Учителя – Въведение в скритото окултно знание - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя – Въведение в скритото окултно знание

Въведение_в_Скритото_Окултно_знание

ВЪВЕДЕНИЕ В СКРИТОТО
ОКУЛТНО ЗНАНИЕ

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

Варна, 2020 г.

ПРЕДГОВОР

Скритото знание е изречимо и безмълвно.

Скритото знание излиза от Светилището на Тишината.

Скритото знание само по себе си е Древна Земя, Чиста Несътвореност.

Скритото Съкровено знание означава да си проникнал до Чистия Дух.

Скритото знание носи в себе си думи от Духа.

Скритото Окултно знание излиза от Храма на Словото.

Скритото знание е Божие достояние.

Бог е даряващият Скритото знание.

Скритото знание е Живата Сила на Бога.

На малцина е позволено Истинското знание.

За да се домогнеш до Истинското знание, ти самият трябва да си станал Истинен.

Ще дойде в тебе Истинското знание, ако си победил своята тъмнина.

Който е овладял тъмната си страна, който е овладял ума си, той може да прониква в Храма, защото Сам Бог го е призовал.

Истинското знание е пресътворяване. Невежеството е разпад.

Древна Сила е Пазител на Скритото знание.

Само една особена Истинност може да вижда в Бога, в Скритостта.

Скритото знание е преизпълненост с Дух и Истина.

Скритото знание носи в себе си тайна вътрешна Мисия.

Само една Дълбока Божия Любов може да споделя с нас Скрито Окултно знание.

Що е Скритото знание? Чистото Благовестие.

Скритото знание е Хлябът на Ефира.

Скритото знание е област, в която живеят Жреците на Бялата Светлина.

Що е Скритото знание? Потайно Ефирно Слово, слизащо върху Избраните.

Само Скритото Окултно знание дава Тайни Указания.

Скритото знание е явна Тайна.

Скритото Окултно знание е реализирано Себепознание.

Скритото знание е Дълбинно Убежище.

Скритото знание е част от нашата Несътвореност.

Скритото знание дарява Покой и Лекота.

Елеазар Хараш

1. ТАЙНИ И ЗАГАДКИ

Тайните на Битието

Новата наука ще отвори Тайните на Битието.

(72/стр. 79)

Ученолюбивият иска да живее дълго време на Земята, за да учи, да се домогва до Тайните на Битието. (73/стр. 73)

Всяка Душа трябва да мине през ред Посвещения, ако иска да разбере Великите Тайни на Битието. (39/стр. 140)

Да изучаваш живота в неговия вътрешен смисъл, да придобиваш знания…, това трябва да бъде стремежът на ученика. Ученикът ще намери всичко това скрито в Живата Природа. Природата постоянно ни говори. Всеки момент, всеки час, всеки ден тя сменя своите картини, променя гамите в своите песни и в туй велико разнообразие тя открива Тайните на Битието за оня, който знае да чете от нейната Книга. (4/лек. 20: стр. 5)

Всички хора говорят за Любовта, но не я познават. Ние имаме предвид Любовта…, която изисква от човека готовност към самопожертване. Без тази Любов Природата остава скрита за човека. Както човек се отваря за онзи, когото люби, така и Природата отваря своите тайни скривалища за онези, които я любят и които тя люби. Който носи в себе си Ключа на Любовта, той може да прониква във Великите Тайни на Битието. (89/стр. 75)

Що е Любовта? Свещената Книга, в която Бог е написал и продължава още да пише всичко, което е ставало и става от създаването на света досега. Разумният всеки ден отваря по един лист от тази Книга и чете, изучава Великите Тайни на Битието.

(22/стр. 194)

Който има знание и разбира Законите на Битието, колкото малък да е, той може да направи това, което и големият мощен човек може да направи. (108/стр. 186)

Загадките на Вселената

…Ще дойде някой учен да казва, че познава най-новите теории за създаването на Вселената. Според мене и най-новите теории не са в състояние да обяснят създаването на Вселената. Кой учен досега е могъл да представи някаква теория, която да обясни всички явления, които са се извършили във Вселената от началото на създаването и досега? Преди всичко създаването на Вселената не е еднократен процес. (18/стр. 41)

Милиарди години са изразходвани за създаването на Вселената и милиарди години са нужни, за да се разбере как и кога е създадена Вселената.

(91/стр. 417)

Питам: …Де беше цялото човечество преди четиридесет милиона години? Някои учени твърдят, че човечеството е съществувало само отпреди осемнадесет милиона години. Най-после аз питам: Де бяха всички растения, цялото растително царство преди петдесет милиона години? Всички растения, както и животните все дойдоха отнякъде. В Окултната наука съществува едно твърдение, че в света има течения, които идват от разни Слънчеви системи. Когато трябва да се насели някоя от тия системи, които постепенно се оформят в известни форми на живот и започват своето развитие, всичко това става под влиянието на известен род закони, с които е свързан целият Космос. И вие сте свързани с тия закони. Някои окултисти, които разбират добре законите, знаят колко години след завършване на своето развитие на Земята човек е свободен от тия връзки. Те знаят още де ще бъдете след това дали ще останете някъде из Слънчевата система, или ще излезете вън от нея. (103/стр. 229, 230)

…При създаването на Вселената са взели участие Разумни Сили, Възвишени Същества. И те са правели своите изчисления и измервания. Съществуват много хипотези и теории за създаването на Вселената, но как всъщност е създадена тя, това не се знае. Кой е бил там да види как е създадена Вселената? За изучаването на тоя въпрос се иска будно съзнание. (90/стр. 130, 131)

Какъв е произходът на Аза? Това е цяла наука, цяла история. Азът е движение около себе си, движение в кръг. Кръгът е емблема на нещо. Учените, Великите Посветени винаги са означавали Вселената с кръг. В него се съдържат всички възможности за Посветения. Затова кръгът е наречен „космически зародиш“, или „космическо яйце“. От това яйце се образувала Вселената. (13/стр. 239)

Учените хора се делят на два лагера: едните са Истински учени, които знаят повече, отколкото са писали и казали. Те знаят много нещо за създаването на Вселената, но нищо не казват по това. Тия учени имат всичкото смирение в себе си. Във всяко свое начинание, във всяка своя работа те уповават на Бога, на Разумния свят. За тия учени се казва, че имат връзка с Бога, с Великите Същества. Другите учени са тия, които копират първите. (18/стр. 120)

Всички светове, които виждаме, са създадени за развлечение на малките Божии чада. Под думата развлечение ние разбираме пътешествия. Човек трябва да пътува по световете, за да разбере реда и порядъка, който съществува в различните светове, да разбере вътрешното съдържание на живота. Като изучи всички светове, човек ще познае Божествения свят главата на Вселената. (88/стр. 74)

Сега ние можем… да ви кажем според Окултната философия как се определят границите на Вселената. Вселената не е малка. Казват, че радиусът на тази Вселена е 100 милиона слънчеви години… Щом светлината изминава 300000 километри в една секунда, колко милиона километри ще измине тя за една година? Това число, което ще се получи, се нарича една светлинна година. Значи, такива 100 милиона години се изискват, за да мине светлината от единия край на Вселената до другия. Тогава някои питат: „Ами зад нея какво има?“. В този именно въпрос, който не знаете, седи хубавото. Зад Вселената има друг вид светове. Но в това незнание има красота. Има незнание, което човешкият ум не може да обхване. (51/лек. 19: стр. 5, 6)

Създаването на света

…Ще говориш на хората за създаването на света. Как е създаден светът, това знае само Бог и онези около Него, които са участвали в създаването.

(13/стр. 303)

Силата на Христовото Учение се заключава в това, че Той казва за Себе Си: „Когато светът се създаваше, Аз бях там“. (57/стр. 240)

Казваш: „Бог е създал света“. Каква представа имаш ти за света? Когато светът се е създавал, ти бил ли си там? „Учените хора са създали различни теории за света.“ Тия учени били ли са свидетели на създаването на света? Обаче има Същества с Божествено съзнание, които са участвали при създаването на света и знаят как е станало това. Един ден, когато отидете на другия свят, там ще срещнете професори, които ще ви говорят за създаването на света. Те ще ви представят картини, които ще хвърлят светлина върху този въпрос. (13/стр. 219)

Колкото в по-висок свят се качвате, толкова по-ясна представа имате за създаването на света. Там вече няма да гледате само картини, но ще ви разхождат във всички области да видите това, което сте слушали от професорите. В половин час вие ще видите всичко онова, което се е създавало милиони години. Така ще се домогнете до Истинското знание. (13/стр. 219, 220)

Светът е създаден по някакъв начин, но как е станало това създаване, всеки не може да знае. В съзнанието на човека е отпечатан образът за създаването на света. Ония, които имат пробудено съзнание, само те могат по тия отпечатъци да възстановят цялата история за създаването на света. Само те могат да кажат преди колко хиляди години и в колко хиляди Божествени години е създаден светът. Действително светът е създаден в шест дена, но Божествени дни. Всеки такъв ден се равнява на число, съставено от единица и 15 нули. (88/стр. 106, 107)

Богословите казват, че Бог създал света в шест дена. В шестия ден Той направил човека… В Писанието пък е казано: „За Бога тисящите години са като един ден и един ден е като тисящи години“. Следователно шестте дни, за които се говори в Писанието, се равняват на шест Божествени дни. В един Божествен ден влизат милиони години. Според едни учени от създаването на света са изминали осем хиляди години, според други два милиарда и петстотин милиона години. Кое от двете твърдения е вярно, не се знае. (9/стр. 215)

Как е създаден светът? Да разгадаеш това ако го разгадаеш, ти можеш да минеш за един умен човек. (106/стр. 644)

Когато човешката Душа дойде под туй съчетание, под Божествените лъчи на Любовта, разтваря се този цвят на Душата, този лотос, както го наричат, и тогава човек има най-великите преживявания. В една минута той може да преживее Велики неща в този свят. …Той става по-просветлен и с такава висота, че в една минута той вижда създаването и проявлението на целия Космос. Той схваща как е създаден светът, защо е създаден и кои са крайните цели на тази Безпределност. Виждането на крайната цел на тази Безпределност дава на човека една неописуема радост на Божественото, което е скрито в него. (116/стр. 331, 332)

Историята на Древността

Има ред теории за създаването на света, на Адама, от които са взети само няколко куплета и са поставени в сегашната Библия. Всички теории са събрани в една голяма Книга, която можете да четете и на Небето, и на Земята. Дълго време трябва да четете тази Книга, за да я разберете. Мнозина ще пожелаят да намерят тази Книга, да я преведат. Обаче никой език не е в състояние да я преведе. Такъв род Книги не могат да се превеждат. Защо? Защото умовете на съвременните хора не са достатъчно чисти, за да могат да приемат всички образи в тяхната Първична чистота. (8/стр. 9, 10)

Любовта е нещо вечно, която приканва Диханието на Бога, което вдъхна в Адама. Той е вдъхнал от Любовта Си и той [Адам] е станал Жива Душа. Следователно Бог постоянно вдъхва при всяко страдание. Мислите ли, че този Адам, който беше в пръстта, [не] страдаше в тази пръст? Съжали го Господ, че страда. Един ден ще четете как е тази история. Много детинска е, както е написана сега.

(92/стр. 227)

Вие сте в едно спящо състояние. С години Адам е спал в Райската градина. Той играл, спал, живял с животните и един ден Господ му вдъхнал Дихание тогава се съзнал. Но като се отделил, видял, че сам не се живее. „Хубаво, аз с животните можах да живея, докато бях с тях, но сега какво да правя?“ Съзнал се, съзнание ново му дошло, тъй казва легендата. И тогава Господ решава да му създаде другар. Сега тъй се тълкува. Ако един ден се намеря при по-добро настроение, ще ви разправя тази Велика история, тя е тъй интересна! Но само трябва да намеря този бутон и тогава да видите в картини тази Велика история, а не да мислите дали е тъй. В картини да видите тази Велика Истина и да кажете: „Разбирам, разбирам как стои смисълът на тази Велика Истина“. Тъй ще засегна този въпрос и ще го направя ясен, но в Школата сега не мога да го бутна. Ако го бутна, ще стане цяла суматоха в умовете ви. (116/стр. 323, 324)

Майката на човечеството Ева се осмели да яде само един път без позволение от забранения плод и скъпо плати за това ядене… Змията казваше: „Ако ядеш от този плод, ще научиш всички Тайни в света и ще станеш като Бога“. Тя не стана като Бога, но научи много Тайни. Обаче и до днес още плаща за знанието, което научи преждевременно. (117/стр. 317)

Змията каза на Ева, че ако яде от това дърво, ще стане като Бога. Защо не трябваше да ядат от това дърво, не се знае. Това е Тайна, дълбоко скрита от човека. Дълбокият смисъл на нещата е скрит от него. Един ден, когато стигне до най-голямата дълбочина на живота, до неговата философия, човек ще разбере защо не е трябвало да яде от забраненото дърво. Това може да бъде след хиляди години, не е важно. Тоя въпрос не може да се разреши днес.

