Учителя - Свещено Единство с Бога - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя – Свещено Единство с Бога

Свещено_Единство_с_Бога

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

СВЕЩЕНО ЕДИНСТВО

С БОГА

Варна, 2022 г.

Предговор

Тайнството на Eдинството

Стремежът към Бога се дължи на Единство с Бога. Стремежът произлиза от Скритото Единство с Бога, иначе той не може да се осъществи.

Истинският Стремеж означава пос­тоянно да течеш в Бога.

Стремежът е Позволение да се завърнеш в Бога.

Единството с Бога е придобиване на Бога, но без да Го притежаваме. Но Той вече ни притежава.

Единството е в това да си цялостен – да си цялостно в Бога.

Колкото обичаш Бога, толкова си в Единство с Него.

Бог може да действа в нас само чрез Единството Си с нас.

За да постигнеш Единството си с Бога, трябва да си изгубил себе си.

Единството с Бога е спасение от себе си, за да се завърнеш в себе си, в своята Изначалност.

Без Единство с Бога ти не можеш да познаеш себе си като Безпределност, като част от Великия Дух.

Единството с Бога е ясно и неведомо.

Единството с Бога е Любов, а не мис­лене. Любов, която се слива с Бога, създава своето Единство.

В Сърцето е мярката за Единството.

Единството означава да си проникнат от Бога.

В Пълното Единство няма „аз“, има само Един.

Когато си тотален, няма място за двойственост, защото Сам Бог ти дава тази Тоталност, тази Цялост.

Хората умират, защото са изгубили Единството си с Бога, а Единството е Цялост. Целостта не умира, защото е наситена с Него. Целостта е Неговият Живот.

Ако сме изпълнени с Бога, как може Бог в нас да умре?

Този, който е в Единство с Бога, не твори своето бъдеще, а своето настояще. Другото е само последствия.

Единството е Врата към Него.

Животът е безкрайно пътуване към степените на Единството, докато човек каже: „Аз и Отец ми Едно сме“. Но Съвършен остава само Той.

Дълбокото Чуване на Единството се случва в Сърцето.

Ти можеш да чуеш Бога само със Сърцето си, ако Сърцето е Негово.

Ако Сърцето ти гори за Единство с Бога, Бог е влязъл в него.

Ако Бог е създал твоето Сърце, то ще бие само за Него.

Ако нямаш Сърце, Единството не може да те чуе.

Сърцето е запалената свещ на Единството.

Бог е в Единство с това Сърце, което може да изрече безмълвно цялата си Любов към Него.

Който е дал Любовта си на Бога, е получил Единството и Пътя си.

Теменужката ухае много фино поради Единството си с Него.

Когато си в Единство с Бога, и тежките времена са леки и ухаят.

Само който е в Единство с Бога, може да преобразява другите.

Единството поражда освобождението от мислите облаци. Небето вече е чисто.

В Мъдреца се раждат Откровения, а не мисли.

Единството е Откровение в Откровението, а не Слово. Откровението е Неизречена Изреченост.

Единството води към нещо, в което можеш да се огледаш и да видиш своята Безпределност. Това огледало е Покоят.

Елеазар Хараш

Варна, август 2022 г.

В момента, в който призоваваш Бога с Любов, Той вече е с теб. В момента на Любовта ти и Той сте Едно.

1. ЖИВОТ В БОГА

Всички живеят и се движат в Бога

Господ е навсякъде и всичко живее и се движи в Него. Неговият Дух е във всичко. (книга 5/стр. 205, 206)

Човешките души живеят и се движат в Бога. Те съществуват у Него във Вечността, макар и да са се проявили в различни моменти. (18/стр. 10)

За Бога вие сте толкова важни, колкото целия свят. Бог има отношение към хората, понеже всички живеят в Него. (1/стр. 1015)

Казва Писанието: „Ние живеем и се движим в Бога“. Каква е тази идея? Значи, много близо е. (17/стр. 176)

Бог не е нещо вън от нас. Ние живеем в Него. Животът, който сега преживяваме, мисълта, която съществува в нашия ум, и Свободата, която имаме, се дължат все на Него. (16/стр. 69)

…Ние мислим, че нещата, които притежаваме, са наши; не, нашите неща са скрити в Бога – нашето щастие лежи в Бога, нашето богатство е Той, Мъдростта, Истината, всичко е Той. В Него живеем и се движим… Нашият живот е Негов живот, нашите мисли са Негови мисли, нашата Любов е Негова Любов, нашата воля е Негова воля.

(39/стр. 14)

Бог представлява Първичната среда и Първичните условия, при които ние живеем. (1/стр. 737)

Бог е една среда за мене, която ме обгръща и обгражда отвън и отвътре. Извън Бога аз не зная светът какъв е. И вътрешния свят мога да зная дотолкова, доколкото познавам Бога. Знанието и Мъдростта в света идват от Него.

(1/стр. 609)

Следователно, щом живеем и се движим в Бога, ние можем всичко да придобием направо от Него. (10/стр. 269)

Днес всички хора се държат едни за други и не се пускат: жената се държи за мъжа, мъжът се държи за жената, децата – за родителите си. Те не знаят, че всички са в Господа, там живеят.

(21/стр. 265)

Сутрин, като станете, извикайте най-хубавото във вас. Защото ние живеем и се движим в Бога. Трябва да очистите себе си. Като дойде Бог във вас, да намери дома ви чист. (1/стр. 249)

Понеже ние живеем и се движим в Бога, Той постоянно ни наблюдава. Тайно ни наблюдава доколко сме доб­ри, доколко сме чисти, доколко мис­лим право и доколко ходим право. Няма нищо скрито от Неговото Око…

(18/стр. 116)

Бог е вътре в нас

Бог на Любовта не е само вън от нас, във Вселената, а и вътре в нас. Той е Живата връзка на всичко, което е вън и вът­ре. (18/стр. 21)

Един е животът. Едно Съзнание прониква всички живи същества. Единният живее във всички живи същества.

(1/стр. 720)

…Онзи, Който е написал всичко в нашите мозъци, Онзи, Който е написал всичко в нашата душа, Той всякога е вътре в нас. (30/лек. 8: стр. 22)

…Казват: „Бог да дойде в нас“. Че Бог е навсякъде, Бог е в нас. Значи, мисълта, скрита в тези думи, трябва да е: „Аз да осъзная, че Бог е в нас“. (48/стр. 20)

Най-първо ние трябва да имаме онази Абсолютна Вяра. В какво трябва да имаме Вяра? В Онзи, Живия Господ, Който живее в нас, Който съществува навсякъде, под Чието Зорко Око е всичко и от Когото всичко зависи.

(29/лек. 7: стр. 31)

…Имам предвид да вярвате в онова Висше Божествено Съзнание, което се преплита с вашето – това е Съзнанието на Бога, Който живее по особен начин във вас. Има светли моменти в човешкия живот, както и в Целокупния живот, когато Бог се проявява в Своята Пълнота… (25/стр. 91)

В който момент повярваш, че Бог живее в теб, ти ще бъдеш мощен и силен. (21/стр. 148)

Казваме, че Бог живее у нас. Но Бог живее в Разумното, във всяка наша мисъл. (5/стр. 603)

Господ е навсякъде, където има Ра­зумни същества… Под думата Бог аз разбирам приятните чувства, мисли, които усещате, изпитвате у вас си, тъй че във вашето съзнание да съзнаете Бога – така Той живее у нас и има Сила да ни възкреси. (6/стр. 243)

Бог живее в тебе – вий сте Царски синове, но живеете инкогнито.

(1/стр. 442)

Ще си мислите, че във всеки едного от вас живее Бог и всички сте Божествени. Там, където е Бог, всичко е добро.

(1/стр. 748)

Господ ни учи на всичко, което е доб­ро. Бъдете верни на Бога, Който живее във вас! (44/стр. 16)

„Да бъде благословен невидимият Господ, Който живее във всички същес­тва и превръща всичко на добро! Да слави Господа всяко дихание!“

(21/стр. 436)

Бог живее в нас
и ние – в Него

Има един Идеал за мене: Господ живее в мен и аз живея в Него.

(30/лек. 15: стр. 31)

Истината се заключава в това да съзнава човек, че Бог живее в него и той живее в Бога. (1/стр. 660)

И когато ние приемаме този Божествен живот в нас по този начин именно: Бог да живее в нас и ние – в Бога, този наш малък живот ще бъде сила. (41/стр. 20)

В света никой не живее за себе си и никой не умира за себе си… Умираме ли, за Бога умираме. Живеем ли, за Бога живеем. Аз взимам думата Бог в най-тесен смисъл. Под думата Бог аз разбирам това, в което живеем, и това, което се крие в нас. Всичко това едновременно ни и повдига. (30/лек. 16: стр. 18)

Мнозина искат Господ да слезе на Земята и да оправи света. Те искат да имат конкретна представа за Бога. Ако едно ловджийско куче изгуби господаря си, чрез обонянието си то ще го намери между хиляди хора. Щом едно куче само чрез обонянието си може да намери господаря си, да определи точно посоката на неговото движение, колко повече чрез Светлината на своя ум човек може да познае Господа и да проследи пътя на Неговото движение. Лесно е човек да намери Този, в Когото живее и Който живее в него. (11/стр. 170)

Сега през целия ден желая да останат две важни неща в ума ви. Ще размишлявате върху следните положения: Бог да живее във вас и вие да живеете в Бога. Само по този начин ние ще разрешим Великите задачи, които ни предстоят… (41/стр. 23)

Или ти ще любиш Бога, ще живееш за Него, ще бъдеш при Него, тъй ще Го обичаш, или ще пуснеш Бог да влезе в теб, тогава Той ще се ограничи. Защото и Бог се ограничава, когато обича хората. (1/стр. 214)

Онова, което може да даде Сила на ума ни; онова, което може да даде Сила на сърцето ни; онова, което може да даде Сила на волята ни, Той е Бог, Който се е ограничил, за да живее в нас.

(26/лек. 24: стр. 13)

…Бог е Любов. Любовта, която е в мен, е Бог и аз съм благодарен, че Бог се е ограничил, за да се прояви в мен; …и аз искам да възприема Неговата Любов, да се жертвам заради Него… (23/стр. 401)

Бъдете готови да се жертвате заради тази Велика Любов – заради Господа, Който съизволява да се ограничи, да дойде да живее в нас! Бъдете готови в дадения случай всичко да пожертвате заради Него! (26/лек. 24: стр. 18)

Искам тази година всички да се преродите в Любовта… Бог в нас ще живее като човек, а ние, като идем в Него, ще живеем като Бога. (1/стр. 363)

Две Свещени положения

Да дойде Бог чрез Духа Си да живее в нас. Тогава ще има разширение и освобождение на душата, ще усетим Пълнота в себе си. Всички скърби и нещастия ще се стопят. А второто положение е ние да влезем да живеем в Бога. Отец живее в мен – то е Силата, която аз имам, и тя идва от Бога. Аз живея в Отца си – това е второто положение, което значи: като живея в Бога, ще се изпълня с Божията Любов. Това ще е връзката между Бога и мен… (1/стр. 752)

Най-първо Бог трябва да влезе в нас. Той ще ни разшири и ще осмисли всичко и втората стъпка – трябва ние да влезем в Бога, ние да се ограничим в Него, за да можем ние да се разширим.

(1/стр. 214)

Живеем ли в Бога, тогава целият свят ще се отвори пред нас като един цвят и ние ще почувстваме този вътрешен смисъл на нашата душа. Ние ще разберем Бога като Светлина тъй, както Ангелите Го разбират. Ще разберем Бога като Живот, ще Го разберем и като Любов. Разберем ли тия неща, ние ще имаме една Основа, от която никой не може да ни поклати. Ще имаме една мярка, с която ще можем да разрешаваме всички трудни въпроси. Ще имаме една Велика наука на Ангелите и ще се радваме. Тогава и ние ще бъдем Ангели. Ангел значи Служител. (41/стр. 27)

И тъй, като ви питат какви сте, ще кажете: „Ние сме носители на Светлината, ние сме носители на Живота, ние сме носители на Любовта“. Защо? Защото Бог живее в нас и ние живеем в Бога. Това е разрешението на Великата задача. (41/стр. 27)

Бог е вложил Своя Живот
в нас

Ние искаме да знаем дали това Същество, Което ни е създало, мисли за нас. Естествено, туй Същество е вложило в тебе част от Своя Живот.

(6/стр. 347)

Ще държите в ума си мисълта: „Този Живот е на моя Възлюблен, Тоя, Който ме обича“. (1/стр. 554)

Дойде ли до Бога, ще кажеш: „Аз зная Бога, за Него имам само едно мнение. Аз Го познавам“. Но как го знаеш? „Аз живея, а Бог е Живот.“ Това е най-силното доказателство. (25/стр. 418)

Ние под думата Бог не подразбираме едно Същество отвън, на Което хората могат да се кланят, но подразбираме Извора на Живота, който може да се прояви в нас… (29/лек. 33: стр. 6)

Бог е туй, без което човек не може. Животът, който функционира в нас, този Живот, който пулсира, то е Бог в нас. Животът е туй, Разумното. Този Живот, който блика, това е Бог в нас, Който действа, Който действа във всяка една душа. (14/стр. 283, 284)

Вие трябва да познаете Бога най-първо в Живота… Ние трябва да имаме първо Живота, да познаваме неговия език и тогава да говорим, че познаваме и разбираме Бога. Как ще познаваме Бога, ако не разбираме езика Му? Бог не говори на друг език освен чрез езика на Живота. (30/лек. 33: стр. 8, 9)

Обърнете се в душата си към Господа, Той е Живот. Той е вътре във вас и разбиранията, които ще ви даде, дължите на Него. (20/стр. 56)

Стремете се към Онзи, Който дава Живот, като единствено Неизменно и Реално нещо. (21/стр. 434)

Ние сме Храм на Живия Бог

„Вие сте Храм на Бога Живаго, както рече Бог: Ще се заселя в тях и в тях ще ходя, и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат народ.“* (1/стр. 524)

Аз съм Този отначало и винаги ще бъда същий Бог – Един, Който обемам и свързвам всичко… Радвай се, защото си в Дома Ми; Храмът на Моето Светилище, в което пребъдвам винаги, то е сърцето и душата ти, то е Вселената и всичкото създание отначало и винаги.“

(3/стр. 17)

Да любиш, това значи да съградиш в душата си Храм, в който Бог да обитава.

(1/стр. 636)

Ти казваш: „Аз се моля на Господа“. Какво си направил за Него? Ти оставил ли си Го вътре в себе си, имаш ли едно Свещено място, един Храм вътре в себе си, който да си установил заради Него и в който да Му служиш? (34/стр. 217)

Когато постепенно съградите вашия Храм, ще дойде и ще се роди в него Господ. (19/стр. 469)

…Ние ще образуваме една църква в сърцето си, един олтар ще има, ние ще вложим тази църква в нашия ум и ще ги държим чисти, тъй че телата ни ще бъдат Храмове на Бога Живаго; другите външни храмове лесно се съзиждат.

(23/стр. 634)

И тъй ни остава мисълта: „Вие сте Храм Божий, Дух Божий живее във вас“. Това е Великото сега… [Да] станем онези същински Храмове, където Бог живее в нас, и да обичаме всичко онова, което Бог е вложил. (6/стр. 473)

Любете Бога в себе си!

Обичайте Този, Който живее у вас, и работете за Този, Който живее у вас. И на всичко се радвайте. (1/стр. 304)

Станеш сутрин, кажи си: „Любов към Бога! Любов към Единния Бог!“. Този Бог ще туриш в себе си.

(30/лек. 13: стр. 25)

Възлюбете Господа в себе си! …Той не е във вашето богатство, нито във вашето знание и сила – Той е във вашите хубави чувства, в желанието ви да служите. Ако всеки ден във вас се явява желание да служите, това е Господ. Той ви нашепва тихо: „Служи и люби!“.

(4/стр. 175)

Да любим Бога, значи да се прояви Бог в нас и ние да се погълнем от Него. Тогава няма да ни е страх от никакви болести, от никаква сиромашия…

(29/лек. 7: стр. 31)

Обичайте Бога вън от вас и вътре във вас, за да Го познаете. (1/стр. 453)

Първо ще любиш Бога, Който живее в тебе. Оттам ще започнеш. Той ще ти каже кой е вторият, когото трябва да обичаш. Вторият ще ти доведе третия и т.н. (1/стр. 680)

Ти не можеш да помогнеш… на себе си, ако не обичаш Бога, Който е в теб.

(1/стр. 272)

През каквито мъчнотии и да минаваш, кажи си: „Аз ще любя Господа, Който живее в моята душа!“. (20/стр. 14)

Бог е най-близкият
до всички

Единственото Същество, до Което човек най-лесно може да се приближи, е Бог. (1/стр. 44)

Господ е Единственият, Който е най-близо до всички – Той е на Небето и на Земята, па и вътре в човеците.

(35/стр. 122)

Всички Ангели, всички Велики съ­щества, които са живели милиони години преди нас на Земята, знаят що е Бог. Те застават със Свещен трепет пред това Велико Същество, от Чието Сърце изтича Любовта… И ако ги попитате къде е и що е Бог, те ще ви отговорят на ваш език: „Няма същество, което да е по-близо до вас от Бога…“. (18/стр. 47)

Първият, Когото виждаме сутрин, това е Бог… Онзи, на когото съзнанието е будно винаги, Духът Божий живее в него. Гледайте на Господа!

(41/стр. 173, 176)

Този Господ на Любовта е достъпен за всички, ти отвори днес сърцето си и този Господ на Любовта ще ти заговори! (25/стр. 328)

Искам у вас да разцъфти едно Свещено чувство, да чувствате Бога в ежед­невния си живот. Всеки ден приемайте Бога тъй, както ви се изявява. (1/стр. 304)

Живей винаги в близост с Бога – грееш се на слънце, то е близост; гледам извора – то е близост. (1/стр. 449)

…Вие всинца сте вечно свързани с Бога. (19/стр. 479)

При всички състояния, които изживяваме, ние сме свързани с Бога, със Силата Му и възприемаме Неговите Светли мисли. (1/стр. 753)

Дълбоко дръж душата си за Бога, вярвай, че Той е пред теб, вярвай, че те обгръща със Своите Сили, със Своите Ръце. (19/стр. 413)

Бог е всякога с нас, защото ни обича.

(1/стр. 751)

…Има Един, Който при всички условия в живота ви е с вас и ви обича… Дръжте в ума си Идеята, че Бог е Любов, за да запазите през целия си живот по една Основна Идея в ума си и по едно Основно чувство в сърцето си.

(28/стр. 291)

Бог през всички пътища с нас ще бъде. (1/стр. 248)

Няма по-красиво нещо от това в света да знае човек, че той ходи с Бога.

(29/лек. 2: стр. 26)

Най-първо потърси Бога
в себе си

Какво търси човек в света? Господа. Дали съзнава това, или не съзнава, не е важно – всяка душа търси Бога. Грешката е там, че хората търсят Бога вън от себе си и се питат има ли Бог, или няма.

(4/стр. 359)

Вие отивате при Бога… Ти казваш: „Къде ще Го намеря?“. Там е вашата пог­решка. В себе си ще Го намериш.

(40/стр. 64)

Реалността е в самия човек. Бог, Когото търсиш вън някъде, е в самия тебе; Той се изявява вън от тебе, но същевременно е и вътре в тебе. Ако познаваш себе си, ще познаваш и Бога… (4/стр. 359)

Вашите стремежи, вашите прави разбирания, вашият живот, вашето движение се дължат на Бога. Той говори във вас и ви движи – търсете Го вътре в себе си, а не отвън. (20/стр. 451)

Всеки търси нещо вън от себе си и когато го намери, не се задоволява. Търсѝ Бога в себе си, свържи се с Него, за да бъдеш всякога доволен и верен на себе си и на своя ближен. Ето защо всеки трябва да си каже: „Аз познавам Живия Бог, Който е в мен, и изпълнявам Волята Му“. (22/стр. 27)

В кого трябва да вярваме? В Господа, Който живее в нас. И когато вярваме на себе си, ще вярваме и на своя брат. Който не вярва в Господа, Който живее в него, не може да вярва на другите хора… (19/стр. 91)

Вие гледате на Бога като на външна необходимост, като на Същество, Което наказва и преследва, поради което се страхувате от Него [повече], отколкото да Го обичате. За вас Бог е в бурята, земетресенията, в страданията. Търсите Го само отвън, а не вътре в себе си. Докато гледате така на Бога, всякога ще останете далеч от Него. Приемете Бога първо в себе си, в своята душа, в своето сърце, в своя ум като израз на Велики мисли и чувства, като подтик към Доб­ри и Възвишени дела. (1/стр. 736)

Обектът на ученика е вътре – Бог. И затуй няма спънки за постигането Му…

(1/стр. 130)

Бога най-лесно ще намерим в себе си. Когато ученикът Го намери в себе си, ще стане способен да Го намери и навсякъде около себе си. (1/стр. 106)

Ако Бога ти отвътре в себе си не можеш да намериш, отвън никога няма да Го намериш. Когато Го намериш в себе си, тогава ще Го намериш навсякъде в Природата. (1/стр. 731)

Ти си Той и Той е ти

Какво нещо е Господ? Господ е това, каквото сме ние. (1/стр. 727)

Бог – това съм аз. Това си ти. Не отделяйте Бога от себе си. Вън от себе си не може да разберете Бога, но и вън от Бога вие не съществувате. (1/стр. 760)

Когато казвам „Аз“, под тази дума разбирам Бог. Щом сте чисти, това Божествено Аз всичко ще ви каже.

(20/стр. 52)

Има едно Висше Начало в човека – него трябва да слуша той. Това Начало наричаме „Висшето Аз“, „Господ в човека“, „Божественият Глас“. Бог живее във всеки човек, който Го нарича „моят Бог“. (9/стр. 67)

Когато човек мине през Огъня, ще намери Четвъртия елемент, т.е. Духа, наречен от философите „Висшето Аз“ – Божественото Начало в човека. …Това значи да се съединиш с Бога. (20/стр. 29)

Кого да слушаме? Себе си ще слушате, защото там е Бог. (22/стр. 33)

Вярвайте в Онзи Господ, Който живее във вас, в това Висше, което сега се е събудило… (23/стр. 416)

Бог живее в нашия ум, сърце, воля, душа и дух

Щом имате душа, която е излязла от Бога, душата ви е в Бога. И Бог е в душата ви. (1/стр. 232)

Душата е чиста; тя не може да се пок­вари, да се разруши, защото Бог живее в нея. (1/стр. 723)

…Всяка душа, сътворена от Бога, се ражда, за да даде място на Неговото Съзнание да се облече в нея. Както световете служат за живота на душите, така и животът на душите служи за Божието Съзнание. Както душите се въплъщават в световете, така и Бог се въплъщава в душите и проявява Своя Дух. (3/стр. 54)

Има една Свещена област в душата, която е неприкосновена! Нея никой не може да прекрачи. Тя е Свещено място, предназначена само за Бога. (1/стр. 108)

Вие сте си направили едно здание и го наричате църква. Това не е църква. Църквата е нещо много красиво… Църквата, това е човешкият дух, Бог живее в нея. (30/лек. 33: стр. 28)

Ако търсите Бога, ще Го намерите в ума, в сърцето, в душата и в духа си, но само когато сте особено разположени – когато сте отворени за всички живи същества и готови да се жертвате за целия свят. В този момент вашият Бог се е пробудил и ви говори. (21/стр. 201)

Къде е Бог?

Бог е в ума, сърцето и волята на човека. (1/стр. 745)

Бог живее в умовете, в сърцата и в телата на хората, т.е. в тяхната сила. Умът, сърцето и волята представляват три връзки на човека с Първата Причина. Те са трите допирни точки на човешката душа с Великия Пулс на Живота. Искате ли да чувствате този Пулс, отворете умовете, сърцата и телата си за Него. (11/стр. 145)

Често религиозните хора се страхуват от света. Те считат, че светът е място на изкушение. Те казват, че Бог не живее в света. Странно нещо! Щом Бог живее в умовете и сърцата на хората, Той живее и в света. Не изключвайте Бога от света. Той е в света. (11/стр. 150)

„Да има някой да ни научи на всички закони“ – и търсите този някой отвън. Отвън са условията. Онзи, Който ще ви научи, Той е вътре. В главата има място, където живее. И в сърцето живее Бог. Близо до физическото сърце живее едно друго сърце, в което… живее Този, Когото търсите отвън. (1/стр. 267)

2. ПРОЯВЯВАНЕ
НА БОГА

Бог работи в нас

Бог е Пробуждането на твоето съзнание. Той е Първият, Който те учи.

(4/стр. 365)

Бог, Който живее в теб, ще те научи на всичко, което е най-добро и истинно. Той ще ти укаже Своя Си Път и ще ти укаже начина, по който да проумяваш делата Му. (3/стр. 54)

Бог е Учителят на човека. Бог, за Когото проповядвам, живее във всеки човек… Бог се изявява във форма на скрит вътрешен Идеал, като вътрешна Светлина в човека. Чрез тази Светлина човек разбира каква трябва да бъде Истинската Любов. (1/стр. 590, 591)

Ако ние не можем да проговорим с езика на Любовта, тогава ще имаме обикновения живот. Ако Любовта проговори чрез нас, тогава Бог чрез нас ще работи. Това е Възкресението в света.

(5/стр. 390)

Приемете Светлината на Любовта в себе си и оставете сърцето си свободно. Когато Бог работи във вас, отворете Му широко пътя… (8/стр. 71)

Думата Бог вземам в най-хубавия смисъл: като Разумен Принцип, който работи във всички хора и с който хората трябва да се съобразяват. (15/стр. 56)

Човек мисли, чувства и действа, но трябва да съзнава, че вътре в него трябва да работи Бог. Допусне ли мисълта, че сам върши всичко, той е на крив път.

