Учителя – Книга за Прераждането - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя – Книга за Прераждането

kniga_za_Prerajdaneto_4

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

КНИГА ЗА

ПРЕРАЖДАНЕТО

Варна, 2013 г.

ПРЕДГОВОР

Прераждането е дар, за да се преработиш и освободиш от себе си.

Елеазар Хараш

Прераждането е дадено, за да се разруши земното мислене, което е и врагът на човека.

Елеазар Хараш

Ще се прераждаш, докато се освободиш от себе си, от невежеството си, което наричаш знание.

Елеазар Хараш

Земното прераждане е като земното мислене: то е грабител. Ти трябва да ограбиш грабителя.

Елеазар Хараш

Прераждането на глупавия е врата към смъртта. Прераждането на разумния е врата към светлината. Прераждането на мъдрия е врата към Бога.

Елеазар Хараш

Който си остава със земното мислене, се преражда отново в невежеството.

Елеазар Хараш

Останеш ли умствен, ти си убиец на Истината. Останеш ли религиозен, ти си убиец на Любовта. Не бъди умствен но духовен; не бъди религиозен, но бъди Любов, бъди син на Бога.

Елеазар Хараш

Чудно е да изоставиш невежеството на религията и да се преродиш в светлината на Бога.

Елеазар Хараш

Ще се прераждаш, докато станеш любящ като Бога, мъдър като Всевишния, и Истина като Абсолюта; дотогава ще се учиш на единение с Неговата Воля.

Елеазар Хараш

Щом не търсиш Истината, тогава всяко прераждане ще ти носи все нови и нови заблуждения.

Елеазар Хараш

Който се е посветил на Бога, във всяко прераждане той се храни с манна.

Елеазар Хараш

Любовта слиза, но тя не е в прераждането, тя е свободна.

Елеазар Хараш

Ти се прераждаш, за да намериш духовния си подход към съществата и древния си подход към Бога.

Елеазар Хараш

Ти се прераждаш, за да се изцелиш от рая и от ада, защото твое е Царството Божие.

Елеазар Хараш

Който се е освободил от прераждането, той се е домогнал до Хранилището и там е открил Книгата за тайното Вдъхновение.

Елеазар Хараш

Посветеният суфи не е прероден; той само е слязъл да сподели що е Любов към Бога за тези, които са сътворени от прах и вятър.

Ал Халладж

Прероденият слиза, за да умре и да научи нещо, а суфи слиза, за да плува в Бога.

Ал Халладж

Който се ражда и преражда, не познава себе си. Който е препълнен с Бога, слиза само за да тържествува в Бога.

Ал Халладж

Отстраних прераждането, на негово място поставих Бог в себе си и се опияних.

Ал Халладж

Разруших рая, разруших и прераждането, защото избрах единствено Бог и Бог ме избра.

Ал Халладж

Който се е разтворил в Бога, не се преражда; той само слиза и възлиза. Слиза като цвете и възлиза като аромат.

Ал Халладж

Който се преражда, той се явява да се учи, а който слиза, той има в себе си Бог като Повелител и Приятел.

Ал Халладж

Преродените пият вода, а суфи пият ежедневно Бога.

Ал Халладж

Прероденият се учи, разумният се изумява, суфи се слива.

Ал Халладж

В света сме преродени като хора, в Бога сме родени като Любов, а в Абсолюта сме Нищо, Безкрайност.

Ал Халладж

Ако прероденият търси единствено Бога, то Бог ще го води единствено към Себе Си, но ако прероденият търси себе си, Бог ще го води в заблуждение, та да изучи заблужденията.

Ал Халладж

Който е поискал да греши, злото се е преродило в него.

Ал Халладж

Ти се прераждаш, за да превърнеш собствената си отрова в мед.

Ал Халладж

Радостта се преражда, скръбта се преражда, но Любовта е свободна – тя е всякога съществуваща, защото е пълна преданост.

Ал Халладж

Любовта идва върху суфи като ураган, като разярен вятър, дига суфи високо в Бога и го отнася далече от прераждането, а суфи нищо не помни освен този чуден разярен поток на Бога.

Ал Халладж

АУМ

Елеазар Хараш

Август, 2013 г.

I. ПРЕРАЖДАНЕ СЪЩЕСТВУВА

Има ли прераждане?

Въпросът е дали човек се преражда, или не. Смисълът на живота е в прераждането… Това не е произволен закон. Това е законът на Битието. В света всичко се преражда, без изключение, и не само веднъж, но милиони пъти се преражда.

(книга 57/стр.10,11)

Питате има ли прераждане. Ако искате да прогресирате, има прераждане; ако искате да седите на едно място, няма. Този въпрос за пре-раждането са го засягали мнозина, но много по-върхностно. (57/стр.207)

Човек… има далечен произход. Човек е дохож-дал много пъти на Земята и си е заминавал…

(61/стр.107)

Вие сте идвали много пъти на Земята в разни форми. Дали помните това, или не, дали го приз-навате, или не, това е написано в аналите на природата. Какво вярвате вие, това не е важно; важно е какво е написала природата.

(книга 33/лекция 33:стр.9,10)

Като се говори за прераждането, мнозина не го признават, но това не е важно. Какво от това, че някой не признава известен факт? Независимо (от) това фактът е налице. Хората са съществували и преди историческите времена, съществуват и днес. Те се раждали и прераждали, благодарение на което придобивали по нещо ново, усъвър-шенствали се. Човек се преражда, но с нови имена. (6/стр.10)

Материалистите мислят, че животът е само на Земята. Щом умре човек, всичко се свършва с него. Теософите пък мислят, че като замине човек за другия свят, там ще прегледа живота си, който е прекарал на Земята, ще научи при-чините за всичко преживяно и отново ще се вър-не на Земята. (71/стр.401,402)

Помнете: Човек не иде за пръв път на Земята. Ако сте за пръв път на Земята, как ще си обяс-ните противоречията във вашия характер? Ако за пръв път излизате от Бога, трябва да бъдете чисти, да Го познавате. Така ли е всъщност? По-вечето хора не познават Бога, защото са се отк-лонили от правия път. Значи, човек не е излязъл сега от Бога, но преди хиляди години. (6/стр.65)

…Когато Бог разрушава едно тяло, Той дава на тази душа друго по-хубаво тяло.

(34/лек.28:стр.15,16)

Важно е за вас факт ли е прераждането, или не е факт. Ако прераждането е факт в природата, разбери го, както искаш. Фактите не могат нито да се отричат, нито да се доказват. (20/стр.489)

Някои не приемат, че човек може да се пре-ражда… Нещата независимо от всичко това си съществуват в природата. Той няма да бъде в съ-щата форма, каквато е имал в първо време, но ще се яви в една нова форма. (33/лек.23:стр.17)

Раждането подразбира именно това, че не за пръв път човек иде на Земята. Колко пъти човек е слизал от парахода и спирал на земното прис-танище! (7/стр.26)

Колко пъти досега човек е дохождал на Зе-мята! Мислете върху тази идея. Как е възможно да сме дохождали много пъти на Земята? Да се задава такъв въпрос, не е логично. Ако уче-никът отиде само един ден на училище, може ли той да стане професор? Най-малко му тряб-ват 16 години учене по 365 дена, за да стане учен. Това са няколко хиляди дни. Чудно нещо, как съвременните хора могат да вярват, че само в един ден човек може да придобие толкова ка-чества! (38/стр.63,64)

Има ли прераждане? Има прераждане, но то се осмисля само когато дойдеш при по-добри условия, между хора, с които се разбираш. Ако в тоя живот не изработиш по-добри условия за бъдещия, прераждането няма смисъл. При вся-ко прераждане условията трябва да се подоб-ряват. (16/стр.27)

Ако някои религиозни хора слушат тия не-ща, ще кажат: „Това учение е еретическо, не е по Бога“. Чудно нещо! Да се казва на хората, че те се раждат и прераждат, не било по Бога, а да отиват на бойното поле да се бият и убиват, това е по Бога. При това някои религиозни твърдят, че никъде в Писанието не се говори за прераж-дането. Казвам: На всяка страница в Писанието се говори за прераждането, но то се отнася само за онези, които имат очи и могат да виждат, и за онези, които имат уши и могат да чуват.

(1/стр.41)

Ще кажете, че не вярвате в прераждането. Това не ме интересува. То е все едно да дойде слепият при мене и да ме пита съществува ли Слънцето, или не. За мене Слънцето съществува, а за слепия не съществува. Слепият не вярва в прераждането. Който вижда, вярва в преражда-нето. За него този въпрос съществува.

(38/стр.225)

Който не е сляп, вярва в прераждането. Как-во ще придобиете, ако вярвате или не вярвате в него? Ама то не е в съгласие с Христовото учение. Ти беше ли във времето на Христа? Знаеш ли в какво е вярвал Христос? Той вярва-ше в прераждането. Защо трябваше Той да се въплъти, да дойде втори път на Земята, когато можеше, като Син Божи, да си остане на Небето? Казват за Христа, че е вторият Адам. Значи, Той е дохождал един път на Земята, дойде втори път, ще дойде и трети път. (38/стр.225)

Днес се явява спор върху въпроса за прераж-дането. Като го отричат, някои казват: „Ако има-ше прераждане, нямаше защо Христос да до-хожда на Земята“. Христос дойде на Земята, за да направи мост между Небето и Земята да има съобщение. Преди Христа хората робуваха. Откак дойде Христос, те се прераждат. Като нап-рави Христос моста, хората започнаха да се пре-раждат. Значи, един човек от Небето слиза на Земята, дето живее още 5060 години. Има ли нещо невъзможно в това? (7/стр.60)

Законът за прераждането е Христов закон. Той нареди да се прераждат хората. Защо трябва да се прераждат? Това е работа на Христа. (7/стр.60)

Дали ще говоря за прераждането, или няма да говоря, независимо от това хората ще се пре-раждат. (7/стр.61)

Ще ми възразите, че в новото учение всичко е добро, само да не се говори за прераждането. Значи, злото е в прераждането. Казано е: „Ние живеем и се движим в Бога“. Това значи пре-раждане. На Земята се раждаме и живеем. Щом се оттеглим от земния живот и влезем в Божес-твения свят, ние умираме. Значи, на физическия свят човек умира, а се ражда в Божествения свят. Като поживее известно време там, той сли-за на Земята. Сега става обратното: той умира за Божествения свят, а се ражда на физическия.

(7/стр.198)

Като поживеете няколко години тук, на Зе-мята, ще отидете наново в пространството, дето ще прекарате също известно време и пак ще дойдете тук, на Земята. (3/стр.71,72)

Някои… се плашат от мисълта, че ще умрат и пак ще се родят. Това им се вижда страшно. Нищо страшно няма в раждането и в умиране-то. Не само веднъж ще се роди и ще умре човек, много пъти ще се ражда и умира. (12/стр.73)

Питате: „Защо едни хора вярват в прераж-дането, а други не вярват?“. Да се задава такъв въпрос, то е все едно да се пита: Защо слънчева-та светлина минава през някои вещества лесно, а през други не минава? Много просто: свойства-та на някои вещества са такива, че могат да про-пущат през себе си слънчевите лъчи, а някои вещества не могат да ги пропущат. На същото основание онези същества, които са завършили еволюцията си, знаят своите прераждания, четат ги като на книга. Тия пък, които не са завърши-ли еволюцията си, нищо не знаят за своите пре-раждания. В това отношение те са слепци. Сле-дователно пред тях стои великата наука да изучават живота си. Те трябва да изучават жи-вота си да знаят отде са дошли и къде отиват. Ако ги питате отде са дошли и къде отиват, те нищо не могат да отговорят. (12/стр.106)

Значи, човек слиза на Земята, качва се горе; пак слиза, пак се качва и т.н. Казват, че човек се преражда много пъти, от които 777 преражда-ния са епохални. Другите са обикновени.

(15/стр.8)

Ако на сегашните религиозни хора им се каже, че човек е съществувал много пъти, те ще те направят еретик. И учените хора понякога са съгласни с религиозните. Като им се каже, че човек е съществувал, те ще те вземат за първок-ласен невежа. Аз съжалявам всички онези учени хора, които не са съществували; аз съжалявам всички религиозни хора, които не са същест-вували; съжалявам всички хора изобщо, които не са съществували, а облажавам ония, които са съществували. И сега аз говоря само на онези, които са съществували. Онези, които не са съ-ществували, те нямат думата сега. Те казват: „Чо-век само веднъж се ражда“. Да, тия хора са прави само в едно отношение: човек само вед-нъж се ражда от Господа. В това нещо и аз съм съгласен, но ако разбират, че човек само веднъж се ражда на Земята, те имат съвсем криво схва-щане по този въпрос. (19/стр.7)

Ще ви приведа един пример. Тук преди 20 години на една софиянка умира детето, на шест години, момиче. След време се ражда друго момиче, но тя все плаче. И момиченцето казва веднъж: „Мамо, не плачи! Онази, дето мислиш, че е в гроба, съм аз, дойдох отново на Земята“. Сега тя завърши гимназия. Казвам ви само, не ви доказвам, че се прераждат хората. Душите се прераждат, създават своите форми. Любовта е мощна сила, душата може да дойде колкото пъти иска на Земята. (19/стр.307)

Тук имаме един брат Големанов, имал едно момче. Неговото момченце на 6 години умира. След няколко време пак се ражда друго мом-ченце. То казва на майка си: „Не ходи да плачеш на гробищата, аз съм тук. Не ходи там, по гро-бищата. Няма какво да ходиш по гробищата, аз съм“. (25/стр.297)

…На Земята са живели не само тия учени хора, за които ви казах преди малко, но и вие сте живели, само че мнозина от вас, като сте ми-навали по тия места, сте спели, та сега нищо не помните. И ако сега се пробудите, мнозина от вас ще проверят тази велика Истина, че са жи-вели някога на Земята. (34/лек.31:стр.19)

Аз виждам, че някои, които от двадесет го-дини са умрели, сега са се върнали да живеят. Друг някой преди петдесет години е умрял и сега наново се е върнал. Но те са забравили това. Няма човек на Земята, който да не е живял, да не е заминал за онзи свят и да не се е върнал отново. Цялата история е пълна с такива случаи.

(48/стр.630)

Когато умре някой от домашните ви, не скър-бете, защото той пак ще дойде на Земята. Човек умира, за да цъфне отново; пресажда се, за да се облагороди. Във всичко, което става с вас и около вас, виждайте великата и мощна Божия десни-ца. Тя работи навсякъде. (52/стр.119)

Днес всички хора се държат едни за други и не се пущат. Жената се държи за мъжа, мъжът се държи за жената, децата за родителите си. Те не знаят, че всички са в Господа, там живеят. Мъжът е срещал жена си много пъти на Земята и пак ще я срещне. И след хиляди години пак ще се срещнат. (52/стр.233)

Някой пита ще дойде ли втори път на Зе-мята. Много пъти си дохождал и още много пъ-ти ще дохождаш. Животът е колело, по което всички хора се качват и слизат; слизат да нагребат вода, качват се, изливат водата и отново слизат. Някой казва, че не иска да се ражда втори път. Това не зависи от него. Щом се движи колелото, ти непременно ще слизаш и ще се качваш. Ако не искаш да се раждаш, твоето колело ще спре движението си и ти си осъден на израждане. То-ва наричаме ретроградство, т.е. отстъпление от закона на Божественото движение. (52/стр.240)

Жена ми е болна, ще умре! Не бой се! Тя ще възкръсне, втори път ще дойде. Формите се изменят, душата остава същата. Чудно, може ли една душа да влезе в друго тяло? За Бога всичко е възможно. (39/стр.94)

Хиляди хора има, които страдат… А Бог мо-же да им помогне и им помага! Хиляди хора умират, отиват при Него, Той им повръща жи-вота и те се раждат пак на Земята. (45/стр.18)

Защо е смъртта? За да се родиш изново. За-що е животът? За да оживееш изново. (46/стр.374)

Със смъртта човек изчезва като форма, обаче силата, която му е дадена първоначално, се връ-ща в корена на Битието. След време същият чо-век се явява отново на Земята в друга форма. Като слиза на Земята и се връща в Битието, чо-век запазва отношението си към цялото, т.е. към Първата Причина на нещата, а загубва отно-шението си към частите. (41/стр.9)

Казвам: По какво ще познаете вие, че един човек се е преродил на Земята? Най-първо, логи-чески възможно ли е един човек… в 30 години да има тия дарби дарбите, които има? Възмож-но ли е в 30 години да развие това, което има? То е невъзможно, немислимо. (46/стр.459)

Всичко в света се преражда, видоизменят се тия форми. Цялата цивилизация се дължи на то-зи закон на видоизменението. Има неща, които остават в човека. Духът в човека е това. Някои мислят, че духът се изменя. Казват: „Къде е човекът?“. Човекът е онова, което расте и се развива, но не се изменя… Неговата външна фор-ма е, за която казваме, че той се е преродил в една такава форма. (46/стр.459, 460)

Мнозина не приемат, че човек се преражда. Разни теории има за прераждането, но важното е, че човек е излязъл от Бога. Всяка душа е излязла от Бога и е дохождала много пъти на Земята, превъплътявала се е. Тя е идвала тука да се учи. Както годината не се състои само от един ден, така и животът на душата не се състои само от един живот. Без тази теория за прераждането ние не можем да си обясним наследствените черти на човека. Човек носи в себе си много при-добити черти. Ако вземем един престъпник, без прераждането ние не можем да си обясним отде и как в един живот той е могъл да развие в себе си толкова порочни черти и да извърши толкова порочни деяния. (46/стр.600)

Хората искат да знаят, като заминат за онзи свят, ще се върнат ли пак на Земята. Ще се вър-нат, разбира се. Кога? Когато изядат храната, която носят със себе си. (42/стр.171)

Подмладяване става и в природата, но в дълъг период от време. Когато иска да подмлади човека, тя го приспива и през това време зали-чава от паметта му всякакъв спомен за старост. Човек става млад, когато забрави, че някога е бил стар. (42/стр.212)

Земята ни обича. Доста търпелива е с нас. Всичко, каквото правим, тя търпи, казва: „ Ще се поправи“. Има си някаква идея. От толкова хиляди години ни носи. Погледне от горе и каз-ва: „Дете е, направило някаква пакост, нещо ло-шо“. Казва: „Няма нищо“. Умряло някое дете тя ще го тури в лабораторията. Казва: „Ще му направим нови дрешки“. Заровят го в земята. След време гледаш, подмладило се това старото дете. Брадата, космите, бръчките ги няма пак малко дете. Остарее, пак го заровят. Всички ги подмладява. (37/стр.227)

Питате: „Защо съм се родил, защо живея? Защо умирам?“. Защото животът ражда еднов-ременно раждането и смъртта. Един ден животът намира, че твоята форма не съответства на него-вото изявление. Животът казва: „Да се донесе във фабриката да се ремонтира“. Ремонтирането го наричат смърт. След като го ремонтират, ста-ва… годен за живота, веднага отново се роди. Вие не мислете, че само един живот има. (57/стр.101)

И сега тия от вас, които не са запознати с окултната философия, които вярват, че човек за пръв път идва на Земята, мислят, че човек из-веднъж, като някоя гъба, е излязъл от Земята и всичките му способности, неговото щастие и не-щастие зависят само от този му живот. Това е ваше схващане, обаче фактите не седят така. …Сегашният наш живот е едно звено от ред дру-ги съществувания. И сега аз няма какво да до-казвам тия съществувания. (62/стр.237)

Човек на 120 години трябва да бъде здрав и да си замине. Ще дойде един ден, ще каже: „Аз искам да се върна, доста седях на Земята, на 120 години съм, ще си замина. После, след години, пак ще се върна на Земята“. (37/стр.311)

Хиляди години Духът е работил за създаване на този организъм, за създаване на своя дом. То-зи дълъг процес на развитие някои наричат ево-люция, други странстване на душите, трети прераждане и т.н. Значи, да еволюираш, да странстваш, да се прераждаш, това представя една и съща идея. (71/стр.165,166)

…Да се прераждаш… Който не разбира този закон, той обяснява всички неща със закона на наследствеността. Казват, че синът наследява ка-чествата на баща си. Може би преди четири по-коления този баща е бил син на сегашния си син. Това показва, че вън от себе си човек нищо не може да наследи. (71/стр.166)

Съвременните хора имат възможности за големи постижения, но не успяват, защото раз-биранията им са ограничени. Те казват: „Каквито усилия да правим, не можем да имаме големи постижения, защото със смъртта всичко свърш-ва, няма друг живот“. Отде знаете, че друг живот не съществува? Залязването на Слънцето показва ли, че то изчезва? …На другия ден човек разбира, че не е мислил право. Обърне ли се на изток, той вижда, че Слънцето отново изгрява. Следовател-но, когато кажете, че човек умира, това подраз-бира временно залязване на неговия земен жи-вот. Няма да се мине много време, ще видите, че същият човек е изгрял някъде на изток. Като дойде отново на Земята, човек мълчи, не казва името си, не иска да го познаят хората. (72/стр.118)

…Човек… Че е дохождал много пъти, това виждаме от факта, че при всяко ново слизане на Земята той иде с нови знания и опитности, които е придобил в миналия си живот. Как и отде е могъл човек да се научи да яде по човешки, ако никога не е дохождал на Земята? Ако никога не е дохождал на Земята, отде знае кое е добро и кое е зло? Значи, човек е слизал много пъти на Земята. (72/стр.118,119)

Съвременният човек така разглежда живо-та си, като че за пръв път е дошъл на Земята. Вие трябва да разглеждате сегашния си живот като продължение на ред минали животи; вие трябва да съзнавате, че някога сте излезли от Бо-га, както е съзнавал това и Христос и че ще се върнете някога при Него като при ваш Отец.

(75/стр.60)

Ще кажете, че старият се познава по белите си коси. Това не е признак на старост. Вижте как се дегизирват актьорите на сцената. Там мла-дият става стар, а старият млад, без да са такива всъщност. Достатъчно е да обърнете стра-ниците на вашия минал живот, да видите колко пъти сте се качвали и слизали от сцената и какви роли сте играли. Били сте в положение на цар и на слуга, на прост и на учен, на беден и на богат. Като изиграете ролята си, слизате от сцената и оставате с неизменното в себе си. Всичко в жи-вота се мени, но Божественото в човека остава неизменно и вечно. (76/стр.65)

…Това значи човек да се занимава с величини, които се намаляват и които го водят към смърт-та. Какво го очаква след това? Разпадане на тя-лото му на безброй частици, които се разпръсват в пространството. При това положение той се вижда сам, изоставен от всички, затова отива при Баща си и Му казва: „Татко, не можах да се разбера със съдружниците си, напуснах ги и се връщам при Тебе да ме приемеш като един от Твоите слуги“. Баща ти ще те изпрати отново на Земята с нова фирма и нови съдружници. За то-зи човек казваме, че се е преродил. (76/стр.162)

Както и да лекуват човека, няма цяр против старостта. Колкото повече старее, толкова пове-че се приближава към смъртта. Като умре, от-ново ще се роди и ще се подмлади… Като умре, човек се лишава от условията на живота, но ка-то се роди отново, подмладява се. Ако не се ро-диш, не можеш да растеш. (82/стр.240)

Докато те боли глава, сърце, дробове или стомах, ще знаеш, че този уд не служи на Гос-пода. След това колкото лекари и да викаш, никой не може да ти помогне. В края на краи-щата ще те изпратят на онзи свят, Господ да те лекува. Защо умират хората? За да отидат при Бога, Той да ги лекува. Като оздравеят, те отново слизат на Земята, за да проявят добротата и чис-тотата си, да мислят право и да вървят в правия път. (82/стр.271)

В Божествената програма не е предвидено никакво остаряване; щом остаряваш, ти си из-вън кръга на живота ще те пратят на онзи свят и след време ще дойдеш като млад, готов за работа. (90/стр.526)

Какво нещо е прераждането?

Прераждането не е принцип, но закон да си в общение с другия свят, да имаш право да минаваш от един свят в друг. Да се преродиш, това не значи непременно да помниш, че си жи-вял някога на Земята. (7/стр.60,61)

Преди всичко прераждането не е закон на материята. Да се облича човек, това е закон на материята, а да се преражда, това е закон на човешкия дух. Когато се казва, че човек един път само се ражда, това се отнася до Божествения свят, дето има само един дълъг ден, а когато каз-ваме, че човек се преражда много пъти, ние раз-бираме материалния свят, дето могат да се реа-лизират идеите, които Бог е вложил в човека.

(1/стр.41)

Съществуват няколко закони: за наследстве-ността, за странстването на душата и за прераж-дането. Значи, една и съща реалност се изразява по три различни начина. Странстването на ду-шата е велика реалност, според която душата излиза от Бога, слиза в материята да се учи и отново се връща при Бога. Законът за прераж-дането подразбира слизане на душата в мате-риалния свят, докато се усъвършенства. Законът за наследствеността подразбира предаване на известни черти, стремежи и качества от бащата на сина. (38/стр.132)

Прераждането е закон за усъвършенстване на човешката душа. (7/стр.61)

Някой пита дали трябва да се преражда вто-ри път, трети път. Прераждането е едно условие за прогресиране. (22/стр.424,425)

…Раждането, прераждането, умирането всичко това са възможности в света за прогре-сирането и за развиването на тези души.

(23/стр.507)

И тази дума „прераждане“ в българския език подразбира преработване на нещата… И ние ту-ка, на Земята, не вършим друго, освен да пре-работваме известна опитност, която сме придо-били от милиони години. (3/стр.23,24)

Законът за прераждането е закон за изкуп-ване и освобождаване на човека от погрешките на миналото. По същия закон човешкият ум и човешкото сърце се раждат и прераждат.

(6/стр.69)

Господ изпраща смъртта и казва: „Повикайте това остаряло дете и го поставете на този диск на смъртта, за да се обнови и заживее друг жи-вот“. Завъртва се тогава колелото на живота със 100 000 волта и не минават и 50 или 100 годи-ни, и същият човек отново дохожда, но вече обновен, с нова енергия и ново име. Това е за-конът на прераждането смяна на енергиите. Душата може да възприеме много хиляди фор-ми. (3/стр.154)

Човек трябва да се ражда и преражда. Пре-раждането е закон за изучаване на вечната мла-дост. (25/стр.16)

Някога трябва да видите какво можете да направите. Човек трябва съвсем да се прероди, но прераждането е закон за знание. (56/стр.63)

Като не разбират закона за прераждането, хората внасят в него криви тълкувания и се успокояват, че ако в сегашния си живот не мо-гат да постигнат нещо, ще го постигнат в бъ-дещия. Така те отлагат нещата и не работят. Не, прераждането е закон за подобряване на живо-та. Прераждането подразбира прогресиране, все-ки ден човек да подобрява условията на своя живот. Той трябва днес да свърши една работа, утре друга работа. Това значи прераждане.

(64/стр.337)

Прераждането подразбира деня на човеш-кия живот, когато човек работи съзнателно, ак-тивно. Смъртта е нощта на човешкия живот, когато той почива. Следователно, когато се раж-да, човек трябва да работи, да се повдига; като умира, той ще почива. (64/стр.337)

Какво представлява прераждането? Прераж-дането е закон за освобождаване на човека от не-говите погрешки и заблуждения. (82/стр.155)

По някой път някои питат: „Като умрем, къ-де ще идем?“. Аз правя едно сравнение. Когато се стопли едно парче лед, къде отива? Представе-те си, че този лед има съзнание. След като се стопи ледът, къде отива? В кой свят влиза? Той ще стане на вода, става подвижен, започва да тече. Най-първо беше твърд, неподвижен, сто-пява се, става на вода. Водата, като се изпари, къде отива? Къде отива парата във въздуха? След като се изстуди парата, става на капки. Като се измрази водата, става на лед. Вие, значи, сега сте лед. После ще станете на вода и ще станете на пара. После пак ще се превърнете на вода, пак на лед. Някои философстват за прераждането и питат какво нещо е прераждането. Прероди значи преработи който се върти, от вода става пара, от пара на вода, от вода на лед. (37/стр.134)

…Едновременно човек трябва да възкръсне и в трите свята: да възкръсне тялото му, да въз-кръсне душата му, да възкръсне и духът му. То-ва е истинското възкресение. Когато човек уми-ра и отново се ражда, това възкресение става само на физическия свят то се нарича пре-раждане. Възкресението в духовния свят подраз-бира влизане на човека в свят без никакви про-тиворечия. Възкресението в Божествения свят подразбира придобиване на Вечния живот.

(79/стр.29,30)

Прераждането според индуската и египетската философия

…Индусите, които разискват закона за пре-раждането, или египтяните, които са разисквали закона за преселението на душите това са все закони, които съществуват в природата; не са някаква теория. (33/лек.15: стр.4)

Някои очакват да се преродят и питат къде ще се родят след смъртта си. Въпросът за пре-раждането е добре застъпен в индуската фило-софия и които се интересуват, могат да четат по въпроса за кармата… Значи, ако животът, който е излязъл от Любовта, не е използван добре, дава един резултат, който индусите наричат „карма“.

(48/стр.48)

Старите философи са поддържали, че човек се преражда. Египтяните са поддържали фило-софията за странстването на човешката душа, пре-минаването от една форма в друга. Индусите са преработили това учение в закон за преражда-нето. Християните също са преработили това уче-ние. Христос говори за Новораждането.

(18/стр.49,50)

Ако вие идете в Индия, ще се запознаете с един народ от 8 милиона души, които помнят своите прераждания. Децата им, като се родят, помнят в миналото съществувание какви са би-ли и когато се провери, се оказва точно така, както разправят преродените. Те казват: „Ние живяхме там, после живяхме еди-къде си, за-нимавахме се с това и това“. Всичко знаят.

(18/стр.286)

Законът за наследствеността не е разбран от всички. Египтяните са вярвали в преселването на душите, индусите вярват в прераждането, а съвременните учени в наследствеността. Това са три учения с противоположни значения. Нас-ледствеността е закон за физическия свят, пре-раждането е закон за душата, а преселването на душата закон за духа. С други думи казано: египтяните учили за слизането на духа, индусите за еволюцията на душата, а съвременните уче-ни за наследствеността. Те говорят за ниви, къ-щи, за лозя, за имоти, за наследяване на дарби и способности. (76/стр.73,74)

След като се прераждаш на Земята 777 пъти, ти минаваш по пътя на слизането и възлизането според законите на еволюцията и инволюцията. Това е египетското учение. (38/стр.137)

Изобщо съзнанието и разбиранията на егип-тяните коренно се различавали от тия на се-гашните хора. Египтянинът, за пример, вярвал, че за да се очисти от греховете си, трябва да ми-не през ред форми, по-низки от човешката, да странства душата му и след това да отиде при Бога. Съвременният човек, особено християни-нът, вярва по друг начин. Той вярва, че като сгреши, ще се помоли, ще се обърне към Христа и след това ще се очисти. Той признава бърза процедура. За него не са нужни, както за египтя-нина, хиляди години да странства душата, за да се очисти. (71/стр.192)

Вие не сте взети от тази Земя, на която сега живеете. За да ви направи, Бог е взел материя от онзи свят и там пак ще ви изпрати. Като отидете на онзи свят, веднага ще ви разглобят на дребни частици и ще ви пречистят, да видят къде се крие злото във вас. След четиридесет и пет години, според индуската философия, вие отново ще се създадете. Така пречистени, части-ците ще се сглобят в една нова машина и вие ще се родите като дете със своите специфични дарби и способности. (48/стр.301)

…В индуските книги се говори като факт за преминаването на човека в животно и на живот-ното в човешка форма. Това се изучава даже в училищата. То не е мое вярване, но индуско. В миналото и в Египет са изучавали този въпрос.

(38/стр.123)

Ще приведа един пример от живота на Буда… Някога, в далечното си минало, Буда изпълнявал длъжност на свещено лице. Тогава той не е бил известен още като Буда, като Учител. Един ден той трябвало да направи едно десетдневно пъте-шествие. По пътя той се изморил, отслабнал, ня-мал сили да продължи пътуването си. За тази цел усърдно се молил, дано Бог му помогне по някакъв начин да се подкрепи, да не остане всред пътя. Не след много един гълъб долетял при него. Буда го уловил и подкрепил силите си с него. По този начин той могъл да завърши молитвата си, да продължи пътя си и да свърши определената си работа. След време, когато Буда се изявил като Учител в последното си слизане на Земята, един ден по нямане на свободно вре-ме той трябвало да върне много от посетителите си. Същия ден дошъл при Буда един беден човек. Като го видял, Буда веднага скочил на крака, радостно го приел, угостил го и му услужил във всичко, от което се нуждаел. Като видели това нещо, учениците му казали помежду си: „Виж какво пристрастие! Бедняка веднага прие, на-гости го, услужи му, а толкова хора върна днес“. Като разбрал мисълта им, Буда ги извикал и им казал: „Едно време този беден човек беше гълъб и се пожертва заради мене, когато умирах от глад, от умора и безсилие. Днес ми се представя случай да му благодаря, да го възнаградя за лю-бовта и жертвата, която направи заради мене. Онези хора, които върнах, не само че никаква услуга не са ми направили, но са ми причинили ред пакости“. Ето, Буда е дал обяснение за при-чината на една своя проява. Той даде обяснение на учениците си, които бяха готови да го раз-берат. Обаче това обяснение не може да се даде на всеки човек. Малцина разбират, затова и на малцина се дават обяснения. (92/стр.130, 131)

Необходимост от прераждане

Превъплъщението е закон не само за Земята, но за целия Космос. Изобщо духовете се превъп-лъщават. Това е необходимост за всички живи същества. И Христос се превъплъти. Каква нужда имаше и Той да мине по този закон? И Той трябваше да научи нещо на Земята. Като говоря за превъплъщението, аз нямам предвид да защи-щавам тази теория. Това е реалност, а не само теория. (38/стр.182)

Необходимо е човек да дохожда много пъти на Земята, да учи нейните закони, да се съобра-зява с тях и да ги прилага в живота си.