(17/стр. 149)

…В аналите на Природата. Отбелязана е историята, когато е създадена Земята; отбелязана е историята, когато е създаден първият човек. Отбелязана е историята, когато е създадена Ева. Отбелязано е хронологически, когато е яла от плода на забраненото дърво. Забелязано е, когато Бог ги изпратил из Рая. Изпратил ги много любезно с всичките Ангели като онзи, младия син, който поискал от баща си да му даде дела. Баща му го изпратил много добре облечен и му казал, като отива да учи, да учи добре. То не е работата така, както е представено в Библията, че ги облякъл в кожа и ги изпъдил. Много хубаво бяха изпратени, като царски синове… (23/стр. 42, 43)

…Философията… Тя е съществувала още при създаването на човека. Първоначално тя съдържала по-голяма Мъдрост, отколкото днес. Първият човек, създаден по Образ и Подобие на Бога, разполагал с 12 сетива. В процеса на инволюцията той постепенно загубвал сетивата си, докато най-после останал с пет сетива, както е сегашният човек. Затова сегашните му знания в сравнение с миналите се намират в отношение 5:12. (117/стр. 205)

Преди Адама имаше други хора на Земята. Няма какво да разправят. Адам не беше първият човек. Преди него имаше други. Като излезе из Рая, други хора имаше; смесиха се с онези, от които беше взет. Как ще обясните този стих: „Синовете Божии видяха човешките дъщери и си взеха жени от тях“? Кои бяха тия Синове Божии? Отде дойдоха тия човешки дъщери? Може разно да го тълкувате. (23/стр. 51)

Сега се явява друг въпрос: защо между разумните същества, надарени със способността да мислят право, се явяват такива противоречия…? Защо някои от тия същества пропаднаха? Защо тези същества не послушаха Бога и напуснаха Небето? Защо изгубиха своята чистота? На тези въпроси Писанието не дава никакъв отговор. Защо? Те могат да се обяснят, но понеже крият отрова в себе си, за предпочитане е да се премълчават, отколкото да се чоплят. (11/стр. 162)

Противоречия съществуват и на Небето. Иначе как ще си обясните положението на Луцифера? Макар и на Небето, и той се натъкна на някакво противоречие, вследствие на което влезе в стълкновение с Великия порядък в живота. Богословите обясняват причината за това по един начин, окултистите по друг начин. Обаче нито едните, нито другите са могли да се домогнат до Истината. Причината за падането на Луцифера за вечни времена ще остане една от Великите Тайни. (12/стр. 127)

Неща, които си остават скрити

…Говорим ли за Бога, ние ще имаме за Него неограничена идея вън от всякаква позната за нас форма. Какво е всъщност Бог, това ще остане завинаги една от Великите Тайни на Битието. Да искате да определите какво нещо е Бог, това значи да бъдете по-големи от Него. Това е невъзможно. Бог всякога ще остане една неопределена величина за нас, следователно и по-голяма и неограничена.

(42/стр. 160)

Като казвам, че Бог създаде Рая, подразбирам, че Бог създаде нещо много по-велико от Рая. Раят е само една външна обстановка на нещата, а от Бога излезе нещо много по-велико, отколкото човек може да разбере и да си представи. (51/лек. 14: стр. 10)

Ние не знаем какъв е Божият план. Ние не можем да заемем мястото на Бога. Каквото и да говорим, съществува една Мъдрост вън от човешките разбирания. (17/стр. 149)

Ей, Господи Боже мой, колко са Велики Твоите пътища и колко е непостижима Твоята Мъдрост!

(53/стр. 86)

И едновремешните Пророци не са знаели всичко; има неща в света, които и Пророците не са знаели; има неща, които и Великите Учители не знаят туй да го знаете. Онази Велика Божествена Мъдрост, която се изявява, ония Тайни в Бога, които са скрити, само времето изявява. И тия Учители, понеже разбират законите, и те се учат, но за тях вземат милиони векове, за да проверят една Велика Божествена Истина. (50/стр. 393)

Познание вън от
човешките разбирания

На човека е дадено да разбере Бога като Великото голямо, но не и като Великото малко. То ще остане една от Великите Тайни на Битието.

(13/стр. 54)

…Когато човек пристъпя към Великото в света, трябва да има онова Велико смирение, трябва да знае, че той не е разгадал света. За да може да разгадае света, той трябва да бъде съвършен като Бога, а веднъж не е съвършен, изтича от Бога и се учи от Него, той никога няма да разгадае Великата загадка. И философите твърдят, че ще я разгадаят не, никога! Светът всякога ще остане една загадка неразгадана. (50/стр. 67, 68)

…Ако изучавате окултните теории, ще видите, че окултистите поддържат идеята, че първоначално светът е бил затворен в черупката на яйце, което впоследствие се пукнало и светът се създал. Сега се задават въпросите: Кой снесе това яйце? Кой го разчупи? Как е могъл целият свят да се скрие в това малко яйце? Както и да се отговори на тия въпроси, Истината пак ще остане скрита. Тези въпроси се решават по дух, а не по буква. Под думата яйце се разбират съвършените условия, при които животът може да се прояви и развива. (22/стр. 321)

Ония философи, които изучават пространството, третират въпроса дали съществува пространството, или не, дали съществува време, или не съществува. Въпросът не седи в това дали съществува време и пространство, или не съществува. Както и да обясняват пространството, това понятие съществува в човешкия ум. Понятието за време също тъй съществува в човешкия ум. Вие не можете да разгадаете тяхната същина, но можете да ги разглеждате като понятия. В понятието пространство се включва материята. В понятието време се проектира нашият живот. (52/лек. 34: стр. 7)

Да оставим настрана въпроса за същината на времето и на пространството. Няма нито един философ, който да е определил какво нещо е пространството и времето. Има нещо близо до Истината в техните обяснения, но всъщност какво нещо е пространството, какво нещо е времето, само Бог знае. Само най-напредналите, само най-великите Духове, които са завършили своето развитие, своята еволюция в Космоса, знаят какво нещо е време и пространство. Всички останали същества, които още не са завършили своето развитие, имат детински възгледи по тези въпроси. (52/лек. 34: стр. 7)

Реалността на живота не може да се обясни по един конкретен начин, както някои съвременни философи… изискват. Великата Реалност на живота може да се обясни само символистически. Ще питате: „Защо [е] така?“. Това е един незавършен процес. Как ще обясните положението на една ябълка, като разглеждате нейната семка? За да обясните какво нещо е ябълката, трябва да дадете време на нейната семка да се развие. Следователно сегашният Реален живот е в процеса на развитието си и трябва да се минат милиони години, за да се разбере. За да знаем, да видим какви ще бъдат крайните резултати, трябва да бъдем някакви Възвишени Богове. (52/лек. 11: стр. 3)

Истини, забулени в Предания

Синът на адитския цар Зензибо пожелал да има една вечно горяща свещ, която да осветлява и да отоплява стаята му. Един от най-видните Мъдреци на царството му, негов поданик, намерил една овчарка, която била влюбена в царския син, и превърнал душата в такава една свещ. И отива да му я представи, но като погледнел на тази свещ, очите му се напълвали със сълзи, а той не знаел защо. Живите горящи свещи това са вашите души: вие трябва да имате души любящи, души, които да светят. Ако вие имате такава жива свещ, такава млада овчарка, на която душата е превърната на свещ, и вие я използвате, питам какво дължите на тази свещ. Аз ви оставям този пример вие да си разрешавате загадката, която се крие в него тя е Велика загадка, един Ключ…

„Обичам Христа.“ Но за Христа колко косъма сте дали вие? Говоря за този, Великия Христос, колко косъма от вашата глава сте дали за Него? Вземам думата косми в живия смисъл, т.е. каква част от вашия живот сте дали за Христа? Какво сте направили заради Него? Христос за вас е една горяща свещ. С хиляди години Той седи на вашата маса и постоянно гори; вие се топлите, разрешавате всички въпроси, казвате: „Ааа, хубава е тази свещ“. Но аз да ви обърна вашата душа да стане една такава свещ, да знаете тогава какво значи горяща свещ.

(50/стр. 70, 71)

В Древността при един верующ, който живял 20 години в една пещера в пустинята, идва един господин и вижда, че този постник чете Библията на една малка свещ. Тогава той му казва: „Ако ти четеш Библията на тази малка свещ, нищо не ще можеш да разбереш от нея“. Постникът му отваря една врата и от нея излиза такава блестяща светлина, че този господин ослепял, не могъл да издържи на тази светлина. И след това той му казва: „Аз чета Библията при такава светлина, от която хората, като не разбират законите, ослепяват“.

(51/лек. 10: стр. 16)

В Древността един гръцки ученик искал да изучи Тайните науки и затова отишъл в Египет в тъй нареченото училище „Бяло Братство“. Главният Жрец на Храма на Изида, като го развеждал на много места, завел го най-после пред една статуя и му казал: „Това е Истината“. „Защо не ме доведохте най-напред при Истината, ами ме развеждахте другаде? Първия път още трябваше да ме доведете тук“ възразил ученикът. „Не може, такъв е пътят към Истината. Внимавай да не вдигнеш завесата на тази статуя, да не се докоснеш до нейното було. Изучавай я само отвън.“ В ученика се зародило голямо желание да види какво има отдолу под туй було. Той рекъл: „Ако вдигна това було, ще намеря Истината и като се върна в Гърция, ще обладавам голяма сила“. Една вечер той излязъл тихичко, влязъл в Храма и вдигнал завесата. Обаче сутринта го намерили мъртъв пред статуята. Какво е научил той? Нищо. Някой казва: „Я вдигнете завесата, искам да видя Истината!“. Опасно е преждевременно да се вдигне булото на Истината. Човек трябва да е готов за този момент. Христос е дошъл на Земята да ни приготви без страх да посрещнем този момент. (5/стр. 53, 54)

В Древността при един от знаменитите Адепти Ешавора се явява Архангел Аниел и му донася две написани Книги, като му казва: „В тия две Книги се съдържа знанието на цялото човечество. Едната Книга ще запазиш за себе си никой да не я пипа освен ти, а другата Книга ще оставиш отвън да се учат по нея твоите ученици“. И върнал се тогава Ангелът в света на Светлите Духове. Започнал тогава Ешавора своята работа. Поканил той всички ония, на които съзнанието било подигнато, да дойдат да се учат от новата Книга. Започнали да идват ученици един след друг да се учат. Всеки, който свършвал, трябвало да прелисти Книгата, да прочете най-важното място и след туй да затвори Книгата. Обаче всеки един ученик, като намирал най-важното място, толкова се влюбвал в него, че отрязвал листа, който бил тъничък, и го скривал в себе си. Излизали си учениците оттам пак един по един. Това последно прелистване на Книгата се считало един вид като диплом за завършване на училището. Тъй като се изреждали учениците един след друг година след година, Книгата се доста смалила. Учениците, които идвали отпосле, казвали на Ешавора: „Тази Книга не е пълна, от Небесния свят не са се доизказали, забравили са да напишат някои неща“. „Е, казвал им той, недописаното пък вие ще го напишете.“ Всички тия ученици продължавали все тъй да четат от тази Книга и да си откъсват по един лист от най-хубавото място, което им харесва, докато най-после Ешавора забранил да се отваря тази Книга. И сега от тази Книга за света са останали само два листа: Старият и Новият Завет. И днес всеки един от вас носи по един лист от тази Книга. От всичкото това знание, което се разпръснало из света, станала днешната голяма галиматия*. Тия листа не били номерирани, та не знаят хората кой какво носи, забравили. Сега и в науката, и в религията всеки пише по цели томове върху този лист, който е взел от тази Книга. Всеки написва по нещо, но откъде са тия листове?

(51/лек. 10: стр. 13, 14, 15)

…Един Велик Учител от Древността, наречен Ешавора, …направил един опит с един от своите обични ученици, наречен Бенам. След като му предавал дълги години Окултното знание, знанието на добродетелите и на злото, т.е. как трябва да живее човек, за да влезе в Царството Божие, да стане гражданин на Небето, и след като му предал всичките правила, всичките закони, най-после трябвало да постави този свой ученик на един изпит. Ешавора имал един меч, остър и от двете страни, и накъдето посочвал с този меч, всичко се разрушавало: камъните се разчупвали, водите се разделяли, зверовете се умъртвявали. Един ден Ешавора казва на ученика си: „Искам да те опитам дали в тебе има добродетели“. Той туря най-силната отрова на върха на този нож и казва на ученика си: „Ти ще знаеш, че ако в твоя живот някъде има скрита най-малката лоша мисъл, ти ще изгубиш този си живот и ще започнеш наново живота си. Ако пък нямаш скрита нито една лоша мисъл, с твоя живот ще стане някакво чудо“. Това било едно велико изпитание за този ученик. Ешавора го запитва: „Кажи ми сега чист ли си“. „Чист съм.“ „Добър ли си?“ „Добър съм.“ „Пълно ли е сърцето ти с Любов?“ „Пълно е.“ „Умен ли си?“ „Умен съм.“ „Изпълнил ли си всичко, каквото съм ти казал?“ „Изпълнил съм.“ „Обичаш ли Истината?“ „Обичам я повече от всичко.“ „Добре, ще извадя сега ножа и ще опитам…“

Сега всички вие, които живеете на Земята, искате един живот без изпити, искате тъй, много лесно, да свършите и гимназия, и университет. Но други са Божиите закони, не зависи нито от мене, нито от вас.

Този Учител Ешавора изважда своя меч, насочва го към ученика си и го допира до тялото му. Този нож веднага се превърнал в най-хубавата Светлина и ученикът останал жив. По-нататък вие сами може да си правите заключенията. (51/лек. 5: стр. 16, 17, 18)

Един от старовременните светии дълго време се молил на Бога да надзърне за малко някъде, да види какво нещо е Небето, какво нещо е бъдещият живот. Дошъл неговият Учител, завел го в една стая и поставил окото му да гледа онзи свят през една малка дупчица; гледал той през тази дупчица цели 250 години, докато дошъл неговият Учител, бутнал го и му казал: „Стига вече!“. „Чакай, едва започнах да виждам.“ Следователно този живот е толкова красив, че като съберете живот от няколко милиони години, на вас се струва като да е един час само. Възвишеният живот не познава време и пространство по тази единствена причина, че той е красив. (51/лек. 31: стр. 13)

Общества със скрити знания

„Защото звездата Негова видяхме на изток и дойдохме да се поклоним.“(Матея 2:2.)

