на тъмнината в света на виделината. Влезе ли човек в света на радостта, на свободата и на виделината, той се разбира с всички същества, които живеят там. Между тях не се явява никакъв спор, никакво недоразумение. Щом влезе в света на Любовта, човек не пита какво нещо представлява Бог, но се изпълва с желание да върши Волята Божия. Ако не върши Волята Божия, човек не може да бъде в съприкосновение с Любовта на Бога. Ако не е в съприкосновение с Любовта Божия, човек не може да се ползва от живота. (19/стр. 234)

Когато говорите за Любовта, подразбирам следното: Да обичаш някого, това значи, да дадеш възможност да се изпълни Волята Божия. Този човек има някоя мъка. Разбери неговата мъка! Във второстепенните работи не влизай. Любовта винаги задоволява съществените работи. Например някой е жаден. Ще му дадеш вода. Дали в златна чаша или в желязна чаша, това е безразлично. Ако можеш да му дадеш в златна чаша, още по-хубаво. Ако може да му дадеш в диамантена чаша е още по-хубаво. (1/стр. 512)

Искам сега да бъдете служители на Любовта, служители на Мъдростта и служители на Истината. Да имате любов към майка си, да имате любов към баща си, да имате любов към вашите братя и сестри и да изпълните напълно съвършената Воля Божия.

И тогава ще носите онова бъдещо благословение, за което никога няма да се разколебаете, ще благославяте този час, в който сте започнали новия живот. В това е смисълът на живота, това е основанието. (57/стр. 463)

Казано е да възлюбиш ближния си като себе си. – Не можем да проповядваме, не знаем, как да говорим на хората. – В това не вярвам. Ако знаете, как да ги съдите, да критикувате, да обиждате, ще знаете и да проповядвате, да повдигнете съзнанието им към Бога. Да прилагате отрицателното в живота е по-мъчно, отколкото да приложите положителното. Ако мъчното правите, лесното ще направите по-добре. Обаче, съзнание е нужно на човека. Съзнанието подразбира желанието в човека да изпълни Волята Божия. Щом има това желание, той носи вече ръководството в душата и в духа си, както светлината, ръководи човека и оправя пътищата му. Когато слънцето изгрее, земеделецът впряга колата и отива на нивата. Ако слънцето не изгрее и да има желание да работи, той не може да отиде на нивата. Значи, човек трябва да има светлина в себе си, за да е разположен да работи. Без Любов нито светлината може да огрее човека, нито разположението може да го посети. (59/стр. 172)

Значи, едно е нужно в живота на хората – Любов. Не можеш да обичаш човека, ако не го поставиш на равни начала със себе си. Ето, Бог обича човека, приравнява го със себе си и всякога мисли доброто му. Не можете ли и вие да Му отговорите със същата Любов? Човек може да обича Бога, да Го слави чрез делата си, да Го държи всякога в мисълта си. Както Бог ни люби и мисли за нас, така и ние трябва да Го любим и да мислим за Него. Живейте за Бога, за да живее и Той за вас, да се ползвате от Неговите блага. (59/стр. 170, 171)

Христос напусна Земята с една голяма скръб, че този народ, между който дойде, не Го позна, не възприе Неговото учение. Ако ние не предадем своето сърце в служение на Бога, ние нищо няма да постигнем. (58/стр. 521)

Грехът вече не е никак потребен за нас. За нас е потребно доброто. Затова всички хора сега трябва да се обърнат към Бога на Любовта, не към онзи бог, който е вън от нас, когото не познаваме. Аз говоря за онзи Бог, животът на Когото прониква в хляба, във водата, във въздуха и в светлината. Аз говоря и за онзи Бог, Който прониква и в мисълта, и в чувствата – във всичко прониква. Според мене, няма какво да се доказва Бог. Вие всеки ден може да опитвате присъствието на Бога. В Писанието е казано: „Потърсете ме в ден скръбен и аз ще ви се изявя. Елате при мене да оживеете. Ако греховете ви са червени, ще станат бели. Ако ме любите, ще опазите моя закон“. Според закона на Любовта трябва да вършим Волята Божия. (58/стр. 527, 528)