(49/стр. 29)

…Казваш: „От известно време мис­лите ми текат леко, перото ми пише добре“. Това показва, че Бог работи в тебе, но те оставя да се радваш и да мис­лиш, че ти работиш. (50/стр. 217)

…Човек трябва да бъде искрен в себе си, да признава, че Бог работи в него.

(49/стр. 29)

Помнете, че Бог работи във вас. Като знаете това, стремете се всичко да правите за Слава Божия! (11/стр. 248)

Тогава за кого човек трябва да живее? Трябва да живее за Бога, за да може и Бог да живее заради** тебе. Когато ти работиш за Бога отвънка, когато ти живееш за Бога отвънка, Бог ще живее вътре в тебе. Той ще работи в тебе.

(17/стр. 292)

Бог е Бог за нас, когато ни предава това, което е у Него. Разумността, която Бог има, Той ни я предава. Благостта и Силата, която Бог има, Той ни я предава. Тъй ние се чувстваме Свободни.

(1/стр. 585)

Свободен съм! Значи, Бог действа в сърцето ми, в ума ми, във волята ми.

(1/стр. 270, 271)

Събудите ли се с една хубава мисъл, с едно топло чувство, решите ли да нап­равите този ден едно добро дело, хрум­не ли ви една добра идея, знайте, че това е Бог в мисълта или в идеята. Бог е скрит във всяка идея, която може да ви повдигне, да ви даде подтик и насока.

(1/стр. 766)

Всякога дръжте правилото: всеки ден трябва да имате една хубава мисъл в себе си, да разчитате на нея. Силата на човека седи в хубавата мисъл, защото, както казва Писанието, вие сте Храм на Бога. В добрата мисъл Бог пребъдва. В доброто чувство Божият Дух пребъдва. В моята добра постъпка Божията Сила пребъдва… Тогава Бог работи в тялото, работи в сърцето, работи и в ума.

(5/стр. 480)

Туй, което ви показва отвътре как да направите нещата – то е Бог. (1/стр. 213)

Бог е, Който изправя погрешките, работи с Него заедно. Бог е, Който изправя нашето естество. Той знае. Не сме ние, които работим върху себе си. Следователно, когато Той работи в тебе, работи с Него. (5/стр. 31)

Ако не слушаме Бог, Който действа в нас, кой ще ни оправи? Не очаквайте отвън някой да ви оправи. На вас, които живеете в Бога, Той трябва да ви бъде образец за онези Добродетели и Красота, с които Той живее. (15/стр. 277)

„Защо Бог се отдалечава от нас?“ За да ни даде възможност да приложим Божествените Закони… Външно Той се отдалечава от нас, за да не ни смущава, а вътрешно влиза в нас и ни насърчава. Като знаете това, не се страхувайте, нито се обезсърчавайте – Бог не може да ви изостави. (4/стр. 79)

Всички заблуждения и дразнения са отвънка, а вътре е Бог, Който действа.

(1/стр. 943)

Когато Бог работи вътре в нас, ние се хармонираме. (1/стр. 995)

Когато Господ дойде в човека и започ­не да работи, явява се у него Веселост. И започва да пее. (34/стр. 397)

Бог се проявява в нас

Бог се проявява чрез всички хора… Бог се проявява и чрез тебе. (5/стр. 31)

Господ казва за Себе Си: „Аз съм Първият, Който се яви“. И ти като кажеш „аз“, то се подразбира, че в тебе живее Онзи, Който Първи се е проявил.

(34/стр. 254)

Бог е, Който се проявява. Всичко е създадено заради Него. Ние сме… съучастници. Неговото Добро е наше Доб­ро, Неговата мисъл е наша мисъл.

(16/стр. 134, 135)

…Бог… Изобщо всичко, което се проявява, става чрез Него. Така че, като мис­лиш, Бог е вътре в тебе и чрез Него мислиш. Когато чувстваш и любиш, чрез Него чувстваш и любиш.

(38/стр. 218)

Не си ти, който действаш в сърцето! В сърцето ти действа Бог чрез Своя Дух. В ума ти действа Бог чрез Своята мисъл. Във волята ти действа Божията Воля. (26/лек. 34: стр. 18)

Всички да имате Вяра, да знаете, че във вашия живот Бог действа.

(26/лек. 34: стр. 19)

…Без Бога човек не може да се прояви. Като знаеш това, не питай какво представляват мислите, чувствата и пос­тъпките на човека – те са проява на Бога. Щом мислиш, щом желаеш и изпълняваш, това е Бог в теб. (24/стр. 191)

Да познаеш, че Бог е вложил Красива душа в тебе с несметни богатства – Бог се проявява именно чрез тази душа.

(4/стр. 288)

Чистота, Красота, Хармония – това са Силите, с които Бог работи и чрез които се проявява. (1/стр. 757)

…Бог, като вярваме в Него, Той се проявява в нашия ум, в нашето сърце, в нашата воля, в нашия дух. (14/стр. 191)

Бог работи с нас, за да се прояви, и щом ние работим с Него, ние сме в Хармония с Него и Той ще се прояви в нас. (1/стр. 537)

Станете всички очи и уши за Господа да се проявява чрез вашите очи и уши. Като гледа през вашите очи, Бог ще оправи всичко. (13/стр. 113)

Бог като се прояви в нас, ние трябва да бъдем носители на Неговата Велика мисъл. (3/стр. 231)

Бог, Който живее в нас, мисли добре за всички. Да поддържаме Неговата мисъл в нас. Да поддържаме Неговата Светлина в нас. Да поддържаме Неговата Топлина в нас. Да поддържаме Неговата Сила в нас. Това е Реалното…

(12/стр. 225)

…Пазете четирите неща, които Бог ви е дал. Пазете Свободата на душата си, пазете Силата на духа си, пазете Светлината на ума си, пазете Доброто на сърцето си… Свободата, Силата, Светлината и Доброто, които човек има, не са нищо друго освен пътища за придобиване на Божественото… Това са четири Сили в човека, чрез които Великият се проявява. (11/стр. 177)

Най-първо думата Бог не означава Бог. Думата воля не означава воля. Те са само символи написани. …Думата Бог не е нещо реално. На български е Бог, на английски – Год. Ако кажеш Бог на англичанина, нищо не разбира. На турски е Аллах, на френски е Дийо. Те не са реални думи. Кое е реалното Име на Бога? Реалното си ти, твоите чувства, които ти чувстваш в себе си. Единственото реално е твоят дух, твоята душа, твоят ум и твоето сърце. Те са реални. Проявите на духа, проявите на душата, това е Бог, Който чрез тебе се проявява. Ти си, който можеш да се проявиш, значи Бог чрез тебе да се прояви.

(32/стр. 370)

Без нашия дух, без нашата душа, без нашия ум, без нашето сърце Той не може да се прояви в нас. Всички вие имате понятие, че Той се проявява извън вашето сърце чрез някое друго сърце, извън вашия ум чрез някой друг ум, в някоя друга душа, в някой друг дух. Не си правете тази илюзия, не изпадайте в тази грешка. (31/стр. 344)

…Когато Бог се проявява в тебе, ще бъдеш умен човек; когато Бог се проявява в тебе със Своята Сила, ще бъдеш силен човек; когато Бог се проявява в тебе, ти ще бъдеш богат човек, здрав човек във всяко едно отношение. Ти ще бъдеш човек! (17/стр. 184)

Не може да придобиете здраве, Доб­родетели, Знания, ако Бог не се проявява във вас. (1/стр. 735)

Ние просто сме играчка в този свят. Ако искаме да не сме такива, трябва да се съединим с Господа. Когато Господ се прояви в нас, тогава ще бъдем със Свободна воля. (35/стр. 135)

Бог се е проявявал чрез Пророците. Бог се е проявявал чрез Христа. И сега се проявява чрез всички, които Го обичат. (1/стр. 272)

Следователно, като обичаме Бога, ние даваме възможност Той да се прояви. (11/стр. 217)

Оставете Бог във вас свободно да се проявява

Оставете Бог да влезе във вас и да извърши онова, което никой не може да извърши за вас. (34/стр. 339)

Аз, като кажа, че ще живея за себе си, подразбирам следното: да оставя Господ да живее в мене, както Той знае.

(5/стр. 466)

Оставете Бога в себе си и в своите ближни свободно да се проявява, както Той знае. Това значи Свобода. Как, по какъв начин ще се прояви Той, това е Негова работа. Бог сам ще си проправи пътищата. (10/стр. 277)

…За да служиш на Бога, ти трябва да дадеш нещо от себе си. Бог трябва да живее в тебе, да Му дадеш гражданство, Свобода, да слушаш Неговия съвет – тогава Той оставя Духа Си да те ръководи. (4/стр. 377, 378)

С Любовта си към нас Бог е извоювал нашата Свобода. Сега ние трябва да Го обичаме, да извоюваме Неговата Свобода. Какво разбирате под думите „извоюване на Божията Свобода“? Да извоюваме Божията Свобода, това значи да не ограничаваме Божия Дух в себе си. Вие не давате Свобода на Бога в себе си. Вие не давате ход на Божествените мисли и чувства в себе си. (11/стр. 244)

…Като дойде в ума ви една Светла Божествена мисъл или в сърцето ви Красив импулс, Красиво желание, веднага ги приложете; отложите ли ги, вие сами се осакатявате… Така хлопа Бог на човешките умове и сърца. (21/стр. 398)

Бог в нас се проявява в най-слабите подтици; ако ти си умен да дадеш на този най-слаб подтик да се реализира, ти изпълняваш Божественото в света.

(1/стр. 460)

Във всичките си проявления давай място на Бога. Нека Бог действа у тебе.

(1/стр. 899)

Като искаме да живеем добре, то е желанието на Бога. Като мислим, то е мисълта на Бога. Бог в нас е, Който иска да мисли добре; Бог в нас е, Който иска да чувства добре, и Бог в нас е, Който иска да постъпва добре… Под думите „да не Го ограничаваме“ разбирам Той да се прояви така, както Той иска. Ако Го ограничаваме, то е наше прегрешение. (5/стр. 108)

Отворете се за Господа, както цветът се отваря за слънчевата светлина… Дайте Свобода на Господа да се прояви – не както в другите хора, но специфично за вас. (21/стр. 347)

Както Бог ни е оставил да живеем в Него и да правим каквото искаме, така и ние трябва да оставим Бога да живее вътре в нас и да прави каквото иска. И Той ще направи там неща, на които вие ще се чудите. Вие може да направите това в Него, което Бог не може да нап­рави, и Той ще направи във вас нещо, което вие не може да направите, което ще ви повдигне и ще ви направи щастливи. (50/стр. 719)

Всичко разумно в човека е проява на Бога

Търсят Бог в небето – Той е в Ра­зумния живот. (22/стр. 733)

Разумният живот в човека е проява на Бога. От този живот трябва да се започне. (8/стр. 84)

Трябва да знаеш, че всяка Красива черта, у когото и да се прояви, това е Бог. (1/стр. 439)

Нежността, Благостта, които притежава душата ти, са качества на Бога.

(1/стр. 732)

Където е Любовта, където е Доброто, там Бог се проявява. (1/стр. 770)

Всичко Добро у нас дължим само на Бога. (1/стр. 746)

Човек не може да върши някое Доб­ро дело, ако Бог не присъства в него.

(1/стр. 674)

Като говорим за Бога, ние разбираме онзи дълбок вътрешен Принцип на дълбоко вътрешно Единение: да желаеш Доброто на другите хора както на себе си, да желаеш Успеха на ближните си както на себе си. (1/стр. 734)

Всяко Разумно същество, което мис­ли, чувства и действа като Бога, е Едно с Него. То е излязло от Същината на Бога. (1/стр. 759)

Човек, който има Господа в себе си, той мисли правилно, чувства правилно, постъпва правилно. Всички задачи в тесния кръг, в който се намира, добре ги разрешава. (1/стр. 360)

…Като почнеш да обичаш, това е дарба; като мислиш право, това е дарба; като си Истинолюбив и говориш Истината, това е дарба. За да придобием една от тия дарби, трябва да пуснем Живия Бог в себе си. (22/стр. 469)

Любовта в човека
е проява на Бога

За да се научим да любим, Бог трябва да влезе да живее в нас, защото ние не сме Любов, Бог е Любов. Ние не сме Живот, Бог е Живот. Той ще ни научи като Учител как да любим, как да живеем. (29/лек. 33: стр. 29)

Любовта, това е проява на Бога в живота. Дойде ли Любовта в човека, с нея заедно дохождат богатство, слава, чест, способности, дарби и т.н. Който се домогне до този Велик Закон в живота, той е придобил всичко. (8/стр. 135)

Не може да бъдем носители на Божията Любов, ако не приемем Бога в себе си и Го оставим Той да се изяви.

(1/стр. 238)

…Бог, за да прояви Любовта Си, има нужда от душата на човека. (1/стр. 447)

Защото при сегашното развитие на човека няма по-високо състояние от състоянието на душата… Само в душата може Бог да се изяви в Своята Пълнота. Любовта може да се изрази напълно само чрез душата. (18/стр. 11)

Когато Бог, т.е. Божията Любов, прониква в човека, той изпитва в себе си топло широко чувство към всичко живо в света. Този човек не е дребнав, той гледа на нещата правилно. Нищо не е в състояние да го изкара от равновесието му. И милионите му да оберат, и къщите му да отнемат, той не трепва. Той знае, че онова топло велико чувство, което изпитва в себе си, струва повече от всякакви богатства в света.

(37/стр. 47)

Ние казваме: „Кога ще дойде Господ да влее в нас тази Любов?“. Господ се проявява всеки ден. Той хлопа на вратите на сърцата ни, очаква да Му отворим… (29/лек. 12: стр. 22)

Всички ние трябва да скочим, да отворим вратата на Баща си и да кажем: „Влез, Господи, само Ти си Единият, Който носиш Благословение за Синовете Си!“. (29/лек. 25: стр. 34)

Действаш ли разумно, Бог те изпълня с Любов… Той казва: „Когато Ми отвориш път, Аз ще мина и ще ти донеса Благословение“. А щом Му затвориш пътя, Той те лишава от Неговото Благо. А Неговото Благо е Любовта. (1/стр. 216)

Господ не е във вашите страдания, във вашата сила, във вашето знание. Къде е? В Любовта – ако любите, Той е във вас. (1/стр. 545)

Във всички ви трябва да живее Любящият. Човек трябва да различава кога Любящият се проявява. Щом е радостен – то е Гласът на Небето. (1/стр. 590)

…Човек трябва да обича всички живи същества, които се изпречват на пътя му; само така той дава възможност на Бога в себе си да се прояви – това значи да чувстваш Пулса на Живота…

(22/стр. 55)

Любовта е друго
Име на Бога

„Бог е Любов“ – този стих изразява външния и вътрешния смисъл на понятието Бог. Любовта не се вижда, но се чувства, затова Бог е достъпен за всички човешки умове, сърца и души.

(22/стр. 52, 53)

Под думата Бог аз всякога разбирам Любовта, туй, което съществува, Хубавото, туй, което носи щастието. Без Любовта Бог е едно Същество неразбрано. Като дойде Бог в ума ви, трябва да дойде и Любовта. (17/стр. 7)

Бог е Любов и като Го обичаш, Той е с теб. Ти ще опиташ Любовта Му и чрез опита ще познаеш, че няма Любов като Божията Любов. (1/стр. 516)

Смисълът на живота е да познаем Бога като Любов. (1/стр. 652)

Ние познаваме Бога в Любовта и този Бог на Любовта не е само във Вселената, а е вътре и у нас. (1/стр. 627)

Аз мога да ви кажа само едно: Обърнете живота си към Любовта! Живейте само един ден в Любовта! Ако не можете един ден, живейте само един час; ако не можете един час, поживейте поне една минута с Бога, поживейте само една минута в Любовта, отворете сърцата си… Това е само един момент и всеки може да го направи, но за това се изисква доблест. (30/лек. 20: стр. 24)

За да можете да попитате що е Бог, вие трябва да сте учили не една, а много Вечности. И след като сте свършили всичките си науки на Небето и на Земята, само тогава ще имате право да зададете този въпрос. И знаете ли що ще ви отговорят? Ясно и просто: „Бог е Любов, която трябва да опитате вътре в себе си“. (18/стр. 50)

Любовта на Бога е Живот, който се влива в твоята душа и те оживотворява.

(1/стр. 785)

Любовта е най-висшата музика, най-хубавата поезия, най-добрата молитва. Любовта е Единение с Бога. Любовта е Сила, която прави хората Доб­ри, Красиви; тя преобразява всичко.

(1/стр. 631)

3. УКРЕПЯВАНЕ В БОГА

Слушайте Гласа на Бога
в себе си

Ти трябва да имаш едно понятие за Бога… Туй Същество, от Което ти си излязъл, трябва да се свържеш с Него. Ти в кого трябва да вярваш? Туй Същество, в Което живееш и се движиш, трябва да влезеш във връзка с Него, да може да чуваш Неговия Глас, откъдето и да ти говори, да може да чуваш Гласа на Бога. (16/стр. 113)

Аз ви казвам, Онзи, Който най-често говори в нас, Той е туй Същество. Най-отривиста е Неговата Реч в света. Не зная друго същество да говори по-отривисто, по-разумно, отколкото туй Същество… Този Глас аз съм го чувал. (16/стр. 114)

Трябва да се освободим от всички… външни влияния и да се съветваме с Бога, Който е в нас. Нека слушаме Вътрешния си Глас – да се съветваме с Бога, Който е в нас… (19/стр. 39)

Онзи, Който е създал Небето и Земята, трябва да живее във вас. Слушайте Неговия Глас и Той ще определи вашето бъдеще. (15/стр. 302)

Божественото седи в следното: когато си най-развълнуван, в тебе ще дойде една Божествена мисъл и Бог ще ти проговори. Тогава всичко у тебе утихва и ти се решаваш да измениш живота си. (17/стр. 219)

…Ще чуете Неговия Глас и като Го чуете, той ще бъде толкова сладък; този Глас ще произведе цял преврат в живота ви и вашата работа, каквато и да е, ще се осмисли – този Господ ще осветли всичките ви работи, тогава най-малките работи ще ни бъдат приятни да ги правим. (23/стр. 571)

Който и да ви проповядва, ако вие сами не чуете този Вътрешен Глас, въп­росът за вас ще остане неразрешен; но в деня, в който вие чуете този Глас, той ще се разреши. (23/стр. 572)

…И Господ, като чуете Гласа Му, ще направи такава промяна, че вие никога няма да се връщате назад. (23/стр. 572)

Питаме къде е Господ. Господ пос­тоянно говори. Той на всинца говори, но на всекиго едного особено говори, по един специфичен начин. Казвам сега: Ние сме в Неговото Присъствие.

(5/стр. 376)

Винаги се вслушвай в Свещения Шепот на Бога. (1/стр. 821)

Вслушвайте се в Тихия Глас, Който говори на сърцето ви. Това е Гласът на Бога. (1/стр. 509)

Онзи Глас, който ви говори вътре във вас, какъв е? Тих е. Бог говори тихо. Понеже Той много тихо говори, онези гласове, които не са верни, са силни. В гръмогласния говор не е Господ.

(31/стр. 477)

Слушайте Онзи, Който ви говори отвътре, понеже Той ви говори по закона на Любовта. (1/стр. 233)

И когато познаеш Неговия Говор, живите струи на Любовта ще потекат в душата ти. (1/стр. 808)

Който чуе Гласа на Бога в себе си, той изпитва Свещен трепет в душата си; този трепет му дава подтик, импулс да върви напред. Подчини се на този подтик! Той е като пламъка на кибритената клечка, която е в сила да разгори и най-дебелите дърва. От малката клечка кибрит се произвежда цял пожар. Такова нещо е Божественият Глас. От малка искра Той създава цял пожар.

(8/стр. 132)

Когато известна идея ни дойде, то е Божественото – Бог ни говори. Бог говори веднъж на ума, веднъж на сърцето. Не я ли възприемеш сега, Бог втори път не говори. (1/стр. 387, 388)

Бог говори на всички – от вас се иска да различавате Гласа на Бога. Много гласове чувате, някога и вие сами си говорите. Изкуство е да различите Гласа на Бога. Както познавате гласа на майка си и на баща си, на брат си и на сестра си, така трябва да познавате и Гласа на Бога. (4/стр. 364)

…Най-първо ти трябва да разбираш Бога, да познаваш Гласа. Като Го чуеш, веднага да се спреш. Вървиш из пътя, имаш една мисъл, чуеш Гласа Му. „Адаме?“ „Слушам, Господи!“ (14/стр. 22)

Бог е, Който работи в нас. И силата на човека седи в слушането и приложението. Ако човек не слуша този, Вът­решния Глас и ако не прилага, не може да има никакви постижения. (1/стр. 419)

Бъдете готови всякога да изпълнявате Волята Божия, защото ще слушате Гласа Му не само сега, но и в бъдеще. На този или на онзи свят вие всякога ще бъдете с Него. (11/стр. 244)

Бог говори на човека при специални случаи и навреме. Когато никой не може да му помогне, Бог тихо му проговаря и му помага. (7/стр. 196, 197)

Какво по-велико Благо от това да чуеш Гласа на Господа – всички страдания, всички болести и мъчнотии ще изчезнат… (23/стр. 213)

За да познае човек има ли Господ в света, или няма, трябва да го оставят всички хора, всички животни, всички дяволи и всички Ангели, да остане сам-самичък, да няма на кого да уповава; само тогава в дълбочината на душата си той ще чуе онзи Тих Божи Глас да му проговори. Той ще почувства дълбоко в душата си нещо нежно, топло, което го сгрява, оживява и вдъхновява. Само така човек може да разбере какво нещо е Бог. (1/стр. 764, 765)

Бог всеки ден ви говори

Слушайте Гласа на вашия Небесен Баща, Който ви е пратил на Земята да учите и Който всеки ден ви говори.

(11/стр. 510)

Ученикът… Всеки ден той се вслушва отвътре да чуе какво ще му каже Бог да направи. Това е програмата му за деня.

(1/стр. 114)

Време е вече да се върнем към Живия Господ, Който всеки ден ни говори. С Него можем и ние да говорим и да се разбираме – Живият Бог е достъпен за всички, Неговата мисъл осветява ума на всички хора, облагородява сърцата им и повдига техния дух. След всеки разговор с Бога човек е готов да работи и да се жертва. (22/стр. 467)

…В човешката душа всеки ден трябва да прониква Божественият Глас, Божествената Светлина. Няма по-хубаво нещо от Божествения Глас. Когато дойде Божественият Глас, всичко утихва. Човек не е радостен, когато скача, но когато има Мир, Спокойствие, Тишина. Тогава ти си доволен. (5/стр. 378)

Само Бог учи човека. Желая всеки ден Бог да ви казва по една дума. Сега ще ви кажа една Тайна… и тя е следната: за двадесет и четири часа Бог говори само веднъж на човешката душа. Кой е тоя момент, няма да ви кажа, вие сами ще го намерите. (23/стр. 213)

…Има една важна секунда през деня, когато Господ говори на човешката душа – бъдете будни, за да чуете тази дума… (23/стр. 215)

Важно е да бъдете будни в тоя момент, когато Господ ви говори; Той ще ви каже само една дума, най-голямото Благо за вас; не схванете ли тая дума, всичко изгубвате… (23/стр. 213)

Ето защо денят има смисъл за вас – защото Господ ще ви проговори; когато изгрява Слънцето, трябва да очаквате тоя Велик момент и когато вършите работата си, пак трябва да очаквате тоя Велик момент. (23/стр. 213)

Казвам: За триста шестдесет и пет дена на годината вие имате триста шестдесет и пет случая да ви проговори Господ и да чуете Гласа Му, обаче малцина са имали възможност да използват тия случаи. (23/стр. 214)

…Използвайте сегашния ден – Бог и днес ще ви проговори, важно е колко от вас ще чуят Гласа Му и колко ще заспят.

(23/стр. 214)

Бог помага, утешава и спасява

Казано е, че Бог живее в човека и му помага. (10/стр. 286)

Настигнах една сестра, която носеше тежка стомна от чешмичката при Дианабад; тя често спираше да си почива и ѝ казах: „Има начин, по който стомната ще ти стане лека и много лесно ще я носиш. Ето начина – кажи си: „Господ и аз носим тази стомна“. Това се отнася и за всяка друга работа, която вършиш. Щом си кажеш: „Господ и аз ще го направим!“ – и тогава ще успееш“.

(48/стр. 86, 87)

…Мислете най-хубавото за Бога, понеже чрез Него ще постигнете онова, което вие искате. Тогаз Бог във вас ще ви помогне за постигането на вашите мечти. (34/стр. 158)

Ти ще се приближиш до Бога, за да Му дадеш възможност да ти помогне. Има някои работи, които ти не можеш да свършиш. Отвори сърцето си и имай Вяра в Бога! (34/стр. 110)

Онзи, Който ни ръководи, Който ни дава живот и помага за разрешаването на всички въпроси, е Бог. (1/стр. 741)

Ако вие се обърнете към Бога в себе си, а трябва да се обърнете, вашите работи ще се уредят… (15/стр. 267)

Аз говоря на онези, [които] може да изпаднете в едно меланхолично състояние, да изгубите смисъла на живота. Да се отнесете към Онзи, Който е във вас. Спрете се в себе си. (17/стр. 187)

Когато сме слаби, в тази слабост е Бог. (49/стр. 14)

Във всяка душа в дълбочината е скрит Господ. …Бог е, Който страда вът­ре в човека. Божественият Дух е, Който се моли вътре в човека и страда.