Тия три Мъдреца, които са отишли да се поклонят на Христа, са били разумни. Те се разговаряли с Христа. Всички вие мислите, че те, като отишли при Христа, видели едно малко бебенце, дали Му подаръците си и се върнали назад. Не е така. Няма много да ви говоря, но ще ви кажа само едно нещо: те се разговаряли с Христа. Той им предаде Великата Мъдрост и знание, които те предадоха в Индия. И сега това знание се пази там. (51/лек. 17: стр. 3, 36)

Индийският народ е единственият народ на Земята, който може да пази Свещените работи. Нито англичаните, нито американците, нито французите, нито кой да е друг народ могат да пазят Свещени Тайни. Само индусите могат да ги запазват, затова там се занесе на съхранение Великото Свещено Учение. Ето защо толкова хора от Европа отиват в тия Светилища да се учат. Тия Светилища не са някакви видими Храмове. Не, в Индия има такива Храмове, за които хората днес нищо не знаят. (51/лек. 17: стр. 36)

За да изучавате Великото, изисква се едно нещо, което индуските Учители пазят в Тайна, и благодарение на това западните народи не са го намерили. Ако европейците биха го знаели, те биха го профанирали. (75/стр. 74)

Де остана египетската култура и цивилизация? И тази култура изчезна. На какво се дължи това? В Египет дохождаха хора от различни народности асирийци, вавилоняни, гърци с цел да се запознаят с египетските Тайни, но злоупотребиха с тях. По този начин те внесоха едно разслабване в египетската култура. (8/стр. 161)

Египтяните не трябваше да издават Тайните си. Те продадоха своите Тайни. При тогавашните Жреци идваха ученици от разни Школи, които по различни начини ги подкупваха, за да издадат Тайните си. И днес много англичани отиват в Индия с цел да се домогнат до знанията на индусите, но те срещу никакви подкупи и заплашвания не издават знанията си. Те знаят законите и строго ги пазят. Онези англичани, които искрено търсеха знанието, трябваше да се откажат от своите традиции, да влязат като ученици в тези Тайни общества, за да придобият най-малкото знание. Индусите не изнасят своите знания навън. (8/стр. 161)

Сегашните технически знания на хората са много малки в сравнение с онези, които те са имали преди 60000 години в културата на Агарта**. Апаратите, с които са летели тогава, са ги наричали „огнени змейове“. Но тези знания са били достояние само на малцина, а сега знанията се дават на цялото човечество. (111/стр. 173)

(Учителя казва: „Всички Духовни центрове в Рила, Алпите, Хималая и други планини имат вътрешни връзки. …На Рила е най-старата Школа в света. Там съществата, които обичат тази Школа, са в ефирни, етерни тела. На Рила са складирани знания. Културата на Египет, културата на Индия се е развивала от невидимите библиотеки на Рила. Има на какво да се учите в бъдеще. Какво значение имат тези Свещени центрове? Те работят за Новата култура. Най-свещеното място, това е Агарта държавата на Посветените. Агарта се е премествала три пъти от Атлантида, която е потънала, и е преместена в Египет. От Египет се премества на Рила. А оттук отива в Хималаите. Някои от Свещените входове на Агарта се намират на седемте рилски езера.“)

(119/стр. 453, 454)

(Почти на всички езера до петото езеро сме играли Паневритмия и сме отсядали на почивка. Следващото езеро шестото беше любимо езеро на Учителя при езерата. Беше наречено от Учителя „Сърцето“… Учителя каза: „Тука е един от входовете на Агарта“. Агарта е скритият град, където живеят Напредналите същества, където има особен ред и порядък и до който хората не са дошли още.) (120/стр. 182, 183)

Алхимици, Посветени, Маги, Адепти

Старите Алхимици са търсили начин да превръщат неблагородните метали в благородни. Те са търсили още и Жизнения Еликсир някои са го намерили, а някои продължават да го търсят. Които са го намерили, наричаме Посветени, Светии, Гении на човечеството. (83/стр. 146)

В Окултната наука например се говори при какви условия човек може да придобие Вечен Живот. Старите Алхимици например са се занимавали с откриване на Жизнения Еликсир, от който се придобива Вечният Живот. Достатъчно е да се тури малка капчица от тази течност в чисто вино или в чиста вода и да се изпие, за да се получи за хиляди години Вечен Живот… Ако човек е страдал от някаква тежка неизлечима болест, като туберкулоза, рак, проказа и други, една капка от Жизнения Еликсир е в състояние да предизвика моментална реакция в него: да го съживи, да го подмлади и да го направи нов човек. Който не разбира този закон, той ще каже, че това е приказка от „Хиляда и една нощ“. (20/стр. 73, 74)

Законът за чистенето в Природата не е нищо друго освен този, с който старите Алхимици си служили. Чрез този закон те отделяли ценното от безценното, благородното от неблагородното, полезното от безполезното. (117/стр. 182)

Имайте предвид, че всички Алхимици подразбират друго нещо зад елементите: зад тях се крие нещо друго. Названията мед, калай, желязо са само за простите хора, а за Алхимиците и за Посветените хора в тия елементи се крие нещо особено, което само те разбират. Ако те бяха изнесли пред света всичко това, както е в действителност, биха ги изгорили на кладата. (103/стр. 206)

Гневът е едно окисляване, ръждясване човек, който се гневи, е направен от желязо. Следователно ръждата ще го стопи. А човек трябва да бъде направен от злато, от злато да е човек! Затова старите Алхимици са търсили онзи Велик закон за трансформиране на елементите от едно състояние в друго, докато се достигне до състоянието на златото, което е един символ, или метод, да не се окислява тялото, а да може да остане постоянно и неизменно… Това е Великата наука. (81/стр. 322, 323)

От кого е таблицата за умножението, с която си служите?

Отговор: „От Питагор“.

В тази таблица крие ли се някаква философска мисъл? Крие се, разбира се. Питагор е прекарал двадесет години в Египет и десет години във Вавилон, дето изучавал Тайните на Окултната наука. И затова, като е съставял таблицата за умножение, той внесъл в нея известно Окултно знание. Днес е лесно да се научи таблицата за умножение, но тя има Дълбок смисъл. (103/стр. 218, 219)

Питагор е дал своята философия в Египет. Но когато Питагор е бил в Египет, египтяните са имали крайно недоверие в гърците. Единственият, когото те са приели в тяхната Школа и са го посветили в техните Тайни, това е бил Питагор. Двадесет години той е трябвало да седи пред вратите на Жреците, за да му открият малко от тяхното знание, което проповядвали. (3/стр. 234)

Когато ви разказват приказки вроде на ония от „Хиляда и една нощ“, те не са много далече от Истината, защото четем, че Мойсей произнесе само една дума, вдигна жезъла и морето се раздвои; вдигна ръце към Небето и слезе манната; удари с жезъла си канарата, изскочи вода и т.н. (1/стр. 405)

Едно време Мойсей, като вдигна своята тояжка, раздели морето на две части, отвори път, за да мине народът му по сухо. Той, като дигна тояжката нагоре, произведе цяла буря в природата, но знаеше как и на кое време да я дигне. (52/лек. 14: стр. 27, 28)

Които не разбират законите, мислят, че могат да постигнат всичко по магически начин като Мойсея. Наистина Мойсей махна с тояжката и постигна нещо, но той имаше знания. Мойсей беше изучавал Великата Окултна Школа в Египет, той беше Посветен. (41/стр. 216)

Между всички народи има учени, които правят големи чудеса. В книгата на Седира се говори за един от Великите Адепти, който в разстояние на половин час могъл да спаси от смърт една туберкулозна, която била в третия период на болестта си. (88/стр. 129)

Индусите например изучавали законите на Природата в ред поколения и са придобили ценни методи. Като са изучавали физиология, законите на тялото, те са достигнали до следните резултати: един индус може да направи разрез на ръката си и след като положи здравата си ръка върху болната, за десет минути болното място е съвсем заздравяло. Докато според сегашните методи, за да се излекува този разрез, се изискват най-малко три-четири месеца и пак раната няма да се премахне напълно, все ще остане малък белег. (103/стр. 194, 195)

Индусите правят следните опити: посаждат една семка и в четири часа израства, голямо дърво става. Наричат ги факири, Адепти; концентрират ума си и за четири часа имате плод, опитвате го. След това дървото пак изчезва. Как, ще кажете. Те разбират законите на растенето в света. (92/стр. 109)

Един англичанин разправя една своя опитност за чудния начин, по който получили хляб. Той прекарал няколко дена с една група индуси в една гъста, мъчнопроходима гора. В това време хлябът им се свършил. Един от индусите ги запитал: „Какъв хляб искате, европейски или нашенски?“. Англичанинът казал, че искат европейски хляб. „Добре, след един час ще имате топъл европейски хляб.“ Наистина след един час пред тях стоял топъл бял европейски хляб. Как и отде е дошъл този хляб, англичанинът не разбрал. Без фурна, без брашно и работници хлябът стоял пред тях. Те яли и благодарили на Бога за чудото, което видели. На запитванията отде дойде хлябът, индусът мълчал, не казал нито дума за обяснение. (11/стр. 349)

Преди години в едно българско село се явили толкова много гъсеници, че всички дървета били осъдени на изсъхване. Един градинар в това село се видял в чудо какво да прави с тия гъсеници, как да се освободи от тях. Най-после решил да ги убива, да им обяви жестока война. В това време пред градината му минавал един турски дервиш. Като видял градинаря, дервишът го запитал: „Какво правиш?“. „Заел съм се да убивам гъсеници, защото ще уморят дърветата.“ „Стой, не ги убивай!“ Дервишът влязъл в градината, спрял се под едно дърво, отворил някаква Свещена книга и започнал да чете. Не се минало много време и гъсениците една по една започнали да слизат от дърветата и да се събират накуп. Като видял това, градинарят се отправил към купчината гъсеници с цел да ги избие. „Не бързай да ги убиваш! казал турчинът. Събери всички заедно и ги занеси в гората, там да ги хвърлиш. Благодари, че изведнъж се освободи от всички гъсеници, без да ги убиваш.“ (6/стр. 265, 266)

2. ИЗГУБЕНОТО ЗНАНИЕ

Изгубената Дума на човечеството

Ще кажете, че знаете азбуката на много езици. Много азбуки знаете, с много думи и изречения си служите, но въпреки това ви липсва нещо. Има нещо, което сте изгубили, и непрестанно го търсите. Всеки се оплаква, че нещо му недостига. Какво сте загубили? Една Дума. Щом намерите Загубената Дума, животът ви ще се осмисли. (109/стр. 112, 113)

Свещена Дума е Изгубената. Всичко в живота и в Природата се подчинява на нея. Чрез нея Бог създаде света. Чрез нея създаде и човека. Казано е в Писанието: „И рече Бог“. Много неща рече Бог и много неща създаде, но чрез коя Дума ги създаде, не е казано. Следователно външният свят, който ни обикаля, е резултат на Изгубената Дума, която Великият е произнесъл. (109/стр. 113, 114)

Изгубената Дума не се среща в никой съвременен език. Тя нито се пише, нито се изговаря. Ако се напише или изговори, тя ще се опорочи, ще изгуби своята Сила и Красота. Единственият език, на който може да се изговори, е езикът на Любовта. На този език говорят всички Възвишени Същества, Адепти, Светии, но никой не си позволява да произнесе тази Дума. (109/стр. 113)

Търсете онази Любов, която ще донесе Изгубената Дума, т.е. Магическата пръчица. Тя обновява, подмладява и възкресява. (109/стр. 119)

Без Магическата Дума положението на човека е подобно на капитана на парахода, който има всичко на разположение, параходът му е в изправност, но той не знае къде да го бутне, за да тръгне.

(109/стр. 114)

…Първоначално човек е бил Велико същество с голяма Разумност. Той знаел много повече, отколкото сегашните учени. Щом се изявил в света, той произнесъл първо Думата Любов Ключа на живота. Де е този Ключ сега? Изгубен е. И до днес окултистите търсят Изгубения Ключ. (57/стр. 238, 239)

Истинската Дума, която определя понятието Любов, днес е забравена. Всички хора търсят тази Дума, искат да си я спомнят, да я намерят. Щом си я спомнят, щом я намерят, с това заедно те ще намерят Ключа на живота. Всички кабалисти навремето още, както и днес, търсят този Ключ. Защо? Защото само този Ключ е в състояние да оправи обърканото кълбо. Животът на съвременните хора е това объркано кълбо. Достатъчно е един възел от него да се развърже, за да почне по-нататък да се оправят обърканите конци. Този Ключ ще развърже първия възел, който хората от хиляди години насам се мъчат да развържат. (12/стр. 182, 183)

Ами че от хиляди години насам се произнася на български език Думата Любов, но кой българин досега е произнесъл тази Дума на нейния език? Защото всеки народ, всеки мислител, всеки гений, като е създавал една дума, той имал Ключа на тази дума. Я ми кажете кой е Ключът на Думата Любов.

(52/лек. 3: стр. 5, 6)

И аз говоря за Любовта, но това, което досега съм говорил за Любовта, е далеч от самата Любов, от Първичната Дума Любов. И досега още аз говоря за Любовта с преводен език. (57/стр. 240)

Свещена е Думата на Любовта! Тя не може да се произнася. Досега и аз не съм произнесъл тази Дума. Даже Христос не си е позволил да я произнесе пред хората. Когато е трябвало да произнесе тази Дума, Той винаги се е уединявал и заемал особено положение, особена поза. (12/стр. 183)

Изгубената Дума е в Рая. Понеже хората са извън Рая, тази Дума не е за тях. Те трябва да се върнат в Рая, т.е. да възстановят Послушанието си към Бога. Човек не може да добие тази Изгубена Дума, ако няма Послушание към Бога, или Пълна, Абсолютна Любов към Бога. (112/стр. 163, 164)

Един ден, когато дойдете до по-високо съзнание, и вие ще произнасяте тази Дума. Засега достатъчно е да знаете, че съществува такава Свещена Дума, която някога сте знаели, но впоследствие сте я забравили. Работете върху себе си, за да си я спомните. Турете си за задача да мислите върху тази Дума като Свещена, Велика Дума, която болни оздравява, невежи просвещава, мъртви възкресява. Магическа сила крие Любовта в себе си! Тя е Ключ, с който всичко затворено се отваря. (12/стр. 183)

Казано е в Писанието: „В последния ден ще чуя Гласа ти“. Този Глас е Гласът на Божията Любов. Който чуе този Глас, той ще оживее. Днес всички хора очакват този Глас, тази Свещена Дума. Само тази Дума е в състояние да подмлади човека, да го възкреси, т.е. да го въведе от смърт в живот.

(12/стр. 183, 184)

Всеки ден човек да размишлява върху Любовта, за да добие Изгубената Дума и да бъде Свободен.

(112/стр. 164)

И тъй, нека всеки от вас доброволно в продължение на десет дена размишлява върху Свещената Дума на Любовта, която в Магията е наречена „Изгубената Дума на човечеството“. Още първият човек е изгубил тази Дума, с което започва падането на човечеството. Като забрави тази Дума, Адам се видя принуден да напусне Рая, а с това заедно изгуби Ключа на живота, т.е. изгуби Правия Път. Който иска да се върне отново в Рая, той трябва да си спомни забравената Дума за Любовта.

