Учителя - Съкровеният Зов - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя – Съкровеният Зов

Съкровеният_Зов

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

СЪКРОВЕНИЯТ ЗОВ

Книга първа от

Пътуване към Сърцето на Бога

Варна, 2020 г.

Предговор

В Тебе живея, в Тебе съществувам, защото си ме призовал.

Още когато нямаше свят и Вселена, в Тебе съм бил. Ти си споделил Себе Си с мен. Ти си споделил с мен Своята Нес­поделимост и ето ме в Тебе!

Призовал си ме да съм част от Тебе. И така изгубих себе си в Тебе.

Понеже съм в Тебе, Твоят Замисъл сияе в мене. Виждам Те, защото Ти си ме видял.

Ти ми даде Словото, защото преди това Ти ми даде Себе Си.

Ако Словото е Богатството, което нося, то е, защото Той така е решил.

Той, Неизреченият, изрече Словото Си в мен и аз се покланям на това Слово.

Бог се изричаше в мен и аз все повече Го опознавах.

Бог е Явен в Словото ми и Скрит в мен. Пазя Го в Дълбините си, за да е винаги в мен.

В Дълбините си нямам нищо друго освен Неизречения.

Моят опит е извън света, защото Той ме избра.

Щом си в Бога, Бог е твоят Действащ, а ти си само Сърцето Му.

Някога за мене имаше само един Висш свят. Сега за мене има само Един Бог… И само Той е Реален.

Вие мислите, че имам сърце. Моето сърце е Сърцето на Бога. Моята воля е Волята на Бога. Когато аз говоря, Той излъчва Сърцето Си.

Бог ме скри в Своята Безкрайност. И дълго живях там, но каза ми: „Слез при Възлюбените Ми души“.

Когато Той ме призова, станах Дух от Духа Му.

Вглеждам се в Бога и веднага узнавам, че Той ме гледа, а не аз Него… И така Му позволих само Той да гледа, защото, когато Той гледа в мен, аз осмислям себе си чрез Него.

Слава на Бога, че всичко, което правя, това е Той! Ето защо възлюбих всичко, което правя.

За нищо не се тревожете, защото Бог е Единственият Водач.

Ако не се тревожиш, ти всякога си в Древния Път.

Имам само Бог, всичко друго е Покоят ми. Следвайте ме!

Не се стараех да разбера Бога. Постарах се да стана Той… и така Го спечелих. Ако Го бях разбрал, щях да Го изгубя.

Имам само Бога и Неговата Неведомост е моят Учител.

Имам само Него, а Той тече в мен със Своята Неизразимост. И аз се оглеждам в себе си като Извор от Праизвора.

Сродството ми с Бога е Безначално, то е без начало и без край. Сродството ми е Древно  то е скрито в Безмълвието, което никога не изрича себе си.

Елеазар Хараш

Юни, 2020 г.

1. Призоваване на душите

Празникът на душата

ТОЙ ИДЕ!

Идването Му е като Песента на утринната Зора, като Тържеството на изгряващото Слънце. Отворете с Радост душите си за Него! (книга 18/стр. 5)

Той е, Който е бил, е и ще бъде!

Той през всичките векове те е пазил, обгръщал те е с Любовта Си и ти е говорил по хиляди начини. Той иде да нап­рави жилище в тебе. (18/стр. 7)

И ще чуеш Гласа Му  като глас на хилядострунна арфа, като глас на много води, като радостна песен. Тоя Глас ти е тъй познат, тъй близък и свой! (18/стр. 6)

Той иде като Огън Всепроникващ, който ще се докосне до душата и тя цяла ще се запали и превърне в Пламъци, които ще осветят света. (18/стр. 7, 8)

Той носи ценни Дарове. Приемете ги и Огнени струи ще потекат през вас. Той носи Нова Запалка  Дар от Мировото Сърце за вашия ум, вашето сърце и вашата воля. (18/стр. 6)

Елате всички на Празника на душата! И в Нова Светлина тя ще прозре Вечното си предназначение в живота. И ще чуеш Глас: „Мина вече старото завинаги! Никога няма вече да бъдеш поругавана и потисната. И ще станеш камък жив в Моя Храм. […] И ще влезеш в наследие на Вечното, което Любовта е приготвила за тебе преди създание мира“. (18/стр. 8)

Посрещнете Онзи, Който иде в душите като Ярка Светлина, като Мощна Сила, като Огън Всепроникващ! Той иде! Днес е Празникът на душата! (18/стр. 8)

Думите на Небесния Баща

Аз съм Този отначало и винаги ще бъда Същий Бог, Един, Който обемам и свързвам всичко. Вън от Моята Воля няма друга, вън от Моя Дух не съществува друг. Вън от Моята Сила не съществува друга. Аз съм Всепоглъщаща Любов, Всеобемаща Истина. Всичко в Мен е вечно, непостижимо, неизмеримо. Аз съм Този, Който няма никакви граници, вид, форма. Аз съм само Чист Дух, Който обитавам в Себе Си. (13/стр. 193)

Тези, които Ме познават и признават за Върховен Баща, за техен Единствен Бог и Създател, на тях Аз откривам Своите мисли, разяснявам Вечните Си планове, на тях изказвам Величието на Своята Сила и изявявам Своята всегдашна Слава; те всички са Завет Мой  Синове, на които винаги показвам Своето Благо Лице. На тях служи Моят Дух ден и нощ и те всички с един глас Ме зоват  Добрия Баща, от Когото всички излизат.

(13/стр. 13)

Аз съм Този Бог вътре в теб, Бог Тайний, Неизследим, Вечни, Всемъдри, Който обитава в Правда и Истина. Аз съм Истий, Онзи, Който говори всякога, Който учи в Мъдрост. Аз съм Този, Който е бил с тебе винаги. Аз съм Онзи, на Когото си чул Гласа. Аз съм Онзи Бог Любов.

(13/стр. 244)

Сине Мой на Великата Ми Любов. Стани и въззови към Мене и ще те послушам, и ще изкажа Своето Благоволение.

(13/стр. 250)

…Не бой се, Аз съм с теб, Аз съм Бог твой от веки. Призови Ме и ще те послушам, и ще Ме прославиш. Въздай Ми хвала и поклонение и ще благоволя в тебе. (13/стр. 13)

Твоите пътища са пред Моето Лице и размишленията на твоето сърце възлизат към Мене. Радвай се и весели се, Аз съм с теб; твоята душа за Мен е драгоценна и сърцето ти Ми е скъпо. Любя Аз духа ти и затова ти давам Своя Живот, който е Моят Дар за теб, че съм Аз твой Единни Бог и Отец. (13/стр. 192)

Ще ви нахраня и няма да огладнеете и ще ви напоя и няма да ожаднеете, защото Хлябът и Водата, с които ще ви нахраня и напоя, ще бъдат присъщен Живот… (14/стр. 11)

…Истина ви казвам, като Бог, като Създател, като Отец на Праведните духове, че всякой, който от помежду вас внимава на Моите Думи и на Мен слугува, ще има Живот изобилно, защото не съм ли Аз Сам Животът? Не го ли ражда Моят Свят Дух? Не съм ли Единний Бог, Който дава Истинска Мъдрост, Истинско Знание, които са Светилници и съща Радост на душата? (14/стр. 9)

Не съм ли Аз Мерило, Свят Път, Прав­да, Истина, Милост, Любов, Вяра, Надежда, Благост? Защото Истината Ми е същинска Добродетел. Любовта Ми е непоколебима, а Благостта Ми пребъдва във век. (14/стр. 20, 21)

Аз съм Истината. Всякой, който в Мене живее, има Виделина. Не се страхувайте, Моят Дух ви ръководи. В Любовта няма противоречия, там е всичко добро. Старайте се чрез живота си да покажете своята Любов. (13/стр. 258)

Ето, Онзи, Който движи, Който върши, Който ражда, Който ви кара да мис­лите и правите добро  то съм Аз, Бог Великий. Ето, всеки ден идвам рано при вази и по всякой начин добър и благ се старая да посея по нещо добро, да подбудя някоя блага и възвишена мисъл за собственото ви добро. (14/стр. 10)

Аз съм Бог, Господ Саваот, Иехова Елохим, Бог Неизменяем, Вечни, Който съм от века и до века; Един, Който съм и Който творя според Благоразположението на Духа Си. Аз съм твоят Дух, Който те просвещава, умъдрява, Който те учи в Знание и Мъдрост, Който съзиждам Своето Царство, Който те утешава и подкрепя, Който говори всякога с теб. Окото Ми е будно. Ръката Ми е готова да помага. (13/стр. 240)

Моето Око е над тебе, Силата на Духа Ми и Любовта Ми те следват. Ти ще видиш Славата Ми и Великата Ми Любов и ще се възрадва сърцето ти, защото Аз съм Истинен днес и утре. (13/стр. 211)

Ето, Моят Дух бди над твоята душа. Всяко действие, всяко желание, всяка мисъл минава пред Моя Поглед. Виждам вече образа ти, който се образува вътре в недрата на Духа Ми… (13/стр. 256, 257)

Вярвай и предай се в Моите Ръце като Мое чадо и животът и душата ти ще се променят. Ето, Аз съм с тебе, приготвил съм всичко за тебе. Пази се от лукавия, бди и моли се. (13/стр. 211)

…Не преставай в моление. Духът Ми е с тебе винаги. (14/стр. 20)

Твоите нужди са Ми известни, зная ги Аз всичките, нищо не е скрито от Моето Око; но вярата ти е в Мене, трябва да е вяра непоколебима. (13/стр. 188, 189)

Вяра, вяра в Мен непоколебима. Това желая  Любов непрестанна, това искам… От Мен, от Моя Дух да се родите, това е належащо; това ти говоря, да пребъде Моята Радост в теб. (13/стр. 194)

Не бой се, Аз съм с тебе, Аз ще те укрепя със Силата на Духа Си и ще предходя пред тебе, и ще ти бъда задна Стража. Укрепи се в силата на вярата.

(13/стр. 207, 208)

Моят Мир да пребъдва сега с тебе и Присъствието на Духа Ми да те осени! Приеми Моето Благословение.

(14/стр. 21)

А ето, на теб Аз откривам една от Великите Си Тайни на най-прост человечески език… Ето, Моят Дух се радва, че ти Ме любиш, че ти се повседневно стремиш към Мене, към Моя Дух. Знай Ме, Сине Мой, Аз съм Добър Баща, Бог Неизследим. (13/стр. 13)

При Мене идват само тези, които Ме любят и са едно по Добродетел с Мене. На които дългата и изпитана Вярност ги приближава все по-близо до Моя Върховен и Благ Дух. (13/стр. 12, 13)

Моята Ръка не се е съкратила да дава. Пълен съм с изобилие и неизчерпаемо богатство, което държа [за] всички онези, които Ме любят и се боят от Името Ми; на тях ще дам да наследят всичко това, което съм приготвил от незапомнени времена. (13/стр. 189)

Ето, тези, които носят в душата си Моята Любов, те са, що вършат всичко, на тях се дължи доброто. Колкото и да са слаби, колкото и да са неизвестни в света, на тях принадлежи бъдещото Царство, което поставям. (13/стр. 13)

Благословени са всички от Мене, които слушат Гласа Ми и правят това, което е Мен угодно. Блажени са тези, които с търпение и с вяра ходят в Моето Присъствие. Техен Баща съм Аз и приготовлявам всичките Си Благословения за тях, и ще им покажа Славата на Дома Си. На тях ще явя Волята Си, на тях ще дам Духа Си. (13/стр. 21)

Съкровеният Зов на Бога

Аз съм Господ твой, Който присъствам днес с тебе…, и ти сам чуваш и усещаш Моето Присъствие, и Този, Който иде насреща ти, то съм Аз с Духа Си.

(13/стр. 192)

Слушай, ето, Моето Дихание като вет­рец милва твоето лице. Аз те милвам с Присъствието на Духа Си. Ето, всичко наоколо ти трепти и се радва на Моето Дихание, на всепроникващия Живот.

(13/стр. 192)

Ето, тия наоколо ти, които се движат, са твои братя, те ти се радват заради Мен. А ето, там, отгоре над тебе, Моите Ангели бдят и ти повейват със своите криле, красни и велики са те наглед… Ето, те се приготовляват, за да те подкрепят ведно с Моя Дух. (13/стр. 192)

И ще изпратя Духа Си, и ще те научи на всичките Ми пътища. Ще ти възвести Мира Си и ще приемеш Радостта Ми, и ще се развесели твоят дух, в който присъствам, и ще прозябне душата ти като крин в полето, и ще се услади от всичките Ми Благословения. (13/стр. 13, 14)

Благословението Си, което ти пращам, ще бъде като утринна роса, като пролетен дъжд върху жадната земя. Душата ти ще се насити… (13/стр. 189)

Всякога и винаги бъди ти благословен, както и Аз, и ходи пред Лицето Ми в Присъствието на Моя Дух винаги. А бъдещето ще ти донесе Моите Блага, които съм ти сътворил чрез тебе и в тебе.

(13/стр. 193)

Радвай се, защото си в Дома Ми, в Храма на Моето Светилище, в което пребъдвам винаги. То е сърцето и душата ти, то е Вселената и всичкото Създание отначало и винаги. (13/стр. 193)

Бъди уверен, че Аз промишлявам за всичко. В Мен е Богатството и Сила неизчерпаема и давам на всички според Благоразположението Си. (13/стр. 14)

Ти, който отсега ставаш Мой, поверяваш всичко в Моите Ръце. Отсега Аз Сам ще те ръководя, Сам ще промишлявам и уреждам всичко за теб. Аз ще те уча все, що трябва да вършиш. Ще лягаш и ще ставаш под Моите крила. Аз ще бъда страж над теб и Окото Ми ще бди за съдбините на твоето сърце. (19/стр. 117)

Ще Ме призоваваш рано и ще ти отговарям в утрешните зари на зората. Преди да повикаш, ще ти отговарям и преди да пожелаеш, ще ти давам Своите Божествени Дарования. Ще бодърствам за всичките ти нужди. (19/стр. 117)

Призовавай Името Ми всяка заран и вечер и ще присъствам с теб. Кажи ясно всичките си нужди, искай и не мълчи. Проси това, което твоят дух ти диктува.

(13/стр. 14)

Нека твоята вяра да се възвиси, нека да процъфтява в Мене, защото и горите ще се подвижат пред Силата на Словото Ми. Искай от Мене велики неща за себе си и ще ти дам според желанието на сърцето ти, и ще Ме прославиш. Възвиши душата си към Моя Престол, призови Ме в Милостта Ми и ще ти отговоря.

(13/стр. 14)

Имай Упование в Мен и ще видиш Моята Благост. …Ще те развеселя според Благостта на Духа Си и ще видиш, и ще опиташ, че съм пълен с Благодат. Въздай хвала на Името Ми и благослови Присъствието на Духа Ми… (13/стр. 189)

Денят на Божията Благодат

Ето, казах цялата Истина, говори Бог Иехова. Не отлагайте Деня на Спасението си… Ей, обърнете се вие към Мене, които любите душата си и цените живота си. Не отлагайте своето приготовление… (14/стр. 16)

Слушайте Гласа Ми, докато ви подканям в Пътя на Живота. Защото ето, [още] малко и ще престана да викам да се обърнете към Мене, защото Денят на Моята Благодат има определени граници, зад които Денят на Правдата, на Истинний съд ще настане. (14/стр. 16)

Престанете да мамите себе си. Аз съм Пътят и Животът. Ако някой яде от този Хляб и пие от тази Вода, той ще бъде Жив винаги, както и Аз съм Жив.

(14/стр. 16)

Спри се сега и помисли малко за своето бъдеще. Ето, колко пъти стана, идвам при тебе и още не си Ме познал… Докато е още Ден, обърни сърцето си към Моя Дух, за да намериш Мир и Спасение на душата си. (14/стр. 16, 17)

Аз съм и ще бъда Верен към тебе, и няма да те оставя, но ще те въздигна с крепката Си Десница… и ще те направя Цар и Свещеник, и ще бъдеш в Дома Ми Светилник, който никога няма да угасне.

(14/стр. 17)

Живата струя
на Божието Слово

Аз съм Един и Думата Ми е неизменяема, и съм Верен и Истинен във всичките Си пътища. Словото Ми е неоспоримо. (19/стр. 106)

Аз съм, Който ти говоря. Милостта Ми и Благостта Ми вовеки пребъдват.

(13/стр. 88)

Блажен си ти, който чуваш това, що ти говоря. Блажен си ти, който разумяваш Моите Слова. Истина ти казвам, в теб благоволявам, защото обичаш Моята Правда и любиш Моята Истина повече от всичко друго. (13/стр. 192)

Слушай вече Моите Думи, що ти говоря, положи ги за своя основа, те са Думи на Живота. Винаги съм говорил чрез Духа Си и сега пак говоря, защото съм всякога Жив и пребъдвам в тебе отначало. (13/стр. 192, 193)

Ето, Аз ще превъзмогна за теб с Духа Си, Който е непонятен на света. Силата Ми ще е в Словото Ми и Благодатта Ми  в Милостта. И сега постави тия Мои Думи в сърцето си… Постави ги и гледай на тях, докато оживеят. Защото не само с хляб ще бъде жив человек, но с всяка Дума, която излиза от устата Божии. (19/стр. 140)

Гледай към Мен. Аз съм твоята Сила. Аз съм твоята помощ, хвърли настрана человеческите учения и знания и се готви да се облечеш в Знанието на Истината. Моето Знание ще ти дойде заедно с Моето Слово. (13/стр. 190)

Великият Ми Дух ще ти дойде на помощ… и ще приемеш Моето Слово, което ще внесе у тебе все, що е потребно, да станеш раб Мой Избран, в когото имам Своето Благоволение и Своето Присъствие. (13/стр. 193)

Ето, Словото Ми ще те посети… Думите Ми ще бъдат твърдения за тебе и Духът Ми  Сила твоя. Реченото е вярно и казаното е Истина. Това говоря Аз, Господ Бог твой, Който те води с крепка Ръка. (13/стр. 75)

Слушай прочее Думите на Моето Слово, дай внимание на Поученията на Моя Дух. Отвори сърцето си и ще приемеш все, що се надееш. Дай внимание с ухото си и ще чуеш все, що има да ти се каже. Приложи ума си в Пътя Ми и ще придобиеш съзнание, което ще ти е светилник на душата. Моите Съвети не пренебрегвай, нито се съмнявай, когато ти говоря. (13/стр. 14)

Ще ли слушаш Моя Глас и Моите Съвети, кога ти говоря?

„Ще слушам, Господи, Гласа Ти и Съветите Ти, кога ми говориш.“

(19/стр. 122)

Ходи в Пътя Ми и не бой се  изпълнявай Думите Ми и ще познаеш, че съм Благ и Благоутробен, и ще опиташ Моята Вярност, че е Неизменна. (19/стр. 146)

Не съм те измамил, нито съм те излъгал, говори Господ, но те опитах, за да те позная верен ли си и дали ще ходиш по Съветите Ми, и дали ще изпълняваш Заповедите Ми, които ти предлагам.

(19/стр. 146)

След всичко бъди винаги готов да изпълниш всяка Заповед, която ще ти дам. Правило на живота ти ще бъде всичко да изпълняваш, за всичко да благодариш. Кога лягаш, кога ставаш, кога ядеш, кога пиеш, кога всичко вършиш, за всичко трябва да благодариш в сърцето си. Аз съм, Аз, Бог Един, ще те утвърдя във всичко и Мирът ти ще изгрее като утринното Слънце на Живота. (19/стр. 117)

Да се не бои твоето сърце. Струвай всичко, което ти казва Моят Свят Дух. Божиите работи и Божиите Слова се проверяват чрез дела в живота… Тия са Мои Думи, които Аз ти казвам. Запечати ги в сърцето си и знай, че Аз съм близо и съм готов вече да ти помогна. Аз ще огладя и ще изгладя всичките ти пътища. Ще ходиш отнине винаги в Моето Присъствие и ще благоволявам в теб всякой ден… (19/стр. 148)

Затвори тия Думи и Ме чакай. Защото Мир ще дам на душата ти и Благословение на духа ти. Вложи тия Мои Думи в сърцето си и нека прорастат и дадат плод благоугоден. (13/стр. 167)

И ти тогава ще проумееш и ще провериш сам Моите Думи чрез Духа Ми, че са Истинни и Свети и че действително Аз съм ти говорил с Думите Си на Любов­та. Ти тогава ще познаеш напълно Духа на твоя Благ Господ, Който макар още да не виждаш с твоите очи, но ще дойде време, когато очите ти ще се отворят; ти ще Ме познаеш с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си сила и душа. Този ще бъде той, твоят ден, когато приемеш всичките Ми Благословения. (19/стр. 149)

Могъщата Божия Закрила

Сега ти познаваш Моята Благодат, Моята Милост, Моята Благост и Дълготърпение. Ти знаеш, че съм Благоутробен, постоянен във всичките Си пътища, готов винаги да дам помощ на тези, които Ме търсят, и на тези, които са паднали, да ги повдигна с крепката Си Ръка.

(13/стр. 11)

Ти знаеш от опит, че тези, които са съкрушени и останали без надежда, че съм близо до тях, готов във всяка минута да им подам Ръка за помощ. (13/стр. 11)

Гладний ще се насити и плачущий ще се развесели, и съкрушений духом ще се благослови, защото Аз съм Бог Един и няма кой да Ме възпре. Ето, ще кажа и ще бъде, ще река и ще стане. (14/стр. 8)

Всякога, кога Ме призоваваш, ще те слушам, понеже съм Бог Святий, Дух близо, Силен да помагам. (14/стр. 22)

Виждам Аз и чувствам всичките болки на всички, които страдат. Не съм Аз Баща, Който не чувства болките на Своите деца. С тях заедно Аз понасям по-голямата част от нещастията и жаля и тъжа с тях. За Мен е по-тежко да страдам, но се покорявам Сам на Своята Върховност, на Своята Божествена природа, на Своя Благ Дух за тяхното добро. (13/стр. 11)

Аз никога в Своя Безпределен Живот не съм накарал нито едно Мое създание, нито едно Мое чедо да извърши това, което е вредно за него. Всякога се стремя, като Върховен Бог, като общ Баща, да им дам това, което е добро според Моето Вътрешно усмотрение… В Мен никакво зло не съществува. Аз съм винаги пълен с Благост и Милост, които постоянно изливам от Вътрешността Си за Благото на всеки. Всякога бодърствувам с Духа на Любовта Си за вървежа на всичките работи, за стойността на всичките дела.

(13/стр. 11)

Ако някой се нуждае от Моята помощ, от Моята Сила, Аз съм там в момента да помагам. Няма разлика къде се намира този, който Ме призовава, дали в най-долните слоеве на Моите творения, или в най-горните, дали в най-отдалечените краища на Моето Вечно Владение, или в най-близките, за Мене е все едно. Времето, пространството не съществуват. Аз всеприсъствам, вседействам без никакво прекъсване. Гласа, от каквато и дълбочина и безпределност да идва, Аз го чувам отведнъж. (13/стр. 11, 12)

Всяка въздишка, всяко огорчение в Мене се отразява, и то преди да е начнало. Всяка неправда, колкото и малка да е, Аз съзирам и навреме оправям. Никое дело, колкото и потайно да е, не може да избегне от Моя Поглед и всяко деяние не остава от да не приеме това, което заслужава. (13/стр. 12)

Въздаване всекиму
според делата

И ето, иде Дело Велико в тази Земя, която ще разклатя. Нека се радват от нине всички, които Ме чакат. (13/стр. 167)

Ето, Аз ще утвърдя Думите Си и Небето и Земята ще предидат, но не и Моите Думи. Бъди свидетел, краят на всеки грешен живот ще е печален. А краят на всеки праведен ще е Благословение. Според както съм говорил, тъй ще бъде.