Желая сега на всички да говорите с Любов, да мислите с Любов, да работите с Любов! Живеете ли с Любов, всички ще знаят, че живеете по Бога. (60/стр. 261)

Божията Любов освобождава, а човешката – обвързва. Следователно, работете за Бога с Любов. Той не иска да работите за Него без Любов. Божието благословение слиза само върху онези, които работят за Господа с Любов… За онзи, който обича, който върши Волята Божия, благословението ще дойде и сега, и следната година. Каквото е Божието благословение сега, такова ще бъде и следната година. (60/стр. 262)

Казано е в първата заповед: „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичката си душа и сила, с всичкия си ум и с всичкото си сърце; и ближния си като себе си“. Как ще покажете тази Любов! С думи Любовта нито се изказва, нито се доказва. Като изпълните тази заповед, вие можете да очаквате всичко, каквото желаете. Помолете се усърдно на Господа, и Той ще отговори на молитвата ви. Той предвижда нуждите на хората, без те да плачат. Достатъчно е да изявите желанието си да изпълните Волята Му, да изправите погрешките си, Той веднага ще ви отговори. (60/стр. 265)

Когато беше на кръста, Христос каза: „Господи, прости им!“. Ти прости ли на своите длъжници? Ще кажете, че времето ви още не е дошло. Според мене, много от сегашните християни са закъснели даже. Ако сега не изпълнят Христовото учение, те съвсем ще закъснеят. Не е въпрос до буквата на нещата. Христовото учение е учение на вътрешна жертва. Всеки момент се жертвайте за Онзи, чиято Любов е непреривна. Христовото учение проповядва вътрешен, велик морал, който почива на абсолютна чистота. Хората говорят за любов, за целувка, но се стесняват. Защо? – Защото в тяхната любов, в тяхната целувка има нещо користно. Те взимат, а не дават. Казано е в Писанието: „Целунете се със свето целование“. Божествената Любов подразбира абсолютна вътрешна чистота, която дава упование на човека, прави го смел, самоотвержен. Ако целувката може да повдигне падналия, да излекува болния и да възкреси мъртвия, тя е намясто. Това означава свято целование.

(60/стр. 289, 290)

„Всичко е за добро.“ – Кога? – Когато се върши от Любов. Жертвайте всякога от Любов и в името Божие. Като постъпвате така, кажете: „Да се освети името Божие! Да бъде Волята Божия! Да дойде Царството Божие!“. Бъдете готови да се жертвате за името Божие, за Волята Божия, за Царството Божие! Това ще повдигне душите ви и ще ви направи жители на Царството Божие. (60/стр. 293)

Един евангелски проповедник в Америка имал обичай, след неделната си проповед, да взема по едно бедно дете у дома си, да го нахрани добре и тогава да го изпрати. Преди обяда той прочитал заедно с детето молитвата „Отче наш“ и след това започвали да ядат. Това правел той няколко години наред и бил доволен от себе си. Той считал, че по този начин изпълнява Волята Божия. Обаче, един неделен ден, според обичая си, пак взел със себе си едно бедно дете, което с поведението си го научило на нещо ново. Коленичили, той и детето, и започнали да четат молитвата: „Отче наш, Който си на Небето“. Той чете молитвата, а детето повтаря след него. „Да се свети Името Твое“ – Проповедникът чете, а детето мълчи. – Повтори тия думи! Ако не ги повториш заедно с мене, няма да ти дам обяд. Детето пак мълчи. – Защо мълчиш? Кажи, коя е причината, че престана да се молиш? Детето го запитало: „Вярно ли е, че Господ, Който е на небето, е наш Баща?“. – Вярно е. Господ е Баща на всички хора по лицето на Земята. – Щом Бог е наш Баща, ти си мой брат! Детето казало тези думи на проповедника и дълбоко се замислило. То искало да каже: Ти искаш сега да ме заставиш насила да чета молитвата „Отче наш“, преди да се убедя в истинността и правотата на отношенията между хората, от една страна, и техните отношения към Бога, от друга страна. Какъв брат си ми ти, когато днес ще ме нахраниш, а след това ще ме оставиш на улицата, да се скитам гол, гладен и бос?