(40/стр.214)

Ако едно същество от духовния свят слезе на Земята, то ще се ползва от физическата енергия няколко хиляди години и пак ще остане част от енергията неизползвана. Физическият човек оба-че едва изкарва 5060 години с енергията, която му е дадена, и като я свърши, заминава за другия свят. Заминаването на човека за другия свят не е нищо друго освен запасяване с нова енергия. Човек умира, за да вземе ново количество енер-гия и пак да се върне на Земята. Скъпо струва тази енергия. Десетки години човек трябва да пътува от този до онзи свят, докато си набави нужната енергия. (42/стр.73,74)

Ако вземем в тесен смисъл прераждането, ще стане една галиматия. Но ако вземем права-та мисъл, любвеобилността, че Бог иска да ни ос-вободи от всички мъчни условия в живота и да ни подобри живота, тогава е съвсем друго. Ти си закъсал в един живот от разни болести; най-после умираш, напуснеш тялото си, избавиш се. Ти в това тяло не можеш да функционираш, Господ ти даде друго тяло, прати те пак на Зе-мята. Какво зло има в това, че Господ те пратил пак на Земята? (57/стр.207)

Турете едно правило: каквато и да е лоша мисъл да не храните, понеже тази лошата мисъл ще остави отпечатъци и тия отпечатъци в ума много мъчно се чистят. И смъртта, която хората претърпяват на Земята, не е нищо друго освен освобождаване от тия отпечатъци. След като се опетни мозъкът, след като се опетнят всичките дрехи, които имаш, Господ, като види, че не мо-жеш да се чистиш, казва: „Дигнете го от Земята, съблечете му дрехите, нови дрехи му дайте“. И пак се въплътиш. Ще дойдеш на Земята. Съгре-шиш пак същият процес. Пак ще хвърлиш дре-хите, пак нови дрехи ще ти дадат. Събличане, обличане. (45/стр.31)

Земният живот крие в себе си условия за големи придобивки. Земята дава на човека она-зи ровка материя, която той трябва да обработи. Така обработена, човек я занася в другия свят, там да работи с нея. Тази материя не съществува в онзи свят. Като се върне отново на Земята, човек продава обработената вече материя, за да купи друга, която пак да обработва. (72/стр.129)

Целта на прераждането

…Великата наука на живота. За да я придо-биеш, трябва много пъти да се раждаш и пре-раждаш. Всяко слизане на Земята е следване във великото училище на живота. (88/стр.306)

Много пъти е дохождал човек на Земята и много пъти още има да дохожда. Защо? За да се реализира великият Божествен план. (75/стр.39)

Като ни е пратил на Земята, Бог никога ня-ма да ни остави да пропаднем. Той ще ни пос-тави в положение да скъсаме хиляди костюми, за да Го познаем. Тези костюми не са нищо дру-го освен разните форми на раждане и прераж-дане. (4/стр.251,252)

Своенравен е човек, мъчно се изправя, но въпреки това Бог му дава условия да живее, да се ражда много пъти на Земята, за да научи ве-ликите Божии закони и да ги прилага. (80/стр.87)

Много пъти човек е отивал в онзи свят, но не е научил всичко, каквото трябва. И на Земята е живял много пъти, но и тук не е научил всичко. Ето защо той постоянно ще заминава за другия свят и отново ще се връща, докато придобие по-ложително знание за живота. (73/стр.116)

И вие, като отидете на онзи свят, ще се учите, ще придобивате знания, с които ще дойдете на Земята да изучавате истинските форми.

(86/стр.259)

Човек трябва да живее много време на Зе-мята, за да се освободи от всички илюзии и да поеме правия път. Как може човек да живее дълго време на Земята? Чрез преражданията.

(32/стр.152)

В прераждането човек постепенно се осво-бождава от онези окови на стария живот.

(48/стр.182)

Човек е живата книга, живото Евангелие. Биб-лията, то е човекът. Каквото и да правите, вие сте дошли на Земята да напишете някои хубави работи. И с всеки един живот се увеличава кни-гата. Някой казва: „Само това е написано“. Не, във всеки живот се пише. И в този живот вие пишете вашето Евангелие, сега ще бъде по-го-лямо, отколкото в миналия живот. Нови работи има написани. (74/стр.46)

Със смъртта човек не еволюира. Смъртта е един прелом на еволюцията и следователно, за да почне човек отново да еволюира, той трябва отново да се роди на Земята и да започне оттам, откъдето е прекъснал. (18/стр.216)

Човек е минал през всички

форми на живота

Туй пък, че душата странства, това е факт; че душата се облича в разни форми, това е факт; че душата наследява качествата на тези форми, то-ва е факт. (33/лек.15:стр.4)

…Не мислете, че тялото е вечно, че е абсолют-но реално. Досега човек е живял в хиляди малки къщички, хиляди форми. Никой още не е видял същинската форма на човека. (58/стр.342)

Човек върви към постепенно усъвършенст-ване, поради което е минал през всички форми на живота като през школи. За пример, той е минал през школата на минералите, на расте-нията, на рибите, на птиците, на млекопитае-щите, докато е дошъл най-после до човека.

(80/стр.305)

…Човек се е прераждал хиляди и милиони пъ-ти. Започнал своя живот от микроб, увеличавал се, преработвал се, за да се роди най-сетне като човек, в пълния смисъл на думата. (3/стр.22)

Като изследват различните микроби, учени-те казват: „Знаете ли какво нещо са тия малки микроби, които ние изучаваме?“. Казвам: Какво особено има в тия микроби? Всеки човек е ми-нал през формите на микробите, на растенията, на животните, докато най-после е дошъл до чо-вешката форма. Следователно всички тия форми са в него. Достатъчно е той да се концентрира, за да проследи в себе си развитието на всички живи форми в природата, като започне от най-малките и свърши до най-големите. (75/стр.31)

Днес много славеи има, облечени в човешка форма… Първоначално човек е бил поставен в малки форми от животинското царство, дето предварително се учил да пее. След като учил много време, той приел човешка форма и се проявил като добър певец. (80/стр.304,305)

Пита ме един: „В миналото прераждане ка-къв съм бил?“. Казвам му: „Бил си грък. В Атина си живял“. „А в друго прераждане къде съм бил?“ „В Рим.“ Той мисли по-нататък. Най-пос-ле го докарах до едно положение и му казах: „Бил си и в гората един вълк“. Той сега не знаеше как. Ти, като караш, ще дойдеш до вълка. И от вълка по-надолу си бил риба; после ще на-мериш, че си бил по-долу дърво и някой камък в земята. И от там нататък ще намериш, че си бил някоя частица, излязла от Слънцето, и т.н.

Ти казваш: „Какъв съм бил в миналото?“. То-ва са форми на живота. Вълкът е една форма, в която човек не е разбирал живота. Или си бил във формата на някое дърво. (69/стр.68,69)

„Този е благороден човек“ казват за няко-го. Отворя книгата на неговото минало, гледам, някога си бил вълк. „Аз съм благороден човек.“ Да, изял си 100 овци и не си платил за тях. Бла-городен си бил! На друго място гледам, някой бил боа, удушил 10 души. И този дълг не си платил. Но яви ли се като човек, то е друг въпрос. Та кармически колко живота има да изплащате в сегашния си живот? (59/лек.8:стр.22)

Красотата на живота седи в това да знаете само някои неща, някои неща да не знаете, а други пък съвсем да забравите. За пример, спо-ред индуската теория за прераждането, вие сте минали през формата на вълк, на мечка и като такива сте вършили ред престъпления. Трябва ли да помните тези престъпления? Ако ви каже някой, че като вълк сте правили много престъп-ления, вие ще кажете, че не е вярно това, че нямате нищо общо с вълка и т.н. Значи, има по-ложения в живота на човека, които непременно трябва да се забравят. (75/стр.20,21)

Преди милиони години ти си имал формата на животно, имал си рога, копита и опашка в такава къща си живял. Ако сега ти се каже, че някога си живял в такава форма, в такъв образ, казваш: „Нима аз съм имал опашка?“. Да, този образ е бил само условие за твоя живот. Тогава си имал нужда от опашка, рога, копита, но сега се намираш в нов образ, с ръце и крака, с по пет пръста на тях, с мозък, много хубаво устроен, и т.н. Туй е едно друго условие за тебе. Може би след 23 милиона години пък ще се намериш в друга някаква форма. Тогава ти ще бъдеш пак същият човек с някакъв плюс отгоре, както при сегашните условия си човек без по-раншните си рога, копита и опашка. (65/лек.14:стр.12)

Сегашната човешка форма е резултат на уси-лията, които човек е правил при минаване от една форма в друга, докато е дошъл до сегашната. Микроскопически са промените, през които чо-век е минал, но всяка промяна говори за усло-вията, за времената и за усилията, през които е минал той. (43/стр.6)

Човек не е дошъл още до Образа и Подобието на Бога. Вие, както сте тука, още не сте по Не-говия Образ. И колко време ви трябва на вас, за да го придобиете? Ако вземете, че човек, според твърденията на сегашната наука, е минал 400 хиляди форми през които той е минал още през колко форми има да минава? Да кажем, вие изчислявате вие не знаете една кокошка в коя форма се е спряла. От най-дребната микро-ба до кокошката колко родословия е минала?

Четиристотин хиляди родословия има.

(45/стр.11)

Окултистите поддържат, че вълците са закъс-нели хора в своята еволюция. (46/стр.600)

Като умре животното, къде ще иде? И хора-та, като умрат, ще идат при хората, в човешкия рай. Едно животно, като умре, ако не го приемат неговите, ако повярва, то ще влезе в човешкия свят на Земята и ще се прероди като човек.

(46/стр.515)

Казвам: Вие, като умрете, къде ще идете? Вие ще идете в оня свят. Вие, като умрете, трябва да идете при праведните хора. И те са на Земята, и тогава ще се преродите. Праведните, като ум-рат, ще идат при светиите. Светиите, като умрат, къде ще идат? Ще идат при ангелите и т.н. Всич-ките са тук, на Земята. Ама аз като говоря за Земята, още две Земи има. (46/стр.515)

Някой пита: „Като се прероди един човек, той ще прилича ли на същия човек от миналия живот?“. Жабата, като се прероди вол, няма да бъде жаба, на вол ще мяза. Волът, като се пре-роди в човек, на човек ще мяза. (57/стр.11)

Човек идва

и като мъж, и като жена

Не само един път, но много пъти човек ще слиза на Земята и при това в различни форми: ту като мъж, ту като жена, ту като стар дядо или стара баба, ту като цар и т.н. (9/стр.42)

Половете се сменят. Жената и мъжът са фор-ми, които могат да се менят. Днес някой е мъж, в бъдещия си живот ще дойде в женска форма. И обратно: в друг живот жената може да дойде в мъжка форма. (54/стр.97)

Жената казва: „Защо съм създадена жена?“. Преди няколко прераждания жената е била мъж, мъжът жена. Били ли са доволни от по-ложението си? И тогава не са били доволни.

(32/стр.455)

За да могат в човека да се развиват и мислите, и чувствата, той дохожда на Земята ту като мъж, ту като жена. (32/стр.455)

Един български свещеник ми казваше: „Аз уважавам жените в едно нещо, че имат смелостта да раждат. Аз, като поп, не зная как бих родил, мене ме е страх. Като ида в другия свят, за да стана по-сръчен, ще искам да ме направят же-на да добия по-голямо мъжество. Не се харес-вам, имам един страх, който не може да го изкарам“. Той нищо не говореше за преражда-нето, казваше: „Като ида при Господа, ще искам да ме направи жена, че да родя едно дете и да стана смел“. (37/стр.133,134)

Срещал съм мъже, които искат да се облекат в рокля, да станат жени, да седят вкъщи, да им е мирна главата. Виждал съм и жени, които, по-неже са потиснати от мъжа, искат да станат мъже, да се облекат в мъжки дрехи. Не се смуща-вайте от положението си. Колкото за това, по-дайте си заявлението до Бога, че като дойдете пак на Земята, да ви пратят в такава форма, каквато желаете. Обаче има три теории по този въпрос. Първата теория поддържа, че който вед-нъж се е родил жена, все жена ще се ражда. Втората теория поддържа, че който се е родил веднъж мъж, все мъж ще се ражда. Третата тео-рия поддържа, че човек ще се ражда ту жена, ту мъж ще се сменява формата. Това са различни разбирания, които се поддържат от различни учени. Като се провиниш като жена, ще се пре-родиш като мъж. Като се провиниш като мъж, ще се преродиш като жена. Жена си, имаш един мъж, който те изтезава, зле се обхожда с тебе. Ти казваш: „Нека в другия живот да се преродя като мъж, аз ще го науча тогава“. Той пък ще стане жена и т.н. (46/стр.36,37)

Когато лицето на жената, което обикновено е гладко, почне да се покрива с косми, това по-казва, че в бъдещото прераждане тя ще се роди мъж. Всички жени, на които е започнала да из-раства брада, в бъдеще ще станат мъже. (46/стр.59)

…От чисто окултно гледище, един мъж, който сега е мъж, в следующото прераждане ще бъде жена, в третото прераждане ще бъде дете, ще умре преждевременно, после пак ще дойде же-на, пак мъж, пак дете. (46/стр.588)

Казвате: „Ама аз искам да бъда мъж“. В това съществувание не може да бъдеш, в друго същес-твувание може да бъдеш. (57/стр.207)

Нали знаем, че в миналото жената е била мъж, а мъжът жена? Какво си бил в ми-налото, не е важно. И като мъж, и като жена ти трябва да живееш добре, да създадеш условия за забогатяване. Тъй щото, ако жената е богата, то-ва показва, че в миналото, като мъж, е живяла добре. Днес се радва на придобивките си. В един живот не се придобива богатство. Ако и мъжът е живял добре, и като жена, и като мъж той ще запази богатството си. (89/стр.52,53)

Понеже мъжът и жената са полюси на жи-вота, човек трябва да се ражда ту като жена, ту като мъж, да добие необходимата мекота и слад-чина. (89/стр.199)

Идва като малко дете

Сега да допуснем, от окултно гледище, че човек иде на Земята, преражда се. За пример, един стар дядо, който е умрял на 120 години, влязъл е в духовния свят и да кажем, че след 100 години пак се преражда наново. Допуснете, че този старец е бил философ, писал е ред съчинения. Името му е турено в някоя енциклопедия. Там е написан и целият му живот. Ред автори са за-писани там. За пример, този старец е писал за произхода на светлината, върху създаването или произхода на човека. Този философ, като се роди изново като едно дете, ще почне да плаче, заб-равя всички философии. Питам ви: Как е въз-можно един философ да се превърне на едно дете и да плаче пак наново? (44/лек.16:стр.3)

Аз казвам: Някой си е много учен философ, но след като се роди наново, плаче; и туй дете, като порасне, дойде на 21 или 33 години, пак почва да проявява своите таланти. След туй пак се връща в духовния свят, после пак дойде на Земята като малко дете. (44/лек.16:стр.4)

Всяко новородено дете е нов човек. Но колко пъти това дете се е раждало и умирало! Колко пъти то е било учен, знаменит човек! В малка форма е дошло то, но в него се крие голям учен или голям философ. (13/стр.94,95)

Когато слезем на Земята, пред очите на нашите по-напреднали братя ние ставаме като малките деца. Някой може да е бил голям чо-век, да е писал големи книги, да е свършил 10 факултета, но после, като слезе на Земята, той е като малко дете и трябва наново да се пробужда. Майката го къпе и то плаче, криви се, сърди се, не знае да ходи. Ама че той някога си бил стар философ! (44/лек.30:стр.5)

Съвременните хора се нуждаят от знание, достъпно за техните умове, за да ги въведе в но-вия живот. Това знание се придобива постепен-но, както детето постепенно расте, развива се и учи. В миналото си това дете може да е бил някакъв голям философ или учен, който е писал научни книги, но днес майка му го увива в пелени и казва: Сега ще учиш! Ама аз съм виден философ. Никакъв философ не си. Ще слушаш и ще учиш! (53/стр.77)

От тук за онзи свят заминават много учени и философи, но като се връщат отново на Земята, те са като деца, които трябва отново да учат, за-щото знанието, което са занесли със себе си, не е съществено. (48/стр.265)

Когато един дух се въплътява на Земята, той най-първо изгубва ума си. Всичките малки деца са изгубили ума си. Те врякат, плачат, не им сти-га умът как да мърдат ръцете си. Те не могат да се нахранят. Някое от тия деца е било някой философ, някой учен човек, учил целия свят, а сега при майка си не му стига умът как да си отвори устата. Туй е факт! Защо е така? Защото този учен е вложил всичките си умствени енер-гии в тялото. Всичко туй е създаване. Той си гра-ди къща. (59/лек.30:стр.12)

След колко години

се преражда човек?

Когато една душа напусне Земята, тя пре-карва около 45 години в Невидимия свят, дето се правят подробни изчисления и измервания, т.е. определят хороскопа. Когато решат тази задача, те я пращат на Земята да реализира своя хороскоп. (10/стр.137)

Когато някой ваш близък човек умира, той отива на онзи свят на бахчеванджилък; вие пак сте натъжени, сериозни. Казвам: Не се трево-жете, той ще се върне след 45 години. Сега е на гурбетчилък, ще се върне богат, с пълен джоб.

(81/стр.193,194)

Средно число да се прероди един стар човек, е 50 години. (67/стр.144)

Изобщо, ако замине възрастен човек за дру-гия свят, той слиза на Земята след 4550 години. Децата слизат по-скоро, в продължение на една до три години. (35/стр.300)

Казвате: „Пак ще се преродим“. Можете да се преродите след 5, 10, 20, 30 години. (20/стр.93)

Но аз ви предупреждавам, понеже и вие се готвите за онзи свят и ви предупреждавам, че като идете там, да сте уверени 101 на стоте, че парите, които сте вложили там, е доста крупна сума, за да можете да живеете. И сега казват онези, които изучават окултните науки, че оне-зи хора могат да живеят в онзи свят само 45 години… и след 45 години те щели да се преро-дят. Следователно 45 години могат да останат там. Понеже парите в онзи свят ще се свършат и нямат какво повече (да правят); те ще те на-товарят в един параход и хайде назад, отдето си тръгнал. За 45 години може да останеш там.

(22/стр.331)

В Небето хората отиват; вие още не знаете закона за прераждането. Някой седи 45 години и като изяде капитала, „хайде казват, тук не може да живееш“; търсят място, на Земята го пратят да работи. И да искаш, не може да останеш. Никой не те кредитира. И да може, не дават. (25/стр.606)

След колко години се преражда човек? Който върви по закона на Любовта, прераж-да се след 15002000 години; който върви по свой закон, преражда се след 45 години; и най-после, глупавият се преражда веднага. (82/стр.155)

Когато камъкът на твоя стомах се развали, трябва да си купиш нов камък, но на Земята мъчно се купува нов камък. За да си купиш такъв камък, трябва да напуснеш Земята. Това е дълга разходка, за която са нужни около 4550 години. Това наричат хората отиване до Не-бето и връщане на Земята. Така го наричам и аз. Обаче източните народи го наричат прераж-дане. Защо умира човек? Защото се е разва-лил камъкът му. Той отива да си купи нов. За обикновените хора срокът за купуване на нов камък е най-малко 50 години, а за великите нап-реднали хора е 20002500 години. (8/стр.90)

Сегашните хора вярват, че като идат в онзи свят, хората нищо не учат. Там учат, но след като прекарат 4050100 години, пак почват да мислят за Земята и тогава намират някой баща и майка, за да се родят пак на Земята.

(18/стр.286)

Обикновеният човек се преражда на всеки 45 години. Ако той слиза на Земята да се учи, разумните същества му определят в кое се-мейство ще се роди. Той няма свободен избор. Ако човек идва на Земята съзнателно, да помага на хората, той има свободен избор да се роди, дето иска. Колкото по-напреднал е човек в раз-витието си, толкова по-голяма свобода има при слизането си на Земята. Гениалните хора и све-тиите идат рядко на Земята, когато човечеството отбелязва епоха в своя живот. Великите Учители пък идат на Земята през всеки две хиляди го-дини. Те внасят голямо преобразование в човеш-кия живот. (30/стр.314,315)

Не мислете, че тези, които заминават, отиват за дълго време. Средно след 45 години те отново се връщат на Земята. Малките деца, едногодиш-ните, се връщат на Земята най-много след една година. Другите, по-големите деца се връщат най-много след три, четири, пет или до десет години най-много. Възрастните хора, които са заминали на 8090 години възраст, се връщат най-много след 4550 години. По-напредналите се връщат след 250 години, а най-напредналите след 1500 години. Учителите в света се връщат след 2000 години. (23/стр.151)

Някой казва, че не иска да се върне на Зе-мята. Не, вие ще се върнете на Земята. Въпрос е само след колко години. Едни ще дойдат след 45 години, други след 250 години, трети след 1000 години, четвърти след 2600 години. Онези от вас, които ще дойдат след 2500 години, ще намерят безсмъртни хора, т.е. такива, които няма да умират. (48/стр.136)

Колко пъти

идва човек на Земята?

Човек дохожда много пъти на Земята, а не само един път. Колко пъти дохожда? Кол-кото пъти иска, от него зависи. (30/стр.314)

Ако човек се разглежда като същество, като индивид, който сега се проявява, и ако при това допуснем, че той се е проявявал много пъти, пи-там какви са отношенията между всички негови проявления. Вие може би сте идвали на Земята по 400500 пъти. Тогава по какво се отличават всички тия проявления? Вие сте носили разни имена, разни форми. По какво се отличават всички тия ваши съществувания? Мислите ли, че във всички ваши съществувания вие сте били носители все на ваши идеи? Колко пъти сте би-ли носители на чужди идеи и убеждения! Зна-чи, когато разглеждаме вашия живот, трябва да го разглеждаме във връзка с всички ваши мина-ли и бъдещи съществувания. Само тогава вие мо-же да бъдете съвършени. (65/лек.15:стр.9,10)

Мнозина се запитват: „Каква е нашата задача на Земята?“. Сега вече може да им се отговори: нашата задача е да възпитаме и очистим ума си и да облагородим сърцето си. Това не може да се постигне в един, в два, в три, в пет или в десет дни и месеци, но се изискват години усилена работа. Някои окултисти твърдят, че за да се постигне това нещо, изискват се поне 777 жи-воти, и то епохални, през които човек да е играл някаква велика роля. Покрай тези животи има още много незабелязани. (1/стр.40,41)

Окултистите казват, че за да завърши раз-витието си на Земята, човек трябва да се пре-ражда 777 пъти, и то епохални прераждания.

(2/стр.20)

Светията как е станал светия? Той не се е родил светия. Той е придобил това. И в един живот той не е станал светия. Този светия е минал през 777 прераждания. Той има и 12 кар-динални прераждания и е станал светия. А вие едвам имате 100 прераждания. Чакайте! Вие ед-вам като изкарате 777 прераждания и 12 карди-нални, ще станете светия. (24/стр.652)

Докато изучи законите на физическия свят, човек трябва да мине през 777 прераждания.

(32/стр.168)

Ще кажете, че Любовта е майка на човека. Други пък признават само физическата си май-ка. И това положение е вярно, но коя ще бъде истинската ви майка, щом сте минали през 777 прераждания? Който живее в Любовта, той е сам на себе си майка, баща, брат и сестра.

(32/стр.168)

Колко години са нужни на човека, за да свър-ши един факултет? На Земята са потребни чети-ри години, за да се свърши един факултет. Обаче, за да свърши човек един факултет в ангелския свят, нужни са 777 прераждания... Който е свър-шил ангелския университет, той знае много не-ща, минава за учен човек. Достатъчно е този учен да духне един житен клас, за да узреят моментално зрънцата му. Ще дойде това знание, но за кои? За съвършените. (75/стр.89)

Казвате: „Какъв е смисълът на живота?“. Вие можете да разберете смисъла на живота само след като сте се прераждали 777 пъти на Земята, и то епохални прераждания, в които да сте из-вършили нещо велико. Знаете ли колко карди-нални и колко обикновени прераждания трябва да мине човек на Земята? (75/стр.89)

Като срещнеш някого, не казвай, че тоя човек не ти е приятен, но отвори архивата на неговия живот и разбери защо го срещаш... Колкото и да имате достъп до архивата на човеш-кия живот, вие можете да проникнете най-мно-го до последния живот на миналото му. Човек е минал през хиляди животи, той се е раждал и прераждал хиляди пъти. (16/стр.149)

Докога ще се преражда?

Ако не станете съвършени, дълго време ще се учите на Земята. Ще слизате на Земята, ще се качвате на Небето, докато най-после завърши-те развитието си. Колелото на живота ще се вър-ти дотогава, докато добиете съвършенство. Така именно ще се освободите от това колело. Значи, ще се раждате и прераждате до деня на своето съвършенство. (27/стр.35)

Който много обича Земята, ще се преражда много пъти, докато най-после пожелае да стане съвършен. (27/стр.35)

Човек ще се ражда и умира, докато влезе в областта на великата наука на живота, дока-то придобие съвършенство, т.е. живота на без-смъртието. Щом придобие тази наука, той няма да се ражда и умира, но ще се вселява. (12/стр.73)

Много пъти човек ще се преражда, докато научи уроците на живота. Но и това не е лесно. За да се въплъти и да дойде на Земята, човек трябва да се конкурира с милиони души.

(32/стр.152)

На всеки човек е дадена специална работа, която той сам трябва да свърши. Ако не свърши работата си, както Бог изисква, той не може да бъде свободен. Хиляди пъти ще дохожда на Зе-мята, докато свърши работата си, както Бог изис-ква. (40/стр.214)

Ние викаме, че нямаме живот, и умираме при голямото изобилие, което Бог изпраща. И така ще умираме още дълго време. Ще ходим горе да се учим, пак ще се връщаме, ще ходим, ще се учим, ще се връщаме. Ще се връщаме, докато в нас остане истинското познание за благата, които ни заобикалят. Спасението в све-та зависи от нашето разбиране на онова, което вече съществува в природата. (57/стр.52)

…Ще се учите, защото пак ще дойдете на Земята, докато свършите своето развитие. Ще ходите, ще се връщате на училището като учени-ци, докато свършите. (67/стр.118)

Много пъти човек ще слиза на Земята, докато придобие светлината, която ще го заведе при Бога. Като се ражда и преражда, и работи съз-нателно върху себе си, човек вае светло лице, докато се представи пред Бога като завършена, съвършена картина. (76/стр.15)

Като не разбират законите на живота, хора-та късат едни-други нишките на живота си и после страдат. Те късат нишките си, защото вя-рата и светлината им са слаби. Много пъти те ще се раждат и прераждат, докато завършат ра-ботата си на Земята, т.е. докато свържат нишките, които са скъсали. (76/стр.29)

Много пъти човек слиза на Земята, докато бъде готов да стане жител на Небето. Небето е място за Любов, Мъдрост и Истина, а не за съ-биране на… пари. (76/стр.82)

Казвате: „Докога ще се раждаме и прераж-даме?“. Докато се научите доброволно да се под-чинявате на Божествените закони, докато бъде-те тъй неподвижни за злото като материята и тъй подвижни за доброто като живота; докато бъдете тъй разумни както Духа, който е излязъл от Бога и работи в човека. (79/стр.96,97)

Голяма екскурзия е предприел човек. Той е извървял едва половината път, много още има да пътува. Досега Земята е пътувала два и по-ловина милиарда години. Значи, още два и по-ловина милиарда години ще пътува. Като не знаят това, всички хора бързат, всеки иска час по-скоро да постигне нещо, да реализира же-ланията си. Колкото и да бърза, в един живот човек не може да постигне всичките си жела-ния. Дълъг е неговият път. Той ще се ражда и ще заминава много пъти от Земята, докато най-после спре на определеното пристанище.

(80/стр.77,78)

Когато някой се оплаква, че животът му е тежък, че не може да се справи с мъчнотиите, Бог казва: „Вземете старата глава на този човек и му дайте нова“. Това наричаме ние смърт. Като умре, той започва да плаче, да се вайка, иска пак да живее на Земята, да изправи погрешките си. Бог отново му дава живот да опита новите усло-вия и да се изправи. Така човек ту умира, ту от-ново се ражда, докато дойде до съвършенството, към което се стреми. (80/стр.86,87)

Човек ще се ражда и умира дотогава, докато започне да различава проявите на умствения, на духовния и на физическия свят. Същевременно той трябва така да различава мислите, чувствата и постъпките си, че да знае отде иде дадена мисъл или чувство от низшия или от възви-шения свят. (82/стр.71)

Ще правиш усилия, ще страдаш, ще се раж-даш и прераждаш, докато най-после влезеш в пътя на реалността. (88/стр.65)

Човек трябва да се ражда и преражда, докато дойде до положението, за което Павел казва: „Да имаме едно тяло неръкотворено, дом, който не се разрушава“. (15/стр.90)

Завършване на земното развитие

…Трябват 777 кардинални прераждания, за да има човек някакъв напредък, а другите пре-раждания са безброй. След 777 кардинални пре-раждания човек завършва своето развитие.

(5/стр.97)

…Хората… дохождат да се прераждат. И прави са те. Има някои обаче, които ще завършат своето развитие на Земята, не ще се прераждат повече. Прераждането е само един метод, а оне-зи, които са завършили развитието си, няма за-що да се прераждат. (19/стр.34)

Само чистият може да реши всички задачи, за които е дошъл на Земята. Може и без тях да се живее. Не, ще решиш задачите си. Иначе лесно няма да се освободиш от Земята. И без да решиш задачите си, пак ще отидеш на другия свят, но след 45 години отново ще се върнеш на Земята. В онзи свят остават само тия души, които са завършили своето земно съществуване. Останалите ще се качват и слизат, докато един ден завършат своето развитие. Който завърши развитието си, доброволно ще реши да слезе ли на Земята, или да остане в онзи свят. (85/стр.305)

Във всички свои съществувания човек ще учи четири неща. Ще се научи да люби Господа с ума си. Ще се научи да люби Господа със сърцето си. Ще се научи да люби Господа с всичката си душа и с всичката си сила. Четири неща като ги завършим, ще завършим своето развитие.

(74/стр.120)

Човек трябва да приеме и да разбере, че той е живо същество, малка единица, която е дохож-дала много пъти на Земята и ще дохожда още много пъти, докато най-после завърши своето развитие. Всички съществувания на човека пред-ставляват части на дадено уравнение, което пък е част от система уравнения. Когато човек свър-же всички части на уравненията в едно цяло, той ще разбере дълбокия смисъл на онзи живот, който Бог първоначално е вложил във всяка ду-ша. (66/стр.282,283)

Може ли дух да се преражда? Духът не се преражда, но се вселява, минава от една форма в друга. Духът се явява в разни епохи и времена, за да научи великия закон на Битието, да разбе-ре, че Вселената е велико обективно училище. Всички души малки и големи минават през това училище. Като завърши земната наука, чо-век напуща Земята и отива на друга планета, там да се учи. Така ще обиколи всички планети на Слънчевата система. (7/стр.198,199)

Желателно е, докато сте на Земята още, да ликвидирате с всичките си сметки, та един ден, като заминете от този свят, да не става нужда повече да се връщате на Земята. Всички души ще тръгнат едновременно, групово за мястото, отдето първоначално са излезли; затова именно те ще се чакат. Ония души, които по-рано са напуснали Земята, ще чакат на определено мяс-то да се съберат и от там тържествено ще се от-правят към своите жилища. (75/стр.113)

Прераждането е процес, а раждането един завършен цикъл от този процес. Като се казва в Евангелието: „Днес се роди“, разбира се, че онзи, който се е заченал преди милиони години, най-сетне се е родил. (3/стр.22)

Думата „раждане“ съдържа велика идея, коя-то Бог е вложил в Духа. И когато всеки от вас почувства, че се е родил защото мнозина от вас не сте се още родили, а се прераждате и в прераждането трябва да се научите да се роди-те един ден, и ангелите да кажат за вас „роди се в града Давидов“ тогава ще се избавите и разберете смисъла на живота. (3/стр.22)

Никой човек не знае какво име ще носи той в бъдеще. Не е въпрос за името в следното пре-раждане, защото много имена са псевдоними. Аз говоря за името, което човек ще носи на Не-бето. То ще бъде във времето, когато той завърши своето развитие. За него е важно името, което ще носи в бъдеще, когато ще стане съвършен човек. (38/стр.156)

Среща на сродните души

Казвате: Колко пъти човек се е прераждал? Безброй. Всичките окултисти казват, че има 777 прераждания кардинални; 12 Божествени, а 777 кардинални, дето велики работи върши. А 12 прераждания, където двете сродни души се явяват. Някой казва: „Дали тази е моята сродна душа?“. Тия, сродните души, в цялото развитие на човешката еволюция 12 пъти се срещат на Земята и като се срещнат, цяла една еволюция образуват на Земята. (48/стр.441)

Ти може да се прераждаш колкото пъти ис-каш. Законът е: Всяко едно прераждане е една женитба. Тогава, от това гледище, един човек трябва да се жени 777 пъти кардинално, основно. Ще имаш 777 пъти кардинални женитби и 12 женитби ще бъдат епохални. Когато дойдат двой-ките души, ще живеят заедно. (24/стр.257)

Истинска Любов съществува само между сродни души. Обикновено те рядко се срещат на Земята. Ако единият е на Земята, другият е в Божествения свят. Обаче те могат да бъдат свързани в съзнанието си. И тогава каквото единият мисли и чувства, другият го възприема и изпълнява. Така свързани, те имат импулс да работят, да изпълняват Волята Божия. Макар да са разделени физически, те имат сила, подтик за разумна и съзнателна работа. (70/стр.342)

Ако две сродни души се срещнат на Земята, радвайте се на тяхната Любов. Те изпращат от своята Любов и на вас. (70/стр.342)

Ще видите

миналите си съществувания

Любов да се проповядва! Как ще влезете в новата култура? Как ще посрещнете утрешния ден? …При законите, в които ще влезете, трябва да бъдете искрени. Ще се пробуди вашето съз-нание и вие ще видите всичките ваши минали съществувания, всичко ще се разкрие пред вас.

(60/стр.230)

Казвате: Какво ще правим, като влезем в духовния свят? Ще изучавате своите мисли и чувства от хиляди години. И след като ги изучи-те, като видите добрата и лошата им страна, ще изучавате причината за това. Най-после ще ви пратят отново на Земята да учите други неща.