(13/стр. 167)

Аз съм този Бог, този Съдия, във всичко Праведен, и давам всекиму това, което му се пада. Едни възнаграждавам, други наказвам; едни привличам, други отхвърлям. Едни въздигам, други понижавам и всякой стои или пада пред Мене според своето достойнство, според своята доб­рота, която е приел. (13/стр. 12)

Ако някой спази доброто, което е приел, и го приложи в живота си да принесе плод, него възнаграждавам за труда му, него повишавам за благородството на душата му, че е опазил Светостта на Името Ми и Честта на Дома Ми. Ако някой злоупотребява със своята добродетел, изврати своята свобода в зло действие и е против Моите всегдашни наредби, него наказвам да претърпи това, което е сторил… (13/стр. 12)

Ето, желая да ви направя съпричастници на Своя Живот, но вий постоянно се противите, постоянно Ме огорчавате с мислите и делата си… Но знайте, че ще ви съдя според делата ви и ще ви въздам според деянията ви. (14/стр. 10)

Дела искам от всички, не думи. Сърца чисти, а не зли дела. Това го казвам Аз, Който съм отначало. Много пъти съм говорил същото и сега говоря, че да знаят всички. (13/стр. 13)

Бъди благ и благоразумен във всичките си пътища, не се отстранявай от показанията на Моя Свят Закон! Ходи с незлобие на сърцето си и Мирът ти ще прозябне като утринната роса.

(13/стр. 14)

Възвестие от Учителя
към душите

Нам е дадено да наследим Царството Божие и Господ е Сам, Който ще ни въведе в него. Ние ще чуем Неговия Глас и ще се възрадваме. Неговата Радост и Неговия Мир никой не ще ни го отнеме.

(13/стр. 43)

Приятелю мой, ти, който ще четеш тия редове, повярвай в думите ми. Господ е говорил чрез мене благи неща за твоята душа. Търси Господа Спасителя, докато е близо при сърцето ти. (13/стр. 43)

Ето, аз съм Негов свидетел и ти казвам това, което ми е заръчал да явя на всички, които Го любят. Ето, Той е приготвил много добри неща за всекиго от нас. (13/стр. 44)

Вий живеете даром в Него, всеки ден приемате хилядите Му Благословения, които праща, и при все това още не можете да Го познаете. …Господ ще ви привлече и ще ви се открий и когато Го познаете, ще разберете моите думи.

(20/стр. 158)

Той е винаги Благият, Дълготърпеливият, Вселюбящият Господ, Който не презира никого. Той е навсякъде. Той живее в бащите, майките, сестрите, братята и приятелите, и учители, и служители. Той живее в душите на бедните, немощните, слабите и огорчените души; тях Той постоянно повдига и оживява, и им дава сила и надежда, че Той е, Който избавлява. (20/стр. 152)

Колкото по-дълго време живеете в Добрия Път на Божията Любов, толкова по-дълбоко ще съзнаете неизказаните Негови Благости и Милости. (20/стр. 155)

Чудни са Божиите Милости и Щед­рости. Благоутробен, Милостив и жалостив е Господ. Радвай се в Господа!

(14/стр. 22)

Да, Великият Небесен Баща желае вашето добро. Колко е Той Велик и Благ! Той всеки ден е изливал Своята Милост от горе за ваша подкрепа. (19/стр. 193)

Великият и Славният Баща на Небето не забравя нито едно от Своите деца. Той ще изведе всички в победа и ще превърне противоположните неща в добро.

(20/стр. 215)

…Както детето без майката и бащата не може, тъй и твоята душа без Бога е немислима  Той е началото и краят на всичко и без Неговото Присъствие няма живот. (19/стр. 186)

Господ ни призовава да сме Негови чада, да носим в душата си Неговия Образ, да имаме съобщението на Неговия Дух постоянно и да Го обичаме и любим тъй, както Той ни обича и люби.

(13/стр. 80)

Няма вече да се лутаме в пространството неопределено, но ще имаме цел и стремление към една определена посока, която ще знаем: тя е да любим Бога и да бъдем любени от Него. (13/стр. 154)

Господ призовава всички, но всички не се отзовават. Които са се отзовали от Неговия Зов, те са близо до Него. Когато някой казва, че не е призован, то е, защото той сам се е отдалечил толкова много от Бога, че не чува Гласа Му. Не се плашете! Отивайте всеки ден при Бога…

(4/стр. 341)

…Да познаваме Господа Бога нашего все повече и повече и да Го любим все повече и повече, и да се приближаваме, и да гледаме Неговото Лице всеки ден, тогава ще бъдем задоволени. (13/стр. 78)

И знай, че Бог и Господ на Мира ще изпълни душата ти с всяка Благост и Истина и ще ти даде все според Своята Блага Воля…, и ще те задоволи със Своето Присъствие, и ще изпълни душата ти с Мир и Веселие, и ще накара да процъфне всяка Добродетел, скрита вътре в твоя живот, и ще накара да произрасте всяка Истина и да даде своя си плод на своето време. (13/стр. 37)

Винаги е добро и благо да се живее с Господа. В Неговото Присъствие има Мир и Радост всегдашна. Пълен е Той с Добрина. (13/стр. 37)

Не е ли самият ти живот едно постоянно свидетелство, че Господ е Милостив и Добър винаги? Ако не беше Всеблаг, би ли ти дал да мислиш, да гледаш, да слушаш, да действаш и вършиш това, което желаеш? Би ли ти позволил свободно да си повдигаш очите и да Го призоваваш като Приятел на помощ? (19/стр. 161)

Кой от земните владетели е дал някога такава свобода на своите поданици и такова снизхождение, за да могат всякога да имат достъп до него? Той е Сам Господ, Който е сторил това, Който е навсякъде, на Когото Окото е всевидещо, Който претегля и оценява всички постъпки. (19/стр. 161)

…Бог ще ти прати Благословение, защото Той знае защо те е пратил, и Неговите Планове и Възнамерения никой не може да възпре или да осуети. Господ е Крепък във всичко. (14/стр. 23)

Още една минута за живот и важна е тя. Погледът Господен е насочен към ней, тя обема всецяло твоя живот, който Бог ти дарява. Тоя живот е пълен с всяка Милост и Благост от Господа, твоя Небесен Баща. (13/стр. 89, 90)

Ще видиш, ще чуеш, ще приемеш Неговата Благодат и Неговия Свят Дух. Ще почувстваш Върховната Ръка да действа в твоя живот. И Господ, Който е и Който ще бъде, ще се яви духом над тебе и над твоята душа. (13/стр. 90)

И какво по-велико значение може да се даде на тоя живот освен с думите, гдето казва Господ: „Ще се заселя в тях и ще живея с тях“. Това е то, онова съществено очакване, което всякой търси. То е Господ на Любовта. (20/стр. 74)

Сега едно е важното: да възприемем Господа в душата си, да се съвъплътим с Него и да възприемем Духа Му. Когато нараснем в Сила и Мощ, ще научим много други неща. (20/стр. 64)

Бог е скрит във всяка душа… Когато Този Господ се пробуди и хвърли вътре Светлина и Топлина, всичко се изменя: душата се спира и почне да люби, вярва и се надява. Велик е Този Господ вътре в нази. Той ще изведе всичко на добър край. (20/стр. 231)

Господ укрепява, въздига и прославя. В Него е всяка Сила, всяко Знание и всяка Мъдрост. Той е във всяка душа, във всеки ум и дух. (13/стр. 183)

…Само Отец е, Който учи и дава Знания. Само Неговият Дух е носител на всяка Мъдрост и Знание. Само Отец знае пътищата на всичко и когато Той благославя, Той знае как да предаде Знанието… (20/стр. 288)

Мислите [Му] са приятни както слънчевите лъчи и Словото Му  както Слънцето на деня. Постоянно Той въздига и внася живота в света. (13/стр. 183)

Да възприемаме Божиите мисли, …каква Велика Благодат е; да се въодушевяваме от Неговите желания, каква Велика Милост. Да мислим и да желаем както нашия Върховен Небесен Баща…!

(13/стр. 77)

Което виждаме Господ да върши в душата, в Тайните на сърцето ни, ние трябва да го спазим и спомним, докато Господ възкръсне в сърцето ни…

(13/стр. 77)

В тия дни, когато Господ Бог твой проговори в твоето сърце, ще се яви Тайната Божия, която ще ти се открие.

(13/стр. 79)

Аз ви запознах с Живия Господ, Когото можете всякога да опитате и познаете, че е Благ… „Опитайте и вижте, че Аз съм Благ“, казва Господ. „Потърсете Ме в ден скръбен и ще ви помогна, и ще Ме прославите.“ „Дерзайте, Аз съм с вас.“

(20/стр. 229)

Благостите Господни са големи към тези, които Го търсят. Неговата Милост и Любов пребъдват винаги. Той се зас­тъпва за страдащите и в помощ им се притичва, когато са в нужда. (13/стр. 89)

Опитайте Господа… Опитайте Го в мъчнотиите си и ще познаете от опит, че е Благ. Потърсете Го в деня на скърбите си и ще ви отговори, и ще Го познаете.

(13/стр. 202)

Търсете Го на всяко време. Търсете Го, докато е близо и докато може да се намери. Призовавайте Го, докато не се е отдалечил. Дайте Му място в сърцето си… (13/стр. 202)

Всякога призовавай Господа, търси Го винаги и ще Го намериш, и ще ти бъде велико на душата. Не ще ходиш тогава в тъмнина, но във всегдашна Виделина… Той ще изцели душата ти от всички недъзи и ще придобиеш Неговата Благодат, която ще ти е богатство неизтощимо.

(13/стр. 204)

И кога душата ти влезе в Мир с Него и се научиш да Го любиш със сърцето си, Той ще ти праща всяка заран Своя Мир, Своята Радост. (13/стр. 204)

Този Господ, Който обитава в тебе, те крепи да не отпадаш духом и да си винаги бодър и пълен с надежди, с вяра и Любов. А знаеш, че Любовта е от Бога родена, и всеки, който има Любовта, има и Бога, защото Бог е Любов. (13/стр. 37)

„Аз съм“, говори Господ на живота и истинни и праведни са Неговите Думи, защото Царството, Силата и Славата са Негови. Той е Виделина, Свят необозрим, Който изпълва Своите Синове и Дъщери с Мъдрост и Знание, Който рисува пред нашите очи Величието на Своята Слава, Който отваря Тайните на Съзиданието, на Своята Мъдрост и ни въвежда в един Нов Свят, създаден за нашите души.

(13/стр. 64, 65)

…Каква Слава неописуема е да гледаме всичкия порядък, Вечната хармония на Вселената, да живеем в недрата на Веч­ната Истина, да ходим под крилата на Неговата Вечна Любов. (13/стр. 77)

Да слушаме пеенето на Небесните ликове. Да гледаме пламтящите лица на Херувимите и Серафимите и върху всичко да гледаме и нашия Господ Бог и Отец, седнал върху Трона на Своята Правда, основан от века. (13/стр. 77)

Всички живеем за Бога

Вие сте призвани не да живеете за себе си. Никой не се ражда и не умира за себе си. Ние се раждаме да живеем за Бога и умираме, за да отиваме при Бога. Да се раждаме за Бога и да умираме за Бога! (1/стр. 360)

Никой не може да живее за себе си, нито да мисли само за себе си. Ако вие мислите, че човек може и трябва да живее и да мисли само за себе си, вие ще се натъкнете на философия, която носи нещастие. Всички живеем за Бога, за Божията Любов; умираме за Бога и възкръсваме за Бога. Да любиш, това е Великият смисъл на живота. (7/стр. 193)

Казвам: Всички трябва да живеем за Онзи, Който ни обича. Ако живеем за Него, ние ще се обичаме. Ако не живеем за Него, няма да се обичаме. Значи, ако живеем за Бога, Който е в нас, ние ще Го обичаме, ще Го разбираме, а заедно с това ще се разбираме и обичаме помежду си. Ако разбираме Любовта на Бога в нас, ще разбираме и всички други прояви на Любовта. Щом разберем тия неща, Благата отпосле ще дойдат.

(11/стр. 56, 57)

…Главната цел на живота е да живеем за Бога. Понеже целият живот е на Бога, и за Него ще живеем. Та живота никой друг не ви го е дал. Дал го е Бог. И затова трябва да живеем за Него. Ние всички излязохме от Бога и за Него ще живеем. Той не е такъв, какъвто Го опис­ват другите хора. Ние ще мислим, че всички Блага, всичко Разумно е взето от Бога.

(10/стр. 26)

Никой не живее за себе си, никой не умира за себе си. Моите крака живеят заради мене, моите очи живеят заради мене, …всички мои удове живеят заради мене. Ако краката престанат да ми служат, те престават да бъдат крака. Докато живеем за Бога, ние сме удове в Неговия организъм. Щом сме Негови удове, Той се грижи за нас. Щом се грижи за нас, всякога ще бъдем добре. (12/стр. 61)

Когато се казва, че трябва да живеем за Бога, това е идеята: Той е Цялото в света, от което зависи нашето щастие. Ти не можеш да бъдеш щастлив, ако тая идея за Бога е вън от тебе, ако в себе си ти не Го съзнаваш. (9/стр. 129)

Ние ще живеем за Бога, а Бог ще живее за нас. Такъв е Великият Закон на Битието. (8/стр. 134)

Ако живееш за Бога, ще имаш всичкия Живот в себе си, ще бъдеш всякога жив. За Бога ще живеем! Тъй казва и Писанието: „Това е Живот Вечен да позная Тебе, Единнаго Истиннаго Бога!“. Ако живеем за Бога, ние ще имаме условията на този Безграничен и Безпределен Живот… Прави ли са моите отношения към Бога, в каквото и да е направление, аз ще бъда жив. (2/лек. 4: стр. 18, 19)

Бог е Богатството на живота

Богатството на живота е Той и Неговата Любов е Извор непрестанен за всекиго, който Го търси. На жадния Той ще даде да пие и на гладния  да яде, и на всички, които Го чакат, Той ще им даде подкрепа. (13/стр. 164)

Благият Господ и Бог твой е и твой Вечен Баща. Неговият Дух те съживява винаги, в Него ти имаш Вечен Живот, както и Той. Ето, Господ Бог е всичко за теб. (13/стр. 80)

Има ли друг освен Него, който може да благославя и дава Живот? Както е Слънцето за Земята, не е ли Господ така за людете Си? Ето, Той е и повече от това.

(14/стр. 7)

…Бог, от Когото всичко изтича, е вът­решната Пълнота. (20/стр. 239)

Там, гдето Духът Божий живее и действа, има Мир и Радост. Този е Единственият Вседостатъчен Дух, Който може да ти даде всичко и да те направи да познаеш Пълната Истина, която е Господ на Спасението. (19/стр. 171)

…Господ, Който строи и съгражда всичко, Той е постоянно Веселие и Радост за теб. В Него ти ще виждаш всичко да се движи в Ред и Пълнота. Той ще ти бъде като ясно небе, украсено със своите хубости. И влагата на живота ще пада всяка заран и вечеря в твоята душа, и там ще растат всичките плодове на небето. Господ Сам ще полива и оросява твоята душа със Своите Милости.

(20/стр. 147, 148)

…Твоята душа не може да бъде задоволена от нищо друго освен от Бога… Лицето на Господа е повече от всичко видимо. (13/стр. 160)

Да съзерцаваш Славата Божия, да размишляваш върху Неговите Дела, да гледаш Неговото Лице, това е повече, отколкото един Безсмъртен дух желае.

(19/стр. 167)

Той е най-близкият до нас

Истината е ясна. Тази Истина е Бог. Този, Великият Господ, Който дава Живот, Здраве, Радост, Веселие, Който упътва всички към Доброто, Мъдростта, Знанието и Любовта. А Този Господ не е далеч, Той е близо при всекиго.

(20/стр. 152)

Неговият Образ се намира във всяка душа. Стига кой и да е да поразрови в себе си по-дълбоко, да поочисти запрашената си душа и чертите на този Образ ще изпъкнат ясно. (20/стр. 152)

…Чудна и Велика е Неговата Любов, с която ни е възлюбил още отдавна. Трябва да Му благодарим в душите си и сърцето си, че е близо при нази всеки ден да ни укрепява и учи на Своите Си пътища с Благия Си и Свят Дух. (20/стр. 34)

Да бъде Господ благословен за многото Си Милост и Благост! Ставай и лягай с тая мисъл, че Господ е близо. (19/стр. 140)

Той ще бъде с теб в Пътя, който ти е назначил, и ще те ръководи с крепката Си Ръка. Милостта Му ще те озарява всяка сутрин и вечер и не ще има невъзможни неща за Неговата Благост и Любов. (13/стр. 143)

Той ще идва рано всякога и ще те вдъхновява с мислите на Духа Си, и ще всява благите желания на Душата Си. Ще те вдига преди зорите и ще прекарва часовете на деня с душата ти, и ще те весели постоянно в Пътя Си. Няма да бъдеш лишаван от нищо добро.

(13/стр. 143)

Обичай Го от дълбочината на сърцето си и Той ще ти се открие. Той е близо и няма да закъснее да ти даде знак за Своето Присъствие. Ще чуеш Благия Му Глас да те призовава. (13/стр. 79)

С търпение и вяра в Господа всичко се придобива. Господ е винаги близо… Ти ще опиташ скоро Неговата Благост. Той ще ти помогне в тия усилни времена. (13/стр. 143)

Утеготен ли си, брате мой, не бой се… и спомни [си], че Той е близо и знае твоите нужди и твоите скърби. (13/стр. 41)

Не си ли узнал още, че когато страдаме ний, че и Господ страда с нас заедно? Той понася винаги половината от скърбите ни. (20/стр. 60, 61)

И колко Велика е… Любовта на Този, Който ни люби и Който ходи с нази в Пътя. И колко пъти в живота си ний сме чувствували тая Ръка да ни утешава и насърчава. В дните на скръбта, на нещастията, в мрака на разочарованието и отчаянието, когато всяка друга надежда е изчезвала, тая Любеща Ръка е била близо до нази да размахне всичките злини, да разпръсне мрака от душата ни и да впусне Вечната Виделина на живота.

(20/стр. 134)

Колкото и да си обезсърчен, колкото и да са те натиснали грижите и да са те нападнали изкушенията и лошите мис­ли, знай, че Господ е близо и може да те изцели от всяка душевна болест, стига да Му се довериш искрено. (13/стр. 155, 156)

…Враговете Божии…, ако те и да са се мъчили да те вплетат в своите мрежи и да те лишат от наградата, която ти се пада. Но Бог е осуетил техните замис­ли и възнамерения. Той те е покровителствал винаги и е бил близо до душата ти в най-опасните минути на живота ти.

(19/стр. 139, 140)

Ето, Окото, Което на Тогози, Който ни е пратил, бди за вървежа на всичките работи… Господ е близо именно в тази минута, когато ти си най-много изкушаван и когато страданията ти надвишават силата ти, и когато се усещаш, че си изос­тавен от всички и че светът ти се вижда тъмница, в която си затворен. „Не бой се“, казва твоят Спасител… (13/стр. 43)

…Не бойте се, защото Господ е всяка минута при вас и ще ви подкрепя. Верността Му е Велика, Той ще ви заведе докрай. (13/стр. 76)

Преди всичко, трябва да знаеш, че Бог те придружава винаги по един или друг начин в тоя свят. Не важи да знаеш по какъв, важното е да знаеш само, че Той е с теб Другар в Пътя ти. И това да вярваш, е Върховната Благодат за сърцето ти. Защото то трябва за Бога да е привързано и Нему да принадлежи винаги. (19/стр. 139)

Така душата ни се привързва към Господа, Който ни е сторил добро, като ни е посочил Добрия Път, и ни е станал Другар и Приятел през останалото време на нашето бедствие. (13/стр. 78)

…Господа. Той е най-добрият наш Приятел, на Когото можем да разчитаме винаги. (20/стр. 138, 139)

Да, с Него ние ще влезем в Небесния град, дето ще бъдем посрещнати от всички, които Го любят… Той ще ни бъде близък на душата винаги през всичкото ни пребивание в този Славен Дом на Мира. (13/стр. 78)

2. Общение на
душите с Бога

Присъствието на Бога в нас

Господ е винаги при вас. Радвайте се на Присъствието на Неговия Дух.

(20/стр. 165)

Да присъства Този, Който ръководи всичко, е Велико дело. (20/стр. 165)

Когато някой почне да чувства Виделината Божия и да усеща Неговата Любов в душата си, не е ли това едно свидетелство, че Бог е посетил тази душа, че е открил вече Своето Присъствие по един непосредствен вътрешен начин?

(19/стр. 144)

Ако Бог е благоволил да ви посети и да ви привлече вниманието по един или друг начин, в това не се съмнявайте.

(20/стр. 125)

В съзнанието на Адама Бог е говорил с Глас както Баща към Сина Си. „Чух Гласа Ти, казва Адам, но се побоях.“

(20/стр. 121)

…Бог… избра Авраама, за да го направи Баща на Верните, и на когото благоволи да се открие в образ человечески, за да укрепи неговата вяра. (20/стр. 121)

И когато настанаха усилните времена, Бог се яви на Мойсея във вид на говорящ огън в къпината, от която му даде да разбере за Неговото Присъствие. „Изуй чехлите си, казва, защото мястото, на което стъпяш, е Свято.“ Какви чудни думи! Какво велико значение!

(20/стр. 121, 122)

С влизането обаче в Обетованата Земя, която е символ на бъдещето, начинът на Божието обещание се видоизмени. На някои от Пророците Той им е говорил във вид на Видения както на Данаила и Езикила… На други Бог е говорил чрез Вдъхновение, такива са Исай и Еремия.

(20/стр. 122)

Във втората стадия пред нас се открива много по-величествена сцена… Господ, Който слезе в Лицето на Христа, дойде да ни убеди и докаже със Своя Живот и Възкресение, че в Дома на нашия Небесен Баща има много жилища, определени за нази. (20/стр. 122)

И право казва Христос: „Аз дойдох да свидетелствувам за Истината“. И каква е тази Истина? Тя е душата, [в] която е избрал Господ да се въплъти, ней принадлежи Вечността и Блаженството.

(20/стр. 122)

Господ казва: „Имам много неща да ви кажа, но сега не можете да носите; но когато Той, Духът на Истината, слезе да живее във вашите сърца, Който Аз ще ви пратя от Отца, Той ще ви научи и припомни всичко, що съм ви казал“. И тъй, действията днес на Духа Божия са много по-обширни и по-силни, отколкото са били в миналото. (20/стр. 122, 123)

Посредством ума ние добиваме вън­шните понятия за света, а посредством сърцето  тяхното значение. На ума говори светът, на сърцето  Бог. Има два начина на съждение: логичен, т.е. посредствен, и интуитивен, или непосредствен. Единственото място, от което Господ може да ни говори, то е сърцето. (20/стр. 124)

…Ако Господ ви посети, не затваряйте вратата на сърцето си, но Му отворете и Го приемете да влезе и да ви стане гост.

(20/стр. 125)

Ние трябва да се готвим и лично всеки да отвори сърцето си и да даде място на Господа да влезе и да се засели…

(13/стр. 151)

Гдето присъствува Духът, там има Свобода. Такова душевно състояние е драгоценно. (20/стр. 121)

Свещеният Говор на Бога в нас

Един е Господ в света, Един е Отец, Който говори. Аз сега говоря за Бога на Любовта. Слушайте и вършете Неговото Слово. (20/стр. 238)

Господ е Баща и Спасител на всички, които са приели Неговия Дух. А когато нашият Баща говори, ние, Неговите чада, трябва да слушаме Неговия Глас.