(12/стр. 184)

Усилията на съвременните култури към прогрес, към знание, към свобода се свеждат все към това да се домогнат до Свещената Дума на Любовта, която крие всички Тайни в света. Без тази Дума светът няма никакъв смисъл. (12/стр. 184)

Скрита е тази Дума, но трябва да се намери. Тя е Ключ, без който не може да се живее. Щом намерите този Ключ, и Бог ще се прояви във вас.

(12/стр. 187)

Първата Дума, с която Бог е назован

…Ще вложите в ума си мисълта, че никой не може да напусне живота си, но ще гледа да намери в него онази Дума, която някога е изгубил. Тази Дума е заровена някъде, и то толкова дълбоко, че цялата си къща да разровиш, т.е. да прехвърлиш през съзнанието си цялото си минало, да обиколиш цялата Земя от единия до другия край, но да я намериш. (57/стр. 249)

Който иска да напредва, …да каже дълбоко в Душата си: „Аз ще разреша този въпрос. Ще намеря Първата Дума, с която Господ е назован“. Тя е изворът на Любовта. Една Дума търси всеки. Коя е тя? Първото Име на Баща си. Ще намериш Името на Бога, за да получиш наследството, което Той ти е оставил. Само така може да станеш наследник на своя Баща… (57/стр. 251)

Значи, първата задача на всички е да намерите онази Дума, с която е назован Бог. Тя е Думата, с която Любовта се изявява на хората. (57/стр. 251)

За тия, които носят Първата Дума в себе си, в Писанието е казано, че преди те да се помолят на Бога, Той ще отговори на молитвата им. Тяхната Душа е Чиста и Възвишена и Любовта отговаря на всеки техен зов. (57/стр. 247)

И ние трябва да бъдем ученици, за да научим Първата Дума… Това ще произведе коренна промяна в човека. Тази промяна именно подразбира Новораждането, за което се говори в Евангелието. Тази Дума ще бъде основа на Новия живот, дето няма болести, няма и смърт. (57/стр. 242)

Аз съм посветил целия си живот в търсене на тази Дума и съм я намерил. (57/стр. 243)

Същинското Име на Бога

Под думата Бог ние разбираме Разумното Върховно Начало, от Което произтичат всички Души и Богове и на Което не знаем Същинското Име.

(77/стр. 47)

Светът е създаден от някого, когото и вие не знаете. Този, Незнайния, Неизвестния, хората наричат Бог или Жива Разумна Природа. Кое е Истинското Му Име, не знаем. (13/стр. 142)

…Днес трябва да се намери ново Име за Бога. Това Име съществува, но хората трябва да го намерят. Това Име е Свещено и не може да се произнася. Само онзи може да го произнесе, който има непреривна връзка с Бога. (88/стр. 120)

Аз имам за Бога друго Име, но не смея да ви го кажа; ще ви говоря за Него с това Име, което вие знаете. Този Бог, за Когото ние проповядваме, обича всички хора еднакво, за всички се грижи еднакво и е намислил да спаси всички до един.

(52/лек. 11: стр. 16, 17)

Във всички религии се говори за Бога, но не със Същинското Му Име. Първият човек, който назовал Бога с Истинското Му Име, той изгубил тази Дума. Коя е тази Дума? На български е Бог, на турски Аллах, обаче това са преводи на Първото Име на Бога. Понеже тази Дума е загубена, хората и до днес говорят неразбрано. Говориш на Бога, но Той не те слуша. Бог ще те разбере само тогава, когато произнесеш Истинското Му Име. (57/стр. 239)

В Писанието се казва: „Да не произнасяш Името на Господа Бога твоего напразно!“. Ние не подразбираме туй, обикновеното Божие Име, към което се отправяме в молитвите си: „Господи Боже наш, не ме ли чуваш?“. Не, в Писанието се говори за това Свещено Име на Бога. (51/лек. 3: стр. 16)

Някой казва: „Аз познавам Бога“. Не, да познаваш Бога, ще рече да знаеш Неговото Свещено Име. И когато произнесеш това Име, ти няма да бъдеш вече смъртен човек. (52/лек. 27: стр. 15)

Ние, които вървим по този Божествен път, ние, които имаме Божественото в нас, трябва да работим с Бога заедно. Тази, великата, мощната сила в нас, трябва да я проявим и туй Свещено Име на Бога трябва да го намерим. (51/лек. 3: стр. 22)

Туй, Великото, Свещеното Име на Бога трябва да го намерим вътре в нашата Душа. Туй Име, тази Дума не се произнася. Тя е единствената мощна, всесилна Дума в света, …която цялото Битие, цялото създание, всички най-велики Същества, които са завършили своята еволюция, я пазят. Всички пазят туй Свещено Име и който се домогне само да го прочете, неговата Душа се въздига. (51/лек. 3: стр. 16)

Христос се обръща в прочетената глава: „Отче, прослави Името Твое. Тогаз дойде Глас от Небето: И прославих, и пак ще прославя“… Сега необходимо е да се запознаем с това Име, чрез което се спасява. Всички стари мистици кабалисти никога не са произнасяли това Име; човешкият език не е толкова гъвкав да го произнася правилно; всякога са Го съзерцавали и са се чудили. (1/стр. 418, 419)

Желая мнозина от вас, които сте смутени, тъжни, обременени с мъчнотиите на физическия живот, кажете си: „Има Спасение заради*** нас! Има Един, Който мисли заради нас, Когото ние можем да любим, Който всякога може да ни бъде верен и никога не ще ни изневери! Има Един!“. Кой е? Ще потърсите Неговото Име и ще го прочетете, то е написано във вашите Души. (52/лек. 13: стр. 28)

Искам всички да имате Божието Име, да го пазите в Душата си, то да бъде чисто и свято, неопетнено вътре, и тогава ще дойде тази сила, и ще бъдете силни, и животът ви ще придобие Светлина, и ще започнете да разбирате Новата наука на Окултизма, по друг начин да разбирате… (75/стр. 152, 153)

Свещени Изричания на Божието Име

Христос… казва: „Учете ги да пазят благото, което съм ви дал, и ето, Аз ще бъда с вас до скончанието на века. Амин!“. Това Свещено Име „Амин“, то е Името на онзи Бог, Когото египтяните знаеха. Те Го наричаха „Амин“, но то не е така. (52/лек. 8: стр. 8)

Велик момент е този да почувствате… това, Великото, което наричаме „Амен“ или „Амин“, или както индусите го наричат „Аумен“, или както други го наричат „Аум“, или както евреите го наричат „Иехова-Иаве“. (52/лек. 8: стр. 9, 10)

Йехова е Свещеното Име на Бога, което в еврейския език никога не се произнася. Името на Бога на еврейски език никога не се е произнасяло. Свещено Име е то. (65/стр. 588)

За мене думата Бог е малко обезсилена. Тя и на български, и на английски, и в другите езици е неразбрана. Най-хубавото Име, което евреите са имали и българите са го заимствали, е Йеова, а в еврейския език е Йехова, но те никога не го произнасят. Те казват: „Йот, Хе, Вау, Хе“… Когато евреите са се намирали в големи мъчнотии, целият народ започвал да пости, обръщали се към Господа и тогава Йехова им помагал. (66/стр. 10, 11)

Всъщност Истинското Име на Бога е скрито. Ако то се произнесе, както е, би настанал цял катаклизъм в живота на хората. Сегашното Име на Бога е псевдоним. Даже Името Йехова, както Го наричали евреите, и то е псевдоним. (67/стр. 175)

Когато децата се раждат, произнасят „йоа“. Българите са го схванали „уа“, други са го схванали „ва“. „Йоа“ е Първата Дума на един Духовен език… Вие казвате „Йоа“ това е Свещеното Име на Бога. (68/стр. 360, 361)

Искам, като се намерите в трудно положение, да кажете като детето: „Иоа“ „Господи, Ти си Единственият и в Твоите Ръце турям своя живот! Господи, направи от мен туй, което обичаш“.

(69/стр. 232)

Христос, когато умираше на кръста, произнесе Думата „Иоа“ „В Твоите Ръце предавам Духа Си“. Възкръсна Христос. (69/стр. 233)

Сега ще започнете с Думата „Иоа“ „Боже на Любовта, Боже на всичката Светлина, Господи на всичката Свобода, в Твоите Ръце се предавам“. Тогава всичкият свят ще се отвори… (69/стр. 233)

Защо търсите Господа там, отгдето няма да дойде? Ето, Той е пред вас и чака да Го познаете… Той иде вече в Сила и Слава от горе, за да постави Вечната Воля на Бога Отца за Вечен Закон, за да покаже чрез Сила, Дух, знамения и знания що е Благата Воля на Мели-Иелохимъ-Иехова. (70/стр. 7)

„Аз съм Господ Бог твой, заповедта Ми излезе. Стой непоколебим в Пътя Ми… Имай упование в Мен и ще видиш Моята Благост. Ще ти дам според желанието на Сърцето Си и ще те развеселя според Благостта на Духа Си, и ще видиш, и ще опиташ, че съм пълен с Благодат. Въздай хвала на Името Ми и благослови присъствието на Духа Ми, кажи: „Да бъде благословен Господ Бог мой сега и във веки веков, нека всички да хвалят Името на Господа…“.“ (53/стр. 188, 189, 190)

„Пак кажи заедно с твоя Свят Дух: „Да бъде благословен Господ помежду всички. Ей, Господи, Спасителю мой, Велик си и Велико е Името Ти над всички…“.“ (53/стр. 190)

Истинското Име на човека

Никой човек не носи своето същинско Име, с което е записан в Божествената Книга. (49/стр. 112)

Който иска да знае какво е било същинското му Име, нека се порови в аналите на миналото и като го намери, да го преведе на български. (88/стр. 134)

Най-напред трябва да се възвърне изгубеното… Трябва да научиш една музикална дума. Тя струва много скъпо. Тя е изгубена. Трябва да я намериш. Като я имаш, то всичко вече става. Писанието казва: „Ще му дам бяло камиче и на него едно Име написано, което никой друг няма да знае“. Това бяло камъче това е Ключът, това е музикалната дума. (112/стр. 379)

Вие мислите, че [сте] Иван, Драган, Стоян. Но това е една енциклопедия, един псевдоним… Писанието казва: „Ще им се даде едно камъче, на което ще има написано Името“. И ти сам ще си го познаваш Името! Всеки един човек сам трябва да си познава своето Име! Всеки да знае Името си. Понеже силата на човека седи в неговото Име. А Името на човека е написано на най-слабото нещо. И то е невидимо, никой не може да го види. И ти чрез големи усилия може да видиш написаното си Име. (3/стр. 64, 65)

3. ОКУЛТНАТА ШКОЛА

Отваряне Школата на Бялото Братство

Организирането на света се дължи на Бялото Братство… В архивите на Бялото Братство се пазят всички Тайни и всичко Добро няма нищо пропуснато. (81/стр. 97)

Вие, като влезете в Школата, може да си мислите, че имате някои познания по Окултизма. Малко учени хора има в Европа, които имат Окултни познания, много малко са те. Бялото Братство сега отваря тази Школа, а досега то е държало своята Школа затворена. И малцина са влезли в нея.

(116/стр. 265)

Христос казва: „Малцина са влезли през тесните врата“. Сега се отваря този широк път да влезете и да учите тази Велика наука на Бялото Братство.

(116/стр. 265)

Сега вие ще ми кажете: „Защо ни е нужно да влезем и да учим в Школата, в Училището на Бялото Братство?“. За да научите законите на щастието, на блаженството, законите на живота да знаете как да живеете. (116/стр. 267, 268)

Понеже всякога искате да живеете добре, имате желание да бъдете при Бога, начини за това ще намерите само в Училището на Бялото Братство.

(116/стр. 268)

Струва си човек да влезе в тази вътрешна аудитория, да слуша Христа… Когато вие ще чуете Гласа на тази Светлина, Необятното Съзнание да говори на вашето съзнание, на вашите Ум, Душа, Сърце и Дух, вие като Павла ще кажете: „Чух неща, които не може да се изкажат с човешки език“. Павел… бил пренесен на Третото Небе. Третото Небе това е Школата на Бялото Братство. И той влезе в нея, слуша тази Велика философия, тази Велика Божествена Мъдрост и се въодушеви, че като слезе, каза: „То е Велико знание“. (116/стр. 274, 275)

…Вие още не сте от Бялото Братство. Един негов член разполага с Велики знания и сили, владее ключовете на природните сили и работи за повдигането на човечеството и на цялата Природа. А вие сте ученици на Бялото Братство и ви подготвям, за да влезете в него и да станете Бели Братя. Това е Великото, за което ви приготовлявам и което ви очаква. (112/стр. 339)

Сега вие искате да бъдете ученици на Всемирното Бяло Братство. Намясто е желанието ви, защото там ще научите много нещо. Някои задават въпроса: „Де е Бялото Братство?“. В самите вас. То не е една химера, едно име, то е Реалност. Не е достатъчно само да желаете да бъдете ученици на това Братство работа се иска от вас. Има окултисти, които са обикаляли дворовете на Бялото Братство, но не са проникнали до неговата същина.