(2/стр.172)

Като влезете в духовния живот, в новия жи-вот, както го наричам, неизбежно ще срещнете на пътя си едно огледало, в което ще видите и красивото, и грозното в себе си, и веднага ще се уплашите. Затова е нужно човек да бъде подгот-вен, иначе в него ще се яви скръб, че не е достоен за този път. В това огледало ще видите всички ваши минали съществувания… (29/стр.226)

Може някой път за 1/2 час да пуснем тока на Божествената Любов, тогава вие ще почув-ствате какво нещо е Любовта… Този ток ще по-каже кой от вас е работил в миналото, доколко се е занимавал, как се е учил, когато е бил в Школата, каква е била способността му. Само така ще се разкрие доколко той се е учил и как е използвал това знание в ред съществувания на миналото. И следователно във вас ще се пред-ставят всичките тия картини на вашия минал живот, и вие ще се спрете, и ще кажете: „Разби-рам, тази погрешка се дължи на тия причини“. И при туй съзнание вие ще поправите тия пог-решки много лесно. (44/лек.16:стр.23,24,25)

Един ден ние ще се срещнем горе, пред ли-цето на ангелите и пред лицето на Бога. Целият наш сегашен живот, всички наши досегашни съ-ществувания ще изпъкнат и всички различия, които сега се явяват, ще изчезнат. (62/стр.455)

Като станете ясновидци, ще се прехвърлите в една епоха, когато сте живели някога в Египет или другаде, гдето ще видите сцени от вашия живот, ще разберете каква роля сте играли и (ще) кажете: „Слава Богу, сега разбрах каква съм била!“. (67/стр.85)

Значи, човек е дошъл някъде от пространст-вото, минал е през света на трите измерения физическия, сърдечния и умствения свят и сега трябва да мине в света на четвъртото из-мерение, да се върне към Бога мястото, отдето някога е излязъл. В този свят човек ще вижда нещата от всички посоки. Той ще разглежда всички свои минали съществувания, ще види причините и последствията на всичко, което е преживял. Той ще има фотография на всички свои съществувания и ще ги изучава. (91/стр.60,61)

Тъй щото, ако влезете в тази велика биб-лиотека на живота, ще видите ред ваши същес-твувания от миналото, ще видите как сте живе-ли, как сте действали. Веднага целият ви сегашен живот ще стане ясен. (34/лек.15:стр.25)

Тълкуване на Библията

„Но казвам ви, че Илия дойде и сториха му каквото щяха, както е писано за него.“ (Марка 9:13) Христос казва, че Илия дошъл. Ето едно доказателство за прераждането. Този стих се от-нася до онези, които го отричат. (60/стр.207)

И пророк Илия мислеше, че злото трябва да се унищожи, заради което изби 400 лъжливи пророци… След избиването на пророците про-рок Илия изгуби силата си. Той трябваше да дойде отново на Земята да изправи погрешката си. Той съзна, че светът не може да се изправи с насилие, но с Любов, с Истина и със Светлина.

(72/стр.79)

Ще кажете, че пророк Илия бил грабнат на Небето с огнена колесница. Временно той беше на Небето, но после го върнаха обратно на Зе-мята като Иоан Кръстител. (75/стр.113)

Мнозина от съвременните хора имат непра-вилни разбирания за живота. Те мислят, че ан-гелите трябва да слязат от Небето и да ги за-дигнат, като Илия, в огнена колесница. Колкото и да чакат, с тях не може да стане това. Илия беше минал през ред посвещения, заради което трябваше да го дигнат на Небето с огнена ко-лесница. Обаче, когато повторно дойде на Зе-мята, той трябваше да мине през още едно тежко изпитание: по желанието на Иродиада трябваше да отрежат главата му и да я под-несат на блюдо. Като Илия, той мислеше, че светът може да се оправи с насилие. На Небето обаче той разбра грешката си и реши да се вър-не пак на Земята да изправи погрешката си и да научи хората да живеят правилно. Той слезе на Земята като Иоан Кръстител и опита закона: „Око за око…“. И наистина Иоан плати с главата си, за да изкупи сторената погрешка, която нап-рави като Илия. (91/стр.82)

…Соломон… Преданието казва, че след това той втори път срещнал тази сунамка, която му казва: „Ти направи една погрешка, не вървя по правия път“. Той се разкаял от тия думи и казал: „Като дойда втори път на Земята, аз ще бъда един добър и разумен ученик“. Преданието каз-ва, че Соломон във времето на Христа е бил един от най-добрите Негови ученици и проповядвал Неговото учение. Кой е бил този ученик, не каз-вам. (34/лек.5:стр.34)

„И там имаше някой си человек, болен от тридесет и осем години.“ (Иоан 5:5) …Тройката в числото 38 показва, че преди три преражда-ния този болен е бил на Земята, но водил поро-чен живот и като последствие на неговия лош живот волята му се парализирала. (52/стр.273,275)

Мойсей нямаше право да убива, понеже беше член на Бялото Братство, а всеки член, който извършваше убийство, се наказваше стро-го. За да изкупи този грях, Мойсей трябваше цели 40 години да пасе овци в пустинята. И след това той трябваше да се ожени, за да може уби-тият египтянин да се прероди чрез него.

(40/стр.122)

…И по-нататък Христос продължава: „Мнози-на от изток и от запад ще дойдат и ще насядат в Царството Божие“. „Ще дойдат и ще насядат“ Христос говори за бъдещето, понеже, според индуската теория на прераждането, сегашните хора, както и тия на миналото ще се преродят. Дали вие ще приемете тази теория, или не, това е друг въпрос. Важно е, че животът на Земята продължава… Онези, които дойдат в бъдеще, те ще насядат заедно с Аврама. Аврам е бил един от първостепенните адепти. А мързеливите, дог-матиците ще бъдат изпъдени навън. (75/стр.39)

II. ОКУЛТНИ ПОЗНАНИЯ

ЗА ПРЕРАЖДАНЕТО

Възможности за човека

Ако в един живот, във втори, в трети в човека има едно постоянно, непреривно усилие, той ще се събуди, ще се повдигне. Тогава ще дойде Бо-жественото, ще протече у него, ще се явят много дарби, възможности, събудени от Божествената Воля. (18/стр.104)

Превъплъщението на човека е нов живот, кой-то му дава възможност да расте и да се справя с всички противоречия на Битието.

(38/стр.182)

…Законът за прераждането изправя всички мъчнотии. Един човек може да бъде убит десет пъти на Земята, т.е. в продължение на десет прераждания, но Господ ще го изпраща пак на Земята и ще му даде всички условия да се раз-вива. Ако той е убит като просяк, в следното прераждане Бог ще му даде големи възможности: ще го направи талантлив, после гениален, след това светия и най-после ще го направи цар. И след това ще ви наложи да го слушате и да му вярвате, както Той иска. Питате: Защо стават убийствата? Като те убият десет пъти, цар ще станеш. Ще се преродиш отново на Земята.

(38/стр.183)

Щом влезе в закона на благодатта, човек ще има и пари, и хляб, и дрехи. Каквото пожелае, лесно може да го придобие. Обаче какво трябва да прави, докато дойде до това положение? Ще кажете, че докато дойдете до този закон, вие трябва да се раждате и прераждате, да се усъвър-шенствате. Това зависи от човека. В един живот той може да се развие, да ликвидира със своето минало и да влезе в закона на благодатта.

(17/стр.78)

На тия, които желаят да се учат, Господ ще даде възможност да се прераждат и да учат тол-кова, колкото искат. (34/лек.13:стр.14)

Мнозина казват: „Какво ще стане със света? Какво ще стане с нас?“. Какво ще стане с вас? Ти, който ме питаш това, след 10 000 години ще бъдеш на планетата Венера. Друг пък ще бъде на Месечината. Ще кажете, че ще се преродите. Така е, ще се преродите, но дали ще се преродите на Земята, това е въпрос. Големи са възможнос-тите на човека в света. (46/стр.36)

Кажете ли, че нещо е реализуемо в кръга на сегашния ви живот, това показва, че разполага-те с много възможности от миналия, сегашния и бъдещия си живот. (63/стр.110,111)

Бих желал в бъдещия си живот да сте рас-тения от висша еволюция, да сте живи растения в ангелския свят. Ще си зададете следната задача: да минете от това си състояние в друго, по-вис-ше. Този е един важен момент за вас и всеки може да го използва, всеки има възможности в себе си. (65/лек.2:стр.43)

Та и вие сега питате: „Като умрем, ще се преродим ли пак?“. Значи, колкото и да обичате Бога, ангелите, колкото и да искате да отидете при тях, като се намерите в духовния свят, вие пак си отваряте врата за Земята, като запитвате дали ще се преродим втори път. Ако искате, ще се върнете, ако не искате, няма да се върнете от вас зависи. (24/стр.101)

Ако днес не можете да свършите една рабо-та, ще я свършите на другия ден. Радвайте се, че имате възможност да я свършите. Ако тоя жи-вот не можете да свършите работата си, другия живот ще я свършите. (28/стр.232)

Според мене, когато намерите истинското знание, то ще бъде в сила да подмлади човека; когато поиска, той ще дохожда на Земята; ще си заминава по свое желание, ще живее колко-то иска всичко ще бъде в негова власт. Кой не иска това? То е много съблазнително.

Възможно ли е това?

За разумните хора е възможно, за обик-новените хора е проблематично, а за грешните съвършено невъзможно. Те казват: „Ние даже не можем да мислим за това“. (38/стр.185,186)

Човек пожелава

да дойде отново на Земята

Един ден, когато влезете в духовния свят, вашите мисли и чувства ще станат обективни и като ги видите, ще се засрамите от себе си, ще разберете, че не сте готови за този свят, и ще пожелаете по-скоро да слезете на Земята, да ра-ботите за съграждане на своето светло бъдеще. Затова именно човек се преражда. Работа се ис-ка от него. (6/стр.17)

Важно е човек да съзнае грешките си и да ги изправи: дали на Земята ще ги изправи, или на Небето, не е важно. Те трябва да се изправят. Като съзнае грешките си, ако е в другия свят, човек постепенно започва да се организира. Клетките му отново се събират около съзнание-то му и той отново дохожда на Земята като малко, немощно дете. Защо плаче малкото дете? С плача си то иска да каже на майка си: „Мамо, като бях на онзи свят, видях грешките си; раз-брах, че не съм живял добре. Дойдох пак на Зе-мята да изправя живота си“. (38/стр.98,99)

Целият свят е едно училище, в което ние постоянно се възпитаваме. Един човек живее петдесет-шестдесет години в училището, зами-нава от този свят, отива в другия. При домашни-те, за да му поправят погрешките. Какво е учил на Земята. После казва: „Не може така“. Пак ще се върнете; пак ще идеш да учиш, ще дойдеш веднъж, два пъти, три пъти, петнадесет пъти. Трябва философия, окултна философия има.

(48/стр.441)

Човек се преражда колкото пъти е определе-но. Който иска, може да се преражда в невиди-мия свят. Ако не иска да се преражда, Господ го оставя в онзи свят в един голям хамбар и като му дотегне да стои там, Господ го пита: „Дотегна ли ти? Готов ли си да се прераждаш?“. „Готов съм.“ Праща го Господ някъде. (57/стр.207)

Обаче, като отидете на онзи свят, ще видите, че нищо няма от това, което сте си въобразява-ли на Земята. Ако действително попаднете в рая, вие ще се намерите при условия, каквито никога не сте си въобразявали: богатство, щас-тие, изобилие. Като ви дотегне това щастие, ще слезете на Земята да се разсеете. (71/стр.84)

Когато се говори за съдба на света, това под-разбира преглед на книгата, която човек е писал. Когато човек замине за другия свят, Господ няма да го съди, но ще заповяда на някой ангел да отвори книгата на неговия живот и да започне пред него да чете всичко, което е написал с езика си. Ангелът ще чете книгата на вашия живот, а вие ще се измъчвате от това, което слушате. Като чувствителни хора, вие не можете да из-държите този изпит: ще пожелаете по-скоро да слезете на Земята да изправите погрешките си.

(72/стр.90)

Младият остарява, а старият умира. За ста-рия се казва, че заминава за Небето, т.е. влиза в рая. Какво прави там? Новоражда се. Там той е между разумни души. Един ден, като му дотегне, той отново ще слезе на Земята. Много хора живеят временно в рая, след което го напущат и слизат на Земята. (85/стр.337,338)

Дете си недоволен си от детството, ставаш голям, възрастен пак си недоволен, остаряваш недоволен си, умираш недоволен си. И на онзи свят човек е недоволен и желае отново да дойде на Земята да се прояви. (15/стр.7,8)

Има богати, учени и философи, които са в онзи свят и чакат по-скоро да слязат на Земята. Защо? На Небето няма условия за тяхното раз-витие. Обаче има прости хора, които се ползват от добрите условия на Небето. Те са служили на Божия закон, затова са добре приети на Небето.

(52/стр.366)

В закона на прераждането

Всеки един от вас трябва да знае защо е дошъл. Всеки един от вас трябва да знае каква е неговата история в миналото, колко пъти е бил на Земята, де е бил, как се е прераждал и кои са причините да дойде в България. Някои от вас не сте били в България в миналото. (25/стр.93)

Трябва да се върнем в рая… Трябва да се вър-нем не назад, но напред връщане напред... Трябва да си спомните вашето минало. Аз не говоря за онези, които нямат минало. Аз не говоря и за онези, които мислят, че за пръв път са дошли на Земята. Аз говоря за тези, които много пъти са дохождали и живели в райската градина. Те са от рода на хора отпреди хиляди години, които търсят в себе си Божественото начало. (38/стр.213)

Някой ми казва: Кажи ми какъв е миналият ми живот. Той е написан на тебе. (3/стр.19)

Както човек се ражда и преражда, така и идеите се раждат и прераждат… Както една идея е най-добре изнесена в последния момент на развитието си, така и сегашният живот за всеки човек е най-добър, макар условията на живота му да са такива, че го заставят сериозно да мисли. (9/стр.44)

И сега, ако знаете законите за раждането и прераждането, всеки от вас ще може да опреде-ли на кое място ще се прероди. (31/стр.27)

Благодари за това, което си днес. Какъв ще бъда в следното прераждане? Точно такъв, ка-къвто си днес. (30/стр.240)

Светлината, това е вашето богатство. Всички-те ви минали животи и всичките ви бъдещи жи-воти са зависили и ще зависят от светлината…

(33/лек.17:стр.12)

Вие сте живели много пъти на Земята, вие може да сте богати, но помнете, че вашата участ може да се реши днес… (34/лек.1:стр.10)

Значи, всички същества, били те напреднали или не, трябва да минат през материалните све-тове. Едни от тях помнят отде идат, а други не помнят. Обикновените хора на Земята не пом-нят нищо от предишното си съществуване. Ня-кой казва, че му се открило нещо от миналото. Възможно е, но всичко това е много малко. С такива открития нищо не може да се направи. И на кинематограф може да се открие нещо. И в книгите се открива нещо. Всички тия открития обаче са недостатъчни за човека. На човека му е необходимо да му се открие онази вътрешна дарба в съзнанието му, чрез която да си спомни в подробности пътя, по който е слязъл, и да види пътя, по който трябва да се върне. Само по този начин той ще разбере вътрешната връзка на живота и ще може да се поучи от него.

(36/стр.36,37)

Който има добра, силна мисъл, той не по-дозира, че е минал през големи мъчнотии и из-питания, докато се е научил да мисли. Човешка-та мисъл е изкупена с цената на хиляди скъпи жертви. Достатъчно е да видите своите минали животи, мъчнотиите и страданията, които сте преживели, за да разберете колко скъпо струва вашата мисъл. (43/стр.88,89)

Вие сте пратени на Земята временно, за 60 години, в известна форма, ограничени сте. Ва-шият череп е направен по известен модел. Ва-шият нос, вашите ръце, във всички неща вие сте ограничени в известна степен. Но туй ограни-чение е временно. В следующия живот ще има условия да се видоизмени вашата съдба.

(44/лек.15:стр.14)

Защо умира човек? За да се роди отново… Защо се ражда човек? За да умре. Който умира и който се ражда и двамата се освобождават. Който се е родил и живее, както и този, който е умрял вече, те са ограничени. Значи, човек е свободен само в момента, когато умира и когато се ражда. Умре ли веднъж, той вече е ограничен; роди ли се и започне да живее, той пак е огра-ничен. (43/стр.122)

Понеже физическият свят ограничава всички същества, човек изучава ограниченията, които среща на пътя си, и така преустройва организ-ма си и се освобождава. Това не се постига в един живот. (43/стр.124)

И всеки един от вас има да разреши най-малко няколко задачи в едно съществувание. И тия задачи трябва да се решат правилно.

(44/лек.14:стр.4)

Щом ви се проповядва едно учение, казвате: „Това учение не е за мен“. Какво показва това? Че формата, в която сте включени сега, вашите способности, вашите чувства, вашите сили не мо-же да се проявят по този начин в този ви живот. Като дойдем на Земята в друг някой живот, то-гава ще бъде друго. (44/лек.19:стр.5)

…Като идеш в другия свят, да имаш желание да дойдеш тук, на Земята, и тук като си, на Зе-мята, да не съжаляваш, но онова, за което си дошъл, за което ти си дал обещание, изпълни го. Защото вие горе сте дали обещание коя работа да свършите. А сега се потривате. (45/стр.226)

Казвам: Има неща, които вие даже и не по-дозирате и не може да се ползвате. И още хиля-ди години може да се живее на Земята, за да се разбере Земята. Аз съм слушал, някой казва: „Втори път не искам да се прераждам, да дойда на Земята“. Вие ще се върнете на Земята…

(45/стр.521)

Ангелите, които са дошли на Земята, няма защо да се раждат и прераждат. Само хората се прераждат, защото имат нужда от това.

(38/стр.125)

Един окултист, който изучавал, казва как вие сте се подлъгали да дойдете на Земята. Ни най-малко хората не са готови, затова слизат на Зе-мята. Понеже онзи свят е красив, не може да ги накарат да слязат на Земята да станат слуги, те никога не се лъжат за тази работа. Когато искат да пратят някого на Земята, там има хубави витрини и всичките човеци са турени като ху-бави костюми там. Някой дошъл при витрина-та, казва: „ Да облека, да видя тази дреха“. Облече я, казва: „Много хубаво ми прилича“. Затрепери му душата. Ама щом речеш тази дреха да я съблечеш, колкото пъти се опитваш да я съб-лечеш, толкова повече се оплиташ и току се на-мериш на Земята. И тогава съдбата ти зависи от дрехата, която си избрал. Не всеки един костюм е направен еднакво. Съдбата на човека какво е? Какъвто костюм си избрал, такава ти е съдбата. И 120 години ще ти вземе, докато се научиш как да го съблечеш. Някой път и по-малко годи-ни взема 40, 50, някой път и 30, а някой път и 10. (45/стр.31)

Вие ще се намерите в положението на някой си, на когото са намерили душата в другия свят. В онзи свят има изложение на тия красиви дре-хи, продават дрехите. Изложение има на хубави дрехи и някоя душа, като дойде, види хубав кос-тюм, че приляга, казва: „Чакай да го опитам“. Тия костюми са много опасни. Като го облечеш, не излиза вече костюмът. Не можеш да го събле-чеш вече. Започне да рита, за да се освобождава, но той се роди тука, на Земята. Та казвам: Които сте облечени в тия костюми, всички ще се ро-дите на Земята. Тръгнете по правия път и бла-годарете на Бога. Този костюм не го считайте нещастие. Че сте се вързали, не съжалявайте. Че сте дошли на Земята, не съжалявайте. Че страда-те, не съжалявайте. Радвайте се, че Бог има до-верие, дал ви е туй преимущество. Дал ви е до-верие. Предвидил ви е всичките тия блага. Изпълнете Неговата Воля доброволно, тогава ще имате Неговото благословение за в бъдеще.

(48/стр.545)

Цялото съвременно човечество, което е над два милиарда, всички тия души, които не са се преродили, ще се преродят. Окултната наука дава някои данни, те не са фактически данни, че човешката раса наброявала около шестдесет милиарда души. Два милиарда ги имаме на Зе-мята, другите петдесет и осем милиарда къде са? Тях ги носим вътре. Само че за тях няма условия да се проявят. (48/стр.334)

Тялото, което сега носите, още не е съвърше-но идеално. Един ден, искаме или не искаме, ние трябва да напуснем това тяло. Засега то мо-же да ни служи 10, 20, 40, 50, 120 години най-много, но един ден трябва да напуснем това тя-ло и да вземем друго, по-добре устроено.

(46/стр.195,196)

Казвате: „Като дойдем втори път на Земята, какви ще бъдем?“. Някой от вас ще бъде слуга при някой добър господар. Това е определено на някои, но като не разбират какво значи да бъде човек слуга, те се плашат от това положение. След това, като дойдеш пак на Земята, ще те направят учител. Всяко положение, което човек заема, не е произволно. (46/стр.36)

Аз зная, че през вековете, през които сте жи-вели, много неща ви са казани, но вие не сте ги казали. Не всякога вие сте се подчинявали на онзи Божествен импулс, на онова велико Божес-твено чувство, което ви казва: „Направи това!“.

(62/стр.196,197)

Христос ще те срещне… и ще ти каже: „Пре-ди толкова хиляди години те срещнах. Ти преди едно съществуване беше пръв министър еди-къ-де си и знаеш ли колко престъпления направи като такъв? Дадохме ти условия, това-онова, но ти не ги използва разумно“. Ще ти разправи цялата история и ще те пита: „Ти искаш ли да обърнеш колата и да вървиш по правия път, или искаш да вървиш още по пътя на страданията?“.

(62/стр.245,246)

Вие имате ли спомен от вашите минали съществувания? Туй, което имате сега, това е но-вото. Някои искат да знаят какво е било в ми-налото. Но ние не сме достатъчно силни да ви-дим нашето минало. Че ако ти видиш своето минало бил си един цар и хиляди хора си ги екзекутирал и си ги измъчвал, бесил си ги как-во красиво ще видиш тогава? И ако ти видиш своето минало, че си бил един търговец и ми-лиони си взел от хората, и си ги измъчвал, какво хубаво има в това? (50/стр.41)

Ние на Земята казваме: „Бащата го няма, ум-рял е“. И майката е умряла, и остават само де-цата. Но това е в един свят вече, който е излязъл от релсите си. Ние имаме един свят на смърт, на раждане и на прераждане. Раждането и прераждането е за избавление. Умира човек за някоя своя погрешка и ражда се, дава му се известен кредит, за да си довърши работата. Защото, като умре, той прекъсва работата си на Земята. Каквато работа работи, тя ще остане на Земята недовършена. Ония, които заминават, казват: „Нашите деца ще досвършат работата“. Децата ще досвършат своята работа, но работа-та на бащата и майката ще остане недосвърше-на. (50/стр.239)

Ако искате да видите духове, наблюдавайте момите и момците и вижте какви промени ста-ват с тях. По лицата им ще видите как се сменят духовете в тях. Докато в тях не се е събудило желанието да любят, те са спокойни, с красиви, чисти лица. Щом се събуди това желание, лицата им се изменят и те стават неспокойни. Който е наблюдателен, ще види, че през тях минават много деди и прадеди; те се разговарят с млади-те, съветват ги да се женят. Те искат чрез тях да се преродят, отново да дойдат на Земята да свършат работата си. (52/стр.20)

Който върши Божията Воля, той заминава за оня свят, а не умира. Той казва „сбогом“ на близките си и знае де отива. Той знае, че ще възкръсне и пак ще дойде на Земята да продъл-жи работата си. (55/стр.290)

Човек не може да свърши всичката си работа само в един живот. Колкото свърши в един жи-вот, той трябва да е доволен и да бъде готов, ка-то дойде ангелът на смъртта, да си замине…

(61/стр.113)

Колкото и да е учил човек на Земята, негово-то знание се равнява на знанието на дете, което е свършило първо отделение. Като отидете на онзи свят, ще постъпите във второ отделение. Щом свършите второ отделение, отново ще ви пратят на Земята да следвате трето отделение. Като свършите трето отделение, ще отидете на онзи свят да следвате четвърто отделение. Първо и второ отделение съставят един завършен кръг. Трето и четвърто отделение съставят друг за-вършен кръг. (17/стр.96)

Докато е на Земята, човек е мъж, следва в първо отделение. Като отиде на онзи свят, той става жена, следва второ отделение. Като слезе на Земята, той пак става мъж, следва трето отделение. Щом замине за другия свят, става жена, следва четвърто отделение. Значи, в първо отделение човек развива своя ум, своите умстве-ни способности и сили. Във второ отделение той развива своето сърце. (17/стр.96,97)

Обаче в природата съществува обратен про-цес, според който влезе ли в Невидимия свят, човек постъпва в първо отделение и става жена. Щом слезе на Земята, той постъпва във второ отделение и става мъж. (17/стр.97)

Казвам: Две важни неща трябва да ви зани-мават какво ще оставите на Земята след зами-наването си и какво ще занесете със себе си в онзи свят. Първото е необходимо, за да намери-те нещо, като дойдете втори път на Земята, а второто е необходимо, да има какво да работите на онзи свят. (54/стр.180)

Бог изпраща една душа на Земята да се учи, като обещава добри условия, за да придобие знания, да се развива добре. Като тръгне за дъл-гия си път, среща я богинята на добродетелта и казва: „Искам да бъда служителка в твоя храм, но с условие да го пазиш чист и непокварен. Ако нарушиш условието, ще го разруша или ще го напусна“. Душата дава обещание да пази храма си чист и неопетнен. Още в първите дни на странстването си тя забравя обещанието си. С парите, които получава, тя яде, пие, води лош живот и не учи. В скоро време изцапва храма си и сама става причина да го напусне богинята. Едва сега съзнава какво е направила и започва да плаче и да се моли на богинята отново да се върне в храма. Тя отговаря сърдито: „Ти яде и пи, не помисли за обещанието си и измърси храма, в който служех. Не мога вече да служа в този храм. Не ми остава нищо друго, освен да го разруша и отново да го съградя. До това време ти ще пасеш свинете, за да научиш урока си, че дадено обещание пред Бога трябва да се изпъл-ни“. Богинята съборила храма, съградила нов и душата, като блудния син, се върнала пак на Зе-мята с ново тяло да учи и да работи със смирение и любов. (52/стр.43)

Когато човек не слуша Господа, Той казва: „Пратете го при майка му да го възпита“. Тогава тя отваря обятията си и го приема. Всички каз-ват, че еди-кой си умрял, и го заровили. Близки-те му плачат за него, а Земята го утешава: „Не се безпокой, аз ще ти приготвя друга дреха, по-хубава от сегашната. Ти ще дойдеш отново на Земята…“. (55/стр.42)

…Човек трябва да работи върху онова в себе си, което природата е вложила като дарби и способности. Щом работите съзнателно върху себе си, правилно ще разрешите задачите си. Това е въпрос на време само: някой може да разреши задачите си в един ден, друг в един или няколко месеца, трети в година, четвърти в десет години, пети в цял живот, шести в няколко живота. Това зависи от човека. За обикновения човек се изисква много време, за талантливия по-малко, за гениалния най-малко. Гениалният разрешава задачите си мо-ментално. Но от всички се иска търпение.

(9/стр.224)

Като се ражда и преражда, човек изучава за-кона на жертвата. (6/стр.124)

…Трябва да минеш по пътя на Светлината, на Живота, по пътя на Любовта, на Мъдростта и на Истината. И след като минеш тази последната врата, ще влезеш в един великолепен свят, ще видиш Онова Свещено Лице и ще кажеш: „Ето какво съм търсил“. След като Го видиш веднъж, ти хиляди пъти можеш да дойдеш на Земята, но вече никога не можеш да Го забравиш и няма да страдаш, защото онзи, който е видял Лицето на Бога, е силен. (5/стр.21)

За да постигне своя идеал, човек е правил и продължава да прави усилия. През какви поло-жения не е минавал той в своите животи, как-ви ли препятствия не е срещал, но стремежът му да се върне към своя първичен образ, не е изгаснал. Като цар и владика, като учен и прост, съзнателно или несъзнателно, човек неотклонно следва пътя на своята душа. (63/стр.230)

На живота ще гледате тъй, както някой уче-ник постъпва, когато му предстои да решава някоя задача: легне си вечер, но в ума си държи мисълта, че сутринта ще трябва да стане рано, за да я реши и става. Някои от вас може да намерят… още 23 часа да учат и после ще зас-пят. Нищо от това, на другия ден ще продължат или ако не в този живот, то в другия живот ще продължат и оттам, докъдето са дошли. (67/стр.16)

…В един живот твоят ум може да е много активен, да е с продължен радиус, но във второ-то идване на Земята сърцето ти ще трябва да продължи радиуса си. (65/лек.1:стр.12)

Та казвам: Всички промени, които стават в нас, са от Божествения свят. Те са едно благо, което може би да не е за днес. Благо, което мо-же би да дойде след 1015 години или след ня-колко прераждания. Това е безразлично за Бо-жия свят. (69/стр.157)

Например често от Невидимия свят се из-пращат за нас Божествени мисли и благосло-вения, които не можем да възприемем веднага. Случва се, че още в същия живот те не достигат до нас, а едва в някой втори живот. Това показ-ва доколко бавно стават нещата в съзнанието.

(65/лек.27:стр.33)

…Богатството на хората се определя от тях-ната кръв… Сега някой ще каже: „Ами ако моята кръв е бедна?“. Тогава ще се молиш, ще знаеш, че си беден. Тъй ти е определено да живееш в беднотия. И тази беднотия ти трябва да я въз-любиш! Като възлюбиш беднотията, за в бъдеще, в друго съществувание, Господ ще ти даде по-богата кръв. (65/лек.9:стр.17,18)

Всеки носи в себе си и духа, и живота, и кръвта. От тия три фактора зависи богатството на човека, а не от нас. Те не са механически не-ща, не са определени по един фатален закон, но те са определени от един разумен закон. Какъв-то живот сме живели в ред съществувания и както днес живеем, съобразно с това и Бог пос-тъпва. (65/лек.9:стр.19)

Човек представя книга, на която от векове се пише добро и зло. Като знае това, човек трябва да обръща страниците на своята книга и да чете. Види ли, че в нея е написано нещо лошо, веднага да го коригира. (63/стр.50)

Питам: Как обясняват съвременните учени наследствеността? Представете си, че преди че-тири поколения някой от вашите прадеди е во-дил нередовен живот и от една черна жена му се родил син, който обаче приличал повече на баща си и бил бял. Като умрял баща му, майка-та го изпъдила и по този начин той забравил и майка си, и баща си. Този син се скитал по света, женил се, раждал синове и дъщери, умирал, от-ново се раждал, докато най-после, в четвъртото поколение, му се родило черно дете, негърче, с гъста черна коса, което между белите деца из-глеждало като юрдече между пиленца. Питам: Как се яви това черно дете след цели четири по-коления? В това дете се е преродил вашият пра-дядо; черната дреха, с която сега е облечен, по-казва, че преди четири поколения той е направил някакъв грях. Ако този факт се обясни с нас-ледствеността, питам: Как се яви тази връзка между белите родители и това черно дете? Как-то виждате, връзката между вашият дядо и чер-ната жена е била преди четири поколения. Защо до ден днешен не се проявиха у никое от децата качествата на черната жена, а трябваше да се изминат толкова много години, за да се яви на света това черно дете? (66/стр.244)

Разумната природа… Когато види, че някой човек върши престъпления, тя го поставя в зат-вор и едва след четири поколения той може да изкупи своите грехове и да излезе от този затвор.

(66/стр.244)

Някой казва: „Кривичък е малко носът ми. Как да го изправя?“. Казвам: За да се изправи твоят нос, трябва да минат също така още че-тири поколения, докато надделеят тия вътреш-ни предразположения, които имаш в себе си.

(66/стр.250)

…Някъде в душата на човека се складират отпечатъци от неговите добри и лоши мисли и желания. И след това, когато душата се превъп-лътява на Земята, нейните силни качества взи-мат надмощие над слабите, вследствие на което те оформяват тялото. (66/стр.244,245)

Какво представлява ретортата? Страдания-та. Като пострадаш, ще придобиеш по-голяма опитност и от теб човек ще стане. В първо вре-ме ще настане помрачение, недоволство, бушу-ване, ще изпъкнат в ума ти този-онзи от твои минали съществувания, този-онзи от сегашното ти съществувание, ще изскочат насреща ти неу-редени сметки и т.н. Ти седиш в това положение ден, два, три като халосан и току изведнъж съз-нанието ти се прояснява, и ти се повдигнеш малко. (65/лек.30:стр.94,95)

…Вие трябва да знаете отде идат страданията ви, дали са ваши или чужди, дали са от миналия или от сегашния ви живот. (71/стр.108)

Що е отзвук, или ехо, в природата? Препов-торение. Казвате на някого, без да го видите, че е добър човек. И той отговаря, че си добър чо-век. Значи, ако вие го хвалите, и той ще ви хва-ли; ако вие го корите, и той ще ви кори… Може-те ли да кажете откога датира едно ехо: от този живот или от миналия ви живот? Вие трябва да изучавате тия прояви на живота и да си дадете отчет колко далечно е ехото, което достига до вашите уши, какво съдържа в себе си и т.н.

(9/стр.158,159)

…Има друга памет, която заслужава учудва-не. Човек с такава памет справедливо може да се нарече учен. В какво седи тази памет? Такъв човек помни неща, които са станали най-малко преди 56000 години. Той може да разкаже де е бил преди няколко хиляди години, каква е била тогавашната култура и т.н. Сегашните уче-ни са забравили тия неща. Тук-там само се сре-щат хора, които започват да си припомнят какво са били преди хиляди години. В Англия се сре-щат доста такива хора, които казват за себе си, че преди 2000 години например са живели еди-къде си, били са такива и такива и т.н. (66/стр.141)

Следователно да бъде човек гений, това под-разбира да помни той поне десет свои прераж-дания. Талантливият пък трябва да помни поне две-три свои прераждания. (84/стр.16)

Казвате: „Щом сме дошли на Земята, ще научим всичко, което ни е нужно“. Обаче вие не знаете още защо сте дошли на Земята и по ка-къв ред сте дошли. Не знаете защо носите името Драган или Стоян. Какво е било името ви преди сто години? Какво ще бъде името ви след сто години? (86/стр.310,311)

Кажи ми какъв съм бил в миналото. Това е дребна работа. Какво си бил в миналото? Хо-джа. Чел си корана и малко си разбирал. Сега си дошъл на Земята да станеш християнин. Ти ще разбереш Христа толкова, колкото си разбрал и Корана. (86/стр.316)

Мнозина идват при мене, искат да им кажа нещо, да знаят какво да правят… Тогава аз за-питвам Бога да отговоря ли на въпроса, или не. Бог ми казва: „Този човек е прекарал няколко непорядъчни живота, той трябва да се опретне на работа, да не разчита нито на баба и дядо, нито на баща и майка, нито на приятели. По-добрението на съдбата му зависи изключително от него. Ако работи, ще има Божието благос-ловение; ако не работи, главата му ще побелее“.

(84/стр.54)

Трябва да знаете, че именно в закона на пре-раждането семката на плода се пресажда. Не мислете, че като се отделите от правия път, ще можете да бъдете посадени където и да е.