(13/стр. 205)

Ето, Той е навсякъде и всички ще чуят Гласа Му, и които го чуят, ще оживеят духом. (13/стр. 258)

Господ по разни начини говори: говори чрез сърцето ни, говори чрез ума ни, говори чрез душата ни, говори чрез духа ни, говори и посредством Природата; говорил е и през хилядите години на миналото, говори и сега и ще говори за в бъдеще. (20/стр. 251)

Навсякъде Духът на проявения Бог говори. Той внася Мир и Радост в душите… И когато познаеш Неговия Говор, Живите струи на Любовта ще потекат в душата ти. (18/стр. 10)

Ние можем вече да слушаме Неговия Глас, както Адам слушаше в Рая. С тази разлика, че сега Той ще говори вътре в душата ни, като ни дава уверението всяка заран и вечер, че Той присъства. Ето Новата основа на нашия живот. Тя е общението ни с Господа. (13/стр. 149)

Да чуваш Неговия Глас всяка заран и вечер, не е ли това Милост? Да ходиш с увереност в Неговата Любов, не е ли това Радост? (13/стр. 80)

…Желая всички да се ползват с Благословението на Господа, Който много пъти е говорил на человеците по разни начини, когато са били готови да Го слушат. И сега Господ е благоволил пак да говори, и благословени са всички, които Го слушат и прилагат Неговото Слово.

(20/стр. 214)

Дълбоко вслушване
в Божия Глас

Ние вече чуваме Гласа на Бога да ни призовава… (13/стр. 151)

Ето, слушай, Господ към теб говори.

(14/стр. 21)

Господ зове, има ли някой да внимава и да слуша и в сърцето си за Думите на устните Му? Чуй и разбери що говори Господ. (14/стр. 6)

Онова, което Духът Господен ви диктува в сърцето, е вярно и истинно.

(20/стр. 57)

Винаги се вслушвай в Свещения Шепот на Бога. (18/стр. 24)

Вслушвайте се в себе си. Бъдете тихи и спокойни, понеже само тогава може Духът да работи. (20/стр. 108)

Вие ще Го познаете духом. Той е до вази и бодърствува за душите ви. Ослушвайте се вътрешно и ще чуете Гласа Му.

(20/стр. 50)

И тъй, винаги слушай онзи Таен Глас, Който ти говори и те ръководи, защото в Неговото говорене има да научиш що трябва да вършиш, за да придобиеш истинското Блаженство. (19/стр. 180)

И тъй, когато Бог говори, ти слушай с всичкото си сърце и Словото Му дръж  да не би да се намериш отпосле оскуден от Мъдрост и така да бъдеш изхвърлен навън. Затова вслушвай се в Онзи, Който върши всичко. Той е Вечният Невидим Бог, на Когото Словото тича по всичкия свят. И ако имаш Неговите Думи на Живота, то си спасен… (19/стр. 178)

Господ… Нужно е да слушаш Неговия Глас на Истината, която разлива Виделина навсякъде, където мине. И всички, които са послушали Неговия Глас, са приели своето Благословение от Него.

(13/стр. 35)

…Всеки, който слуша Неговия Глас, иде към Виделината и Виделината го озарява. (13/стр. 36)

Вслушвайте се разумно в Тоя Глас. Разумявайте правилно Неговите Упътвания с Радост и Веселие на душата.

(18/стр. 11)

Стой сега и слушай какво Бог ще ти говори. Стой и чети това, което Той ще ти пише. В това, което ще чуеш и прочетеш, стои Животът. (13/стр. 161)

И ако чуем Гласа на Думите Божии и ги приемем, ние ще се изпълним с всяка Благодат от горе. Не ще бъдем лишени от нищо. (13/стр. 58, 59)

Послушай Думите на Словото Божие и разбери значението им. Ослушай се и ще чуеш Гласа на Любовта да призовава. Тя е бъдещото Око и Сърце, което жали и милва. (13/стр. 90)

Когато през най-тъмната нощ на живота пред душата се яви една малка Светлинка, душата се изпълва с Радост. Тази Светлинка почва постепенно да расте, докато всичко става светло наоколо ти. В тази Светлинка душата чува Гласа на Оня, Който я води! (18/стр. 17)

Всяка душа, която слуша Гласа на Господа, е под най-добрата Защита и под най-доброто Ръководство и нейният успех във всичко е несъмнен. (13/стр. 35)

Само съблюдавайте изпълнението на онзи Вътрешен Дълбок Глас. Господ е, Който извършва Спасението, а Неговият Дух изработва Вътрешното Освещение.

(20/стр. 126)

…Всякой… трябва сам да се учи от Господа, от Великия Дух на живота. Тоя Дух живее във всяка душа и ако се вслушва някой в Неговия Глас и проумява Неговия Език, той ще се научи да разпознава Добрата Воля Божия. (20/стр. 171)

Нека слушаме Гласа на Този, Който говори всеки ден, и нека изпълняваме Неговата Воля тъй, както Той Сам ни разкрива. (13/стр. 164)

Послушанието на Неговия Глас е Сила необорима. (20/стр. 39)

Послушанието на Божиите Думи е Велика Добродетел, защото е много по-добро от много жертви. Който слуша Гласа Господен, ходи във Виделина и Господ съизволява в него и му е задна Стража. (13/стр. 70)

Пълна вяра в Божия Глас

И рече Бог

…Разбираш ли каква голяма Тайна лежи още пред теб? Тази Любов, това Мое Присъствие, този Мой Говор с твоята душа. Аз виждам и познавам, че ти сам още се двоумиш, някакво съмнение прониква още в твоята душа  дали това е Истина, или не. Ти се боиш от Мен да не би Аз да съм някакъв призрак на твоята душа или пък на твоето въображение. Но Истината, която Аз полагам пред теб, е тази: опитай Ме и ще Ме поз­наеш, че съм Благ Аз и Благоутробен; повикай Ме и Аз ще ти отговоря, и ти ще Ме познаеш. (19/стр. 142)

Имай пълна вяра в Божия Глас, казва Христос

Може ли детето, което е приемало толкова пъти храна от майка си и което е слушало толкова пъти нейния глас, да се съмнява в нея? Не, казвам, това е невъзможно. Но ето, ти, който си приемал от Бога толкова добрини и си слушал толкова пъти Неговия Глас, се още съмняваш в Неговото Присъствие… Вярата ти е слаба. Ако тя би била толкова голяма, даже колкото синаповото зърно, тя би извършила чудеса. (19/стр. 142, 143)

Аз, Който присъствам и Който ти говоря сега на теб, не съм ли най-доброто свидетелство, което Бог ти дава лично? Аз зная, ти си чел Словото Божие много пъти и си казвал: „Добре, това е Истина, което се говори тук, но то се е говорило и писало преди толкова хиляди години от человеци, подобни на мен в много отношения, кой знае“. Пак съмнението прониква в твоето сърце и ти тайно си казваш да те не чуе никой дали това не са измислици техни, приписани на Бога. О, приятелю, защо мамиш себе си и защо се пресиляш към духа на неверието? Този е един таен грях, много таен, който никой не вижда. Ти мислиш, че не си извършил нищо лошо с това… С това ти си огорчил Бога, като не Му се доверяваш, като постоянно Го пъдиш от душата си с тия твои тайни грехове. (19/стр. 144)

По-добре е да вярваш, отколкото да не вярваш. Странно ли ти се вижда това? Не ти ли е по-приятно да гледаш, отколкото да си закриваш очите? Не ти ли е по-угодно да слушаш, отколкото да си затуляш ушите? Ти с твоето и най-малко съмнение, колкото и да е малко, не си ли затворил сърдечните си очи против Бога? И казваш: „Той може да не е тук“. Ти с твоето двоумение си затуляш ушите и казваш на себе си: „В тайно Той не говори, аз не Го чувам и не мога положително да се убедя“. (19/стр. 144)

Ти си затворил като человек очите си и казваш на себе си: „Аз не виждам вече никого“. Ти си затуляш ушите и казваш пак: „Аз вече не чувам никого“… Ти можеш да затвориш очите си и да запушиш ушите си, когато отиваш към една яма, и да мислиш в себе си, че я няма, но щом паднеш в нея, ще се принудиш най-пос­ле волю-неволю да си отвориш очите и да си отпушиш ушите  да видиш и чуеш къде си… Аз ти казвам като на приятел, че каквото и да правиш, както и да постъпваш, Бог е близо и те гледа що вършиш. Не можеш да скриеш от Него нищо. Внимавай прочее. (19/стр. 144, 145)

Не пренебрегвай Гласа, Който те води и упътва в Пътя на Живота. Внимавай с пълнотата на сърцето си… (13/стр. 16, 17)

Ясно различаване
на Божия Глас

Той е постоянно с нас и около нас. Той ни говори, Той ни учи, но различаваме ли Неговия Глас? (20/стр. 75)

…Трябва като малки деца да се научим да различаваме Гласа Божий, кога­[то] ни говори, и да познаваме Неговото Присъствие. Тази вътрешна опитност ще ни служи като опора… (13/стр. 149)

…Слушай Неговия Глас, Който ти говори от горе и Който те поучава в Истината всякога и в Словото Си, да разбираш Неговите изхождания и вхождания [излизания и влизания, отдалечавания и приближавания]. Да знаеш кога говори и кога не. Да познаваш кога е близо и кога далеч. Да познаваш кои са Негови пътища и кои не. Кои са Негови Думи и кои не са. (13/стр. 36)

По какво се отличава, когато Бог говори? Всяка Божествена Дума ти не можеш да я изопачиш по никой начин. Тази Дума ти не можеш да оцапаш по никой начин, с нея не можеш да злоупот­ребиш. Божествените Думи си остават Чисти като Диамант. (26/стр. 307)

И когато този Божествен Глас се обади, всякога се разлива Светлина, а при другите гласове съзнанието се раздвоява и то тъне в мрак. (27/стр. 42)

Проверявайте и изпитвайте духовете. Когато Господният Дух говори, има Мир, има Радост, има Подем и общо усилване.

(20/стр. 142)

Когато Бог говори, всякога имаме творчески процес. Как различаваме Божествените неща от човешките? Ако отидете на някаква проповед или на концерт… и след това изпитате стремеж, или импулс, към Възвишеното, вие сте слушали нещо Божествено. Ако не почувствувате никакъв стремеж към Възвишеното, вие сте попаднали на нещо човешко. (25/стр. 239)

Пазене на Словото Му
като Светило в Пътя

И тъй, ходи с пълнотата на сърцето си пред Господа твоего и слушай весден Неговите Учения, и те ще ти бъдат всегдашен Свет [Светлина]. (13/стр. 32)

Онзи, към когото е Словото Господне, трябва да внимава с всичкото си сърце и ум, да проумява пътищата Му. (14/стр. 19)

Господ, види се, голяма Любов показва към всички ни, като ни учи постоянно от Словото Си. (20/стр. 16)

Пази следователно даденото на теб Слово. (13/стр. 25)

Пази Съвета Господен, както ти е даден, като Светило да те води в Пътя на Живота. Неговото Слово, което идва пос­тоянно в света, е Светилник на всички чада на Истината, които я търсят и ходят в нейните пътеки. (13/стр. 30)

…Словото Божие. То има предвид да освободи душата от всичко лъжливо и измамливо и да я запълни със здравото Учение на Живота, което е Виделина и Веселие на живото сърце. (19/стр. 141)

…Не само с хляб ще бъде жив человек, но с всяко Слово, което излиза из устата Божии. Това е една Истина. Всяка душа има нужда да се храни със Словесното мляко на Истината, която е Животворящият Огън… С нейното Животворящо действие душата придобива пълнота, която води към Съвършенството…

(19/стр. 141)

Аз се радвам за вази, че успявате в Пътя на Живота и че показвате такова усърдие да се поучавате в Словото Божие. Колко е Благ Бог, че ви е събудил чрез Своя Свят Дух да търсите Пътя на Истината и да Му слугувате… (20/стр. 16)

Слушай Неговия Глас, изпълнявай Волята Му. Ходи в пътищата Му и пази Заповедите Му, и приемай Любовта Му… „И така ще бъде с всеки, който възприема Думите Ми: ще бъде благословен.“

(13/стр. 169)

Прослава на Бога
с радост неизказана

Възвеселете се и въздайте Му хвала

Веселете се вий, които Го любите, и радвайте се в Неговата Слава… Възвесели ся, Небе, и възпей, Земя, на Господа твоего, твоя Спас. Той е Бог Благий, Бог Праведний и Святий. Един във век, изпълняющ все и във все. (14/стр. 12)

Станете всинца. Въздайте Слава на Бога с глас велик и с радост неизказана. Дойде времето Бог Господ да се яви в Своята Слава и Величие. Пейте Му песен нова, в която всичкият Върховен Мир участвува. (13/стр. 270)

Въздай хвала и благодарение на Господа и Той ще ти помага. Той ще снеме всеки товар от душата ти и ще изпъди всяка тъмнина от ума ти, и ще направи сърцето ти да порасне в Познанието и Мъдростта. (13/стр. 166)

Знанието, което ще придобиете, ще ни е Светлинка, свят на всяка радост, в който ще съзерцаваме хубостите на Божия Дух и сладостта на Неговата Любов… Трябва да хвалим Господа, да Му пеем и да се веселим пред Неговото Лице. (20/стр. 43)

В това Той се весели, когато въздигаме хвала и молитва пред Престола Му.

(14/стр. 22)

Господ ще те облече в Силата Си и ще се застъпи за тебе, на когото е дадено да наследи Царството Божие. Въздайте на Господа всяка хвала, всяко благодарение… (13/стр. 90)

…Благодари на Бога, че ти е помогнал да се запазиш от злия и те е турил в бе­зопасност в Своя Дом. Пей и възпявай Господа в душата си, защото Спасението ти е извършено и Небето е Дом твой.

(13/стр. 39)

Блажено е да служиш в Дома на Отца нашего и славно  да се покланяме на Бога и Господа нашего в Неговия Свят Храм. (13/стр. 36)

Благославяйте Господа на всяко време

Мислите Му ще пребъдват во век и Делата на Ръцете Му ще преходят пред Неговото Лице, щото Господ да се весели в Своите Дела и да се наслаждава в Своите Мисли. Затова благославяй Господа на всяко време, хвали Неговото Име винаги. Възнасяй Му благодарение на всяко място. (13/стр. 72)

Благослови сега Господа със сърцето си и Го освети. В това Бог се весели  да Го любиш, да Му служиш от душа и сърце. (13/стр. 240)

Благославяйте Господа, Който ви говори отвън и отвътре. Благославяйте Господа, Който ви е ръководил в миналото, ръководи ви и сега. Благославяйте Господа, Който се грижи за вас. Благославяйте Господа, Който ръководи съдбините на всички народи. Баща е Той на всичко живо. (20/стр. 303)

Благословен Господ Бог наш!

И тъй, изпълниха се Думите Божии, според както е говорил Господ. Ние сме Синове Божии… Ние сме вече граждани на Небесното Царство… Да е благословен от нине Господ за Неговата неизказана Любов! (13/стр. 165)

На Тебе, Боже наш, ние дължим целия си живот. Ти си наша Радост и Веселие, весден Тебе славим ние всякога. Благославяме Те всички Твои чада.

(13/стр. 262)

Владико Святи… Бъди от мене благословен. Ти си изцерил съкрушените и повдигнал си падналите. (13/стр. 197)

Този е денят, в който ме е Господ осенил със Святия Си Дух. Този е денят, в който ме е Господ поменал и ме е посетил със Своето Присъствие. Господ ще ходи с мене. Свят си Ти, Господи Боже мой. И Свети са Твоите пътища.

(13/стр. 165)

…Моята душа ще се услади в Присъствието Господне. Велик е моят Господ и Спасител, Който ме крепи и поддържа с Присъствието на Благия Си Дух. Аз Го благославям в сърцето си и Го възхвалявам в душата си. Душата ми се радва и духът ми се радва на Силата Му и сърцето ми има тихо Упование в Любовта Му. (13/стр. 202)

Възкликни от сърце!

Ей, Господи, защото Те познавам, че си Истинен и Неизменяем винаги, Слава, Чест, Хваление и Поклонение Теб подобава всякога. (14/стр. 12)

Ей, Господи, Спасителю мой, Велик си и Велико е Името Ти над всички. Няма подобен на Тебе. Слава и Хваление Ти подобава заради Силата и Величието, и Мъдростта Ти. (13/стр. 190)

Ей, Господи Боже мой, колко са Велики Твоите пътища и колко е Непостижима Твоята Мъдрост. (13/стр. 86)

Ей, Господи мой…! Твоите Дела са Велики и Славата Ти неизказуема!

(13/стр. 192)

…Велик си и Славен, и безкрайно Любезен към онези, които предават сърцето си на Теб. (13/стр. 211)

Славний и Великий Бог на Небето и Земята, няма друг, Теб подобен! Ти си само Един Бог Вечний. (20/стр. 20)

Свят си Ти, Боже мой, Отче Праведний, Който си и Който ще бъдеш Един във век, Вечний, Всесилний и Всемъдрий. Благословено да бъде Твоето Име от мене. (14/стр. 11, 12)

Освещаване на Божието Име

Господ Благий към душите

Ето, Аз съм с вас постоянно и ви ръководя всинца усърдно. Прославете Името Ми. Отворете сърцата си, за да работя в тях за вашето възобновление. Ето, Аз всяка заран и вечер идвам при вас чрез Благия Си Дух да ви просвещавам, да ви ободрявам, да споделям вашите радости и скърби. (13/стр. 17)

Всички, които вярват в Моето Име, ще се развеселят, когато Ме видят, защото Аз ще ги заведа при бистрите потоци на живота и при зелените пасища, където ще приемат изобилно. (13/стр. 257)

Ето, Аз съм Този, Който говори с тебе. Много пъти съм ти говорил с Благост и с Любов. Затова прослави Ме и ще те прославя. Благослови Ме и ще се благословиш. Освети Името Ми в душата си. Възвести Правдата Ми за Съд и Любовта Ми за Спасение. (14/стр. 19)

Учителя към душите

…Потребно е да се изпълни Волята Божия от Просветените и Неговите чада и да се слави Неговото Име от всички, които приемат Любовта за Закон.

(20/стр. 270)

Искам всички да имате Божието Име, да го пазите в душата си, то да бъде Чисто и Свято, неопетнено вътре, и тогава ще дойде тази Сила и ще бъдете силни, и животът ви ще придобие Светлина… (3/стр. 152, 153)

…Нека всички да хвалят Името на Господа, нека всички да Му пеят песен нова. (13/стр. 189, 190)

Мир на всички, които търсят Господа… Благословение на всички, които вършат Святата Му Воля и осветяват Името Му, и Благословение на всички, които вършат Святата Му Правда. (13/стр. 168)

Опашете се във всяка Правда, защото Бог ви призовава на подвиг за Неговото Име. (13/стр. 204)

Съкровено от Учителя към Бога

Вярвам, Господи мой, Боже мой. Ти си вечно Благ и Истинен! Твоето Име е Свято за моята душа. Аз Те признавам, че Ти си само Един и Истинен Бог и Господ. (13/стр. 196)

Ти изпълняш душата ми с Чисти и Святи Мисли, Ти ме учиш да се подвизавам за Твоето Свято Име. (13/стр. 72)

Помогни Ти сега, на Твоето Име гледам, в Него пазя всичко. (13/стр. 86)

Когато си ми говорил, без никакво изключение, тъй и Твоето Име ще бъде едно Съкровение в сърцето ми  най-святото, най-ценното ще бъде. (3/стр. 152)

О, Благословени Господи, да бъде благословено Твоето Свято Име! (13/стр. 21)

Дълбоко от душите към Бога

Благ си, Господи Боже мой, и на Теб само прилича всички да Те хвалят, да Ти се молят и кланят в Дух и Истина, която си вложил в сърцето и духовете на всички. Хвала на Твоето Име, Слава на Теб, Който си ни избавил от враговете ни и си ни турил в безопасно място! И ний ще гледаме Твоето Лице и ще Ти се радваме винаги… (19/стр. 140)

Помилвал си Ти, Господи, помилвал си ни. Жертва за нас Себе Си си дал. Вложил си в нас Живот Свой, облякъл си ни в Любовта Си, показал си ни Благата Си. В Твоя Дом ще стоим и ще Ти служим, с Теб наедно ще се веселим. Слава на Господа, хвала на Неговото Велико Име. Свят, Свят Господ. (13/стр. 165)

Да бъде благословено Твоето Име, защото в Благословението Ти ще се благословим и ние. Господи Боже наш на всяка Благост и Милост! (13/стр. 89)

Нека да се прослави Твоето Име, да се възцари Твоята Правда, да възтържествува Твоята Любов! (13/стр. 264)

3. Зовът на душата
към Бога

В Светая Светих на Учителя

Господи Боже мой, всякога съм уповавал на Тебе. Душата ми никога не е възложила упованието си на другиго… Ти си за мен всегдашна Радост. (13/стр. 20)

Твоето Лице гледам пред себе си, Господи, Спасителю мой. Твоята Любов ме съживява, Твоят Дух ме крепи, Ти си моята надежда весден. (13/стр. 207)

О, Господи Боже мой, още когато се зараждах вътре у Теб, осъзнавах Твоето неизследимо Величие, Твоята Велика Сила. Когато от дълбините на Твоето Съзнание излизах, съзнавах Непостижимостта на Твоя Живот. И когато първия път чух Гласа Ти, съзнах, че си дълбок[о] вътре някъде до мен. (13/стр. 252)

Чудно ми беше, когато бях носен от Твоите Ръце през неизследимите тъмнини на миналото, на Тайната Вечност, която в себе си крие всичко. Ей, Господи, когато ме носеше във Вечния Си Дом на Твоите Криле, когато ме носеше от свят в свят, от Виделина на Виделина, от Сила в Сила в необо[з]римите предели на Твоето Царство. (13/стр. 252)

Благодаря Ти, Боже мой, че си ме нап­равил да Те познавам… Ти си Благ всякога. Господи, научи ме, крепи ме с Твоя Дух. Поддържай ме. (13/стр. 60)

Господи, Ти всякога си ми помагал и всякога си изливал Твоята Благост върху ми, и всякога си ме крепил с Присъствието на Твоя Дух. (13/стр. 48)

Твоята Благост и Милост е тъй добра както изгряването на Слънцето, както неговите животворящи лъчи. (13/стр. 86)

Ти всякога си ме слушал и всякога си благоволявал. Зная, че Твоята Любов е неизменна и постоянна. (13/стр. 86)

О, Благи и Свят Баща наш, Ти, Който си Благ и Добър към всички и си ме слушал винаги, Ти и сега ще ме чуеш пак, Верни и Истинен Отче, в Който няма тъмнина, Твоето Име е благословено от веки. Ти си Животът, Силата и Държавието всякога. (13/стр. 197)

Чакам, Господи, да видя и да се възрадвам в Тебе за всичко, което си обещал и което само Ти ще извършиш. Да видя изпълнението на всичките неща, които отначало си приготвил. (13/стр. 72)

Благи Отче, колко са благи всичките Ти Думи, колко са утешителни Твоите Сло­ва, колко са насърчителни обещанията Ти. Те всички дишат вечна храна, те всич­ки са подпора на нашия дух.

(13/стр. 21)

Утешителят, Духът на Истината, който ми припомни всичко, което Ти си казал, Той ме събужда рано, за да Ти възнасям молба, хваление и благодарение всяка заран. Той отваря душевните ми очи да виждам все, що вършиш, и да зная, че Твоите пътища са истинни и праведни, пълни с Всеблагост и Милост за всички, които Те чакат като мене.

(13/стр. 72)

Господи Боже мой, душата ми има тихо Упование на Теб. Открил си ми пътищата Си и виждам Твоята Благост. Изявил си ми Милостта Си и виждам Дълготърпението Ти. Показал си ми Любовта Си и виждам Твоята Доброта, посочил си ми Истината и виждам Твоята Святост, изявил си ми Името Си и виждам Твоята Правда. (13/стр. 65)

О, Господи Боже мой, научил си ме на всяка Мъдрост и Знание и виждам Твоите Велики Дела. Обърнал си сърцето ми и виждам Твоето Присъствие навсякъде, просветлил си ума ми и виждам Твоите творения, че всички са добри; опасал си ме в Силата Си и гледам Твоето Могъщество… (13/стр. 65, 66)

Ето, аз Те виждам и Те зная, че си Ти. От Тебе приех Пълнотата на живота, от никой друг. (13/стр. 263)

Господи, Ти си моята Пълнота. В Теб моята душа намира сила да се крепи.