(40/стр. 176, 177)

Някой ще каже: „Учителя така ни говори, за да ни утеши“. Не искам да ви утешавам, няма какво да ви утешавам… Онзи Утешител е вътре, Той е Бог. Духът трябва да дойде. (5/стр. 362)

И наистина при туй утеснение, в което се намирате, само Господ може да ви утеши… Ако търсите утешение от другите, никога не може да го намерите. Това е заблуждение. Понеже ние живеем в Бога, само Бог ще ни утеши, само Бог ще ни оживи. Кога? Когато Бог се всели в нас. (41/стр. 10)

Дойде ли до сърцето си, там човек трябва да намери Бога, Който го избавя от страданията. (11/стр. 486)

Някой път плачеш, докато дойде Господ, погледне те, хване те за ръка и ти се освободиш от всички мъчнотии на живота. (30/лек. 35: стр. 15)

Величието на Бога не е в това, че създава Слънца и Вселени – това Той може да направи в един момент. Ти имаш скръб, всеки те подритва и се нуждаеш от една малка подкрепа; който когато мине край теб, казва: „От този човек нищо няма да излезе“, но Бог, Творецът на Вселената, спира работата Си, незабелязано слиза до теб и ти нашепва: „Не бой се, не се обезсърчавай! Аз ще ти помогна, ще уредя твоите работи още днес“ – и ти се зарадваш. „Какво става с този човек?“ Бог му проговори.

(24/стр. 320)

Само Бог спасява. Той е създал света, Той спасява. В света съществува само една връзка – тя е връзката с Божественото Съзнание, Което е в сила да помогне на всички хора, на всички живи същества, от най-малкото до най-голямото. (1/стр. 728)

Спасението ще дойде от вътре, а не от вън. Онзи, Който спасява, Той действа в нашите умове, сърца и воля. Ако силите не действат отвътре, нещата остават нереализирани. (1/стр. 460)

Сега ние чакаме някой да дойде, да ни спаси, имаме тази ограничена идея. Спасението е Онзи, Който е в тебе, Той ти показва как да побеждаваш.

(31/стр. 284)

Най-реалното нещо е вътре във вашия живот. Ето в какво седи туй, най-реалното, на което вие може да се осланяте и поверите. Някой път у човека се намира една много мъжделива Светлинка, която никога не се мени. Тя е много малка, микроскопическа, но никога не се мени. В човека има големи Светлини, много хиляди лампи светват и изгасват, но с тях стават промени, а тази, малката Светлинка никога не се намалява. Тя при всички условия на живота ви, и при падане, и при ставане, никога не угасва, еднаква е. Знаете ли кога се вижда тя? Не когато сте щастливи, но когато се намирате в най-голямото отчаяние, изоставени от всички… Тогава далеч някъде във вашето съзнание се появява тази Светлинка, …показва Пътя, към който трябва да се стремите. Там е Бог! (26/лек. 17: стр. 15, 16)

И тази малка Светлинка нищо да не е в състояние да я засенчи. През тази Светлина ще видите Присъствието на Господа. И в най-голямата тъмнина да слушате Гласа да казва: „Не бой се! Тук съм“. Няма по-хубаво от това състояние. И в гроба да си, и в пространството да си, и в дъното на Земята да стоиш – не бой се, ще излезеш! (42/стр. 22)

В мъчнотии бъдете с Бога

Няма по-велика Сила в света от тази да придобиеш съзнанието, че Бог е с тебе! (27/лек. 30: стр. 23)

В каквото и положение да се намираш, важното е Бог да е с тебе. Дълбоко в душата си да уповаваш на Него.

(1/стр. 773)

Бъдете герои като онзи войник на фронта, който е изложен на дъжд от куршуми и гранати, но уповава на Бога – мускул не трепва на лицето му; много гранати ще се сипят върху вас, но не се страхувайте, пазете връзката си с Бога! (28/стр. 215)

Човек трябва да придобие такова самообладание, че нищо да не е в състояние да развали настроението му; и всичко да изгуби, той трябва да остане тих и спокоен в себе си, да знае, че едно нещо не е изгубил – Господа. Всички живеят в Господа. (21/стр. 265)

Има Един в света, Който може да взима участие в нашия живот! Той е Този, Живият Господ, за Когото ви говоря. Той ще бъде с вас във всичките положения на живота ви – и при сърцето ви, и при ума ви. В най-мъчните моменти на живота ви Той ви казва: „Не бойте се, работата ви ще се уреди!“. И урежда се работата ви. (29/лек. 11: стр. 29)

…Като дойдем да мислим – Бог е първата мисъл, която идва в ума ни. Бог е, Който ни показва Пътя, осмисля живота ни и разрешава всички мъчнотии.

(1/стр. 413)

Дойде ли ви някоя мъчнотия, не бързайте, но почнете да размишлявате. Проследете как Бог във вас ще я разреши. (48/стр. 47)

Когато човек се свърже с Бога и живее в Единство с Бога, той решава лесно мъчнотиите си. Когато уповава на Бога, той все по някакъв начин ще Го разбере като един Вечен, Неизменен Принцип и ще Го пази свято в душата си. (1/стр. 736)

…Единственото Същество, Което ви люби, То е Бог. И когато страдате, и когато се радвате, Той е същият… И в страдание, и в радост Бог е, Който ви говори – това е една от Великите Истини. И когато казвам: „Радвайте се и в страданието, и в радостта, то е затова, защото Господ ви говори. В страданието вие Господа не разбирате, а в радостта Го разбирате, но и в единия случай, и в другия Бог е, Който ви говори вътре във вашите сърца… (23/стр. 736)

Всеки ден всеки от вас е в Съприкосновение с Господа – когато страдате и обичате. (19/стр. 225)

И когато аз питам: „Господи, защо скърбя?“. „За да се роди Моето Добро в твоята душа и ти да Ме почувстваш, и Аз да те почувствам.“ „Господи, защо съм радостен?“ „За да се роди Моята Мисъл в тебе, да светне, че да се зарадваш и ти, и окръжаващите тия.“ (29/лек. 32: стр. 27)

Тези Божествени токове са започнали да функционират вече в света. Те идват във вид на страдания… Всички питат: „Защо е това нещо?“. За да дойде Божията Любов в нас, да познаем Бога в себе си и да изпълним Неговата Воля.

(29/лек. 16: стр. 14, 15)

Човек познава Бога и се свързва с Него само в трудни, тежки условия, когато е сам, изоставен от всички, без никаква външна помощ. (46/стр. 201)

Без изпитания човек не може да се приближи към Бога. Ако не е изпитал сиромашията, безверието, безлюбието, злото, мрака, човек никога не би се приближил към Бога и не би Го познал.

(1/стр. 744)

Бог е това, което издържа у човека всичко. (1/стр. 891)

„Възложете товара си на Господа.“ Ти можеш да възложиш товара си само на Този, Който те обича, и на Този, Когото обичаш. Щом Го обичаш, като се свържеш с Него, Той ще поеме товара ти. (1/стр. 766)

„Той наистина взе на Себе Си болес­тите и скърбите ни и със скърбите ни се натовари.“ За да вземе Господ нашите скърби, значи те не са за друго, освен да познаем Любовта Му. Любовта е, която утешава. (1/стр. 748)

Само с Бога сме силни

Силен е само един Отец. Който иска да бъде силен, трябва да пребъдва в Него. (1/стр. 521)

Силен е онзи, в когото Бог живее.

(1/стр. 695)

Хората търсят Бога отвън, вследствие на което се намират в голямо противоречие. Преди всичко човек трябва да търси Бога като вътрешна Сила в себе си, която му дава Мощ, която осмисля живота му. Ако по този начин се стреми към Бога, той ще се освободи от всички ограничения в живота. (8/стр. 78)

С Онзи, Живия Господ, Който живее в човека, с Него трябва да се запознаете… Онова, Мощното, Силното, Онзи, Живият Господ, Който живее във вашата душа, там е Силата на човека.

(14/стр. 39)

…Ти ще се обърнеш към своята душа. Какво трябва да кажеш на тази душа? „С теб е Бог!“ На душата си ще кажеш: „С теб е Бог! Ти ще победиш! Твоята победа е моя победа!“. Всякога ученикът трябва да признава, че Бог е в душата му. То е Закон. (27/лек. 16: стр. 27)

В какво се крие Силата на човека? Във вътрешната му връзка с Бога. Докато е свързан с Бога, човек може да учи, да работи, да обича. Прекъсне ли се тази връзка, той всичко изгубва. (11/стр. 439)

Тъй щото, ако си силен, знай, че Бог работи чрез теб. (22/стр. 34)

Да възприемем Бога… Духът ни ще стане силен, като приемем Бога в духа си, а когато Го приемем в сърцето си, ще станем Добри. Бог иска да ни даде Своята Сила, Свобода, Светлина, Доб­рота и Благост. (1/стр. 289)

Истинският човек е Добрият човек. А Добрият човек, Чистият човек, човекът, който мисли право и ходи в Правия Път, е Силният човек. Той е човекът, роден от Бога. А може ли да бъде слаб човекът, който е роден от Бога и живее в Него? (18/стр. 114)

С Бога всичко е възможно

Бог в нас и ние в Него всичко можем да направим. (1/стр. 378)

…Когато Бог е във вас, всичко може да направите, но без Него нищо не се постига. Когато Бог е във вас, умовете ви ще бъдат пълни с Велики Идеи, нищо няма да ви обезсърчава; оня, в когото Бог живее, приема страданието с радост… (23/стр. 62)

Ще си кажеш: „Слушай, ти ще живееш и ще ходиш по Законите на Бога тъй, както Той е наредил!“. Ако Го слушаш, ти ще можеш да направиш всичко. С Бога всичко можем да направим. Като казвам, че с Бога можем да направим всичко, подразбирам: човекът, който е съединен с Бога, може да изправи живота си. (30/лек. 24: стр. 28)

Трябва да бъдем герои, да надвием нашата карма и да кажем: „Мога…“. Всички въпроси, които ме спъват, мога да ги разреша. С Бога всичко мога да направя. (45/стр. 153, 154)

Мото: „С Господа, Който живее в мене, всичко мога“. Помощта не иде от вън, тя иде от вътре. (1/стр. 100)

Ученикът на Новото всякога казва „мога“. Като казваш „не мога“, ти обезсилваш Бога в себе си; като кажеш „мога“, ти Му даваш сила да се прояви.

(21/стр. 110)

Ако обичаш Бога, Бог в тебе всичко може да направи… Трябва да Го обичаш. „Защо трябва да обичам Господа?“ Понеже непостижимите неща в живота Бог трябва да ги направи в нас. Ако не Го обичаме, не може да работи в нас. Ако Го обичаме, Той ще направи тия работи и ние ще ги видим… (5/стр. 608)

…Човек може да бъде велик, защото Бог, Който живее в него, е велик. Следователно отворете сърцата и душите си за Бога – да влезе във вас със Своите Заповеди и със Своята Любов, за да ви направи велики и силни. Тогава човек казва, че всичко, каквото пожелае да постигне, е възможно. (20/стр. 495)

Невъзможните неща в света са възможни! Невъзможното за човека е възможно за Бога, Който живее в човека! И невъзможното за човека отвънка е възможно за Бога отвътре… (14/стр. 81)

Щом дойдеш до едно противоречие вътре в себе си, до една невъзможност за тебе, ще кажеш: „У Бога всичко е възможно! Аз живея в Него и с Неговата Мъдрост всичко мога да постигна“. Щом туриш това, Бог, Който живее в тебе, ще почне да действа. Щом си в съгласие с Него, Бог работи с тебе.

(1/стр. 918)

Христос можа да нахрани хиляди хора със седем хляба и няколко риби, защото имаше Любов, имаше Знания и беше свързан с Бога, а в Бога са всичките възможности. (1/стр. 619)

И казва Той: „Ще вършите по-големи чудеса, отколкото Аз които съм вършил. Бог във вас за в бъдеще ще върши по-големи чудеса“. (14/стр. 75)

Бог е Единственото Благо

Макар да ви дават целия свят, отхвърлете го, защото Благото на живота е само Господ. И когато Той пребъдва във вас, вие ще бъдете силни да струвате това, което е добро и угодно Нему.

(35/стр. 203)

Някой път, когато чувстваме един вътрешен импулс, искаме да направим някое Добро – Той е Бог, Който се проявява. Той е Единственото Благо. Ние искаме да Го изявим. Когато се изявява чрез нас, ние с години чувстваме Неговото проявление и затова трябва да дадем ход на Божественото. Оттам иде Силата, оттам иде Разумността.

(17/стр. 184)

Животът не е в индивидуалността и личността, но в Единението ни с Първата Причина. (9/стр. 249)

Хармония в живота, то значи Единение с Бога. (1/стр. 889)

Така казва Христос: „Ако съм с Господа, и в ада ще ми е добре, но ако съм без Него в Рая, защо ми е той?“. Нека Господ бъде с нас, а Той е в нас и с нас.

(19/стр. 502)

…Твоята душа не може да бъде задоволена от нищо друго освен от Бога.

(35/стр. 115)

Какво е Бог? Бог е това, което те прави доволен, радостен, чувстващ Пълнота и нямащ нужда от нищо. (48/стр. 16)

Най-хубавото състояние, което човек може да изпита на Земята, то е да се съзнае и забрави в Бога! (1/стр. 892)

Който живее при Бога, никога не остарява, той всякога е млад. Човек при Бога никога не боледува, той всякога е здрав. При Бога никога няма да умрете – там няма никакво отрицание, никаква отрицателна мисъл. При Бога е животът. Той е Любов, Светлина и Свобода завсякога. (1/стр. 568)

Когато Бог прониква в човека, той изпитва в себе си топло, широко чувство към всичко живо в света. Нищо не е в състояние да го изкара от равновесието му. (1/стр. 728)

В Съзнанието на Бога няма промени, няма настроения… Божественото Съзнание е всякога тихо и спокойно и щом човек се докосне до това Съзнание, се пречиства, недоволството се премахва, животът се осмисля. (1/стр. 734)

Да изживееш един момент при Бога, то значи да слеем цялата Вечност в този момент. (1/стр. 838)

В Бога е нашето щастие

По-голямо щастие от [това] да живееш в Бога, няма. (1/стр. 181)

Който живее при Бога, …всякога е млад. При Господа има здраве, щастие, блаженство, Светли мисли, Светли чувства. В Него е животът. (1/стр. 537)

Когато Бог е с нас, животът във всички положения е лек и приятен.

(1/стр. 892)

Живее ли Бог у теб, щастлив си. Като изгубиш Бога у теб, нещастен си.

(1/стр. 182)

Първото нещо е да се научите да обичате Господа и тази Обич ще ви свърже с Него. Имате хиляди случаи да се съедините с Него и да направите живота си щастлив. (19/стр. 159)

Бог е Туй, Което може да ни освободи, Което може да внесе в нас щастието, Което може да внесе Сила, Което може да внесе Безсмъртие, Което може да внесе всичко това, което търсим в света. (17/стр. 35)

Човек човека не може да ощастливи. Няма случай в живота мъжът да е нап­равил жена си щастлива или жената да е направила мъжа си щастлив. Бог в човека може да направи и жената, и мъжа щастливи, но човек – никога.

(21/стр. 434)

…Не търси щастието си отвън в този или онзи човек, а го търси в себе си. Под себе си разбирам Бога в човека. Ако търсиш щастието си в Бога, в Божественото в себе си, ти си на прав път. (4/стр. 285)

Вътре във вас Бог ви учи на какво? Бог живее във вас и ви учи да бъдете щастливи. (5/стр. 360)

Щастието се дължи на вътрешната връзка на човека с Бога, т.е. на онази вътрешна Светлина, която озарява човешкия ум. Идеята за Бога трябва да изпълни ума. (1/стр. 723, 724)

…Бога… Как мислите вие, Той слуша ли ни сега, или не? Той слуша и работи в нашите умове. Разположението, което имаме всеки ден, се дължи Нему. Както Слънцето ни разполага добре всеки ден, когато изгрее, така и щастливите минути в живота се дължат на това вътрешно Слънце, което ни е огряло.

(19/стр. 33, 34)

Изпитвали ли сте онази дълбока мисъл в себе си – да чувствате в душата си, че имате подкрепата на Бога? Чувствали ли сте в действителност подкрепата на Любовта? Това е едно Мистично преживяване отвътре – сякаш си в съгласие с целия свят и с всичките Велики мисли нагоре и надолу, едновременно присъстваш и на Небето, и на Земята. Чувствали ли сте такова състояние? Виждали ли сте какъв е смисълът тогава? (25/стр. 491)

Имайте Радост и Веселие
в Бога

…Господ. Неговата Благост е над всичко. Веселието Му крепи всичко. В Господа всичко живее и се движи. Той е Веселие и Радост на всички.

(1/стр. 510, 511)

Проявеният Бог говори. Той внася Мир и Радост в душата. В Любовта Му всичко живее. (1/стр. 515)

Пък самият живот – то е нещо неоценимо! Онова, което трепти в нас, тази Радост, която усещаме, с пари не може да се купи. Тя е изблик на Божествената Любов. Това е Бог, Който живее в нас и се проявява. Следователно ние не можем да спрем този Велик изблик на Бога. (41/стр. 34)

Най-голямата Радост:

Господ присъства в нашия живот.

(1/стр. 373)

Господ – това е Истината; когато един ден вие се почувствате радостни и весели и започнете да пеете, ето че Истината – Живият Господ – е във вас; помислите Добро, направите Добро дело, Господ е във вас. (19/стр. 473)

Да изпълняваме Волята Божия, значи да почувстваме Единство с Бога – тогава ни обгръща Радост и гледаме на всички хора тихо и спокойно… (22/стр. 430, 431)

„Ще се зарадва душата ни.“ Ти си унил духом – щом се зарадва душата ти, унилостта изчезва, безверието, безсилието изчезват и ти станеш радостен и весел, бодър, свеж, на всичко си доволен и какво по-хубаво от това? …И всеки един от вас трябва да чувства така, че да се зарадва неговата душа в Онзи Бог, Който живее вътре в него. (14/стр. 57, 58)

Голяма е Радостта на човека, в когото Бог живее. Който се радва и весели от дълбочината на душата си, ще знае, че Бог го е посетил и… го е извадил от дълбокия рудник на чист въздух, на Божията Светлина, за да се радва и весели на Свободата. (21/стр. 279)

Оня, който има Любов, която неп­реривно расте, е от Новородените. А само когато се роди човек отново, той не греши. Той живее в Радостта, в която Бог обитава. (1/стр. 812)

4. ВРЪЗКА С БОГА

Връзката с Бога е
абсолютно необходима

Смисълът на живота седи в Съединението на душите с Бога. (1/стр. 652)

Няма по-велика философия, по-велика мисъл от тази да се свържем с Бога. Тази връзка осмисля живота. (7/стр. 237)

Същността на живота седи в това да бъдеш свързан с Бога. (1/стр. 509)

Иска ли човек доказателства за съществуването на Бога, той е прекъснал в съзнанието си своята връзка с Него. Възстанови ли се тази връзка, животът започва непрекъснато да тече от Бога към човека и от човека към Бога. В ума, сърцето и волята на човека има тогава един непрестанен прилив от Божественото Съзнание. (18/стр. 48)

…Трябва да свържем душата си и духа си с Душата и Духа на Бога. Тогава ще има преливане, т.е. правилна обмяна, между Бога и нас. (7/стр. 233)

Щом се създаде тази правилна връзка, тогава Бог ще ни призове като Свои съработници. Той и днес казва: „Елате да работите с Мене“. Щом станем съработници на Бога, всичките ни работи ще се благословят. Това значи да имаме правилно Ръководство. При тази връзка вие ще почувствате вътрешна Пълнота в себе си. (7/стр. 233)

На младите и на старите, които нямат връзка с Господа, казвам да нап­равят тази връзка. Тогава и наука, и поезия, и Сила, и Мощ, и Безсмъртие, всичко зависи от тази връзка. Нямате ли тази връзка, може да обиколите целия свят, може да сте най-видният учител, може да отидете в Небето и да се върнете сто пъти, то се отнася само до външната страна на живота – всичко това е безполезно, безсмислено.

(36/стр. 152)

Вие сте достигнали вече до едно развитие, при което можете да направите връзка с Бога, да разрешите тази задача още в този живот. (7/стр. 235)

Първата връзка ще бъде с Бога. Втората връзка ще бъде с Духа, Който работи у вас. Третата връзка ще бъде с вашето съзнание, за да можете да слушате и разбирате. Имате ли тези три връзки, каквото поискате от Бога, ще ви се даде.

(1/стр. 743)

Пазете връзката си с Бога чиста, за да се предава правилно Любовта. Животът излиза от Любовта, как ще живееш без Любов? (1/стр. 257)

Ние имаме постоянно нужда от Божията Любов, понеже, ако не сме свързани с Бога, ще умрем. Щом прекъснем връзката си с Бога, ще умрем. Щом прекъснеш тази връзка, ставаш тежък; богат си, но казваш: „Не ми се живее“. А щом имаш тази връзка с Бога, ти може да нямаш и пет пари, но си радостен, цялата природа е твоя, цялата Земя е твоя. (5/стр. 80)

Какво трябва да правите, ако сърцето ви е стегнато и не се отваря? Ще се свържете със Сърцето на Бога и ще се движите по Неговия Пулс… (21/стр. 365)

Вие не можете да имате правилна връзка с когото и да бъде, докато нямате връзка с Бога. (7/стр. 233)

…Ти си една врата, през която Бог влиза и излиза от твоето жилище, за да те научи как да обичаш. Като се свържеш с Бога, Сам Той ще ти покаже как да обичаш всички. (4/стр. 212)

И тъй, най-първо ще обърнете пог­леда си към Бога на Любовта и когато стане Съединението, ще обърнете пог­леда си към страдащите, към вашите братя на Земята. И ще знаете как да погледнете. Ако ти обърнеш първо пог­леда си към света, а после към Бога, въп­росът е свършен. (39/стр. 247)

Ученикът трябва да съзнава живо връзката си с Бога. (1/стр. 134)

Единственото важно нещо е: ти имаш връзка с Бога, която ще пазиш свято; имаш връзка с Онзи, Който носи щастие за човека. Там е вечното богатство. (4/стр. 425)

Дръжте се за Бога – Той ви е хванал с двете Си Ръце чрез Любовта Си, дръжте се за Неговата Любов. От Неговите Ръце излизат нишки, които отиват до сърцето на всеки човек. (21/стр. 348)

Една нишка държи човека за Бога, но здрава е тя – никой не е в състояние да скъса тази нишка освен вие сами. Без нея не съществува никакво отношение между Бога и човешката душа. Който се държи здраво за тази нишка, той е щастлив и лесно разрешава мъчнотиите си. По тази нишка Духът слиза и възлиза. Скъса ли се тя, душата е загубена; дълго време ще плаче и скърби тя, докато дойде някой Ангел от Небето и завърже скъсаната нишка. Свърже ли се с Бога, душата започва отново своето развитие. (21/стр. 348)

Скъсате ли връзката с Бога, всичко ще загубите. Вън от Бога няма живот. Без Бога и богатството, и знанието, и силата нямат смисъл. Бъдете готови да жертвате всичко за тази връзка!

(1/стр. 738)

Като заспиваш, ще се помолиш. Като се събудиш сутрин, пак ще се помолиш… Ако в твоето съзнание не си свързан с Бога, няма да имаш достатъчно енергия да зреят мислите ти. Когато мислите ти зреят, когато чувствата ти зреят и когато постъпките ти влизат в работа, можеш да се ползваш от тях. Ти си свързан с Бога. (1/стр. 246)

Докато сме свързани с Бога, Негови сме. (1/стр. 514)

Когато сме с Бога, ние се правилно развиваме и духовете идват, за да ни услужват. (3/стр. 127)

…Когато човек се свърже с Първата Причина на нещата, преди да е поискал нещо, нуждите му ще бъдат задоволени.

(10/стр. 242)

Връзката ви с Бога – там е силата!

(1/стр. 775)

Който е направил връзка с Бога, той е намерил Магическата пръчица в живота си. Той е Маг, съзнателно работи със своя ум, сърце и воля, разполага с нещо положително и разчита всякога на Абсолютната Реалност. (1/стр. 738)

Велик човек е онзи, който е свързан с Бога. (1/стр. 1004)

С Бога ще имаме връзка,
а с хората – отношения

Време е човек да се освободи от вът­решните ограничения, които го спъват. Това се дължи на преплитането, което е станало между хората от векове насам. Човек трябва да работи съзнателно върху себе си, да се освободи от ненужните и неправилни връзки и да остане само една – връзката с Бога. Само така той може да решава задачите си правилно.

(46/стр. 203)

Новораждането е скъсване на ония връзки, които сега ни спъват. То означава освобождаване от веригите на съдбата и необходимостта. То означава възстановяване на оная Първична връзка на човека с Бога, която съществува от самото му явяване в света. То означава възстановяване на неговата Свобода.

(18/стр. 82)

Ето защо, ако иска човек да бъде Свободен, той трябва да има само една-едничка връзка – с Бога, а с всички други същества той трябва да има само отношения. Защото Единственото Същество, Което е Свободно – това е Бог. И Единственото Същество, Което може да освободи напълно човека, е Бог.

(18/стр. 83)

Има само един Закон, той е следният: ние имаме право да се съединяваме само с Бога и с никого другиго в света; с Бога, понеже Той е Едно Същество, Неизменяемо в Себе Си. С Него можем да се съединим и резултатите ще бъдат добри; а всяко друго съединение, при каквито и условия да е, ще причини повече вреда, отколкото полза.

(23/стр. 409)

…Ще се съедините само с Бога, а между вас да няма никакво съединение. …Ще се съедините с Бога, ще се образува едно Вечно Благо, а помежду си ще живеете като братя… (23/стр. 410, 411)

Защо е необходима връзката с Бога?

Връзката с Бога:

Каква е тази връзка? Тя е връзката, която ще освободи човека от онова материално робство, от онзи вътрешен гнет, под който се намира. Тази връзка ще даде Простор и Свобода на неговия ум, сърце и душа, за да се прояви.

(1/стр. 760)

Този, който е в непрекъснат контакт с Бога, е един извор. Тогава всички възможности са отворени за него…

(48/стр. 86)

Ако искаш да придобиеш Великата Любов, трябва да се свържеш с Бога.