(83/стр.65)

Съвременните хора обичат да философстват върху въпроси, които нямат никакво разреше-ние. След всичките философии те заминават за другия свят с неразрешени въпроси. Там се виж-дат обезплътени, само със съзнанието, че същес-твуват, но къде са, какво ги чака, нищо не знаят. Те се намират в положението на точка без ни-какво измерение. Започнат ли съзнателно да се движат, те минават в живота на правата линия и придобиват едно измерение. Оттам те навли-зат в плоскостта, в областта на двете измерения. От плоскостта отиват в триизмерния свят в живота на телата. После минават в четирииз-мерния, в петизмерния свят, докато отново сля-зат на Земята и започнат да се учат. (73/стр.45,46)

Докато е на Земята, човек работи, труди се, събира богатство. Като замине за другия свят, оберат го и го пращат с празни ръце. И там той събира богатства, но духовни. Щом забогатее, пак го пращат на Земята. (85/стр.52,53)

Аз не знам какво разбирате под думите „ще се наживеем“. Наживял се е само старият чо-век. Всеки, който се е наживял, той трябва да умре. Що е умирането? Този човек, който се е наживял, трябва да умре и после отново трябва да дойде на Земята… (24/стр.83)

Старите хора, които умират, отиват в другия свят на работа. Не мислете, че старият човек, който умира, отива на почивка. Не, той отива в един свят на почетна работа. Когато тук стане неспособен за работа, той отива в другия свят да работи за полза на човечеството. Онези пък, за които няма горе работа, слизат долу, на Зе-мята, раждат се отново, защото за тях няма място горе. (23/стр.157)

За да живее човек или да умре, това не зави-си от него. Цял колектив решава този въпрос. И ако Бог даде съгласието Си, тогава се изпълнява присъдата. Един ден умрелият ще възкръсне. Зависи какъв е този умрял… Ако възкръсне престъпникът, пак ще дойде на Земята да вър-ши престъпления. Ако възкръсне богатият, ще продължи да изтезава бедните. Ако възкръсне бедният, страданията му ще продължат. Кой ще възкръсне тогава? Разумният. Ако аз съм в състояние да възкресявам, ще възкреся разум-ния и ще му кажа: Пращам те отново в живота като разумен, а не като богат или беден. (93/стр.6)

Прераждането е икономия в природата.

(1/стр.42)

Една мома иска да се ожени за един красив, млад, добър момък. Тя отива при Господа и каз-ва какво желание има. Този момък още не се е родил, а тя иска да се ожени за него. Тя трябва да чака, докато този момък се роди и порасне. Тогава тя отива при някой астролог да го пита какво ще каже за женитбата. Той казва, че този живот не е определено да се жени. Опре-делено е да се жени, но следния живот.

(46/стр.127)

…Вие можете да изпратите молбата си до един от ангелите, които се занимават с женитби-те на хората, и да го помолите да ви отговори трябва ли да се жените, или не. Понеже този ангел ви познава от хиляди години, веднага ще ви направи хороскоп и ще каже, че в сегашния ви живот нямате благоприятни условия за же-нитба. Сега трябва да приготвяте добри условия за бъдещия си живот. Ако не го послушате и се ожените, нещастията ще ви следват едно подир друго: жена ви ще се разболее и ще умре, децата ви ще боледуват, вие ще боледувате и т.н. Най-после ще видите, че сте направили грешка, и ще съжалявате, че не сте послушали съветите на ва-шия ангел. (71/стр.52)

Ако с вашите желания постоянно хлопате на вратата на природата, тя няма да ви отвори. Тези желания ще се реализират в други същес-твувания. Срещате някой човек, който ви обича, а вие се чудите защо ви обича. Някога вие сте пожелали този човек да ви обича и сега, когато сте забравили това свое желание, той ви среща и ви обиква. (87/стр.77)

В прераждането има закон за заспиване и пробуждане. Кога човек се пробужда? Като сли-за от Невидимия свят, той трябва да заспи. …По начина, по който са го приспивали на Невиди-мия свят 45 години. След като заспиш, ти ще слезеш на Земята и ще се родиш. Като се родиш, ти ще почнеш пак по обратен процес да се съ-буждаш. Туй го наричат растене. Едно малко детенце се пробужда, пробужда. Като дойдеш до 45 години, ще дойдеш до възрастта, в която си бил в другия свят. Ако не можеш да се про-будиш, започваш да заспиваш: до 90 години ста-неш съвършено заспал и заминаваш за другия свят. Там отново го приспиват 45 години…

(26/стр.85,86)

Сега често се явява някой и казва: „Какво може да ни даде прераждането? Какво може да ни обясни то?“. Прераждането до известна сте-пен ще ни обясни, за пример, защо двама души се мразят или обичат, защо един човек е по-умен, друг по-глупав. Но по закона на прераж-дането ние нямаме още ония методи, с които да възпроизведем миналите си съществувания. Още не сме достигнали това развитие, че от живия човек да можем да възпроизведем не-говите минали съществувания като на кинема-тограф: да дойде един човек, да завърти кине-матографа и да видим редицата съществувания. Сегашните хора още не са достигнали дотам. Един ден може би ще достигнат до това разви-тие. Миналото е написано на човека. То говори, то е едно твърдение. (59/лек.18:стр.9,10)

Желанието на Господа, Който е създал света и цялата Вселена, е вие да свършите това учи-лище. И тогава, ако вие не искате да го свърши-те по този начин, ще се зараждат мъчнотии. Мъчнотията може да се роди от това, че вие ще имате друг учител. Той казва: „Не му е дошло времето. Имаш още да се прераждаш“. Онзи, който ти казва, че имаш още да се прераждаш, може ли да ти каже колко прераждания си имал? Той ти казва: „Ти в следующето прераж-дане ще направиш това“. Онзи който ти дава този съвет, трябва да ти опише 1, 2, 10, 100 твои прераждания и да ти каже, в еди-кое си пре-раждане еди-какво качество си придобил. Такъв човек може да ти услужи. Онзи човек пък, който ти казва: „Е, чини ми се, че си бил такъв, тъй мисля“ този човек не може да ти даде съвет.

(59/лек.31:стр.16,17)

В света сега иде гневът Божий. Сега е съдба-та Божия. Нямате време да се прераждате. Как-вото направите в този живот, това е. В следую-щия живот има нови работи. (49/стр.73)

Като отидете на оня свят, ще ви спрат пред райската врата и ще ви запитат: „Служихте ли, т.е. каква беше любовта ви? Бяхте ли благоугод-ни, т.е. каква беше вярата ви? Постъпвахте ли добре, т.е. каква беше надеждата ви?“. Ако от-говорите на всичко положително, ще отворят вратата и ще ви пуснат в рая. Това е паспортът ви, с който можете да влезете в разумния свят. Това е резултатът от вашия конкурсен изпит. Влезете ли съзнателно в разумния свят, може да останете колкото време искате и да излезете, когато искате. Ако пожелаете, може да дойдете на Земята да помагате на своите ближни.

(89/стр.238,239)

Ако една душа е живяла 25000 години на Земята, като влезе в духовния свят, тя ще бъде едва на 5 години. Ако на Земята е живяла 50000 години, в духовния свят ще бъде на 10 години. Ако на Земята е живяла 75000 години, в ду-ховния свят ще бъде на 15 години. При това животът, който душите прекарват на Земята, трябва да бъде съзнателен, а не обикновен.

(71/стр.408)

Ще прочета 12-та глава от Евангелието на Матея… На пръв поглед тази глава може би хи-ляди пъти да е четена. Колко проповеди не са държани върху нея. А тя е една малка извадка от дългите беседи, които Христос е имал. Сега, ако се изисква от вас да възстановите беседата, която Христос е държал, можете ли? …Пред-ставете си, че някои от вас сте били в това време, туй е написано във вас. Казвате: „Как може то-ва?“. Поне един от вас е бил там, на тази беседа, когато Христос е говорил. (74/стр.16)

Всъщност всеки човек се нуждае от Божес-твеното знание, което носи със себе си през ве-ковете. Да живееш добре, това е Божествено зна-ние, Божествена наука. (93/стр.80)

Някой иска да бъде набожен, религиозен. Ти в този живот не може да бъдеш религиозен, набожен. Ако искаш сега, то е изгубена работа! Ако сега искаш да бъдеш набожен, ти си закъс-нял, пресрочил си… Или искаш сега да бъдеш учен пресрочил си, ако сега искаш. Трябва да носиш нещата със себе си. (69/стр.215)

Мнозина питат: „Мога ли да изпълня плана, който Бог ми е начертал?“ такъв въпрос не се задава. Един ден преди заминаването си за дру-гия свят тогава можеш да се запиташ: „Свър-ших ли това, което ми беше определено?“. Ако не си свършил всичко, ще го сложиш в съзнание-то си като задача на бъдещия живот. (90/стр.524)

Нека всеки сам търси светлината. Ако май-ката е глупава, дъщерята не трябва да остане на същия уровен. Ако бащата е глупав, синът тряб-ва да бъде умен. Ако синът е умен, и бащата ще стане умен. Това е въпрос на време, но се под-чинява на закона за прераждането. (52/стр.13)

Като наблюдавате себе си, както и другите хора около вас, ще видите, че всички носят в се-бе си известни придобивки не само от сегаш-ния си живот, но и от своето далечно минало. Учен или прост, всеки човек носи в себе си при-добивките на своето минало, с които днес сво-бодно разполага като със свой капитал.

(71/стр.3)

Но аз бих желал вие да почнете да мислите върху себе си. Помислете си, за пример, преди 2000 години къде сте били. Преди 1000, преди 900, преди 500 години къде сте били? Да видим може ли да отбележите в коя част на Европа сте били или дали сте били в Европа, в Индия, в Америка или в Австралия. Може да не разкрие-те точно, но все-таки, като съсредоточите мисъл-та си, все ще ви дойде една малка светлинка. И след туй ще намерите известна разгадка.

(44/лек.19:стр.28)

Казваш: „Познавам тоя човек, зная неговото минало“. Какво знаеш? Знаеш само един от не-говите животи, а това нищо не значи. Само оня може да каже, че познава човека, който е про-никнал през всички животи на миналото му. Само тогава той може да каже, че знае цялата история на неговия живот. (16/стр.149)

Майка, която ражда детето си с любов, тряб-ва да отвори книгата на Божествения живот да види какво е написано в нея, да знае произ-хождението на нейното дете, да познава негово-то минало. Като го погледне, тя казва: „Моето ангелче!“. Да, но тя не знае неговия произход.

(39/стр.147)

Вие, учените хора, какво пишете на Господа, като се молите? …Питам: Какво разрешение дава Невидимият свят? На всички дава ход, но по-неже са много, не са един, но милион, два ми-лиона и на всеки едного да му отговори. На някое писмо за да отговорят, изискват се 120 години. Те имат всичката добра воля, но не мо-же, спешна работа имат. Някой път, за да отго-ворят, взима 120 години, а някой път 200 го-дини. Ще дойдеш във второто прераждане, а някой път в третото прераждане ще ти отгово-рят. (20/стр.364)

Това, което днес ви е дадено в живота, е дос-татъчно. За друг живот други работи ще се раз-крият пред вас. (87/стр.121)

Двата стремежа на житното зърно към центъра на Земята и към центъра на Слънцето представляват стремежа на човешката душа, който в един живот се реализира до известна степен само и продължава да се проявява във всяко негово съществуване. (71/стр.248)

Аз ви говоря сега за мисли, които трябва с векове да живеят. Не само в този живот. Тези мисли, за които ви говоря, трябва да минат с вас и в следующето съществувание. (49/стр.20)

Тук, на тоя свят, тъй е добро и зло се ре-дуват в човешкия живот. Ако в един живот Бог те свързва със злото, благодари Му. Не се утес-нявай. Не знаеш дълбоките причини защо това е сторено. Знай, че целта е за добро. С време ще разбереш великата Любов на Небето. Ако в друг живот те свърже с доброто, благодари Му и не желай да облечеш царска мантия и да се любу-ваш на своя изглед. (51/стр.42,43)

Вие трябва да знаете, че ако в един живот вие сте умрели щастлив, погребали са ви с голя-мо великолепие, имало 56 души свещеници, владика, подире ви много войници, много свят, държали са надгробни речи за вашите доброде-тели и т.н. Всичко това ви е много радвало. Вто-ри път обаче, като умрете, ще имате едно от най-нещастните погребения. И обратното е вяр-но. Ако вие сте умрели в един живот като после-ден бедняк, втория път ще имате едно от най-великолепните погребения. (59/лек.16:стр.15,16)

В живота си човек трябва да знае следното правило: каквото мисли, каквото желае, той неп-ременно сам ще го преживее. Следователно как-вото писателят, романистът пише, рано или къс-но и той ще го преживее. Не само той, но целият му дом ще преживее романа, който е написан вече. Ако това не стане в този живот, ще стане в един от бъдещите животи. Като знаете това, трябва да бъдете внимателни в писането. Щом напишете нещо, след време ще ви поставят при такива условия да преживеете написаното от вас. Щом го преживеете, вие сами ще си дадете най-добра критика и рецензия. Това се налага от великата справедливост в света. (71/стр.40)

…Времето представя написана книга на жи-вота. Когато говорим за времето, разбираме чо-вешките преживявания. Всичко, каквото човек е написал в съзнанието си, представя времето на миналите животи. В този смисъл времето може да бъде или добро, или лошо. (92/стр.194)

…Великите напреднали същества от Божес-твения свят. Тези същества помагат на хората от Земята, дават им условия за нов живот. За при-мер, ако убият някого, веднага от Възвишения свят слизат утешители и започват да го успо-кояват, че ще му дадат по-добри условия да се върне на Земята и да продължи работата си.

(35/стр.299,300)

Преждевременното отнемане живота на чо-века подразбира спиране на неговата еволюция. След време животът му пак ще се възстанови, но той трябва да прави големи усилия, за да на-бави изгубеното време. (35/стр.300)

Много пъти човек ще дохожда на Земята и ще си заминава. Затова той трябва да бъде ви-наги готов да дава, да има нещо, което да го пре-поръчва, да му дава кредит. (39/стр.267)

Когато умира някой, съществата от Неви-димия свят казват, че един от актьорите на зем-ната сцена се преоблякъл, т.е. свалил една дреха, за да облече друга. Не правят ли същото и ак-тьорите в представленията? Виждате един ак-тьор в първото действие с една дреха, а във вто-рото с друга. Като поседи известно време в Невидимия свят, отново го пращат да слезе на Земята. Той започва да търси нови майка и ба-ща, които да го облекат в нова, чиста дреха. Кол-кото повече човек слиза на Земята, толкова по-вече условията му се подобряват. Той намира все по-добри майка и баща, братя и сестри, които му създават добри условия за растене и за развиване. (68/стр.194)

Сега сте дошли и в бъдеще ще дойдете при по-добри условия. Тези условия ще се подобря-ват. Вие ще се спънете, като кажете: „Следующи-ят път като дойде, аз какъв ще бъда?“. Вие, като дойдохте, не помните своето минало. Защото, ако сте били много лош или много добър, ще се спънете. Човек трябва да не се тревожи за стария живот и да се радва на новия живот, който Бог му е дал. (69/стр.170)

При всяко ново явяване ти ще бъдеш същи-ят плюс нещо ново. Тъй че при всяко заминава-не, при всяко ново идване у човека се прибавя един малък плюс, едно нещо ново. Той ще има същото съзнание плюс някакъв малък придатък към първото съзнание. Туй е красивото!

(33/лек.23:стр.18)

Стремете се да реализирате Божественото във вас да имате едно отлично ухо, красива уста, правилен нос. Един ден външното ухо, вън-шната уста, външният нос ще останат на Земя-та, а оригиналите ще занесете на Небето. Като се върнете отново на Земята, ще донесете това, което сте взели със себе си. (86/стр.258)

Сега желая ви, като заминете за другия свят, да вземете със себе си своите светли мисли, чувства и постъпки, за да бъдете радостни и ве-сели. След това ще се върнете отново на Земята да учите и другите на това, което сте изработи-ли и придобили. (32/стр.67)

Ако се постави една стохилядна част от ми-лиграма злато в кръвта, в човека стават известни промени. Това обаче ще се провери в бъдеще, когато дойдете отново на Земята. Тогава вие ще проверите дали вашите сегашни знания са вер-ни, или не. (48/стр.265)

…Аз не искам да засегна вашите вярвания, защото аз зная, че в миналите си съществува-ния вие сте имали съвсем други вярвания, друго верую, а за в бъдеще няма да вярвате в това, което днес вярвате. (19/стр.15)

Вие мислите, че земният живот е всичко. Вие турете една здрава основа, за да може да раз-берете онзи живот, който ще се изяви за в бъ-деще. Вие ще идете в другия свят и ще се върне-те на Земята; от горе като дойдете, тогава ще може да приложите туй, което сега мислите.

(48/стр.538)

Който умира, ще отиде да си почине. Всеки, който е работил, трябва да си почине. Всеки, който е живял, трябва да отиде да си почине. Значи, умиране не съществува, но ще отидеш да си починеш. След това ще дойдеш пак да вою-ваш. (48/стр.626)

Нова философия иде в света. Като заминете за другия свят и се върнете отново на Земята, сами ще проверите дали думите ми са верни. Докато сте в другия свят, ще прочетете програ-мата, която ще се приложи в бъдеще. (76/стр.146)

За пример, вярваш, че Земята ще се видоиз-мени, ще се превърне на райска градина. Като дойдете пак на Земята, ще видите, че думите ми са истинни. Тогава няма да има болни и стра-дащи; няма да има пожари, земетресения, на-воднения, каквито днес стават. Днес стават го-леми катастрофи на Земята. Тогава няма да стават никакви катастрофи. (72/стр.124)

Хората се интересуват от своето минало, ис-кат да знаят нещо от него, но те сами трябва да го разгадаят. Защо? Защото малко е доброто в миналото на човечеството. От осем хиляди го-дини насам човечеството не е направило голям скок. В живота на човека до грехопадането има хубави неща, но след грехопадането няма нищо особено. Като знаете това, по-добре не се ин-тересувайте от миналото си. От страданията и изпитанията, които преживявате, можете да съ-дите за вашето минало. (77/стр.273,274)

Глупавите, като умрат, в бъдеще ги очакват по-добри условия. Като се родят отново, те ще бъдат по-умни. Умният мисли, чувства и постъп-ва право. (77/стр.57)

Като се раждате и прераждате, ще постигне-те всичко, което желаете. Не се страхувайте от пре-раждането, но работете, за да използвате всич-ки благоприятни условия, които ви се дават.

(88/стр.32)

Ние пак ще идваме на Земята и Земята няма да е такава, каквато е днес. Животът ни тогава няма да бъде такъв, какъвто е сегашният. Бъде-щият живот ще дойде. (5/стр.338,339)

Бъдещата епоха, за която говоря, бъдещата нова раса тя ще бъде златната епоха, за която всички трябва да се готвим. Тогава ще дойдат всички онези велики хора, онези предци, които са живели някога. Аз не говоря за ангелите, но говоря за онези човеци, които са живели някога. Те ще дойдат със своето знание, със своята сила и ще турят ред и порядък. Тези хора са мно-жество, те са живели някога на Земята и сега пак ще дойдат. (5/стр.339)

В закона на Любовта

Ако не знаете, че освобождаването ви седи в Любовта, вие казвате като индусите: „Работите ни в този живот не вървят добре, но при второто прераждане всичко ще тръгне по-добре. Тогава ще работим съзнателно“. Колко прераждания се минаха и вие все обещавахте, че в бъдещото пре-раждане ще се изправите. Колко възвишени и благородни желания сте отложили все за бъде-щото прераждане. Колкото пъти и да се прераж-дате, ако не дойде Любовта, нищо не можете да постигнете. Прераждането е условие, т.е. момент, в който Божията Любов може да се прояви.

(35/стр.89)

Любовта трябва да съществува вечно в на-шите дела; тя е потребна и в тоя наш живот, и в следващия, и в по-друг живот и колкото по-на-горе отиваме, толкова по-дълбок смисъл ще на-мерим в нея. (51/стр.64)

Христос казва: „Ако пребъдете в Любовта Ми, каквото поискате, ще ви се даде“. Когато изуча-ва тази Любов, човек пребъдва в нея и каквото пожелае, всичко му се дава. Които са я опитали, те знаят какво представя Божията Любов. Кои-то още не са я опитали, ще я опитат. Докато не са минали през нея, те се оплакват, че са изгубили всичко в света. Не се оплаквайте, но стремете се да придобиете тази Любов. Ако не я придобие-те, вие ще се раждате и прераждате със сегашни-те си разбирания. (53/стр.65)

Не можеш да обичаш някого, с когото не си имал връзка от далечното минало. Любовта меж-ду хората не се проявява само в един живот.

(89/стр.179)

Тогава в Любовта на Господа има две състоя-ния: да те любят и ти да любиш. Когато в един живот те любили, в другия живот ти ще любиш, защото онези, които са те любили, сега ти ще ги любиш. Онези, които трябва да бъдат любени, те почиват. (62/стр.118)

Не мислете, че Любовта може сега да се прояви. Любовта се явява като вътрешен процес във всичките съществувания на хората от ми-лиони години. Вие сте засегнати от нея. Тази Лю-бов ще ви засегне дотолкова, доколкото може да внесе ония елементи, които са необходими за вашето подигане. (59/лек.19:стр.10)

Прераждането е закон на Божията Любов. Така наричат този закон в проява на Божията благодат. (48/стр.181)

…Средният човек, гениалният човек имат око-ло триста милиарда душички, които живеят в него. Той е цар на тия душички, той с тях се учи. А пък за в бъдеще тези клетки ще се увеличат. С всяко съществуване на Земята, като идва чо-век, увеличава тия души. Като греши, количес-твено душите се намаляват; като става по-пра-веден, количеството на душите се увеличава. Следователно законът за увеличаването на тия души е Любовта. С всяка Любов тия души при-иждат. Когато една душа дойде в човека, той става радостен. (48/стр.598)

Влюбете се в Господа и в своето бъдещо пре-раждане ще бъдете богати. (21/стр.318)

Който люби Бога, щом отиде в другия свят, …ще има една отворена врата за него и Господ ще каже: „Нека дойде този син при Мене!“. А всички ония, които нямат това знание, ще се намерят отново на Земята в много църкви, в много народи. С хиляди години ще прекарат там, докато дойдат до положение да познаят, че само Любовта свързва хората, осмисля живота и дава благоденствие, сила, крепост, благост и мощ на човешкия дух. (34/лек.13:стр.25,26)

В човешката любов ще минете през разо-чарование, смърт, раждане и прераждане. В Бо-жията Любов ще разберете смисъла на стиха: „Това е Живот Вечен да позная Тебе, Единнаго Истиннаго Бога, и Христа, Когото си изпратил“.

(28/стр.151,152)

Широко разбиране

за прераждането

И тъй, чрез проявите на съзнанието си човек може да изправи всички свои погрешки. Защо? Защото съзнанието се преражда на всеки седем години. Следователно, ако в първата проява на съзнанието си вие сте пропуснали момента, т.е. направили сте някакво опущение по отношение на времето, при следващото пробуждане, или прераждане, на съзнанието след седем години вие имате възможност да изправите погрешка-та си. Значи, на 7-та, на 14-та, на 21-та, на 28-та, на 35-та, на 42-та, на 49-та и т.н. годишна възраст човек има възможност да изправи всички свои погрешки. (9/стр.161)

Ще каже някой: „Ти вярваш ли в преражда-нето?“. Прераждането е непреривен процес на проявление. Ако не се прераждаш, няма никак-во проявление. Човек се преражда триста шест-десет и пет пъти през годината. Значи, от най-ранното си детство до най-голямата си старост, всяка година човек се преражда по триста шест-десет и пет пъти на годината. И на всеки двадесет и четири часа се преражда по един път. Ако ня-кой живее осемдесет години, може да напра-вите сметка колко пъти се е преродил в осемде-сет години. (48/стр.181)

Има два вида преживявания. Онова истинс-кото преживяване подразбира в себе си закона на духовното прераждане. Някои хора отказ-ват, че човек може да се прероди. Има духовно прераждане, гдето човек съзнателно може да ми-не от едно състояние в друго, при което неговото съзнание се разширява. (62/стр.433)

Човек всеки ден се преражда. Вечер, като лег-не да спи, той заминава за другия свят. Сутрин, като стане, той се връща от другия свят. Следо-вателно, ако човек не може да свърши една работа днес, в сегашния си живот, ще я свърши утре, в бъдещия си живот. Ако човек всеки ден не се преражда, животът му на Земята няма сми-съл. (64/стр.337)

Човек трябва постоянно да се ражда и пре-ражда. Прераждането е закон за изучаване на вечната младост. Английските богослови нари-чат вечната младост the eternal generation веч-но, постоянно произвеждане, т.е. вечно подмла-дяване. Смисълът на човешкия живот седи във вечното подмладяване. Като се подмладява, чо-век се освобождава от своите стари възгледи, от неразбиране на нещата. (64/стр.408)

Вие казвате: „Какъв ще бъда аз в следующето прераждане?“. Аз не искам да останете вие в следующето прераждане. Още сега трябва да се преродите. Днес, тая сутрин трябва да се пре-родите! Днес! Който е кандидат, днес да се пре-роди! Вие казвате: „Тогава какво ще стане със стария живот?“. Стария живот ще го преработи-те. Ще вземете нещо от стария живот и ще го внесете в новия живот, но преработено. (69/стр.19)

Трябва ли да проповядвате на някого, че в идното прераждане ще има хубава, голяма къща? И в този живот той може да има нова, хубава къща. Не е нужно да умре човек, да се роди втори път, за да има нова къща. И в новата къща той ще бъде такъв, какъвто е бил и в старата колиба. Важно е, като влезе човек в новата къща, да се измени, да се прероди вътрешно. Тогава новата къща има смисъл. (77/стр.23)

Това пробуждане на съзнанието, т.е. този преврат в душите на хората, може да се постигне само по Божествен начин. Никакви други на-чини, никаква друга култура не е в състояние да прероди човека освен Божествената. Тази култу-ра носи Любовта в себе си. Без Любов нищо не може да се постигне. (87/стр.217)

III. ПРЕРАЖДАНЕТО

ЗАКОН НА РАЗВИТИЕТО

Придобиване на опитности

Всички хора носят опитности и знание, при-добити от вековете. (41/стр.16)

И това е великото и красивото у нас, че ние носим опитностите на хилядите векове в своята душа. И всички добродетели, всички способнос-ти, които днес имаме, са резултат на минали жи-воти. Тези опитности са складирани днес в човеш-ката душа. (34/лек.31:стр.19)

…Всички съвременни хора имат събрана опит-ност от миналите векове и сега трябва да я из-ползват. (4/стр.178)

Какъв ученик е този, който е забравил зна-нието и опитностите, които е придобил в мина-лите съществувания? (13/стр.162)

Не се обезсърчавайте от земния живот, защо-то чрез него придобивате опитности. От хиляди години насам човек слиза на Земята да събира знания и опитности. Един ден, когато свърши земното училище, Бог ще каже: „Време е вече Моят син да напусне Земята и да се върне при Мене“. (52/стр.118)

Някои от вас сте млади. Някои от вас не сте живели още много, нямате още опитност. Мал-ко сте живели. Скоро сте излезли. Например някои от вас имате 18 милиона години, откак сте излезли. Осемнадесет милиона години, откак Бог ви е създал, а пък някои от вас има на 20 милиона години, на 30 милиона години, на 15 милиона години, на 100, 200 милиона години.

(49/стр.238)

Кажете ни защо човек трябва много пъти да се ражда и преражда? Защо е нужно да ми-нава много пъти през една и съща опитност? Всяко раждане на Земята и заминаване за дру-гия свят са различни при различните условия. Следователно в тях няма повтаряне на опитнос-тите. Всичко се ръководи от една Велика Разум-ност, която се отличава с голямо разнообразие. Като знаете това, за всичко благодарете!

(39/стр.268)

Какво представя замъкът? Човешкото тяло. Човек се ражда, т.е. влиза в замъка, живее извес-тно време и след това умира излиза от замъка. Трябва ли човек да се ражда и умира? Тряб-ва. Чрез раждането и смъртта човек минава през големи опитности. Той сам влиза в замъка, т.е. в тялото си, и сам излиза от него… Раждането и смъртта са многократни, а не еднократни про-цеси. (42/стр.153)

За да станат хората щастливи, трябва да заб-равят своя стар живот, всякакъв спомен от ми-налото да изчезне съвършено от тяхното съзна-ние, а да останат само опитностите, придобити от редицата животи на миналото. (81/стр.192)

Човек борави с много понятия, но те стават ясни за него само тогава, когато носи опитност за тях от далечното минало. Де се крие тази опитност? В съзнанието, самосъзнанието и под-съзнанието му. От там тя изплува в свръхсъз-нанието му и понятията вече стават за него по-ложително, истинско знание. (93/стр.50,51)

Изработване на характер

Понеже човек е живял много пъти на Земя-та, минал е през различни среди и култури, в мозъка му са отпечатани различни мисли, раз-лични впечатления. Като дойде на Земята, той изявява всичко, което е складирал в подсъзна-нието си. Казват: „Характер е това“. Да, характер е, но този характер е сбор от различни мисли и чувства на миналото. (7/стр.157)

Когато определяме характера на човека, има-ме предвид силите, способностите, които се крият в него. Ние имаме предвид силите на ум-ствените способности, неговите чувства и него-вите волеви действия от създаването на мира и досега. Всичкият този сбор от сили, способности, чувства и прояви съставят характера на човека. Ние имаме предвид всичко това малкото, което човек е придобивал във всяко едно съществува-ние. (19/стр.6,7)

След като завърши човек своята работа на Земята, какво ще прави? Ще го пратят на друга някоя планета, на Небето още няма да отиде. След всяко умиране ще ходи от система в сис-тема, докато се изработи неговият характер.

(33/лек.9:стр.16,17)

Придобиване на дарби,

способности и добродетели

Всяка добродетел, която човек е изработил в себе си, се е подхранвала, съграждала с години наред. Това не става в един ден, нито в една година или в един живот. (78/стр.32)

Вие казвате: „Но хубаво е човек да стане ода-рен, даровит!“. Дарбата на човека в един живот не идва. Тя е един резултат на много същест-вувания. Дарбата на човека е един резултат на миналите усилия, които той е направил. Не мо-же в един живот да станеш даровит. Трябва ра-бота, трябва да работи човек. (24/стр.730)

…Ако вие, учениците, имате хладнокръвието на този български лекар, знаете ли какво нещо щеше да излезе от вас? Вие казвате: „Този човек се е родил така, той има тази черта от миналото съществуване“. Да, така е роден, но той е работил върху себе си. Тази черта на разумното търпение трябва да се изработи, тя не се създава в един ден. (65/лек.32:стр.17)

Не е лесно човек да стане гений или светия. Първо той минава по пътя на обикновения чо-век и след хиляди години чрез съзнателна работа става гений или светия. (82/стр.196)

Ти се влюбиш в един човек и гледаш на него като на божество. Ти го считаш талантлив, гениа-лен. Не се минава много време, ти казваш, че този човек не е гениален, даже и талантлив не е, намираш, че си се излъгал в него. Къде е пог-решката? Може да не си се излъгал в неговата гениалност, но си се излъгал във времето и в раз-стоянието. Днес той не е гениален, но след сто прераждания ще бъде гениален. (32/стр.378,379)

Като правих своите изследвания в България, срещнах един гимназиален учител, който ме по-кани у дома си да ми покаже своето дете, което било много гениално. Той казва: „Да видиш само колко много разбира това дете, колко хубаво го-вори. Като го погледна само, и то ме разбира“. Като отидохме у дома му, виждам едно обикно-вено дете. Бащата вижда това, което се крие в душата на детето. Казвам на бащата тогава: „То-ва дете е доста даровито, но трябва да му се да-дат добри условия да се развие“. А виждам, че то-ва дете ще стане даровито и ще развие дарбите си едва след десет прераждания.

(46/стр.39,40)

Като казвам някому, че не му е определено да бъде учен например, това е според великото учение. Засега ти е определено да живееш един посредствен живот, да събираш енергии, че за в бъдеще да станеш учен човек. Казваш: „Сега ис-кам!“. Ако искаше да станеш учен сега, защо спа преди няколко прераждания? Ти искаш с пет пари да обиколиш целия свят. Казваш: „Искам да бъда учен!“. И можеш да бъдеш, аз не отричам това. Но кога? След две прераждания.

(65/лек.19:стр.17)

Какво представя човешкият живот? В едно отношение човешкият живот представя сбор от няколко живота, т.е. сбор от минали съществу-вания, добри или лоши. Тази е причината, дето човек носи в себе си сили, способности, желания, дарби резултат на далечното минало. Едни от тях трябва да развива, а други да изправя.

(13/стр.49)

И днес не е късно да работите върху себе си, да развивате дарбите си. Някои от вас биха мог-ли да станат добри певци, други добри музи-канти, трети могат да станат учени, архитекти и т.н. Ще кажете, че времето ви е минало вече и ще оставите тази работа за друг живот. Не, колкото и да е късно, щом сте се родили, рабо-тете още този живот върху себе си. Развивайте дарбите си! (64/стр.38)

Приложи пеенето като благо в семейния жи-вот. А изкуството да пееш, то е привилегия само за малцина; да бъдеш певец, да излезеш на сце-ната, всички нямат тази дарба. Такъв певец мо-жеш да станеш в друго някое прераждане. За себе си обаче можеш да пееш. (65/лек.8:стр.28)

За да се прояви като гений

Може ли да се нарече човек онзи, който не прави никакви усилия? Някой ще възрази, че геният постига нещата без усилие, че се е родил такъв. Не, така се само говори, но всъщност ни-кой не се ражда гений. За да се прояви някой на Земята като гений, това подразбира усилена работа на човешкия дух в редица свои минали съществувания. (84/стр.15)

Някой казва: „Как бих желал да съм гений или велик човек!“. Да, но гениите, великите хора не са пилци, които се излюпват сега. За да се родиш гений, трябва да си работил в миналото върху своите възвишени мисли и желания, да си ги реализирал и изпълнил. (2/стр.85,86)

Някои хора имат… криви възгледи за нещата и според тях гениите се раждат такива. Това отчасти е вярно. Мнозина мислят, че някое дете се ражда гениално, талантливо. Това значи спо-ред тях, че това дете не е работило и така наго-тово се е родило. Изглежда, че тази гениалност или тази талантливост е наследена. Не, гениал-ният човек за да се роди такъв, това показва, че той е работил много години наред. Гениалността е резултат на милиони години работа, труд и постоянство. (23/стр.548,549)

Ние виждаме, че някои хора се раждат ге-нии, а други с усилие, с чрезмерна работа стават такива. Първите са работили в миналото, а сега жънат готови плодове; вторите продължа-ват още да работят, докато дойдат до жътвата да пожънат своите плодове… Някои хора се раж-дат готови праведни, а други чрез усилия ста-ват такива. (71/стр.291)

Много пъти трябва да се ражда човек, за да бъде гениален. (72/стр.270)

Някои искат да бъдат гениални и мислят, че геният може да се прояви изведнъж. За онзи, който не може да проникне в миналото, геният се ражда в един момент; обаче онзи, който виж-да в далечното минало, знае, че за да се роди ге-ниален, човек е работил усилено в миналото.