(87/стр. 23, 24)

След разговора си с бедното дете, проповедникът дошъл до една нова идея, че хората вършат Волята Божия механически. Който иска да върши Волята Божия, той трябва да обича хората, да обича всички живи същества така, както Бог ги обича. – Възможно ли е това? – Не зная. Аз не отговарям на вас, на себе си отговарям: Възможно е. Това, което Бог може да направи, и аз мога да го направя. Ще кажете, че е смело да се говори така. – Доколко е смело това за вас, не зная; за мене, обаче не е смело. Веднъж следвам Божия път, аз мога да правя всичко, каквото Бог прави. Това, което Той не може да направи, и аз не мога да го направя. Когато предприемам нещо, аз се допитвам до Господа, мога ли да направя това, което съм намислил. Ако Бог ми отговори, че мога да го направя, тогава само пристъпвам към реализиране на това, което съм намислил. – Господи, мога ли да любя всички хора? – Можеш, разбира се. Да любиш хората, това е най-лесната работа. (87/стр. 24, 25)

Сега и на вас казвам: Нека се върне първият порядък, Божественият, да ви даде Господ повече Любов, повече знание, повече свобода, да вършим Волята Божия.

(88/стр. 595)

Ако едно плодно семе не се хвърли в земята, и ако туй семе не поникне, не израсте, ако не се развие, ако не даде листа, цвят и плод да узрее, и ако аз не вкуся от плода му, за мене туй е безпредметно. И следователно, нашата Любов, трябва да даде плод, от който трябва да вкусят, кой как мине трябва да вкуси от нашата Любов. Или друго едно сравнение: Нашата Любов да бъде, както един пътник, който минава покрай някой извор, да вкуси от извора. То е идеалната Любов. Изворът, който тече, то е Любов. Всеки, който пие, това е истинска Любов. Затова Господ направи изворите и казва: „Като изворите ще бъдете“. Затова направи плодните дървета и казва: „Както Слънцето ще давате“. Що е Слънцето? Всички онези, които дават и вършат Волята Божия. Всички ония, които вземат, вършат своята воля. Всички ония, които дават са щастливи. Всички онези, които вземат, са нещастни. Сега правете, което обичате. Ако искате да живеете, давайте. Ако искате да умрете, мразете.

(89/стр. 233, 234)

За всяка работа са определени 10 души. Ако първият се откаже да свърши тази работа, вторият ще се наеме да я свърши. Ако и вторият се откаже, третият ще я свърши. От десетте все ще се намери един, който ще пожелае да я свърши. Затова и на вас казвам: Когато става въпрос за изпълнение на Волята Божия, гледайте да бъдете един от десетте, да свършите с Любов работата, която ви се възлага. Като изпълните Волята Божия, вие ще придобиете голяма опитност. (42/стр. 48)

Вярата, надеждата и Любовта представят три ключа за разкриване тайните на Природата, за разкриване на Божествените съкровища, определени от незапомнени времена за онези души, които са дошли и идат на Земята да вършат Волята Божия.

Желанието на всички ви трябва да се свежда към това, да чувствате, доколко изпълнявате Волята Божия, според законите на надеждата, на вярата и на Любовта. Ако изпълнявате Волята Божия по закона на надеждата, вие трябва да бъдете облечени с Божествена дреха. Ако изпълнявате Волята Божия по закона на вярата, от вас трябва да извира Божествена вода. Ако изпълнявате Волята Божия по закона на Любовта, вие трябва да бъдете озарени с Божествена светлина. Любовта осветява човека. Озари ли го, в него се събуждат светли мисли и възвишени чувства.

(91/стр. 104)

За мен Истината е да върша Волята Божия от Любов и да зная, че смърт няма в живота. (109/стр. 584)

Казвам: Бъдете последователи на учението на Любовта. Правете всичко от Любов. Изпълнявайте Волята Божия, търсете Царството Божие и прославете името Божие и изпълнете Неговата Воля и това да бъде вашето благо. (92/стр. 446)

Та казвам, да имате една максима, не да вършите по човешки, но по Бога. Казвате: „Краят на века“. Този е краят на века. Белите и черните лъжи трябва да ги оставим, да се освободим от тях. Онези от вас, които много имате, дайте на онези, които нямат. Според мене, ако дадеш без Любов, без Мъдрост и без Истина, то е престъпление. Аз не искам да правя едно добро без Любов, не искам да предам една мисъл без Любов, не искам да направя една постъпка без Любов. Навсякъде искам да я приложа, защото дето прилагам Любовта, то е Божественото или съобразно е с Божия Дух. Казвам, всичко, каквото вършим, да бъде съобразно с този път, тъй щото да имате одобрението на Невидимия свят, че сме постъпили право. (98/стр. 160)

Разумният живот не седи в юлара. Той седи в свободата.