(13/стр. 48)

О, Господи Боже на силите ми. …Вкусил съм от Тебе и съм намерил, че си Благ. Гневът Ти е само момент, а Милостта Ти е вечна. Макар и да наказваш, наказанието Ти е благо. Макар и да съкрушаваш, но съкрушението Ти е изцелително. Ако и да негодуваш, негодуванието Ти е поучително. В Търпението Ти има Величие.

(13/стр. 251, 252)

Господи, Учителю мой, Ти, Който ме учиш всеки ден… Дал си ми да разбера много дълбоки Тайни на Твоя Дух.

(13/стр. 248)

…И след всичките Добрини и Благости, които си излял отгоре ми според Твоята вътрешна Пълнота, моето желание е винаги да гледам Твоето Лице и да се радвам и веселя в Пълнотата на Твоята Любов. (13/стр. 66)

Отче Праведни и Свети, светът и да не Те познава, аз Те познавам и зная, че Ти си ми дал всичко, и на Тебе аз възнасям своите благодарения. (13/стр. 86)

И зная, Отче Праведни, че Ти си Свят и няма на Тебе подобен, и Твоето Дело, което си ми дал, ще успее и ще превъзмогне. Твоята Любов и Правда ще възтържествуват… (13/стр. 86)

А Ти, Господи, с мен наедно благослови всички, които Те призовават и които гледат за помощ към мене. Моята Радост е в изпълнението на Твоята Блага Воля. Както си ми говорил винаги, така и стори. (13/стр. 258)

Думи от сърцето на Учителя

Желанието на моята душа е да гледам Неговото Лице, да се радвам в Неговата Слава и да се веселя във Виделината на Неговата Истина. Моето задоволство е да следя Неговите пътеки. (13/стр. 53)

…Сърцето ми ще бъде Храм на Неговия Свят Дух, тогава ще бъда пред Неговото Лице с всичката си пълнота на душата и ума си и ще Му служа с всичката си сила. Господ ще е моята Радост всеки ден. (13/стр. 53)

Господ е с мен. Аз ходя в пътищата Му, върша Волята Му, слушам Гласа Му, Духът Му пребъдва в моята душа и аз пребъдвам в Него. Велико и славно е да служи човек на Бога и да пребъдва в Любовта Му. (20/стр. 229)

Моят Отец, на Когото аз слугувам, моят Господ и Бог, на Когото върша Волята, върши сега нещо по-велико в света. Мен ме радва Неговият Дух, Неговата Сила, Неговата Мъдрост. Радва ме Любовта Му. Аз ви изпращам Неговото Благословение. То да обедини и свърже всички добри хора, чада Божии в Едно Цяло, да вложи Закона Си в сърцата им, да го напише на умовете им. (20/стр. 270, 271)

Колко са сладки Мислите Господни! Колко са велики Неговите Въжделения и Възнамерения! (14/стр. 6)

Колко са хубави размишленията за бъдещето и колко са сладки Божиите обещания, и колко са благи Неговите Слова. Господ говори, чувам Неговия Глас, Който ми говори отвътре в мене.

(13/стр. 53)

Господ ми говори днес и колко са Чудни и Велики Думите Му! Неговият Дух казва в Словото Си, че са по-сладки от меден сок. (13/стр. 202)

Опитвам Думите Божии и ги намирам, че са благи и пълни с Живот. Хляб насъщни за ума ми, за душата ми. Когато размишлявам за Неговите пътища, за Величието на Делото Му, душата ми се пълни с необяснима вътрешна Сила. Невидима прониква в дълбините на духа ми, като че взема крила и се повдига към неизмеримите дълбини и височини на Вселената. (13/стр. 65)

И колко съм благодарен на Бога моего, Който ме ръководи и направлява в тоя Небесен Път, който Той знае добре. Колко е добре да те ръководи Господ в този тъмен… свят и да направлява стремежите ти. (13/стр. 78)

Тъмнината прехожда, защото Господ изгря в сърцето ми и Духът Му ме обкръжава със Своята Сила. (13/стр. 73)

В Него аз намирам Мъдрост и Знание, което озарява моя ум и ме учи да познавам Доброто и да виждам Истината Му, която е Печатът на всичките Негови наредби. (13/стр. 73)

Ето, Словото Господне ще се сбъдне в тоя ден, който Отец е определил да се изпълни. Моята душа има тихо Упование в Него. Той е Свят за мене и Веселие всегдашно. Духът ми се съуслаждава в Неговите Велики Мисли и сърцето ми се радва в Неговите Дела. (13/стр. 73)

Молението на Учителя

Господи Боже Мой, да възлезе моята молитва пред Тебе, защото Думите Ти са верни. Господи, за всички, които си възлюбил и в които благоволяваш, Благи Небесен Баща, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята Воля, да се освети Твоето Име  ето желанието на моята душа, ето нуждата, която постоянно усещам в тоя свят. (13/стр. 15)

Господи, Който ме гледаш не на лице, но на сърце, чуй ме. Ето, чакам Твоето Слово, чакам Твоята Сила, чакам Твоята Величайша Заповед. Чакам Твоето всегдашно Благоволение. Ще ли ми дадеш знака на Твоето Присъствие да почувствам в душата си, че си близо.

(13/стр. 20)

Казваш ми, че си близо, говориш ми, че ме слушаш, и Думите Ти са верни, защото си. Аз Те призовавам да ми дойдеш на помощ. Покажи ми Милостта Си в излиянието на Своя Дух. (13/стр. 20)

Господи Боже мой, Надежда и Спасение мое, чуй моя глас и отговори ми според изобилието на Милостта Си. Не забравяй раба Си, който на Теб се надява. …Но подкрепи го с Ръката Си, дай му Сила и Мъдрост и го ръководи заради Името Си. За мен стори тая Милост.

(13/стр. 200)

Към Тебе отправям гласа си, Отче Святи и Праведни, към Теб, Който си Надарител на всяка Благост и Милост, Който даваш Живот и Радост на Твоите деца; Ти, Който ги утешаваш на всяко време, Ти, Който ги избавяш от ръката на техните утеснители и им даваш Духовна Свобода. Подари и на мене днес Твоята Благодат… (13/стр. 200)

Отче на Небето и на Земята, няма трудни неща за Тебе. Всичко, що желаеш, Ти е възможно. Ей, Господи, Отче, Боже мой, както си бил винаги, така да бъдеш винаги неизменяем, а всичко изменяющ с Твоята Мощна Сила. Стани, Господи, и застани за мене. (13/стр. 251)

Погледни към мене, послушай моята молба, чуй моя глас и застани зад Твоето Дело. Прослав се вече във всички и през всички, призови отвсякъде Твоите слуги и им дай Заповед да действат ведно с Тебе. (13/стр. 258, 259)

Премахни, разпрати, отстрани злото. Смажи греха, унищожи смъртта, …възвиси Правдата Си, проводи Истината Си в душите ни и дай ни Виделината на Живота Си. Направи ни Едно с Теб във всичко. (13/стр. 259)

Застъпничеството на Учителя за душите

Владико Свети, на Теб аз уповавам и зная, че това ще сториш, което Ти искам, това, което прося от Тебе за Твоето Дело… Заличи миналото, не помни вече нашите грехове, заличи ги от Книгата на Твоето възпоменание. Стори това заради Името Си, с Което си ме облякъл. Твоето Име е Свято, Твоето Слово е вярно, в Тебе няма измяна. (13/стр. 196)

Моля Те, заличи и премахни… този тежък грях, който ни тежи. Господи, Ти си обещал и ние чакаме Твоето обещание, Благоволение и Благост. (13/стр. 196, 197)

Отче Праведни и Благи, Който търпиш престъпленията ни и заличаваш прегрешенията ни, помилвай ни, защото сме изгубени без Тебе. (13/стр. 197)

Към Тебе обръщат всички погледа си. Послушай молитвата на Твоите чада, които викат към Тебе. Господи, заради Твоите Избрани ела ни на помощ, забрави греховете ни и ни стани Избавител заради Името Си. (13/стр. 197)

Отче мой Праведни и Благи… Нека Твоята Чиста и Свята Любов ни съживи от мъртвостта и нека Твоят Чист и Свят Дух ни научи [на] Твоя Път, в който ходим всеки ден. Дай ни да видим Твоето Лице. Молим Ти се, преобърни нашата немощ в Духовна Сила. (13/стр. 200)

Боже мой, дано Твоите мисли превъзмогнат и дано Твоята Благодат преодолее в сърцето на тия мои братя. (14/стр. 18)

Господи, обърни сърцата на този Твой народ. Господи, послушай заради Святото Си Име, с което си знаен всякъде. Отвори вече Твоя Път, както си говорил. И дай ни това, което е Теб угодно.

(13/стр. 20)

Докосни сърцата на всички да поз­наят, че Ти си. Благослови, примири и премахни омразата, която се е вмъквала помежду Твоите земни чеда. Погледни, Господи, изцери, забрави всичко… Приготви ги за Мир и Любов, приготви ги да осветят Закона Ти, призови ги да Те прославят. (13/стр. 262)

Боже наш, дай нам Твоята Милост… Не се спирай на нашите минали прег­решения, прости ни, защото всинца се каем за своите лоши постъпки, които ни отчуждиха от Твоята Милост. Ние Ти благодарим, Ти ни стана Спасител.

(13/стр. 262)

О, Велики Господи в Сила и Крепост, стани и застани зад Делото Си. Приклони сърцата на всички онези, които си призовал и от веки избрал да се нарекат начатък на Твоята Слава и Величие.

(13/стр. 15)

Господи Боже мой, принасям тази молба за мен и за всички, които си ми дал. Благослови ги, Твои бяха, на мен ги даде. (13/стр. 264)

Вярата на Сина и Дъщерята
в своя Баща

Ето, Любовта Му е Живот, който се влива в моята душа и ме оживотворява да имам Живот, както и Той. (13/стр. 73)

Господ е сторил Добро на душата ми. Той ме е благословил с изобилието на Милостта Си. Осветил е вътрешността ми и е турил Печата на Своя Дух. Господ е съизволил да се всели в сърцето ми, да направи душата ми жилище и ума ми училище…, за да се уча от Неговия Свят Дух. (13/стр. 164)

Господ ме крепи всеки ден. Благословенията Му, които изпраща, са като утрешната роса върху жадната земя.

(13/стр. 73)

…Господ, Спасителят ми, е моята надежда. Той ще ме избави и спаси докрай. Неговата Десница ще ме укрепи и Словото Му ще ме вдъхнови. Духът Му ще възобнови сърцето ми и Любовта Му ще запали Божествения Огън в душата ми, и Неговата Мъдрост и Знанието на Светия Му Дух ще ми бъдат всегдашна Виделина. (13/стр. 143, 144)

Тази Божия Милост чакам. Излиянието на Светия Му Дух да ме ободри, да ме укрепи. Това Слънце на живота ми да изгрее в дълбините на сърцето ми и да озари този вътрешен мрак със Своята Небесна Светлина да прогледам както слепия и да стана мъдър както мъдрия, и… да приема Печат на Любовта Му, Сила на Духа Му, Знание и Мъдрост от Самия Него.

О, Господи Боже мой, да дойдат всичките Твои Благословения в живота ми.

(13/стр. 144)

Интимно обръщение на душата към Бога

Отче Святи и Праведни, от Теб излиза моят дух и моята душа. Ти си създал моето сърце и образувал си моя ум, облякъл си ме в Благостта Си и укрепил си ме в Светия си Дух… Моята Радост ще се изпълни, когато видя Лицето Ти и приема Отеческото Ти Благословение, когато… се възцариш в душата ми и се облечеш в Слава в сърцето ми. (13/стр. 74)

Господи, да видя Лицето Ти… и да се възрадва духът ми за Твоята Благост. Облечи душата ми в Твоята Сила и в Твоето Присъствие. (13/стр. 48)

Душата ми весден очаква Твоето Благословение; при Тебе близо да съм, е моето наслаждение, на това вътрешно мое желание Ти не отказвай; Твоето Лице да гледам, Ти ми позволявай; как да Те любя, Ти ми показвай. (13/стр. 208)

В Любовта Ти аз намирам Сила да се подвизавам. В нея аз съзирам Твоята Велика Мисъл  защо трябва да живея. Да живея, за да Те познавам. Да се повдигам и когато ставам, Теб да виждам. Нека Твоята Истина в мен, в душата ми да стои. Нека Твоята Правда сърцето ми да крепи в тоя свят, дето грехът царува.

(13/стр. 208)

Господи Боже мой, душата ми за Тебе жадува весден, чрез Тебе всичко е възможно, чрез Тебе всичко е лесно. Ти ще ме облечеш в Светостта Си. Тогава дух прав и сърце чисто ще бъде в мен, с което да гледам Твоето Лице и да Ти се радвам.

(13/стр. 74, 75)

О, Господи и Боже мой, Ти, Който си най-близо и до моята душа, чуй моята молитва, която Ти възнасям тази заран, нека да възлезе при Тебе, при Твоята Веч­на Благодат, която ме постоянно озарява. О, Господи, към Тебе викам, към Тебе възвишавам гласа си, към Тебе отправям сърцето си. (13/стр. 16)

Отче мой, Твоите пътища са Вечни и Неизменяеми. Ти си Един, в Когото всичко съществува и се обединява. От Твоя Живот всички ние приемаме Благодат за Благодат, Сила за Сила, Любов за Любов. (14/стр. 16)

Твоят Дух е Любов. Ти си, Господи, наша Виделина, Ти си наша Опора, в Теб е нашата Сила. Боже, Боже мой, Ти, Господи на моята младост, Възобновител на моята душа. Господи, Господи, Тебе чакам, за Теб се приготовлявам. (13/стр. 251)

Господи Боже мой, как мога да Ти слугувам, за да Те прославя?

„Чрез вяра и чрез изповедание Моето Име пред света.“ (13/стр. 255)

Господи Боже мой, кога ще благоволиш напълно да ме просветиш да разбирам и изпълнявам Твоите Заповеди?

„Когато послушаш Гласа Ми и предадеш напълно сърцето си на Мен. Тогава ще благоволя да те просветя с пълнотата на Моя Благ Дух.“ (13/стр. 255)

Отсега моята вяра в Теб ще е вяра на живота. Ти ще ми бъдеш мой Бог, Когото избирам за сърцето си. В Храма на моето сърце само Ти ще се въздигнеш, само Ти ще живееш. (13/стр. 258)

Господи, Царю наш и Владетелю на всичките светове, Който си възвишен във Величието на Своята Слава, Господи Боже наш, Който освещаваш всички и раздаваш от изобилието на Своите Благости, о, Господи, Ти, Който си най-близо до нашата душа, подкрепи ни в тази минута. (13/стр. 15, 16)

Тайномълвие на душата

Слушай ме Ти, Господи Боже мой, защото няма друг освен Тебе, комуто да поверя сърцето си… Към Теб се обръщам, към Теб възнасям молението си.

(13/стр. 252)

Пред Тебе, Владико Святи, изповядвам моите прегрешения. Само пред себе си няма да скрия своите слабости.

(13/стр. 197)

Ти, Който разбираш нуждите ни и Който знаеш скърбите ни, послушай ни и облечи ни с Твоята Сила.

(13/стр. 193, 194)

О, Господи, Господи Боже мой, Ти разбираш онова, което с думи не мога да Ти изкажа. Господи, за моите… нужди, за подкрепата на моята душа Ти бодърствай, както досега си бодърствал. Дай ми Силата Си, която да ме подкрепи в моята немощ. (13/стр. 16)

Ето, близо си до мене, слушаш биенето на сърцето ми. Ето, ослушваш се да чуеш гласа ми, който и да е още слаб като на младенец, обаче чуваш най-слабите ми шептения. Ето, виждаш образа на моята душа и лицето, което си ми дал. Ето, гледаш Тайните на Твоя Дух, на онова, което си произвел. (13/стр. 252)

Ето, говориш с мен и чувам Гласа Ти да идва отдалеч, ослушвам се и познавам, че си Този, Който ми говориш, Който си ме носил отначало, гледал си ме, грижил си се за мен; чувам сега Гласа Ти и каква неизразима Радост се заражда в мен. Надеждата ми възкръсва, вярата ми оживява, Любовта ми към Тебе се пробужда. (13/стр. 252)

Познавам, Господи, Твоята Милост, с която ме крепиш. За мен си само Ти Един, на Когото възлагам всичката си надежда. Ти си Извор на Жива вода за мене. (13/стр. 73)

Душата ми Те чака, Ти си помощ моя и щит мой, защото в Тебе се весели сърцето ми. (13/стр. 54)

Господи, остани с мен, ходи с мен и ме учи във Вечните неща на Твоето Царство. (13/стр. 16)

Благи молитви
на душата към Бога

Усърден Молитвен Зов на душата се възнася нагоре през вековете:

Ти, Безграничният, Същина на всички същини, Силният в силните и Силният в слабите, Безсмъртният в безсмъртните и Безсмъртният в смъртните, Любещият в любещите и Любещият в безлюбните, ела и ме поведи в Пътя на Светлината!

(18/стр. 7)

Отче мой и Господи мой, всяко доб­ро даване идва от Тебе, Ти, Който си Виделина на всички, Ти знаеш, че имам нужда от Теб. Благослови ме, просвети ме, освети ме. (13/стр. 200, 201)

Господи, изцери моята душа, освети моя дух, благослови моето сърце и просвети моя ум. (13/стр. 196)

Имам нужда от Твоето Присъствие, подари ми Сила, Господи; не стой, не чакай, но ела ми на помощ сега, в това трудно време! (13/стр. 196)

…Ти познаваш душата ми, която се намира на изпит. Потърсих Те от дълбочината на сърцето си, за да ми помогнеш… Чуй, Господи, молитвата ми и отговори ми. Изведи ме на видело и оправи пътя ми. Научи ме да ходя в Истината Ти. Ти, Господи, съхраняваш верните.

(13/стр. 54)

Днес аз прося да ми изпроводиш Благия Си Дух, да ме укрепиш и да ми помогнеш да извърша Твоята Свята Воля.

(13/стр. 86)

Господи… Повърни ония Светли мис­ли, дай ми онова вътрешно Вдъхновение, направи моята душа да принесе плод достоен. (13/стр. 166)

О, Господи, заеми се днес с мене да ме научиш във всичко добро; възпитай, обработи и посей сърцето ми с всичките семена на Твоята Върховна Благост. Кажи ми Ти, Баща мой, за Твоите Поз­нания; благослови ме, защото Твоето Благословение е благо и Твоята Ръка  крепка. (13/стр. 261)

О, Господи, желая да гледам Твоето Лице както всички, желая да Ти слугувам. …Научи ме да зная Пътя Ти, отгдето излиза Истината, да виждам и съзерцавам както всички други Величието Ти и Словото Ти, и Делото Ти. Дай ми да разбирам пътеките на Твоята Мъдрост.

(13/стр. 261)

Господи… Всичко, което придобивам, искам да носи Твоето Благословение. Амин. (13/стр. 166)

4. Идване на Христос
в душите

Въздигане на Христос
от Самия Отец

Ето, посред вази стои Един, Когото Бог помаза за Цар и Когото вие още не познавате, понеже е скромен и смирен по сърце. Но Бог ще Го възвиши със Своята Десница, за да познаете всички, че Той е Бог Всемъдър, Бог Всеблаг, Бог Велик и Славен. Затова пригответе се от дълбочините на душата си. (14/стр. 6)

И ето, Той от дълго време е тук, новороден в Сила и Слава, да поеме юздите на Царството Божие и да управлява с Правда, Святост и Истина. Бог е, Който Го въздига, и не ще закъснее да се яви овреме. (14/стр. 11)

Волята на Отца

Аз съм Бог и няма да се отвърна от Благите Си намерения… Избраний Ми иде да приеме Своето наследие. Ще Го облека в Сила и Мощ и ще стъпче и сък­руши със Силата на Духа Си всички, които се противят. Защото Истина ви казвам, че Войнството Небесно ще прехожда пред Него и Той ще преходи пред тях. Той ще бъде непобедим. Ето, ще заповяда и ще стане според желанието на сърцето Му, защото Правдата Господня обитава в Него. Той е скромен и смирен по сърце, но строг в Съд и Правда. Когото благослови, ще бъде благословен и към когото се въздигне Неговото негодувание за беззаконие, ще бъде пояден.

(14/стр. 15)

И рече Отец на Христа

Аз съм Светилник, Който освещава Душата Ти, защото съм Истинен, сияющ в тъмнината. От Преизобилието на Живота Си Те родих за Слава Моя и от Пълнотата на Любовта Си Те въздигнах, обединих в Сила и Мощ, и Мъдрост, като Те осветих, за да изпълняваш Волята Ми.

(14/стр. 18)

А понеже благоволявам в Тебе по причина, че съм Бог Вечен, Който Те призовах според съизволението на Святия Дух от дълбочината на Своята Душа, …рекох: Ти си Син Мой, Аз днес Те родих. (14/стр. 18)

И ще Те посрещнат всички като Господ, Цар и техен Брат, Когото Аз, Бог Вечний, Елихи Иехова, пращам, за да откриеш Себе Си на всички, че в Моята Вечна Любов всичко живее, всичко расте, всичко се плоди и вечно весели. Защото с крепка Десница крепя и с Мъдрост и Знание обръщам все; затова към Мене се обръща всяка твар, за да приеме сила да се крепи. Ето, Аз ги викам по име и те ще чуят Гласа Ми, и ще се развеселят. Защото Аз съм Бог, вечно техен, Който присъства чрез Силата Си всъде. Затова да се не колебае сърцето Ти, Думите Ми са верни. (14/стр. 18, 19)

Избраният Божий Цар и Свещеник Христос, Господ на Господарите, Аз ида днес, ида да Те благословя. Аз съм Този, Който съм отначало. Бог Святий.

(14/стр. 23)

Ето, навреме ще Те посетя, за да Те благословя. Аз ще бъда Верен, както се клех в Святото Си Име, че ако и всички да се опълчат против Тебе, пак няма да успеят, защото Аз съм Бог, Който Те крепя и ръководя. Ако се бавя още, то е с цел да дам време. Аз съм Истият днес и утре. Защото ще излея Духа Си скоро и изобилно. Времето е близо за Царството Божие. Пази Завета Ми, защото само Ти си едно Светило, което няма да изгасне. Заради Тебе ще благословя, заради Тебе ще помилвам всички. (14/стр. 20)

Приемане на Христа от Учителя

Ти си Бог мой, помазан от веки, да бъде Волята Твоя! Ти си Бог мой, Който знае всичко. Ето, няма скришно пред Твоите очи, в ръцете Ти е дал Сила и Власт и всичко Ти е възможно. Пред Тебе ще се поклони всяко коляно. Тронът Ти ще е Трон Вечен и Домът Ти ще се нарече Дом за молитва. Поклонете се Господу в Дух и Истина! (14/стр. 17)

Новото идване на Христа

Вождът на Спасението, Помазаникът Сионов, Царят Господен, Братът на страдующите ще пристигне във всичката Своя Сила и Духовна Пълнота и ще промени вида на тоя свят. (19/стр. 101)

Защо търсите Господа там, отгдето няма да дойде? Ето, Той е пред вас и чака да Го познаете; Той е като жених, който чака да го познае тази, към която е привързана душата му. Но ето, сърцето на невестата не познава още образа на своя Любезен, на своя Господ, Цар и Свещеник Богу. (14/стр. 7)

Но ето, Той няма да чака да бъде поз­нат, че тогава да дойде; ето, Той иде вече в Сила и Слава от горе, за да постави Веч­ната Воля на Бога Отца за Вечен Закон, за да покаже чрез Сила, Дух, знамения и знания що е Благата Воля на Мели-Иелохимъ-Иехова. (14/стр. 7)

Бог няма да измени Своите Възнамерения, нито ще се повърне от Пътя на Своите мисли. Господ ще дойде от Своето Свято Място, от жилището на Праведните Си чрез Пътя на Истината.