(82/стр.196)

Изискват се много животи

Като е дошъл на Земята, човек трябва да жи-вее разумно. Докато не постигне това, той ще дохожда много пъти на Земята. Задачата на чо-века е да се усъвършенства. Това не се постига в един живот. Много пъти ще се ражда и пре-ражда човек, докато постигне съвършенство.

(14/стр.138)

Искате ли да придобиете наука, изкуство, музика, поезия, всичко зависи от вашето послу-шание. Имате ли това послушание, и музикант, и художник, и поет, и учен ще станете, но не се-га, нито в един живот. Много дни, много месеци, много години, много животи ще минат, докато човек придобие тия неща. (17/стр.23)

Ако ангелът трябва да мине през хиляди из-питания, докато стане истински ангел, през кол-ко повече изпитания трябва да мине човек, до-като стане истински човек! Колко пъти ще се ражда и преражда той, докато стане истински човек! (17/стр.25)

Човек трябва да работи върху себе си години и векове наред, за да придобие правилни разби-рания за Божествения живот. (17/стр.330)

Кажете си: „Сърцето ми е топло, душата ми е свежа, умът ми е светъл, духът ми е крепък, защото живея в закона на Любовта, в която няма никаква измяна“. Това е новото правило на живота. Щом си кажете така, веднага ще решите задачите си. Знаете ли колко струва това правило? Не по-малко от 25 милиарда. Има хо-ра, които са работили усилено 2025 живота, докато научат тая формула. (2/стр.182,183)

За мнозина от вас се изискват две, три или четири прераждания още, за да разберете това, което сега ви говоря, и да разберете как трябва да се постъпва. (24/стр.135,136)

Вие искате много лесно да разрешавате въп-росите, но някои задачи са мъчни за разрешава-не. За да разрешите някои задачи, трябват ви може би 12 живота. Те не са за сегашния ви живот и не можем да ви говорим за тях.

(44/лек.24:стр.14)

Не мислете, че добродетелите, че учението може да се добие в един живот нито в един, нито в два, нито в десет, нито в двадесет живота. Това е един дълъг процес. (44/лек.30:стр.12,13)

…Влезте в този живот, който носи свобода за човешката душа. Свободата не се постига в един ден, нито в един живот. Хиляди години трябва да живее човек, за да стане свободен. (52/стр.407,408)

Философите са родени, те не се раждат сега. Човек не може, като се роди и веднага да стане философ; той трябва да е работил хиляди години, за да стане философ. (59/лек.4:стр.22)

Няма човек, който да не знае неволята. Оба-че малко хора съм срещнал да познават търпе-нието. За да научите търпението, за да го придо-биете, изисква се не един живот, но 10, 15 живота. Търпението е разумна сила. Търпели-вият човек… всичко може да издържа.

(62/стр.152)

Тъй както досега сме прощавали, това не е прощаване. И в нас прошката, това е най-мал-ката добродетел, с която ние се занимаваме, тя е най-малкото изкуство. Това нещо няма да се постигне в една година, нито в две или в три години, нито в цял живот, изискват се най-мал-ко 100200 години, докато се научим да прила-гаме тази добродетел. (62/стр.380)

Много животи трябва да прекара човек на физическия свят, за да изработи едно ценно ка-чество, което да внесе в духовния свят като ос-нова на неговото съдържание, да се стабилизира.

(82/стр.7)

Като говоря за прилагането на Любовта, не искам да станете светии. Не е лесно да стане човек светия. За това е нужно усилена и съз-нателна работа стотици години наред. (82/стр.345)

Всеки човек има недовършена работа, за което се изискват хиляди години, докато я за-върши. (4/стр.195)

IV. ЗАКОН ЗА

ПРИЧИНИ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Миналите прераждания

се изявяват в сегашния живот

Сегашният живот на човека не е нищо друго освен резултат на миналия му живот. Устройс-твото на главата, на ръцете, на краката, на пръс-тите му не е нищо друго освен резултат на ми-налите му животи. Какъвто живот е минал, това е писал върху себе си… Сегашната задача на чо-века е да коригира кривите страници на мина-лия си живот. (35/стр.381)

За пример, когато човек преживява някакво тежко състояние и не знае, че причините за това се крият в неговия минал живот, той се гневи на съдбата си и роптае срещу нея. Всеки трябва да знае, че той сам е създал съдбата си. Днес чо-век носи последствията на това, което е създал в миналото си. Значи, последствията са допусна-ти от Бога, но причините не са от Него. Причи-ните се крият в самия човек. (54/стр.189)

Ама условията на живота са лоши. Вие сте създали тези условия. Стремежите и въжде-ленията на миналия човешки живот се реали-зират в сегашния, а сегашните стремежи на чове-ка ще се реализират в бъдеще. Каквото мислите и чувствате днес, не може да се реализира в този живот. Сегашният живот е проявление на мина-лия. Като изживеете миналото си, тогава ще жи-веете настоящето. (38/стр.131)

Сега някой път вие срещате мъчнотии, които се дължат на вашите минали съществувания. Не сте работили върху някое ваше чувство. (49/стр.294)

Всеки сам трябва да се справя с противоре-чията, защото те са последствия на негов минал живот. (54/стр.89)

Когато през ума ви мине една лоша мисъл, знайте, че тя иде от вашето далечно минало, не е сегашна. Тя е чуждо, подхвърлено дете, не го приемайте. (39/стр.183)

Ти скърбиш, защото преди осем или повече хиляди години не си разрешил една задача. Като изпъкне това в ума ти, веднага започваш да скърбиш. Всяка разрешена задача в миналото произвежда радост. Следователно произходът на вашите скърби и радости се крие в неразреше-ните и разрешени задачи в миналото.

(41/стр.269)

Когато изучавате човека като сбор от числа, вие се домогвате до някои от неговите минали съществувания и разбирате какви идеи са го вълнували, какви схващания имал за живота. Следователно от сегашния живот на човека съ-дите за миналото му; от идеите и чувствата, които днес го вълнуват, можете да разберете как ще се изяви в бъдеще. Като знае това, човек трябва да се изучава да види кои от желанията му са от миналото и кои от сегашния му жи-вот. За пример, стремежът на човека да бъде бо-гат, силен, учен, е от миналото. Този подтик не се създава в един живот. (42/стр.84,85)

Като погледнеш главата на някой човек, виж-даш неговия минал живот, напечатан върху нея.

(44/лек.30:стр.12)

Та казвам: Всички ония противоречия, които се случват сега във вашия живот, се дължат на известни ваши малки опущения в миналите съ-ществувания. И всичките опущения, които сега правите, в бъдеще ще ги срещнете. А пък всичко онова добро, което сега ви се случва, се дължи на онова добро, което сте направили в миналото. То се връща върху вас и всичкото онова добро, което сега правите, то ще се повърне на вас. То-ва трябва да бъде като закон за вас. (49/стр.48)

Ти отиваш при някой ясновидец, но по-не-вежи хора от ясновидците няма. Защото един ясновидец няма да ти каже как живееш и как ще живееш за в бъдеще, той ще ти разказва то-зи живот, който вече си живял. Да кажем, 1015 прераждания си живял престъпен живот, в този живот си пратен да страдаш. Това не е ни-каква философия, една буболечка може да ти го каже. (57/стр.47,48)

Сега ще положите този закон на безкорис-тие вътре в душата си и ще работите. Не е лесна работа да се освободите от всичките остатъци на миналото, аз ги наричам атавистически. Вие сте ги придобили от хилядите съществувания, през които сте минали. Колко отрицателни ка-чества са се наслоили вътре в ума ви, в сърцето ви, във волята ви! И тези качества сега изпъкват.

(59/лек.8:стр.21)

…Ще признаете факта, че ви липсва нещо, т.е. аз ще употребя една по-мека форма: нищо не ви липсва, но има във вас нещо недоразвито. В миналите животи не сте дали условия на Божес-твените, на благородните чувства да се изявят и вследствие на това куцате и казвате: „Съдбата ни е такава“. Слушайте какво казва съдбата: „Прия-телю, преди две съществувания аз ти дадох доб-ри условия, но ти не ги използва, умът ти не стиг-на и главата ти ще страда, ще те тъпчат“.

(59/лек.9:стр.12)

…Трябва да знаете, че като намерите най-щастливия ден в годината, до него седи най-нещастният… Ако вашето съзнание е будно, в най-щастливия ден в годината ще намерите най-добрите условия, които са заложени от ми-нали ваши съществувания и сега се реализират. В най-нещастния ден тия разумни същества са заложили най-лошите условия на миналите ва-ши съществувания. Едните ще изправяте, други-те ще използвате. Умният човек, като има най-щастливия ден в годината, от щастливия ден ще поправи погрешките на нещастния. Туй, което спечели в щастливия ден, с него ще плати дъл-говете на нещастния ден. Който не е умен, като дойде щастливият ден, той ще каже: „Намерих една тайна, забогатях“. Ще започне да яде и пие. Той няма да плати дълговете си, а ще затъне още повече. Тогава втория път неговият нещас-тен ден ще се увеличи. (59/лек.16:стр.14,15)

Дойде ви един ден едно страдание. Пренесе-те го. Не зная, във вашето минало, може би в едно или две прераждания, този ден означава едно ваше съществувание. В миналото ти си нап-равил една погрешка, от която днес страдаш. Туй страдание не че сега ви се дава, но преди 100, преди 200, 300 години вие сте посадили туй страдание, сега цъфнало. Един ден вие сте радостни, весели няма никакъв повод отвън. Може би тази радост вие сте я посели преди 200, 300 години днес жънете своите плодове.

(69/стр.337,338)

Значи, греховете, престъпленията, които хо-рата вършат днес, са последствия от минал жи-вот, който днес се изявява. Яйцата на греха и престъплението се излюпват днес, но като не раз-бира това, човек казва, че днес е съгрешил. От това излиза, че някога той е бил праведен, а днес е съгрешил. Вие трябва да знаете, че грехът, престъплението съществува във всички хора ка-то зародиш от миналото, и ако искат да не гре-шат, те трябва да се освободят от греха още до-като е в зародиш. (54/стр.13)

…При сегашното състояние на вашето раз-витие нито един от вас не е доволен от своите минали работи. Този живот е един резултат на онези минали векове, в които ние сме работи-ли, и виждаме, че ни липсва нещо. Какво ни лип-сва? На ума му липсва дълбочина, дълбочина и в чувствата няма. (52/стр.5)

И тъй, сегашният ваш живот е резултат от миналия ви живот и от сегашния ви духовен живот ще се определи бъдещият ви живот.

(67/стр.130)

От хиляди години хората са живели и какво-то са мислили хората в миналото, сега се проя-вява. Сегашните явления, сегашните прояви се дължат не на сегашния живот, но на миналия живот. Пък сегашните резултати на миналото заедно със сегашното както хората живеят сега за бъдеще ще се прояви. Някои от вас се спъвате. Толкоз години живеете и чакате да се оправи животът ви. Не може да се оправи животът ви, докато не ликвидирате с миналото.

(69/стр.391)

В сегашния живот вие носите последствия-та на ред минали животи, добри и лоши, и не можете да се избавите от тях, докато не раз-берете законите, които управляват целокупния живот. Който доброволно не иска да научи тия закони, той пак ще ги научи, но вече по отри-цателен път, чрез насилие. (71/стр.5)

Някои астролози отдават много от нещас-тията, болестите и недоразуменията между хо-рата на Сатурн. Според тях далечни причини от миналия живот на човека раждат неблагопри-ятните условия в живота. (77/стр.235)

Понеже в миналото си не сте знаели как да се справяте с организма си, не сте могли да го управлявате, днес сте дошли на Земята като бе-ден човек, да живеете в лишения, да се изпра-вите. (84/стр.53)

…Повечето хора… Навремето си още те не са преценили богатството, което им е дадено, как-то и отговорностите по него, вследствие на което ред съществувания са харчили, яли, пили и днес се намират в положението на фалирали търгов-ци, отчаяни и обезсърчени. (91/стр.165)

Днес се жънат плодовете на миналия човеш-ки живот, поради което едни казват, че животът е тежък, а други че е добър. Които са живели в закона на Любовта, се радват на добър живот; които са живели в закона на безлюбието, се оп-лакват и казват, че животът е тежък. (82/стр.389)

Аз съм наблюдавал хора, които отричат Бога, казват, че няма Господ, че трябва да отмъщаваш и т.н. Но същият този човек, като минава покрай реката, вижда, че някой се дави, и веднага се хвърля във водата, и го изважда. Казвам му: Ти казваше, че няма Господ, защо извади този човек от водата? Е, будала съм бил… Той го спасява, защото в този момент в него заговаря нещо възвишено и благородно от миналото. Неговият минал живот му казва: „Тази философия не струва, не е права“. Ето защо той влиза във вода-та, спасява човека и с това изпълнява Волята Бо-жия. Ние дължим нашето величие не на сегаш-ните наши мисли, но на онова, което е вложено в нас от миналото ни. (59/лек.25:стр.20,21)

Щом е дошъл на Земята, човек е поел една служба, която трябва да изпълнява точно и доб-росъвестно. Той е чиновник, когото ревизират всеки момент… Главата и лицето на човека по-казват какъв чиновник е бил той в своите ми-нали съществувания. Бъдещият му портрет ще покаже какво е работил той в сегашния си жи-вот. (13/стр.97)

Туй, което сега проявявате, то е вашият ми-нал живот. Както сте живели, както сте мисли-ли в миналото, така се проявявате сега. (22/стр.443)

Ти прекарваш един страшен ден, прекар-ваш цяло едно съществувание. Прекарваш някое свое прераждане, което може да си преживял преди 100, преди 1000 години и ти го прекар-ваш сега в един ден. А някой път ти си радос-тен, ти толкова преживяваш един цял живот в един ден. Когато се радваш, това е твоето ми-нало; когато скърбиш, и то е твоето минало. От твоето минало на страданията и от твоето ми-нало на радостите ти ще извадиш твоето нас-тояще. Ще използваш. (24/стр.121,122)

В онзи лошия живот, лошия ден, когато дой-дат в тебе лошите мисли, веднага ще гледаш да пресъздадеш от този ден настоящето. Да пре-създадеш нещо хубаво. И тогава може да по-лучиш хубава перспектива за бъдещето. Всички лоши събития, всички лоши работи в твоите ми-нали съществувания ти ги събери, не ги пъди, но ги впрегни на работа. (24/стр.122)

Сегашният живот

определя бъдещите прераждания

Тъй щото животът ни на Земята не е играчка. Всяка минута, която изживяваме в сегашния си живот, е важна, защото тя определя положение-то ни за в бъдеще за хиляди години. Вие не мо-жете да си играете с живота. Вие не можете да кажете: „Аз сега имам работа, ще върша това-онова, че после ще му мисля за добри дела“.

(65/лек.2:стр.10)

Какъв ще се родиш в бъдеще, това зависи от сегашния ти живот. (2/стр.85)

Вие си въобразявате какъв ще бъде бъдещият ви живот. Той е вътре във вас и зависи от сегаш-ния ви живот. (3/стр.21)

Ако се пожертвате за доброто на човечество-то и го подигнете само един сантиметър в него-вото положение, вие в следния път, когато се върнете на Земята, ще влезете в тия благоприят-ни условия на живота, за които сами сте при-чината. (3/стр.88)

Работете правилно и разумно както за себе си, така и за своите ближни, и за своя народ. Като работите по този начин, вие пак ще дойде-те на Земята, но при по-добри условия. (6/стр.72)

Ти приготви ли си добри условия за бъдещия живот? Може да дойдеш пак на Земята и да се намериш при по-лоши условия от сегашните. Какво ще правиш тогава? Не мисли, че при вто-ро дохождане на Земята ще те посрещнат с вен-ци и букети. Още в този живот ще работиш върху ума и сърцето си да си приготвиш добри условия за бъдещето. Ако не правиш добро на Земята, и в другото прераждане не те очаква добро. (7/стр.60)

Днес си министър, в следното прераждане ще заемеш или по-долно положение, или по-гор-но зависи от живота ти. Ако си управлявал зле, на онзи свят положението ти ще бъде по-лошо; ако си управлявал добре, положението ти ще бъде по-добро. (30/стр.240)

…Който изпълнява Божията Воля, в следното прераждане ще заеме висок пост; който не из-пълнява Божията Воля, в затвор ще го поставят.

(30/стр.240,241)

Значи, бъдещият живот на човека зависи от настоящия. Хората не подозират даже великата цел, за която са дошли на Земята. Сега се при-готовлява материал за тази велика цел. Мислите и чувствата са материалите, от които ще се съз-даде бъдещият човек. (54/стр.190)

Като се намерят пред известни мъчнотии, религиозните и светските хора, които приемат прераждането, казват: „Щом не можем да пос-тигнем своите желания, ще ги оставим за бъ-дещото прераждане“. Помнете, че бъдещето се определя от настоящето. Сегашният ви живот определя хиляди бъдещи прераждания. Ако се-га живеете разумно, хиляди бъдещи преражда-ния ще живеете добре. Всичко зависи от се-гашния ви живот. Не живеете ли днес добре, хиляди години ще носите последствията на ло-шия живот. Като знаете това, трябва ли да се откажете от разумния живот за някакво въоб-ражаемо щастие? (63/стр.58)

Имайте предвид, че всички наши постъпки и идеи на Земята определят нашето бъдеще. Може би някоя ваша сегашна мисъл да опреде-ли бъдещия ви живот след хиляди години.

(67/стр.23)

Първо ще даваш, после ще взимаш. Първо ще посееш житото на нивата, а после ще вземеш от посятото. Може цял живот само да даваш, да сееш на нивата. В другия живот ще вземеш, как-вото си сял. (86/стр.63)

Старият човек казва: „Свърши се моята ра-бота, повече няма какво да правя“. Отново ще се подмладиш и сам ще избереш формата мъж или жена, в която ще дойдеш. Следовател-но още сега можете да определите бъдещето си. Това зависи от вашите мисли, чувства и жела-ния. Каквото мислите, това ще стане; каквото чувствате, това ще стане; каквито желания има-те, това ще реализирате. (88/стр.32)

Ако услужваш на другите, ти допринасяш за подобряване на твоя живот. Ако не си съдейст-вал за това, като се върнеш пак на Земята, ло-шите условия ще дойдат върху тебе. (88/стр.83)

Някой стои по-високо, защото е работил по-вече; друг стои по-долу, защото е работил по-малко. Казваш, че в другото прераждане ще стоиш по-високо. От тебе зависи. Ако днес ра-ботиш, в бъдеще ще стоиш по-високо; ако не работиш, в другото прераждане ще имаш съ-щите условия. (88/стр.145)

Човек не живее само един път на Земята, ето защо каквото днес изработи, то ще принесе своето бъдещо благо; сегашният живот пригот-вя бъдещите условия. (90/стр.522)

…И най-после остареете, и дойде време за умиране, и пак казваш: „Хайде за другия живот, като се преродя!“… Втори път вие като се пре-родите, няма да има тия условия. Сега, като сте се родили, използвайте сегашния си живот, за-щото бъдещият ваш живот ще зависи от това, което сега вършите. (24/стр.52)

…Поета. Ако един час пише стихове, два часа трябва да се моли, защото той е отговорен за своите произведения. Те ще въздействат върху хората, а това въздействие трябва да бъде доб-ро. При това той ще носи тази отговорност не само в един живот. Няколко прераждания на-ред той ще носи последствията на своите мисли, които е изпратил в пространството. Тази отго-ворност ще го преследва и на Земята, и на Не-бето, докато се научи да пише както трябва.

(36/стр.105)

Развой в отношенията

между хората

За пример, вие имате един приятел и мис-лите, че той ви обича. Приятелят ви също мисли, че вие го обичате. Но вие трябва да се спрете в тази любов върху нещо съществено, а именно да проверите дали тази любов почива на една здра-ва основа, и то не за година, две, десет, но дори да може да премине от този живот в друг. Това е любов за подражание, тя може само да ви ползва. Но любов, която не може да мине от живот в живот, от едно съществуване в друго и да образува връзка, тази любов е чисто физичес-ка. Не говоря, че физическата любов е лошо не-що, но казвам, че тя не може да образува здрава връзка. (65/лек.15:стр.16,17)

Всичко в природата е отмерено и строго оп-ределено. Представете си, че след като приятелят ви е обещал да дойде, не дойде в определения ден и час. Това не е случайно. Причината за това може да е кармическа. Възможно е някога, в да-лечното минало, вие да сте обещали на приятеля си да го посетите и не сте изпълнили обещанието си. Днес по силата на закона за възмездието и на вас се случва същото. Ако приятелят ви не изпълни обещанието си, не търсете погрешката в него, не казвайте, че той е непостоянен, но по-търсете погрешката в себе си и ще я намерите. Щом намерите погрешката си, изправете я. Как-вото и да кажете за приятеля си, знайте, че и той е казал същото за вас. Вие сте отглас на не-говите мисли и чувства. Какво ще придобиете от това ехо? Нищо няма да придобиете. (9/стр.157,158)

Ако някой баща има 56 сина, в следния живот той ще се прероди чрез този син, когото най-много обича. Като има предвид това, той оставя на своя любим син най-много наследство: къщи, ниви, пари. Той прави това с користо-любива цел: като дойде втори път на Земята, да бъде богат. На останалите синове, които не оби-ча толкова много, или никакво наследство не ос-тавя, или много малко, с което иска да каже: „Аз няма да се преродя чрез вас, затова не ви ос-тавям нищо“. (31/стр.27)

По същия начин постъпва и майката, когато има няколко дъщери. Една от дъщерите си обича най-много и всичко, каквото има, дава на нея, защото иска да се прероди чрез нея. Туй не е за осъждане, защото такъв е вечният план на жи-вота. Това ще се повтаря и преповтаря дотогава, докато човек се изчисти от своя егоизъм и от користолюбието си. (31/стр.27)

При тази користолюбива любов, когато ба-щата се прероди чрез своя любим син, той ще бъде отгледан от него по всичките правила на съвременното възпитание. Той ще тегли от сина си такъв каиш, какъвто никога не е виждал и не е чувал. Всеки човек в живота си ще минава през страдания дотогава, докато дойде до абсолютно безкористие. (31/стр.27,28)

Да приемете богатството на някой човек, то-ва значи едновременно с богатството му да при-емете и неговите задължения. Когато бащата оставя по-голям дял от богатството си на по-големия или на по-малкия си син, като на свой любимец, той има предвид да се въплъти чрез него. Ако синът се откаже от богатството на баща си, той ликвидира със задълженията си към него. Този син благодари на баща си за въз-питанието и образованието, което му е дал, а що се отнася до богатството му, той го отстъпва на братята и на сестрите си. (17/стр.199,200)

Всеки син или дъщеря, които получават нас-ледство от родителите си, подписват полица, която в бъдеще трябва да изплащат. Изплащане-то на тази полица се заключава в това, че те дават възможност на баща си или на майка си да се въплътят чрез тях. Колкото такива полици е подписал човек, толкова пъти трябва да се жени в различните си животи, докато ги изп-лати… В това отношение женитбата представя кармическо отношение между хората, което тряб-ва правилно да се разреши. (17/стр.200)

Аз наричам приятел този, който не само в един живот ми е приятел, но който ми е бил приятел от момента на излизането си от Бога до момента, в който се връща при Бога през всичките свои съществувания, както египтяните наричат това нещо пришелствуване на душата.

(33/лек.17:стр.29)

Имате ли ясна представа за вашия брат? Вие познавате вашия брат само в този живот. Родите се втори път, вече не го познавате. Някой мъж се влюбил в своя сестра, намерил чуждата жена. Тя е негова сестра от миналото, близка, която му направила добрини. (37/стр.312)

Вашата сегашна Любов ще определи бъде-щото положение в другите съществувания. Ако в тия хора, около които живеете, сте вложили вашата Любов, тази Божествена Любов, те ще ви бъдат приятели в следующето съществувание; ако не сте вложили Любовта, ще ви бъдат неп-риятели. Този, когото не си обичал, може да ви бъде мъж, жена и като такъв, ще ви малтретира; може да ви бъде син, дъщеря, може да ви бъде слуга, господар; в каквото положение да бъде, ще ви малтретира. Но ако сме дали тази Любов, всички ще дойдат да ни помагат. Тази Любов ще се повърне и ще каже: „Вие ни дадохте и ние ще дадем; вие не дадохте и ние няма да дадем“.

(44/лек.11:стр.19)

Там, дето има Любов, дето има единство в Любовта, множество няма. В едно прераждане имаш една жена. Досега човек се е прераждал 200 пъти. Де ви е едноженството? Сега да се разсъждава от чисто окултно гледище. В единс-твото на Любовта, когато хората се обичат, фор-мата не се изменя. Когато любовта не е така чис-та, тогава онази душа, която ти обичаш, ти като дойдеш на Земята, няма да дойде. Понеже усеща нечистота. Праща друга форма… Ти се самоиз-лъжеш. Това показва, че ти не си имал такава силна Любов, да дойде (тя) на Земята. (46/стр.594)

…На баща си се гневи… Кому се гневиш сега? Твоят сегашен баща едно време ти е бил син и ти си го възпитавал така. Той е станал баща сега и ти си се обърнал на негов син. Каквото си го научил, когато ти е бил син, той сега, като баща, ти предава твоето учение. Баща ти те налага. Щом баща ти те налага, ти ще си кажеш: „И аз съм го налагал едно време така“. Или ако баща ти те милва, ще кажеш: „И аз съм постъпвал спрямо него добре, затова сега той е разполо-жен към мене“. В баща си ти ще видиш себе си.

(56/стр.208,209)

Миналите добродетели са настоящи прес-тъпления и настоящите престъпления са бъде-щи добродетели. Това е един закон… Вие ще кажете: „Как може да бъде нашите минали доб-родетели да са сегашни престъпления?“. Да ви приведа един пример. Представете си, че до че-тири поколения, или 500 години назад, кой да е от вас е бил майка, имал дъщери и синове; вие сте ги обичали тъй добре, нежно, че сте били образец на окръжаващите, сочат ви и казват: „Това е майка!“, всички ви похваляват. Обаче с течение на времето майката остарява, умира и децата умират. След четири поколения, като дой-деш на Земята, твоите деца не се раждат в твоя дом, но се родят в друг дом; син ти и дъщеря ти са станали вече 20-годишни, красив момък и красива дъщеря в някое друго семейство. И ти си красива. Като влезеш в този дом, тебе ти мръд-не сърцето, като видиш този момък. В тебе има желание като майка да го прегърнеш. А бащата и майката на момъка казват: „Какво играят очи-те на тази изедница?“. И после става цял скандал, един небивал скандал, цяла история. Значи, лю-бовта на миналото е престъпление на настоя-щето… След едно поколение цялата тази фами-лия идва отново, тази мома е пак майка, събират се нейният син и нейната дъщеря, събират се бащата и майката и тези, които казваха, че е изедница, стават нейни дъщери и синове. Тя ги прегръща, милва примиряват се. Онзи, който знае, ще каже, че големият скандал на любов се превръща, сега се прегръщат, гощават се. Неве-жите философи, които нищо не знаят, казват: „Това може ли да бъде така?“. Това за глупавите не може, за учените може. За онези, които знаят Истината, може; за онези, които не знаят, не може. (57/стр.9,10)

После, като дойдем до медицината, вие каз-вате: „Аз не искам да ме лекува такъв лекар“… От чисто окултно гледище, някой лекар ти дъл-жи нещо от миналото, той трябва да ти се изп-лати. Ти си на умиране. Той дойде, има магне-тическа сила в себе си, тури си ръката на главата ти и ти оздравееш. Като си отиде, кажеш: „Слава Богу, олекна ми!“. Остави този лекар да издължи своята карма! (59/лек.10:стр.22,23)

Преди няколко дни дохожда при мене една моя позната, която ми казва: „Много съм нещас-тна. Искам да ми дадеш едно обяснение защо са тези страдания, които сега прекарвам. Аз не искам да ми казваш, че това било Волята Божия. Тъй едва започна нещо, докарвам го до един край и веднага се разваля. Имам един мъж, не мога да живея с него, употребявам всичката си воля и вече съм решила да си работя, да си жи-вея сама. Всичко внасям и пак не върви“. Казвам :

Искам да ти кажа, но има нещо, което ме спира.

Че какво е то?

Има нещо, което ме спира.

Защо? гледа ме тя.

Хайде казвам, ще направя едно усилие, само един факт ще ти изнеса и той е следую-щият. Преди стотина години, то бе във времето на богомилите, ти си била дъщеря на един зна-тен български велможа. Баща ти бил много богат и влиятелен. Ти си имала един брат, който се за-познал с богомилите и поискал за тяхното уче-ние да пожертва всичко. Но ти, като влиятелна, чрез своя любовник си успяла да го разубедиш. Ти си обичала брата си много и си успяла да го възвърнеш от неговите свещени идеи и да го убе-диш, че туй учение е черно, че то е от дявола. Как така той може да уронва твоя престиж! И си го възвърнала в света. От този ден започват твоите нещастия. Този твой брат е днешният ти мъж.

Тя казва: „Разбрах сега, ще поправя грешката си“. И започва да ми навежда факти как у него се пораждало желание да стане свещеник. Тя и сега се противопоставяла и му казвала: „Не, ти всичко ще станеш, но не и проповедник“… Ва-шето нещастие, както в миналото, така и сега, се дължи на туй велико престъпление! Тя спира своя брат, спира и своята еволюция. (62/стр.269,270)

…Понякога обаче радостта на известни хора се превръща на скръб у други. Вие сте майка, да-вате дъщеря си някому и скърбите. В следую-щия живот обаче този, който днес е възлюбен на дъщеря ви, става неин баща или нейна майка, а ти се явяваш като неин възлюбен и тя дохожда при тебе. Тогава ти се радваш, а те скърбят.

(65/лек.6:стр.11)

Някои си създали теории за прераждането. Мнозина питат: „Вярваш ли в прераждането?“… Какво значи да вярвам в прераждането? Някой ме пита: „Я ми кажи какъв съм бил в миналото!“. Казвам му: От близките ли прераждания, или от далечните какъв си бил преди 600, 700 пре-раждания? Преди 10 прераждания си бил един цар, толкова жесток, че сам си бесил хората. И от това царуване е всичката беля, която сега имаш. И всички тези хора, които си избесил то-гава, са сега около тебе и ти правят пакости. И тези хора те мразят. Ти казваш: „Защо ми правят така?“. Защото си бил цар. И ти си мислил, че си уредил въпроса, като си ги избесил и че няма да даваш отчет. Но няма такова нещо. Бог държи всички хора отговорни… (69/стр.248)

В някой дом дядото има четири внука, обаче той оставя наследството си само на един от тях. Защо? Защото дядото обича този внук най-мно-го и желае чрез него да се прероди. Той си при-готвя условия за новото идване на Земята.

(71/стр.13)

Когато само един от внуците получи наслед-ство от дядо си, останалите се сърдят, завиждат на брата си. Те не знаят, че с осиновяването на един от внуците дядото си приготвя условия за идването на Земята. Той оставя внука си като слуга на парите му, че като дойде пак на Земята, да си ги вземе. (71/стр.13)

Ще убиеш някого, но в друг живот ще ста-неш майка, ще събереш нужния материал да съг-радиш нова къща на убития. Той ще стане твое дете, за да разбереш колко струва животът на човека. (76/стр.10,11)

Който не познава закона на прераждането, той се чуди защо някой го мрази. Много просто направил си му пакост в миналото. Обърни една от страниците на миналия си живот и ще видиш, че си отнел несправедливо къщата на този човек. Сега ще изправиш погрешката си. За да те обикне и прости, не само къщата ще му върнеш, но даже ще я мебелираш. Това значи да живееш според закона на Любовта. (76/стр.65)

Жената среща един мъж, поглежда го и се чуди де е виждала тоя човек, познат е. Тя не подозира, че в миналото той е бил неин баща. Чуди се защо е толкова приятен, защо изпитва особено чувство на благодарност към него. Оба-че мъжът я следи, недоволен е защо поглежда тя към него. Тя си спомня най-после, че тоя чо-век е бил баща в миналото, и казва на мъжа си: „Благодаря на тоя човек за хубавото, което нося в себе си. То се дължи на него“. (89/стр.180,181)

V. ДА СЕ РАЗБЕРЕ ПРАВИЛНО

Необходимо е разбиране

Някои от съвременните хора… считат прераж-дането за нещо страшно в техния живот. Пре-раждането е страшно, но за грешните хора, а за праведните то е благословение. (1/стр.42)

Мнозина се оплакват от неправдите в живо-та и отдават всичко на Бога. Щом мислят така, неправдата е в тях. Ако е даден само един живот на човека, има право да се оплаква. Но какво ще кажете, като знаете, че много пъти живеете на Земята? Не мислите ли, че вие сами сте създали неправдата? (6/стр.14)

Някои искат да знаят своите минали пре-раждания, за да се изправят. Те не могат да по-несат и изправят грешките, на които всеки ден се натъкват, че ще изправят миналото си. Ако знаете своите минали животи, вие ще се спъне-те. (17/стр.140,141)

Казвам, вън от вашето верую има една наука, с която трябва да се занимавате. Някой ще ка-же: „Втори път като дойдем на Земята“. Но вие започнете сега. Като дойдете втори път, ще про-дължите работата си… Казва: „На осемдесет го-дини съм“. Започни работа, никога не е късно.

(21/стр.173)

Аз някой път наблюдавам някой стар прия-тел. Той казва: „Втори път като дойдем на Зе-мята“. Те и в миналото си прераждане казваха: „Втори път като дойдем“. Сега дойдоха и пак казват така. Не, втори път ще бъде както сега, нищо повече. (25/стр.91)

Вие сега очаквате, втори път като дойдете на Земята. Сега да си заминете, че втория път, като дойдете, ще имате добри условия. Втория път съвсем друга програма ще имате. Съвсем друга ще бъде програмата на живота. Земята няма да бъде на същото място. Слънцето няма да бъде на същото място. (25/стр.294)

Някой иска да бъде учен, да има силна па-мет… Питам: Ако този човек помни и доброто, и злото, което хората са му причинили от ред години, от ред прераждания, защо му е тази па-мет? Няма по-голямо нещастие за човека от то-ва да помни и добрините, и злините, които хо-рата са му причинили. Затова именно Бог е заличил всичко от паметта ви да не помните кой какво зло ви е причинил. (36/стр.48)

Мнозина от вас, като ме слушате, ще кажете: „Още не му е дошло времето, това ще стане в някое бъдещо прераждане“. Отде знаете, че в следното прераждане ще имате добри условия? Чудно нещо, в бъдещето вярвате, а в сегашното не вярвате! (39/стр.234)

Може да кажеш: „По еволюция ще се пре-раждаш“. Ти остави това прераждане. Съвсем друго е предназначението на прераждането. „Ама то за бъдеще.“ Оставете вашето бъдеще, онова, което ще направиш за бъдеще. Казвам: Прило-жи онова, което сега имаш. (45/стр.280)

Сега ти искаш да знаеш дали за бъдеще ще има друг живот. Че защо ти е бъдещият живот? Той живота, който сега има, не го живее както трябва, а онзи, някой бъдещ живот, то е нело-гически, несъобразност. Ти ако в този живот не знаеш да живееш, защо ти трябва друг? Ти не можеш да имаш и друг живот. Защото другият живот ще бъде обоснован на този, който сега имаш. (45/стр.296)

Та сега някои питат: „В следующото прераж-дане какво ще бъда?“. В следующото преражда-не ще бъдеш пак такъв, какъвто си сега.