(1/стр. 143)

Можем ли да любим? Можем, когато сме свързани с Бога. (1/стр. 1013)

…Възстановете вие тази връзка в душата си между Бога и вас и всичките ви отношения постепенно ще се изгладят. Първо ще започнат да се възстановяват силите ви по един много естествен път.

(23/стр. 566)

В човека се крият сили, които са в спящо състояние, и той трябва да работи за тяхното пробуждане и правилно използване. Когато човек се свърже с Бога, у него се пробуждат всички спящи сили и способности. (18/стр. 60)

…Докато нашата душа е свързана с Бога, тя притежава природни сили и може да лекува раните си; раните ще дойдат в света при сегашния живот, на всяка стъпка може да ви дойдат рани…

(23/стр. 567)

Ученикът мъчно може да живее на Земята без духовна закрила. Затуй трябва да бъде свързан с Бога. (1/стр. 90)

Когато човек не може да разбере Божественото, тогава отрицателните сили в Природата го завладяват. Има ли връзка с Бога, той е ограден. (1/стр. 315)

Колкото повече знае човек, толкова по-голяма е връзката му с Бога. Колкото по-голяма и здрава е тази връзка, толкова повече устоява на лошите външни и вътрешни условия. (1/стр. 738)

…За да постигнеш какво и да е свое желание, ти трябва да бъдеш във връзка с Бога. (9/стр. 46)

Помнете: Без връзка с Бога нещата остават непостижими. И тогава, каквито усилия да прави човек, да владее някои природни сили, те остават напразно. (46/стр. 329)

Как да създадем
връзка с Бога?

Вярата е един вътрешен Закон на Битието, който ни свързва с Първата Причина. (5/стр. 305)

Щом прилагате Вярата в живота си, тя трябва да ви скачи с Бога… С други думи казано, Вярата е движение към Първичната Причина. Щом влезете в контакт с Първичната Причина, Вярата престава да действа. …Любовта започва да действа. (8/стр. 108)

Вярата е само един път към Любов­та. А Любовта е вътрешна връзка с Оногова, Който те е родил. (18/стр. 114)

И тъй, Любовта е най-силната връзка, която ние можем да направим в този свят. И като направим този възел, никой не може да го развърже. Това е Великата връзка, която съществува между Бога и нас. (41/стр. 28)

…Любовта към Бога, от която произтича живата връзка между Него и човека, е Мистичен вътрешен опит, който се проявява в най-различни форми и степени. Магичната сила на този опит се крие в оня момент, когато човек отправи ума си, сърцето си, душата си и духа си към това Вечно Начало без никакво колебание, без никакво съмнение. Дойде ли до тоя момент, човек всичко може да постигне. Само тогава той може да разбере смисъла на живота. Защото само Бог може да му разкрие този смисъл. (18/стр. 48)

Под връзка с Бога подразбирам, че връзката трябва да се прави постоянно – всеки ден, всяка минута, всеки час – извън времето и пространството. Целият ни живот трябва да бъде едно постоянно усилие да правим връзка с Бога, да бъдем в постоянно Съприкосновение с Божествената Любов, с Божествената Мъдрост, с Божествената Истина, с Божествения Дух, с Божественото Съзнание. Това са Живи Сили. В това Съприкосновение ще почувстваме онова блаженство, щастие, сила, подмладяване, което искаме.

(36/стр. 147, 148)

…Да спазвате следния Закон: На всеки седем минути шестте са ваши, а едната, седмата, е Божествена. На всеки седем часа шестте са ваши, а седмият е на Бога. На всеки седем дена шестте са на вас, а седмият е на Бога. На всеки седем седмици шестте са ваши, а седмата е за Бога. На всеки седем години шестте са за вас, седмата е на Бога. Така е при сегашните условия на живота. Всички нещастия, които сега ни сполетяват, седят в това, че като дойде седмата минута, вие не я давате на Бога, употребявате и нея за себе си. Постоянно мислите за своите нещастия, за своите несполуки, за болестите, за хиляди други неща… Връзка с Бога трябва да става постоянно! След всеки шест минути седмата е на Бога! (36/стр. 215, 216)

…Щом дойде седмата минута, всички противоречия ще оставите настрана. През тази минута ще разрешавате въп­роса за важната връзка, да имате съединителна връзка с Първата Причина и всичко ще се нареди. (36/стр. 217)

…Когато винаги държиш в мисълта си Бога, ти си свързан с Него и Той работи в теб и ти съдейства. (48/стр. 85)

Човек трябва да се моли постоянно, да бъде във връзка с Бога, Който единствен е Неизменяем и Благ всякога.

(1/стр. 195)

И тъй, въпросът за Служенето на Бога не изисква да напуснете сегашния си живот и да отидете в горите. Връзката между вас и Бога може да стане при условията, при които сега живеете. Вие може да сте при най-ниските или най-високите условия на живота, в ада или в рая, но пак можете да направите връзка с Бога. Това не зависи от външните условия. Разумният всякога може да използва условията. Но преди всичко той трябва да направи връзка с Бога и да разреши въпроса за Служене при условията, дадени му от Бялото Братство.

(7/стр. 234, 235)

Когато човек образува повече връзки с Господа, усилва Вярата си. (1/стр. 898)

…Направете връзката си с Бога по-­силна! Някой казва: „Аз имам връзка“. Казвам: Това е първият конец. От ден на ден я усилвайте! Втория ден казвам: Направи връзка с Бога! „Имам.“ Тури втория конец. На третия ден тури третия конец. После тури четвърти, пети, шести, седми, осми, девети; през всичките векове все ще туряш от тия конци… Колкото повече от тези конци имаш, толкова по-добре. От тези конци ще се изтъче Великата дреха на съзнанието. От тези конци ще се изплете Божествената връзка за духа. (36/стр. 153)

Хиляди години стоят пред човека, но той все има какво да учи. Знанието, което придобива, ще го повдига и постепенно ще го приближава до Бога. Значи, човек може да се приближи до Бога от различни пътища. (10/стр. 323)

Придобил ли е човек Любовта, Мъдростта и Истината, той се свързва нап­раво с Бога, той изпитва вътрешно Разположение и Мир. (1/стр. 655)

Първата проява на Любовта е даването. Дето има Любов, там всякога има даване… Даването е вътрешен процес, който свързва човека с Бога. Който не дава, той не може да се свърже с Бога.

(10/стр. 90, 91)

Доброто е нишка, която съединява човек с Бога. Тя е контакт на човешката душа с Бога. (1/стр. 757)

Щом решиш да извършиш едно доб­ро, между тебе и Бога се явява връзка, завежда се вече разговор. Момента, към който решиш да вършиш добро заради Бога, Той мисли за тебе. (44/стр. 132)

За всичко благодарете на Бога, но не външно, а вътрешно. Когато човек дойде до положение да благодари за всичко, което преживява, това показва, че той е събуден. Всяка благодарност, отправена към Бога, е свързване с Него. Щом се свържете с Бога, Той веднага ви се притичва на помощ. Ако ви е сполетяло някакво зло, Той го превръща на добро.

(10/стр. 339)

Качества, нужни за
връзката с Бога

Писанието казва: „Бог не е само на Небето, Той живее в сърцата на смирените“. Следователно първото качество, което трябва да придобиете, за да може Той да заживее във вас, е Смирението.

(19/стр. 12)

При връзката на човека с Бога няма да има мъчнотия, която не може да се преодолее. Първото нещо, което се изисква за създаване на тази връзка, е Смирението. (7/стр. 233)

Чистотата е един свят на Бога. За да бъдеш при Бога, трябва да бъдеш чист.

(1/стр. 216)

За сегашните хора, за верующите се иска не само Вяра, не само Любов, но се изисква Чистота и Невинност… Между ума и сърцето няма връзка. Умът мисли едно, сърцето чувства друго, а когато дойде тази Невинност, тя се свързва с ума, умът се свързва с душата, душата – с духа, а духът, който носи всички Велики блага на Космоса, се свързва с Бога и тогава животът за нас придобива смисъл и казваме: „Ние сме дошли от горе, за да извършим Волята Божия, и ще я извършим тъй, както Бог изисква…“. (29/лек. 9: стр. 32)

…Самопожертването е само закон да възстановим своята Първоначална Чистота и след като я придобием, ще имаме основание да видим Бога; а като видим Бога, ще придобием онова истинско съзнание за нашето развитие – това ще бъде Първият Ден на нашата еволюция, Денят на изгряването на Слънцето… (23/стр. 492)

Щом дойде Миротворството във вас, вие ще турите ред и порядък на всяка една ваша мисъл, на всяко едно ваше желание, на всяко едно ваше действие. Туй Миротворство ще ви свърже с Бога… (29/лек. 10: стр. 8)

По какво се познава,
че сме свързани с Бога?

Щом се свържеш с Бога, в тебе ще се прояви Нов живот, ти ще почувстваш Разширение и Свобода в съзнанието. После в твоя живот ще се прояви Светлина. След Светлината в тебе ще се прояви Знание… Онзи човек, който се е съединил с Бога, е в сила да извърши всичко започнато, препятствия за него няма. (36/стр. 145, 146)

…Когато Истината действа в човешкото тяло, Любовта – в сърцето му и Мъдростта – в неговия ум, само тогава човек има възможност да следва Пътя на Новото Учение на Любовта… Щом той е дал място на тия Велики Принципи в себе си, Господ живее в него.

(11/стр. 230, 231)

Който е свързан с Бога, той е доволен от всичко, той издържа на своите вътрешни стремежи и разбирания.

(22/стр. 42)

Онзи, в когото Бог живее, той е запалена свещ; нищо не говори, но свети.

(1/стр. 606)

Онзи, в когото Бог живее, свети отдалеч – приятно е да видите едно светло лице с Красива Божествена усмивка.

(21/стр. 433)

Този, на когото духът е станал Едно с Бога, стои пред хората като най-съвършения цвят. (1/стр. 1018)

Човек може да бъде Красив само когато Господ е в него. (1/стр. 310)

Ако ти имаш Мир и можеш да внесеш Мир и у другите, това е Бог у теб.

(1/стр. 896)

Живеете с вашия приятел в хармония – това не е ли Бог, Който живее у вас? (1/стр. 747)

Господ е вътре в нас. Когато Го почувстваме, когато заговори в нас, ние обикваме всички хора, безразлично какви са те, и сме готови да се пожертваме за тях. (38/стр. 16)

…Не твърдете, че Бог съществува, нито Го отричайте, но Той да живее във вас и с живота си покажете на хората дали сте вярващи, или не. (23/стр. 32)

Когато Бог живее в човека, той е добър, независимо от това дали е общественик, или политик, учен или философ, светски или духовен. (21/стр. 471)

Аз похвалявам някой комунист, когато кажат: „Той не е вярващ, но върши добро“, …този човек, макар и комунист, без Бога мисли за ближния си и аз го похвалявам. Ако той без Бога прави доб­ро, а друг с Бога не прави добро, кой стои по-горе? Първият има Господа в душата си, а вторият има Господа отвън.

(23/стр. 735)

Иска се Велика Преданост към Бог в нас!

…Бог живее в нас и ний сме готови да направим всичко, което Той иска от нас. (30/лек. 7: стр. 33)

Казвам „моята мисъл“, като подразбирам Неговата мисъл, т.е. мисълта на Живия Бог, с Когото съм свързан. Както Бог мисли, така и аз мисля; каквото Той пожелае да направя, това върша аз. Всеки може да бъде такъв… (22/стр. 507)

За този Бог ви говоря, за Когото трябва да бъдете готови всичко да направите. Като помислите за Него, всичко да е възможно. При всичките противоречия, които имате, като дойде до Бога, всичко да направите за Него. Трябва да има нещо, за което да се борите. Даден човек не го обичаш. Ще кажеш: „Ще го обичам заради Него“. Не искаш на този човек да дадеш – ще му дадеш заради Него… Навсякъде да имаме един подтик заради Онзи, Който живее в нас. Свещена Идея да имаме, да бъде тя мощна и силна. (31/стр. 261)

Обърнете се към Бога, съединете се с Него, посветете се на Него и Той ще ви научи. (19/стр. 420)

За да не се прекъсва връзката с Бога, каквато работа предприемем през деня, трябва да я вършим с единствената мисъл, че тя се върши за Бога. (47/стр. 76, 77)

…Всеки ден ще си спомняте, ще казвате: „Аз ще работя за Господа!“. Сут­рин или вечер, като внасяш тази идея, че ще работиш за Господа, всеки ден ще се свързваш с Невидимия мир, с Господа. Всеки ден да имаш връзка, да се свързваш с Господа, да бъдеш свързан духовно. (39/стр. 261)

…Вие сами може да се спасите не като уповавате и вярвате на себе си, но на Живия Господ, Който е вътре във вас. Нека тази мисъл възкръсне в умовете ви и започнете да се жертвате за Бога – само така ще видите Неговите прояви и ще Го познаете. (22/стр. 646)

По какво се познава човекът, който е свързан с Бога? По това, че той е готов всичко да жертва за Него. (18/стр. 60)

Сега, като говоря за жертвата, нямам предвид обикновената жертва, но оная готовност да се откажеш от всичко старо и нечисто, да се съединиш с Оня, Който те е създал; да служиш на Великия с всичкото си сърце, ум и душа.

(23/стр. 54)

Няма друг изходен път, това е нашата съдба – ако искаме да се съединим с Бога, да живеем с Него, да придобием Вечен Живот, непременно трябва да слугуваме Нему. (19/стр. 154)

Има неща, по-велики от това да си цар. Да слугуваш на Бога, да се прояви Бог в тебе, да проявиш Неговото Съвършенство, то е по-горе от [това] да си земен цар. (26/лек. 5: стр. 25, 26)

Да служиш на Бога, да чувстваш връзка с Него и всякога да си готов на работа за Божието Дело, в това седи и силата, и богатството, и властта, и знанието на човека. (36/стр. 376)

5. ОБЩЕНИЕ С БОГА

Смисълът на живота е
да намерите Бога

Смисълът на живота е да намерите вашия Небесен Баща. (1/стр. 354)

В този свят има Един, Който ви обича. Трябва да Го намерите. (1/стр. 243)

Ще намерим единствения наш Приятел в живота – Бога. (34/стр. 227)

…Вие сте разумни, имате ум, сърце и воля; турете волята си в действие и потърсете вашия Господ, в Когото вярвате. Де е Той? Потърсете Го и ще Го намерите. Който Го намери, става силен, здрав, радостен – душата му се разширява, а духът се закрепва. (22/стр. 587)

Ученикът трябва да знае, че от всички същества най-лесно може да намери Бога. И когато Го намери, ще придобие Разширение на душата и една Свобода, каквато не е предполагал. (1/стр. 780)

Казвате: „За Господа не се говори, не трябва да се споменава Името Му напразно“; не, приятели, това е заблуждение; ще търсиш Господа и като Го намериш, ще разговаряш с Него. За да постигнеш това, от теб се иска нещо особено. (24/стр. 193)

Бог има отношение към ония души, в които има… едно непреодолимо желание да Го познаят. Такъв човек ще преброди целия свят, ще обърне Земята и казва: „Ще намеря Господа!“. Господ може да го зарови в центъра на Земята, но той ще Го намери. Толкова силно е желанието на душата да намери Господа. (26/лек. 31: стр. 5)

Кой е начинът, по който можете да намерите Бога? Единственият Път към Бога е Любовта. Който люби, само той може да намери Бога. (10/стр. 268)

…Вие ще обичате Бога. „Къде ще Го намерим? Как ще Го обичаме?“ Това е ваша работа. Този е един от сериозните ви изпити, който непременно трябва да издържите. (10/стр. 275)

…Който се стреми искрено към Бога, всякога ще Го намери. Такъв човек е достоен за Бога. (25/стр. 256)

Нов човек е онзи, който служи на Бога по Любов, който Го търси в ума си и там Го намира. Понякога Го търси в сърцето си и там Го намира. Понякога Го намира и в тялото си, проявен чрез волята. (1/стр. 774)

…Като влезеш в Пътя на Доброто, ще вървиш към Бога. Доброто ще ти покаже Пътя към Бога. Щом намериш Бога, Той ще ти покаже как да обичаш хората. (5/стр. 42)

Щом кажа „Бог“, веднага в мене трябва да се събуди това чувство, което съответства на Бога. Тъй щото аз трябва да обичам. В света само Бог е, Който може да събуди това чувство в нас. Никой друг не може да събуди това чувство… Като дойдеш до Бога, Той ще го събуди. Ако това чувство се събуди, ти си намерил Бога… (5/стр. 620)

…Казва: „Е, какво сега, като намериш Господа?“. Ако си мъртъв, като Го намериш, ще оживееш; ако си беден, ще станеш богат; ако си глупав, ще поумнееш – тези са резултатите… (23/стр. 682)

Умът ви трябва абсолютно да се проникне от Идеята за Бога – щом намерите Бога, вие ще се върнете отново в света, но вече като господари на себе си… (23/стр. 50)

Като намериш Бога, тогава именно започва Истинското Знание и Пътят на Правата мисъл и разсъждение.

(9/стр. 44)

Да намериш Бога и да се свържеш с Него, това значи да постигнеш желанията си. Само Идеята за Бога е в състояние да осмисли твоя живот. (1/стр. 741)

Къде ще намерите Бога?

Цялото Небе не може да побере Господа, а хората мислят, че Той може да е в някоя църква, и там отиват да Го търсят, да Му се молят. Единственото място, където Бог говори, е човешкото сърце и човешката душа. (1/стр. 726)

…Давид казва: „Само в моята душа и в моя дух, които са излезли от Тебе, само там ще Те потърся“. (23/стр. 502)

Казва се, че и Бог има специална стаичка в човека; на кое място е тя – в душата му. Най-хубавата стаичка в човека е тази, в която Бог живее. „Докажи ни, че Бог живее в човека.“ Влез в тази стаичка, за да се увериш – ако намериш Бога там, Той наистина живее в теб; ако не Го намериш, това показва, че още не си Му дал път в себе си… (24/стр. 328)

Дето живее нашата душа, там и Бог живее. Като се изправите за молитва, Бог е вече пред вас. Давид казва: „Гледах Господа пред лицето си“. (1/стр. 735)

На друго място в Писанието е казано: „Господ ще ти бъде задна стража“… Когато гледаме Господа пред лицето си, това е ден на Спасение; когато Го гледаме отгоре, това е час на молитва; когато е вътре в нас, това е ден на Любовта – тогава трябва да слушаме какво ни говори. (21/стр. 285)

Като станеш сутрин, отправи ума към Бога. Къде е Господ? Ще Го намериш в тебе. Намери Господа в тебе… Къде ще Го туриш? …Когато ние намерим този фокус, веднага в тебе ще се роди Светла мисъл. Като намерим мястото, дето е Господ, веднага всички мъчни въп­роси, които нас ни смущават в даден случай, те се разрешават. (34/стр. 269)

И тъй, Светлина в ума ни, Живот в сърцето ни и Любов в душата ни! Това е мястото, дето Бог живее. Бог се проявява в ума ни като Светлина, в сърцето ни като Живот, а в душата ни като Любов. Туй е Великото! (41/стр. 26)

Всеки от вас може да бъде един прозорец на Бога… Бог е навсякъде, тогава Той е и в нашата мисъл, в нашите чувства, в нашите постъпки. Бог участва в страданията ни. (1/стр. 360)

Обръщайте внимание на малките подтици, на малките мисли и чувства, които се явяват у вас – в тях е Бог.

(49/стр. 27)

Ще кажете: „Де ли е този Господ?“. Бог е в първата радостна идея, която ви посещава сутрин, когато се събуждате.

(30/лек. 32: стр. 22, 23)

Във всички блага, които имаме на Земята, Бог присъства. Ние къде Го търсим? …Търсим Го някъде във Вселената. Как, в каква форма ще Го намерим? Ако Бог не е в Доброто, ако Бог не е в Правото, ако Бог не е в Любовта, ако Бог не е в Мъдростта, ако Бог не е в Истината, ако Бог не е в Свободата, ако Бог не е в Живота, къде е тогава? (5/стр. 333)

Там, където е Любовта, Бог е там. Където има Живот – Бог е там. Където има Сила – Бог е там. Във всички Доб­родетели, които човек проявява, то е Божественото. (1/стр. 344)

Най-малкото Добро е талисман, тайна, която Бог е поверил на човешката душа… Бог е най-малкото Добро, което може да ви помогне в дадения случай да излезете от една голяма мъчнотия. Вий търсите Господа, но не Го виждате. Къде е Той? В най-малкото Добро у вас. (1/стр. 505, 506)

Изпаднете ли в трудно положение, потърсете най-малкото Добро – Бога – в себе си и поискайте То да ви помогне. Щом апелираш към него, То ще ти се притече на помощ. (1/стр. 506)

…Истинският Господ – къде е Той? Ето къде е: в онзи момент, когато в душата си възлюбиш всички хора, този Господ ти е изпратил един лъч; когато всички противоречия изчезнат от твоя ум, когато ти съзнаеш своята длъжност и си готов да се пожертваш, Истинският Господ е проговорил в теб – ти и Той сте едно и също в тоя момент.

(22/стр. 227)

Къде ще намерите Бога? Във всеки човек. (11/стр. 425)

Вие виждате, че Господ живее в сърцата на хората, навсякъде живее Бог.

(17/стр. 338)

Де е Бог? Той е в професора, който просвещава; в свещеника, който поучава; в домакинята, която се грижи за къщата си; в съдията, който решава добре делата си; във войника, в офицера – навсякъде е Бог. Той е в мен, който ви говоря, и във вас, които ме слушате.

(22/стр. 533, 534)

„Къде е Господ?“ Където сте вие, където съм аз… (4/стр. 461)

Някой пита сега: „Къде е Господ?“. Където си ти. „Ама Господ Го няма.“ Това е една лъжа. Ти си тук, а където си ти, там е и Господ. Щом мислиш, там е Господ. Щом чувстваш, там е Господ. Щом работиш, там е Господ. (5/стр. 373)

Молитвата ни свързва с Бога

…Най-великото е молитвата – тя ни свързва с Бога, с това, Вечното, вътре в себе си, което ни дава смисъла.

(23/стр. 326)

Молитвата е Общение с Бога, дишане на душата, израз на Велика Хармония… (1/стр. 293)

За да има сливане и преливане между нас и Бога, трябва да имаме Любов към Бога… Затова основата на всяка молитва е Любов към Бога. Във време на молитва да се чувства Любов към Бога, за да се реализира сливане и преливане. А без сливане и преливане между тебе и Бога не може да има никакъв растеж в тебе. (40/стр. 84)

Ти през молитвата си към Бога говориш на Онзи, Когото обичаш, и говори ти Онзи, Който те обича. Истинската молитва е Общение на Любовта. При молитвата ти преди всичко отваряш душата си и изливаш своята Любов към Бога. (40/стр. 150)

Всички трябва да дойдем в Общение с Бога и да Го призовем – единственото избавление е там. (19/стр. 418)

И Пророците казват: „Когато Ме потърсите, ще Ме намерите“; когато чрез молитва потърсим Бог да се прояви в нас и ние да се проявим в Него, нашето избавление ще дойде. (19/стр. 418)

И тъй, Общението с Бога трябва да бъде лично. (19/стр. 418)

При Бога ще отидеш всякога сам!

(1/стр. 899)

…Идете сами при Бога, както детето отива при майка си – Той е ваш Баща и ваша Майка. …Направете връзка с Бога.

(20/стр. 323)

Христос препоръчва тайната молитва: „Когато се молиш, ти трябва да бъдеш сам“. Някои казват: „Да се съберем няколко души“; ползата за двама или трима души е друго нещо, но молитвата, която служи за развитие на душата, всякога трябва да бъде единична – да се съединиш с Бога… (19/стр. 413)

Ти се помоли, не бързай да тръгнеш на работата си… Да се свържеш първо с Господа, да кажеш една хубава дума на Бога, то е по-хубаво, отколкото да спечелиш целия свят. (31/стр. 17)

И тъй, обърнете се към Бога. Направете опит, когато се молите, да чувствате, че Бог присъства в душата ви. И когато Бог присъства, Той ще ви даде и едно външно доказателство, защото, когато дойде при нас, Той ще донесе Благословение. (19/стр. 420)

Когато отиваме при Бога да се молим, ще забравим всичко! И ще мис­лим само за Бога. Молитвата подразбира „отиване в скришната стаичка“, за която говори Христос. (1/стр. 1001)

Някои се оплакват, че молитвата им не отивала до Бога. Защо? Защото не знаят как да се молят, т.е. как да отидат при Бога. При Бога ще отидеш такъв, какъвто си, …ще забравиш дълговете, жена, деца, сиромашия; ще оставиш всичко настрана, че този бил такъв-онакъв – всичко настрана. Чисто, просто, ясно ще Му кажеш всичко като на Баща. (1/стр. 773)

Молитвата подразбира да забравиш света, да забравиш хората, да забравиш всичко и да мислиш само за Бога.

(1/стр. 551)

Молитвата има смисъл само тогава, когато излиза от дълбочината на душата… Когато човек се моли, както трябва, той е обърнат към Бога и диша от Елик­сира на живота. (3/стр. 7)

Като се молим на Бога, животът на Бога вече в нас минава по един музикален начин. (34/стр. 483)

Щом разберем дълбокия смисъл на молитвата, ще знаем, че Бог мисли, чувства и действа чрез нас. Това наричаме ние Вдъхновение. (47/стр. 396)

Човек трябва непрестанно да се моли, за да бъде във връзка с Бога. Съдбата трябва да се предаде в Неговите Ръце с Вяра. (20/стр. 99)

Молитвата е най-силното действие в живота на човека. Човек всякога трябва да се моли, за да бъде всякога в Общение с Бога. (26/лек. 36: стр. 6)

Ако в човека има една вътрешна дисхармония, която прекъсва Общението му с Бога, молитвата е необходима пак. Молитвата трябва да е насочена към това да свързва човек с Бога. Молитвата е необходима за възстановяване прекъснатите Общения с Бога, в които хората изпадат. (26/лек. 36: стр. 6)

Цял ден ще водиш борба, 99 сражения ще имаш и като направиш 99 сражения, ще кажеш: „Победата е моя“. Но 99 пъти трябва да се молиш, да се свържеш с Бога. Знаете ли какво нещо е да се свържеш с Бога? За това нещо се изисква постоянство от ученика!