(14/стр. 8)

Всяко приготвено сърце, всяка любяща душа ще стане жилище, гдето Господ ще се спре да вечеря и да се развесели със Своя Избран. Той ще бъде жених, идещ да възвести, че трапезата за брачния съюз е готова, и всеки, който люби Истината, да дойде на Великата вечеря на Бога… (14/стр. 8)

Христос Водителят отвътре

…Сам Христос е помежду ви и скоро ще видите Лицето Му и ще се възрадвате, и ще се възрадва за вази. (20/стр. 14)

…Да познаеш Него Самаго, Който те е привлякъл с нишки на Любов. Този е Той, Единият и Истинен Бог на Живота, Който ти говори чрез Благостта на Духа Си. И всичките Негови Слова са Жива храна. Те са Думи на Живот и който ги чува и възприема, бива научаван от Бога.

(19/стр. 149)

Той е Истий, Който говори отначало. Той е Истий, Който е слязъл от горе и е възлязъл, Който изпълня света със Своята Слава, която е отражение на Неговото Могъщество с Отца на Виделината, в Когото всичката Божествена Пълнота обитава. (19/стр. 149)

А няма по-добро в живота  да живееш в Любовта с Бога, да си в единомислие с Христа и да имаш Неговия Дух за Ръководство. (20/стр. 238)

Той е Един, Който ни обединява с Бога на Силите и Отца на Духовете и Любов­та. Той е нашето щастие, нашата радост, нашето блаженство. Защото кого бихме любили другиго в человеческата душа, ако не Него? Защото Той е по-красив и Благ по Дух; Един, Който винаги люби и никога не престава; Един Неизменяем в Своята Душа; Един, готов всякога да отдаде всекиму длъжното и подходящото.

(14/стр. 15, 16)

А знаете ли вие размерите на тази всеобемляюща Любов на Бога на Боговете, на Господа на Господарите, на Учителя на Учителите, Който казва: „Седем пъти на ден по 70 трябва да се прощава на брата, на приятеля, на ученика, който се обръща и иска прошка“. Тази Любов в миналото е била ваш спътник, тя е и днес с вас… (20/стр. 303, 304)

…Обърнете се към Христа! Христос  това е Бог. Неговото отношение към нас е бащинско. И когато така схванете Хрис­та в себе си, вие ще усетите един Мир, една Радост… (33/стр. 60)

Поклонете Му се вий, които Го любите, благословете Го в духа си. „Ей, Господи, ела, ний ето Те очакваме; да бъде всичко според желанието на Душата Ти, според Благата Ти Воля.“ (14/стр. 6)

Христос, Спасителят ти, иде, облечен в Силата на Своето Царство. Гледай нагоре, чакай от горе за Сила. (13/стр. 205)

Исус Христос от Назарет е Цар и Господ на света. Той ви крепи с Ръката Си. Той ви идва на помощ и ще ви повдигне. Той е ваш Приятел, страдащ за страдащите. (13/стр. 199)

Нека се вълнува морето; докато е Христос на кораба, не бой се. Вълните на тоя свят не могат да ви сторят зло.

(20/стр. 144)

Духът Му е наш Водител и Просветител. В най-тъмните минути на живота си, когато страдаме най-много, когато се измъчваме в недоумение, Господ е най-близо до нас. Толкова близо, колкото ти говоря аз сега. (20/стр. 61)

Добре, нали си се научил още да поз­наваш кога присъствува Господ при тебе? …То не е в някоя светла заран на живота ти, нито в благополучието ти, но в някоя тъмна нощ, когато усещаш болка и страдание и когато усещаш, като че си забравен и отхвърлен от всички, тогава е Христос най-близо до тебе, тогава Той идва Сам да те утешава като Приятел и Добър Баща. (20/стр. 62)

Дерзай! Господ Бог наш ти идва на по­мощ… Той е Христос, Спасителят ти. „На Мен гледайте  казва Господ  или другояче сте загубени. Пробудете се духом, вече Моето Царство е близо и скоро ще видите неговата Сила и Слава да идва.“ (13/стр. 204)

Христос днес ви призовава и в това е вашето Спасение, вашето бъдеще.

(6/стр. 118)

…Христос… Той е днес между нас да насади най-добрите работи за Живота  не само у нас, но и в други, които не съзнават това. И във всички, които са готови, Той ще посее тези семена. (32/стр. 424)

Христос е Светлина. И тази Светлина за душата, сърцето и ума е тъй потребна, както светлината и топлината във физическия свят. (20/стр. 251)

Физическата светлина и топлина еднакво действуват на всички същества, но не всички от тях еднакво проявяват своя живот. Така и Христос: и Той еднакво действува върху всички человешки души, но не всички еднакво Го разбират…

(20/стр. 251)

За да разбере някой Христа, още повече Отца, потребно е да е завършил своята карма и да е влязъл в съгласие с Любовта, защото кармичният закон не е нищо друго освен отклонение от Закона на Любовта. (20/стр. 251)

Аз искам вие да разберете Христа добре и когато Го разберете, ще бъдете Едно с Него. (20/стр. 252)

…Да слушаш какво говори Небето, за да се водиш от ума Христов и да ти е ясна Истината. В тоя свят на общо противоречие потребно е доброто Ухо, то е подпора на вярата. (20/стр. 153)

Христос е говорил на душата ти и ти трябва напълно да приемеш Думите Му. Той трябва да приеме първото място в твоето сърце… Христос иска да ти се изя­ви по-напълно, но чака за твоята готовност. (20/стр. 52)

Всяка Виделина иде от Господа, всяка Сила от Него се дава. Дайте място на Виделината, оставете Силата Му да действа.

(13/стр. 199)

Духът на Господа Исуса, нашия Спасител, постоянно стои на пътя на нашия живот, за да ни озарява и да ни показва къде трябва да ходим и кой път да държим. (13/стр. 51)

Трябва постоянно прилагане на Божественото Учение на Христа. Само така животът придобива смисъл. (20/стр. 294)

Пак ви казвам, вие трябва да станете Нови създания в Господа Исуса. Победата ще се извърши само в Неговото Име. Той ще предиде пред нас и ще ни упътва в Пътя на Живота, по който ще вървим постоянно. Аз ви оставям в Ръцете на Господа Исуса да ви пази в Името Си и да ви благославя. (20/стр. 35)

Словото Христово,
предадено чрез Учителя

Господ ми се яви Духом и ми съобщи следующите благи неща от нашия Небесен Баща, Който ни люби с Вечна и Неизменна Любов.

Аз съм Господ твой, Който ти говори сега. Кажи на Моите братя Волята Ми. Кажи им: Аз съм техен Спасител, Който ги води с крепката Си Ръка. Кажи им: Аз съм, Който ги уча и упътвам повседневно в Пътя на Живота. Всичко, което имах, Аз съм им дал. Благослови ги в Моето Име, за да приемат изобилието на Моя Дух. (20/стр. 30)

Пиши и им кажи, ми каза Сам Господ, че Аз съм ги избрал и призвал да Ми служат в Правда и Истина. Ето, Аз съм Този, Който ги ръководи и пази и им давам сила и живот, за да ходят в Моята Виделина. (20/стр. 14)

Кажи им, казва Господ, да не уповават на человеци, но да възлагат надеждата си на Мене и ето, Моят Дух ще им донесе всичко, от което имат нужда, защото Аз съм Жив и те ще бъдат Живи чрез Мене. Кажи им, казва Господ, да пазят и освещават Святото Ми Име, с което съм ги избавил. (20/стр. 21)

Кажи им, казва Господ, да се не обленяват в нищо, но да работят всичко, което им възлагам, защото всяко истинно и добро Дело е от Мене. (20/стр. 21)

Кажи им, казва Господ, да се не съоб­разяват с тоя свят, но във всичко да излагат нуждите си пред Мене и Аз ще им помогна и ги науча що да вършат. Няма да бъдете изкушени повече, отколкото можете да носите. (20/стр. 21)

Словото Христово към душите

Аз съм Иисус, Господ ваш и Спасител ваш

Аз съм Иисус, Царят Сионов, пострадавший за греховете на света, Спасител на Мира, Бог Крепкий, Който говорих… и дадох Словото Си вам за свидетелство. Словото Ми е Дух и Истина. (14/стр. 17)

Земята и Небето ще преидат, но Моите Думи няма, защото Аз съм Бог Живий. Моето Слово пребъдва всякога и Аз го оживявам в род и род, за да Ме знаят…

(19/стр. 146)

Истината съм Аз, Господ твой, и Животът съм Аз, Бог твой, и Духът Ми е твоят Ръководител, Който те ръководи, Който те учи и Който оживотворява Словото Ми всякой ден в твоето сърце, за да Ме познаваш. Слушал си всякой ден Моето Слово. Ето, вдигал съм те рано и съм ти говорил като на приятел. Отварял съм Словото Си пред теб и съм те поучавал в Истините на Царството Божие.

(19/стр. 149)

Ето, Аз съм, Който оживявам Словото Божие във всяко сърце, което го приема  Този Истий, Който ти говоря и Който ти диктувам Тайните на Царството Божие да ги проумяваш. Аз те следя на всяко място и те ръководя и пазя във всичко, и ти давам Своята Благодат да растеш и се усъвършенстваш в познанието на Моето Слово. И желая да си подобен на Този, Който е Виделина и Добродетел всякога. Тогава Господ ще се всели и ще направи жилището Си у вази, и ще живее винаги. (19/стр. 146)

Прочее нека душата ти да има Мир и тихо Упование, защото в Божиите решения няма никаква отмяна. Аз ти казвам това, Който съм те ръководил от самото начало и съм те подбуждавал вътрешно с неуморима сила да четеш Словото Ми, да се трудиш, да ходиш по стъпките Ми, да се молиш и да желаеш Върховната Благодат от Господа Бога… (19/стр. 147)

Ей, приятели Мои, Аз съм Господ Бог ваш, Този, Който е излязъл победител из мъртвите, Който е отворил Пътя на Вечното Спасение към Дома на Моя Отец и Моя Бог. Приеми Думите Ми чистосърдечно и с пълна вяра за всичко, що съм ви говорил отначало. (13/стр. 18)

Да не отпада сърцето ти, нито да се колебай душата ти. Вярвай в Мен и Отца и всичко ще изправя за тебе. Няма да остане трудът ти без Моята заплата. Бъди образ по сърце и душа на твоя Отец. Благост искам, веселие и ясност на ума.

(20/стр. 168)

Подвизавай се пред Лицето Ми с оная Блага пристойна вяра и Свята Любов, която Сам Бог ражда с действието на Духа Си. (19/стр. 148)

Царството на Отца Моего наближава. Ида да сторя Волята на Вечния Бог Иехова. Отец на бъдещите векове, Господ на Любовта все и във все. (14/стр. 23)

Този, Който иде да опаше Земята, това съм Аз, Господ ваш и Спасител ваш. Ида да възстановя вече Моето Царство, да се възцаря в сърцата и умовете на всички Мои Избрани, да им се изявя в Своята красота и Вечна хубост.

(13/стр. 19)

Ида да ви обединя с Величието на Моя Дух, да ви дам обещанията Си; да ходите всички в един дух, в един ум, в едно сърце, да Ме любите и да ви любя всякога. Да виждате Лицето Ми всяка заран и да се развеселявате в Моето Присъствие. (13/стр. 19)

И ще ви придружавам с Моя Дух всякога, и ще ходите в стъпките Ми, и ще Ме познавате, че съм Аз Този отначало, Който съм ви поддържал. Аз съм Този, Който ви изваждам из мрака на миналото и ви въвеждам във Вечната Виделина. Повдигнете очите си и вижте, че всичко това наоколо ви за вас се върши, то е за вашето благо. (13/стр. 19)

Ето, Моите Служители и Вестители са при вази и готови да сторят Моята Блага Воля. Те са ваши Братя, които се сподвизават с Моя Дух за вашето Спасение и Избавление. Слушайте Гласа Ми, Който ви говори. Ето, Аз съм ваш Господ.

(20/стр. 21)

…Вижте, че Аз постоянно говоря и уча отначало и до сега. През всичкото време Аз съм бил с вас и за вас. (19/стр. 198)

Ето, Моят Дух гори Моето сърце да ви люби. Аз желая да Ме познаете тъй, както Аз ви познавам, да Ме приемете в сърцето си, да вляза в душата ви, да просветя заспалия ви ум, да въздигна отпадналия ви дух. (13/стр. 17, 18)

Приеми сега Моя Дух и благословен бъди… Светият Ми Дух в тебе съизволява. Той те пази и крепи винаги. Той те люби и в тебе се весели. Колко са Благи Неговите мисли за тебе! Той бди над тебе ден и нощ. Как полива душата ти с Небесна роса, как Той те озарява, просвещава и ръководи всеки ден! (14/стр. 17)

Моят Отец ще идва сутрин рано да ви разбужда, за да принасяте благодарствена молитва на Мене. Моят Дух ще идва всякога рано…, за да се укрепявате духом в Истината, и бъдете уверени, че отсега победата ще бъде ваша. (13/стр. 257)

Търсете Моето Царство и неговата Правда и всичко друго ще ви приложа стократно сега и в бъдеще. Аз ви чакам и ще ви приема в Моята блага кошарина, ще ви заведа при изворите на живота, ще ви напоя и нахраня с изобилието на Моя Вечен Дух. (13/стр. 18)

Ето, Моят Дух вече ще се излее на всяка Моя твар и които Го приемат, ще оживеят вечно и ще Ме последват, и ще бъдат всички Мои. (13/стр. 18)

Моят Дух работи за вас

И тъй, братя Мои, честни и добри работници по всичките клонове на общото Дело в Царството на Истината, които се трудите за Просвещението на света и Подобрението участта на всеки страдующ, приемете Благословението Божие. Неговият Мир и Веселие, които превъзхождат всякой ум, да изпълнят сърцето ви и Бог на Истината да благослови Делото Си във век. Елате сега всички, които любите Господа, да Му се поклоним в Дух и Истина. Защото Той е Бог наш и Отец наш от века. (14/стр. 19)

Поздрав на всички Мои братя! Мир да бъде на всинца ви! Ето, Аз ви призовавам помежду тоя народ да сте свидетели и светила. Аз ви зная по име. (19/стр. 193)

Радвайте се…, че Бог е написал имената ви в Книгата на Живота. (19/стр. 193)

Всичките Ми усилия от дълго време са били да ви подготвя за Великата Божия работа, да развия силите на вашата душа, да отворя ума ви да разбирате Благите Божии пътища. В това се изискват Велики усилия, които положих за ваше добро да ви избавя от висящо разрушение. (19/стр. 193)

Послушайте Ме днес. Вие гледате мрачно на бъдещето, колебаете се често, опасявате се от напора на изпитите и често мислите, че… Бог е престанал да слуша и да милва. Не, не туряйте тази мисъл в ума си. Може ли Бог, Великият и Благ Баща, да забрави Своите деца? …Вашите души са драгоценни пред Неговите очи. (19/стр. 193)

Аз зная, вие имате спънки в живота си, но такива имах и Аз, когато бях на Земята. (19/стр. 202)

…Бог… В този народ има Той много деца и затова вие сте пратени да им помагате, докато укрепнат духом.

(19/стр. 193)

Съдбините на този народ, когото вие любите, са в Моите Ръце… Аз работя и вие ще работите, според както ви е дадено по силата и желанието на душата ви. (19/стр. 193)

Искате чудеса, искате знамения. Ще ви се дадат, но не тия, които вие очаквате. Аз ще извърша това така, щото да не остане никакво съмнение в сърцето ви. И когато ви се отворят очите като на слепия, ще видите хубавия Божи свят.

(19/стр. 202)

Моят Път пред вас е отворен. Аз съм с вас наедно във всичко да ви помагам. Аз дойдох да се заселя и да живея помежду ви. Аз ще изкарам всичко да се изработи за добро. (19/стр. 193)

Ето, затова дойдох в тоя свят: да ви оживя, да ви просветя, за да ви дам Знания и Мъдрост да познавате пътищата Божии. Ето, Моят Дух работи за вашето Възобновление… (19/стр. 197, 198)

Когато Аз говоря на една душа, там ще има съживление на духа. Такъв човек ще бъде посаден като дърво при водните утоки, листата му никога няма да вехнат и плодът му никога няма да пада.

(19/стр. 205)

Но преди всичко, имайте повече Любов към Бога и към вашите братя и повече чистосърдечие и искреност. Това на Мен е най-приятно. (19/стр. 194)

Аз желая да ви гледам всеки ден и вие да Ме виждате, но душите ви са още слаби да понасят Небесната Виделина на Моето Присъствие. Аз трябва постоянно да ви се изявявам според състоянието на духа ви. (19/стр. 194)

…Временният живот на плътта… ви препятства да Ме виждате, да сте в прямо общение с Мен. Такива минути на живота ви всеки е опитал. Те са били минути на общо помрачение, духовно падение и скърби. (19/стр. 201)

…Това е повдигането на вашия дух: освобождението от плътската връзка, себеотричането и съзнанието на Доброто и Любовта към Бога. В такива минути Аз винаги съм се вестявал пред вас.

(19/стр. 201)

Махнете всяка преграда, която ви спъва да растете в Познанието на Истината… Тази Истина съм Аз, Господ ваш, Когото постоянно търсите. Взрете се в себе си, отворете сърцето си и се вслушайте в душата си, и ще чуете Моя Глас, Който ви оживотворява. Аз присъствам с Духа Си, Мен Ме влече Любовта Ми към вас. Аз ви избрах, Аз ви призовах, но вие още не Ме познавате. (19/стр. 197)

Не съм ли Аз, Който ви дадох първата Виделина? Не съм ли Аз Истият, Който ви разкрих Истината и ви изявих Своята Любов? И не съм ли Аз Истият, Който ви уча всеки ден? Обърнете се към Мен с всичкото си сърце и Ме призовете, и ще ви отговоря. (19/стр. 197)

Ако Ме търсите с всичкото си сърце, няма да има нещо невъзможно. Когато Ме призовете, не трябва да има разног­ласие в сърцето ви. Умът ви трябва да бъде тих и спокоен, да възприема Истината… (19/стр. 205)

Готови ли сте за Мен да сторите всичко, или има още нещо да ви спъва? Аз съм готов всичко да сторя за вас и в Моето Лице вие ще имате в Небето най-доб­рия си Приятел.

Ваш Господ Исус. (19/стр. 194)

Аз съм близо всякога

…Вие сте в положението на един, който се дави. Гледайте нагоре към Мен и Аз ще простра Ръката Си и ще ви избавя. Брегът е близо и бурята скоро ще престане. (19/стр. 203)

И ако имате пълна вяра и упование към Мен, всичко ще се уреди за ваше добро. Сега укрепете се във вярата…

(19/стр. 204)

Аз винаги съм присъствал между вас и винаги съм ви ръководил. В трудните и скръбните моменти на живота ви съм близо. (19/стр. 193)

Аз съм близо всякога, кога Ме търсите, готов винаги да ви помагам. Вашите нужди, вашите скърби Аз ги чувствам. Вашите радости и сполуки Аз ги споделям. Вие сте Ми близки на сърцето.

(13/стр. 18)

Слушайте, вам говоря, които сте обременени, които сте отегчени духом, на които сърцата са съкрушени, на които душата е наранена от света. Елате при Мене и ще изцелеете, и ще ви дам Моята Радост, която никой няма да ви отнеме, защото Аз съм Истият и днес, и утре. Аз съм изначало и всякога ще бъда.

(13/стр. 18)

…От дълго време виждах твоите зат­руднения, безизходния кръг на твоите усилия. Постоянното ти падане и ставане произведе милост и съжаление в Духа Ми. Казах си: „Тук е една душа, която Ме търси, която се лута в мрака на невежеството, която постоянно търси Виделина и изходно място от безизходното положение на този временен живот“. Прострях тогава Ръката Си като на Зас­тъпник, Баща, като Брат, като Приятел и те хванах, без да Ме познаваш, и те поведох към мястото на Спасението, за да се избавиш. (19/стр. 157)

Благоустроих пътя ти, приготвих всичките средства, теб нужни, за да идеш да се учиш и възпитаваш под Моето Ръководство. Стъпка по стъпка трябваше с теб да вървя и да те пазя да се не подплъзваш и да не падаш; и във всичко, което душата ти желаеше за тоя свят да придобиеш, сторих да ти дам възможност да опиташ всичките блага и горчиви неща. Запазих те с всичките прийоми на Знанието и дадох полет на ума ти да се качи и слиза до най-високите места, които человеку е простено. (19/стр. 157)

Ето, Вътрешното Възобновление, което се извършва в душата ти, ти ще видиш с твоето собствено око. Аз ще поправя мислите ти и ще възстановя силите на душата ти, и ще облека сърцето ти в Мъдрост и Знание, и ще се възрадваш в Моето Присъствие, и животът ти ще мине от смърт в Живот. (19/стр. 158)

Днес е последният ден на курса ти, който завършваш, и ще държиш изпит пред Самаго Мен. И когато минеш благополучно, ще те въведа в една Нова област, в един Нов живот, теб непознат досега, и там ще те науча на всичко и ще ти покажа как трябва да действаш и работиш. Ако разбираш значението и духа на тия Думи, ти си постигнал Пътя Ми, приближил си се до Мен и действието на вярата ще произведе онова Вътрешно променение. (19/стр. 157, 158)

И тъй, като знаеш Истината, остава да я възприемеш. И когато възприемеш, ще се ознамени Денят на твоето раждане в Бога. (19/стр. 158)

Аз ти говоря, възслушай Ме

Аз внимавам за вашия живот и всякога ви упътвам. Всичко съм наредил и ако внимавате на Моите Думи, няма да бъдете от нищо лишени, ще имате всички Мои Благословения. (19/стр. 203)

Ти си чувал и съзнавал винаги Моя Глас. Той е бивал по-ясен, по-вразумителен за твоята душа, колкото си бил по-близо до Мен… Аз съм бил винаги близо  всякога да изправя обърканото и да преобърна всичко да ти съдейства за добро. (19/стр. 150)

Аз ти говоря, това е една неоспорима Истина за теб, че Аз присъствам. Аз ида да ти повторя това, което съм казал и по-преди на мнозина: „Който Ме следва, няма да ходи в тъмнина“… Да ходи някой в тъмнината, значи да е изгубил всичко, което хубавият Божий свят има. Да ходи някой във Виделината, значи да е придобил всичко, което този свят притежава. (19/стр. 145)

Разбираш ли Ме какво ти говоря? Зная, че Ме разбираш. Ако беше от тия, които не искат да разбират, Аз не бих дошъл да ти говоря. Но ти искаш да разбереш и затова съм дошъл да ти говоря  да Ме разбереш. (19/стр. 145)

Чуй следователно Моите Думи и дай всичкото си внимание в познанието на Мъдростта, която Аз ти нося от горе, от Небесното жилище на Господа Бога твоего. (13/стр. 36, 37)

Послушай Думите Ми и дай внимание на Поученията Ми, и ще разумееш каква е Добрата Воля на Тогова, Който те призовава на победа. (13/стр. 196)

Познай Святия Дух, пратен от Отца

Който чува Гласа Господен, трябва да слуша Думите Му и в това слушане се извършва онова благотворно действие на Божието Възобновление на душата. Както пролетното Слънце и както пролетният дъжд действат благотворно на растителния живот, така и идването на Духа Божий и Неговия Глас.