(118/стр. 236)

Изучаване Тайните на Окултизма

Някой казва, че вярва в Окултизма. Какво нещо е Окултизмът? Тайна наука. Той разкрива Тайните на Природата. (9/стр. 143)

Окултизмът е наука да се познават природните сили, тяхната област, как действат и как може да се използват. Окултистът е човек реалист, той не вярва, а борави само с Природата… (96/стр. 4)

За мен златото е емблема на знание да разбираш ония закони, чрез които можеш да работиш в света, да владееш природните сили, да ги направляваш така, че да бъдат полезни на тебе и на другите. (81/стр. 12)

Да изучаваш Тайните, т.е. Скритите, сили на Природата, това още не значи да бъдеш Божествен човек. Друг е въпросът, като познаваш Скритите сили на Природата, да можеш разумно да се ползваш от тях и да ги прилагаш както за своето добро, така и за доброто на своите ближни. (27/стр. 130)

…Това са морални правила, които дълбоко ще вложите. И само така ще дойдем до другата страна на Школата за изучаване на природните сили и впрягането им в работа. Само когато образуваме във вас диамантена воля и белия цвят, тогава ще пристъпим към втората част на Школата, която се нарича Бяла Магия. (97/стр. 130)

Под думата окултист западните народи разбират човек, който се занимава с Тайните науки, каквато е за пример Магията. (27/стр. 130, 131)

Окултизмът това е наука за изучаване явленията на Земята, за изучаване на Невидимото, а не на видимото… Това, което се е оформило в себе си, което има форма, съдържание и смисъл, то е област на Окултизма. (63/стр. 126)

…Когато се говори за философия, за Християнство, за Окултизъм, подразбираме Духовния свят. Когато се говори за обикновени неща, ние сме във физическия свят, дето се правят опити… Физическият свят е опитна школа. Който е минал съзнателно през нея, той влиза и излиза свободно и в Духовния свят. (54/стр. 130)

В широк смисъл на думата Окултна наука разбираме науката, която изучава същината на живота, т.е. неговите дълбоки прояви. (83/стр. 192)

…Той ме пита що е Окултизъм. Божествена наука, която обяснява причините и последствията на нещата. Според тази наука всичко, което става днес, не е случайно. То е предвидено преди милиони години. „Възможно ли е това?“ Като учиш, ще се домогнеш до Истината. (55/стр. 198)

Да се занимаваш с Окултизъм, значи да се занимаваш с условия, при които животът може да дойде. Като се приготвяте за тези условия, Божият Дух ще слезе във вас и ще ви занимава с Висшия, Съзнателния живот. Думата Окултизъм подразбира нещо скрито, тайно. (64/стр. 44)

…В Дълбокия смисъл на Окултната наука лежи друго едно знание, в което напредналите хора едва имат едно малко Прозрение. (75/стр. 277)

В Окултните Школи учениците се домогват до съвсем други знания и схващания за Бога от тия на обикновените хора. (47/стр. 52)

Знания, за които учените
дори не са мислили

Има такива знания, за които учените не са мислили даже, нито могат скоро да ги достигнат.

(22/стр. 141)

Вие, които ме слушате, ще кажете: „На Слънцето няма хора“. Хора няма, но има Разумни същества с много по-добре организирани тела от нашите, които огън не гори. Ако ние бихме отишли при тях, от атмосферата, при която те живеят, нашите тела биха се изпарили. А те при тази голяма температура там живеят един отличен живот… Цялата Вселена е пълна с познания, с един толкова интересен живот. (52/лек. 10: стр. 15)

…Аз казвам, че на Слънцето, в неговия огън вътре живеят същества. „А, живеят същества!“ Да, както има риби, които живеят във водата, както има птици, които живеят във въздуха, така има и същества, които живеят в Слънцето вътре, в този огън. Казвате: „Това науката не е доказала“. Казвам: Моята наука е доказала, че в Слънцето живеят същества. Казвате: „Това е от 1001 нощ“. Аз казвам: Това е Книга на 1002 нощи. Аз имам Книга на 1003 нощи, на 1004, на 1005 нощи. Туй е Книгата на огъня. Блажен е онзи, който може да живее в огъня. (51/лек. 10: стр. 27)

По отношение на онази Висша наука астрономите са деца от първо отделение… Те още не са определили точно разстоянието от Земята до Слънцето. Те правят ред предположения и догадки… (6/стр. 258)

…Твърдението, че човешкото сърце бие по 72 пъти в минута, е толкова вярно, колкото е вярно, че разстоянието от Земята до Слънцето е 92 или 93 милиона мили. Какви са тези изчисления, които имат разлика от един милион мили? …Това е относителна наука. Какво ще бъде положението на онзи, който тръгне за Слънцето и увисне в пространството на един милион мили разстояние от него? Хората, които се занимават с Живата наука, са определили разстоянието от Земята до Слънцето с точност до един сантиметър. Тъй щото, ако някой тръгне до Слънцето, трябва да знае доде ще стигне. Има смисъл, като измине определеното разстояние, да може да стъпи на Слънцето, а не да увисне във въздуха. Човешкият Дух прави точни изчисления във всички прояви на науката. (6/стр. 243, 244)

Не искам да критикувам науката, но казвам, че истинските учени хора, върху плещите на които се крепи науката, мълчат. Истинските Адепти знаят точно разстоянието между Земята и Слънцето. В техните изчисления има само един сантиметър в разлика и като отидеш на Слънцето, ще намериш, че действително има само един сантиметър разлика. (52/лек. 34: стр. 13)

…Съвременните историци не знаят кога точно е дошъл Христос на Земята. Това не е наука. Да знаеш нещата, значи да ги знаеш точно математически. Окултната наука обаче знае точно времето, когато Христос е дошъл на Земята. Там има регистри, в които е записано кога Христос е тръгнал за Земята. (52/лек. 18: стр. 3, 4)

Съвременните учени казват, че Земята се движи в празното пространство. Чудни са хората в своите заключения! Аз ще направя едно възражение. Ако се изчерпи водата от един океан и след това се тури един параход, ще може ли той да се движи? Няма да може. Движение става само в пълно пространство, в празно пространство няма движение. Това, което учените поддържат, е едно заблуждение. Следователно мястото, в което Земята се движи, не е празно пространство, крив е техният превод. Пространството е пълно с една Мощна Сила, с една Разумна Сила, върху ръцете на която се крепят не само нашата Земя, но и всички останали велики светове. (52/лек. 12: стр. 24)

Ти седиш, живееш в света, но знаеш ли кой те крепи? Ти стъпваш на краката си и казваш: „Аз се крепя на краката си“. Не, приятелю, имаш голямо заблуждение, ако мислиш, че се крепиш на краката си. „Ами ти знаеш ли, аз имам глава, която ме крепи.“ Не, в заблуждение си, ако мислиш, че главата те крепи. „Ами ти знаеш ли, че аз имам гръбнак, който ме крепи?“ Това е заблуждение, ако мислиш така. Не са краката, не е главата, не е гръбнакът, който те крепи. Това е също такова заблуждение, каквото учените твърдят, че Земята се движи в празно пространство. Не е така. Има една Велика Сила в празното пространство, която е толкова мощна, че държи Земята и всички останали светове. (52/лек. 12: стр. 24, 25)

Значи, в Природата има една Разумна Жива Сила, която действа по разнообразни начини. Тази Сила индусите я наричат „tattvas“, санскритска дума, която значи Жива енергия, която прониква цялото пространство и е основа за движението на всичките небесни тела, и е причина за произвеждане на всичкия живот във Вселената. От тази „tattvas“, татвическа енергия, праната е едно видоизменение. И онзи научен начин да използват тази Жива енергия, индусите го наричат „Pranayama“.

(75/стр. 57, 58)

Ако аз взема сега да ви разправям какво има в Сириус, каква култура се развива в Плеядите, Северната мечка, Ориона, какви същества има в Млечния път, в тия 18 милиона Слънчеви системи такъв един свят за пътуване! …Ако аз бих ви взел на крилата си като един Ангел и ви занеса горе, ще кажете: „Имало смисъл да се живее“.

(75/стр. 153, 154)

За пример всички благородни хора със светли умове и чисти сърца се намират под влиянието на Сириуса. По култура Сириус е близо до Слънцето. Съществата, които живеят на Слънцето, и тези на Сириуса се съобщават помежду си. По какъв начин се съобщават? Науката признава ли това съобщаване? Какви доказателства има за това? Официалната наука няма никакви доказателства, затова не признава тези твърдения. Обаче Божествената наука признава тия факти и може да ги докаже.

(88/стр. 161)

Тайното знание на Учителя

По Слънцето аз ще съдя за Силата на Любовта, която излиза от Бога. По тази светлина аз изчислявам за дейността, която Бог има към хората. Лъч по лъч иде светлината. И аз по тях правя изследвания. Вие ще ме запитате как си правя изследванията. Аз застана срещу Слънцето, вдигна си дясната ръка с отвесна длан. После я затворя и я туря в джоба… Дигането може да стане с физическата ръка, а може да стане и с умствената ръка. Имам достатъчно ръце. С която ръка искам, хващам. (106/стр. 649)

Отивам при един болен. Искам да зная може ли да оздравее, или не. Аз седя при прозореца, болният ме гледа. Ако мога да хвана светлината, той оздравява. Ако не мога да я хвана, той не оздравява. Ако хвана светлината, вече имам онази вяра в мене, никакво съмнение в мене няма. (106/стр. 649)

Ида при един болен човек, зная известни музикални формули, на вас няма да ви ги кажа, то е престъпление, сами ще ги намерите. Като изпееш тази формула, веднага човек става здрав. (43/стр. 326)

Преди няколко дена дойде при мене една майка със своето малко момиченце. Майката разправяше за детето си, оплакваше се, че било нещо неразположено, не знае как да му помогне. В това време момиченцето седеше гърбом към мене. Погледнах към детето, виждам, че отзад на главата му стърчи един косъм. Приближих към него и леко, без да ме усети, дръпнах косъмчето. След малко детето се обърна към мене, но вече весело, разположено и започна да скача, да играе в стаята. Целия ден то беше весело, игриво. Коя е причината за смяната на състоянието му? С дръпването на косъма в детето се отвори врата, през която нахлу известен род природна енергия. Тъкмо тази сила липсваше на детето. Щом прие тази енергия от Природата, детето се развесели. Не е достатъчно само да се дръпне един косъм от главата на човека, но точно трябва да се знае кой косъм да се дръпне и как да се дръпне. Наука е това! (6/стр. 349)

Преди двайсет години ме викат в Сливен в дома на едно богато семейство, у един богат сливенец, да лекувам бабата. Аз казах: „Аз мога да я излекувам, но вие трябва да дадете нещо. [] Вие трябва да дадете материал“. Казвам на зетя: „Ти готов ли си да дадеш нещо за баба си?“. Свързвам зетя, дъщерята и бабата и казвам на зетя: „Постави си ръката така и така“. На другия ден бабата беше здрава и весела, но зетят се усещаше малко болнав, малко понатупан. Той даде на бабата нещо, бабата изтегли нещо от неговия магнетизъм. Като се свърши, казах му: „Няма нищо, ще отидеш да се разходиш, ще се изпотиш, ще направиш една водна баня“… На другия ден той беше пак бодър и весел.

(106/стр. 655, 656)

Вие много знаете, но още Алхимия не сте изучили, не знаете как да се подмладявате. За пример има растения на Земята, като свариш и само се полееш от главата, и може да се подмладиш. Това може да ви го докажа научно. Аз може да ви кажа как са го варили Алхимиците. Петнадесет минути ще го вариш на огъня, ще се полееш 45 пъти на годината; с всяко поливане с по пет години ще се подмладиш; десет пъти като се полееш, с петнадесет години ще се подмладиш. Казвате: „Кажи ни“. Може да ви кажа. Но кажете ми, ако ви кажа [как] да се подмладите, какъв е вашият проект, как ще употребите живота си? …Искам да ви изпитам колко знаете, ако ви се даде живот, какво ще го правите. (93/стр. 226)

Преди няколко дена бях с приятели в Борисовата градина на сянка под дърветата. Погледнах едно дърво и казах: В 1911-а година времето е било също така влажно, както тази година. „Отде позна?“ От дървото. Това е написано на него. В бъдеще, когато хората научат езика на Природата, те ще четат от нейната Книга и ще придобиват направо знанията, без да ги търсят наготово в библиотеките, както правят днес. (25/стр. 254)

Аз зная де има заровени пари в България, няма защо да ходя другаде да ги търся. Като ми потрябват, ще отида да си разкопая от земята няколко наполеона и работата се свършва. Като лекувам хората, като проповядвам и ми потрябват пари, аз отида някъде, дето зная, че има заровени пари, и запитвам съществата, които ги пазят: „Ще ми позволите ли да си извадя няколко наполеона?“. Като ми позволят, взимам си колкото ми трябват.

(52/лек. 30: стр. 18)

Искам ли да направя нещо за себе си, така ще го направя, че никой да не ме разбере… Какво правя например, когато нямам хляб? Седна и без да ме забележи някой, хлопна с ръката на масата си. Току изведнъж яденето и хлябът пристигат. Аз се усмихна малко и казвам: „Слава Богу! Яденето дойде“. Но така ще направя движението, че никой няма да ме види. Казвате: „Какво ли направи?“. Обаче това никога няма да направя пред вас. Това е закон, това е само за онзи, който има Любов в себе си. (106/стр. 567)

…Някой си е направил една градина и аз влизам в нея, разглеждам дали е четвъртита, или елипсовидна, каква форма имат лехите, какви посадени цветя има, дали са бели, червени, жълти, каква големина имат и т.н. След като разгледам всичко това, аз ще кажа какъв е човекът, който е посадил тази градина. Ако имам едно писмо, ще зная културата на този, който го е написал. (80/стр. 131)

Аз гледам някой как написал „А“, но по това „А“ аз виждам, че той обича да се облича хубаво, хубаво да си похапва… После виждам, че потупва децата си вкъщи. В „А“-то виждам, че той не плаща добре на слугите си. Ако е свещеник, виждам, че не си доизкарва работата, полъгва… Вие питате къде виждам в „А“ това. Как се познава, че обича да полъгва? Туй няма да ви го кажа. После виждам дали е търпелив, но и туй няма да ви го кажа. Всичко това виждам в „А“-то. Ако дойде и напише буквата „В“, виждам дали е здрав, или не, устроен ли е физически добре, как е сърцето, гласът, пулсът му какъв е. От „В“-то виждам какъв му е умът. По „Г“-то виждам каква е волята му… „Къде е това?“ Няма да ви го кажа. Те са тънкости. (82/стр. 352)

Аз мога да определя характера на човека от големината на неговото око, на неговия нос, от дебелината, големината и дължината на неговата уста, от дължината на неговите уши, от широчината и височината на неговото чело, от големината и формата на неговата брада и т.н. Това са основните черти във всеки човек. (103/стр. 48)

От дължината на носа, от широчината, как е станал, колко е тесен, после колко е широк отдолу, от това мога да определя цялата ваша дейност на Земята. (106/стр. 87)

Когато аз видя един човек, имам една мисъл аз зная дали е абсолютно честен и справедлив. Има в очите нещо. Като погледна в очите, има една линия, по която се познава. (106/стр. 177)

Аз гледам по някой път, като ме срещнат, плашат се. Аз го чета, той нека се крие колкото иска. В едно зърване аз фотографирам и зная какво има. Като го зърна, взема само ухото и го чета. Фотографирам нещата и чета. За мен са данни, мене не ме интересува неговият личен живот, но той цяла библиотека носи в себе си. Туй, което носи в ухото написано, в никоя библиотека го няма. На ухото е писано. На друго ухо, като се фотографира, няма това. В никого другиго, разбира се, го няма туй, което е в туй ухо написано за създаването на света.