(27/лек. 30: стр. 31)

…Има хиляди начини, по които можеш да се молиш. При това не само за едно нещо можеш да се молиш, но има хиляди работи, за които можеш да влезеш в Общение с Бога… (26/лек. 36: стр. 5)

Представете си, че някой заболее сериозно; нека се опита да се свърже с Бога – достатъчно е да се обърне към Него с гореща искрена молитва, за да получи отговор. Всеки отговор на молитвите ви показва, че сте свързани с Бога и Той ви слуша. (20/стр. 401)

Най-великата работа е Общение с Бога

Половин час, прекаран с Бога, струва повече от милиони години, прекарани без Бога. (49/стр. 249)

Когато човек придобие съзнателно отношение към Бога, той принадлежи вече на Бога, на Великия Живот. Тогава човек общува с Бога, Бог е неговият Възлюблен и животът му се осмисля.

(1/стр. 454)

Човек да преживява своето вътрешно Общение с Бога. Това е дълбокият смисъл на религията. (1/стр. 434)

Според мене Истинската религия е в Любовта, Мъдростта и Истината. Който носи тази религия в себе си, той говори направо с Бога. За него се казва, че има Общение с Бога. (9/стр. 182)

Колко време се изисква, докато отидете при Бога? Достатъчно е само да помислите за Бога и вие сте вече при Него. (32/стр. 136)

Щом човек обърне погледа си към Бога, в него веднага започват да текат онези Божествени енергии, онзи Божествен Нектар в живота.

(29/лек. 23: стр. 10)

Давид казва: „На ранина ще Те потърся, Господи“. На ранина, преди изгряването на Слънцето, ще се занимавам с най-великата работа – Общение с Бога – да придобия енергия. (1/стр. 311)

…Щом се пукне зора, ще станеш, ще се изправиш и ще чакаш… Господ след това ще се покаже на твоето лице, ще почерпиш от Него сила, енергия, здраве и през целия ден ще бъдеш бодър и силен да се бориш. (20/стр. 204)

„Господи, в ранните утринни зори, когато размишлявам за Тебе и Твоето Величие, струи от Светлина се сипят като бистър поток в ума ми и образуват Светлата нишка, която ме свързва с Тебе, мой Отец. Тогава Те чувствам при мене и получавам Твоята помощ, която ме крепи.“ (3/стр. 76)

Всяка сутрин ще отиваш при Господа, ще видиш как Той мисли и постъпва. Ще вземеш Него за образец. (1/стр. 328)

Молитвата е нещо, което е съобразно с нашия живот, и колкото човек е по-високоразвит, толкова той ще влиза в по-голямо Съобщение с Бога. Молитвата е един разговор с Бога… (19/стр. 414)

Всеки човек на Земята трябва да намери онова място за себе си, откъдето може да се съобщава с Бога… (1/стр. 581)

И всякога може да дойдете в Съобщение с Бога. Щом помислите за Него, ще просветне нещо в ума ви, ще прос­ветне нещо в сърцето ви. Навсякъде ще имате Тишина, Надежда, Вяра, самоупование. (17/стр. 234)

Разговаряйте с Бога
като с приятел

С Бога ще се разговаряте така, както се разговаряте с приятеля си. (1/стр. 740)

Казвам: „Господи, хубав е Твоят свят! Като виждам тези животни, тези цветя, тези хора, които си направил, аз се радвам в себе си“. По този начин аз се изказвам какво мисля в себе си за Бога. И тогава Той започва да ми говори. Като слушам Неговото Слово, Неговата Истина, Неговия Глас, това е Възкресение на душата. Между човека и Бога трябва да има Истинска обмяна! Туй наричам Истинска Радост: да зная да говоря на Бога и Той да ми говори. Мога ли аз да говоря на Бога, може ли и Той да ми говори, имам външна и вътрешна връзка с Бога. (36/стр. 149, 150)

…Искам да ви обясня какво трябва да се подразбира под думите „връзка с Бога“. Вътрешната връзка с Бога, това е Говорът на Бога към мен; външна връзка, това е говорът на моята душа към Бога. Когато кажем „вътрешна връзка“, подразбираме, че Бог ни говори, а когато кажем „външна връзка“, подразбираме, че ние говорим на Бога. (36/стр. 150)

Вие ще слушате какво Господ ви говори и след като Той ви говори, вие ще Му говорите. И няма да повтаряте това, което Той ви е говорил, но ще Му кажете вашата опитност, ще Му кажете какво сте направили при условията, при които живеете. (36/стр. 155)

Когато страдам, аз говоря на Бога; когато се радвам, Бог ми говори. …Ще седна пред Него смирено и ще Му кажа: „Господи, Боже мой, пет пари нямам, нито знание имам, нито сила имам […]. Ти ме научи, кажи ми как да се справя с мъчнотиите в живота!“. (36/стр. 150)

Ти кажи на Господа така: „Господи […]. Дошли са гладни години, Господи, покажи ми начин, по който честно и почтено да си изкарам прехраната, да си направя обуща. Аз съм готов на всичко онова, което Ти благоволяваш по отношение на мене. Искам да изпълня Твоята Воля абсолютно, тъй както Ти искаш, за да почувствам, че си доволен от моята работа!“. (36/стр. 155)

…Щом отиваш при Бога… Ще Му кажеш Истината, както я знаеш, и Той ще бъде на твоя страна. Колкото по-просто говориш с Бога, толкова по-добре.

(24/стр. 415)

Няма по-хубаво нещо от това да седне човек вечерно време и да се моли, да се моли. И като се моли, моли, да дойде до Бога. Като дойде до Бога, да започне изповедта си, да отвори душата си пред Господа. (2/стр. 651)

Възприемайте Бога вътрешно в себе си

В Писанието е казано: „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила“. Това значи да се влюбиш, да възприемеш Бога в себе си.

(5/стр. 59)

Ние трябва да любим Бога, за да Го възприемем и опитаме. А щом Го възприемем, ние ще опитаме Неговата Мъдрост. (18/стр. 25)

…И Единственото Същество, Което може да ви направи културни и разумни, да развие умовете ви, е Той; това Същество като възприемем в себе си, ще възвисим умовете и сърцата си. В този Жив Господ ние трябва да вярваме, да Го възприемем в нас всинца ни; Той е, Който работи в сърцето на всекиго.

(23/стр. 736)

Господ казва в Писанието: „Сине Мой, дай си сърцето“; Той… иска от нас не друго, а да Му отворим сърцето си, за да влезе Той в него. Ще кажете: „Как?“. По същия начин, както отваряме прозореца да влезе светлина в нашата стая.

(19/стр. 29)

Да възприемем Бога в себе си, това е една от най-великите Истини в света. Това е един от най-великите моменти в живота ни. (29/лек. 24: стр. 14)

Бъдете винаги готови
да приемете Бога!

Трябва да имате едно състояние, в което Господ трябва да дойде да живее! Трябва да живее Господ във вас! Като дойде Господ да живее, вече е друго… Онзи, в когото Бог е жив, той е запалена свещ… (34/стр. 17)

Казвам: Стремете се! Господ много пъти идва, но като дойде във вас, като не сте готови, вие почвате да се топите и почвате да плачете и Той се оттегля. Трябва съзнанието ви да бъде будно, че като дойде, да се прояви Неговата Любов, да тръгнете с Него заедно да работите. (34/стр. 18)

Господ е идвал при вас много пъти, но вие сте спали. Аз не отричам. Идвал е Господ. И Той, понеже ви обича, е казвал: „Нека си спят тия деца. Като дойда втори път“. Като дойде втори път, пак спите. Казвате, че Той е идвал. Идвал е, но в съзнанието си вие сте спали, не е било будно съзнанието ви. Дойде и замине! Дойде и замине! Сега…, като дойде Господ, трябва да сте се наспали вече и така да Го чакате… И като Го погледнете, в сърцето си да имате това разположение да служите на Господа.

(34/стр. 176)

Някой път Господ дойде, хлопне на вратата ни и казва: „Днес е твоят ден, приеми Ме!“. Ти казваш: „Нямам време сега, искам да довърша науките си“. Или: „Имам една много взискателна жена, трябва да ѝ услужа малко“. И тъй се извиняват господарят с жена си, държавникът с поданиците си, ученият с науките си, а Господ все чака.

(30/лек. 33: стр. 22)

Господ ни изпитва как ще постъпим спрямо Него. Господ ще се прояви като една Свещена Идея в тебе. Ти можеш да Го изхукаш***, но Той – тих и спокоен, с голямо смирение – отново ще се обърне към тебе. (41/стр. 82, 83)

Когато Бог дойде във вас да се прояви, по никой начин няма да Го подпушвате. Подпушите ли Го, вие ще си създадете най-голямото нещастие. Ще съзнавате, че Господ е във вас, ще слушате Неговия Свещен Глас; ще бъдете верни, няма нито на йота да отстъпвате от това, което ви говори. Вървете по този Прав Път и не се бойте! (41/стр. 93)

6. ВИЖДАНЕ НА БОГА

Познаването на Бога е Откриване на Бога

Питам какъв е смисълът на земния живот – смисълът на земния живот е да познаем Бога. (23/стр. 568)

Това е познание на Бога: да приемеш и познаеш Любовта Му. (1/стр. 134)

Пълнотата… на съвършения и здрав живот зависи от познаването на Бога и възприемането на Неговата Чиста Любов. (3/стр. 125)

Познаване на Бога какво значи? Първото познаване е: трябва да станем условие, чрез което Неговата Любов да влезе в света. Познавам Бога – това значи да стана условие да мине Божествената Любов за благото на всички хора в света. (17/стр. 103)

Който търси Бога на Любовта, на Светлината, на Топлината и на Знанието, той не се нуждае от никакви доказателства за Неговото съществуване. Той Го познава вътрешно, непосредствено и се учи от Него. (1/стр. 773)

…Познанието за Бога започва от душата. (6/стр. 402)

Сърцето и умът са във физическия свят, а душата и духът – в Божествения свят… Любовта е понятна само за онзи, който живее в душата и духа, т.е. който живее в Бога… (4/стр. 154)

Бог живее в нашата душа и в нашия дух. Следователно, като познаеш Бога, ще почувстваш такъв Мир и Радост в себе си, които ще осмислят твоя живот.

(4/стр. 419)

Когато придобиете Истинското поз­нание за Бога, Вечният Живот ще бъде осъществен във вашата душа.

(19/стр. 150)

Когато Христос казва: „Това е Живот Вечен да познават Тебе, Единаго Истиннаго Бога“, какво Той е искал да каже под думите „Единаго Истиннаго Бога“? Онази Върховна Сила, Която постоянно се движи в нас, която носи Живота в Себе Си, създава условията, чрез които можем да я познаем. (19/стр. 206)

Вечният Живот, онзи, Възвишеният Живот произтича от познаването на Бога. Но ти не може да познаеш Бога, ако Го търсиш отвън; тогава ти не може да имаш и Вечния Живот. (5/стр. 671)

Ако не познавате Бога, Който е вът­ре във вас, Който ви е дал живота, вие не можете да познаете и да разберете окръжаващите неща. (1/стр. 772)

Познавате ли Бога в себе си, вие ще познавате условията, при които може да растете и да се развивате. (1/стр. 727)

Който има будно съзнание, само той познава Бога и всякога се допитва до Него. (4/стр. 317)

За да успявате, трябва да работите върху себе си. Само така Светлината ви ще се усилва. Колкото по-силна е Светлината на човека, толкова в по-висок свят влиза той. От физическия свят той минава в Духовния, а от Духовния – в Божествения свят. Така той ще започне да мисли, чувства и действа като Бога. Това значи познаване на Бога. (9/стр. 49)

Бог се познава чрез три неща: чрез Истината, чрез Мъдростта, чрез Любов­та. (1/стр. 239)

Като познаем Бога като Любов, Животът ще дойде у нас; като познаем Бога като Мъдрост, Знанието и Светлината ще дойдат у нас; като познаем Бога като Истина, Свободата ще дойде у нас.

(4/стр. 145)

…Когато Великият Непознат ни се изявява, Той ни се изявява като Светлина без сенки, Живот без прекъсване, Любов без промени, Знание без пог­решки, Свобода без ограничения.

(18/стр. 45)

Пожелайте в себе си Бог да ви се открива всеки ден по малко и благодарете, че сте имали възможност да Го познаете като Любов, Милост и Благост.

(1/стр. 759)

Само Бог трябва да знае какви сме. Само пред Бога ще се изповядвате. Ако Господ ни знае и ние познаваме Него, достатъчно ни е. (1/стр. 748)

Уповавай на Господа с всичкото си сърце, уповавай на Господа с всичкия си ум. Във всичките си пътища познавай само Бога и Той ще оправи стъпките ти. (3/стр. 189)

Само Любовта познава Бога

Любовта е път за познаване на Бога.

(11/стр. 179)

Когато душата ти се изпълни с Любов, ти ще видиш Бога и ще Го познаеш.

(1/стр. 754)

Можеш да познаеш Бога само когато Го обичаш. (1/стр. 81)

Невъзможно е да познаете Бога, ако не Го обичате. Извън Любовта опознаване не може да има. (10/стр. 204)

…Искате ли да бъдете щастливи, спазвайте Първата и най-голяма Заповед: „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичката си душа, с всичката си сила, с всичкото си сърце и с всичкия си ум и ближния си като себе си“… Колкото по-чиста, по-безкористна и по-възвишена става вашата Любов, толкова по-голяма е възможността да познаете Онзи, Който ви обича. Той постепенно ще ви се открива и вие ще започнете да виждате еднакво ясно както отвън, така и отвътре. (10/стр. 131)

Който познава Бога, той е придобил Вечния Живот… Който Го познава, достатъчно е в най-тежък момент само да си помисли за Бога, за да се справи моментално с мъчнотията. (1/стр. 738)

Познайте Бога в храната, водата, въздуха и светлината

Господ е в светлината. Господ е във въздуха, който приемаме, и в храната, която приемаме. Не Го виждаме, но с тази Сила ние сме в Съприкосновение постоянно. (1/стр. 726)

Човек влиза в Съприкосновение с Бога чрез светлината, чрез въздуха, чрез водата и чрез храната. (1/стр. 711)

И всякога, когато се наклонявате към водата, там е Господ; когато възприемате въздуха, там е Господ; когато възприемате светлината, там е Господ. Където е Слънцето, там е Господ. Откъдето иде една Свещена мисъл, там е Господ. Откъдето иде едно Свещено чувство, там е Господ. (5/стр. 338, 339)

„Как ще позная Бога?“ Като ядеш, като дишаш, като мислиш и чувстваш правилно. Това е по-лесно, отколкото да познаеш Бога като Безграничен и Всесилен. Природата е външната, обективната страна на Бога. (1/стр. 740)

Днес ще направите работите, както Господ ги прави. Въздуха, като влиза във вас и излиза от вас, в Присъствието на Бога да го употребите като Него. Когато влиза, да видите Божието Присъствие.

(5/стр. 299)

Като изучаваш диханието, ти ще се запознаваш с Бога. (34/стр. 296)

Че ако ти знаеш как да дишаш, ако можеш да концентрираш ума си така, че Божият живот чрез дишането да влезе в тебе, ти ще забравиш всички страдания. Щом ядеш, ще мислиш, че Бог е в тази храна, че ти обитаваш [в] Неговата Благост. (5/стр. 366)

Нещата, които ние обичаме, храната, която обичаме, е един закон за опознаване на Бога. Като вземем храната от вън, от Природата, ние се опознаваме с естеството на Бога. Ако ти не можеш да вземеш този живот, който отвън съществува, то Бог, Който е едно условие отвън, трябва да влезе в тебе, да стане една възможност… (5/стр. 673)

Яденето е намясто, когато във всяка хапка човек чувства Присъствието на Бога. Ако в храната, във водата, във въздуха, в светлината, които приема в себе си, човек чувства Божието Присъствие, той е разбрал смисъла на тези неща и се ползва от благословенията, които те крият в себе си. (1/стр. 755)

Да изядеш един плод и да познаеш Бога в него, струва повече от всичката слава и всичкото богатство на Земята.

(1/стр. 220)

Яденето е първото общение с Бога, дишането е второто общение с Бога. Мисленето е третото общение с Бога.

(1/стр. 232)

Вижте Бога в себе си

…Едно малко преживяване, едно мигновено Виждане на Бога струва повече от хиляди животи… (23/стр. 499)

Да видиш Бога – това е голямо нещо, това е нещо епохално… Онзи, който само един път е видял Господа, в неговата душа се отваря голяма Дълбочина. Този човек вече е дълбоко замислен, от неговото лице излиза Светлина и той започва да твори. Идея има вече този човек! (41/стр. 235, 236)

Всеки може да види Бога поне три пъти през живота си, но при условие да живее в Чистота. (20/стр. 422)

Трябва да пазиш сърцето си чисто. „Само чистите по сърце ще видят Бога.“

(1/стр. 115)

„Блажени чистосърдечните, защото те ще видят Бога.“ Какво разбираме под думата сърце? Като говори за сърцето, Христос разбира онази вътрешна среда в човека във вид на физически етер, която служи за проводник на Възвишените Сили, идещи от Духовния свят. Ето защо, когато вътрешната, централната част на сърцето е чиста, човек непременно ще види Бога… Да види човек Бога, това не значи да Го види като някаква външна форма, но да придобие онова благо, което го повдига умствено и духовно… (20/стр. 415)

Някои казват: „Аз искам да видя Бога“; ти не може да видиш Бога, докато най-напред не Го почувстваш…

(21/стр. 448, 449)

Сега не чакайте Господ да слезе от горе да Го видите, но отворете сърцата си да Го почувствате сами. (22/стр. 588)

„Защо ми е дадено сърцето?“ За да видиш Господа! Ако нямаш сърце, ти не можеш да видиш Господа. „Защо ми е умът?“ Да видиш Господа. Единствените места, дето човек може да види Господа, това са неговото сърце и неговият ум.

(11/стр. 193, 194)

Всеки да Го види в себе си и да нап­рави разлика между своя Бог и Бога на другите. Важно е всеки да Го разбира, познава и възприема според степента на своето развитие. (21//стр. 403)

…Ще гледаш как Господ се проявява. Ако ти в мисълта си не можеш да видиш Бога, ако в чувствата си не можеш да Го видиш и в себе си не можеш да Го видиш, никъде няма да Го видиш.

(1/стр. 427)

Ще видим Бога в Любовта, в Мъдростта и Истината. Ще видим Бога в Доброто и в Правото. От мое гледище ето как аз бих желал да видя Бога, как бих се молил: „Господи, дай ми Знание и Мъдрост на ума, нека Твоята Любов и Твоят Живот да се вселят в сърцето ми, а Свободата и Истината – в моята душа. Силата и Доброто да пребъдват в душата ми, а Вечното Право и Благото на живота да пребъдват в моята воля“.

(9/стр. 210)

…Като видиш Бога, всичко ще придобиеш. (3/стр. 170)

Бъдете пред Лицето на Бога

Ако ме питат кое място искам, бих желал да бъда пред Лицето на Бога, да Го видя. (4/стр. 439)

Само очите на Любовта са в състояние да видят Бога. (4/стр. 423)

Любещият е видял и вижда Бога. Който носи Любовта в себе си, носи Образа на Бога. (1/стр. 737)

Да видиш Лицето на Бога, това значи да изгрее Слънцето на твоя живот.

(4/стр. 106)

Псалмопевецът казва, че когато види Лицето Му – Лицето Божие, това го прави да изпада във възхищение… И ако разберем тези думи добре, тогава Господ ще дойде и ще направи жилище у нас също както Христос казва на Своите ученици. (3/стр. 127)

Гледайте Живото Красиво Лице на Господа, което крие в себе си Магичес­ка Сила – това Лице възкресява и обновява. (22/стр. 591)

Трите Лица на Бога са: Любовта, чрез която Той изпраща живот в света. Второто Лице е Мъдростта, чрез която изпраща Светлина. Третото Лице е Истината, чрез която изпраща Свобода.

(1/стр. 750)

…Душата трябва да остане чиста, за която само може да се каже, че е по Образ и Подобие Божие. Само тя може да види Лицето на Бога. Затова е казано, че никой не може да види Лицето на Бога. Ти тепърва трябва да живееш на Земята, да станеш човек, да придобиеш Кротостта и тогава да видиш Лицето на Бога. (6/стр. 337)

Виждайте Бога навсякъде

Щом Бог живее в умовете и сърцата на хората, Той живее и в света. Само Той е в състояние да оправи света. Той е навсякъде между хората, между камъните, между растенията, между животните. Като погледнете на всичко през очите на Любовта, ще видите Красотата на Бога. (1/стр. 745)

…Погледнете небето, звездите, спрете се пред изворите, пред цветята, вижте планините и долините, оставете се да ви лъхне тихият ветрец: навсякъде е Бог – вън и вътре у вас. Всичко е изпълнено с Божието Присъствие. (1/стр. 736)

Човек трябва постоянно, във всеки миг да е потопен в Реалността, в Бога, да се стреми в най-малките работи около себе си да вижда Проявата и Присъствието на Бога. (40/стр. 239)

Човек може да служи на Господа и при най-лошите условия, да Го вижда навсякъде, защото всичко е Бог. Вселената е форма на Господа… Бог е Дух и материя, в Него живеем и се движим.

(1/стр. 681)

„При Бога ходил ли си?“ Не съм ходил, но в Него живея и Го изучавам във всичко… Бог е във всичко живо – виждам Го и в най-малкото, и в най-голямото… (22/стр. 533)

…Хората поглеждат на малките същества – насекоми, цветенца – като на същества без никакво съдържание и по този начин сами се отдалечават от Първопричината на нещата. И след всичко това те казват: „Господи, дай ни Мъдрост“. Бог дава Мъдрост, Светлина и Знание на онези, които Го обичат, които Го виждат навсякъде. (11/стр. 217)

Божественият Дух живее във всяка форма, която Бог е създал. Проучиш ли тази форма, тя ще повдигне твоето съзнание. (1/стр. 749)

Когато видя един човек, Бог е вътре в него. А като видя Природата, виждам, че Бог е и в Природата. Бог е, Който се проявява в Цялото. (1/стр. 224)

Ти в една душа трябва да видиш Бога, Който е скрит вътре и се проявява…

(5/стр. 515)

Ти питаш: „Къде е Господ?“. Като виждаш Бога в хората, Любовта е там. И хората като виждат Бога в тебе, Любовта е там. Така трябва да се разбира. Не само да се казва: „Аз вярвам“. Не, трябва да се направи стъпка по-напред. Да виждаме Бога в хората и тогава да имаме всичкото благословение.

(5/стр. 569)

Научете се взаимно да се уважавате заради Господа, Който живее във вас. Както уважавате Господа в себе си, тъй да Го уважавате и в другите – да виждате Господа в другите. (1/стр. 377)

…Когато вие се домогнете до Божията Любов, когато обикнете Бога, на което същество и да погледнете, вие ще видите в него най-красивото Лице, което досега не сте виждали. Вие ще видите в него израз на Благост, на Сила, на Мощ, на Интелигентност и ще кажете в себе си: „Заслужават страданията на хилядите години само човек да види това Велико и Свято Лице на Бога!“. …Лице, което ще измени цялото ви естество.

(30/лек. 13: стр. 22)

Любете Бога във всички живи същества

Щом приемеш, че Бог живее в тебе, ще знаеш, че Той живее и в твоя ближен. (50/стр. 249)

Любовта към ближния, това е Любовта към Бога, Който живее едновременно във всички хора. (1/стр. 319)

Срещнете ли някой човек, първо говорете с Бога в него, а после със самия човек. Когато обичате някого, вие обичате Бога в него… (1/стр. 745)

Онзи Бог, Който живее вътре в тебе, изисква да обичаш всички ближни в себе си. И като срещнеш един човек, да трепериш заради него тъй, както Господ трепери за него. Това го наричам, това значи Господ да живее в тебе.

(14/стр. 58)

За себе си аз имам едно правило: трябва да обичам хората! Как ще пос­тъпват другите, това оставям настрани. За себе си казвам, аз трябва да постъпвам тъй, както постъпва Онзи, Който е вътре в мене… Когато аз върша всичко, което Той желае, аз усещам една радост и Го познавам. И всичко, което поискам от Него, всичко става. (14/стр. 58)

Който има Любовта в себе си, той има разположение към всички… Той знае, че във всяко живо същество се крие Божията Мъдрост. Като знае и разбира това, той обиква Бога в себе си, както и във всички живи същества. Обикне ли Бога, всичките му работи се оправят. (11/стр. 426)

Може би един Ангел се е скрил в едно цвете да ме опита. Затова трябва да обичаме всички, за да можем да намерим Бога. (1/стр. 352)

7. ЕДИНСТВО С БОГА

Бог иде да се всели в човека

Не мислете, че Бог и днес не живее у вас. Той живее у вас, но не във всичката Си Пълнота… (36/стр. 220)

Той е, Който е бил, е и ще бъде! Той през всички векове те е пазил, обгръщал те е с Любовта Си и ти е говорил по хиляди начини. Той иде да направи жилище в тебе. (1/стр. 805)

…Когато Бог дойде да живее във вас, вие ще усетите Пълнота в себе си, ще бъдете примирени с Небето. Вие ще бъдете толкова горещи, че всичките скърби и страдания на Земята ще се стопяват във вас. Вие ще бъдете толкова богати, че ще можете да изплащате всичките дългове на света. Вие ще бъдете толкова силни, че ще можете да вдигнете цялата Земя на ръцете си. Това ще бъде само тогава, когато Бог дойде да живее във вас. Това не е само тъй, символически, но е факт. Вие ще чувствате такъв Мир, такава Радост, такова Веселие, каквото никога не сте чувствали.