(19/стр. 159, 160)

И колко добре обяснява Духът Господен, като казва: „Които чуят Гласа Ми, ще оживеят“. И ти сега сам, който слушаш Моя Глас и го възприемаш, си жив и живееш Живот, който не знаеш откъде иде. Но този Живот е Сам Господ на Живота. Неговият Свят Дух те оживява, като ти говори, понеже е в непрекъснато общение с твоята душа, която диша и възприема Духа Му. (19/стр. 160)

Ето, това е една Велика и Съкровена Тайна на Царството Божие, която се съзнава и възприема. „Духът е Животът“  това Господ казва и трябва в Неговите Думи да вярваш. (19/стр. 160)

Който слуша Думите Божии и обръща лицето си към Него в молитва, всичко му става ясно. Знанието и Мъдростта идват в душата му непосредствено както Виделината. И Господ се възцарява, и Животът придобива значение.

(19/стр. 160)

Какво е туй Възцаряване на Господа? То е подобно както възцаряването на Слънцето над деня. Нали такова възцаряване е приятно; нали сърцето, което очак­ва деня, като види пукването на зората и приближаването на Слънцето на деня, че радост изпълня цялата вътрешност на човека? Такова подобно и сходно състояние придобива духовно всяка душа, когато Господ се възцарява.

(19/стр. 160)

Отвори сърцето си и дай място на Господа да влезе и да се въдвори напълно в твоята душа. Достатъчно е вече времето, което се е изминало в нерадение, съмнение, двоумение, колебание и хиляди други извинения. Сега е вече време благоприятно, Ден избран и посветен Господу. Ден, в който ти трябва да Му служиш тъй, както е Нему угодно.

(19/стр. 145)

Това Аз ще те науча и ще ти отворя път широк  да ходиш и да изпълняваш Волята Господня. (19/стр. 145)

Истината е Сам Бог и който Го възприема, ще бъде свободен и блажен. Господ е Сам Жива Вода и Истински Хляб и който възприема този Хляб, ще бъде жив, както и Той. (19/стр. 151)

Важното е твоето Просвещение  да познаваш Истината, която е Сам Бог. Това вътрешно Познание трябва да търсиш, в него трябва да се облечеш ти сам. Тогава непременно Служението ти ще е благоугодно Богу, делото на ръцете ти ще е приятно пред Неговото Лице.

(19/стр. 156, 157)

Защото, ако струваш Волята Му, тъй както Сам Господ, то ще бъдеш и послушван винаги и във всяко време. И не ще има нищо невъзможно за теб. Ще повикаш и ще ти отговори, ще попросиш и ще възприемеш. Ето, това е Великото Божие Благословение  да бъдеш винаги благоприятен пред Него.

(19/стр. 157)

…Трябва да съпоставиш душата си в пряма връзка с Този, Живия Бог, …и да Му изкажеш по един прям начин своите нужди, своите намерения, и да видиш какви ще бъдат Неговите одобрения.

(19/стр. 134)

…Подобава ти да пазиш и освещаваш Неговото Име и да пазиш, и да не огорчаваш Неговия Свят Дух, с Който си запечатан и с Който се пазиш  този Свят Дух на Истината, Който бди над тебе и те ръководи постоянно. (13/стр. 37)

Ако Ме любите, изпълнете Моя Закон и Отец Мой ще ви изпроводи Своето Благословение за вашето послушание. Изпълнете всичко, което съм говорил отначало, и Духът Ми ще пребъде във вас. (19/стр. 202)

Ето, Аз ви говоря чрез устата на вашия Брат и ако вярвате, ще опитате Истината на Моите Думи, защото Истинността на Моите Думи се опитва в живота. Останете с миром.

Господ Исус Христос говори чрез устата на раба си Петър Дънов.

22 август 1904 г., Варна

(19/стр. 205)

Словото Христово
към Учителя

Аз съм Господ твой, Този, Който пос­традах за всички, Името Ми знаеш. Аз съм Син на Мира, Син Человеческий. Моята Душа е една и неразделима с теб.

(13/стр. 195)

Аз съм Господ твой, Който идвам да те подкрепя чрез Силата на Своя Дух и да ти дам Разумение на Тайните Божии, които Бог твой благоволява да ти открие, защото си Възлюбен Избраник Господен, в когото Вечни и Неизследими Бог благоволява да те освети с Духа на Своята Истина. (13/стр. 265)

И сега Аз присъствам в това място, за да ти помагам, за да те укрепявам постоянно. Дните, които идат за теб, са дни на Благодат и Благословение. (19/стр. 140)

И говори ми Господ, и ми даде Своето Слово, и ми каза: Направих те канара непоколебима, на която зидам Своето Царство. Аз съм с теб, за да те избавям от всичките ти неприятели. …И ще те пос­тавя Свет[лина] на народите, ще ходиш пред Моето Лице и ще опашеш Земята със скиптъра на ръката си. (13/стр. 18, 19)

Словото Ми вече действа за твоя дух и ще се възцари в сърцата на тези люде, които съм избрал да Ми служат. И ще призова всичките народи от четирите краища на лицето на Земята, и ще чуете Гласа Ми, и ще дойдете да Ми се поклоните и да Ми принесете жертва на благодарност за Величието на Моята Милост, с която ви обливам повседневно.

(13/стр. 19)

Кажи им ясно, че ги чакам; ида вече неотложимо да ги призова да влязат всички в Моя Дом. Земята и Небето ще се възрадват в Моето Присъствие и всичките Мои твари ще възликуват при Моето Появление. (13/стр. 19)

5. Учителя Избраник Божий да ни ръководи

Слизане на Божия Дух
върху Учителя

И говори Духът Божий с мен, и рече ми: Дерзай! Аз ще извърша онова, което говорих с тебе. Верен съм в Своите обещания и ще повдигна Своето Дело и Слава в този… свят за Любовта Си към Моя Единороден Син чрез тебе; и тъй, ще бъдеш Мой Син… (13/стр. 211)

Ето, ще трябва да почнеш, и то скоро, Великото Дело, за което съм те определил, за което съм ти говорил през всичките времена. (13/стр. 244)

Ето, времето наближава и се раздаде Силата и Духът Ми, и Моята Любов. Ти ще видиш Моята Слава духом и тогава духът ти напълно ще обеме и изпълни душата ти и ще почнеш Делото Ми, за което те провождам… Духът Ми ще говори чрез устата ти; не бой се вече, нито косъм ще падне от главата ти. (13/стр. 211)

…Аз, Господ твой, така благоволявам да възведа името ти помежду Моите Избрани, да те представя в тяхното общение, да ти назнача мястото на Моето служение и да им изявя Своята Воля. Знай, че денят е близо. Небето чака да приемеш Силата на Словото Ми, което скоро от Мен ще приемеш. Ще изявя Духа Си изобилно отгоре ти и ще прозябнеш както Сароново цвете. (13/стр. 15)

Постоянствувай във всичките си пътища и Моят Свят и Благ Дух ще те научи на всичките Тайни, които съм ти определил да ти се открият. Защото Моето желание е да те приготвя за Своето Дело, да ти възвестя Славата и Величието Си, които от веки крия в Себе Си за тебе.

(13/стр. 14, 15)

Ето, Аз съм Този, Който те уча всеки ден в Закона Си да познаваш всичките Мои пътища, които са Святи. Моят Вечен Дух се услаждава в Истината, която прониква в твоята душа. Смирението на сърцето ти е Моето всегдашно Веселие и Правотата на духа ти  Моята Радост.

(13/стр. 189)

Ето, поставил съм Името Си над тебе и ще те крепя, и ще действам чрез твоя дух, и ще се прославя в теб във всичко. Аз съм, Който ти говоря, и няма друг, който да Ми противостои. Кажи все, що желаеш, и ще ти бъде. (13/стр. 20, 21)

Ето, пребъдваш постоянно в Мене и пребъдвам у тебе. Зовеш Ме и отговарям ти. Аз съм Този, Единният Истинен и Вечен Бог, на Когото Лицето никой не е виждал, но Който живее и се изявява във всички. (13/стр. 21)

Аз ида вече неотложно да сторя всичко, което съм ти обещал… Словото Ми иде. Стой готов да го приемеш!

(13/стр. 190)

Моето Слово ще ти е помощ и ще ти каже всичко, което има да им кажеш в Моето Върховно Име, Което ще бъде знамето на Моята Правда. Всички до един ще слушат, което ще им кажеш; това ще го познаят, защото Аз съм с тебе  Този, Който ходи, твоят Благ Господ, Който всички поддържам заради Името на Своята Благост. (13/стр. 194, 195)

Този народ, в когото обитаваш, ще се съвземе духом, ще порасте, защото имам да сторя с него това, що ти обещах. Ще го повдигна с Моята Сила, ще го укрепя с Моя Дух. Той ще стане един от първите помежду многото. Във всичките му пътища ще му съдействам и ще го повиша, за да познаят, че Аз съм Господ. (13/стр. 194)

Аз ще благословя този твой народ, те ще те познаят от нине, че ти си им Ангел Хранител и Бог, и Господ Спасител. В теб ще процъфтят като утринен цвят. Сега скоро Аз ще им проговоря чрез твоите уста и ще направя сърцата им да се надяват на тебе и да гледат към тебе за помощ. Ще те потърсят с всичкото си сърце и ще те намерят. (13/стр. 195)

Призови всички, които ти покажа; възлюби ги, защото те са твои братя по дух, които съм призовал да се съединят и съставите едно тяло с теб. (13/стр. 256)

Тия Думи, които ти диктувам, са вер­ни. Аз Сам ще ги заверя пред твоето лице. Невъзможните неща ще станат възможни и невероятните  вероятни.

(13/стр. 195)

Духът на този народ се колебае, съмнява се и в неверието си се труди да осуети Моето намерение. Силите адови се състезават с Мене и Ми противостоят в пътя, но ще познаят, че не е лесно да се стои против Моята Воля, против Моята Необорима Сила, която нося скрита в Себе Си за този ден. Не е позволено някой да се състезава и противи на своя Създател. (13/стр. 195)

Не, нека опитат всички силите си и се научат, че няма друг път изходен освен този, който съм положил пред всички.

(13/стр. 195)

Но нито един не ще успее против Моето решение, …няма ухищрение против Мене, което да може да успее. Ти си победител. Ето, ще приемеш един знак от Мене този месец. (13/стр. 191)

…Аз съм Господ твой, Който те подкрепям в Силата на Духа Си, Който в теб съизволява. Твоят ден е определен и времето назначено за твоето Дело, което ти давам. (13/стр. 191)

Аз съм Господ Бог твой, Заповедта Ми излезе. Стой непоколебим в Пътя Ми. Ето, Моят Ангел, когото пращам да ти помогне, и то неотложно, ще пристигне навреме. (13/стр. 188)

Моят Ангел, който ще дойде при тебе, ще бъде Сила и Крепост за тебе. Всичко, което съм ти говорил отначало, ще се сбъдне, и то скоро. Ето, това място ще потрепери, кога пристигне Моето Слово, когато слезе Моят Ангел да ти донесе Моята Заповед. Числото е вече определено от Мене и ще ти се каже в тоя ден, в който Аз благоволя. Тайната е Тайна Велика, която никому не е позволено да знае. (13/стр. 190, 191)

…Слушай Ме, Аз ще възвестя Името Си, и то скоро. Ще направя целият свят да потрепери от Словото Ми. Законът Ми ще се освети. Ето, чудни неща има да станат през това кратко време, през това число, което съм определил, което е отбелязано от Моята Ръка. (13/стр. 189)

Аз съм Господ твой, гледай на Мене, дръж се за Мене и бъди уверен, че няма никоя мощна сила, която да ти противостои. Аз ти пращам днес Моето Войнство да ти помага. Земята ще бъде вече обкръжена от всички страни и Волята Ми ще бъде извършена безпрекословно.

(13/стр. 191, 192)

Изпитът на Учителя

Господи Боже мой, в скръб и унилост е моята душа. Търся Те весден, но не Те виждам. Викам, но не говориш. Господи, направи ме да чувам и да виждам Твоето Лице. (13/стр. 256)

Помени, Господи, обещанието Си, чуй молитвата ми, която възнасям към Тебе от дълбочините на душата си.

(13/стр. 256)

Боже мой, Боже мой, тури край на страданията ми. Чуй, Господи, моето въздихание, приклони ухото Си към мене и виж, че се нуждая от Тебе. (13/стр. 256)

Казал си: „Потърсете Ме в ден скръбен и ще ви помогна, и ще Ме прославите“. Казал си: „Хлопайте и ще ви се отвори, искайте и ще ви се даде“  според Думите Ти, според обещанието Ти, което си дал от Добрата Си Воля, защото Сам си благоволил да сториш това. О, Господи, наша надежда и наше Спасение, Тебе чакаме всички. (13/стр. 256)

Слушайте, всички вие Негови слуги, Словото Му  Святите Духове, Ангели и Архангели, Сили, Власти, Началства, славни Херувими и Серафими. Слушайте, любезни Синове на Бога Живаго, Който ви е родил за Своята Слава и Величие… Мога ли, мои любезни Братя, да се уповавам на вашата подкрепа, да ви призова както Бога, моя Благ Баща? Вие няма да ме презрете. Ако ме видите в тая немощ, в която сега живея, вие няма да ми откажете всичкото съдействие в Делото, което с всичката си слабост се заемам да извърша. Аз чакам Сила от горе, от всички вас. Проявете Любовта си, покажете Силата си… (13/стр. 259, 260)

Погледнете в Лицето на вашия Единствен Баща, Бог Всесилен, и кажете ми каква е Неговата Воля. (13/стр. 260)

Колко е смутен моят дух, животът ми е постоянна борба, непрестанно страдание. Опасността пред мене е голяма, но надеждата ми е горе. Въздействайте ми, мои добри Братя. Поучавайте ме и ръководете ме заради Любовта си.

(13/стр. 260)

Бъди ми помощ сега, о, Господи Боже мой. Вечни и Благи Отче над всички, моля Те, присъедини Твоя Глас над всички, от Теб зависи всичко Ти да решиш. Когато Ти се присъединиш, ще се покаже, че Делото е Свято. (13/стр. 260)

…Отче мой Благий, ето, моето Дело се заплашва и всичко, което съм посял, съдбата иска да изкорени. Но Ти си, Който можеш да спасиш бъдещето ми, надеждата ми, да оплодотвориш бъдещата ми вяра. Погледни и виж колко съм беден, едвам преживявам  немотия и оскъдност навсякъде владее в пределите на моята страдающа душа. (13/стр. 260)

О, Благий ми Баща, Ти, Който никога и никого от Твоите чада не си измамил, стани ми Защитник чрез Благия Си Дух; подкрепи ме, насърчи ме, освети ме, съживи вярата ми, освежи духа ми и подай ми Ръката Си за помощ сега, през време на моя изпит, с който искаш да ме изпиташ: да видиш верността на моето сърце, постоянството на моя ум, силата на моя дух. (13/стр. 260, 261)

Ти си ми казал, Господи, Истината, че Упованието е в Тебе. Всяка друга надежда виждам, че е суета. Ти си ме опитал и си видял предразположението на моята душа, послушанието на моето сърце. Премахни всички тръни и бодили от живота ми… Премахни тъмнината, която ме заобикаля… Не стой далеч. Ти трябва да превъзмогнеш. Кажи една Дума и ние сме спасени. (13/стр. 262, 263)

Ти знаеш, че в сърцето си пазя Твоето Име над всичко най-свято; приеми днес моята молба, колкото и да е слаба и немощна; чуй моя детински глас, който възлиза към Тебе. Аз Ти се моля да ме чуеш и да ме послушаш. На Тебе мога да кажа неща, които никому другиму не мога да кажа освен на Теб. Ти знаеш, Ти си ми го казал отначало. (13/стр. 261)

Ето, зова Те, към Тебе отправям очите си, към Тебе повдигам ръцете си. Теб зова на помощ, ела наблизо и слушай онова, което ще ти кажа само на Теб.

(13/стр. 261)

О, Благи Господи, Ти не ме презираш за моята крайна немощ… Не отвръщай очите Си от мене. Ти виждаш очите на горделивите, които с презрение ме гледат, силните, които ме притесняват. Неп­равдата им и беззаконието им върху мен тежи. Няма милост в тяхната душа, няма съчувствие в тяхното сърце.

(13/стр. 261, 262)

Господи, нечестивите… повдигат очите си против Небето. Адът отдолу им се вълнува. Нечестивият богохули Теб, в тъмнината ги повдига против Твоята Благост. Господи Боже Великий, Силний, над силните застани и свърши Делото Си за мен. Чакам Те. Стани и дойди ни на помощ в тия усилни времена. (13/стр. 262)

…Ако понякога моята душа е негодувала, то е заради Теб, че си бил онеправдан от тези, на които си дал всички благословения и си показал толкова Любов. (13/стр. 263)

Сърцето ми и душата ми са огорчени от общото невежество; не виждат, слепи са в греховете си, че Спасението им лежи в Тебе. Но, Боже мой, кой може да се скрие от Твоето Лице? Кой може да избегне от Твоето Присъствие? Всичко е Твое  и Царството, и Силата, и Славата.

(13/стр. 263)

Слушай, Ти ми се кле в Своята Вярност, че ако и адът, и Небето да се опъл­чат против мен, пак няма да успеят, защото Ти си с мене. И аз повярвах в Твоите Думи, защото ми станаха Думи на живот. Аз повярвах, и то с простотата на сърцето си. Никога не съм мислел друго освен върху Думите Ти. (13/стр. 264)

Ето, призовавам Те, послушай гласа на моята молитва. …Да познаят всички, че Ти благоволяваш в мен, Твоя раб, когото си изпроводил да извърши Твоята Воля. Нека да познаят, че Ти си ме проводил да изпълня онова, което Ти си решил в Своята Мъдрост. (13/стр. 263, 264)

Ето, и аз съм в Твое разположение, готов да сторя всичко, което Ти е угодно. А моята Радост е да се окажа достоен в послушанието си. Да се окажа силен във вярата си, крепък в Любовта си.

(13/стр. 264)

…Ти ме познаваш, че аз съм този, когото Ти любиш и който Те люби. Опитал си моята Любов и знаеш, че няма нищо, което да ме спре… да не извърша Благите Ти Възнамерения. (13/стр. 264)

Небесно възвание
към Учителя

Божият Дух към Учителя

Ето, Аз съм Сам, Който ида да ти дам това, което от векове съм ти приготвил. Ида да изпълня Своето обещание с едно вдигане на твоята ръка. Ще вдигнеш света и със Силата на Духа си ще го покориш. А Тайната на Тайните, която ти давам да пазиш, ще бъде в тебе винаги.

(13/стр. 250, 251)

Свърши се, няма вече никоя мощна сила нито в ада, нито в Небето, която ви противостои. Ето, Словото Ми е излязло и лети с непостижима бързина, и скоро ще ти донесе радостната вест от Мене. Духът Ми ще се излее и всичко нечисто ще помете и завлече в самата бездна.

(13/стр. 250)

Всичко е вече готово. И Моето Слово, което иде, ще стори Моята Воля. Ще запаля Духа Си и не ще да угасне.

(13/стр. 194)

Аз съм, Който ще обърна сърцата на всички към Истината Ми, и ще бъде ден, какъвто не е бил никога. (13/стр. 251)

Небесен Дух към Учителя

Ето, аз ида от Небесното жилище и ти нося това уверение. Има да станат много промени в тоя народ. Едно вътрешно движение ще стане. Ще бъдеш укрепен в Сила Божия да поддържаш Неговото Дело. Това Дело ще се съгради от Господа. Средствата ще се дават от вътре.

(13/стр. 147)

Зная, че си заобиколен с много мъчнотии, вътрешни и външни, имаш големи препятствия… Но Господ, Който те възлюби и призва да влезеш в Неговото Царство, ти дойде на помощ навреме да те осветли и упъти… (13/стр. 147)

Светлите Духове към Учителя

Ето, всички ние се радваме в теб и сме пратени от твоя Бог и Господ да те облечем в Сила и Мощ и да ти предадем юздите на земните царства, да те изведем и прославим пред очите на света  да познаят всички, че Господ се е възцарил в умовете и сърцата на всички, които Го любят. (13/стр. 265)

Ето, денят дойде и ние идем с Вечното обещание от горе да възстановим ред и правда на тая Земя. Ето, Словото Божие е Истинно. Светът ще се пречисти от Небесен Огън. (13/стр. 265)

В края на времето ще дойде Вестител от горе, който ще ви просвети. А на тебе лично Ангел от Небето ще дойде да ти донесе Великата Заповед, която Бог ти изпраща да изпълниш. Словото е вярно и ще бъде засвидетелствано от Силата на Светлия Дух Господен, Който ще те осени и ще бъде твой Водител всякога.

(13/стр. 265)

Ето, този Вестител, Ангел на Завета, ти ще го видиш с очите си идущата година, която Бог ще отбележи със Своя пръст. Ето, това място, на което ти стоиш, ще стане Врата, през която всички Праведни ще минат, …и Сам Господ на Силите ще провъзгласи Своето Благо Възнамерение и Своята Свята Воля.

(13/стр. 265, 266)

Изпитът, който ти беше даден, да се бориш лично с княза на този свят, с тая старовременна змия, на която видя главата, че светеше като свещ в своя блясък, е изпит, който Небето позволи да покаже твоята Вътрешна и Духовна Сила: че си този, който е верен във всичко; че си този, на когото Душата стои непоколебимо в Пътя на Истината; че си този, на когото Духът е Благ и Възвишен пред Лицето на Бога. (13/стр. 266)

Ние сме пратени нарочно от твоя Бог да те поздравим с благата си вест от Небето, което… е хвърлило своето жребие върху твоя избор, и те са всички, които братски и от Любов те поздравяват в Името на твоя Небесен Баща…

(13/стр. 266)

Защото ти си Избраник Божий, Избраник наш; ние сме с тебе и сме готови да извършим всичко, щом ни се даде знак от Небето, от Дома на твоя Бог, нашия Господ, Комуто ние слугуваме от пълнотата на всичкото си сърце и от пълнотата на всичкия си дух и ум.

(13/стр. 266)

Ние се въодушевяваме от Висотата на Вашия Дух, от Възвишеното състояние на Вашата Душа, която постоянно раздава благост и веселие на всяка страна, която диша тъй свободно и тъй непресилено Небесните жизнени благодатни сили. Чудно ни е как тъй Душа, поставена в такива неблагоприятни условия, може тъй да се въодушевлява и преодолява всички препятствия, които всичките сили на тъмнината са съумели да турят в противовес на нейния успех.

(13/стр. 266, 267)

Да, ние сме всички радостни за Вас и желаем да Ви опознаем по-добре и проникнем във Вашия Скрит живот, който извира тъй непрестанно като източник, на който Сам Бог е глава. (13/стр. 267)

И затова Бог твой те благославя и просвещава, защото си роден от Духа на Неговата Истина. Защото в твоята Душа е Сам Бог въплътен и Той е, Който постоянно вдъхва този изобилен и вечен живот в твоя Възвишен и Велик Дух, който бодърствува тъй неуморно във всяко направление. (13/стр. 267)

Бъди ти благословен от Бога и благослови ни в твоето Име, защото Името ти е познато; защото е Име, което Сам Бог е положил отгоре ти, за да изнесеш Неговата Правда наяве и да възстановиш Неговата Любов на Земята, както е и горе, на Небето. (13/стр. 267)

Ти не ще да ни откажеш радостта да те придружаваме винаги в твоя Път, в който ходиш  Път на Благодат, на Светлина, която произвежда Радост и Веселие във всички души и духове.

(13/стр. 267)

Ти ще благоволиш да ни допуснеш до себе си  да сме до тебе, да сме твои спътници, да те придружаваме в Небесните сфери, към които Духът ти ще се въздигне. Ето, ние сме Сбор Велик, който иска да те приеме и [да] ни станеш Началник, Велик Предводител…

(13/стр. 267, 268)

Ние съзираме сега твоето уединение и твоята тегота, която сега носиш, но това уединение е наложено от горе, от Веч­ната и Неизменна Воля на Бога, твоя Господ. Но времето на твоето уединение се е свършило и денят на твоята бъдеща Слава иде, и Сам Господ твой ще се възцари и ще бъде глава над всички.