(23/стр. 256)

Всяка една мисъл, която има сянка във вашия ум, не е права. Вие трябва да разбирате от коя страна е сянката. Отляво ли, отдясно ли, отпред, отзад, отдолу или отгоре. Шест положения има. Ако един човек иде при мен, аз виждам сянката отзад зад гърба. Ако сянката е отпред, имам друго схващане. Ако е отляво, имам друго схващане. Ако е отдясно, имам друго схващане. Ако е отгоре, имам друго схващане. Ако е отдолу, имам друго схващане… Ако дадеш някой концерт, щом сянката е отзад, концертът хубав ще бъде. Гледам цигуларя, като излиза, сянката отзад ли е… Като влиза, аз вече зная какво ще бъде неговото положение. (82/стр. 345, 346)

Това, което никъде не е писано

Веднъж казах на едни външни хора: „Ако искате да чуете това, което е писано, то недейте идва при мен, има книги, четете ги; но ако искате да чуете това, което никъде не е писано, елате при мен“. (112/стр. 313)

Аз съм излязъл от един свят, в който окултистите не са стъпвали и дори не са го виждали. Превеждам от Природата, от самия оригинал. (112/стр. 313)

Образите, с които си служа, са извадени от Природата. Най-новото, което е сега в Природата, това превеждам. Преди две хиляди години друго беше. Казват: „Едно време Христос е казал това“; да, но Христос също е казал: „Сега не може да разбирате някои неща и после ще ги разберете“. Та сега има Нови неща… (112/стр. 312)

Учителят, като дойде, носи Новото; старите Адепти не могат да отидат по-напред без един Ключ и този Ключ е в Учителя. Учителят дава обяснение за възможностите на настоящето и разкрива бъдещето. (112/стр. 310)

Онова, което се дава в беседите, не е само в думите. В беседите има запечатани работи, които не могат да се предадат с думи. Много работи остават запечатани и само който ги е преживял, ги възприема. (112/стр. 312)

…Да се упражнява умът, да се впрегне на работа и да търси вътрешния смисъл на думите в беседите. Някой път ви държа една лекция и през ума ми минава мисъл защо ли трябва да ви я държа, когато ще я разберете след двадесет години; защо от Небето искат да я държа? (112/стр. 312, 313)

Символите в света не са нищо друго освен азбука на живота… Аз ви проповядвам в символи, които вие трябва да разбирате. Трябва да учите преносния език. Чрез тези символи аз ви откривам буквите. Вие едва сте започнали да съчетавате слоговете. И ако вие дойдете до Първата Дума на Битието и я произнесете правилно, тя ще произведе цяла Светлина у вас. И веднага във вашия живот ще настъпи един нов преврат. Вие ще замязате на един нов оформен свят, в който ще има Светлина, Топлина, плодородие, ред и порядък… (106/стр. 120)

Идеите, които излагам в беседите и лекциите, вие сами може да ги намерите, но за всяка от тях трябва да работите двадесет и пет хиляди години, за да я намерите. Да кажем, че в една беседа има десет идеи; тогава колко години ви трябват, за да ги намерите? А колко такива беседи има? Затова подчертавам, че с тези беседи и лекции се съкратява извънредно много времето за вашето развитие. Някога в древността мнозина са чакали в Школите двадесет години, за да им дадат две-три зрънца изречения, с които да работят после. (112/стр. 313)

Приложение на Окултното знание

Щом се разколебаете, вие казвате: „Това са Окултни, отвлечени знания, които нямат приложение в нашия живот“. Не, Окултното знание е приложимо. Защо считате, че Окултното знание е неприложимо? Ще кажете, че Окултното знание е неприложимо, защото е тайно. Кои неща са тайни? Затворените, скритите неща са тайни. За кого са тайни? За глупавия, за невежия. Тайни неща съществуват само за глупавите и невежите, но не и за Разумните и учени хора. (27/стр. 156)

Някой казва: „Велико нещо е Окултната наука, тя не може да се приложи, не е за обикновени хора“. Да се говори така, то е все едно да се казва, че Слънцето е голямо нещо, не се отнася до всички хора освен до велики, големи Адепти. Не, както Слънцето има значение и за най-малките същества, така и Окултната наука има приложение и в най-малките прояви на живота. (39/стр. 64, 65)

Като направя нещо, тогава мисля, че зная. За мен само реализираните идеи са идеи. (112/стр. 310)

…По отношение на светлината: теоретически ти можеш да знаеш, да разбираш много нещо за приложението на светлината, но практически не можеш да я използваш. Ето защо туй, което знаете, трябва да го превърнете, да го асимилирате, да стане плът и кръв във вас не в обикновен смисъл, но да се превърне в тази жива съзнателна плът, която се подчинява на човешкия Дух. Туй знание трябва да употребите за полза на вашата Душа. (94/стр. 77)

…Всяка сила, която действа в нашия живот, ако не можем да я възприемем, т.е. да възприемем светлината на тази сила, ние не може да разберем самата сила… Ако очите ви могат да възприемат светлината, вие отваряте книга, четете и разбирате написаното в нея. Та когато дойдете и до Окултните сили, трябва всяка такава сила да се хване и да се впрегне на работа. (96/стр. 3)

Всичките Окултни сили имат приложение само в Божествената Любов. Единствената сила, която може да владее всички други сили и да ги регулира, това е Любовта. Тази сила има своето приложение във всички светове. (97/стр. 75)

Загатване за скритите методи

В туй Учение ние положително знаем има ли живот зад гроба, или не. Ще каже някой: „Как?“. Елате при нас и ще видите, ще ви кажем всички методи. Изведнъж не може, но ще влезете да учите… (116/стр. 28)

Вие не сте били в онези области на Окултната наука, дето могат да правят пътешествия извън Земята. Окултната наука е една от онези науки, в която знаят методите и пособията, по които човек може да отиде… на Слънцето, на Месечината, на Сириус. Най-напред може да отиде до Слънцето и от там нататък може да пътува, дето иска. Това е наука. (76/стр. 233)

…Човек има възможност да разбира живота на Небето. Великите Адепти имат метод, по който могат да четат всичко, което е написано на Небето. За да се ползва от този метод, първо човек трябва да разбира какво се крие в изгряването на Слънцето, в облаците, във ветровете. Той трябва да разбира всичко това. Велика е Книгата на Небето! Щастлив е онзи, който може да чете по тази Книга. (26/стр. 30, 31)

…Астрономите… още не са определили точно разстоянието от Земята до Слънцето… За да дойде до абсолютните изчисления, ученикът трябва да се домогне до вътрешния метод на работа. Чрез този метод могат да измерват с абсолютна точност разстоянието на всички небесни тела от Земята и големината им пак в сравнение със Земята. Божественото Съзнание е онази вътрешна мярка, онзи вътрешен професор, който довежда човека до положителни, до абсолютни знания. (6/стр. 258)

…Божествената наука разполага с ред формули, които, правилно изнесени, създават големи преобразования в човека. Ако човек прилага тия формули, той лесно ще се подмлади. (49/стр. 119)

…Праведният е минал вече през фазата на материалния живот, вследствие на което той е господар на тялото си… Той може да обнови тялото си, както иска и когато иска. И на 120 години да стане, той моментално може да обнови тялото си. За обикновения човек това е чудно, но окултистът, който се занимава със законите на Живата Природа, разполага с методи и начини, чрез които може да се подмладява. За такива хора ние казваме, че те са два пъти родени. (77/стр. 8, 9)

Според Новото Учение, взето в широк смисъл на думата, и старият човек може да има живот, знание и свобода в себе си. И той може да се подмлади. Как? В Окултизма има един начин за подмладяване, който, ако изнесем навън, ще шокира целия свят. Правени са такива опити. Взимат стария човек, турят го в една реторта, херметически затворена, турят вътре известни елементи и нагорещяват ретортата отдолу. Така го задържат цели шест месеца. Старият човек рита отвътре, плаче, вика и най-после, като го извадят, той се е подмладил вече, станал е малко детенце. Туй правят Алхимиците, които знаят законите за подмладяването. Ако те приемат в своята Школа, те ще те приемат като стар човек. Като те прекарат през ретортата и се новородиш по техния начин, ти ставаш ученик… Тези хора имат знание! Като те извадят от ретортата, ти вече си се подмладил. (52/лек. 33: стр. 23)

…Човек трябва да знае, че злото е непобедимо. Много методи има, които вие може да приложите по отношение на злото, но от поведението ви, от вашата Любов към Истината, към учението зависи да ви ги дам или не. Аз съм от ония земеделци, които не хвърлят семената си напразно… Ако няма добри условия за сеене, аз ще туря житото в хамбара, докато условията се подобрят. (105/стр. 70)

…На всинца ви казвам това, защото вие сте свещеници с филони****, но никога няма да ви поверя цялата Истина, защото е Свещена, а вие може да злоупотребите с нея. Само когато смъкнете филоните си, когато смъкнете вашите одежди и приложите Правдата, само тогава аз ще ви посоча правила вътре в Природата и в една година вие ще имате такива резултати, както за хиляда години.

(50/стр. 327)

За да се изчисти кръвта на човека по естествен път, изискват се най-малко десет поколения чист живот. Има методи за бързо пречистване на кръвта, но те се дават на малцина, само на ония, които са готови да посветят живота си за служене на Бога. С прилагането на тези методи в десет години човек може да пречисти кръвта си и да се подмлади. Наука е това. (6/стр. 136)

В Любовта има един начин, за който ще ви говоря. Има начини, по които растенията превръщат светлината в сокове. Има методи, чрез които може да превръщаме соковете на тази Божествена Любов, да произведат съществените качества в нашия ум и сърце. Тия методи не се преподават тук. Аз общо говоря, но за християнския свят трябва да има училища като сегашните, в които да се преподават тия методи. …По кой начин се превръща Божествената Любов в Милосърдие, по кой начин се превръща тя във Вяра, в Надежда, в Радост, в Смирение, знание и т.н.? Това са методи, които трябва да знаете! (50/стр. 249)

И някои ученици Христови казваха: „Придай ни Вяра“. Има начини, чрез които може да се превърне Любовта във Вяра, и след като се превърне и дойде Истината, Вярата ще се превърне в знание, а като дойде знанието, ще дойде Разумното Слово, ще дойде Светлината. (50/стр. 250)

(Един брат каза: „Вие в една от последните лекции казахте, че трябва да развием хилядолистника, който се намира на най-горната част на главата, понеже той е телефонната слушалка, чрез която се свързваме с Бога…“.)

…Човек като отправи ума си към Божествения свят, към Божественото, като мисли за Бога, хилядолистникът вече работи и се развива… Обаче човек освен с мислене за Бога може като спомагателно средство да си служи и с движение на ръцете, при което да допира с ръце горната част на главата, дето е хилядолистникът; например при изговаряне на някои формули може да прави обливане с ръце… Има и други секретни методи за развитие на хилядолистника, но засега човек трябва да се задоволи с малко. (112/стр. 235)

Специфичните Окултни науки

…Има учени хора, хиромантици, които четат по ръцете. Има учени хора, физиогномисти, които четат по лицето. Има учени хора, астролози, които четат по звездите. (52/лек. 15: стр. 23)

За да спазва Разумните правила на живота, човек трябва да изучава Окултните науки… Дали ще изучава хиромантия*****, френология******, физиогномия*******, астрология, това са все Окултни науки. Всяка от тях изучава специални прояви на живота, които се отразяват на ръката, на лицето, на главата, на целия организъм. (83/стр. 191, 192)

Велика наука се крие в човешкото лице и човешката глава. Разумни сили, Разумни закони са участвали при създаване на това лице и на тази глава. Тепърва трябва да изучаваме тази наука.

(88/стр. 180)

Аз бих желал някои от окултните ученици да се занимават с астрология. Някои казват: „Какво ще бъде моето щастие?“. Астролозите могат да ви кажат през коя година какво може да ви се случи: каква промяна може да стане в духовния ви живот, какви боледувания ще имате на физическия свят и т.н. Тези неща се предвиждат. Пък, като дойдете и до другите науки, като физиогномия, френология, хиромантия, ще видите, че нищо не е скрито-покрито. Ще видите, че всичко, каквото предстои на човека да мине, е написано, съдбата му е определена. Това е една обективна наука, която за в бъдеще ще се разработи… Човек трябва да се ръководи по съвета на своята съдба. (4/лек. 9: стр. 11)

Изобщо Окултните науки показват на човека какво може да го сполети, но същевременно те му посочват и методи за справяне с мъчнотиите и изпитанията, които го очакват. (83/стр. 96)

И тъй, иска ли да създаде здраво, способно дете, човек трябва да се отнася сериозно към женитбата и раждането. В древните времена при решаване на тия въпроси хората са се ползвали от Окултните науки, специално от астрологията. Те са се допитвали до опитни астролози кога, с кого и как трябва да се оженят. Изобщо те са се ползвали от астрологията при възпитанието и самовъзпитанието си. Днес малко хора се интересуват от Окултните науки. Те се отнасят към тях с недоверие. Съвременните хора не подозират, че всичко е определено на човека: кога ще се роди, от какви родители, с какви дарби и способности ще разполага, при какви учители ще се учи, как ще свърши живота си и т.н. Опитният астролог може да предскаже всичко това с най-големи подробности. (74/стр. 48, 49)

Астрологията е съществувала като наука още от древността, от което време е била добре разработена и математически, и геометрически. Всеки астролог може математически да изчисли какъв ще бъде животът на една мома или на един момък, за кого ще се оженят, на каква служба ще бъде мъжът например, колко деца ще родят, щастлив или нещастен живот ще прекарат, какъв приход ще имат през годината, колко пъти през годината ще боледуват, кой лекар ще ги лекува, каква операция ще им прави, към какво верую ще принадлежат, по какви науки ще свършат и т.н. Всички тия подробности и ред други един астроном може да ги изчисли по един математически начин.