(41/стр. 18, 19)

Бог трябва да дойде да се всели в човека и да живее в него. И човек да заживее в Бога. Тогава ще стане Реалното и няма да има никакво противоречие.

(1/стр. 503)

Когато намерим Бога, или казано по друг език, когато Бог се всели в нас, ще се образува онази Истинска връзка, която ще даде Подтик на живота.

(29/лек. 33: стр. 14)

Когато се всели Бог във вас, тогава ще имате всичкото Добро Разположение, което търсите; Любовта ще се прояви във вас. (38/стр. 274)

…Бог… Той казва: „Ще обърша всяка сълза тук, на Земята“. Казва още: „Ще се вселя между тях и всички ще Ме поз­наят – от малък до голям“. Казвам: На този Господ, Който ще дойде да се всели и във всинца ви да живее, искам да Му слугувате по Любов. (31/стр. 514)

Господ казва: „И ще се вселя между тях, и ще живея в тях“… Когато дойде Законът на Вселяването, ние ще бъдем вече в Царството Божие и оттам ще дойде Истинското разбиране – да поз­наем Бога. (23/стр. 497)

Чувате ли Гласа на вашия Баща, Който ви говори отвътре? Той казва: „… ще ви освободя от недоразуменията и омразата между вас, ще разпръсна съмненията и подозренията по всички краища на света, за да бъдат далеч от вас. Тогава ще се вселя във вас, за да живеем всички заедно – вие като Мои синове и дъщери, а Аз като ваш Баща“. Кога ще бъде това? Още днес – от вас зависи. Този ден е Божествен, без начало и без край. (21/стр. 72)

Обичайте Бога, за да се всели Той у вас… (10/стр. 278)

И сега този Господ иде, но умът ви готов ли е за Божествената Мъдрост? Господ иде, сърцето ви готово ли е да се отвори? …Какъвто е Господ в мене, такъв е и във вас с тази разлика, че в моето сърце Той разполага… (23/стр. 435, 436)

Отворете сега сърцата си за Господа! За някои Господ довечера ще дойде.

(23/стр. 436)

Бог иде в света да се всели между хората, да подкрепи слабите. (1/стр. 771)

Само Бог може да спаси хората от злото, като се всели в тях. Един от приз­наците за Вселяването е, че човек става господар на своите мисли, чувства и действия. (1/стр. 771)

Един ден, когато Бог дойде да се засели във вас, законът ще се измени: тогава вие вътре във вас ще бъдете едно Слънце и чрез вас ще се прояви Слънцето. Бог ще бъде в нас и Любовта ще се проявява. (27/лек. 2: стр. 19)

Всеки ден чакай Посещението на Бога

„Кога ще дойде Господ при нас?“ Когато вашето сърце, вашият ум, вашата душа и вашият дух бъдат готови да Го посрещнат… (4/стр. 112)

Кога ще вземе Бог участие в нашия живот? Когато възлюбим Бога, когато отворим сърцата си и ги направим олтар, на който да гори този Свещен Огън на Любовта… Само тогава Бог ще ни посети. (29/лек. 11: стр. 23)

Когато у нас се зароди тази жажда да придобием всичко онова Възвишено и Благородно, за което копнее душата ни, тогава Бог ще дойде. Този е Пътят. Когато нашите сърца са така приготвени, само тогава Господ ще дойде да живее в нас и когато Той дойде, ще приготви онези Велики блага, които очакваме.

(29/лек. 11: стр. 18)

…Всеки един от вас трябва да чака, докато се събуди Божественото в него, докато Бог не го посети. Бог ще го посети по който и да е начин.

(29/лек. 9: стр. 21)

Бъдете всякога внимателни, защото не знаете в кой момент Бог ще ви посети. Всякога бъдете готови да Го пос­рещнете. (11/стр. 221)

Всички същества в света, от най-­дребните до най-великите, не желаят нищо друго, освен да ги посети Господ за един много кратък момент. Да ви посети Господ само за една минута или даже само за една секунда, това е най-великият момент за душата ви. И това Посещение, колкото и кратко да трае, ще кажа на ваш език, ще ви държи топло през цялата Вечност, докато светът съществува. (29/лек. 24: стр. 14)

Блажени сте, когато ви посещава Господ… (20/стр. 269)

Първото и велико нещо за ученика е да знае, че Бог е Вечна Хармония. Когато я почувстваш в себе си, Бог те е посетил. (1/стр. 103)

Присъствието на Бога в човека, или Посещението Му, се придружава със следното: човек става извънредно внимателен и предупредителен към всичко. Ако види на пътя малко камъче, ще му се зарадва; ако види едно цветенце, ще го полее; ако види една мравка, път ще ѝ стори да мине. (11/стр. 220, 221)

Когато Бог се приближи към нас, ще усетим, че Неговото действие е не един миг, а дълго време; и туй Разположение ще го усетим в душата тайно.

(19/стр. 453)

Всеки ден Духът посещава ученика и му говори по една нова дума. Тя носи Чистота в неговото съзнание и съвършено го преобразява. Тя повдига мисълта му. Всеки ден чакай Посещението на Бога! (1/стр. 66)

Съприкосновението с Бога е най-великият момент

…Първо трябва да имаме Съприкосновение с Бога. (25/стр. 394)

Когато човек дойде до Съприкосновение с Бога, той ще намери същността и смисъла на нещата. (40/стр. 31)

Ако през целия си живот дойдете в Съприкосновение с Бога само няколко пъти, тия няколко моменти ще ви донесат неизчислими богатства. Този момент е най-великият, най-радостният и най-приятният в живота ви.

(26/лек. 36: стр. 10)

Дойде ви някоя голяма Радост и вие се чувствате, като че сте на Небето, но тя трае само 1 – 2 секунди… Когато имате тази Радост, това показва, че вие сте в Съприкосновение с Бога. Това обаче се отнася до душата. (30/лек. 29: стр. 6)

Като кажете: „Да имаме Божията Любов“, ще я имате ли? Не, Любовта се проявява в човешката душа само при известни условия… Любовта се заражда само тогава, когато ти дойдеш в Съприкосновение с Бога, нищо повече; при първия момент на Съприкосновение с Бога Любовта ще блесне в душата ти като един свършен факт. (25/стр. 393)

За да подобрим живота си, ние трябва да възприемем Любовта. Всеки един от вас трябва да се стреми към това първо Съприкосновение с Бога, но Съприкосновението трябва да бъде такова, каквото съответства за вашата душа. (25/стр. 396)

За всеки човек има отредено едно място (една специална точка според неговата душа), което седи само за вашата душа, никой не може да ви го вземе. Зад него седи един Ангел, който го пази. То ви чака отворено и като дойдете в контакт с Бога, ще произведе резултат.

(25/стр. 396)

Трябва да обходите цял свят, да дадете всички жертви и дойдете ли в контакт с Бога, веднага във вас ще се влее Новият живот, който Христос нарича Новораждане, а в Окултната наука наричат Дваж роден. (25/стр. 396)

И тъй, първото Съприкосновение с Бога, с това Велико Същество, ще внесе една Нова струя, едно Ново прозрение: ние ще схванем живота тъй, както никога не сме го схващали, и ще започнем да живеем другояче. (25/стр. 399)

Какво ще бъде състоянието ти, когато влезеш в Съприкосновение с Бога? Веднага ще разрешиш тия неразрешени въпроси. Щом дойдеш в Съприкосновение с Бога, ще бъдеш готов веднага да раздадеш всичко, ще бъдеш готов да заемеш каквото и да е положение в света. (25/стр. 393)

Питам знаете ли какво значи да видиш Господа – това е смисълът на живота; велико нещо е да влезеш в Съприкосновение с тази Висша Интелигентност. (24/стр. 552)

Онзи, който иска да се учи, трябва да бъде постоянно в Съприкосновение с Бога на Мъдростта. (1/стр. 476)

Реалното у всички е Присъствието на Бога

Реалното у всички е Присъствието на Бога. (1/стр. 1010)

Всичко, което осмисля нещата, се дължи на Божието Присъствие.

(1/стр. 744)

Ако в процеса на мисълта и на чувстването човек вижда Божието Присъствие, той може разумно да се ползва от Благословенията, които те носят в себе си. (11/стр. 301)

Ти се молиш и чувстваш навсякъде Божието Присъствие. И какъв по-добър Свещеник от Божия Дух, Който започва да ти говори, да събужда в тебе онова Божествено, Свещено чувство към Бога? (30/лек. 21: стр. 9)

Единственото нещо, което чувстваме, това е Бог. Единственото нещо, което ни причинява най-хубавото Разположение на духа, това, което ни дава Сила, което ни освежава, повдига, то е Неговото Присъствие – Присъствието на Бога. (24/стр. 330)

Защо трябва да се обичате? Заради Присъствието на Бога във вас.

(11/стр. 302)

И тъй, когато говорим за Любовта в човека, ние подразбираме Присъствието на Бога, Който му е дал всички условия да се развива. (11/стр. 284)

С Виделината Бог ни показва… Своето Присъствие. Когато Той дойде у нас, когато Виделината дойде у нас, ний вече чувстваме Бога и да не Го дирим.

(43/стр. 82, 83)

В Присъствието на Бога всякога имате Светлина. Когато Бог присъства, тогава сме Свободни. (5/стр. 333)

Щом имаш Живот, Бог е в теб. Щом имаш Знание, Бог е в теб. Щом имаш най-малката Свобода, то е вече Присъствие на Великото Разумно Начало. Тези трябва да бъдат мерките за Присъствието Му. (48/стр. 16)

Ние сме свързани с Безграничния, Абсолютния

Човек е свързан с Единния, Великия, Безграничния. (9/стр. 67)

Животът на Земята има само един смисъл – познаване на Бога. Тогава душата на човека е в Него. Той живее в Божествената Любов, в Любовта към Безграничния… (49/стр. 250)

…Човек… Хармонията му с Тихия Глас на Безграничния осмисля неговия живот. (1/стр. 56)

…Някой казва: „Аз искам да зная какво нещо е Бог“. Ти не можеш да Го видиш, но казвам: Това, Което не можеш да видиш, не можеш да възприемеш Неговата Безкрайност, но можеш да дойдеш в Съприкосновение с Него – това е Реалността. (6/стр. 366)

Смисълът на живота седи в това човек да дочака времето, когато ще го посети Бог – Абсолютната Реалност.

(49/стр. 78)

…Бога. Мислете за Него като за Абсолютна Реалност. Като се свържете с Бога, за момент Той може да ви вземе в Своя свят, за да видите и разберете какво значи Любов. Опасно е да влезете в този свят, защото не бихте желали да се върнете обратно на Земята…

(21/стр. 360)

Понеже Бог е Същество на Абсолютната Свобода и Разумност, ти ще имаш с Него толкова допирни точки, доколкото се интересуваш от Него, от тази Разумност, от тази Свобода, от Неговата Любов… (16/стр. 29)

Ако хората имаха отношение към Бога, първата им проява щеше да бъде Любовта. Първата допирна точка с Бога, с Абсолютното Начало на живота, е Любовта, втората е Мъдростта и третата – Истината. (1/стр. 729)

Така се открива, изявява Вечният, Безграничният:

„Аз съм Път на Любовта! Аз съм Път на Мъдростта! Аз съм Път на Истината! Гдето е Животът, Виделината, Свободата, там съм.“ (1/стр. 824)

Ние и Отец ще бъдем Едно

…Отец – Той е Бащата на Любовта, това е то и тази Любов е, която обединява цялата Вселена, всички същества от единия край до другия в тази Велика Хармония на Любовта; и Той е, Който жертва живота Си за всичките, и те живеят в Него, и Той живее в тях.

(23/стр. 319)

…Само Отец може да привлече човека към Себе Си. Защо само Отец прив­лича хората – защото Той е Любов, само Любовта носи живот. (23/стр. 248)

Христос казва: „Аз и Отец Ми Едно сме“. Учениците казваха на Христа: „Покажи ни Отца“. Който не е познал Любовта и Мъдростта, той не може да познае Бога. Който е познал Любовта и Мъдростта, той е познал Бога и е разбрал смисъла на думите: „Аз и Отец Едно сме“. (11/стр. 280, 281)

Ние ще изпълним Волята на нашия Господ на Любовта, Мъдростта и Истината… Ние и Отец ще бъдем Едно.

(1/стр. 638)

Обработвайте сърцето си с Любов­та. Разкопавайте ума си с Мъдростта. Служете на душата си с Истината и Великият, Живият Баща на Мира, Отец на бъдещите векове ще бъде с вази и вие – с Него; само тогава ще познаете Истинския Бог и Христа. (44/стр. 121)

„Както Ме познава Отец, така и Аз познавам Отца“ – този стих подразбира Синовно отношение. Синът прави това, което Бащата прави… (22/стр. 13)

Желая ви да познаете Сина и Отца не както хората ви учат, но според вашата вътрешна опитност. (20/стр. 304)

Като се говори за познаване на Отца, хората искат да чуят Гласа Му, да им говори. Бог може да говори на хората, но те трябва да познават езика Му, да Го разбират… Бог е говорил в миналото, говори в настоящето, ще говори и в бъдеще, но само на онези, които имат Любов. Дето няма Любов, там не се чува Говорът на Бога. (22/стр. 11)

…Христос казва: „Отец е в Мене и Аз съм в Отца“. Това значи: „Отец Ми живее в Моя ум, в Моето сърце и в Моето Духовно тяло“. Всякога дръжте тази мисъл в ума си и служете на Бога с Любов, с мисъл и с воля, с добро желание.

(11/стр. 145)

…Произнасяйте думите: „Аз и Отец Едно сме“. (10/стр. 37)

„Чашата, която Ми даде Отец, да я не пия ли?“ Христос изпи тая чаша и стана Велик Дух. Той се съедини с Бога и каза: „Аз и Отец Ми Едно сме“. В това се крие Неговата Сила. (20/стр. 32)

Горчивата чаша иде за всеки едного от вас – желая да изпиете тая чаша геройски… След изпиване на горчивата чаша иде Възкресението – Новият Живот… (20/стр. 32)

Влизане в Мистично Усамотение с Бога

Има в човека една Мистична самота, в която той се слива с Бога. Това е за оня, който разбира! (1/стр. 108)

За да се познае, човек трябва да отдели дадените неща от себе си и да остане сам, т.е. само с Онзи, Който е дал нещата. (8/стр. 98)

Правило:

Човек трябва да живее сам. Разбирай: човек трябва да живее само с Бога.

(1/стр. 594)

…В себе си да знаеш, че когато си сам, когато се отдалечиш от хората, Бог е последният, Който остава с тебе.

(34/стр. 9)

Когато човек иска да се избави от влиянието на света, той се съсредоточава към Бога и себе си, или съсредоточава своята умствена деятелност към Бога – това значи пробуждане на Божественото съзнание. (1/стр. 730)

Любовта е един вътрешен малък Огън… Който го разбира, …дава подтик дълбоко в душата [си] към Бога. Тогава човек се усеща доволен – може и сам да живее, т.е. с Бога. (1/стр. 194)

Когато човек е в Единство с Бога, тогава чувства Пълнота в живота и си образува Ново Мировъзрение от гледището на душа. Тогава може и сам да живее. (1/стр. 885)

Нирвана е Сливане с Бога

Трябва да се намери Основният Закон – да се впрегнат страстите на работа, да им се даде един умствен колорит; емоциите да се обърнат в чувства, чувствата – в щастие, щастието – в Блаженство, а Блаженството – в Хармония, в Сливане с Бога. (20/стр. 51)

Някои, като говорят за индуската философия, под Нирвана разбират Сливане с Бога… (20/стр. 216)

Според източната философия Сливането на душите в Едно Цяло подразбира състояние на Нирвана – Сливане с Бога, т.е. изгубване на човешката индивидуалност. Нирвана не е унищожаване на човека, но Сливане с Бога, т.е. връщане в Първоначалното му състояние. Преди да слезе на Земята, човек е бил в Нирвана и в края на краищата пак се връща в Нирвана. (24/стр. 548)

Вензи знаете ли какво значи – Съединение с Бога, или Обединение с Него, или както го казват източните народи, как го казват те? Една дума, в която душата се поглъща, потопява в Божеството – Нирвана. (23/стр. 317)

Някой ще каже: „Как да се погълна в Бога?“. Не поглъщане тъй, както вие мислите; ако влезете през някоя хубава врата в някой хубав палат, то е поглъщане, вие ще се изгубите вътре; но вие се изгубвате, за да можете да разберете Великите Тайни, които са скрити в него.

(23/стр. 317)

Какво нещо е Бог? Това ще остане [една] от Великите Тайни, която никога няма да разрешите. Ако един ден се разреши, ти ще останеш Едно с Бога. И ти няма да се наричаш тогава Иван, Стоян, но ще станеш Едно с Бога.

(50/стр. 541)

Сега мнозина от вас мислят, че като отидат при Бога, ще бъдат абсолютно свободни. За да бъдеш абсолютно свободен, ти трябва да се слееш с Бога, за себе си не трябва да мислиш. Докато мислиш за себе си, не си свободен, защото тогава ти и Бог сте различни неща, тогава има две личности – ти искаш и твоята воля да бъде. Питам: Ако две воли действат едновременно, какво съг­ласие може да има? (5/стр. 9, 10)

Да вярваш в Бога, това значи да се слееш с Него; да гледаш на нещата, както Той гледа; да обичаш, както Той обича. (1/стр. 751)

Да отидете при Бога, това значи да се слеете с Него, да забравите всичко земно, да загубите всичко и да се пробудите в Божествения свят – готови ли сте за това? (23/стр. 162)

Човек не е излязъл само веднъж от Бога. Той трябва да излиза от Бога всяка минута, всяка секунда. Не е достатъчно само да кажеш, че си роден от Баща си… Трябва да бъдеш като Него… Ако някога Синът стане като Баща си, те се сливат в Едно. Тогава Синът не съществува самостоятелно, но и Бащата не съществува самостоятелно. Тогава няма нито Син, нито Баща. Какво съществува? Само Абсолютната Реалност.

(9/стр. 161)

От Бога излизаме
и в Бога ще се върнем

Човек е излязъл от Бога и трябва да се върне при Бога. (17/стр. 387)

Някога човек е живял в Бога – период, за който нищо не знаем. След това той е излязъл от Него като дихание, пробудил се е и е започнал самостоятелно да живее и да се развива.

(11/стр. 125)

Вашият дух е излязъл от Бога и душата ви трябва да се върне пак при Него. Защото, ако се върнете при Господа, ще се обновите. (5/стр. 158)

Има едно правилно влизане в живота и едно правилно излизане от живота… Има едно излизане от Бога. Когато излизаме от Бога, ние отиваме в света да работим. Това, което ни е дал Бог, отиваме да го раздадем. Ние един ден ще се върнем при Него, за да се пречистим, да възприемем новите блага, и после пак ще отидем в живота. Това може да става веднъж в деня, веднъж в месеца, веднъж в годината, може да става и веднъж в целия живот. Ти всеки ден, като станеш, ще отидеш при Бога и ще се върнеш. (5/стр. 417)

В годината поне веднъж трябва да ходите при Господа и да се връщате… Като казваме да отидете при Господа, не говорим за умиране. Защото има едно ходене, което не е умиране, него аз наричам Възраждане. Като идеш при Господа, ще се възродиш. Всяка година да става едно Възраждане. Ако всеки месец можеш да го правиш, е по-хубаво; ако и всяка седмица го правиш, още по-хубаво; ако пък всеки ден по едно Възраждане правиш, още по-хубаво. (5/стр. 340)

Ние си задаваме въпроса: „Като умрем, къде ще отидем?“… Като живееш физически, ти по Бога живееш и като умреш, пак в Бога ще живееш.

(5/стр. 548)

Някой път искаш да отидеш при Бога. Как ще отидеш при Бога, ако не си бил добър? …Какво ще Му кажеш, като отидеш при Него? Ако отидете при Бога, първо какво ще кажете? „Татко, благодарим Ти. Ние бяхме на Земята, свършихме Твоята Воля. Наскърбени утешихме и сега дойдохме при Тебе да приемем Твоето Благословение, за да слезем отново пак да работим.“

(5/стр. 571)

…За да ни се изяви Господ, трябва да си изпълним работата на Земята и като се върнем при Него, работата да е завършена. (5/стр. 256)

А когато кажем, че някоя работа е завършила, това показва, че ние всички се връщаме в Този, Единия Принцип, при Единия Бог, от Когото сме излезли. Вие сега ще кажете: „Краят му вече дойде“. Краят показва, че всичко е завършило, и ние ще се върнем при Единия Бог – Той е Онзи, от Когото сме излезли и при Когото ще се върнем с тази богата опитност, за да живеем в Него и да разбираме смисъла на всичките светове, които сега съществуват.

(23/стр. 399)

Според индуското учение Денят на Брама е равен на число, състоящо се от единица с 14 нули след нея… Всеки, който е излязъл от Бога, разполага с големи дарби и способности за реализиране на един Божествен Ден, равен на число, образувано от единица с 14 нули. Като живо същество, ти не трябва да се задоволиш да останеш във формата… на човек, но да вървиш нагоре по възходящата стълба, докато стигнеш до Първичния Човек, т.е. до Космическия Човек, или във формата на Библейския Човек, създаден по Образ и Подобие на Бога. За това е нужен един период от 15-цифрено число, съставено от единица с 14 нули. Толкова време е нужно, докато се качиш на Високия връх, отдето ще виждаш всички разумни същес­тва и отношенията им към тебе, както и твоите отношения към Бога. И тогава, за да се слееш с Бога, нужно е още толкова време, равно на число, съставено от единица и 14 нули. След като живееш на всички Слънца и планети и прекратиш този живот, ще отидеш при Бога, ще влезеш в Него – там ще опиташ Дълбочината на Божественото.

(9/стр. 136, 137)

8. ЕДИНСТВО С
БОЖИЯ ДУХ

Какво нещо е Божият Дух?

Аз искам да имате доверие в Бога за онова, което е вложил във вас. Той е вложил Духа Си във вас да живее.

(31/стр. 509)

Тази Разумна Сила – Бог – изпраща Духа Си и Тя е, Която гради у нас. Този Дух създава Законите и е в пряко Общение с нашата душа. (1/стр. 323)

За този Дух говори Бог: „Ще изпратя Духа Си да ви ръководи и крепи в пътя на живота“. (41/стр. 172)

Бог слиза при нас, като изпраща Духа Си, както Слънцето изпраща светлината си. Божият Дух всеки ден изгрява, всеки ден ни носи Своите блага доброволно, без да Му искаме това и без Той да иска каквато и да било отплата от нас. Всичко, което притежаваме, Нему се дължи. (18/стр. 66, 67)

И ние търсим живот, търсим щастие, търсим блаженство, търсим култура, знание и богатство, но трябва да знаем, че всички тия неща можем да добием само от Духа. Само Духът е носител на всички тия блага. Той е носител на всички дарби, на всякакви таланти, на всички блага, на всякаква интелигентност и гениалност.

(30/лек. 29: стр. 29, 30)

Мислите ли, че един ден може да постигнете Бога? Не, ние можем да се влеем в Бога, но никога няма да Го разберем… Той няма форма, няма тяло, а е един Чист, Свят Дух – Чиста, Абсолютна Светлина. Той е Основа на всяко нещо. (29/лек. 18: стр. 6, 7)

Духът – това е Божествената Светлина, Силното, Мощното, Което поддържа живота на всички същества. Присъствието на Духа създава непреривна Светлинна енергия в човешкия ум. (1/стр. 289)

„Духът е Това, Което дава Живот.“ И с този Дух трябва да се свържете.

(1/стр. 269)

Духът носи Живот – живейте в Духа. Няма Сила като Силата на Духа. Само Силата на Духа е Сила Божия.

(1/стр. 566)

Благословението е идването на Божия Дух

…Благословението е идването на Божия Дух. (1/стр. 1004)

Там, гдето е Любовта, там е и Божият Дух; там, гдето е Духът, там е Животът, а там, гдето е Животът, там е и Господното Благословение… Пребъдвайте всякога в Господния Дух, изпълнявайте Неговата Воля, ходете по Неговите Стъпки и ще вкусите и опитате, че Господ е Благ. (3/стр. 269)

Любете с всичката си душа Господния Дух, за да ви благославя и просвещава със Своето Присъствие, защото там, където е Господ, има вътрешен Мир, Радост, Веселие, Любов, Вяра, Надежда, Кротост, свежест и бодрост на душата. (3/стр. 49)

Мирът говори за Присъствието на Духа! (1/стр. 128)

Там, дето Божият Дух живее и действа, има Мир и Радост. Това е Единственият Дух, Който може да ти даде всичко и да те направи да познаеш Пълната Истина, която е Духът на Спасението. Той може да всади в твоята душа Истинното Познание и Мъдрост за Божиите наредби. (1/стр. 576)

И Духът ще ви каже и открие по-­дълбоките работи в живота, които работи не се казват и ще се дадат непос­редствено чрез Духа. (35/стр. 263)

…Когато Духът на Бога живее в нас. Този Дух ще ни разкрие Великата Тайна на живота. По-велика Тайна от тази няма. (41/стр. 23)

Дайте място на Божия Дух
в себе си

Няма по-хубаво нещо в света от това човек да възприеме този Божествен Дух. Когато човек дойде до това състояние, от душата му ще падне един голям товар, ще почувства голяма лекота. В ума му ще просветне голяма Светлина.

(29/лек. 26: стр. 26)

Казано е в Писанието: „Ще изпратя Духа Си да ви научи“. Кога ще дойде този Дух? Духът ще дойде, когато човек направи връзка с Него. Тази връзка ще внесе в човека вътрешно Разбиране на нещата. (10/стр. 34)

Най-първо ще обикнеш Бога, Който е Любов… Аз взимам Бога в смисъл: Божественият Дух, Учителят, Който може да те учи, да ти обясни нещата, да ти даде Светлина, по който и начин да омекчи живота ти на Земята.