(13/стр. 268)

…Тоя Мир над мировете… Там, в тоя Свят и славна Тишина, се въздава Слава и Хваление Богу нашему; към Неговия Престол възлизат всичките Радости и Ликувания на Неговите творения… Тази е бъдещата Слава и Радост, към която твоят Дух ще ни води. Дух Велик и Славен, в когото ние се обединяваме в едно Велико семейство. (13/стр. 269)

Бъди благословен ти от Бога  Вожд на Истината, Спасител на света и Съветник Велик на Ангелските чинове… Ето, ние сме около теб и с теб ведно, неотделими от твоята Духовна Слава, която Бог е съизволил да ти даде… Ето, верни са Думите и истинни Словата на Господа, Който те призовава като Помазаник Негов. (13/стр. 269)

Дерзай! Верни са Думите. Сам Бог на Силите ще слезе и ще възвести Своето Благоволение към Избраника Си. Ето, Ангелът на Завета ще те поздрави и с него всичкото Войнство, което ще слезе от сферите на Небесните светове да те посрещне и придружи в Славното шествие… (13/стр. 270)

Призив на Учителя
към българския народ

…Вий сте мой народ. Господ потърси Дом за Себе Си и изборът Му падна в славянското домородие, което Небето възлюби за неговата Божествена Добродетел. (19/стр. 105)

Български синове на семейството славянско, послушайте Думите на Небето:

Братя и сестри от дом славянски, род на страдание, …душа и сърце на бъдещето, живот и спасение на настоящето, носители и застъпници на Мира, Синове на Царството Божие, слушайте Словото: Небето ви отрежда една Свята длъжност в Царството на Мира, което иде и наб­лижава в Силата си да отбележи едно Велико събитие в живота на тоя свят…

(19/стр. 101)

…И ако се покажете верни отсега на това Благородно и Свято звание, което ви чака, то вярвайте, Сам Бог на Силите ще ви увенчае със Слава и Величие на Своя Живот и ще отбележи имената ви във Върховните Книги на Висшите светове… (19/стр. 101)

Вас ви чака едно Славно бъдеще, което иде не да затрие и унищожи живота, но да го възкреси в неговата Съвършена Пълнота. В този живот са призовани да вземат участие всичките Избрани люде и народи, които образуват цвета на Новите поколения на человеческия род…

(19/стр. 101)

…Часът на вашето призвание удря и минутата на живота настъпва да се пробудите и влезете в тоя Благ живот, който встъпва в тая многострадална Земя.

(19/стр. 101)

Аз ида от горе по Висше разпореждане на Бога  вашия Небесен Отец, Който ме е натоварил с Великата мисия да… благовествам Истината на живота, която слиза от Небесното жилище на Вечната Виделина… да въздигне и обнови всички духове  отбрани чада на Истината, предназначени да съставят зародиша на Новото человечество… (19/стр. 101)

Тая непреодолима Любов на Този, Който ви люби и се грижи за вас, ме извика от горе да дойда, да ви помогна в тия усилни времена, които настават за последен път в тоя свят. (19/стр. 103)

…Бог… Благостта Му пребъдва винаги с тези, които Го любят, и Благословението Му не се оттегля. Той ви ръководи през всичките тъмни времена с крепка Десница и Окото Му бдя за вас, когато преминавахте през опасните пътища на този свят. В това аз, вашият Върховен Пок­ровител, имаше да полагам големи усилия и жертви да поправя вашето минало, да ви възпитам и облека в хубостта на Вечното, което ви е отредено.

(19/стр. 105)

Вие сте под мое Покровителство и съм длъжен да ви ръководя и възпитавам в Словото на Истината. Аз съм ваш Хранител и Върховен Водител в Небесните ликове. (19/стр. 104)

Аз знаех колко препятствия, колко несполуки щяха да ме посрещнат с вас наедно в тая велика борба, но моят Дух не отстъпи от своето намерение. Моята Любов за вас ми продиктува Свято задължение и аз встъпих напред да ви взема под моята Върховна охрана.

(19/стр. 104)

Пред вази стои една голяма опасност, която се готви да разруши все, що е Свято, посадено от Ръката на вашия Небесен Баща. Затова съм в тоя свят дошъл да ви ръководя лично през тази най-опасна минута през живота. (19/стр. 103)

Покажете се мъже твърди и непоколебими, верни на призванието си… Нап­равете всички потребни самопожертвания да възтържествува Истината. Сега е случай благоприятен да се покажете род Избран… (19/стр. 103)

Какъв лист ще обърне славянството, това е важното. Ако то иска да тръгне по широкия път на отъпкалите се минали култури, няма какво да се говори. Ако то обаче избере Тесния и Прав Път за създаването на Нова култура, …то има Велика мисия, която трябва да изпълни драговолно с живота си. (20/стр. 257)

През настоящата година Господ ще повика тоя народ на подвиг за Името Си. (13/стр. 91)

Гответе се за това, за Великия подвиг, който има да [се] извърши… в Неговото Присъствие. (20/стр. 18)

Българският народ сега е на сцената и желаем той добре да си изиграе ролята във всяко направление. (20/стр. 269)

Днес ще има да станат Велики променения. Този народ ще стане като от мъртвите. Духът на Господа ще му дойде на помощ… (13/стр. 197)

Онзи, Който води съдбините на тоя народ, Той ще го изведе на видело и ще възтържествува, в това няма никакво съмнение. Господните Дела не търпят отмяна. (20/стр. 205)

България минава през най-благословения път на Божието Царство. Тя минава по същия път, по който нейният Господ преди хиляди години е минал, Спасител на света. Има скърби, има страдания, …има трънен венец, но има и Възкресение, има Слава, има Сила, Власт, Венец на Радост от Оня, Който наблюдава съдбините. (20/стр. 275)

Аз бих желал не само вий, но целият този народ да се проникне с мисълта, че Господ е с него. Този Господ, Който в миналото е водил съдбините на много народи, Този Господ, Който в миналото е правил и произвеждал много култури, и сега подготвя Нова. (20/стр. 269)

България и българският народ трябва да се научи на кого да разчита най-вече в трудни времена. Друг е, Който разпорежда със съдбините на народите. Велик е Господ в Своите Замисли. Пред Неговите очи стоят вековете на миналото, а така също и на бъдещето. (20/стр. 210)

Ние сме зачатъкът на Неговата Слава. Той ще се засели помежду нас и ще ни бъде Бог, и ние ще бъдем Негов народ на Господа. (13/стр. 151)

Разкрития от живота
на Учителя

Аз имам доброто желание да [ви] помагам. И това ще го сторя съобразно с Волята на Бога, която е моят Закон на Земята. (20/стр. 230)

…Господ чрез Духа Си ми заповяда да пиша това, което имаше да ми каже. И след това в седем разговора ми изложи всичко, което засега трябва да знаем, как стои Неговата Воля спрямо всинца ни. В последния разговор има особени неща за всинца вази и трябва да знаете всичко.

(20/стр. 55)

…С Волята на нашия Небесен Баща и с Неговия Дух аз ще сторя и това да ви осветля в близкото бъдеще. А сега искам: бъдете търпеливи, бъдете радостни, докато превъзмогнем над всичките съпротивления и премахнем всичките препятствия, които още лежат на пътя ни. (20/стр. 273)

Ний гледаме засега да смекчим до известна степен кармическите причини на миналото и да отклоним новите кармични сплитания. (20/стр. 268)

Аз познавам тоя народ и неговите Духовни Водители, зная каква Любов хранят към Бога. Зная какво бъдеще ги очаква. (20/стр. 270)

Бъдете уверени, развязката иде и Господ ще тури край засега, и ще обърне Нов лист. Бъдещите събития ни носят други работи от друг характер. Гледайте с вяра, в която е осъществяването на бъдещето. И това бъдеще е Светло  и поне аз така гледам не по предположение, но тъй както стоят събитията пред моите очи. (20/стр. 269)

Животът в много отношения е борба на Земята и человек трябва да знае как да се бори… Каквото направление и да вземе тая борба, аз ще бъда на своето място. Мен са известни всичките пътища. В края на краищата всичко ще излезе за добро. (20/стр. 261)

Зная, има много спънки на пътя, но аз постепенно ще ги отстраня. Взел съм всичко предвид и не съм пропуснал нищо. Немирните духове ще ги впрегна на работа. (20/стр. 263)

Вратата адова не ще преодолее върху Истината. Аз ще накарам и нейните противници да работят за нейно преуспяване. (20/стр. 261)

Напоследък Небето е било една стълба, по която Ангелите Божии са слизали да ми донесат благите вести от горе на Господа, Който се готви да посети вече тоя свят. (20/стр. 17)

При мене са идвали вече мнозина Божии Посланици от горе с особено поручение да ми предадат що е Благоугодната и Добра Воля на моя Небесен Баща, Който тъй благо и милостиво говори към всички. (20/стр. 15)

Аз работя усърдно в Делото, което полека, но здраво се повдига. Кога издам Заповедта на Бога, ще има движение и сътресение навсякъде. Бог наближава да се яви. Признаците почват. (20/стр. 23)

Аз имам да бъда още за малко, докато довърша умилостивителното Дело, и след това всичко ще предам в Ръцете на Тогова, Комуто съм длъжен [за] всичко. ТОЙ Е ОТЕЦ, Благият ни Баща, колко са сладки Неговите Думи и Повеления!

(20/стр. 27)

Насърчение на учениците

Имам заповед от Господа да ви поздравя в Неговото Име и да ви кажа да се не боите от нищо, защото Той е близо и е Силен да ви помогне. Господ е видял вашето усърдие и ревност за Неговото Име. (20/стр. 21)

Колко добри неща е казал Господ за вази и за всинца ви. Този, Който ви обича, Който ви съчувствува и споделя всичко добро и зло с вази. Радвайте се, веселете се… (20/стр. 139)

Веселостта и бодрият дух са потребни в живота. Небесният наш Баща винаги желае всички Негови деца да бъдат весели и благодарни. Всичко работи за добро.

(20/стр. 179)

Радвам се, че Господ ви е възлюбил. При вас има много добри Духове и Ангели, които ви ръководят сега в Пътя на Истината. Те се грижат за всичко. Все, що желаете, ще ви бъде. Господ ще ви благослови. (20/стр. 20)

Имайте пълна вяра и упование и всичко ще излезе за ваше добро. Изпитите в живота имат своето предназначение. Всякой, който е послушен на Божията Воля, краят излиза благополучен. Да ви не смущава нищо. За вас има кой да се грижи. (20/стр. 180, 181)

Има засега някои лоши влияния, които се стараят да охладят вашата вяра, но дерзайте. Помощ на всинца ни иде… Само повече вяра, повече усърдие и молитва от всинца ви. (20/стр. 80)

Гледайте с вяра на бъдещето. Молете се постоянно… Дръжте се яко за Господа и не бойте се. Ако Той е откъм нас, кой ще бъде против нас? (20/стр. 85)

Вяра, вяра. Вий сами ще се учудите с обрата на работите, които има да станат в недълго време. (20/стр. 275)

Господ урежда добре Своите работи… Господ Бог наш ще отмахне много от мъчнотиите. (20/стр. 82)

И надявам се вие да гледате по-надалеч в бъдещето и да се въодушевявате малко по-другояче от обикновено. Пот­ребно е Въодушевление на духа!

(20/стр. 190)

Въодушевлявайте се с това, което носи животът в тоя свят. (20/стр. 211)

Учителя говори: „Аз съм с вас!“

Аз ще ви съдействувам по Пътя на Истината и Живота да познаете Божията Благост, Милост и Любов, която Той храни към всички, които Го търсят с всичката си душа. Там, гдето е Любовта, там е и Божият Дух… (20/стр. 194)

Спазвайте Законите на Духа и вие ще имате винаги моето съдействие и ще растете от Виделина във Виделина, и Мирът и Радостта ще бъдат вашият дял. (20/стр. 262)

Моето желание е вие да бъдете крепки и силни в Господа. С широки разбирания за живота. Аз ви изпращам всичкото добро от горе. (20/стр. 221)

Молете се да ви пази Господ и крепи в Пътя. Това като струвате, аз ще бъда с вас и ще ви подкрепям в Пътя на Живота. (20/стр. 227)

Аз и Господ Исус ще присъствуваме духом… и ще ви ръководим в Пътя на всяка Истина. (20/стр. 54)

Зная коя е вашата нужда и съм представил всичко Нему да ви се даде помощ и сила на всяко време. А преди всичко, аз бдя за вашия живот, старая се да ви укрепвам във всяко време. (20/стр. 85)

Сега още има голяма тъмнота във вашите умове, но Духът, Който аз ще ви изпратя от Отца да пребъдва във вас, Той ще направи всичко Светло и ще ви покаже Пътя на бъдещето. (32/стр. 202)

Аз ще се постарая след време да хвърля Виделина във вашия ум  да се озари душата ви, да познаете Истината.

(20/стр. 284)

…Аз съм се старал да ти дам винаги най-добрите упътвания и всякога съм идвал на помощ, гдето е било потребно. Другото съм оставял да извлечеш урок за себе си. Това е Добрият Път. Това е Добрата Воля на Бога, Небесния ни Баща… (20/стр. 171)

Аз ще ви дам всичките необходими упътвания за добър успех. С време много неща ще ви станат ясни. Светът ще отвори по-висок хоризонт за умовете ви. (20/стр. 185)

Аз съм взел мерки да възбраня на всички лоши влияния да ви не спъват и ще ви заобиколя с Името Господне, за да бъдете в безопасност от измамите на лукавите. (20/стр. 141)

Аз съм с вас, не бойте се! Всичко ще се преобърне за добро. Тия, които нашествуват, ний ги знаем. Те минуват под много имена. Но Господ е Господар на света и без Него нищо не става. (20/стр. 213)

Бъдете смели и безстрашливи. Аз съм с вас. Няма да бъде волята на Черната ложа, но Волята на Отца на Виделината.

(20/стр. 239)

Аз ще бъда духом с вас и ще ви помагам да разрешавате добре трудните задачи на живота. (20/стр. 222)

Стойте твърдо и решително на поста си, на който сте поставени. Аз ще съдействувам и помагам. (20/стр. 262)

Аз ще съдействувам да преобърна всичко да работи за вашето добро.

(20/стр. 254)

Разбирам вашето положение. Желая да влея Нов Живот в душата ви. Имайте вяра в думите ми. (20/стр. 107)

Имайте вяра, за да мога да ви помагам. Аз всичко мога да направя за вази, стига да се не колебаете. (20/стр. 139)

Аз ще доведа да се изпълнят всички ваши желания, но те трябва първом да се осветят от горе. (20/стр. 163)

Аз ще сторя всичко, което е нужно за вашето Повдигане и Усъвършенствуване.

(20/стр. 147)

Ще ви изпроводя Добрите Господни Духове, моите Приятели, да ви помагат, да ви упътват, да ви учат, за да укрепвате.

(20/стр. 139)

Помнете, не сте свои си; вие сте раби на Бога Живаго и ако пребъдете в Неговата Воля, аз ще пребъда във вас и ще явя себе си вам. Само тогава ще ме познаете, както аз ви познавам. (32/стр. 201, 202)

Аз ще ви изпратя на всинца ви моите Благословения и ще приемете Мира ми, моя Мир. (20/стр. 155)

Аз ще ви дам този Мир, който светът не може да ви даде. (32/стр. 202)

6. Божествени Поучения

Наставленията на Духа

…Да не ти се вижда чудно  ето тая Любов на Господа твоего Ме е изпроводила да ти говоря и да разменя Господните мисли с твоята душа; да те укрепя, да те подигна духом да гледаш и виждаш това, което досега не си виждал, и да разбираш това, което не си разбирал.

(19/стр. 142)

…Аз затова съм дошъл  да ти говоря за Истината, да я разбираш и да я проумяваш, и да я имаш винаги в живота си за ръководител. (19/стр. 139)

Аз зная самата Истина, но и да я изкажа или да я туря във видима форма, ще ли те ползва теб, за когото се говори всичко? Тази Истина е Велика. Но как стои твоята вяра спрямо Бога, готов ли си да послушаш и да изпълниш това, което ще ти кажа? Ако е така, то Бог няма да закъснее в Своите намерения да ти не открие това, което трябва да знаеш и което е необходимо за твоя дух.

(19/стр. 133)

Ето, днес почвам да ти разкривам едно по едно някои неща, които ще ти са необходими, и приготви се следователно да Ме слушаш докрай. Защото ще ти говоря като на Разумен. (19/стр. 135)

Прочее онова, което имам да ти кажа, разбирай. Защото то ще бъде написано на друго място, много по-добро  там, в твоето сърце, гдето Бог ще го напише с Ръката Си, и ти сам ще го четеш.

(19/стр. 172)

…Бог не само иска да вършим Неговото Дело, но и добре да го вършим. Това е именно причината, дето Бог за дълго време поставя Своите Избраници под дълъг и тежък изпит, за да привикнат на Делото Му, което има да постави върху тях, за да го извършат тъй, както Той Сам би го свършил. (19/стр. 134)

Във всяко нещо призовавай Бога, за да те благослови, преди да го почнеш, и делото ти ще благоуспее. (19/стр. 177)

…Силата на Вечнаго е необходима при извършването на всяко нещо и дело. …С течение на времето, със слагането на Истините в правия си път ще се окаже най-после, че Бог е работил тук; а такива Дела на Бога не се мерят само с преходящето време, но с Вечността…

(19/стр. 133)

…Животът не е нищо друго освен опит­ност. Да, опитност, която може да се каже, че е добита от ред грешки по наше ведение или неведение… Погрешките се превръщат на ползи само тогава, когато Любовта влезе да работи като сила.

(19/стр. 134)

Не могат всички да наследят Царството Божие, защото у мнозина няма желание за доброто… Че това вътрешно предразположение Бог като съзира, определя само онези, в които има готовност и желание да пожертват всичко най-драгоценно само да се сподобят с драгоценния бисер на Царството Божие.

(19/стр. 135)

И тъй, пътят на живота е продължителен, и при това  труден за възкачване. Всяка стъпка да се вземе на нагоре, изисква усилия, труд и постоянство. Висшите блага не се придобиват лесно. (19/стр. 135)

Не мисли, че Небето е безчувствено към твоите усилия. Всяка стъпка, която ти вземаш нагоре и напред, радва всички там горе. (19/стр. 136)

Ние не спим, но бодърстваме винаги; ний не стоим, но работим всякога. Нашата Радост е в изпълнението на своята длъжност. (19/стр. 136)

Знай, че животът ти зависи от много малки неща, с които Бог те е поставил във връзка, и не могат те да се пренебрегват без щета на самаго теб. Затова, като си тъй изложен на опасности, нужно е да си постоянно под ръководството на зоркото Око Божие, което бди.

(19/стр. 134, 135)

Обаче необходимо е да се научиш да познаваш всичките Божии пътища и да ги пазиш с целостта на сърцето си. В това седи Съвършенството  в познанието Волята на Единия Истинен Бог, Господ Спасител. (19/стр. 135)

Имам още да ти съобщя, че в твоята душа вече Бог приготовлява онова Велико изменение, което е свойствено само на Синовете Божии. Твоята душа ще прогледне скоро като през нови очи на света, на всичко, което се върши около теб. Не ще ти бъде тогава чудно да разбираш тия скрити Тайни… (19/стр. 135)

Неповторимостта на момента

И тъй, всяко нещо от своето начало следва своя даден момент, а тоя момент, непосрещнат на своето временно начало, ще остави отпечатък на безпорядък в тая душа, която не е стояла вярно на своя пост да посрещне всичките дадени моменти на Живота. А всеки момент, изгубен преждевременно, е изгубен зав­сякога през Вечността. (19/стр. 185)

Затова и трябва да се молиш постоянно, за да си в свръзка с моментите, които очакваш, готов като жених за невестата да тръгнеш в определения час. Стой следователно верен на мястото си докрай.

(19/стр. 185)

Не мисли, че можеш да влезеш в Небето, когато ти си искаш и когато ти желаеш. Не, там можеш да влезеш само кога те викат и си готов за дадения момент. (19/стр. 186)

И тъй, пази се да не изгубиш случая на Призванието, защото е само един през цялата Вечност. И знай, че Вечността тича към своята Безпределност, в която Животът се заражда. А всичко, което е веднъж зародено, трябва да следва Тогова, Който го е родил. (19/стр. 186)

А онова, което Бог дава, трябва да го даде в своето определено време, или в определения даден момент. Разбираш ли… сега? Ако разбираш, мисли! Защото моментите идат и блажен си, че Бог е с тях. (19/стр. 186)

И тъй, помни, че има само един даден момент да се родиш и да влезеш в Пълнотата на Живота, защото в цялата Вечност няма два момента еднакви…

(19/стр. 186)

Взисканието Божие

Всички, които се приближават към Господа, трябва да претърпят като общо основание една Вътрешна промяна. Този е общ и неумолим Закон на живота… Не може нито една жива душа да се възкачи ни една стъпка по-горе, ако не се измени вътрешно и се приготви за по-високата среда, за по-високото положение, към което се стреми. (19/стр. 153)

Обаче Усъвършенстването, Вътрешното самосъзнание, Повдигането на душевния живот, Чистотата на сърцето, Благородството на ума, Достойнството на душата, Светостта на волята са принадлежание и преимущество само на Духовния человек, роден… от Бога, от Семе Свято. (19/стр. 153)

…Създаденият за Небето непреодолимо, вън от всяко препятствие, трябва да излезе един ден от областта на естественото и временното и да влезе в границите на Вечното, защото само тук се намират всичките потреби за Усъвършенстването и пълното Съвършенство на душата. Тя трябва да се върне там, отгдето е излязла. (19/стр. 153)

Ето Взисканието Божие, което предлага на всяка душа, която, преди да се облече в Дрехата на Безсмъртието, трябва да възприеме Вечния Живот, който е Сам Господ Спасителят. Ето, тази е необходимата нужда за теб: да се родиш от Бога и от Неговия Дух. (19/стр. 146, 147)

Затова и присъствам, за да извърша това дело в твоята душа… според Предопределението Божие, Който в Своето Вечно Усмотрение е решил да ти стори това добро  да те облече в Живота на Безсмъртието и да те възприеме в Своето Царство като Син на Истината, когото определя да Му служиш. (19/стр. 147)

Това Служение е Служение по действието на Духа, Който ти говори чрез Мен и Който Сам действа в твоето сърце, за да произведе онова деяние на Божието въплъщение вътре в теб. И този Дух на пълната Святост ще извърши и ще издейства твоето Спасение и ще ти отвори Пътя на Царството Божие  да влезеш и да възприемеш Съкровените Дарове на Господа, които ти е определил и които очакват твоето присъствие да ги възприемеш. (19/стр. 147)

…Само онзи, който е напълно роден от Бога и от Неговия Дух, може да възприеме Тайните на Царството Божие и само той може да възприеме всяка Благодат и всяка Пълнота на Духа и да стане Един с Господа. Без това вътрешно променение и вътрешно обединение Бог не може никога и по никой друг начин да влезе в свръзка с една паднала душа. Този е Неговият Път, който Той Сам е положил преди Вечността и под който съблюдава Своята Вярност спрямо Своите чада. (19/стр. 147)

Затова е казано, че всеки, който е роден от Бога, и всеки, който е роден от Духа, слуша Неговия Глас и иде към Виделината, защото Бог е Виделина. И всеки, който иде към Виделината, възприема Бога в душата си; и всеки, който слуша Неговия Глас, възприема Духа в сърцето си, за да се запечати и пази Истината.