(52/лек. 21: стр. 20, 21)

Питам: Този астроном отде знае всичките тия неща? Той ги черпи от Невидимия свят. Невидимият свят е затворен за нашия ум, за нашите схващания, но за един ум, който е организиран по-добре, който вижда малко по-далеч, нищо не е скрито от неговия поглед. (52/лек. 21: стр. 21)

(Един брат попита за астрологията, за астрологическите предсказания.)

Големите астрологически предсказания не се сбъдват, а малките се сбъдват, защото зодиакът, с който работят сега в астрологията, е за малките работи. А за големите работи има друг зодиак, с който трябва да си служи астрологът. Има седем зодиака. Освен този зодиак, с който си служат сега, има друг астрален зодиак и пр. всичко седем.

(112/стр. 385)

Вие виждате един мъж или една жена, но какво може да кажете за тях? Ако един физиогномист погледне на някой човек, той ще види в него това, което вие не виждате. Той ще може да опише даже и миналото на този човек; ще види майка му, баща му, дядо му или прадядо му и ще може да каже как е живял този човек в миналото си, и т.н. А вие какво ще видите? Ще видите един човек с хубаво лице, със сини очи, с хубави устни… Но това не е човекът. Физиогномистът, като го види, ще може да опише какви са основните качества на този човек, какво се крие в него и т.н. (52/лек. 22: стр. 5)

Съвременните физиогномисти… казват определено: „Човек с такъв и такъв нос има еди-какъв си характер. Човек с такова и такова чело има еди-какъв си характер“. Някой път те се спират и върху бръчките, върху линиите на челото и оттам съдят за интелигентността на човека. (52/лек. 28: стр. 12)

Вземете после един френолог, той другояче ще опише човека. Ти можеш да кажеш за този човек, че има глава валчеста или продълговата, но един френолог ще види това, което ти не виждаш.

(52/лек. 22: стр. 5)

Тези науки, които днес не са признати, за в бъдеще те ще решават въпросите. Ще дойде някой френолог, ще погледне главата на твоето ангелче и ще каже: „Слушай, твоето ангелче е съвестно, но обича да полъгва малко, да похапва повечко“ и т.н. Този учен човек ще ти покаже начини, методи, чрез които ще работиш върху своето дете.

(52/лек. 32: стр. 26)

Този френолог може да отиде още по-далеч. Когато дойдат при него двама млади, които искат да се оженят, той ще повика една комисия от един астролог, от един хиромантик и тримата заедно ще се произнесат дали да се оженят, или не са един за друг. Те ще им кажат: „Ако се ожените, ще закъсате. Бог не е определил да се съедините“. Защо? Защото главите на двамата са съвсем особено устроени, няма да се схождат. От тези две глави няма да се роди нищо. Или, ако се роди, то ще бъде нещо хилаво. „Ама ние се обичаме.“ Тази любов е от картошки, тя ще трае ден и половина. (52/лек. 32: стр. 26)

Един богат американец, дъщерята на когото се влюбва в един млад богат търговец, отива при един американски френолог и му казва: „Господине, в името на вашата наука определете по този портрет може ли дъщеря ми да се ожени за този човек, или не може“. Френологът разглежда портрета и казва на бащата: „Дъщеря ви не трябва да се ожени за този човек, защото след две години той ще я убие“. И дъщерята послушва, не се оженва. Действително друга някоя жена, за която този човек се оженва, след две години пострадва от него, той я убива. Казвате: „Това е едно съвпадение“. Не е съвпадение, но е наука. Тази наука познава всичко. Пред нея са открити всички ония потайни качества, които се крият дълбоко в човешкия характер.

(52/лек. 26: стр. 11, 12)

Френолозите са така разпределили способностите, че като погледнеш на един човек, ти веднага можеш да познаеш дали той е поет, или художник, или инженер, или правник, или съдия, или свещеник и т.н. Челото на човека напълно показва какъв е той. Който може да чете по челото на човека, ще каже кой човек какъв е. (52/лек. 27: стр. 9)

От чисто научно гледище ръката има голямо съдържание. Да си подадеш ръката на един хиромантик, това значи да прочете по нея твоето минало, твоето настояще и твоето бъдеще. Той от ръката ти ще познае какъв човек си. (52/лек. 7: стр. 3)

Да се подобри съдбата на човека, това не значи да се освободи абсолютно от товара си, но да му се покаже как да го носи и по кой път да върви. В това отношение хиромантията може да помогне на човека. (83/стр. 50)

…Според принципите на хиромантията, на френологията и на физиогномията, когато един знак съществува на три места в човека, а именно на ръката, на лицето и на главата, този знак има важно значение за него. Когато обаче един знак съществува само на ръката, а другаде го няма, той съставлява 1/3 от Истината. Когато се намира на ръката и на лицето, той представлява 2/3 от Истината, а когато най-после се намира и на ръката, и на лицето, и на главата, той представлява 3/3 от самата Истина, или цялата Истина. (52/лек. 22: стр. 35)

Освен това съвременните френолози трябва да различават какви са лъчите, които излизат от човешките очи. Като се тегли една хоризонтална плоскост от зеницата на едното око до зеницата на другото, трябва да се гледа на каква посока от тази плоскост върви лъчът, който излиза от очите над плоскостта или под плоскостта, а още и под какъв ъгъл е този лъч… За този лъч има цяла наука, наречена боваризъм по името на създателя Бовари. Той изучава наклона на този лъч и по него съди за човека. Когато този лъч е наклонен към земята, такива хора са материалисти. Когато този лъч е хоризонтален, тези хора са уравновесени, не са материалисти, но са в едно преходно състояние. И най-после, когато този лъч е над окото, като образува с хоризонталната линия един остър ъгъл, равен на 45°, такива хора се считат за духовни.

(52/лек. 28: стр. 12, 13)

Та от гледището на боваризма много духовни хора не са духовни и много религиозни хора не са религиозни. Много религиозни хора, които се молят по три пъти на ден, не са религиозни. Те се молят, но за какво? За хляб, за пари или за друго нещо материално. Никой не се моли идеално. Някой се моли, понеже дъщеря му е болна, друг синът му е болен, трети защото се намира в затвор. Повечето хора днес се молят Господ да уреди материалните им работи. (52/лек. 28: стр. 13)

Следователно боваризмът казва, че вибрациите на човешката Душа трябва да се видоизменят и лъчите на очите да имат направление нагоре към Слънцето. Те трябва да се свързват съзнателно с човешката Душа. (52/лек. 28: стр. 13)

Вътрешната Алхимия

…Това е Новото Учение. Щом разберете тези велики неща, вие ще се домогнете до Алхимията, според която нещата се постигат моментално, по Магически начин. Алхимията подразбира превръщане на материята от нисше в по-висше състояние. (36/стр. 29)

…Ще се домогнете и до Алхимията, ще се научите да превръщате неблагородните метали в благородни. (35/стр. 197)

…Всички елементи, всички метали специално, съществуват несъразмерно разпределени в човешката кръв, в неговата нервна система, в клетките му. Всички метали, тъй несъразмерно разпределени в организма на човека, произвеждат тия дисонанси, тия дисхармонии, които виждаме днес в света. Това нещо са учили още във времето на египтяните, още във времето на Трисмагистерс, както и във времето на старите християни. Тази наука са изучавали с цел да знаят как да се обновяват, как да неутрализират вредното влияние на елементите в организма си. (51/лек. 21: стр. 19, 20)

В Средните векове още учените са се занимавали с Алхимия, т.е. с превръщане на неблагородните метали в благородни. Много от тези Алхимици, които са разбирали само физическата страна на Алхимията, дълго време са работили върху превръщането на неблагородните метали, например мед, желязо и други, в благородни, каквото е златото, но не са успели. Обаче Духовната страна на Алхимията се заключава в превръщане на неблагородните метали в човешката кръв в благородни. В кръвта на човека се съдържат почти всички метали, но в различни количества. В това отношение Добродетелите на човека зависят от количеството на благородните метали в неговата кръв. Туй превръщане на неблагородните метали в благородни съставлява основа на бъдещата работа на човешкото сърце. (35/стр. 140)

И аз ви казвам: Всички трябва да бъдете Добри, нищо повече. Това е Алхимията, това е Магията. Какво означава Магия? В старите времена Магите са носили своята пръчица под ръкава. Това е Добродетелта. И казват, тази пръчица под ръкава струва повече от всичко в света… И силите в Природата се подчиняват само на Магическата тояжка.

(37/стр. 95)

Преди всичко ние трябва да изучаваме Огъня на Любовта… Той е Алхимическият Огън, който учените са търсили в древните времена още. Ако иска да постави за основа на своя живот Философския камък, който Алхимиците са търсили, човек непременно трябва да носи в себе си Огъня на Любовта. Този Огън носи живот. (88/стр. 42, 43)

Човек се стреми към Вечния Живот, т.е. към Безсмъртието. Това е крайната цел на Алхимията. Да бъдеш Истински Алхимик, това значи да придобиеш Безсмъртието. (83/стр. 147)

Да облече човек дрехата на Великата Любов, Мъдрост и Истина, това значи да е придобил Вечния Живот, т.е. Живота на Безсмъртието, който познавали старите Алхимици. (121/стр. 15)

Кажеш ли Истината, приемаш ли я като ръководно начало в живота си, всички несгоди, противоречия, нещастия изчезват… Тя е положителна величина, която претопява всички отрицателни неща. Да работиш с Истината, това значи да познаваш Алхимията и нейните закони. (87/стр. 306)

Вътрешна Алхимия е нужна на човека. Тя разполага с методи и правила, които не са писани в никоя книга. Те са писани в самия човек, както и във Великата Природа. Който знае този език, само той може да чете и да се ползва от тях. (42/стр. 20)

Окултната Магия

Истинското знание седи в това човек да прави опити в съзнанието си, което представя велика лаборатория на живота. Чрез ред упражнения и опити човек може да дойде до възможностите, които се крият в един Маг. Има Маги, които с мисълта си само могат да дигнат човека във въздуха. Ще кажете, че това е невъзможно. Питам: Как е възможно да се качите на десетия етаж на някое здание с помощта на асансьор? Когато един Маг може да дигне човека във въздуха, това показва, че той познава и владее законите на мисълта.

(20/стр. 281, 282)

…Някой не вярва в Магията. Как не, Магия има. Какво е Магия? Омагьосване, Магия значи Мъдрост един по-силен човек може да повлияе на един слаб човек, един по-силен човек може да носи един слаб човек на гърба си. (85/стр. 8)

Всеки силен човек, всеки учен човек може да стане Адепт… Има учени хора в света, които могат да упражняват известно влияние върху другите хора. Те могат със своята мисъл да те спрат в пътя ти, могат да изменят направлението на твоята мисъл, могат да строшат и краката ти и т.н. Те са опасни хора. Но смисълът на знанието не е в лошото, което хората могат да си причинят едни други. Всяко знание трябва да се използва за благото на другите.

(52/лек. 29: стр. 16, 17)

Магът се отличава от обикновените хора по това, че каквото каже, той може да го направи. Ако поиска плодове, плодове ще дойдат; ако поиска скъпоценни камъни, и те ще дойдат. Само с една дума той ще може да достави на когото и да е скъпоценни камъни. Ще му каже: „Отвори ръката си!“. Той отваря ръката си и вижда в нея един хубав скъпоценен камък… Магът е силен: каквото каже, всичко му се подчинява. (39/стр. 153)

Ти вървиш с дисагите и казват: „Този е прост човек. С дисаги върви“. Но казвам си: „Искам да имам в едната от дисагите прясна пита, а в другата дисага кисел хляб“. И като бръкна, ги имам. Тогава? Ако имах това изкуство, не бих го разменил с такава теория даже [като] теорията на Канта за чистия разум. (106/стр. 184)

Представете си, че кажа така: „Днес денят трябва да бъде чист и светъл“. И тъй става. Ако кажа Слънцето да изгрее без облаци и така става. Ако кажа днес Слънцето да залезе без облаци и така става. Като кажа да има облаци, да има дъжд, град и така става. Да кажем, че няма много теория, но каквото кажа, става. Тогава зная ли, или не зная? Зная. (106/стр. 184)

Има Адепти, които знаят законите на Природата, и като махнат с дясната ръка, укротяват бурята. Знание е нужно за това. И вие може да махнете с ръка на бурята, но тя ще продължава да вилнее.

(110/стр. 57, 58)

…Ако сте Разумни, ако сте Мъдри, ако живеете според закона на Милосърдието, вие ще владеете Магическата пръчица; тогава няма да просите нито от хората, нито от Бога, но сами ще си доставяте каквото ви е нужно. Ще вземете една лескова пръчица и с нея ще откриете де има в Природата богатство. Като намерите това съкровище, ще си вземете колкото ви трябва, а останалото пак ще заровите в земята. Който владее Магическата пръчица, той разполага със знание, няма защо да проси от хората. Само глупавият човек проси, ученият никога. (88/стр. 78)

С един килограм жито годишно човек може да направи много нещо. Имаш нужда от хляб. Какво ще направиш? Ще вземеш едно житно зърно, ще го покриеш отгоре с една кърпа, ще туриш ръката си върху нея и след 510 минути ще имаш готов пресен хляб. Искаш ябълки. Ще вземеш друго житно зърно, ще го покриеш с една кърпа, ще туриш ръката си отгоре и след няколко минути ще имаш ябълки. Каквото пожелаеш, ще имаш… Ти седиш и мислиш отде да купиш зарзават. Вземи десетина зърна в джоба си, завий ги в една кърпа, тури ръката си отгоре, помисли малко, отправи ума си нагоре и зарзаватът ще дойде. Знание е нужно на човека! …Днес тия неща са невъзможни, но в бъдеще невъзможното ще стане възможно.