Та казвам: Вътрешно да се приближим към Бога, без юлар, в свобода. Да вървим в пътя по Любов и да вършим Волята Божия. (108/стр. 293)

Първото нещо е в света да изпълним Волята Божия по Любов, не по закон.

(99/стр. 218)

Ето защо трябва да бъдем доблестни, да изнесем без страх всички страдания. Не се плашете от дявола, не се плашете от беднотията, не се плашете от болестите, от страданията, от това-онова, приемете Любовта, нека тя царува във вашите сърца! Нека има страх отвън – Любов отвътре, тъмнина отвън – светлина отвътре! Нека има светлина в ума и топлина в сърцето, за да имаме сила да вършим Волята Божия! Можем ли да вършим Волята Божия? – Можем. Всеки може да върши доброто в онази микроскопическа форма. Всеки може да люби, а всички вие искате да любите. (100/стр. 470)

Без Любов, на Бога не може да се служи. За да се изпълни Волята Божия, човешкото сърце трябва да бъде пълно с Любов.

(102/стр. 21)

И тъй, чрез злото вършиш това, което е угодно на тебе; чрез доброто – което е угодно на другите, а чрез Любовта – това, което е угодно на Бога. Казваш, че Бог приема молитвата ти. Една молитва е приета, когато има предвид Божията Воля. Следователно, върши само това, което е благоприятно на Господа! Само тогава ще имаш добро разположение, мисълта ти ще бъде светла, чувствата ти – възвишени, благородни, а волята ти – силна, за да преодолява всички мъчнотии. Само така ще бъдеш здрав. Ако нямаш предвид Божията Воля, законът на кармата ще дойде, и ти ще се натъкнеш на големи противоречия. Векове ще минат, докато се справиш с тях. В Евангелието се разказва за онзи длъжник, който паднал пред нозете на господаря си и молил да му се прости дългът. Господарят му простил дълговете. И вашата карма може още днес да се ликвидира. – Как? – Чрез закона на Любовта. – Това е закон без любов. Докато живееш в безлюбие, ще се раждаш и прераждаш. Щом дойде Любовта, прераждането престава. Тогава ще влезеш в закона на вселяването.

(104/стр. 246)

И тъй, Божествената Любов трябва да се приложи… Та, казвам, нам ни трябва едно нещо: Силата Божия трябва да влезе в нас, без нея и най-съществените работи, които трябва да разрешите, ще останат неразрешени. (73/стр. 61, 62)

Трябва ни кръщение на Духа, трябва ни чашата на Любовта…

Та, казвам, събудете вашия Господ, на туй аз настоявам. И да кажете сега: „Нашият Господ, спасението е там“. Признавате Го вие. И според Писанието, Господ казва: „Призовете Ме в ден скръбен, вие, които скърбите, и Аз ще ви помогна, и вие ще Ме прославите“. И Христос казва: „Ако пребъдете в мене и думите ми пребъдат във вас“ – във вашите отношения към Него, – тогава – казва той: „аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас, и аз ще ви се изявя“. – Как ще се изяви? – С Любов. Първото нещо, ние да пребъдваме в Бога, второ – Христос в нас, и трето положение, Отец и Синът трябва да дойдат в нас и да направят жилище в нас. И Христос казва: „Аз ще ви се изявя“, т.е. Любовта ще се изяви. Тия три положения трябва да дойдат, да стане преобразование в нашия ум, в душата ни, и тогава изявлението ще стане. Но не дойдат ли тия положения, животът всякога ще бъде без основа.

(73/стр. 62, 63)

И тъй, Христос, този живият Христос, вашият Христос, днес ви призовава към Любов, Мъдрост и Истина, да осветите Неговия велик закон, и да го приложите, да го прославите, че като видят хората делата ви, да прославят Отца вашего – не мене, а Отца, – Който е горе на Небето.