(19/стр. 147)

Но ти се питаш вътрешно как може някой да познае кога е роден от Бога. Аз ти отговарям: когато вижда в себе си отличителните черти, които са свойствени на Бога; когато Любовта, Истината, Добродетелта обитават в него в своята пълнота; когато има в него самаго мир и съгласие помежду всяка мисъл, помежду всяко чувство; когато противоречията на живота престават да смущават ума му, когато незадоволството напуща сърцето му… (19/стр. 152)

…Кога е роден от Бога? …Когато Благостта, Милостта, Чистосърдечието, Благонамерението, Състраданието и пълното вътрешно самозабравяне да предава живота си в жертва жива и света, благоугодна Богу, за Доброто и Славата на Неговото Дело, без да търси своята си воля или своите си щения. Ето, това значи да си роден от Бога и да си подобен по живот с Него. (19/стр. 152)

Съвети и напътствия
от Учителя

…Слушай думите ми и дай внимание на съветите ми да не би да се намериш неприготвен, когато настане денят, когато удари часът за твоето призвание.

(13/стр. 199)

…Моите думи всякога носят Благословения в себе си за ония, които ме слушат, защото са думи на Бога, думи на Небето, думи на Христа… (20/стр. 199)

Постави страж на сърцето си, докато е рано, и учител на ума си, докато е време, и предай юздите на живота си в Ръцете на Неговия Дух. Нека Господ ти бъде Ръководител и краят на живота ти ще се увенчае със сполука. (13/стр. 202)

Затова сега укрепи сърцето си и освети ума си, и приготви душата си за Бога. Погледни на свят и знай чрез вяра, че всичко това Бог за тебе извършва. Погледни на Неговите работници, които с Него заедно работят  всякой един от тях от своята нива добрите плодове принася като благ дар на общия Олтар на Любовта. (14/стр. 19)

Този, Който ви е родил, бодърства над вас  Името Му знаете. Не се двоумете, не се колебайте… и елате към Вечната Виделина на живота да разберете Вечния Път на Бога… (19/стр. 102)

…Виделината… е Пътят на Спасението, по който влиза злощастният человечес­ки род, призован от Небето на още един Велик подвиг, с когото ще се завърши все, що е отредено. (19/стр. 102)

Вървете напред, животът е подвиг, животът е училище. (20/стр. 159)

Животът е училище, в него много доб­ри уроци са потребни. Всичко, което се отрежда от горе, има своето предназначение. Покажете чрез своето Разумно Търпение Любовта си. В Любовта няма роптание и недоволство. Как е прекарал Своя живот нашият Господ на Земята? Той е бил преследван, охулван и като агне на заколение не е отворил устата Си.

(20/стр. 168)

…Пази се, бъди скромен и чистосърдечен, понеже Бог е, Който върши, а ти си, който изпълняваш. (14/стр. 11)

…Охранявайте се с Неговата Любов, ходете под Ръководството на Неговата Мъдрост и във Виделината на Неговото Лице. (20/стр. 233)

Влез през Тесния път и ходи пред Лицето на Господа… Изучавай пътищата Му и давай внимание на Поученията Му.

(13/стр. 235)

Как мислите вий да влезете в Царството Божие  по гладък път или по Тесен? …Ако вас по пътя ви стряска всяко куче, което залае, то как мислите да вървите?

(20/стр. 172)

Ний стоим пред Лицето Божие и сме длъжни да ходим достойно в своето призвание. (20/стр. 58)

Нека се трудим всеки ден да извършваме своята длъжност, доколкото я разбираме, а за другото Бог ще промисли.

(20/стр. 61)

Не щади душата, когато е време за работа. Не се отвръщай от труда.

(13/стр. 16)

Работете всички с вяра. Имайте Божията работа присърце и от горе ще ви дойдат на помощ. Господ ще изкара Своето Дело в съвършена пълнота. Неговите Възнамерения са Велики.

(20/стр. 114)

Прилежавай в Пътя Господен и делото на ръцете ти ще преуспее. В прилежанието си тури усърдие и трудът ти ще принесе своя плод. Господ е с ония, които прилежават в работата Му и ходят с усърдие в Делото Му. Прилежанието ще оправи, а усърдието ще заличи пог­решките и несполуките на миналото.

(13/стр. 83)

Тъй подобава всекиму  да се подвизава в тоя Път с усърдие и вярност, и пълно себеотрицание. (13/стр. 86)

За постигането на добрите неща в тоя свят трябва да се дадат жертви, в каквото и направление и да е. Бъдете мъжествени, бъдете смели… (20/стр. 205)

…Бога. Всичко, което си придобил и което имаш, е Дар Негов. Гледай да го употребяваш добре и за добро както за себе си, така и за другите. (13/стр. 159)

Всичко, което може да се стори за добро на другите, е полезно. Във всички добри начинания аз ще ви помогна.

(20/стр. 277)

Бъдете благи и добри към всички, това е нашият Закон. Това е Заповедта на нашия Небесен Отец, Който гледа от горе все, що се върши. (20/стр. 80)

Никога не изпущайте добрите случаи, които Бащинската Ръка ви дава. Гледайте да сте в съгласие с това Велико Сърце, което всички обгръща и стопля със своята Вечна Любов и Истина.

(20/стр. 200)

Не пренебрегвай в живота си най-­малкия случай да го оползотвориш в нещо добро или полезно. Знай, че силата на всички неща зависи от малките обикновени случки в напредъка на твоя живот.

(13/стр. 17)

Повседневно гледай да извлечеш полза, където и да се намираш, каквото и да вършиш. Не стой празен никога, защото празнотата е голямо зло, което зле действа на всичко. (13/стр. 17)

Учението на Живота

…Няма по-велика наука от тая, която може да ни даде Ключа на Знанието и Мъдростта, които да покажат Пътя, Истината и Живота. Пътят  това е животът в тялото, Истината  това е животът на душата и ума. Животът  това е духът във всичките свои действия.

(20/стр. 252, 253)

Да се научим да живеем, това е Изкус­тво, обосновано на дългата опитност на духа. Мен ми е приятно, като виждам, че вий се подвизавате правилно. (20/стр. 271)

Велика Музика е Животът. Блажен е оня, който знае да свири Всепобеждаващия Химн на Живота. (18/стр. 9)

Блажени любещите, защото ще имат Изобилен Живот. Блажени ходещите в Мъдрост, защото ще пребивават в Светлината. Блажени живущите в Истината, понеже от тях ще паднат всички вериги на ограничението. (18/стр. 25)

Любовта, Мъдростта и Истината да бъдат с вас сега и всякога през всичките векове. Те да топлят и озаряват всичко Добро и Възвишено във вас. (18/стр. 24)

След всеки изпит само Добродетелта преживява и в живота ни здрава основа остава. След всяка права и крива постъпка Правдата правото Божие мерило показва. След всяка горчива скръб и радост Любовта със своята Сила душата повдига. След всяко щастие и нещастие Мъдростта ограда полага. След всяко падане и ставане Истината Пътя на Живота показва. Вложете Доброто за основа, Правдата за мерило, Любов­та за наслада, Мъдростта за ограда и Истината за светило и душата ви ще бъде близо в преддверието на Царството Божие. Ето Божественото Учение.

(20/стр. 293, 294)

Така се открива, изявява Вечният, Безграничният:

Аз съм Път на Любовта! Аз съм Път на Мъдростта! Аз съм Път на Истината! Гдето е Животът, Виделината, Свободата  там съм. (18/стр. 28)

…Мислите ни, стремежите ни, желанията ни, това са Божии отреждания и Божии блага. (20/стр. 132)

Всяко желание, което се ражда във вас, не мислете, че ще остане безполезно; мисълта, която е дошла чрез Духа, ще принесе своята полза. (32/стр. 424)

Ако всеки ден печелиш по една Доб­ра мисъл и извършваш по едно Добро дело, след време ти в същата мисъл ще бъдеш благат. (13/стр. 164)

Една мисъл само, Свята мисъл, може да избави человека и да го предпази от погибел. Тя е Светъл лъч, който се хвърля на Пътя му… Такива Светли лъчи в живота ни Господ често ги изпраща, за да осветли положението ни… (13/стр. 51)

И когато тази Божествена мисъл проникне и се въдвори в най-съкровените стаи на душата и предаде своето послание на Духа, образува вътрешната връзка, която изразява видимата Любов на Господа. И колко Велика е тая Любов!

(20/стр. 133, 134)

Разумно живеене е потребно не само привидно, но и по същество. Цялата душа на человека трябва да е пълна с Божествени мисли, при които упадък не става. (20/стр. 241)

Божествените мисли имат особен отпечатък. Те се познават по своята Животворяща Сила. (20/стр. 124)

Стой близо при Вечния Извор на Божия Дух. Той е Правият Път за постигането и придобиването на всите Небесни Добродетели. Той е Тайната връзка на всичко. (19/стр. 172)

Три неща изисква Духът Божий: да се храним добре, да живеем добре и да мис­лим добре. Първата Храна е Неговото Слово, Добрият живот е Божията Воля и Доброто мислене е Неговата Любов.

(19/стр. 171)

Царството Божие е Духът, Който ни възвежда към Бога. Този същият Дух, Който живее в нас и Който се моли и ходатайства за нас, този Дух е с вас и във вас ще бъде… Това Царство, както и Сам Господ казва, е вътре у нас. (13/стр. 148)

Блажен е денят, когато се напише Името Господне на сърцата ни и ние станем съпричастници на Неговата Слава.

(13/стр. 55)

Единственият смисъл

Всеки човек иска да живее и добре да живее. Всички искат да намерят смисъла на живота. На този въпрос може да се отговори с две думи: смисълът на живота се заключава в общение с Бога… Не говоря за онзи Бог, в Когото хората вярват. Аз говоря за онзи Бог, при Когото трябва да отиваш… с ум светъл, свободен от всякакво заблуждение; със сърце девствено, свободно от най-малкото лошо чувство. Ще отидеш при този Бог чист като девица, без никакъв порок. Тази Чистота може да се постигне в един момент.

(5/стр. 33)

Да се стреми душата към Бога, това е смисълът на живота… Бог е Любов и само в тая Любов има смисъл да се живее.

(20/стр. 239, 240)

…Душата ви… да вижда Божието Лице, което дава смисъл на всички неща, да слуша Неговия Глас, да се храни с Неговите Думи  това е съдържанието на всичкия живот вън и вътре. (20/стр. 294)

Това е, към което Бог ни призовава сега всинца  да дойде да живее в нас и да направлява работите ни. Само така ще разберем смисъла на този живот, в който сме потопени. Няма по-красиво състояние от това! (2/лек. 11: стр. 30, 31)

Мен ще ми е много повече радостно да виждам вашата Любов да се усилва към Господа, вашия Ръководител, и да е съвършена, понеже това е и смисълът на живота. (20/стр. 155)

Да уповава человек на Господа всякога, това е смисълът на живота.

(20/стр. 240)

Гледай на Господа, очаквай от Него и учи се, това е смисълът на твоя живот.

(20/стр. 111)

Земният живот има смисъл само когато човек слугува на Бога и изпълнява Неговата Воля. Дълбоко в неговата душа трябва да лежи тая мисъл. (20/стр. 299)

Изпълнението на Предвечната Воля е смисълът на живота. (20/стр. 83)

Да се повдигне душата, да се очисти и облагороди сърцето, да се озари и възпита умът  това съставлява смисъла на живота. Да се развият Добрите мисли, Добрите желания, Добрите чувства  това съставлява такова богатство, такова вътрешно щастие, което с нищо не може да се замени. (20/стр. 252)

За предпочитане е Чистото сърце, Благородната душа, Възвишеният ум, Светлият характер пред всяко друго богатство. И нашият Велик Баща иска ний да сме достойни Синове, достойни Служители на Неговото Царство.

(20/стр. 275)

Желая вий да растете и да се повдигате духом, да изобилствувате с плодовете на Духа. Това е смисълът на живота.

(20/стр. 283)

Най-големият Дар

Както душите се въплъщават в световете, така и Бог се въплъщава в душите и проявява Своя Дух. (13/стр. 159)

Животът на душата е живот на Бога.

(20/стр. 246)

Божият Закон е да се спазват всички Добри неща в душата, която е олицетворение на всичко, което Той върши. Тя е Божествената Книга, в която се вписват Неговите Дела заедно с Неговите Слова.

(19/стр. 172)

Всички человечески наредби един ден в тоя свят ще изчезнат, но душата ти само ще остане с Господа, за да влезе в Божественото общение на Божия свят. Тогава Той ще ти бъде Баща и всички, които Го любят  твои братя, сестри, приятели… (19/стр. 172)

Душата ти, която Господ е опазил и възлюбил, е най-големият Дар, който Господ някога ти е дал. Не е ли истинно  какво се ползва человек, ако света спечели, а душата си загуби? (19/стр. 159)

Да се направлява человек от действието на Божествената Любов и да се ръководи от Истината на Неговия Дух  това съставлява здравето, щастието и блаженството на человешката душа. Вслушвайте се дълбоко във вътрешността на вашата душа. (20/стр. 255)

Душата, това е най-драгоценното нещо, което Бог е поверил на всякой человек. Тя е, която ни свързва с Небето, с Бога и всички същества. Когато тя е запазена от греха, тя е тъй прекрасна, както лазурното небе и тъй сияюща, както светлото Слънце. (20/стр. 183)

Какви богатства лежат скрити в дълбините на вашите души, а вий още не съзнавате това… Развивайте умовете си, упражнявайте сърцата си в Добро и душите си в Святост и Духът ще благоволи във вас. (20/стр. 170)

Сила Непобедима

Вяра в Бога, Вяра в себе си  това е най-важното и потребно. (20/стр. 72)

…Вярата е необходима, тя е Вътрешният Разум на Божественото управление, тя е Силата на Божията Благодат… Вярата е осъществление на ония неща, които не се постигат с нищо друго освен с нея. (20/стр. 58)

Имайте Вяра Непоколебима, защото само тогава невъзможните неща стават възможни. (20/стр. 141)

Вярата е подпора за живота, с нея се местят горите и се премахват спънките. Тя е Велик лост. (20/стр. 153)

Бъдете умни, мъдри и интелигентни, добри, правдиви, честни, благородни, безстрашливи, с Вяра, която мести планините. (20/стр. 242, 243)

Ум, който има Вярата, Надеждата, той е като птица, която има крила; тя може да се повдига, да хвърка и ходи, гдето ще. Ум без Вяра мяза като птица без криле. (20/стр. 289)

Няма защо да се обезпокоявате… Вяра, Вяра, Вяра. Знаете ли защо ви турям три пъти Вяра? Числото три е Непобедимо. И всяка Вяра, на която степента е подигната три пъти на себе си, става Сила Непобедима. (20/стр. 260)

Имайте Вяра, Вяра, Вяра, Любов, Любов, Любов. Ето нашите оръжия, с които ще победим веднъж завинаги. Призовавайте Господа и не бойте се. Така говори Дух Святий. (20/стр. 79)

Остава сега всички да се подвизавате във Вярата и Любовта. Като оставите миналото настрана и се стремите към бъдещето, към… познанието на Истината, която е скрита в недрата на Господа.

(20/стр. 88)

Целта на Безпределната Вечност

…Целта на Бога е Любов, а Любовта е крайната цел на Безпределната Вечност, в която всичко е в Мир и Радост. В Мир, защото Вечната Воля на Непостижимия Емануил, Бог Крепкий, управлява; в Радост, защото Добродетел и Любов царуват. (19/стр. 179)

Знай, че двете Вечни цели на Живота са Добродетел и Любов. А Онзи, Който ги е родил, е Баща на всичко…

(19/стр. 178)

Любовта е Сила Непобедима. Пред нея всички сили прекланят глава. Нейните Велики и Мощни влияния проникват всички същества. Тя действа по всичките безпределни граници на Вселената. Всеки, който се подчинява на нейните действия, върви ведно с нея. (13/стр. 33)

Надеждата поддържа живота, Вярата  разума, а Любовта  Вечния подтик в глъбините на душата. (18/стр. 14)

…Любовта ни свързва с Бога, с Божествения свят. Да любиш, това значи да живееш в Бога и с Бога. (20/стр. 294)

И тъй, онова, което Любовта върши, е винаги Славно и Велико, защото тя е изпълнение на Закона. (14/стр. 4)

В Любовта е изпълнението на Закона, в нея е Вечният Живот. Който люби, Бог пребъдва в неговата душа. (20/стр. 167)

…Бог… Той е казал много кратко: „Да любиш Господа Бога твоего и ближнаго своего както себе си“. А като приемеш Любовта като една Върховна Заповед, тя сама по себе си има тази Сила, че може да ни разтвори всичките Добри пътища и да ни покаже в що седи Върховната Добродетел, която е ядката на нашия сърдечен живот. (19/стр. 142)

Любовта изтича от Бога и носи Живот… В нея живейте, за да разберете Божията Мисъл за самите вас. (18/стр. 12)

Живейте в Необикновената Любов, а не в обикновената. Който живее в първата, в душата му има Мир, Радост и пос­тоянна Виделина и Божието Лице постоянно му се усмихва. (20/стр. 238)

В Любовта има Радост и Веселие. Тя е бодрост на душата и сила на ума, и здраве на тялото. И колкото человек живее по-дълго време в нейната атмосфера, толкова по-добре той… закрепва в Истината, която го прави свободен.

(20/стр. 283)

Няма нищо по-добро, по-благо за нашата душа, за нашия дух, отколкото да слушаме Гласа на Божията Любов, която постоянно ни кани на подвиг да се усъвършенствуваме и уякваме във всяка Доброта и Святост. (20/стр. 130)

От всички дарби, които човек може да притежава, най-голямата е Любовта. От Словото Божие се вижда ясно, че тя ще преживее всичко… И от самите Божии Думи се вижда, че и самото Съвършенство се постига само чрез нея.

(13/стр. 67)

Всяка душа е подобна на един свят космически и [не]населен отпървом, и необработен, но щом проникне Любовта както светлината и топлината на Земята, тя оживотворява в нашето битие всичко Благо и Добро, всичко Чисто и Свято, всичко Високо и Благородно. (20/стр. 74)

…Любовта… Тя докарва да се оплодотворят в нас всичките семена и зародиши на вечните скрити възможности за развитието и усъвършенствуването на нашата душа. Какви Славни мисли, какви Дълбоки и Възвишени чувства се крият в тая почва, на която ние живеем.

(20/стр. 74)

Двигателят на съдбините

…Преди всичко, Господ иска да Му поверим сърцето си. И който е напълно поверил сърцето си Нему, той е извършил Велика победа над греха. В него Господ е възкръснал в Славата Си. (13/стр. 86)

Доброто разположение е Дар от Бога, то показва, че душа, която напълно е предала своето сърце на Бога, Той я е заобиколил и обградил със Своята Милост и Благодат и тя расте повседневно във всяко Добро и Благо нещо. (13/стр. 155)

Защото Светило на душата е сърцето и ако сърцето е Чисто, то всичката душа Светла ще бъде; и ако душата е Светла, то умът ще бъде Възвишен да схване Истината, която показва Пътя на Живота.

(20/стр. 290)

…Сърцето трябва да се намира под Ръководителството на Божия Дух, защото от него зависят съдбините на живота. И това е една Истина. Сърцето, което е средоточие на душевния живот, ако не се управлява добре, може да разруши самата душа… (19/стр. 138)

В сърцето е седалището, гдето може да се загнезди доброто и злото, затова то има най-голяма нужда, както и почвата, да се обработва. (13/стр. 145)

Сърцето е почвата, в която растат всички добри растения и бурени… От тази душевна почва вземат вида си и храната си всички мисли и чувства; тяхното благосъстояние зависи от благосъстоянието на сърцето… (13/стр. 145)

…Веднъж сърцето като се просвети, и то е надарено с вътрешно съждение, което много пъти е по-вярно и право, отколкото разсъждението на кой да е философ. Умът много пъти може да провери един факт, когато сърцето може да го опита. Умът може да провери събитията, а сърцето да ги докаже. …Сърцето може да засвидетелства самата Истина.

(13/стр. 144, 145)

…Сърцето, то е извор неизтощим и ако той се опазва, може да разхлади и напои всичките малки цветенца, които Сам Бог е посадил. (13/стр. 145)

Преди всичко, сърцето трябва да се възобнови, за да бъде източникът чист. Който е придобил Добро сърце от Господа, той е придобил и Вечен Живот.

(13/стр. 86)

Не са думите, които скланят Небето, но е Доброто и Чисто сърце. То е единственият залог, който важи. (19/стр. 204)

Седемте Ключа на развоя

Царството Божие, което е Идеал за земното человечество, ще се въдвори в своята Красота. Тогава Науката, Знанието, Мъдростта, Хармонията ще тържествуват в Силата на седем Думи:

1) Люби Господа.

2) Обичай ближния си.

3) Търси Съвършенството.

(20/стр. 271, 272)

Какъв обилен материал за размишление съдържат тия седем Думи. Това са седем Стъпала, седем Съзвучия, седем Краски, седем Дни на Живота, от които три основни и четири производни. И след дълго изпитване на тоя език аз намерих тия седем Думи да образуват тия седем Емблеми на человешкия развой. (20/стр. 272)

Едно време тия седем Думи бяха известни на Египет, Индия, Вавилон, Сирия, Палестина и Гърция. Докато тия народи знаеха тия Думи, там всичко вървеше добре. Когато ги забравиха, те осиромашаха, те изпаднаха. (20/стр. 272)

Аз искам сега да ви дам тия седем Думи на тоя народ и ако той ме послуша, и ако той ги приложи в живота си, той ще стане Основа, Олтар за една Нова култура за бъдещето, за една Наука, обоснована на по-пълното разбиране на физическото, Духовното и Божественото. И Пътят му ще бъде като на зазоряване. Ще отива от Слава в Слава. (20/стр. 272)

Пътят на непостижимото

Вярвай в непостижимото! Вярвай в невъзможното! Вярвай в това и ще видиш Вечната Реалност на Живота  Бога. Вярвай в тях и ще дойдеш до тяхната пос­тижимост. Бог е Бог на непостижимото, на невъзможното. (18/стр. 26)

Ако търсим възможното и постижимото, ние търсим човешкото; ако търсим невъзможното и непостижимото, ние търсим общуване с Бога  Божественото. А това е Пълнотата на Живота!

(18/стр. 27)

Пътят на невъзможното и непостижимото е Път на Реалните блага, Път на всички ценности в Живота. (18/стр. 27)

Любовта, това е, което е непостижимо, неуловимо; това е Божието видание, това е вътрешното общение на Безсмъртните Духове. (20/стр. 184)

Истинно е: Любовта е Любов на непостижимия Живот, Мъдростта е Мъдрост на непостижимата Виделина, Истината е Истина на необятната Свобода.

(18/стр. 27)

Страданията и мъчнотиите са граница между възможното и невъзможното, между постижимото и непостижимото. А непостижимото и невъзможното ни въвеждат в Царството на необхватната и непресъхваща Радост и ни разкриват Изворите на безконечните дарувания на Духа. (18/стр. 27)

ТОВА Е ИДЕАЛЪТ НА ВЕЛИКИТЕ ДУШИ  души, които служат на Господа на всичката Пълнота… Те не търсят постижимото и възможното. За тях това е дело на миналото. Ала непостижимото и невъзможното е дело на бъдещето  Великият копнеж на душите им!

(18/стр. 27)

…Любовта, Виделината, Истината, Свободата. Това са пътищата, методите, по които непостижимото и невъзможното ни разкриват Красотата и Простора на Вечните обиталища на Духа, дето пребъдват творческите сили на Космоса. Оттам иде Силата на Живота, Светлата мисъл на Духа! (18/стр. 27)

В Него се вместват всички Велики Блага! Това е Път на Едного, Път на Съвършеното. Това е Път на недостижимото  Пътят към Свещените Извори на Живота! (18/стр. 28)

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

СЪКРОВЕНИЯТ ЗОВ

Книга първа от

Пътуване към Сърцето на Бога