(45/стр.307)

Дотогава, докато ти умираш и се раждаш, и трагедия, и драма, и комедия може да има. Ко-гато престанеш да умираш, трагедията, коме-дията и драмата ще изчезнат. (45/стр.113)

Когато се говори за прераждане, хората ис-кат да се преродят, но да бъдат богати, а не сиро-маси да слугуват на хората. Значи, като богати, хората искат да имат пари, имоти, слуги, на които да заповядват. Какво ще бъде положението на богатите, които имат десетина слуги на раз-положение, а не знаят как да се отнасят с тях? С тези слуги те ще се намерят пред големи из-питания. (53/стр.65,66)

И тъй, в природата съществуват привидните противоречия. Тия противоречия са висши ма-тематически задачи. За глупавите хора съществу-ва противоречие, съществува зло, но тия неща са висши задачи в света. Тия задачи по някой път се явяват в дома, по някой път се явяват в обществото, а по някой път и в самите нас навсякъде могат да се явят. Онзи, който не иска да разрешава правилно задачите, в него се за-ражда мисълта да ги изличи от себе си, т.е. да се самоубие. Човек, който иска да се самоубие, из-личава задачите от себе си, не иска да ги решава. Обаче и сто пъти да се самоубиваш, никога не можеш да заличиш задачите. Пак ще те хванат тук, на Земята, и ще ти кажат: „Ще решаваш“ нищо повече! Десет, сто хиляди години ще те държат на Земята, но най-после ще решиш за-дадените задачи. (59/лек.27:стр.6)

Съвременните хора говорят за истина. Не, ние можем само да изнесем един факт като истина, но за Истината ние, смъртните хора, не можем да говорим… Вие можете само да изне-сете един факт, но докато… не изпитате дъл-бочината на всичките страдания, докато не се откажете от всичките ваши минали животи, до-като не се домогнете да възприемете тази висша Любов, дотогава не можете бъдете свободни.

(62/стр.248)

Човек, който не е възприел Любовта… Той казва: „Аз не вярвам в Господа, аз съм се разоча-ровал“. В кого се е разочаровал? В този Господ, Който е създал света, можеш ли да се разоча-роваш? Той ти е дал толкова съществувания! Той ти е дал хляб, дал ти е родители, приятели, сега и в миналото. Той винаги те е поддържал. Спрял ли е Той Своето благословение? Ти как Му се отплати? (62/стр.485)

Ако някой желае да стане цар, и това му се дава, но го оставят да носи последствията на свое-то царуване. Всички грешки, които направи през време на царуването си, ще се стоварят върху гърба му. Хиляди години трябва да изпра-вя погрешките си, докато се освободи от тях. Не е лесно да бъде човек цар. (63/стр.290)

Ако речеш да изложиш някоя мисъл и бър-заш да направиш мисълта си разбрана на света, това не е нормално. Аз, за да разбера нещо, ред съществувания съм минал и едва съм разбрал след ред прераждания, а пък ти искаш за един ден отгоре да стане разбрано за тебе и за хората. Ти тази мисъл ще я посееш и като дойде плод от плода, ще познаеш доколко е разбрано…

(69/стр.300)

Мнозина се обезсърчават от сегашния живот и казват: „Какво ли ще бъде следното ни пре-раждане?“. Не мислете за следното прераждане. Използвайте сегашния живот, а за бъдещето не мислете. В следните прераждания ще ви се дадат по-сериозни упражнения, по-сложни задачи. Ка-то сте дошли на Земята, вие трябва да работите, да свършите определената за вас работа.

(71/стр.171)

Понякога знанието възгордява човека и го спъва, а някога го смущава. Някой иска да знае какъв е бил в далечното минало. Няма защо да знае миналото си. Какво ще придобие, ако знае, че е бил някакъв престъпник, убиец или кожо-дер? За човека е важно да знае какво днес се иска от него, а не какъв е бил в миналото. Днес от всички хора се иска да се обновят, да се вър-нат към своя първичен образ, за който е казано: „И създаде Бог човека по образ и подобие Свое“.

(80/стр.284)

Като изучава живота си, човек трябва да знае какви възможности се крият в него, за да раз-бере какво може да изисква от себе си. Някой иска да води чист и свят живот, говори за ду-ховни работи и мисли, че всичко вече е придо-бил. Щом го поставят на изпит, разбира заблуж-дението си и се чуди как така, след като е живял добре, след като се хранил 20 години с вегета-рианска храна, не е постигнал желанията си. Много естествено. Хиляди години той е бил ме-соядец, живял с дребнавостите и в 20 години иска да се посвети, да стане светия. Това е не-възможно. Преди всичко той още не се е обърнал към Бога, а мечтае за Божествен живот.

(82/стр.380)

Вие имате големи опитности от миналото, сега трябва да направите една важна стъпка напред. Ако мислите, че в този живот трябва да придобиете всички добри качества на характе-ра си, вашата работа е свършена. Невъзможно е в един живот да придобиете всичко. (84/стр.112,113)

Мнозина мислят, че ако не могат сега да направят нещо, ще постигнат това в друг живот, като се родят отново като млади, способни за работа. Не, каквито сте сега, такива ще бъдете и в друг живот. Ако сега не работите, ако сега не правите усилия, и в другия си живот ще бъ-дете същите. (87/стр.10)

Като се натъкват на известни затруднения, мнозина казват: „В този живот не мога да раз-реша задачите си, но ще останат за друго някое прераждане“. Това е криво мислене… Ако изпус-нете днешните условия, вие ще прекарате в пространството 200300 или 500 години в лу-тане, в безпокойствия, без да имате надежда за връщане към по-раншните условия. (87/стр.211,212)

Като прониквам във вашия минал живот, виждам, че сте очаквали, като дойдете втори път на Земята, да изпълните програмата, която сте си начертали. Ето, днес имате добри условия. Защо не изпълните програмата си? Много прос-то, нямате вътрешна връзка с Първата Причина на нещата, отношенията ви не са правилни.

(89/стр.315)

Адам много пъти се е прераждал… Той е бил и владика, и цар, искал е да оправи света, но все не е успявал. И Ева също така се е прераждала много пъти и още ще се преражда. И като ца-рица е дохождала, мъчила се е да оправи света, но светът и до днес не е оправен. По този начин, както хората са работили в миналото, както и днес работят, светът не може да се поправи.

(91/стр.7)

Смешно е да дойде при вас някой човек, който е лишен от философски ум и от поетичес-ки дарби, и да ви доказва, че може да стане философ или поет. Не, в този живот той нито философ, нито поет може да стане. В друг живот възможно е да постигне това, но засега това… не е възможно. (91/стр.223)

Който злоупотребява с правата, които му са дадени, лишава се от благоприятните условия на живота да се ражда и преражда. Да не може човек да се преражда, това значи да бъде зави-наги затворен. (6/стр.9)

Окултистите казват: „Той се преражда“; по-неже един окултист се преражда 777 пъти, за да постигне съвършенство, той ще има 777 жени. Той ще бъде женен за толкова жени и коя ще му бъде жена? То е едно неразбиране. Във всич-ките свои прераждания той със своята жена ще има само 12 пъти…, а другите, които остават до 777, като извадите 12, той ще се жени за сянка-та. 12 пъти ще живеят на Земята. Тогава ще бъ-дат гениални, ще имат щастие. Това са окултни теории. Не е моя теория. (20/стр.433)

Не отлагайте нещата за друг живот

Вие се намирате на кръстопът, дето трябва да решите един от най-важните въпроси на ва-шия живот. Будни трябва да бъдете! Ще кажете, че и в друго прераждане може да разрешите то-зи въпрос. Само глупавият говори за други пре-раждания. Ти, който си събуден, сега трябва да свършиш определената си работа. За другите прераждания има по-важни въпроси.

(60/стр.147)

Сега е време да се справите с миналото и да работите за бъдещето си. Ще кажете, че това може да се отложи за друго прераждане или ка-то отидете в другия свят. Не се лъжете. Това, което свършите днес, е най-важно. (60/стр.252)

Какво правят съвременните хора? Когато ста-нат на 4550 години, те се обезсърчават и казват: „Нашата работа се свърши вече. Каквото не мо-жахме да постигнем в този живот, ще го оставим за другото прераждане“. Не, те трябва да работят сега, в този живот още, да свършат онази рабо-та, която им е определена. Днешната работа не трябва да се отлага за утре. Оставите ли днешни-те работи за друго прераждане, нищо няма да излезе. (11/стр.154)

…Казвате: „Ние трябва да бъдем добри“. Да, още сега можете да бъдете добри. Казвате: „Това ще остане за някое друго прераждане“. Не, още сега, в това прераждане, може да бъдете добри.

(34/лек.30:стр.24)

Не отлагайте нещата за друг живот. В днеш-ния ден, в сегашния живот са вложени условията за вашето повдигане. (52/стр.287)

Преди всичко човек не може да използва се-гашния си живот както трябва и затова, като се намери в безизходно положение, той казва: „То-зи живот не можах да постигна желанията си, но идещия живот ще ги постигна“. Той не знае, че идещия живот ще бъде пак такъв, какъвто е сега. Колкото днес може да приложи, толкова и в бъдеще ще приложи. Който иска да подобри бъдещите си условия, той трябва да внесе ня-каква промяна в съзнанието си, да измени поне малко сегашната си форма. И ако при всяка про-мяна в съзнанието си човек расте и прогресира, той ще има добри резултати, ще подобри усло-вията на бъдещия си живот.

Тъй щото човек още в този живот трябва да намери онези условия, които му са дадени за ра-бота, за да влезе в пътя, който му е определен.

(53/стр.14)

Като слушате да се говори за вяра, за Истина, вие намирате, че тези неща са дълбоки и трябва да останат за друг живот, т.е. за някое бъдещо прераждане. Който отлага днешната работа за утре, той ще отложи и утрешната си работа и по този начин ще отлага само, без да има ня-какви резултати. (53/стр.20)

Новият живот за който се говори, е живот на вътрешна пълнота. Лесно се говори за него, но мъчно се живее. Като не могат да го изразят, мнозина се обезсърчават и казват: „Като дойдем втори път на Земята, тогава ще приложим новия живот“. Да, ако не можете да го приложите в идния живот, ще го приложите в третия, в чет-въртия и т.н. С отлагане и повтаряне на нещата нищо не се постига. В резултат на това отлагане човек се натъква на вътрешно недоволство от живота. (53/стр.86)

…Човек минава пак в обикновения живот на тревоги, докато най-после животът му се свърши и той казва: „Нищо, за в бъдеще ще постигна това, което сега не можах“. Ако живеем по този начин и отлагаме нещата от един живот за друг, ние нищо няма да постигнем, няма да разрешим задачите на своя живот. (54/стр.184)

Вие казвате: „Дотегна ми нещо, не може да се поправи“. За някакво друго съществувание, друг път, като дойдете на Земята, го оставите. За другото съществувание има друга работа. Рабо-тата за туй съществувание трябва да я свършите. Ако оставите вашите дългове за друго съществу-вание, те се увеличават толкова, че няма да мо-жете да ги изплатите. (56/стр.376,377)

Сега, за пример, вие казвате: „В този живот няма да го бъде, ама в следующия живот ще тръгне“. На какво отгоре градите това? Нали всяко знание трябва да почива на нещо? Ами отгде знаете, че следующия живот ще бъдете щастлив? Някой казва: „Аз сега не можах да завърша, но оставям за следующия живот“. На какво се базира това твое предположение?

(59/лек.16:стр.15)

Условията, при които сега живеем, постоян-но ни изваждат из релсите и ние се спираме, из-губваме този вътрешен импулс и стремеж да учим, да се облагородяваме и ставаме индифе-рентни, като казваме: „Остаряхме вече, нашето се свърши, за друго прераждане ще остане“… Ти не знаеш какво ще бъде другото ти прераждане. Това е предположение. Знаеш ли точно матема-тически каква ще бъде идущата ти възможност? Сегашното положение е най-важното. От сегаш-ното положение по-важно няма… Трябва да знае-те, че следующето ви положение зависи от се-гашното. (59/лек.25:стр.17)

В един клас е позволено да се учи само една година. Сега искат да ни кажат, че в света има много прераждания, и оттам се явява кривата страна на окултизма, който казва, че като има много прераждания, то втори път като се пре-родя, тогава ще подобря живота си. Не, ти си от мързеливите ученици и природата ще те отбе-лежи с особени знаци. Ти не туряй в себе си мисълта, че много пъти ще се прераждаш. Вто-рото прераждане ще бъде за втори клас, седмо-то прераждане за седми клас. (62/стр.9,10)

Следователно в съвременния окултизъм има една опасност, когато мислим, че като се пре-родим за в бъдеще, тогава ще изправим живота си. Не, само един живот за един клас. И тъй, прави са някои, дето казват: „За първи клас един живот, за втори друг; за трети, четвърти също“. Това е нормалният вървеж на нещата.

(62/стр.10)

Така и вие в младините си казвате: „Хайде, аз ще си поправя живота, но като поостарея малко; сега нека да си почета малко философия, да си понаредя малко живота“. Редиш го, редиш го и после казваш: „Хайде в другото прераждане, тогава“. И във второто прераждане такъв ще бъ-деш. Че можеш да живееш много прераждания, то е друг въпрос, но можеш да използваш се-гашния си живот във всичката своя пълнота и да приготвиш онези условия, при които Бог мо-же да се прояви. Аз ви казах в една беседа, че ние идваме на Земята, за да се прояви съвърше-ният Божи живот в нас. (62/стр.120,121)

И тъй, дръжте в ума си идеята, че вие сте да-ровити и можете да постигнете всичко, което желаете. Кога? Още днес. Не отлагайте нещата за друг живот, за друго прераждане. Отлагането изопачава човешкия характер. (64/стр.337)

Вие казвате: „Нищо не мога да постигна, в някое друго прераждане“. В туй прераждане трябва да се постигне, да не чакаш в друго пре-раждане. Другото прераждане съвсем друга прог-рама ще има. В туй прераждане трябва да се направи нещо, което е необходимо. В туй пре-раждане да имате достатъчно светлина в ума си, да имате достатъчно топлина в сърцето си и дос-татъчно сила в тялото си. Или: да станете съ-вършени, да свържете вашата воля с Волята на Бога. (69/стр.423)

…Човек… Като се намери пред положението на човек, който нищо не е постигнал, най-после той ще каже: „Каквото днес не придобих, в друг живот ще го постигна“. Не е така. Има неща, които човек днес трябва да постигне. Те не могат да се отлагат. Програмата на днешния ден не трябва да се отлага за утре. Определено е какво трябва да се направи днес и какво утре. За пример, на някого е определено в този живот да развива чувството, с което да познава къде има злато в земята; на друг някой е определено да усилва паметта си, на трети да работи за развиване на музикалното си чувство и т.н. Кой-то не работи, той ще остане на едно място в развитието си… (71/стр.123,124)

Мнозина допущат теорията за прераждане-то и се успокояват, че ако този живот не реа-лизират желанията си, в друг живот ще ги реализират. Мислят ли така, те изпадат в заб-луждение. Програмата за сегашния живот сега трябва да се изпълни. Тя не може да се отлага за друг живот. Всеки ден, всеки час, всяка годи-на има своя програма, която трябва да се изпъл-ни на времето си. Който не я изпълни, той остава да повтаря класа, както правят мързеливите и неспособни ученици. Никой не може да влезе в Небето, ако не е изпълнил програмата на живота си правилно. (73/стр.306)

…Всеки трябва да бъде последователен в свои-те възгледи за живота особено ако тия възгледи почиват върху известни разумни закони. Само при това положение човек може да бъде щаст-лив. Който не спазва тия закони, той отлага не-щата за в бъдеще, за друга някаква еволюция, но с това отлагане той губи благоприятните усло-вия в живота. (75/стр.72)

Казвате още: „Ако в този живот не успея да постигна своите желания, тогава ще остане за друг живот“. Не разделяйте живота. Сегашният и бъдещият живот е един и същ. Животът не се дели. Следователно не отлагайте нещата за бъ-дещето. Отде знаете какви условия ще имате в бъдеще? Ако не можете да използвате сегашни-те условия, които ви се дават, как ще използвате бъдещите? Ако не можете да научите урока, който учителят днес ви е преподал, как ще нау-чите утрешния? Да отлагате нещата за бъдеще-то, това е една от опасните страни на теорията за прераждането. (79/стр.13,14)

Използвайте без никакво отлагане благата и условията, които природата ви е дала. Не отла-гайте днешната работа за утре. Мнозина отлагат работите си, като казват: „Да имаме работа и за другия живот“. Другия живот има своя програ-ма. Ти трябва да свършиш това, което е пред-видено за този живот, за да продължиш в другия. Ако днес купиш вълна и я опредеш, ще си нап-равиш дреха, с която ще се облечеш. Ако не си направиш още днес дреха, в идущия живот ще бъдеш гол. Ако в този живот напълниш хамба-рите си с жито, и в другия живот ще има какво да ядеш; ако в този живот не си орал и сял, в бъдещия живот ще търсиш трохички тук-там да си хапнеш. След всичко това ще казвате, че ус-ловията на живота са лоши. (80/стр.379)

Като не можеш да изправиш грешката си, казваш: „В друго прераждане ще я изправя“. То-ва е механическо разбиране. Трябва ли цял жи-вот да грешиш и да чакаш в другото прераж-дане да се изправиш? Започни още сега да изправяш живота си, т.е. да се прераждаш. Щом съзнаеш грешката си и започнеш да я изправяш, ти се прераждаш вече, т.е. влизаш в нова област, в нови условия на живота. Ако не изправяш грешките си, ти не се прераждаш. (88/стр.25,26)

Казвате: „Каквото не можем да направим в това прераждане, ще го направим в следното прераждане“. Не се разсъждава така. Ако днес не можеш да решиш задачите си, в бъдеще по-мъчно ще ги решиш. Тогава ще имаш по-трудни задачи. Да се преродиш, това значи да пред-приемеш една експедиция, свързана с големи разходи. Можеш ли да посрещнеш тези разхо-ди? Теорията за прераждането е индуска. В нея има нещо истинно, но много неща не са вярно предадени. Едно е вярно: каквото днес ти е да-дено да свършиш, не трябва да го отлагаш. От-ложиш ли днешната работа за утре, скъпо ще платиш. Който не реши задачите си в този жи-вот, ще остане назад. Страшно е положението на онзи, който е изостанал в развитието си. Той попада в закона на абсолютното ограничение. Днес повечето хора живеят по този закон.

(88/стр.120)

Ако дарбите в нас не могат да се развият, това се дължи на тази вътрешна хипноза. Дой-деш до известно място и кажеш: „Не му е вре-мето, нека се минат 510 години“. След този срок пак кажеш, че не му е дошло времето. И като станеш на 80 години, успокояваш се с дру-го прераждане. Но в друго прераждане пак мо-жеш да отлагаш с думите: „Както Господ е на-редил“. В Бога няма отлагане. Отлагането е човешко. Ако отложиш това, което Бог е наре-дил, ти ще страдаш. И за да не страдаш, не от-лагай това, което трябва да извършиш. Всички страдания произтичат от отлагането да прило-жиш известни добродетели. На мястото на доб-родетелта дохожда лошото разположение.

(88/стр.153)

Вие сте дошли на Земята да развивате добро-то и красивото, което е вложено във вас. Трябва ли да отлагате тая работа за друго прераждане?

(89/стр.92)

Мнозина отлагат работите си за друго ня-кое прераждане. В следното прераждане работи-те ще бъдат толкова сложни, че няма да остане време да завършите изоставените работи от се-гашния си живот. Който отлага работите си за следното прераждане, той мяза на онзи ученик от първи клас, който казва: „Сега аз няма да уча, ще отложа уроците си за догодина. Тогава добре ще изуча този материал“. Той не знае, че във втори клас ще има по-трудни уроци, за изуча-ването на които трябва да владее материала от първи клас. Такова нещо представя въпросът за следните прераждания. (92/стр.286)

Ученикът трябва да има предвид

Идейните ученици, или тия, за които говоря в широк смисъл, знаят, че всякога са ученици. И в един живот, и във втори, и в трети, и в четвърти те знаят, че всякога са били и ще бъдат ученици.

(29/стр.188)

Вие казвате: „Аз вече цяла една година съм тук, в Школата“. Хм, една година! Не една годи-на, не един живот. Може би ви трябват още един, два, три живота. (44/лек.19:стр.22)

Няма да казвате: „Ще умрем“. Не, ще минете от едно съзнание в друго и пак ще се срещнем. И тук, и там пак ще се срещнем. Не мислете, че втори път като дойдете на Земята, пак ще се трудите да ме намерите. Не, и тук, на Земята, и там горе, в духовния свят, светът е един.

(44/лек.30:стр.35)

Първото нещо: когато на един окултен уче-ник покажат книгата на миналите животи, ко-гато му покажат една тъмна страница от него-вия живот, той трябва да знае Истината, трябва да е решителен, смел и безстрашлив. Ще ти по-кажат една тъмна страница и ще ти кажат: „Туй си направил“. „Да, направих, ще го изправя.“ Ще ти покажат друга страница: „Ти това направи“. „Да, и него ще изправя.“ Ще бъдеш смел и ре-шителен, окото ти да не трепне. Всичките прес-тъпления от памтивека ще ти покажат и ти да кажеш: „Ще ги изправя“. Потрепериш ли, или се помолиш на когото и да е свършено е. Не, смело, решително ще признаеш: „Да, аз го нап-равих, но сега аз ще изправя всичко“. Туй е задачата на окултния ученик! (44/лек.22:стр.14)

Има много от вас, които казват: „Е, за в бъ-деще; в този живот не мога да се уча, но в другия живот ще уча“. Може, но ученикът трябва сега да разреши въпроса. (59/лек.13:стр.26)

Причината на човешкото падане, причината на греховете се обуславя от едно много малко престъпление. …Ако един ученик, който е бил на Небето, при всичкото свое щастие и блаженст-во, му се даде заповед да слезе на Земята да по-мага на човечеството и той се сепне, в това си сепване той пропада. И след туй във всичките си съществувания той ще води един порочен жи-вот.

(62/стр.455,456)

Всеки ученик, който не спази един от вечни-те закони, които съществуват, той създава мъче-нието. Обаче този ученик или съзнателно, или не-съзнателно отхвърля факта, че е направил грешка, и върви в живота от едно прераждане във второ и трето, а законът на мъчението постоянно си действа. Този закон действа тъй, както една река си пробива път и взима ново направление от то-ва, което е имала по-рано. Следователно аз на-ричам мъчението метод, или начин, за изправ-ление на човешкия живот. (67/стр.12)

В училище идете тук да кажете какво сте научили. Не е важно какво сте научили, но как-во има да учите. Вие казвате: „Ние много сме научили“. Това нищо не значи… Туй, наученото, трябва да го отхвърлите, понеже то няма да ви служи за в бъдеще. За пример, че в един живот вие сте били най-големият и силен човек пижо-лист, борец, като Дан Колов, но като дойдете в една епоха, когато хората не се борят, защо ви е това? За какво ще употребите вашето борене?

(69/стр.386)

…Като ученици, вие трябва да се интересувате от неща, които ще ви ползват още днес. Някои искат да знаят какво ще бъдат в следното пре-раждане. Това знание не ви е потребно днес.

(70/стр.90)

Какви сте като ученици, това не се определя от школите на Земята, но от Небесната Школа, която държи сметка за всичко. Като отворите главната книга на Небесната Школа, там е писа-но за всеки ученик кога за пръв път е постъпил в Школата, кои са били тогава родителите му, как е вървял в училището по успех и поведение и как е завършил. Ако ученикът е преживял не-що силно, което не е могъл да разреши, и поради това напуснал Школата и то е отбелязано. И ако след няколко прераждания пак постъпи в Школата и това се отбелязва. (91/стр.192,193)

Някои от вас доколко може да оцелеете във вашите убеждения? Да кажем, в този живот има-те известни убеждения. В следния същите ли убеждения ще ги имате, които сега имате? Или в две, или в три прераждания? Вие като идете в другия свят, тия убеждения, които сега имате, ще продължат или ще кажете: „То е празна ра-бота. Не трябваше да се занимаваме с това уче-ние, трябваше да вземем някое друго учение.“? Защото заблужденията в другия свят са още по-големи. (21/стр.242)

…Възрастният трябва да стане като малкото дете и да започне да учи, неговият ум и неговото сърце трябва да започнат наново. Затуй хората се раждат. А ние няма да идваме пак да се пре-въплътяваме отново. То е един тежък закон! Кар-мически закон! Ще те приспят, после ще те про-будят наново. То е дълъг процес! А тъй, в един живот ти да си събуден, съзнанието ти да е буд-но. И сега Окултната Школа има за цел да нау-чи ученика да има будно съзнание. Някои от вас ще опитате смъртта и като дойде тя, да може да минете от този живот в другия с будно съз-нание. (44/лек.13:стр.7)

Тъй щото учениците на Окултната Школа трябва да знаят, че сега е последното им прераж-дане. За тях ще започне един нов етап, затова трябва да бъдете сериозни с живота си.

(59/лек.5:стр.29)

Прераждането

не разрешава въпросите

Съвременните хора работят, трудят се, учат, знания придобиват, богатство и сила придоби-ват, но едно нямат Любовта, която ражда жи-вота. И в края на краищата всичко, което са при-добили, изчезва и те заминават за онзи свят, като казват: „Нищо, пак ще се преродим!“. И наисти-на пак дохождат на Земята, пак същата задача решават. Дойде смъртта, отнесе ги на онзи свят и задачата остава неразрешена. Хиляди години ве-че, откак хората се раждат и прераждат, но въп-росите на живота остават все неизяснени. Пре-раждането изяснява въпросите, но не ги разре~ шава. (54/стр.10)

Всеки да се обърне към Бога с молба да му се помогне да служи на Божията Любов толкова, колкото е служил и на човешката. Какво е при-добил, като е служил на човешката любов? Колко пъти се е раждал и умирал, колко пъти се е пре-раждал и в края на краищата е свършвал с разо-чарование. (28/стр.150,151)

Смисълът на живота се заключава в служене на доброто. Ако не служите на доброто, вие ще изгубите и здравето, и силата, и знанието си. И сто пъти да се прераждате, в края на краищата ще останете такива, каквито сте днес. Ще става-те и ще лягате, без да придобивате нещо същес-твено в живота си. (53/стр.120)

Вие трябва да благодарите, че всичките не-щастия в живота са Божествената ръка, която ви хваща в момента, когато разваляте нещо. Вие трябва да се радвате за това! Трябва да разбирате великата вътрешна философия на живота. Не разбирате ли това, вие ще вървите по една нак-лонена плоскост. Страданията ще идват и ще си заминават. После ще идвате хиляди пъти на Зе-мята, но това няма да ви ползва. (59/лек.34:стр.19)

…Подреждайте мислите, чувствата и постъп-ките си… Подреждането иде с изправяне на не-достатъците и кривите прояви. Започнете тази работа още днес, без да очаквате да дойдат хора отвън да ви проповядват или да отидете на онзи свят там да се изправите. Много пъти човек е ходил на онзи свят и се връщал, без да се изправи. Той даже е забравил и това, което е знаел. Ако човек само ходи на онзи свят и се връща от там, без да помни това, което е учил, каква култура ще носи със себе си? (35/стр.206,207)

Ние оставаме с незавършени процеси… Но-сим своята Божествена мисъл, носим своето Бо-жествено желание, носим своята Божествена пос-тъпка въпросът не се разрешава. Тогава оставаме с една фикция за бъдещето, че в едно друго съ-ществувание ще се преродим, и мислим, че тога-ва ще се уредят нещата ни. (57/стр.69,70)

Ако мислите и чувствата ни са временни, с какво ще отидем на Небето? Само за ядене и пиене ли ще мислим? Христос казва, че трябва да пренесем всичкото си богатство на Небето. Затова е казано: „Събирайте богатства и съкро-вища за Небето“. Някой яде и пие, без да събира съкровища за Небето, и казва: „Небето е ми-лостиво“. Милостиво е Небето, но може да те приеме като гост само за няколко дена. После то ще ти подпише паспорта и ще те изпрати отново на Земята. На Небето гостите стоят са-мо три дена, т.е. три хиляди години. Те лесно минават. След това, като слезеш на Земята, пак ще бъдеш нещастен. С това въпросът не се раз-решава, пак ще плащаш дълговете си. Поне ще ги отложа. Отлагането на дълговете не оз-начава разрешаване на задачата. (38/стр.45)

Ти не може да живееш по Бога един отличен живот, ако си едно шише и имаш едно кило вода, и с нея не може да бъдеш полезен на дру-гите… За да бъдеш добър човек, трябва да бъдеш един извор… Някой път казват, че има прераж-дане. Прераждането не е нищо друго освен оти-ване при Бога, баща ни и майка ни да ни дадат нещо в шишето. Туй не разрешава въпроса. Да се раждате, значи да се съединим с Бога, да ста-нем едно в съзнанието с Него и да Му служим.

(49/стр.270)

...След като умрете пак се прераждате, пос-ле пак умирате, втори път, трети път и прочее. Но има едно друго умиране, та след като умреш, няма да умираш втори път. Христос не може да умре втори път. Веднъж ще умреш! А пък по този начин, както умирате, може да умирате мно-го пъти. А пък ако умирате по начин, по който Христос умря, ще умрете само веднъж. Втори път не може да умрете. Има една смърт, от която човек минава от смърт към живот. А пък сега минават от смърт в живот, после пак в смърт, пак в живот и т.н. …Човек трябва да над-могне смъртта със своята воля, със своите чувства и със своя ум. Сега от вас се изисква геройство. Геройство се изисква, както прояви Христос. Вя-рата Му и Любовта Му към Бога не се поколе-баха. (49/стр.104)

Преди години отидох в Рилския манастир. Като разгледах всички забележителности, заве-доха ме в една стая да видя черепите на някои калугери, живели в тоя манастир. Аз се заин-тересувах да ги прегледам, защото мога да чета по тях. Прегледах ги и поисках да ми дадат една свещ. Като осветих всичките черепи, дойдох до последния. Едва поставих свещта в черепа и тя изгасна. Мислено се обърнах към духа на оня, чийто беше черепът, и му казах: Приятелю, не се безпокой. Каквото прочета, ще задържа за себе си, на никого няма да кажа какво съм про-чел. Ти живя преди много години на Земята, но и до днес още се страхуваш да не разберат какъв е бил миналият ти живот. Не се страхувай, но изправи живота си, защото, като дойдеш следния път на Земята, няма да бъдеш по-добре, откол-кото си бил в миналото. (55/стр.106)

И понеже нямате още същинското знание, вие се обезсърчавате и казвате: „Няма какво да се учи“. Не, много още има да се учи. Ти още не си намерил пътя, по който трябва да се учи. Ти можеш да прекараш един живот, втори, трети, четвърти, но това нищо няма да ти предаде.

(56/стр.404)

Първото условие, за да влезете в Небето, е да търпите всички. Казва се, че „всинца ще се изме-ним“. Ако не се измените, и след 10 000, и след повече години да дойдете, пак същото разполо-жение ще имате… Времето само по себе си не лекува нещата; времето лекува само дотолкова, доколкото в сегашния момент ние правим уси-лия да ги изменим. (67/стр.46)

Докато се ражда и умира, човек не може да знае бъдещия си живот. Раждането подразбира цаняване на човека за слуга при някой господар, а умирането уволняването му. Какво придоби-ва човек с постоянното цанене и уволняване? То е все едно да се ражда и умира. Като се отегчи от живота, човек иска да умре. Щом му доми-лее животът, пак се ражда. Да се раждаш от уми-ление за живота и да умираш от отегчаване от живота, това не е никакво разрешаване на въп-росите. (82/стр.68,69)

Младият остарява, защото не е разбрал сми-съла на живота. Старият умира и пак се ражда, защото не е разбрал смисъла на живота. Като уми-ра, старият ще се прероди и млад ще стане. Като млад, ще иска да се ожени. Щом остарее, ще иска да умре. Едно колело в движение: раждане, умиране; пак раждане, пак умиране. Какъв е краят на това нещо? Краят е младият да не се жени и старият да не умира. Когато дойде до това положение, човек влиза в епохата на новия живот. (85/стр.75)

VI. ПРЕРАЖДАНЕТО –

ЗАКОН НА ОГРАНИЧЕНИЕТО

Защо човек е влязъл

в ограничението на прераждането?

Ако първите хора, които бяха в райската гра-дина, знаеха какъв е Божият закон, какъв морал се изисква, те не биха сгрешили. Те сгрешиха, понеже не разбраха Божия закон и гледаха на жи-вота детински. Адам много пъти се е прераждал на Земята и ще продължава да се преражда, до-като разбере, научи и приложи Божия закон.

(91/стр.6,7)

И тъй, когато се говори за Любовта, за Бога, това подразбира възвишен, а не обикновен жи-вот. Който не е намерил Бога и не е разбрал Лю-бовта, той не може да разбере и живота. В такъв случай той е осъден на раждания и прераждания, докато един ден дойде до положение да разбере Любовта и познае Бога. (12/стр.163)

Само кроткият, който носи светлината на живота, ще наследи Земята. Той ще бъде гос-подар, вечно ще живее на Земята. Онези хора, които нямат светлина в себе си, които не са кротки, те ще се намират под закона на пре-раждането, ще идват на Земята, ще заминават от Земята, отново ще се връщат и т.н. (12/стр.126)

Що е спасение? То е светлият живот на ред и порядък, но излезем ли от него, ще бъдем при-нудени вече не Господ да ни спасява, а хората. Тогава няма да се раждаме от Бога, а като гре-шим много, ще бъдем заставени да се прераж-даме в плът и кръв. Ще обикаляте тогава около някоя жена или мъж, ще ги молите тогава да ви спасят да ви създадат ново тяло, но това ще бъде само предговор на спасението. (3/стр.71)

Докато служи на злото, човек живее в закона на раждането и прераждането. Откаже ли се от този закон, той служи на доброто и влиза вече в закона на вселяването. (6/стр.55,56)

Ще ви върнат отново на Земята

Ако на Земята не се научите да работите…, на Небето никога няма да се научите. Ако оти-дете неподготвен на Небето, веднага ще ви вър-нат на Земята. Това е закон на прераждането.