(73/стр. 64)

Казвам: Философията на живота е тази, да познаете, че вие сте изпратени отгоре, да изпълните Волята на Онзи, Който ви е пратил преди милиони години на Земята. И следователно затова е дошъл Христос – да донесе закона на Любовта, и казва: „Само по закона на Любовта вие можете да изпълните тази Негова Воля, понеже Той е Любов. И там, дето е Любовта, там е и Духът, туй, което движи силите. (73/стр. 216)

И като се научат хората да живеят правилно, по закона на Любовта, няма да има никакви болести, беднотия и сиромашия няма да има. И казва Христос: „Аз дойдох да сторя не своята воля, но Волята на Оногози, Който ме е пратил“. Каква е тази воля? Тя е Воля на Любовта.

И тъй, когато Волята на Любовта дойде, ти пак ще опиташ неприятности, но тия неприятности ще ги превръщаш, както скулпторът превръща калта: ще я вземеш и от нея ще направиш най-хубавите грънци или като онзи градинар, ще направиш най-хубава градина. Като дойде разумът, най-лошите условия в света ще ги подобрим. (73/стр. 218)

Там, дето се пробужда нашето съзнание, ние сме длъжни да вършим Волята Божия. А волята е: Този човек ще го вземеш в дома си и ще му говориш научно. Ти ще кажеш: „Братко, не се заблуждавай в хората. Бог е Любов. Добре дошъл в моя дом. Господ ме е пратил да ти покажа, че той е Любов“. (73/стр. 219)

„Аз дойдох не своята воля да изпълня, но Волята на Онзи, Който ме е изпратил.“ – Кой Онзи? Нашият Баща, Който е Любов. И той ни призовава на тоя любовен акт. Ние можем да разберем, че всинца сме изпратени за работа. И време е да извършим тази велика работа, едни по-рано, други по-късно. (73/стр. 220)

Тук се иска един свят живот на Божията Любов, въодушевен от тази велика Божия Любов, да знаеш, че във всеки даден момент ти изпълняваш Волята Божия.

(73/стр. 248)

И всички ще кажат: „Извършиха Волята Божия“. Не извършиха нищо! От 8,000 години насам човек върши своята воля, и затова Бог казва на смъртта: „Ти постоянно ще възпитаваш тия непослушни деца“. И какво прави тя? Тя ни възпитава днес. И ако вие ме питате: „Докога ще умираме?“. – В деня, в който решите да приложите закона на Божията Любов, смъртта ще остави всинца ви и ще каже: „Оставям ви свободни да идете при Баща си“.

(73/стр. 252)

Човек всичко може да бъде и да изпълни Волята Божия, всичко може да бъде в света. И ние можем да бъдем такива само когато разберем тъй дълбоко смисъла на живота – когато Бог е с нас, всичко може да направим, когато Любовта е в един човек, той може да се подигне над своя уровен. Но Любов ни трябва. Учител ли си, свещеник ли си, каквото звание и да имаш, но без Любов ти не можеш да свършиш работата си, както трябва. Обратно: Имаш ли Любовта, можеш да заемаш най-ниското положение в света, метач може да бъдеш, но ще извършиш всичко отлично. Ако си метач, с Любовта може да извършиш много повече. В Америка един американец получил 15 милиона наследство. Той раздал всичките тези пари на бедните и взел една метла и почнал да мете в Ню Йорк. Питат го: „Защо?“. – Предпочитам, казва, с труд да си изкарвам прехраната, отколкото да живея с тези пари, които не съм заслужил. И наистина, с труд и със своя пример той е направил повече, отколкото с тия пари. (73/стр. 297, 298)

И казва Христос: „Да приносяте плод“. В какво седи този плод? – Той е плодът на Любовта! Готови ли сме ние всеки един час, всяка една минута да принасяме този плод на Бога, Който живее в нас? Да кажем: „Господи, работи сега Ти, ние сме готови, Ти ще ни ръководиш, и ние можем да работим и каквото кажеш, ние ще Те слушаме“. (73/стр. 334)

И ако всички ние бихме се подчинили на този велик вътрешен закон, на Божията Любов, и ако приложим тази абсолютна Правда, целият съвременен строй веднага би се променил. (73/стр. 334, 335)

И този Господ, Когото търсим, Той е вън и вътре в нас, и ако спазим Неговите закони, Той е в сила да ни подмлади, да ни даде всички условия, които търсим, за да живеем. За Него е безразлично дали ти си българин, евреин или какъв и да е. Изпълниш ли Неговия закон на Любовта, Той ще ти даде всички благоприятни условия. Не изпълниш ли този закон, Той ще те напусне.