(27/лек. 15: стр. 30)

Дайте място в себе си на Божия Дух, Който от хиляди години хлопа на вратите ви. Вие Го търсите отвън, а не вътре в себе си. Чуйте Неговия Глас – чуете ли Гласа Му, ще изпитате оня трепет на душата, който повдига и освобождава.

(22/стр. 413)

…Трябва Духът да бъде във вас, да Му дадете място да се прояви. Но Духът е много деликатно Същество; да не мислите, че ще дойде да чука силно на вашата врата. Не, Той ще потропа тихичко на вратата на вашето сърце и ако Му отворите, веднага ще измени издъно вашия живот, ще ви покаже как да живеете; ако похлопа на вратата на вашата воля, ще ви каже какво трябва да вършите и да го вършите съзнателно. А ако не Му отворите, вие ще разберете скоро какво нещо сте изгубили.

(19/стр. 52)

Ученикът не трябва да прави връзки, да си създава излишни страдания. Той трябва да бъде свободен да може Божественият Дух в него да расте и се развива. (1/стр. 611)

Бъдете носители на
Великия Дух

Ако вие искате принципално да се измените, да живеете друг живот, Духът трябва да дойде във вас… Той е само един Дух, Великият Дух, Който носи Светлина, Който носи Мъдростта, Истината, Който носи всичко в Себе Си. Той носи всичките блага от памтивека, носи ги в Себе Си и няма друг като Него. Този Дух носи всичко в Себе Си и Той е разпоредител на всички блага. И когато дойде Той, хората почват да стават умни, гениални. (45/стр. 63, 64)

Разумността е проявление на Великия Дух и ние можем да направим връзка с този Дух само чрез Живата Вяра.

(30/лек. 29: стр. 22)

Да станем проводници на Божия Дух, да се всели Той в нас. За да постигнем това, ние се нуждаем от Светла, Положителна мисъл. (11/стр. 221)

Божественият Дух слиза да работи в нас само тогава, когато сърцето и умът ни работят правилно. (18/стр. 71)

…Духът… говори всякога, но само онзи Го чува, който е отворил ума, сърцето и волята си за Него. (46/стр. 224)

Любовта… е проява на Божия Дух. Без нея Духът Божий не би могъл да стане понятен за човека. Казано е в Писанието: „Бог е Любов“. (11/стр. 143)

Докато Божията Любов и Духът Божий не изпълнят човека, той е странник, чужденец на Земята. (1/стр. 323)

И тъй, понеже живеем в свят на противоречия, ние трябва да се свържем с Божествената Любов, с Божествената Истина и с Божия Дух. (11/стр. 100)

Истината не може да ви я даде човек, а тя ще ви се даде от Духа вътре във вас. Онзи, Който ще ви даде Истината, действа по един вътрешен начин. Затова всякой един от вас трябва да търси дълбоко Истината. (43/стр. 71)

…Три са допирните точки на човешкия дух с Божия Дух: първата е Любовта, втората е Мъдростта, третата – Истината. От първото докосване на човека с Бога у него се явява един изблик на Любов; той се превръща в Извор на Живот, който постоянно блика. И понеже този Извор трябва да намери своя път на движение, явява се второто докосване на Бога – Мъдростта, за да очертае пътя на това движение. И затова първият стремеж на човешкия дух е Животът. Вторият стремеж на човешкия дух е Знанието. Третият стремеж на човешкия дух е Свободата. (18/стр. 32, 33)

„И дето е Духът Господен, там е Свобода.“ …Задайте си този въпрос: свободни ли сте, имате ли този Дух в себе си? Когато Духът дойде, Той ще произведе Светлина и в ума ви, и в сърцето ви – това е признакът. (19/стр. 444, 447)

…Духът на Светлината – щом дойде Той, ще бъдем смели, решителни и всичко ще бъде възможно. Щом човек има Божествения Дух в себе си, щом изпълнява Неговата Воля, …тогава няма да има в света невъзможни работи.

(24/стр. 102)

Любов, Светлина, Сила човек може да получи само от Присъствието на Божия Дух в него. (1/стр. 499)

Значи, веднъж придобили Сила, придобили сме Духа – тогава можем да бъдем свободни, а това значи Бог да дойде да живее вътре в нас, да се прояви и да слушаме Неговите съвети.

(25/стр. 359)

Идеята за Бога трябва да изпълни ума. Човешкият ум се събужда само от Духа и чрез Духа Божий. Без Божия Дух не може да се образува никаква мисъл.

(1/стр. 731)

Умът на човека може да се развива само под влиянието на Божия Дух.

(1/стр. 322)

Светлината на ума дава бистрота и будност на съзнанието на ученика, за да бъде в постоянно Съприкосновение с Духа. (1/стр. 59)

Доколкото човек е свързан с Духа и живее без съмнения, без отрицателни качества, дотолкова той може да пос­тигне всичко и може да живее един Идеен живот на Земята без терзания…

(30/лек. 29: стр. 24)

За един човек, който е свързан с Духа, животът представлява такова нещо, каквото представляват вълните за един голям океански параход. Той си върви напред, защото тези вълни не представ­ляват за него нищо. Вълните се блъскат в него и се разбиват, но параходът продължава своя път. (30/лек. 29: стр. 24)

Моли се Духът Божий да те овладее.

(1/стр. 450)

Човек сам не може да се моли… Ти, човекът на съзнанието, като се съединиш с Първичното Божествено Съзнание, с онзи Божествен Дух, Който разбира Законите – веднага тази молитва ще бъде чута. (6/стр. 427)

Сега в Окултната Школа има едно твърдение, че всяка душа вечно носи всичките свои способности и качества, но ги проявява само тогава, когато дойде в Съприкосновение с Божествения Дух. (27/лек. 31: стр. 4)

Когато Духът дойде, Той е този ваш познат, когото душата ви знае и очаква, Той е вашият Възлюблен… Когато дойде Духът, на душата израстват криле и тя казва: „За мене всичко е възможно“.

(38/стр. 224)

Отправете ума, сърцето, духа и душата си към Божия Дух, Който обхваща всичко в света, и поискайте съдействие от Него за реализиране на всичко Възвишено и Благородно у вас. Този Дух обхваща всички съзнания, действа вън и вътре в тях. (1/стр. 728)

Умът и сърцето са проводници, чрез които Божественият Дух се проявява и върши чудеса. (10/стр. 149, 150)

Когато Духът в човека започне да говори, тогава настава цял преврат в цялото негово битие, в цялото му естество. Този човек може да стане гений, ще има едно дълбоко разбиране за нещата, няма да има никакви противоречия, няма да мисли за себе си, а винаги ще е готов с радост да услужи на другите и всякога ще заема последно място. Смирението е негово основно качество. (1/стр. 618)

…Трябва да възприемете Божествения Дух. И вие вече сте дошли до фазата да възприемете Божествения Дух във вашето свръхсъзнание. (38/стр. 223)

Следвайте Духа,
Който работи във вас

…Животът на хората произтича от Божия Дух. Като знаете това, разчитайте на Божия Дух, Който твори и създава нещата. Следвайте Духа, Който работи във вас, и не разваляйте това, което Той създава. (11/стр. 266)

Че Духът Божи е у нас. Той е, Който работи, Който ни кара така да мислим, така да чувстваме и така да действаме. Бог е в нас. Той ни кара така да постъпваме. (15/стр. 131)

Духът е, Който внася в теб идеята да бъдеш Свободен. Това, което искаш в глъбините на своята душа, е от Духа. Самото желание в теб, този копнеж и стремеж – всичко това е от Духа. Той те подтиква и внася в теб всяка идея.

(48/стр. 375)

…Духът. Той ще ви научи как да се приближите към Бога. (1/стр. 760)

Онзи Дух, Който научава човека на всичко, Той е Божественият Дух.

(5/стр. 621)

Когато посети човека, Духът му разкрива всичко и той започва да разбира нещата ясно. (22/стр. 525)

Този Дух някой път действа вътрешно чрез нашата интуиция, а някой път външно. Той ни предупреждава чрез сънища, а някой път чрез наши приятели. Изобщо Той действа отвън или отвътре, но когато ние се повдигнем и започнем да Го разбираме, тогава иде тъй нареченото Първо Посвещение. Духът говори вече на един отривист разбран език, в който думите имат само едно значение.

(30/лек. 29: стр. 29)

…Божественият Дух… ръководи човека в неговото Развитие. (9/стр. 47)

…Предай юздите на живота си в Ръцете на Неговия Дух. Нека Господ ти бъде Ръководител и краят на живота ти ще се увенчае със сполука. (1/стр. 903)

9. ЕДИНСТВО С ХРИСТОС

Христос е един Принцип вътре в нас

Вярно, хиляди черкви са направени в Името на Христа, но това не е доказателство, че хората вярват в Него… Помнете: Христос е във вас, не Го търсете отвън. (22/стр. 642)

…Теоретически да се говори за християнството, е една сянка, не е същината. Но същината, като говорим за Христа, Който е един Принцип вътре, Който е вложен от Бога, то е друг въпрос.

(14/стр. 71)

Питам тогава: Какво трябва да бъде нашето понятие за Христос? Той е Великият Принцип на Любовта, Който трябва да държи хората като в едно семейство. (15/стр. 86)

Любовта – това е Христос. Обичта – това е Христос. Звеното вътре, което ще обедини хората. Тази Светлина ще проникне във вашата душа, във вашия ум, във вашето сърце, във вашето тяло – това е Присъствието на Бога. (1/стр. 252)

В нас някой път се заражда мисъл: „Искаме да видим Господа, искаме да видим Исуса Христа“. Всеки ден Го виждате: щом се зароди във вас това Чувство на Любов, на Обич, Той е там и вие Го чувствате – само трябва да разтворите вашите духовни очи, за да Го видите.

(19/стр. 225)

Какво нещо е Христос? Той е една Топлина за развитието на човешката душа. За да се развива душата, трябва да има Светлина и Топлина. Христос е носител на Любовта и Мъдростта: Мъдростта е Знание, а Любовта е отражение на Топлината. Щом имаме тия два Принципа, ние сме във връзка с Христос и ще Го разберем – само тогава ще сме свободни. (22/стр. 710)

Вие трябва да схващате Христа като Възвишена, Абсолютна Добродетел, приложена в домовете ви, във вашия индивидуален живот. Схващате ли Хрис­та така, вие ще имате Неговото Велико Присъствие в себе си. (30/лек. 11: стр. 20)

Влезе една Благородна мисъл в теб – тази мисъл е Христос. (23/стр. 512)

Всяка Възвишена мисъл, която прониква в твоя ум; всяко Благородно чувство, което прониква в твоето сърце – това е Духът Христов вътре. (1/стр. 203)

То са всички ония елементи, които дават щастие, благо, доброта, прос­вещение, които въздигат човешкия дух, човешкото сърце…, това е Живият Христос. (19/стр. 153)

Да зърнеш Красотата на душата, това значи да видиш Христос – Той е във всеки човек. (4/стр. 287)

И тъй, Христос се яви: сега Той живее, Той е между вас, Той работи във всинца ви. (19/стр. 470)

Вярвайте, че Христос е с вас и във вас – щом повярвате в това, работата ви е свършена. (22/стр. 651)

Да приемем съзнателно Христос в себе си

…Христос е връзката между Бога и нас. Това е любовна вътрешна невидима връзка. (7/стр. 237)

Трябва да приемем Христа в себе си, за да се свържем с Бога. (19/стр. 159)

Христос… Къде трябва да бъде Той – пред човека или вътре в него? …Който приеме Христа в себе си, ще стане велик човек. (21/стр. 153)

Христос трябва да дойде вътре във всеки човек. Само по този начин светът ще се оправи… Следователно Христос трябва да дойде в сърцата и в умовете на хората като вътрешна Сила, която ще ги обедини в Едно Цяло. Тази вътрешна Сила е Любовта, която носи живот за човешките души. (11/стр. 516)

Туй Чувство на Любов не зависи от нашите сили и желания, то зависи от този контакт, който бихме имали с Христа. (19/стр. 120)

Ако Христос влезе във вашата душа, Той ще ви повдигне. (20/стр. 110)

…Христос ще дойде отвътре, Той е вече вътре във вас; душата и духът ви трябва да Го познаят, вашата душа и вашият дух трябва да ви открият кой е Христос. (23/стр. 248)

Христос казва: „Аз съм Жив Хляб, Аз ще разреша въпроса, Аз ще бъда едно Начало“. Начало на какво? На Свобода, на Разумен живот, на Разумен подвиг, на преобразуване на света. Това е Началото. Следователно, когато искате да работите с Исуса Христа, съединете се с това Начало. И когато се съедините, ще имате всички блага, Силата Христова ще бъде и ваша Сила… (19/стр. 255)

Христос търси начин да се въплътява у всички хора. (9/стр. 182)

Христос хлопа на вратата и като Му отворят, Той влиза, а като не Му отворят, Той си отминава. (1/стр. 67)

Ти цял ден ходиш като християнин, този критикуваш, онзи критикуваш. Дойде Христос и похлопа, а ти казваш: „Не съм разположен. Елате друг път“. И Той похлопа и си замине. (34/стр. 73)

Приел си някое ново Учение. Пак Христос похлопа на сърцето ти. Ти казваш: „Сега съм много занят. Ела, когато се поуредят работите ми!“. (34/стр. 73)

Аз казвам: Тази вечер, днес Христос ще похлопа на вашето сърце – на мъже и на жени, навсякъде и ако проникне някоя Възвишена, Божествена мисъл във вас, кажете: „Слушам, Господи, готов съм да изпълня Твоята Воля!“. И Той ще проговори тъй нежно, както е говорил на Пророк Илия… (23/стр. 436)

…Когато Христос влезе във вас, ще стане невидим и вашите сърца ще почнат да горят. (4/стр. 355)

В Новото сърце на човека Христос ще влее Духа Си. (1/стр. 964)

Тези са условията
за връзка с Христос

Трябва да имате тази връзка – вий да живеете в Христа и Христос да живее във вас. (1/стр. 413)

„Тогава можем ли да се свържем с Христа?“ Щом мислите за Него, можете да се свържете. (21/стр. 116)

Човек се свързва с Христа, когато мисли с Любов. Човек се свързва с Хрис­та, когато чете Евангелието. Човек се свързва с Христа, когато върши Волята Божия беззаветно. (1/стр. 933)

И когато действаш с Истината, Духът на Христа ще се всели в тебе.

(39/стр. 126)

…От единия до другия край се препоръчва доброто сърце и добрият ум, за да може да дойде Христос и да се всели в нас. (35/стр. 393)

Стремете се винаги да проявявате Синовни отношения към Бога. Това значи да дадете път на Христа в себе си. (9/стр. 143)

…Когато съм готов това, материалното, да го пожертвам за Бога, тогава ще дойде Христос – Духовното в мен, Законът на Любовта; а когато приема Закона на Любовта, тогава ще се прояви Духът и Великият Господ. (23/стр. 657)

Ако искате Христос във вас да бъде Безсмъртен и Силен, за да ви повдигне, трябва да дадете път на Любовта в душата си. Това значи да поставите Христа на най-високото място в душата си, да осветите Името Му в сърцето си.

(7/стр. 185)

…Когато влезете в душата си, тогава ще намерите Христа… (20/стр. 73)

Душата е атмосферата на самия човек. Следователно, ако искаме да разбираме човека, ако искаме да намерим Христа…, ние трябва да живеем в тази Възвишена атмосфера… Тялото, сърцето и умът са изучени, вие не търсете тези неща. Който иска да придобие Христа, трябва да мине през тези три свята и да влезе в света на душата. (20/стр. 61)

…За да бъдем свободни, трябва да благодарим за всичко, което ни се случва – добро и лошо. И това е Христос да живее в нас. (19/стр. 44)

…Христа. Казвам: Като минеш през тия страдания на кръста, тогава ти ще бъдеш Едно с Него. (34/стр. 422)

И Христос ще ни благослови!

Ние следва да дадем на Христа стимул, щото чрез нашия живот Той да влезе в нас и да ни благослови. И тогава всичките ни работи ще се благословят, всичко ще върви с Благословение.

(35/стр. 393)

Христос казва: „Ако Разумното Божие Слово пребъдва във вас, ако вие пребъдете в Мене, ще живеете, както Аз живея. Аз и Отец Ми ще дойдем, ще направим жилище във вас и тогава Аз ще ви се изявя отвън“. Как ще се изяви? Ти си сиромах човек, отиваш при един банкер. Христос дойде, бутне го по рамото и казва: „Колкото иска, дай му“. Ти си студент в университета, Христос отиде, бутне професора и казва: „Тури му шест“. Навсякъде, където Христос върви с тебе, когато се изявява, Той върви пред тебе и ти се чудиш – върви ти. Всичко ти върви, когато е с тебе…

(14/стр. 201)

Сега казвате: „Придобих Христа“; когато придобиете Христа, тогава ще разберете смисъла на живота и няма да има нещо невъзможно на този свят.

(20/стр. 69)

За да придобиете Христа, Неговият Дух трябва да се съедини с вашия. И щом се съедините, вие ще почувствате Единство, ще почувствате, че цялата Вселена е една Хармония и всички неща, били те добри или зли, са на местата си. (20/стр. 70, 71)

10. ЕДИНСТВО С УЧИТЕЛЯ

Връзката с Учителя е
вечна и неизменна

Учителят извиква Своите ученици. Когато ученикът намери своя Учител, той е близо до Бога, до Любовта.

(1/стр. 828)

…Истинският Възлюблен на човека, това е Бог и Учителят, Който те води по най-верния Път към Бога. Последният извод от земния живот е: човек в края остава сам с Бога, от Когото черпи всички сили и всички блага на живота, и със своя Учител. (1/стр. 499)

Да познаеш Бога и Учителя си – това е Живот Вечен. (1/стр. 582)

Вие мислите, че Ме познавате. Аз живея във всички хора, в звездите, в растенията. Познаването на Учителя – това е една Велика Идея. (1/стр. 568)

Ученикът ще познае своя Учител, когато издигне съзнанието си в Божествения свят. (1/стр. 131)

Връзката с Учителя е вечна и неизменна. (1/стр. 583)

Връзката между Учителя и ученика не е моментална, в даден момент образувана, нито пък е временна. Тя е вечна и съществува от хиляди години.

(1/стр. 777)

Ученикът трябва да познава своя Учител с Абсолютна Вяра. (3/стр. 190)

Послушанието е Божествената връзка между ученика и Учителя му. То сее Светлина в сърцето му. (1/стр. 909)

Сила и Просветление сърцето на ученика черпи от своя Учител.

(1/стр. 784)

Любовта на ученика трябва да расте, за да се слее с Любовта на Учителя. Да разбираш Великата Любов, то е Божественото, то е най-свещеното на Земята. (1/стр. 200)

Ако ученикът можеше да разбира отвътре, щеше да приказва с Учителя си и когато Той е далече от него.

(1/стр. 549)

Ученикът съществува само в Учителя си. (1/стр. 580)

„Аз съм лозата, вие – пръчките“ – чрез този стих Христос определя какви трябва да бъдат отношенията между Учителя и учениците: Учителят е лозата, учениците – пръчките… Пръчката пребъдва върху кочана на лозата, но все пак ѝ липсва нещо, за да живее самостоятелно – тя няма свой корен; лозата обаче има свои корени, води самостоятелен живот и предава живота си на пръчките. (22/стр. 36)

Учителят трябва да пребъдва в ученика си и ученикът – в своя Учител. Ако пръчката пребъдва в лозата, соковете ѝ ще възлизат нагоре и ще хранят пръчката… (22/стр. 37)

За да бъде ученикът винаги в контакт с Учителя, трябва да развие Духовните си тела. (1/стр. 846)

Ученикът… …Неговото съзнание трябва да е винаги будно, съсредоточено към своята цел и да е във връзка с Учителя. (1/стр. 67)

Ученикът трябва да бъде буден, когато е в света. Там той ще бъде прекаран през местности с цветя – той трябва само да мине оттам, без да се спира. Спре ли се, той ще се опияни от ароматите на цветята, ще заспи и там ще остане. Ето защо неговото съзнание трябва да е винаги будно… и да е в свръзка с Учителя си. (1/стр. 850)

Пет неща са потребни в живота на човека – здраво тяло, добро сърце, светъл ум, силна душа, крепък дух… Аз ти посочих пет неща, които да развиваш и да придобиваш. Само тогава ти ще бъдеш Едно с Мене. (3/стр. 20)

…Свръхчовек е онзи, който познава законите на сгъстяването и на разширяването, т.е. на смирението и на възвисяването… Когато ученикът придобие способността да се смалява и разширява по свое желание, той се слива с Учителя си и става Едно с Него – той се развива по особени закони и се освобождава от ограничителните условия на живота. (22/стр. 40)

Свещени Думи на Учителя към ученика

Свещени Думи:

Учителят: Аз съм Пътят!

Ученикът: И Светлината, която ме води по този Път. (1/стр. 846)

Учителят:

Учителят е проява на Божествена[та] Светлина. Колкото повече приема ученикът от тази Светлина, толкова повече е свързан с Учителя си, не по форма, но по смисъл и съдържание. (1/стр. 791)

Единението:

Учителю, аз – това сте Вие в мен.

Ще бъдеш всякога в Моите обятия.

(1/стр. 907)

Връзката ученик – Учител:

Едно правило помни. Между Мене и тебе никого няма да поставиш!

(1/стр. 967)

Учителят към ученика:

Аз искам да бъдеш добър, за да мога да живея в тебе и ти – в Мене, да се слеем и да работим заедно. (1/стр. 583)

Близост:

Учителят е Учител за всички. Но ученикът може да предизвика по-голяма Любов от Учителя си с една своя искрена и свещена постъпка. (1/стр. 846)

Отношение:

Отношението на Учителя към ученика зависи от ученика. Щом ученикът учи по-добре, и Учителят ще бъде по-близко до него. (1/стр. 845)

Близостта с Учителя:

Питат: Кой е най-близо до Мен? Който чете беседите, е най-близо до Мен, понеже се свързва с Божия Дух, Който е говорил чрез Мен. (1/стр. 454)

Отплата:

Учителят застава в Своята Мощ в душата на ученика, когато последният е чул най-свещените Думи от Учителя за Бога. Как ученикът може да се отплати за всичко това, което Учителят е говорил и сторил за душата му? Само като служи на Бога с всичкото си същество!

(1/стр. 118)

За Бога:

Бог – това е най-голямата Истина!

За да разправя Учителят Истините за Бога, душата на ученика трябва да бъде отворена към Него и готова да възприема. (1/стр. 835, 836)

Ръководство на Учителя:

Ученикът, който познава Бога в себе си, намира Учителя. (1/стр. 54)

Определяне:

Когато ученикът изведнъж се определи и говори за Бога, той ще се намери пред своя Учител, Който ще го ръководи в живота му. (1/стр. 839)

При Бога:

Ученикът не може да има приятелство и със света, и с Бога. Ако ученикът люби Бога, светът ще потъмнее за него, ще се скрие, ще изчезне, а той ще се намери в един друг свят на Светлина, Мир и Радост. И там ще чуе Учителя си. (1/стр. 836)

Реалното:

Полека, полека ученикът трябва да се отказва от всичко материално. Защото истински Великото седи зад материалното. А това Невидимо е Реалното, Великото в живота. Тогава ученикът ще влезе в друга област, дето по-добре ще разбере Учителя си. (1/стр. 846)

Учителят:

Учителят няма да държи ученика само на физическото поле. Той ще го вземе със Себе Си и в другите светове, ще му показва, ще го учи. Гледай на ученето като работа за Господа. Като станеш сутрин: 15 – 20 минути съсредоточение. (1/стр. 449)

Учител и ученик:

Не е въпросът защо Аз съм ви избрал, по-важно е дали ще използвате това. Във време на тези упражнения, дето се срещаме само духовно, гледайте да бъдете в силно молитвено настроение. Когато ученикът иска да се срещне с Учителя си, той трябва да бъде в силно молитвено настроение. Молете се от Невидимия свят Бог да ви съдейства да ви се предават Мойте мисли постоянно и да ги използвате. (1/стр. 194)

Учителят е винаги близо

Учителят към ученика:

Ще знаеш, че там, където срещнеш спънка, Аз присъствам и ти помагам.

(1/стр. 497)

Когато си наскърбен и нажален, тогава Аз съм близо при тебе. В тъмнината може да чувстваш Моето Присъствие, но не и да Ме виждаш. Ще Ме видиш, когато очите на твоето сърце се отворят. Аз съм винаги близо. (1/стр. 521)

Няма по-хубаво състояние за ученика от това, когато се намира в най-голямата тъмнина, да чуе Гласа на своя Бог и Учител: „Не бой се! Тук съм“. (1/стр. 782)

Когато си обременен в пустинята на живота, Учителят чува твоя зов. Повдигни съзнанието си и ще чуеш Гласа Му. И ще бъдеш утешен. (1/стр. 53)

11. ЕДИНСТВО С ЦЯЛОТО

Всичко съществуващо съставя Едно Цяло

Та казвам сега: Светът съществува като Едно Цяло. (17/стр. 198)

…Всички тези материални светове, които съществуват, съставят Едно Цяло. Цялата Вселена, целият материален свят е Едно Цяло. То е Една Земя. Там, дето има живот, това е Една Земя, обитаема Земя. (15/стр. 75)

Растенията, животните, човекът, Слънцето, звездите – всичко това съставлява Едно Цяло, Един Организъм, в който функционира Един Велик Дух.

(1/стр. 283)

Всички хора на Земята могат да се съберат в Един Общ Организъм. Този Организъм наричат Организмът на Големия Човек, на Великия Човек, на Космическия Човек, наречен Адам Кадмон, в Когото нищо не умира, но всичко се изменява. Той взима грижата за всички същества, които съставляват неговия Организъм. (29/лек. 26: стр. 22)

…Съзнанието на всички хора на Земята, от първия човек още и до всички сега съществуващи, е съединено в Едно Цяло. Съзнанието на всички тия хора съставлява Космическия Човек.