(52/стр.352)

Хората не могат да водят един правилен, ре-довен живот между съществата на Невидимия свят, затова ги връщат обратно на Земята.

(18/стр.215,216)

А сега всички очаквате ангели да ви посрещ-нат на онзи свят: с букети в ръце, с каляски, с музика, с бели дрехи облечени. Хубави са тези работи. В онзи свят има и гитари, и бели дрехи, но като ти дадат гитара и не можеш да свириш, веднага ще те изпъдят от рая. Само един фалшив тон решава съдбата ти: гитарата остава на Не-бето, а ти слизаш на Земята. Ако ти дадат перо в ръката и напишеш нещо неправилно, перото остава в рая, а ти слизаш на Земята. Това е фи-гуративно казано. Следователно, ако отидеш в онзи свят и направиш най-малката грешка, из-пъждат те навън. Нещата остават там, а ти се връщаш на Земята. (15/стр.40,41)

…Ако Истината не върви пред тебе, то царс-ките врата ще бъдат затворени и с всичките твои дрипели ще те върнат да се прераждаш. Колкото пъти искаш, можеш да се прераждаш на Земята. Прераждането не е едно благо за мене. Пре-раждането е само едно условие, то не дава сми-съла на нещата. Но веднъж като се роди Исти-ната в тебе, като излезне от твоята душа и върви пред тебе, ти ще влезнеш в рая. (22/стр.296)

И каквото тук придобиете, каквито сте тук, такива ще бъдете и горе. Ако тук обичате да уму-вате, и на онзи свят ще бъдете същите. Като оти-дете там, ще видят, че сте много закъсали, и пак ще ви пратят на Земята. (23/стр.273)

Ако сте готови за Небето, там ще ви задър-жат. Ако не сте готови, ще ви дадат ново тяло и ще ви изпратят на Земята, там да учите и рабо-тите. Този процес наричаме съдба. (52/стр.83)

Как ще ни посрещнат на онзи свят? Ще ви запитат готови ли сте да живеете без лъжа, без кражба, без насилие. Който е готов, добре ще го приемат; който не е готов, ще го върнат на Зе-мята като последен сиромах да научи уроците си, т.е. да изправи погрешките си. (52/стр.381)

Вие всички се постарайте да станете членове в Царството Божие. В Царството Божие никой не може да влезе, който не е гласувал за неговото идване на Земята. Умреш, идеш там, питат те: „Гласувал ли си за Царството Божие?“. „Не.“ Вър-нат те наново на Земята. Трябва да се гласува за идването на Царството Божие на Земята, всич-ките хора трябва да имат идеал да живеят добре в света. (57/стр.90,91)

…Сега заминаването за онзи свят е голяма мъчнотия. Защо? Защото хората имат връзки. Като отидете с тия връзки в другия свят, няма да мине много време и вие пак ще се върнете в този свят. Ще престоите там 4050 години и от онзи свят ще ви кажат: „Хайде сега на Земята! Тук нямате работа“… Ще дойдат при вас трима ангели, не от много големите, ще ви вземат на ръце, ще ви донесат около Земята, ще ви прис-пят, като прекарат няколко пъти ръцете си над вас. След това ще ви прекарат през една вода. Минете ли я, всичко ще забравите. Като ви до-ведат до Земята, ще намерят вратата, ще дойдат при майка ви, която ви чака, и ще се върнат назад. След девет месеца ще се явите на този свят. (59/лек.23:стр.17)

…По същия начин постъпват и в Невидимия свят. Видят ли, че пристига такъв син, който нищо не е учил, веднага го изпращат назад. Там не държат недоволни, мърморковци. Успее ли някой мърморко да се промъкне там незакон-но, веднага го намират, дават му билет и с екс-прес го пращат на Земята да учи. (68/стр.302)

Вие имате такива погрешни възгледи за жи-вота, че с такива възгледи, които държите, успех няма да имате и ще страдате през целия си жи-вот. Като отидете и на онзи свят, ще ви върнат назад и ще кажат: „С такива възгледи не прие-маме“. Вие мислите, че като отидете в онзи свят, ще останете там. Като отидете там, ще ви турят на работа. Три дена като седите на онзи свят, ще кажат:

Откъде идеш?

От България.

Как се казва баща Ви? Кое е семейството Ви?

Ще ви турят на изпитание и пак ще ви пра-тят в България. (69/стр.101)

…Докато човек мисли, че като християнин, будист или мохамеданин ще влезе направо в Небето и ще заеме първо място, той е на крив път. Има ли такава мисъл в главата си, веднага ще го върнат назад, ще му кажат, че има още много да учи. Ако не знае да пее както трябва, пак ще го върнат на Земята. (70/стр.15)

Какво ще правите, ако отидете на Небето: ще свирите или ще слушате? Ако искате да слу-шате, ще ви допуснат, но след концерта ще ви изпитат да видят какво сте разбрали. Ако се ока-же, че нищо не сте разбрали, веднага ще ви вър-нат на Земята. Там не приемат хора, които не разбират музика. (70/стр.258)

Не ме оценяват.

Когато заминеш за другия свят, тогава ще те оценят. Изпитната комисия е в другия свят, а не на Земята. Земята е място за преподаване на уроци и учене, а Невидимият свят място за изпитване. Там дават преценка за всеки човек дали е трудолюбив, или не. Който не е готов за този изпит, той получава свободен билет да се върне на Земята, да почне отново да се учи.

(72/стр.166)

Един ден вие ще идете в Невидимия свят, ще направите изложение на картините, които сте нарисували тук, да видят какво сте направили. Всеки човек, който иде в Невидимия свят, тряб-ва да направи едно изложение. Реалното ще за-несеш със себе си. Писанието казва, че добрите дела на човека ходят пред него. Като идете в оня свят, ще направите едно изложение от онова, което сте мислили, каквото сте чувствали, как-вото сте направили. Небесните жители, като дойдат, ще се произнесат да останеш ли в Не-видимия свят, или да те върнат тук да работиш на Земята. (74/стр.136)

Между дължината и широчината на лицето трябва да има известно отношение. От това за-виси и големината на ушите. И на Земята ще се измервате, но и на Небето. Казано е в Писание-то: „Претеглен си“. За да влезете в Царството Божие, ще ви измерват разумни, възвишени съ-щества. Ако отговаряте на техните изисквания, тогава ще ви пуснат в Царството Божие. Ако не отговаряте на мерките им, ще ви върнат на Зе-мята, дето ще се раждате и прераждате, докато постигнете това, което се изисква от вас.

(86/стр.318)

Вие знаете, че стомахът, черният дроб имат отношение към храносмилането, и нищо повече. Обаче те имат отношение и към другите тела на човека. И дробовете не са само за дишане. Те имат и други функции.

Като отидем на другия свят, там ще научим всичко.

Кой ще ви учи там? Това са елементарни работи, които трябва да изучавате на Земята. На онзи свят ще изучавате други неща. Ако не знае-те елементарните работи, ще ви върнат отново на Земята. (88/стр.192)

Не отлагайте изпитите си за онзи свят. Тук трябва да ги издържите. Ако не ги издържите и отидете на онзи свят, веднага ще ви върнат на-зад. На онзи свят не е позволено да се правят погрешки. Който направи една погрешка, връ-щат го на Земята да я изправи. Престане ли да прави погрешки, човек може да остане там.

(80/стр.336)

Ако на Земята сте вързани, и на Небето, ка-то отидете, пак ще бъдете вързани. И тогава ще ви върнат отново на Земята. (23/стр.627)

Ще се раждат и прераждат

И тебе, човека, след 120 години най-много ще те хванат, ще ти оголят костите, ще ти вземат каквото си спечелил и ще кажат: „Хайде, иди сега да работиш!“. Ще дойдеш отново на Земята, но след време пак ще те оберат, ще оставят са-мо костите ти и ще ти кажат пак да дойдеш да работиш. Ще печелиш, ще те обират край няма тая история. (28/стр.240,241)

И всеки от вас, като умре, или ще възкръсне, или ще остане на Земята да се ражда и преражда.

(34/лек.31:стр.28)

Белите косми, белите бради, прегърбването показват, че Земята се движи. От работата, която Земята извършва, остаряваме и ние… Тия час-тици, от които е направено нашето тяло, са от Земята, следователно те са взели участие в туй движение и те са остарели, не ние. Следовател-но, като остареят, казват: „Господарю, освободи ни. За тебе 306070 години колко работа свър-шихме. Искаме да си отидем в дома“. Искат да те напуснат… И най-после те си отиват на Зе-мята, и най-после умират. Казвам: Ни най-малко не са умрели, те си отиват при своите и ти си отиваш при своите. Те отиват надолу, ти отиваш нагоре. Онези ще отидат надолу, пък ти, човекът Божественото отива нагоре. Ако твоята душа може да отиде нагоре, ти си живял добре. Ако твоята душа иде с тях заедно надолу, тогава работата е малко мъчителна. Тогава започва но-ва еволюция, туй, което наричат прераждане. (25/стр.161,162)

Казват: „Знаеш ли какво нещо е преражда-нето?“. Аз съм срещал много пъти хора, които ми казват: „Знаеш ли какво нещо е преражда-нето?“. Много пъти ще дойдеш да се въплътиш и никога не си се качил горе. (25/стр.162)

Докато хората имат криви разбирания за жи-вота, те ще живеят по стария начин: ще се раж-дат и ще умират, пак ще се раждат и ще умират, но нищо ново няма да придобият. Това не е жи-вот. (54/стр.56)

Искате ли да живеете по човешки и да се оси-гурявате, вие ще имате само разочарования, мъч-нотии и страдания: раждания, умирания, прераж-дания и т.н. Искате ли да излезете от човешкия живот, вие трябва да учите. (64/стр.243)

Божественото начало в човека постоянно го освобождава от ограниченията на старото, но не се минава много време, той пак хваща стария път. После пак дойдат Божествените юзди, пак го поставят в правия път. Кои са Божествените юзди? Това са постоянните страдания, раждания, смърт, прераждания. Главата на човека е побе-ляла от раждания и прераждания. (79/стр.96)

Старият умира. Защо? Защото не е до-волен от живота си. След време пак се ражда на Земята. Защо? Не е попаднал на това мяс-то, което е търсил. И на онзи свят не е доволен. На Земята не е намерил ключа на живота, но и в другия свят не може да го намери. (85/стр.75)

Който се свързва с Бога по права линия, той може да разполага с онова, което Бог съдържа в Себе Си. Който няма тази връзка, той ще бъде обикновен човек: ще се ражда и умира,… във всичко ще се превръща, но от него нищо няма да излезе. (91/стр.66)

Ако умреш, значи, ти си употребил методите на обикновения човек, вследствие на което мно-го пъти ще се раждаш и прераждаш. (10/стр.331)

Ангелите имат само една дреха на гърба си, но постоянно я чистят. Щом се яви едно малко петно, те… пущат тока на Любовта и дрехата веднага светне. Правете и вие като тях. Чистете дрехата си с тока на Любовта. Който не знае да чисти дрехата си, постоянно ще се съблича и облича. Събличането е смърт, обличането раж-дане. Това наричаме прераждане. (14/стр.180)

Колцина от вас разбирате какво означава да се роди човек от вода и Дух? Най-после, като раз-съждавате философски, казвате: „Животът е та-къв, условията са такива… като се преродим… като умрем… друг път…“. Втори път се преродите, пак кажете същото. Три пъти, четири пъти, нес-кончаемо пъти ще се прераждате и все ще дой-дете някога да разрешите този въпрос, какво трябва да се прави. Не че няма разрешение, има разрешение. (21/стр.125)

Вие носите

погрешките на миналото

Сега аз ви говоря на ваш език. И ви говоря не за вашите сегашни погрешки, но говоря за миналото. Вие носите погрешките на миналото. Може би от ред съществувания, да не се спирам на подробности. Онова, което сега ви се казва, то е резултат на миналото. Трябва да знаете как да се справите с вашето минало. Сега е ликви-диране с една карма; не изкупване, а ликвиди-ране. Същевременно трябва да се ликвидира с един дълг. Да се вземе един нов път. (49/стр.13)

Аз гледам малките деца. Майката казва: „От-къде му е дошло на ума да лъже?“… Според за-кона на прераждането, това същество е живяло и преди, то и в други животи се е учило да лъже, сега няма да му е за пръв път. Това твърдят окул-тистите. (5/стр.97)

Ти няма да живееш само един път на Земя-та много животи те очакват. Като знаете това, не затваряйте очите си за своите погрешки, но ги изправяйте. (16/стр.203)

И тъй, приложете правилото: всеки ден да се изповядвате пред себе си и веднага след това да пристъпите към изправяне на своите погрешки. Ще кажете, че лесно се говори, но мъчно се при-лага. Ако това не можете да направите, как бих-те понесли грешките на своето далечно минало?

(17/стр.140)

Колкото и както да се стремите, съдбата ще ви посети със своята пръчица. Какъвто и да е стремежът ви, преди всичко вие трябва да изп-равите погрешките на своя минал живот. Мина-лият ви живот се изявява в сегашния. Страда-нията, нещастията, неприятностите, които сега ви се случват, се дължат на миналия ви живот. Те са резултат на погрешки, правени в минало-то. (17/стр.305)

Трябва да знаете при това, че непременно ще минете през своя минал живот и ще платите за всички свои погрешки. (17/стр.306)

Днес всички хора плащат за миналото си. Някой иска да знае дали в миналото си е бил цар. Бил е цар, но не е могъл да управлява и за-това главата му днес е побеляла. Всички хора трябва да работят съзнателно върху себе си, да изправят погрешките на своето минало.

(77/стр.274)

Законът на кармата

…В света съществуват два порядъка: един Бо-жествен порядък на щастието и другият е чо-вешки порядък. Всички нещастия произтичат от човешкия порядък. Туй нещо хората го на-ричат карма, прераждане. Прераждането е за-кон за изменение на човешкия порядък в света в Божествен порядък. (26/стр.85)

Когато говорим за кармата, ние подразбира-ме времето, събрано не само от един, но от мно-го животи. При кармата имаме положения, ка-то че Невидимият свят е събрал времето в бутилка.

(92/стр.193)

Кармата носи времето от миналото. Тя дър-жи човека отговорен за делата му отпреди чети-ри-пет поколения насам. Като направи човек някакъв грях или някакво престъпление, карма-та дебне да го улови. В който живот го хване, тя го заставя да плати. (92/стр.193,194)

Прераждането не е едно учение, написано от Бога. Прераждане има, защото хората са зас-тавени да се прераждат. Онзи търговец, който има падежи на полиците си, той ще се прероди, инак ще го турят в затвора. Индусите наричат това карма. (19/стр.68)

Кармата, туй са все отрицателни величини, които човек е извършил в миналия живот. Бил си господар, измъчвал си твоите слуги. Сега тия слуги, като те намерят, те измъчват. (25/стр.314)

…Той ще жъне още плодове на кармата си от хиляди години. Що е карма? Пос-ледствие от всички лоши плодове, които сам си посадил в миналото. (39/стр.182)

Обясняват с кармата, че в миналия живот ти си направил добро някому и сега ти се изплащат. Или ти имаш да даваш; според кармическия за-кон, не можеш да се освободиш от този дълг. Трябва да го платиш. Ако не можеш и този жи-вот да го платиш, друг живот с лихви ще го пла-тиш. Мнозина гледат така да мине. Нищо не може да мине така. (58/стр.218)

Туй, което трябва да стане, е определено. То-ва не е ограничение на волята ви, защото всяко нещо става по закона на кармата. Идва един бе-ден, който не ви познава, и ви иска хиляда лева назаем. Този човек в едно минало съществувание ви е приел в дома си, дал ви е 10 000 лева назаем, но вие сте задържали парите, офейкали сте и не сте му ги върнали. Минават хиляда години, той идва да ви ги иска. Ако се пресметнат с лихвите, колко трябва да платите? Той ви иска 1000 лева, а вие казвате: „Не признавам“. Не, вие трябва да го повикате, да му кажете: „Аз Ви дължа още 10 000 лева. Ще си изплатя дълга“. Не ги ли из-платите доброволно, той ще дойде веднъж, два пъти, десет пъти, докато му върнете парите. Каква е вашата философия? Вие казвате: „Ако речем тъй да даваме, къде ще му иде краят?“. Трябва да знаете обаче, че при вас ще дойдат да искат пари само онези, които имат да вземат от вас, и то ни повече, ни по-малко. (59/лек.23:стр.19)

Всички хора не разбират еднакво Свещените книги. Това зависи от много обстоятелства: от устройството на човешкото тяло от неговия мозък, от някои наследени черти на родителите, както и от закона на прераждането, или от закона на кармата. (61/стр.3)

Вие страдате по единствената причина, че не сте свършили ония работи, които са ви дадени още в миналото. Цялата човешка карма не е ни-що друго освен сбор от недовършени работи. В този живот човек трябва да ликвидира със своя-та карма. (64/стр.134)

Що се отнася до съществата, които следят кармата на човека, те не се интересуват от ва-шия анализ. Те сами следят всички ваши външни и вътрешни прояви и отбелязват, пишат сегаш-ния и бъдещия ви живот. Сегашният и миналият ви живот определят вашия бъдещ живот. Тия същества са много строги. Те не пропущат нищо от вашия живот. Те изваждат лентата на мина-лите ви животи, развиват я и в най-малки под-робности преглеждат формите, през които сте минали. Те следят вашите прояви и определят условията на бъдещия ви живот. (9/стр.148)

…Ще признаеш всички свои погрешки и гре-хове, ще се изповядаш и така ще ликвидираш с кармата си. Ако днес не искаш да ликвидираш, утре, в бъдещия живот, ще сториш това. За предпочитане е обаче още днес да ликвидираш. По-добре днес, отколкото утре. По-добре сами да се съдите, сами да изправите погрешката си, отколкото други да ви съдят и да изправят пог-решката ви. (9/стр.148)

Прераждането, като условие за ликвидиране на кармата, има отношение към обикновения човек, който свършва работата си за 2 400 го-дини; обаче, като се съберат усилията на талан-тливия, гениалния и светията на едно място, те могат да свършат същата работа за един ден.

(10/стр.326)

Щом е дошъл на Земята, човек трябва да ра-боти правилно, да ликвидира с кармата си още в този живот, да не става нужда пак да се пре-ражда. Да се преражда човек, това значи да жи-вее в закона на кармата. (17/стр.78)

Сега става развързване на кармата. Човек трябва да се върне в своето минало, да дойде до онзи живот, дето се е отклонил от правия път, да коригира грешките си и да продължи живота си. (17/стр.306)

Вие имате една цяла кармическа пирамида, нали? …Тази пирамида се е образувала от ред без-закония, от ред беззаконни постъпки. Вие сте я съградили, да кажем, преди 34000 години… Най-първо вие скъсахте своята връзка с Бога и след това образувахте тази пирамида. С това скъс-ване се започва греховен живот, лъжлив живот… И сега по същия начин, както скъсахте връзката, така и ще се свържете с Бога. Ще започнете об-ратното, ще започнете събарянето на тази пира-мида… Тя се е образувала без Бога, а ще се събори чрез Бога… Но ако речете вие сами да съборите тази пирамида, трябват ви 45678000 го-дини, и то знаете ли какви усилия? Затова Пи-санието казва: „Ние ще викаме Силния, Великия в сила и мощ и Мъдрия в Знание, Истина и Лю-бов да дойде да ни помогне…“. (59/лек.4:стр.11,12,13,14,15)

Изплащане на дълговете

…Хората са се наплашили от живота и не ис-кат да живеят. Като чуват, че има прераждане, още повече се плашат. От кое прераждане се пла-шат? Има два вида прераждане: естествено, ко-гато духът се преражда, преминава във все по-високи състояния на съзнанието; и изкуствено, когато духът минава през една форма в друга, за да изплаща дълговете си. (71/стр.358)

Защо някои хора не приемат прераждането? Защото те не искат да изплащат дълговете си или, най-малкото, не искат да ги признаят. Когато човек дойде на Земята и признае прераждане-то, той трябва да се заеме с изплащане на всич-ките си дългове, които е направил в миналото.

(1/стр.42)

Като се роди, ще го кръстят с някакво име и ще му кажат: „Слушай, ти си Иван еди-кой си, който имаш от миналото дългове, дето си ял и пил. Сега трябва да ги изплатиш“. Днес много хора идват на Земята инкогнито и казват: „Аз не съм онзи Иван, на когото приписват тези дъл-гове“. Да, ти не си старият Иван със старите дре-хи, но си същият онзи Иван със старите дела, със същия ум, със същото сърце и със същата воля. Аз пък в твоето лице познавам именно онзи Иван, който обичаше да си похапва и по-пийва. Ти обичаш ли да си похапваш и попий-ваш? Обичам. Значи, ти си същият Иван, когото аз познавам. Днес си се преродил на Зе-мята да си изплатиш старите дългове и да се нау-чиш да живееш правилно нови дългове да не правиш. Следователно, когато човек не приема прераждането, той прави това, защото интере-сите му го диктуват. (1/стр.42)

Докога човек ще идва на Земята и ще се връща? Докато изплати дълговете си. Щом из-плати дълговете си, дали ще бъде на Земята, или в другия свят, човек ще живее по-добре, откол-кото е живял с дълговете си. (12/стр.30)

Защо човек иска да умре? Всички хора, които искат да умрат, то е затова, защото имат жела-ние да ликвидират със старите си дългове. И дейс-твително те забравят дълговете си, като умрат, но законът е такъв, че след като дойдат втори път на Земята, пак ги хващат. А дали приемате пре-раждането, или не, това за природата нищо не значи. (33/лек.8:стр.10)

…Като ги сполетят нещастия, питат се защо Бог ги допуща. Те не подозират, че нещастията са резултат на миналия им живот. Чрез стра-данията си те трябва да изплатят дълговете на своето минало. (52/стр.393,394)

Лошите условия

След като се блъскат нашите глави, като пос-традаме едно прераждане, второ, няма да остане човешка глава, която да не разбере Божия закон.

(26/стр.75)

По закона на прераждането всеки човек тряб-ва наново да се роди и да носи всичките страда-ния. (22/стр.394)

Като става въпрос за греховете на хората, ние се натъкваме на въпроса за прераждането. Ня-кои хора вярват в прераждането, а други не вяр-ват. Когато хората се запитват защо страдат, ние им отговаряме по два начина. На онези, които вярват в прераждането, казваме, че страданията им не са нищо друго освен последствия на онези грехове и престъпления, които са вършили в ми-налото. На онези, които не вярват в преражда-нето, казваме, че страданията им са последст-вия от греховете на техните деди и прадеди.

(12/стр.106)

Сега, като гледам, всички вие имате един над-пис, надписът на някои е на гърбовете: „Голям нещастник, 5 пари нямам“. Гледам, на гърба на някого 3 дена не е ял. Гледам, на друг не може да търпи, много сприхав, кибритлия. То са надписи, казва: „Да не буташ, кибритлия съм. Ако цъкнеш, запалвам се“. Всичките тия надписи, които са написани от всички прераждания на чо-века, човек трябва да ги снеме от себе си, тъй как-то змията снема кожата си. (45/стр.119)

Трябва да разбирате живота, който го носи-те. Имате толкова утайки от вашите минали съ-ществувания, че като дойдеш, трябва да знаеш как да се освободиш от твоя ум, от твоите чувс-тва в ежедневния живот. Ако не знаеш как да се освободиш, ти не можеш да бъдеш щастлив.

(45/стр.336)

Ще дойдеш втори път на Земята със същото съзнание да направиш същите грешки. Значи, ако си женена и мъжът ти те бие по няколко пъти на ден, като се преродиш отново на Земя-та, пак да се ожениш и пак мъжът ти да те бие. Благодарим за такова прераждане! Прераждане-то има съвсем друго значение. Питате, като се преродите, дали ще се познавате. Да се познавате като стражари, съдии, бакали, познаване ли е това? (15/стр.70)

…И най-богатият човек, като поживее някол-ко години в ада, започва да обеднява и страдалец става. Като ги оберат там, гледат по някакъв на-чин да ги изпратят на Земята. За тази цел съ-ществуват специални комисии, които гледат да оплитат хората на Земята, заставят ги да се же-нят, за да се преродят чрез тях сиромасите от ада. Те идват на Земята да забогатеят отново. Си-ромасите, които идат от ада, са опасни хора да ви пази Господ от тях! Те са били някога бо-гати, но днес по-лоши хора от тях няма.

(39/стр.257)

Вие сте само гости на Земята. Онези, които управляват Земята, току ви изпъждат. Щом сгре-шите нещо, те веднага ви интернират. Що е смъртта? Интерниране. Щом видят, че сте без-надеждни, те веднага ви интернират. Не само светските хора ги интернират, но и набожните. Като се намерят в това положение, набожните хора се успокояват с думите: „От тук само при Господа може да се отиде“. Прави са, че само при Господа може да се отиде, но как? Като ста-нете като малките деца. Ако не станете като малките деца, не може да се влезе в Царството Божие. Много вярна е тази идея. Щом е вярна идеята, той е отишъл при Господа. Щом не е при Господа, той е интерниран; чака да се молят за него, да дадат заявление да го приемат. И то-гава казват за него: „Да се прероди“. Всеки, който очаква на своите роднини да се прероди между тях, той е интерниран. (46/стр.17,18)

Лошите условия, през които човек минава, не показват, че той е лош. Поради отлагане и неработене в миналото той е изпратен при ло-ши условия да се огледа и да завърши недовър-шените си работи. (63/стр.40,41)

Като им дотегне животът, някои казват, че не искат вече да дохождат на Земята. Колко пъ-ти ще дохождат! Колко пъти ще бъдат бити!

(70/стр.110)

Какво представят лошите условия? Минали-ят живот на човека. Ако в миналото някой е бил княз, разполагал с къщи, ниви, лозя, градини, но се отнасял зле със своите слуги и съседи, той си приготвя лошо бъдеще. Слугите, съседите му въс-тават против него и се явяват като преграда, ка-то противодействие между неговата душа и Бо-га. Той се чуди защо условията му са толкова лоши и не подозира, че в миналото, като княз, не е използвал добрите условия и вместо прия-тели, си създал неприятели. Сега иде на Земята не като княз, но като слуга, като обикновен чо-век, да съзнае положението си и да изправи пог-решките си. (80/стр.379,380)

От какво трябва да се освободи човек? От всичко, което се е наслоило в съзнанието му от далечното минало. Това става не само с обикно-вените хора, но и със светии, с хора, които пос-ветили живота си на служене. Срещате някой свят, благочестив човек, който служи на Бога от сърце, но се оплаква, че преживява известни из-кушения. Моли се, пости, работи, но изкушение-то го дебне от една и от друга страна. Защо? То иде от съзнанието му, в което се е наслоило миналото. Много животи са нужни, за да се из-чисти съзнанието на човека. (82/стр.285)

В закона на забравата

…Може да отворите аналите на миналото да видите как някога е бил цар, владика, философ, как е бесил и заповядвал, какво не е правил! А се-га е едно слабо дете. Защо? Щом един ученик престъпи духовните закони, турят го в закона на забравата. Това е наказанието му. Влезеш ли в за-кона на забравата, върху ти ще дойдат всички слабости на света и ще изпиташ всички несгоди на живота. Ще изпиташ всички закони на необ-ходимостта върху си, за да се учиш постепенно да служиш на Бога. (44/лек.30:стр.5)

Сега, откак сте излезли от Бога, вие сте живе-ли толкова хиляди години на Земята, но не пом-ните вашето минало: отде идете, как сте слезли на Земята нищо не помните. (62/стр.171)

Ако рече да проследи целия път на своето създаване като душа, която се въплътила в една или в друга форма, човек ще се натъкне на свое-то велико невежество. Кой човек например пом-ни своето детинство от първия месец на раж-дането си? Някои хора помнят своя живот едва от третата си годишна възраст, а други от по-късно. Ако вие не помните своето сегашно де-тинство, как ще помните своите минали същес-твувания? Как ще помните своето създаване като душа и живота в Невидимия свят? (84/стр.15,16)

Духът, като дойде, ще ви създаде такива мъч-нотии, ще ви прекара през толкова страдания, че главата ви ще побелее. Ако не забравиш това, много добре ще живееш, но като дойдеш отново на Земята и забравиш всичко, главата ти отново ще побелее. Ако не забравиш, няма да остарееш.

(44/лек.27:стр.24,25)

Поставете един човек в магнетичен сън и слу-шайте какво ще говори. Той ще ви разправи жи-вота си от четири-пет прераждания насам. Щом се събуди от съня, всичко забравя. Достатъчно е да отдалечите човека от физическия свят, да го извадите от гъстата материя, за да си спомни мно-го неща от минали съществувания. Потъне ли отново в гъстата материя, пак забравя всичко.

(52/стр.209)

Връщат се назад и деградират

Ако не работите, в една епоха може да сте пророк, а в друга говедар от вас зависи. Много от миналите пророци са пръснати в света като обикновени хора. В живота си човек напредва, но се връща и назад зависи как е свършил рабо-тата си. Ако си я криво изтъкал, ще се върнеш да я поправиш, колкото страдания и да ти струва това. (55/стр.87)

Представете си, че вие идвате за последен път на Земята и в това последно прераждане тряб-ва да направите едно добро, с което да заминете за другия свят. Представете си, че вие пред мен трябва да направите това най-малко добро и да кажете най-малката истина. Вие обаче не каже-те истината, а кажете някоя лъжа и не направите това най-малко добро. Знаете ли какви ще бъдат последствията, като дойдете следния път на Зе-мята? Вие ще дойдете като идиот в този живот и ще спънете вашето развитие. (65/лек.2:стр.10)

От Невидимия свят ви желаят доброто, за-това вие не трябва да отлагате учението за някое друго прераждане. Може да се преродите и друг път, но ще останете в 13-та сфера, а в 13-та сфе-ра ще имате копита, па ще имате и крила, ще имате муцуна, ще имате опашка, ще имате люс-пи като рибите и т.н. Питам: Такова прераждане струва ли? (65/лек.2:стр.42)

…Любовта, майка ви, ще ви изпрати при ва-шия Учител Мъдростта. Ако не учите, Мъдрост-та ще пише на майка ви, на Любовта: „Вашето разглезено дете не учи“. И майка ви, Любовта, ще ви стегне. И знаете ли как стяга тя? Вие не знаете още, не сте я опитвали… Тогава майка ви, Любовта, ще ви прати при Истината и (тя) ще пише: „Вашето възлюбено дете и тук не се учи“. Връщат го назад и тогава Любовта туря на своето дете рога и копита и го праща на Земята да оре на нивите. Това е велика Истина. Много фило-софи на миналото са опитали това.

(65/лек.27:стр.36,37)

Който не живее добре, губи богатството си и се превръща на крава, за да изучава закона на милосърдието. Същевременно тя изучава и зако-на на безкористието. Тя спокойно си пасе тре-вата и преживва, като знае, че след това ще я из-доят. Тя казва: „Вземете колкото искате, аз пак ще приготвя мляко за вас. Зная, че трябва да ме доите“. (89/стр.53)

Живата природа се противи на своите горде-ливи деца, като ги хваща с трите си пръста, вдиг-не ги нагоре, после ги хвърля и казва: „Вие поз-навате ли ме, знаете ли какво мога да направя с вас, ще се гневите ли? Аз мога от един човек да направя най-малко, …микроскопическо живот-но“. Вие ще кажете: „Не, човек не може да се върне назад в своята еволюция, да стане живот-но“. Не е вярно. Човек може да се върне назад в своята еволюция, и то по всички правила на този велик закон на майката. Християните каз-ват: „Човек, който се е родил веднъж, остава си винаги човек“. Да, но ако престъпи правилата на майката, тя ще го върне назад и тогава той ще започне едно дълго правилно пътешествие от фор-ма във форма, и ще минат милиони години, до-като се пречисти. (67/стр.24)

В Божествената Мъдрост всички действия са математически отмерени, там нищо не се кори-гира. Бог няма нужда от коректори, от философи, от мъдреци. Той има нужда от ученици. Най-го-лемите философи Той ги праща за товарни жи-вотни на Земята. Всички товарни животни, с които си служим за возене на коли, това са все велики философи. (67/стр.34)

Тия свещеници, които днес пречат, те са би-ли ученици някога в Окултната школа; някои от тях са изпъдени от Школата и като нямат какво да правят, станали са свещеници. Но Школата на Бялото Братство тя е безпощадна. Един уче-ник, веднъж изпъден от училището за непослу-шание, неговата съдба е решена: той се деградира постепенно. Постепенно изгубва ония условия, при които той може да се учи, и следователно при всяко едно прераждане условията почват да стават по-тежки и по-тежки, докато той дойде в положението на един посредствен индивид. И тъй са се родили в Индустан тези парии, най-бед-ните, идиотите, най-тъпите. И умните, (и) всеки един човек ще дойде до това положение, щом веднъж постъпил в една Школа и се върне назад.

(44/лек.16:стр.25,26)

Само учените хора могат да критикуват, но тия учени хора, като отидат в Бялото Братство, връщат ги назад. Пращат ги на Земята да станат от тия животни за впрягане, да орат нивите. Тия животни там са все учени хора, които критику-ват своите Учители. Всички са критикували свои-те Учители и Бог ги е пратил на Земята да орат… Рогата са изопачение на човешката воля. Опаш-ката у животните е изопачение на човешкия ум, а копитото е извращаване на човешката сила.

(44/лек.31:стр.12,13)

Всеки един от вас е справочна книга за Неви-димия свят. Отдето сте минали, сте записали об-разите, които сте срещнали. Като вземат тези книги, тези информации от вашия мозък и от вашия слънчев възел, ще ги четат. Като отидете в онзи свят, няма да ви съдят, но ако не си живял добре, ще те турят в едно магаре тук, на Земята, да живееш вътре в него. Това е адът. Или пък ще те турят в някоя глиста, или в някой кърт. Някой иска да знае какво нещо е адът в тези нисшите форми ще те турят. Нищо няма да ти кажат. И тази глиста ще ти бъде апартаментът, или магарето. (69/стр.168)

Когато Бог изпраща човека на Земята, Той му дава всички възможности и условия да следва училище, да свърши университет. Ако той не остане доволен от тази задача, втори път ще го изпрати на Земята да оре нивата. Ако и в това не е доволен, Той ще го изпрати на Земята да пасе говедата. Ако и това не иска да прави, най-после Бог ще го остави да върви по закона на инволюцията, да мине през всички форми, през които някога е минавал. И след като странства милиарди години из пространството, най-после тази човешка глава ще вземе опитност от всички тия неща, ще узрее и ще каже: „Искам вече да уча, да свърша университет“. (91/стр.215,216)

VII. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРЕРАЖДАНЕТО

Да измени закона

на своето прераждане

Едно естествено прераждане има и едно из-куствено прераждане, което хората са създали. Човешкият дух седи и над закона на наследстве-ността, и над закона на прераждането. Всеки мо-же да измени закона на своето прераждане.