И тъй, ние трябва да приложим тази велика Любов! Туй велико чувство като се събуди у нас, то ще ни подигне, ще ни донесе мир, радост и подем на духа.

(73/стр. 480)

Силата на Любовта определя качеството на нашия живот! Защо? Казва се в Писанието: „В който ден ядеш от забранения плод, ще умреш“. Ако ядеш от Любовта, ще бъдеш щастлив, вечен живот ще имаш. Туй е Волята Божия. Щом грешим, ще умрем.

И тъй, на всинца ви проповядвам: Ако искате да ви любят, любете! Като дойде Господ на Любовта у вас, всички ще ви любят. Жена някоя, не я обича мъжът ѝ? – Повикай Господа на Любовта в сърцето си, и той ще те обикне. Приятелите не ме обичат. – Повикай Господа на Любовта в сърцето си, и те ще те обикнат. Повикайте Господа навсякъде, и той ще поправи положението. Ето разрешението на въпроса. Ще разрешите този въпрос, той е много прост, но ще го разрешиш сам.

И тъй, на вашия свети Петър ще му кажете: „Отстранете се малко от мене, понеже не мислиш тъй, както е от Бога. Аз ще извърша Волята Божия, ще възприема Божията Любов и ще живея не по твоя съвет, а по съвета на Онзи Великия мой Баща, Който ме е изпратил. Аз зная, че Неговата Воля трябва да изпълня“.

Аз бих желал всички да изпълните Волята на вашия Баща на Любовта, Който ви е изпратил, и ще бъдете щастливи и сега, и всякога, и през всичкото време.

(73/стр. 485, 486)

„Ще бъдат научени от Господа.“ – Ще обясня тоя стих с легенда, в която се говори за създаването на света. Бог създал Небето и Земята, растенията и животните и решил да си почине. По едно време Му дошло на ума да направи човек, който да представя връзка между Небето и Земята. Като се научили за това решение, ангелите се изредили пред Господа, да Му дадат мнението си за съществото, което е решил да създаде. Пръв се явил пред Господа ангелът на Истината и казал: „Господи, не създавай това същество. То ще завладее света“. Втори се явил ангелът на Правдата и казал: „Господи, не създавай това същество. То ще бъде жестоко и неотзивчиво, ще мисли само за себе си. Никога няма да влиза в положението на страдащите“. После дошъл ангелът на Мира и казал: „Господи, не създавай това същество. То ще напои света с кръв. С неговото явяване ще настанат големи кръвопролития“. Бог се отказал от желанието си да създаде човека. Най-после се явила при Господа най-малката дъщеря на Милосърдието и казала: „Господи, както си намислил, така направи. Създай това същество. Даже всички да се откажат от него, аз ще му покажа, как да люби, как да прояви милосърдието“. От тия думи лицето на Господа светнало, и Той казал: „Ще създам това същество, ще го направя по образ и подобие свое“. Значи, човекът бил създаден заради Любовта на малката дъщеря на Милосърдието. И до днес още, който познава тая дъщеря, той запазва образа на Оня, Който го е създал. Който не познава тая дъщеря, той е осъден на изчезване. Малката дъщеря на Милосърдието е Христос. (32/стр. 49)

Бог изисква от всинца ни да изразим Великата Божия Любов и да изпълним Божията Воля… Във всинца ни трябва да има едно силно вътрешно желание да изпълним Волята Божия тъй, както ние я разбираме, от дълбочината на нашата Душа, а не както е писано в книгите. Всяко сторено нещо, всяка наука трябва да бъде за Слава Божия. (20/стр. 344, 345; 358)

Имаш деца, но те не те обичат. Какво ти струват тия деца, щом не те обичат? Искаш да имаш слуга. Какво ти струва той, ако не те обича и не изпълнява волята ти? Следователно във всяко нещо трябва да имаме благоволението на Бога, та каквато работа и да почнем, да имаме Неговото благословение. Семейният живот има смисъл само при Любовта. Децата имат смисъл само при Любовта. Слугата има смисъл само при Любовта. Това трябва да поставите, като основен закон в живота си, и от туй трябва да излиза всичко.