(30/лек. 29: стр. 7, 8)

…Всички ние влизаме в един Велик Божествен Организъм; всяка една душа, всеки един индивид в света играе важна роля в този Божествен Организъм…

(23/стр. 639)

Всички сме Едно. Да правим зло на другите, значи да правим зло на себе си. (1/стр. 710)

Някой казва: „Не мога да го търпя този човек!“. Ще го търпиш, защото той е част от тебе. Ако го съсипеш, ще съсипеш и себе си. (1/стр. 298)

Прави добро на другите, понеже те са част от теб. (48/стр. 170)

…Като уважаваш другите хора, уважаваш себе си. Като обичаш другите хора, обичаш себе си. Като познаваш другите хора, познаваш себе си. Всички вие съставлявате Един Организъм и Тяло, в което Божественият Дух функционира. Вие не можете да се избавите от това влияние. (34/стр. 211)

Всякога ще имате нужда от мене и аз ще имам нужда от вас. Защото Бог живее във всинца ни. Ние сме Едно Тяло и не можеш да презреш никого, всеки един човек, всяко едно същество.

(14/стр. 58)

Сам Бог е Цялото

Бог е, Който се проявява… Той е Цялото Битие. (16/стр. 134, 135)

И когато говорим за Бога, Той е Цялото, за което трябва да живеем най-първо и от това зависи нашето щастие. (48/стр. 70, 71)

Мислете за Бога като за нещо Цяло. Мислете за всички части на Цялото, а не само за няколко. Бог се проявява и в най-малките същества като части от Него, но същевременно Той се проявява и в Цялото, което наричаме Закон за Единство, или Велик Закон на Любовта. Като мисли за Цялото, човек трябва да обхваща в себе си всички Негови части. Дойде ли до това положение, човек е дошъл до постигането на Любовта. (11/стр. 502)

Два Велики Закона определят Битието: първи – Законът на Цялото и втори – Закон на частите. Закон на Безграничното и Закон на граничното. Следователно Благото ви в света се определя от първия Закон на Цялото. Ние го наричаме Закон на Бога, Закон на Любовта. (1/стр. 392)

Когато се каже, че Бог е Любов, туй подразбира Целокупността в даден момент. Туй, което ти чувстваш в един момент – всички създания като Едно Цяло – то е Любов. Когато чувстваш Цялото Битие като нещо хармонично, като нещо Цяло в даден момент, това е Любов. А това, което чувстваш частично само, то не е Любов, то е проява само.

(1/стр. 564, 565)

Всички добри хора, които живеят по цялото земно кълбо, било като живи или заминали – всички съставляват Едно Цяло с Бога. (1/стр. 732)

Да познаваш Бога като Същество, Което обича всички, в Което живеем, и То ни обича от най-големите до най-малките. Той ги обича, защото то е Неговото Тяло. Ние, които живеем в Бога, трябва да обичаме Цялото.

(1/стр. 327)

Ако съединявате частиците на Цялото една по една без Любов, нужни са наистина милиони години. Обаче приложите ли Любовта, вие ще ги съедините в един момент и ще образувате Общия Красив Образ на Бога. Когато Любовта действа, всички части се съединяват моментално и образуват Цялото. (33/стр. 52, 53)

Задачата на човека е… да съедини всички части в Едно Цяло – в Образа на Бога. Това значи да се домогне човек до Вечното Начало. (33/стр. 51)

Бог иска от нас
да живеем за Цялото

Божествен живот е този, когато нашето съзнание се прелее в Бога и ние живеем в Цялото и за Цялото.

(30/лек. 24: стр. 18)

Да живее човек за Бога, това още е частичен живот, а да живее в Бога и за Бога, това е Целокупният живот, в който той минава живота на всички същества. (47/стр. 80)

В Цялото влизат всички хора – като обичате Бога, ще обичате всичко, което Той е създал. Когато обичате човека, вие обичате целия човек, а не само една част или две негови части. (1/стр. 737)

Когато ти обичаш много хора, всъщност ти обичаш само Едного, само Бога. Те са прозорци, през които виждаш Бога. Чрез техните души виждаш Бога. Когато погледнеш едно същество, около което има много огледала, то ти го виждаш на много места, но то е едно. Това е Бог. (40/стр. 233)

Който се е свързал с Бога, той става Едно с Него и свободно може да каже, че развитието и напредъкът на цялото човечество е и негово развитие, благото на всички хора е и негово благо. И обратното е вярно: неговият успех е успех на цялото човечество, неговото благо е благо и на Цялото. Това подразбира Правилно отношение между човешката душа и Бога. И тогава Бог желае да ни предаде всичкото Знание, всичките блага, които носи в Себе Си. Той казва: „Моето благо е ваше, а вашето благо е Мое“. Това е Истинското отношение между Великия Баща и Неговите деца.

(20/стр. 401)

Човек е онзи, който иска да служи най-първо на своите ближни, или – аз вземам тази идея в прав смисъл – да служи на Бога. Под думата Бог ние разбираме да служи на Цялото Битие, на всички живи същества. (14/стр. 101)

Бог всякога мисли за вас като за живи удове**** от Неговия Организъм. Какво по-голямо благо искате? И пръст на ръката да си, щом служиш добре на Цялото, Бог ще те благослови и ще каже: „Доволен съм от теб. Ти си добро малко дете. Докато стоиш на Моята ръка и вършиш работата си, от нищо не се страхувай“. (24/стр. 473, 474)

Когато ти съзнаваш, че си част от Цялото, и работиш за Цялото, то е твоето Право… Всеки човек има Право, който е работил за Цялото, за Бога; и всеки човек, за когото Бог работи, той има Право. Ако работиш за Бога, нав­сякъде в света тези хора ще работят за теб. (1/стр. 366)

Работете за Цялото, за Бога и Бог да работи заради вас – всичко ще се уреди тъй добре, както никога не се е уреждало. (1/стр. 367)

Всеки е част от Цялото

Животът на всички хора съставя Един Общ живот. Следователно всеки човек е една малка частица от този Общ живот. Той може да е един клон, едно листче, един малък цвят или малък плод. Той трябва да разбира, че всички, които са в света, съставляват Едно Цяло и неговото благо зависи от благото на всички. (5/стр. 42)

Човекът се е отделил от Общия Организъм и мисли, че може да разреши въпросите на живота самостоятелно; не, той трябва да разбере своето предназначение като част от целия Организъм, там да намери своето място. …Човек, като клетка от Великия Организъм, трябва да знае мястото и службата си в него и да не се отделя. (25/стр. 98, 99)

Вие трябва да знаете, че сте един орган от този Божествен Организъм, имате известна мисия, която, колкото и малка да е, трябва да я изпълните. Вие трябва да изпълните своето предназначение! И ако сте верни на своето предназначение, този Божествен Организъм ще промисли за вас. (30/лек. 16: стр. 17, 18)

Всеки човек си е на място и без него би се нарушило нещо от Целостта на Битието. (1/стр. 294)

Няма двама души, които да си мязат. Тъй че има голямо различие. И красивото в света е, че човек не мяза на никого. Ти мязаш на себе си! Но туй мязане е едно звено, необходимо вътре в Цялото. Понеже Цялото има нужда от неговата индивидуалност. Всеки да си е на неговото място… Че да има Хармония и Пълнота в Цялото. (14/стр. 60, 61)

Частта и Цялото са в Хармонична Цялост. (3/стр. 251)

Нашите души са части от Мировата Душа

…Под Целокупен Живот се разбира Общата Мирова Душа, която се проявява в цялата Жива Природа. Нашите души са части, или удове, на тази Велика Душа. (18/стр. 6)

Душите – това са различни състояния, в които Божественото Съзнание се е проявило във време и пространство. Затова ние казваме: Има само Една Велика Божествена Душа, а всички други души са само нейни прояви. (18/стр. 10)

…Светът представлява Велика колективна Душа. Каквато е участта на Великата Душа, такава е участта и на малката душа и обратно – каквато е участта на малката душа, такава е и на голямата. Малката душа може да спре голямата в пътя ѝ и голямата може да спре малката – това е Закон в Природата. Всеки човек може да спре движението на трена*****, как? Като извади една релса от пътя му. Всеки може да подвижи спрелия се трен, като тури извадената релса на мястото ѝ. Човек може да направи и едното, и другото, понеже е фактор в света. (21/стр. 281, 282)

Вие не сте сами. Душите в света слизат групово. Най-малката група се състои от 10 хиляди. Има групи от 20 – 30 хиляди души. А има и от 1, 2, 3 милиона. Колкото групата е по-голяма, по-ра­зумни са тези души. Гениите са големи групи. Вий ако принадлежите към една група, по цялата Земя вий сте свързани като един Организъм. Между вас има една вътрешна връзка. Никой не е сам.

(1/стр. 403)

За човешката душа, която иска да се повдигне, няма нищо невъзможно. Тя е силна благодарение на своята връзка с другите души, които са истинските ѝ ближни. И колкото по-голям е броят на душите, с които човешката душа е свързана, толкова тя е по-силна и по-неуязвима. Успехът на душата зависи от броя на душите, с които тя е свързана.

(18/стр. 13)

Ето защо изкуството на земния живот се състои в това – докато човек е на Земята в тази малка форма, да влезе във връзка с душите на другите хора.

(18/стр. 13)

Никой не живее
само за себе си

В Любовта Цялото Битие присъства едновременно. Ти си израз на онази колективна деятелност на Цялото Битие. Ще се радваш, че участваш. (1/стр. 352)

Ако ти не схващаш Битието на всички живи същества като Едно Цяло, и в Школата да си, ти няма да имаш правилно понятие за живота. Всички живи същества съставят Едно Цяло.

(14/стр. 83)

Човек едновременно живее и своя живот, и живота на всички други в Школата, а и после – на всички същес­тва в света. (48/стр. 419)

В Природата съществува Единство. Всичко, което става в Природата, е за всички; не мисли, че ти си отделно.

(1/стр. 263)

Никой не живее само за себе си. Освен за себе си човек живее и за Цялото. Тая идея трябва да проникне в умовете на всички хора, да стане естествена.

(13/стр. 40)

Причината за страданията, нещастията, болестите, през които хората минават, се дължат на факта, че те живеят в неорганизиран свят… В организирания свят всяка част живее за себе си, но живее и за Цялото. В неорганизирания свят частите живеят изключително за себе си… (10/стр. 302)

Знаете ли какво нещо е самотията? Няма по-страшно нещо в света от нея. Самотният човек може да се уподоби на пръст, отрязан от ръката и захвърлен далече някъде. Няма по-голямо нещастие за този пръст. И няма по-голямо щастие за пръста от това да седи на ръката и да върши своята служба в цялото. Туриш ли мисълта да живееш за себе си, турил си началото на своята смърт.

(49/стр. 182)

Страшно е положението на човек, който живее само за себе си… Обърни се тогава към Бога, Той да дойде в теб, да живее за теб, а ти – за другите.

(21/стр. 402)

Първото важно нещо в живота ви е да искаш да знаеш живота на другите хора, защото е и твой живот.

(29/лек. 32: стр. 17)

С всички хора да сме свързани. Това е хубавото, красивото! Да вземеш участие в живота на цялото човечество, да вземеш участие във всичкия живот. Ти живееш с живота на всички хора. Благото на всички хора е и твое благо. И техните страдания са и твои страдания. И твоето благо е и тяхно благо.

(14/стр. 31)

Ако ние сме добри, Божественият живот ще излезе от нас и тогава всички хора, които са в Хармония с нас, ще се напояват от Божествения живот и те ще се радват. Тогава знаете ли как ще се преплете нашият живот? Всеки Красив живот ще мине през твоя живот, за да внесе онези сокове, от които твоите мисли и чувства ще растат и ще се развиват. (29/лек. 32: стр. 21)

Днес всички хора трябва да се обединят, да работят в Единство… Днес всеки се грижи за себе си, всеки мисли за себе си – как да стане чист, свят, учен. След всичко това хората се запитват защо светът не може да се оправи. Светът може да се оправи само тогава, когато всички хора се обединят. При това положение всеки човек трябва да мисли не само за себе си, но и за своите ближни. Това, което е благо за него, да бъде благо и за ближните му. Как ще се постигне това Единство? Много лесно. …Пуснете Любовта в себе си… (11/стр. 465)

Да се обединят хората, това значи да имат общ Идеал, общи Стремежи. Обединението, Единството дава сила на хората и ги прави мощни – каквото пожелаят, те могат да го постигнат.

(20/стр. 461)

Всички хора са взаимнозависими в Цялото

Та всички ние сме скачени съдове в света. Следователно добродетелите на хората, и злото, и доброто, което иде в света, като се вложи в тия скачени съдове, в тия шишенца, равномерно се разпределя. И затова всички трябва да се стремим към своето Цяло, към доб­родетелите, понеже туй добро е общо за цялото човечество, а ние сме частици от Цялото. (30/лек. 3: стр. 34, 35)

Животът е така създаден, че всяко добро, което направим, всяка наша мисъл или действие е конкретно свързано с всички хора, растения – с цялото органическо Царство, с Бога, с всички полета. (6/стр. 264)

Като направите нещо, то дава отражение в целия свят… Каквото нап­равиш, хиляди хора ще го направят. Като завъртиш ключа, отде знаеш, че след тебе няма да тръгнат хиляди хора? …Хората са скачени съдове. Тъй че всеки, който работи върху себе си, с това работи и върху другите. (49/стр. 131, 132)

Когато ти любиш, цялото човечество печели. Когато мразиш, цялото човечество губи. Един Закон на Любовта гласи: Когато ти обичаш, тази Любов се разпространява във всички хора. Вълната на Любовта, която чрез тебе слиза от горе и се изразява, се разпространява навсякъде, залива цялата Земя, целия свят. Когато ти обичаш, мнозина почват да обичат. Със своята Любов ти събуждаш душите им. По този начин помагаш на цялото човечество. (49/стр. 164)

Прогресът на едного е прогрес на цялото човечество. Като си помагаме един на друг, с това помагаме и на цялото човечество. (9/стр. 172)

…Всички хора са свързани помежду си. Те представляват халки на една верига. Следователно, когато един човек върви в Правия Път, и съседът му ще върви в Правия Път. Ако първият не върви в Правия Път, и съседът му ще върви по неговия път. (10/стр. 200)

В живота всички сме така свързани, че прегрешенията на едного са прегрешения на всички и добродетелите на едного са добродетели на всички.

(7/стр. 215, 216)

Не е важно колко голям грях си нап­равил. И малкият грях има такива пос­ледствия, както и големият. Защо? Защото си свързан с милиони хора, които чрез греха си ти подтикваш към грехове и престъпления. Ти си първата кибритена клечка в кутията. Щом се запалиш, след тебе ще се запалят и останалите клечки. (7/стр. 267)

Като греши, ученикът причинява вреда не само на себе си, но и на Цялото Битие. Като живее добре, неговият живот се отразява върху Цялото Битие.

(1/стр. 795)

Пълнотата е във
връзката с Цялото

…Между всички растения, между всички животни, между всички хора, между всички планети вън и вътре в нас има тясна връзка. И ако някой от вас можеше да образува тази тясна връзка, знаете ли каква сила щеше да се открие в неговата душа! (30/лек. 28: стр. 21, 22)

Ние ще бъдем всесилни само когато се съединим с Божествения Организъм.

(43/стр. 37)

Някои от вас казват, че животът е празен. Не, животът има Пълнота в себе си, но тази Пълнота се придобива само във връзка с Цялото. (7/стр. 258, 259)

Ами че в общия живот се крият всичките хубави неща. Кое е по-хубаво – да живея един индивидуален живот… или да имам онзи, Великия Божествен живот, да участвам в живота на целия Космос, в живота на всички Разумни същества? Това е Божественият живот – да чувствам Радостта и Веселието на всичко живо! Кое е по-хубаво? Божественото, разбира се! Тогава нашият живот ще придобие смисъл.

(29/лек. 13: стр. 27, 28)

Трябва да преминем към това, което свързва всички Разумни души в Едно Цяло и което осмисля целия живот. Това е Бог. (40/стр. 233)

Имате ли същинска връзка с Бога, вие вече имате отношения, можете да влезете във връзка с онзи Велик Организъм на Космоса. Тогава животът ви ще се осмисли… (36/стр. 152, 153)

Тази Идея – Любов към Бога – да стане в нас тъй жива, тъй интензивна, както кръвта, която се движи по цялото човешко тяло. Тази Идея върви по Цялата Вселена, обикаля навсякъде и свързва всички същества в Едно Хармонично Цяло. (1/стр. 764)

И всяка Радост е резултат от това съединение с общата Хармония; Радост, че може да съзерцава и участва в общата Радост на Цялото Творение, че е Едно с Бога. (1/стр. 622)

Единство на нещата съществува само там, където се върши Волята Божия. Който върши Волята Божия, той е свързан с Цялото, с Единицата. (10/стр. 77)

…Всеки, който иска да се усъвършенства, трябва да има връзка с Цялото, с Бога. Влезе ли във вас мисълта, че можете да живеете без Него, върху вас ще дойде най-голямото нещастие. Мислите ли така, ще скъсате връзката си с Цялото. Каквото и да става в света, дръжте тази връзка! Богат ли си, или сиромах, учен или прост, каквото положение да заемаш, дръж връзката си с Великия Център на живота и не се бой! (7/стр. 258)

Да се хармонизираме с Цялото, е най-приятната работа

На ученика предстои сериозна работа. Приятна е, не е мъчна. Тя е да хармонизира себе си с живота на Цялото. Това е приятна работа и е по силите му. (1/стр. 557)

Любовта, която излиза от всички души, свързва всички хора в Едно Цяло – тя е звеното на живота. (1/стр. 667)

Когато живеят в Любовта, хората представляват скачени съдове: благото на едного се прелива в благото на другите. (10/стр. 320)

Кой е Свободен човек? Да нямаме стълкновение с никого, …да сме в Мир с всички, в Единство с всички хора.

(16/стр. 38)

Казва Писанието: „Молете се един за друг да ви се изцелят всички недъзи!“. Единство трябва сега на хората! Единство в Любовта, а туй Единство е множество… Във всичкото това множес­тво хората трябва да помогнат на себе си, трябва да помогнат и на другите.

(29/лек. 24: стр. 35)

Като срещна хората, аз ги държа в сърцето си и аз живея в тях. Искам да бъдат и те така, както и аз… Искам хората да бъдат разумни, щастливи, да имат всички блага, сегашни и бъдещи, които и аз имам, да имат всички възможности, които Бог ми е дал…

(30/лек. 15: стр. 31)

Когато Божественото заговори, човек престава да мисли за себе си и се свързва с всички живи същества. При това положение неговият и техният живот се сливат в Общия, в Целокупния живот. Това не значи, че човек ще изгуби себе си. Не, тогава именно човек намира и себе си, и ближните си в един общ Център – в Бога. (8/стр. 45, 46)

12. ФОРМУЛИ, МОЛИТВИ И УТВЪРЖДЕНИЯ НА ЕДИНСТВОТО

За Единство с Бога

Формула: „Бог е над мене. Бог е в мене. Аз служа на Бога“. (3/стр. 134)

Формула: „Ученик съм – служител съм на Бога. Ученик съм – живея с Бога, в Бога и за Бога“. (3/стр. 155)

Кажи: „Аз вярвам във вътрешното проявление на Бога в душата“.

(1/стр. 1010)

Всеки ден си казвайте: „Понеже живея, моят живот иде от Бога. Понеже мисля, чувствам и действам, моите мис­ли, моите чувства и моите действия идат от Бога. Понеже се движа, и движението ми иде от Бога. Ти, в Когото се движим и живеем ден чрез ден, изпроводи Твоята Мъдрост от горе да ръководи стъпките ни и да осветява Пътя ни“. (3/стр. 63)

Формула: „Господи, искам непреривен контакт с Теб“. (3/стр. 156)

„Господи, бъди с мен през целия ден! Аз ще ходя в Божията Светлина, в която царува пълна Свобода.“ (3/стр. 74)

За Вселяване на Духа Божий

„Господи, Боже мой, душата ми на Тебе уповава… Господи, заради Милостта Си подкрепи ме с Присъствието на Твоя Свят Дух.“ (3/стр. 17)

„Господи на Светлината… Да се всели Твоят Дух в моята душа и да се радвам аз в присъствието на Твоята Светлина заради Името на моя Учител, с което Име Ти си знаен в света.“ (3/стр. 35)

„Господи, Боже наш, да дойде Твоят Благ Дух и да обгърне нашия дух в Своите обятия. Да изпълни сърцата ни с Необятната Любов, която изявява Твоето Присъствие навсякъде.“ (3/стр. 18)

„Господи, да пребъде Твоят Дух на Любовта, Твоят Дух на Мъдростта и Твоят Дух на Истината в нашите сърца.“ (1/стр. 683)

За една седмица произнасяйте по десет пъти сутрин, обед и вечер тази Формула… Тези думи крият голяма сила и служат оздравително: „Бог е Любов, Бог е Светлина, Бог е Живот. Господи, дарувай ми Твоя Дух“. (3/стр. 132)

За познаване на Бога

„Господи… Изпълни ни с Благостта да Те познаваме и повикваме в сърцето си.“ (3/стр. 78)

„Господи на Светлината, на всичката Пълнота и Благост, за която моят Учител ми е говорил за Тебе, изяви ми се тъй, както Ти благоволяваш, както на Тебе е угодно.“ (1/стр. 1018)

…Ще произнесете следната Свещена Формула: „Милостиви, Святи и Благи Господи, изяви ми Светлината на Твоето Лице да сторя Твоята Воля“. …Няма по-силни думи от „Милостиви, Святи и Благи Господи“. Когато произнасяте тия думи, Господ ще ви слуша. Милостта е качество на Бога. Всеки, който призовава Бога в Неговата Милост, Той му се изявява. И всеки, който Го призовава в Неговата Светлина, Той пак му се изя­вява. Светлината е Неговата Святост.

(41/стр. 97)

За изпълнение
Волята Божия

Формула: „Свързвам се с Господа Бога Нашего Отца, за да живея съгласно Законите и Повеленията Му, да живея с ценностите, способностите и знанията, които е вложил в мен, да ги разкривам и прилагам в живота…“. (3/стр. 232)

„Аз познавам Живия Бог, Който е в мен, и изпълнявам Волята Му!“

(3/стр. 210)

Кажи си: „От сега нататък аз ще живея тъй, както Бог иска от мене. Бог ще живее в мен и аз – в Него“. Това значи, че ще живееш в проявленията на Божията Любов, в Лъчите на Неговата Мъдрост. (1/стр. 675)

„Аз мога да любя, добър да стана, да живее в мен Бог и да се проявява. Аз мога да обичам, силен да стана и Бог в мен вечно Славата Си да проявява. Любовта и Обичта ще ме научат на Бога слуга да стана.“ (1/стр. 433)

„Господи, аз вече живея в Тебе. Ти си ми дал този ум, който имам. Ти си ми дал тази сила, която имам. Ти си ми дал живота. И в името на всичко това, което си ми дал, искам да Ти служа!“

(3/стр. 62)

За подкрепа от Бога

„…О, Господи, Ти, Който си най-близо до нашата душа, подкрепи ни в тази минута!“ (3/стр. 48)

Ако сте неразположен, кажете: „Аз вярвам в Бога вън от мен, вярвам и в Бога вътре в мен. Аз и Отец ми Едно сме!“. (3/стр. 230)

Когато се почувствате неразположени, кисели, обезсолени, нервни, казвайте си следното: „Господи, стопли сърцето ми с Твоята Любов“.

Ако умът ви е замъглен, ще кажете: „Господи, просветли ума ми с Твоя Дух“ или „Дай Виделина на моя ум чрез Твоя Дух“. (1/стр. 621)

За успяване чрез Бога

„Аз съм жив и Бог е в мен, а щом е мой Бог, с Него мога да направя всичко.“ (1/стр. 733)

Мото: „Благодаря Ти, Господи на Любовта, Ти, Който ме направи аз да мога!“. Когато ученикът има известни затруднения, да каже: „Бог е в мен и Той прави аз да мога. За Божията Любов няма „не мога“!“. (1/стр. 131)

„Колкото и да е трудна тази работа, аз ще я свърша с Бога и с Духа, Който ме ръководи:

Господи, Ти всичко можеш. Твоят Дух, Който си изпратил да ме ръководи, чрез Тебе всичко може и аз чрез Твоя Дух всичко мога. Помагай ми сега работата, която започвам, да я свърша добре. Да бъде тя за Твоя Слава и за Благото на моята душа.“ (1/стр. 432)

Формула: „Бог, Който живее в мен, ме прави силен. Аз използвам силата си, за да се повдигна“. (3/стр. 157)

За Хармоничен Живот
в Бога

Щом си в Бога, ще кажеш: „Аз живея в Бога и в Бога има пълна Хармония“.

(39/стр. 466)

„Господи, Боже наш, Вечна Красота и Виделина на всички ни, нека Съзвучието на Твоя Живот да обгърне нашите души.“ (3/стр. 50)

„Господи, аз живея във Вечната Радост, защото Ти живееш в мен; живея във Вечния Мир, защото ме обичаш; живея във Вечната Свобода, защото искаш винаги да върша Твоята Воля, да живея във Вечната Светлина, защото всеки ден приемам Твоята Мисъл и тя ме ръководи.

Благодаря Ти хиляди и милиарди пъти за всичко!“ (2/стр. 647)


* Второ Послание към Коринтяните – глава 6, стих 16.

** Заради – за.

*** Хукам (ост.) – викам „ху“ подир някого, за да го изгоня или изплаша.

**** Уд – орган на тялото; член, крайник.

***** Трен – влак.

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

СВЕЩЕНО ЕДИНСТВО

С БОГА