(21/стр.56)

При посвещението си човек трябва да прев-ръща всички тия неща, да се освободи от поло-жението, в което се намира; иначе ще минава от едно прераждане в друго и ще се намери все в същото положение, като магаре. Магарето е символ на неблагоприятни условия, които човек трябва да преодолее и с които трябва да се спра-ви. Тъй щото в съзнанието си човек трябва да мине в по-високо положение от това, в което се намира. (47/стр.102)

В окултизма има една теория. Човек много пъти след като се е раждал, от много майки като се е раждал, най-после трябва да се роди сам. Онези от вас, които са дошли до (това) поло-жение, няма да ви раждат майките, вие сами трябва да се родите. Вие трябва да създадете един характер, такава гениална мисъл, че всич-ките нови мисли, нови чувства, които ще дойдат, да влязат да образуват бъдещето ви. Сами да се родите. Човек в себе си сам ще се зачене и ще стане в него една метаморфоза, тъй както гъсе-ницата може да се превърне в една пеперуда и човек ще се преобърне, ще се роди сам… Ако сега ви говоря по въпроса на самовъзраж-дането, отсега трябва да събирате онова богатство във вас, във вашите умове и сърца, богатството, което е потребно за новото, за създаване на но-вото тяло, с което вие трябва да се облечете.

(46/стр.480,481)

Хората ще се върнат на Земята по три на-чина: едни ще се преродят, без да знаят, че са преродени; други ще знаят, че са преродени, а трети ще възкръснат. Който възкръсне, ще бъде свободен от закона на кармата, от всички недъзи. Възкръсналият живее на Земята така, както на Небето, дето всички изпълняват Божията Воля с Любов. (52/стр.236)

Свободният човешки дух седи над условията: над закона за кармата, над закона за наследст-веността, над закона за прераждането.

Той е господар на всички условия. (71/стр.358)

Да се роди изново

Христос каза на Никодима: „Ако се не роди човек изново, не може да влезе в Царството Бо-жие“. Новораждането подразбира второ ражда-не, т.е. раждане по Дух. (75/стр.203)

…Това е учението на Христа. Той казва: „Ако не се родите от вода и Дух“. Водата е емблема на духовния свят. Значи, ако не се родите в дру-гия свят, не може да влезете в Царството Божие. Това подразбира духовно прераждане, а не раж-дане на Земята. (55/стр.269)

Преражда се животинското, а ражда се Бо-жественото. И казва Христос: „Ако не се родите изново“ то е човешкото. Щом се прераждаш то е животното. Като животно ще се прераж-даш хиляди пъти… Но ако си роден дето казва „изново да се родиш“, туй е. Ние не сме толкова за прераждането. То е животинско. „Роденото от плътта е плът казва Христос, а роденото от Духа е Дух.“ Човек, като се роди веднъж от Божественото, той вече не умира. Животинско-то, понеже умира, то трябва да се превъплотява. А понеже Божественото не умира, ти, като се ро-диш веднъж, продължаваш. Може да изменяш своята форма. Та туй е по-дълбокото разбиране.

(45/стр.307)

Можеш да се прераждаш физически, духов-но и умствено, или Божествено. Правилно пре-раждане е това, за което Христос говори: „Ако не се родите от вода и Дух, не можете да влезете в Царството Божие“. (88/стр.32)

Христос казва: „Ако не се родите отново, не можете да влезете в Царството Божие“. Ново-раждането подразбира освобождаване от огра-ниченията на живота. Значи, само новороденият може да бъде свободен от ограниченията… Но-вораждането е многократен процес. Човек се новоражда много пъти и при всяко новоражда-не се освобождава от ограниченията. (43/стр.122,123)

…Всички лоши пороци, това са змийска кожа, с която човек се облича. Човек трябва да съблече тази кожа от себе си. Това значи да се роди чо-век изново. (48/стр.71)

Христос засяга Истината и казва: „Ако не се родиш отново, не можеш да влезеш в Царството Божие“. Съвременните хора трябва да се преро-дят и умствено, и сърдечно, и волево. Целият свят трябва да се прероди. Христос казва: „Ако вашият ум, ако вашето сърце, ако вашата воля, ако вашата душа и ако вашият дух не се преро-дят изново, не можете да влезете в Царството Божие“. (48/стр.237)

Тъй, физически, вие сте родени. Да допуснем, че досега вашият живот е бил нещастен, от сега нататък вие можете да го направите щастлив. Как? Вие можете да се родите духовно и вашето духовно раждане да съвпадне с едно щастливо бла-говоление на съществата от по-висшите йерар-хии. Туй е, което Христос нарича Новораждане може да се родите, без да умрете, и пак да жи-веете в тялото си. Целият ви живот ще се из-мени, всичките нещастия ще ви напуснат и от горе започва едно благоволение. За да дойдете до това щастливо съчетание под ръководството на тия висши йерархии, които да се заинтересу-ват от вас, вие трябва да намерите вашия Учител и да нямате абсолютно никакво съмнение в Не-го. (44/лек.30:стр.7,8)

Има покаяние, прощение, спасение, възраж-дане и Ново раждане петото. В Новото раж-дане човек се освобождава от кармичния закон на причините и последствията: вие сте тогава свободни граждани, господари, никой не може да властва над вас. Само в тази пета стъпка мо-же да господарувате над лошите духове…

(51/стр.178)

А човек трябва да се новороди, да придобие нов елемент в живота си. Съвременните психо-лози наричат Новораждането процес на про-буждане на човешкото съзнание; мистиците го наричат проникване и проява на Божия Дух и проява на Божествената душа в човека. Духът и душата посещават човека и си заминават, но ако останат за дълго време в него, те обхващат на-пълно ума, сърцето и волята му. Този процес на-ричаме Новораждане. Тогава човек е бременен с Божествени мисли и желания. Той е господар на своя живот и владее изкуството да се качва на Небето и да слиза в ада по свое желание.

(52/стр.261)

Като чуват да се говори за ада, хората се стра-хуват, плашат се от лошите духове, не искат да ги срещат на пътя си. Който се е новородил, не се страхува от ада. И да слезе там, жителите му го посрещат добре, всички му стават на крака и му се подчиняват. Щом напусне ада, те си въз-дъхват спокойно и казват: „Дано не дойде пак между нас“. Страшен е животът в ада. За да из-лезе от там и да придобие Безсмъртието, човек трябва да се новороди. (52/стр.261)

„Ако не се роди някой изново.“ С това Хрис-тос иска да каже, че който не се роди от вода и от Дух, не може да разбере проявите на велика-та Божия Любов и Мъдрост, не може да разбере смисъла на живота, не може да придобие вът-решна радост, доброта и сила. Да се родиш от вода, това значи да станеш пластичен и подви-жен като нея. Няма същество, по-силно от во-дата, и няма същество, по-слабо от водата. Сле-дователно човек трябва да бъде слаб като водата, за да стане силен като нея… „От вода и Дух.“ Духът подразбира разумния принцип, който вла-дее изкуството да превръща малките и слабите неща във велики и силни. Думите на Христа: „Ако се не роди някой изново, не може да види Цар-ството Божие“ подразбират: когато слабото и ве-ликото влязат в човека, той може да види Цар-ството Божие. (52/стр.266,267)

„Ако не се роди някой изново.“ Новоражда-нето е необходимост в живота, то определя не-говия смисъл. (52/стр.267)

„Ако не се роди някой изново.“ Това значи: ако не се свържете с възвишените същества с ангелите, херувимите, серафимите, началствата, престолите, не може да се новородите. Ново-раждането освобождава човека от смъртта, коя-то го ограничава и лишава от условия за придо-биване на всички добродетели. (52/стр.272)

…Когато човек се роди изново, радва се, за-щото душата му се освобождава. Той започва да обича всички хора по нов Божествен начин.

(54/стр.32)

Роденото в плът плът е, а Новораждането от Дух Дух ще бъде. Като сте родени в Дух Дух ще бъдете. Това е великата задача!

(59/лек.8:стр.23,24)

Вие можете да изправите всичките ваши пог-решки. Тази вечер Господ ще вземе всичките наши грехове и ще ги хвърли зад гърба Си. Мо-ментално ще стане това. Тогава ще се яви това ново състояние, Новото раждане на човека, ще се роди един нов подем в човешкия дух. Но-вороденият човек ще бъде свободен от своите терзания, ще бъде радостен и весел. Това може да стане още тази вечер. Този въпрос може да разрешите още тази вечер. Онези, които са го-тови, да не отлагат. Пък онези, които не са го-тови, когато им дойде времето. Които са готови, моментално могат да разрешат този въпрос.

(59/лек.24:стр.24)

Трябва да обходите цял свят, да дадете всич-ки жертви и дойдете ли в контакт с Бога, веднага във вас ще се влее новият живот, който Христос нарича „Новораждане“, а в окултната наука го наричат „дваж роден“. (62/стр.114)

Казва Христос: „Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие“. За да се роди човек изново, непременно трябва да се свър-же с Божествения Дух… (62/стр.481)

Ако се не роди човек изново, той е осъден на смърт. (62/стр.487)

Старите алхимици са изследвали закона за подмладяването. И сегашните учени изследват туй подмладяване и казват: „Човек може да се роди изново“. Туй раждане е съзнателно. То не е раждане на забрава. При това раждане човек съвършено изменя своето естество. Той забравя всичко старо, съзнателно минава от едно състоя-ние в друго и започва новия живот. Тогава той влиза във връзка с всички живи сили на приро-дата и животът му вече няма да бъде една тежест, но едно благо. Обаче, докато дойде до това Но-вораждане, той ще мине през такива тежки със-тояния, каквито човешкият ум не може да схва-не. (62/стр.487)

„Човек може да се роди изново.“ Той няма какво да чака да се приготовляват условия за то-ва. Човек трябва да се роди изново! Кога? Още днес, още сега. (62/стр.488)

Когато човек се новороди, той се свързва с всички по-висши светове, подразбирам същест-ва от по-висши йерархии. (62/стр.489)

И тъй, когато Христос е произнесъл великия закон, че човек може да се роди изново, Той е скъсал връзките на робството. Сега хората са ро-би и за да се освободят от това робство, непре-менно трябва да се новородят. Новораждането е освобождение, скъсване на тия връзки, които сега ни спъват. (62/стр.490)

Всички трябва да се новородим, да видим Царството Божие и да влезем в него да живеем. Там е дълбокият смисъл на живота, там е краси-вият език, оттам можем да почерпим тази нова наука, по която да проучим целия живот, от до-лу до горе. (62/стр.491)

Аз говоря за светии, за които може да се ка-же, че са родени от Дух и вода… За да дойде до Новораждането, човек трябва да изучава новия живот, т.е. живота, който Бог е вложил в него. Що се отнася до живота на миналото, там няма какво да се учи. (63/стр.231)

Казано е в Писанието: „Ако не се роди човек изново, не може да влезе в Царството Божие“. Това значи: ако не стане духовно възрастен и не влезе да живее в духовното си тяло, човек не мо-же да бъде наследник на Царството Божие. Как-то човек не може да живее без физическо тяло, така не може и без духовно. (64/стр.218)

Към кои хора проявява Бог Своята Любов? Към всички, но главно към онези, на които ду-хът, душата, умът, сърцето и волята са готови. То-ва състояние на пълна готовност в човека да въз-приеме Любовта, наричат Новораждане. Това Новораждане не е обикновено раждане. Ново-родилият се човек няма да напусне Земята, но той ще има онова правилно разбиране на живо-та, с което ще може да се приспособява към всич-ки условия. (65/лек.2:стр.18)

Та всинца вие трябва да се родите отново. Докато дойдете до Новораждането, ще минете ред изпитания, страдания. Аз съм ви говорил толкова пъти за страданията, но вие не можете да ги издържате. (65/лек.2:стр.26,27)

Какво означава да се новороди човек? Ново-роденият човек сам свети. Неговата светлина из-лиза от вътре навън, а на обикновения човек све-тят отвън, за да вижда де ходи, да може да се движи в тъмнината. Пътят, по който върви но-вороденият човек, е светъл; той свети и за себе си, и за другите, които минават покрай него. Пъ-тят на обикновенородения човек е тъмен: ако няма кой да го освети, той би се движил като слепец в този свят. Новороденият човек знае, че Бог съществува, тъй както детето знае, че майка му съществува; обикновеният човек не знае тази Истина и постоянно спори и разисква върху нея съществува ли Бог, или не съществува.

(66/стр.299,300)

…Това, което ви е дадено, ще ви го вземат. Вие трябва да си създадете едно ваше тяло. Това тя-ло, което имате, ще ви се вземе. Ще ви изпъдят от тази къща. Христос казва: „Ако не се родите изново“. Да се родите изново, значи да създадете ваше тяло. (69/стр.206)

Казва Христос: „Ако не се родите изново от вода и Дух, не може да влезете в Царството Бо-жие“. Символически, ако не се родите от вашия дух и вашата душа, вие не можете да влезете в Царството Божие. Ако не се родите от вашия ум и от вашето сърце, вие не може да служите на Бога; не може да станете граждани на Цар-ството Божие, ако не се родите от Духа, от сил-ното и мощното, и от Любовта, значи водата. Ако не се родите от Дух и вода, значи, ако свет-лината не проникне в твоя ум, ако топлината не проникне в твоето сърце, ти не можеш да слу-жиш на Бога. Или другояче: ако Любовта не про-никне в твоята душа, ако Мъдростта не проник-не в твоя дух, ти не можеш да бъдеш гражданин на Царството Божие. (69/стр.360)

За да излязат от престъпленията на своя ум и от греха на своето сърце, хората трябва да се родят отново… Човек трябва да се роди от Дух и вода, за да се освободи от заблужденията, от греха и престъпленията. Не се ли роди от Дух и вода, човек не може да влезе в Царството Божие. „Роденото от Духа Дух е, роденото от плътта плът е.“ Докато се раждат по стар начин, хо-рата не могат да се освободят от грехове и прес-тъпления. (70/стр.72)

Иска ли да изправи живота си, да се измени, човек трябва да се роди отново. (70/стр.81)

Христос казва: „Ако не се роди някой изново, не може да види Царството Божие“… Значи, ро-деният минава в друго състояние. Той не се на-мира в застой, в статическо състояние, както стария, но влиза в нова област, дето нещата се подмладяват. Смисълът на живота седи във веч-ната младост на душата. (72/стр.96,97)

Любовта е хлябът, който слиза от Небето. Ако не се храни с Любовта, човек не може да се но-вороди. Само роденият добива граждански пра-ва, с които може да се ползва. (72/стр.104,105)

Като израсте по съзнание, човек дохожда до Новораждането от вода и Дух, отдето започва съграждането на новия човек. (72/стр.105)

За да стане гражданин на Земята, човек тряб-ва да се роди от майка и от баща. За да стане гражданин на духовния свят, човек трябва да се роди от вода и от Дух. (72/стр.270)

Христос обръща внимание на новия начин на раждане от вода и Дух, а не от майка и от баща. (72/стр.384)

…Човек трябва да се новороди… Новородени-ят живее с Божествени мисли и чувства, които никога не ферментират. Следователно, докато живее в човешкото, човек всякога ще ферменти-ра. Щом ферментира, той ще опита противоре-чията на своя живот. Живее ли в Божественото, в него нищо няма да ферментира. (72/стр.344)

И аз поддържам мисълта, че човек може да се роди изново. Това зависи от неговите мисли и чувства. (75/стр.202)

Новият мъж и новата жена ще се новородят, няма да бъдат направени от пръст и от ребро. С това настава нова епоха, нова култура в света.

(76/стр.165)

Съвременните хора очакват някакви блага на Земята. Каквито блага да придобият, те са временни. Защо? Защото на сегашните хора им липсва един елемент, с помощта на който те биха запазили всички блага, които придобиват. Този елемент ще се запълни с раждането на чо-века от Духа. Човек трябва да се роди изново от Духа, за да се освободи от лошите условия на се-гашния живот. (77/стр.67)

Като не разбират закона, мнозина се утеша-ват с мисълта, че когато заминат за другия свят, тогава поне ще бъдат на Небето при добри, бо-гати условия. Влизането в Небето при богати ус-ловия е във връзка със закона на Новораждането.

(77/стр.67)

Христос казва: „Ако не се родите изново, не можете да влезете в Царството Божие“. Само ро-деният от Духа е господар на условията. Роде-ният от Духа не се влияе от икономическите условия на живота. (77/стр.67)

В родения от Духа се събуждат нови чувства и способности, каквито и сам той не е подозирал. Той вижда нещата и отдалеч, и отблизо. Той вижда какво става и в този, и в онзи град. Това са неща, които за обикновенородените са невъз-можни. (77/стр.70)

Новораждането подразбира отваряне на нов свят, в който човек трябва да влезе. Ако не вле-зете в този свят, вие ще останете при лошите условия, в живота на страданията. И богати да сте, вие ще изгубите добрите условия. Щом вле-зете в новия свят света на Бога, вие ще бъдете заобиколени с нова светлина, която ще разшири вашия хоризонт. (77/стр.72,73)

…Човек трябва още отсега да работи за изпра-вяне на своите недъзи. Да се изправи човек съ-вършено, това значи да се роди изново от вода и Дух. Затова е казано, че роденият от Бога грях не прави. (80/стр.96)

За да се новороди, човек трябва да прави всич-ко с Любов. Защо? Защото само Любовта изп-равя нещата. (80/стр.96)

Вие сте родени веднъж, но отново трябва да се родите. Новото раждане подразбира да разви-вате в себе си нови качества. (87/стр.51)

Щом Христовият Дух е върху вас, вие ще мо-жете да се повдигнете, да минете от индивидуал-ното съзнание в общественото и от обществено-то в общочовешкото. Според езика на Писанието, това се нарича Новораждане. Новороденият жи-вее в общочовешкото, в космическото съзнание. С такъв човек всеки желае да се разговаря, всеки се разбира с него. Гответе се за този момент. Той може да дойде всякога. Обаче условия се изис-кват за този момент. Какви са тези условия? Вът-решни. (87/стр.214,215)

Всеки момент човек може да се ражда и пре-ражда, а не само един път. Всяка нова фаза в човешкия живот е Новораждане. Човек живее, докато се ражда и новоражда. Щом престане да се ражда, той умира вече. (38/стр.118)

Ще се раждаш всеки момент. Само така ще разбереш смисъла на Разумното Слово и ще го приложиш. Ако днес си обикновен човек, утре можеш да станеш талантлив; ако днес си талан-тлив, утре можеш да станеш гений. Ако нямаш възможност да се новораждаш, ти завинаги ще останеш обикновен човек, или невежа. Значи, Но-вораждането е многократен процес. Като се но-воражда, човек може да се развива. (38/стр.118,119)

Вечен Живот

Има неща съществени, които трябва да при-добием… На първо място е придобиването на Живота, на онзи Вечния Живот, който е потре-бен за бъдеще. Този живот, който сега имаме, за бъдеще ще стане ненужен. Този променчив жи-вот, да се раждаш и да умираш, да градиш и да събаряш, няма никакъв смисъл в живота. Ще живееш 40, 50, 100, 120 години и ще умреш. Вземат ти всичко, пак ще дойдеш втори път, пак ще градиш, пак го вземат, пак дойдеш няма край това. (74/стр.22,23)

Писанието казва: „Това е Живот Вечен да позная Тебе, Единнаго Истиннаго Бога“. Но поз-нанието на Бога не може да стане вън от човеш-кия ум, не може да стане вън от човешкото сър-це, не може да стане и вън от човешката воля. Чрез ума ние ще добием онази светлина, която е необходима. Чрез сърцето ще добием онази топлина, която е необходима за живота. И чрез тялото ще добием онази сила, която е необходи-ма за човешката воля. Защото онзи безсмъртни-ят човек той трябва да има един отличен ум. Един отличен ум трябва да предвижда онова, кое-то има да се случи след хиляди години. (74/стр.23)

Единственото нещо, което ние търсим сега, това е Вечен Живот без страдания, без болести, без смърт. (60/стр.27)

…Вечният Живот седи в Любовта. (60/стр.27)

Защо именно ви трябва Вечният Живот? За да реализирате всички ваши идеи на Земята.

(60/стр.27)

Всеки трябва да носи Вечния Живот в себе си. Този Живот не се основава на принципа на щастието, но на принципа на Висшата Разум-ност. (60/стр.248,249)

Едно трябва да знаете: човешкият дух, който е излязъл от Бога, е учен, силен, но човекът е заб-равил това и трябва да му се напомни, да придо-бие изгубеното. Ние трябва да му напомним, че той е силен; после трябва да му напомним, че той е чист. Трябва да му напомним още, че той може да живее много време, съдържа Вечния Живот в себе си. (65/лек.19:стр.16)

И тъй, когато започне да изучава Небето и неговото съдържание, както и Земята, и нейното съдържание, човек дохожда до вътрешния сми-съл на живота, до Вечния Живот и става господар на положението. (36/стр.12)

И когато всички ние обичаме онова Начало, от което сме излезли, това е Вечният Живот.

(38/стр.249)

Главният фактор в света са силите на Вечния Живот, чрез който се проявява Великата Разум-ност. (39/стр.30)

Ако спазваш законите на Вечния Живот, ти си господар на себе си, ти сам можеш да наре-диш живота си. (39/стр.31)

Павел казва: „Нашето богатство не е на Зе-мята. То е във Вечния Живот“. Под Вечен Живот разбирам Божествения, дето се крие богатство-то на целокупния живот. За този живот се каз-ва: „Око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за онези, които Го любят“.

(39/стр.37)

Бог е Вечният Живот. (39/стр.43)

Божественото няма край, няма и начало, за-това в него е Вечният Живот. Всяко нещо, което няма граници в мисълта и в съзнанието ни, е Божествено и като такова безгранично. То но-си радост за човешката душа. (39/стр.150,151)

Който живее в Бога, той никога не остарява, той придобива Вечен Живот. Христос казва: „То-ва е Живот Вечен да позная Тебе, Единнаго Ис-тиннаго Бога“. Който познава Бога, той никога не остарява, никога не умира. (40/стр.25,26)

…Когато се говори за Любовта изобщо, ние разбираме това, което извира, тече и никога не престава. Тази Любов подразбира Вечен Живот, Вечно благо, Вечно щастие, Вечно знание, Вечна светлина, Вечна сила. Имате ли Любовта, всички тия неща придобиват смисъл. (40/стр.231)

Истински богати хора са тези, които никога не осиромашават. Това са хора, които никога не умират. Те носят в себе си Вечния Живот.

(42/стр.129)

Щастието подразбира връзката на човешката душа с Първата Причина на нещата. Дето е щас-тието, там е Вечният Живот, там е Любовта, там е изобилието, там е и Мъдростта. (42/стр.211)

Животът се крепи на Божията мисъл, която се влива във всяко живо същество. Който се е опитал да прекъсне този поток на Божията ми-съл в себе си, той сам се е разрушил. Дайте път на тази светла мисъл в себе си, да потече Вечният Живот през вас, да се радвате на изобилието, което носи. (42/стр.234)

Познаването на Бога има отношение към Веч-ния Живот. Който познава Бога, той е придобил Вечния Живот. Той може да постигне желанията си. (43/стр.183)

Бога ние чрез Любов трябва да Го познаем, за да добием Вечния Живот. (44/лек.14:стр.21)

Та казвам: Сега, като ви говоря за Любовта, трябва да знаете, че Любовта е един безпределен свят, от който човек може непрекъснато да чер-пи. Там е Безсмъртието. Казано е в Писанието: „Това е Живот Вечен да позная Тебе, Единнаго Истиннаго Бога“. Да познаете Бога, това значи да познаете Любовта. Защото казано е, че Бог е Любов. (46/стр.344)

Вечният Живот, това е смисълът. Ако в този живот, който живеете на Земята, не може да пос-тигнете, да придобиете Вечния Живот, вие сте из-губени. (46/стр.555)

Ние в Любовта ще видим само дрехата на Бо-га, с която Той е облечен. Който се докосне до тази дреха на Любовта, той оживява… Който се докосне до тази дреха на Любовта, той получава Вечния Живот… Това е Живот Вечен да се докос-неш до Любовта, която носи всичките блага за сегашния наш живот. (49/стр.273,274)

Да придобиете Живот Вечен това значи да знаете да нахраните не само своето тяло, но и своето сърце, своя ум, своята душа, своя дух. То е метод на хранене, според дълбокото Христово учение. (51/стр.130)

Христос казва, че за да добие Вечен Живот, човек трябва да се научи първо да мисли и дейс-тва правилно. Вие сега си казвате: „Ние знаем, като се върнем вкъщи, ще почнем да прилагаме закона правилно“. Какво ще прилагате? Пак ста-рия закон. Една малка неприятност ще ви извади из релсите и ще забравите Вечния Живот.

(51/стр.197)

…Когато готвите Вечен Живот за вас, имайте търпението и самообладанието на онзи философ, който, като работил двайсет години върху извес-тни математически въпроси, които отбелязвал върху листчета, не се разгневил на слугинята, ко-гато се върнал вкъщи и видял, че тя при разтреб-ването на стаята хвърлила в огъня всичките му листчета… (51/стр.197)

…Когато умът и сърцето бъдат намясто и в ред, ще настъпят условията на Вечния Живот. То-гава Възкресението ще бъде дело осъществимо и възможно. (51/стр.199)

Когато човек не е работил през пролетта, ля-тото, есента и казва: „Аз ще работя през зимата“, ще му кажа: Нямаш условия за работа; ако не си забогатял през пролетта, лятото и есента, как ще забогатееш през зимата? Ако не си работил, когато е било време, как ще придобиеш Вечен Живот? (51/стр.196)

Та казвам: Смъртта е една от големите прег-ради. Тя е само за силните натури. Казва се в Писанието: „Който победи смъртта, ще влезе във Вечния Живот, в Царството Божие“. Но за да се победи смъртта, изискват се юнаци. (65/лек7:стр.13)

Като е дошъл на Земята, човек трябва да знае защо е дошъл. Той е дошъл на Земята да се учи, да придобие Вечния Живот Живота на Безсмъртието. За да придобие Безсмъртието, той трябва да воюва, да се освободи от робството, от ограниченията на смъртта. (72/стр.268,269)

И ние умираме, понеже прекъсваме връзка-та с Бога. Щом си свързан с Бога, ти си във Веч-ния Живот. (69/стр.319)

Какво трябва да придобием от Бога? Живот. Затова е казано в Писанието: „Това е Живот Ве-чен да позная Тебе, Единнаго Истиннаго Бога“. Значи, първо трябва да се придобие Вечният Жи-вот, а после знанието и Мъдростта. Те са въпроси на бъдещето. (75/стр.53)

Търсете Бога и уповавайте на Него, за да се запознаете с трите Му дъщери Надеждата, Вя-рата и Любовта. Запознаете ли се с Надеждата, ще станете богат на физическия свят. Запознаете ли се с Вярата, ще влезете в духовния свят, за да просветне умът ви и да придобиете знание. За-познаете ли се с Любовта, ще влезете в Божес-твения свят и ще придобиете Вечния Живот.

(72/стр.301)

Да се свържете с Надеждата, с Вярата и с Любовта, това е Вечният Живот, към който вся-ка душа се стреми. (72/стр.301)

В света има Любов, но ако ти не разбираш какво нещо е светлината, ако не разбираш какво нещо е топлината…, мисълта, чувствата, постъп-ките с тия трите работи ще се въоръжиш да разбираш Любовта. Когато човек разбира отно-шението на Любовта, в него настава един нов жи-вот, тогава ще дойде Безсмъртието… Човек, като познае Любовта, ще влезе в живота на Вечния Живот. Във Вечния Живот ще намери всичките възможности. Туй, което човек търси, там ще го намери. (74/стр.82)

Това е Живот Вечен да познаем ония велики възможности на Любовта. Защото всичкото бъ-деще, което иде, зависи от Любовта, която ще възприемем сега… (74/стр.164)

Добрият живот крие в себе си условията на Вечния Живот. Ако не искаш скоро да умираш, ти трябва да живееш добре. (72/стр.243)

Да живееш съзнателен живот, това е Живот Вечен. (67/стр.71)

Апостол Павел казва: „Сега имаме плътско тя-ло, но когато дойде космическото съзнание, ще се създаде духовното ни тяло“. Каква разлика има между плътското и духовното тяло? Плът-ското тяло умира, а духовното не умира; плът-ското тяло страда, а духовното не страда; про-тиворечията в живота съществуват за плътското тяло, а за духовното тяло няма никакви проти-воречия. Духовното тяло живее във вечна радост, в разбиране дълбокия смисъл на живота. То живее във Вечния Живот. (61/стр.13)

Казано е: „Роденото от плътта плът е, ро-деното от Духа Дух е“. Ако живеем по плът, ще умрем; ако живеем по Дух, ще придобием Вечния Живот. (61/стр.26)

Наистина плътта гние, кръвта се разлива, но живото дихание нито гние, нито се разлива и гу-би, а остава за вечни времена. То е Божественото начало в човека, което е безсмъртно. То е подло-жено на закона на еволюцията. Значи, животин-ското начало в човека умира, а Божественото жи-вее вечно. (76/стр.85)

Всички съвременни хора трябва да се обърнат към Господа и да напуснат своите стари кукли и играчки. Те са тяхното минало, което е загасна-ло. Пътят към Бога е тяхното бъдеще, което не е още проникнало, а моментът, в който се отпра-вят към Бога, е тяхното настояще, което сега се разгорява и в което се разпалва малката искрица на Вечния Живот. (66/стр.66,67)

Какво е да познаеш Бога? …Любовта е път за познаване на Бога. Щом Го познаем, това е Жи-вот Вечен. Тогава ще имаме резултат. Тогава ще имаме Живот онзи постоянен Живот, който не се изменя. (56/стр.215)

Христос казва: „Аз съм живият хляб и който Ме яде, никога няма да огладнее. Аз съм живата вода и който Ме пие, никога няма да ожаднее“… В който момент съзнаете, че имате живия хляб и живата вода в себе си, вие ще влезете във Веч-ния Живот, дето душата се пълни с радост и ве-селие. (54/стр.98,99)

Който люби Бога с всичкото си сърце, с всич-кия си ум, с всичката си душа и сила, а ближния си като себе си, той е придобил Вечния Живот и не се страхува от смъртта. (76/стр.58)

Любиш ли, ще придобиеш Вечния Живот; не любиш ли, смъртта и болестите ще дойдат в къ-щата ти. (83/стр.129)

Христос казва: „Който не вдигне кръста си и (не) Ме последва, не е достоен за Мене“. Кръстът подразбира страданията. Следователно който не понесе страданията си и не тръгне след Мене, той не може да наследи Вечния Живот.

Вдигнете кръста си и благодарете на Бога, че ви е удостоил със страдания. (82/стр.61)

Всяка мисъл е цвят, който цъфти в ума; всяко чувство е цвят, който цъфти в сърцето и всяка пос-тъпка е цвят, който цъфти в тялото… Това е Жи-вот Вечен постоянно да цъфтиш, да завързваш и да зрееш, и от плодовете си да се ползваш и ти, и твоите ближни. (80/стр.88)

Човек се стреми към добър и правилен жи-вот, за да придобие Вечния Живот. Под думата „Вечен Живот“ разбираме безконечен. Безконеч-ните неща пък са неизмерими, т.е. няма мярка, с която да се измерят. Безконечният живот включва неизчерпаемите възможности и усло-вия, а конечният изчерпаемите. Безконечност-та, или Вечността, води към велики и неизчерпае-ми радости, а конечността към временни, преходни радости. (80/стр.251)

Гледайте с Любов, слушайте с Любов, яжте с Любов, лягайте и ставайте с Любов, учете с Лю-бов, мислете с Любов. Каквото предприемате, пра-вете го с Любов. Това е Живот Вечен да позная Бога като изявление на Любовта… (80/стр.287,288)

Аз не съм за външните отношения, но за ония вътрешни чисти отношения, с които не можем да огорчаваме Духа. Те носят Вечния Живот. (81/стр.210)

Днес на всички хора липсва нещо, а именно Вечният Живот, който включва в себе си Вечната радост, Вечния мир, Вечната светлина. Докато не намери Вечния Живот, човек е свидетел на постоянни промени в себе си: ту е разположен, ту неразположен; ту има светлина, ту няма; ту има любов, ту няма. (89/стр.323)

Постоянно подмладяване! Този е законът на Вечния Живот. Всеки ден трябва да работите за своето подмладяване. Тази идея ще внесе нещо ново във вашия живот. Който държи в ума си идеята за подмладяване, той всеки ден ще по-лучава по нещо ново от Невидимия свят.

(91/стр.80,81)

Не мислете, че пространството, в което жи-веем, за което философите говорят дали същес-твува, или не, е мъртво. Не, то е една жива реал-ност, в която е включен Вечният Живот. Вечният Живот има закони, по които се определя в себе си. (59/лек.12:стр.14)

Застоят носи смърт, а движението живот. Вечният Живот представя Вечно движение, Ве-чен стремеж. (54/стр.199)

Какво означава Вечният Живот? Живот на абсолютна свобода. (66/стр.42)

…И до днес още хората не са се домогнали до великата реалност на нещата. Предназначе-нието на тази реалност е да въведе човека към познаване на Истината. Придобиването на Исти-ната пък определя смисъла на живота. Да при-добием Истината, това значи да влезем във Веч-ния Живот, който търсим и към който се стремим.

(79/стр.63)

Поставете Любовта и Истината за основа на Вечния Живот, а Мъдростта за украса! Само така ще познаете Отца си… (76/стр.17)

Кой е Вечният Живот? Вечният Живот се от-личава с абсолютно равновесие. Който иска да придобие този Живот, той трябва да пази пър-вото условие: равновесие на своя ум, равновесие на своето сърце и равновесие на своята воля.

(77/стр.308,309)

Какво нещо е Вечният Живот? Той предста-вя Свещен трепет на душата. (91/стр.231)

Пълната Божия Любов, Мъдрост и Истина но-сят Вечния Живот. (86/стр.263)

КНИГА ЗА

ПРЕРАЖДАНЕТО