(21/стр. 81)

И сега този Господ иде, но умът ви готов ли е за Божествената Мъдрост? Господ иде! Сърцето ви готово ли е да се отвори? Като се отвори туй сърце, Господ ще каже: „Елате с мене да работим в света!“.

(68/стр. 203)

Седи жената вкъщи, дойде Господ, хлопа на вратата: „Кой е?“, пита тя. – „Аз съм Христос.“ – „Чакай да попитам мъжа си, в тия времена такива Христовци ги има много.“ Той пак чука: „Ама не съм проверила, не може да ви пусна, какво ще каже мъжът ми, като дойде?“. И като влезе Христос, мъжът ще каже на жената: „Ти си се изменила!“. А като влезе у него, жената ще каже: „Изменил си се!“. Да, всички ще се изменим.

Но Бог на Любовта трябва да влезе във вашето сърце! Аз не искам да вляза във вашето сърце, нито пък искам вие да влезете в моето сърце, но аз бих желал да дадете сърцето си на Бога, на онзи Господ на Любовта. Да не се заблуждаваме: Никое същество – нито ангел, нито архангел – няма да може да ви заблуди; когато вие веднъж имате тази Любов, вие ще любите. Когато възприемете тази Любов, ще ви бъде всичко ясно. Само не искам да се осъждате. Ще кажете: „Много грехове имаме“. Но Любовта заличава много грехове.

Отворете сега сърцата си за Господа! За някои Господ довечера ще дойде. Сега ще си помислите вие: „Той ще ни задигне“. Мнозина, на които съм казвал: „Довечера ще дойде Христос“, тъй мислят. – „Хубаво казва, ама още не съм готов.“ Тъй, те мислят, че ще умрат. Аз казвам: Тази вечер, днес Христос ще похлопа на вашето сърце, на мъже и на жени, навсякъде. И ако проникне някоя възвишена, Божествена мисъл във вас, кажете: „Слушам, Господи, готов съм да изпълня Твоята Воля!“.

(68/стр. 204)

„По-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го изпълнява.“ – Изпълнете това Слово Божие, и то ще бъде за ваше благословение! (68/стр. 205)

Станете слуги на Божията Любов и ще постигнете всичко онова, което искате в този и онзи свят. (93/стр. 214)

И казва Писанието: „Бог привлякъл ви с нишките на Любовта си“. И единствената главна цел, за която Бог е създал света, е тази: Той иска да ви покаже, че е Любов! И ако вие ме питате как трябва да живеете, ще ви отговоря: Целият ви живот трябва да бъде едно изявление на тази безконечна и безгранична Любов, която действа в целия Космос, и всички ваши мисли, чувства и действия трябва да бъдат проявление на тази Велика Божия Любов. (73/стр. 206, 207)

Формули за изпълнение Волята на Бога

О, Господи, нека Твоята Воля да се всели в мен.

Господи, помогни ми да изпълня Твоята Воля.

О, Боже, нека Твоята Велика Воля ме води в пътя.

О, Боже, научи ме да различавам Твоята Воля – от моята.

О, Боже, нека Твоята Воля бъде моят водач.

Ихриш Бен Рут.

Твоята Воля е моето царство.

О, Боже, нека Твоята Воля стане моето светилище.

О, Боже, направи ме осъзнат служител на Твоята Воля.

О, Боже, научи ме на Свещената Си Воля.

О, Боже, нека Твоята Воля бъде моята реалност.

Елеазар Хараш


* Матей 12:50

** Букаѝ /тур./ – окови

*** Хатър /тур./ – удоволствие, угода

**** Субашия /тур./ – полицейски началник, ага

***** Зенгия /тур./ – стреме

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА
БОЖИЯТА ВОЛЯ