(30/стр. 9, 10)

…Има един закон, който можеш да прилагаш. Не знаете ли законите, аз мога да ви говоря работи, които вие ще считате за небивалици. За пример, ако знаете законите, вие можете да отидете при една скала и като я пипнете, тя да тръгне след вас или пред вас, да върви като овца. Дето седнете, и тя ще спре. Казвате: „Кажи ни как може да стане тази работа“. (106/стр. 403)

Има случаи, дето животът може да се добие чрез музиката. Знаете ли колко е силна музиката? Има известни тонове, известни съчетания в музиката, с които може една канара да се разчупи на части. Например трябват някому няколко камъка от дадена канара. Той отива с един цигулар при някоя канара и цигуларят свири, взима такива силни тонове, които са в състояние да разпукнат канарата. Той свири около 1/2 час и канарата се разпуква. Отделят се няколко камъка от нея. След това цигуларят прибира цигулката си и си отива вкъщи. Както виждате, много нещо прави цигулката. (52/лек. 33: стр. 24)

…Аз ще открия на учениците една Велика Тайна. Тайна в какво? Туй е малка примамка, та и тези, другите, да искат да станат ученици. И ние искаме да станат. Може. Ето какво ще бъде: хванат те да те бият ти станеш невидим. Хванат те изчезнеш. Затворят те не може. Навсякъде си свободен. Качиш се в трена********, дойде кондукторът: „Билет!“ ти станеш невидим… Сега ще кажете: „Струва си да бъде човек ученик“. И тази Тайна ще дам само на кои? Сега много кандидати ще се явят.

(75/стр. 100, 101)

Един виден англичанин отишъл в Индия между белите йоги, които вървят по Христовото Учение, да се учи между тях. Тези йоги, тези Бели Братя в Индия разполагат с истинско, положително знание, което обаче пазят свещено, не го дават на кого да е. Този англичанин придобил изкуството да става неуловим, лесно да се освобождава от затвор, от всякакви ограничения. Като го проследило, английското правителство помислили, че е някакъв шпион[ин], и го затворили. Какво било учудването им, когато още на другия ден видели, че стаята, в която го затворили, била празна. Хванали го отново и пак го турили в затвор, но сега поставили десет души стражари, добре въоръжени, да пазят. Сутринта още влизат в стаята, но стаята пак празна. Като видели това, решили да го закарат в Англия, там да го затворят. Но и в Англия се случило същото. Той оставил едно писмо до английското правителство със следното съдържание: „Не правете повече опити в това направление. Колкото да ме затваряте, не можете да ме задържите в затвора. Аз имам работа, която непременно трябва да свърша. Оставете ме свободно да завърша мисията си“. (88/стр. 116)

Членовете на Бялото Братство знаят законите на Природата, могат да сгъстяват и разредяват материята на своето тяло и да се пренасят, дето искат. (111/стр. 232)

Нужно ви е истинско, положително знание. Имате ли това знание, и на бойното поле да попаднете, ще станете невидим. Как се постига това? Ще се намалиш до молекула никой няма да те види. Или ще се превърнеш на вода. Тогава, колкото и да те стрелят, никой не може да те убие. (106/стр. 215)

На човека трябва същинско знание. Ако го има, той никога няма да се намери в затруднение. Който има знания, може да преодолее причините. Един учен човек ако го преследват, той ще направи мъгла, в която ще потъне, или може да образува половин метър рядка кал и да се откажат; а ако го преследват зимно време, ще направи един метър сняг и пак ще го изгубят от погледа си.

(112/стр. 193, 194)

Представете си един човек, който има знания за природните сили и закони. Гонят го и той веднага ще произведе голяма буря с бързина 200 км/ч. Кой ще го преследва в тази буря? Или ще стане невидим променя си формата, никой не може да му навреди. (112/стр. 289)

Имате онзи опит, дето тримата младежи били турени в пещта********. Ако вие знаете закона, ако вие може да повишите трептенията на вашето тяло, ако вие можете да ги повишите на няколко милиона трептения…, вас може да ви обстрелват с една граната и като дойде, тя ще се разпръсне на 100 метра от вас, защото онази енергия, която ще излезе от вас, ще разстрои тази граната. (85/стр. 16)

Който е завършил Школата

Питам: Какво можете да направите, когато един ден свършите Школата? …Окултен ученик е онзи, който може да докаже на някой виден професор, че съществуват Душа и Дух в човека. Как ще му докаже? Той няма да спори с професора, но ще отиде при него и ще го запита: „Господине, какво е Вашето мнение по въпроса за Душата и Духа? Съществуват ли Душа и Дух, или не съществуват?“. Професорът ще отговори: „От последните научни изследвания за произхода и развитието на клетката се вижда, че Душа и Дух не съществуват“. „Добре, седнете на стола, аз ще направя един опит, от който Вие сами ще се убедите съществуват ли Душа и Дух.“ Той изважда Душата от тялото му и го пита: „Сега има ли Душа, или няма? Според твоите последни научни изследвания обясни кой е вторият човек, който сега седи на стола, и кой си ти, който го наблюдаваш“. След това пък изважда Духа от Душата и последната се простира на леглото. „Кажи сега кой е третият, който вижда едновременно и първия, и втория.“ След това намества Духа в Душата и Душата в тялото и професорът дохожда в първото си положение, като казва: „Видях и Дух, и Душа и вярвам вече, че те съществуват“. (39/стр. 63, 64)

Друг пример. Вие, като окултни ученици, отивате при един болен, който страда от тумор в дробовете и за когото всички лекари казват, че няма да оздравее, понеже съвременната медицина не е намерила лек за неговото лекуване… Обаче отивате вие при този болен, като окултен ученик, направите няколко паси, духнете един-два пъти над него и той оздравява. Питам: Това магия ли е? Не, това е резултат на Истинско практическо знание. Истински учен е онзи, който може да възвърне ума на един извеян човек. Ти духнеш три пъти над този човек и умът му се възвръща, той започва да разсъждава. Какво ще кажете на това? Туй е наука, която всички трябва да придобият. (39/стр. 64)

Друг случай: имаш да дължиш някому 20000 лева. Ако не си окултен ученик, ще тръгнеш при този, при онзи приятел да искаш пари назаем да си изплатиш дълга. Тук те изпъдят, там те изпъдят, докато най-после някъде ти услужат. Ако си окултен ученик, няма защо да се молиш на този, на онзи, но ще вземеш Магическата тояжка и мотичката си и ще отидеш да намериш де има заровени пари. Ще разкопаеш, ще вземеш колкото ти трябва и останалите пак ще заровиш. Това значи наука! (39/стр. 65, 66)

Някой казва: „Аз не съм глупав да тръгна с една тояжка из гората, да търся къде има заровени пари“. Това е наука именно! Аз считам по-глупав човек онзи, който тръгне да търси пари от банкер на банкер или да залага това-онова, отколкото да отиде в гората и да изкопае заровените пари. (39/стр. 66)

4. ОПАСНОСТИТЕ НА ЗНАНИЕТО

Това, което Учителя премълчава

В Природата има една Свещена наука, която аз не искам да излагам, да изнасям навън. Свещените науки за живота не се излагат. Върху тях малко се говори. (106/стр. 155)

Сега някой път виждам, че моите беседи са символични, искам да ви обясня, но някои неща не смея да обясня, защото ще влезете в по-дълбока вода. (50/стр. 411)

Много от Ангелите, които живеят на Небето, биха дали всичко само да бъдат човеци. По този въпрос няма да давам никакви обяснения. Защо и за какво Ангелите биха желали да бъдат човеци, не е нужно да знаете. Ако знаете това, ще опетните ума си. Вие ще се съблазните така, както ще се съблазните, ако извадя пред вас една торба със златни английски лири. (88/стр. 173)

Казва Писанието: „Светлината свети в тъмнината и тъмнината я не обзе“. Вие тогава казвате: „Виждате ли, тъмнината не обзе светлината!“. Не, евангелист Йоан, като е писал това нещо, като окултен ученик, друго нещо е подразбирал. Сега аз няма да се спирам да обяснявам всичко това, понеже, ако се спра да обяснявам, вие ще се намерите в положението на онзи беден човек, пред когото се отваря една стая с най-хубави скъпоценни камъни. Този беден човек като види всички тия скъпоценни камъни, в главата му ще дойдат всичките изкушения и той ще почне да мисли откъде да влезе. (51/лек. 10: стр. 19, 20)

Дойде някой при мене, иска по някой път забелязвам, познавам хората да му кажа нещо. Не мога да ви кажа. „Нима нямаш доверие“, значи: „Не съм ли аз толкова достоен да ми кажеш нещо?“. Сега хората не разбират: в туй Учение някой път трябва да изясня някой Велик закон някому, но не разбират, че има опасност. Ще ви дам една аналогия, едно сравнение защо е опасно. Да допуснем, че сте беден човек, идвате при мене, нахранвам ви, обличам ви и след това ви давам една торба със злато; там, на пътя, има десет банди от разбойници, които чакат. Ако ви пратя с тази торба, как мислите, ще минете ли жив и здрав? Ще платите с живота си! …От окултно гледище това значи: един човек да е подчинил материалното, да е повдигнат морално високо, да няма разбойници в него. Тогава може тази Велика Истина да му се повери. Но няма ли тази материална стабилност, има ли разбойници в него, щом се яви тази торба, той ще плати с живота си. (50/стр. 382)

Някои от вас не могат да излизат свободно от тялото си, нямат това изкуство. Някой път мисля по това, но не смея да говоря, не смея да кажа как да излезете вън от тялото си, защото, като излезете, няма да се върнете. Някой път не искам да ви кажа, защото, като излезете, ще ви оберат. И като се върнете, няма да намерите нищо вкъщи. Това е друга опасност. Това е цяла една наука. (106/стр. 384)

Бог е загладил всичките ни престъпления да забравиш всичко минало. Той е турил така у човека, като дойде на Земята, като че за пръв път е дошъл. И ти казва Бог: „Сега работи!“. Някои казват: „Кажи ми какъв съм бил в миналото“. Аз мога да му кажа, аз го зная какъв е бил харамия, но какво ще му го казвам? Казвам: „Много си бил добър“.

(106/стр. 476)

Има неща, за които не може да се говори… Някой пита: „Можете ли да ми кажете моето минало?“. Отговарям: „Не. Защото, ако говоря, ще изпъкнат отношенията между вас от миналото“. Лошите спомени от миналите прераждания са много и ако човек ги помни, ще го спънат. (111/стр. 373)

Опасностите, скрити в знанието

Аз ви говоря като на окултни ученици. Ако не бяхте такива, опасността за вас щеше да бъде по-малка. Понеже детето, като знае де седят сладките неща, като знае, че има скрити някои работи, отива да ги бърка; като не знае, не бърка и по-малко опасности има за него. Вие сте научили много работи, за които ще ви държат отговорни. (94/стр. 125)

Знанието всякога прави човека отговорен. Щом ви се разкрие една, каква и да е, малка Тайна, тази Тайна веднага увеличава вашата отговорност и вие сте свързани, вплетени с нея. (94/стр. 125)

Човек трябва да влада тия елементи: земята, водата, въздуха, огъня, светлината и топлината… В това отношение от вас се изисква проучване на тия сили, но има една опасност, че ако ви се разкрият някои Тайни, вие не ще можете да ги използвате разумно. (52/лек. 35: стр. 11, 12)

Има времена, когато човек само като дигне пръста си, може да произведе цяла катастрофа в Природата. Но благодарение, че не знаете кога е това време. Някой казва: „Ти знаеш ли какво мога да направя?“. Ако такъв човек би знаел кога да дигне ръката си, би произвел цяла катастрофа, но благодарение, че не знае времето за това.

(52/лек. 14: стр. 28)

Не мислете, че добрите хора са толкова будали в света. Един добър човек, ако го изкарате от търпение, само като завърти един ключ, може да направи цяла катастрофа, но той няма да го направи, защото ще спре развитието на своята Душа. Той предпочита сам да пострада, да даде всички жертви… (100/стр. 154)

Добре, че вие още не разбирате езика на Природата. По дърветата, по изворите, по реките, по горите, по всички планински места, навсякъде из Природата са хроникирани всички добродетели и всички престъпления и отвратителни грехове, които хората са вършили от начало и до сега. Някои хора казват: „Да разбираме езика на Природата!“. Няма по-ужасно нещо от това да ви се отворят очите преждевременно и да видите какви лоши работи има написани в нея. Има и красиви работи, написани в Природата, но има и лоши!

(94/стр. 142, 143)

Аз сега не обичам, не искам да разкривам някои неща. Защо? Преди години имах една неприятност от учениците си. Бях образувал една Школа и започнах да разкривам вътрешния език на Природата. Аз забелязах, като разправях на учениците си едно-друго, че те почнаха… да си търсят кусурите, и тогава затворих Школата. Въпросът се свърши. Те не взеха да учат, а си казваха: „Там главата ти е сплесната“, „Ти се прозяваш дух е влязъл в тебе“, „Кихаш знам причината“, „Косата ти е много твърда, като свинска четина лош си“ и т.н. Казвам: Туй ли ви е всичката философия? Спрях тогава. (116/стр. 114)

Сега пак ще отворя Школа, малко по-другояче започвам, но ако пак тъй направите, ще я затворя. Туй, което ви се довери, ще трябва да го пазите.

(116/стр. 114)

Знание без Обич е опасно. Знание с Обич е Велико нещо. Някой идва и ми казва: „Я ми кажи как се познават лошите хора“. Казах му: „Това не мога да ти кажа“. Защото, като знае кои са лошите хора, той ще стане детектив и ще му плащат. (112/стр. 194)

…При изучаването на физиогномията има една опасност за вас. Тя седи в следното нещо: ако аз ви говоря за патологичните черти на лицето, всеки, като се върне вкъщи, ще ги търси по лицето си и кого как види, ще казва: „И той е от тях“. Лошото винаги се запечатва по-лесно вие ще виждате навсякъде само болни хора, затова е опасно да ви се показват отрицателните черти. (94/стр. 301)

Като погледнеш някои черти на лицето си, да знаеш, че си здрав има какво да се ползваш от това знание. Но ако всяка една линия на лицето ти показва някакъв кърпеж в Природата или ако показва, че организмът ти не е тъй здраво създаден какво ще те ползва физиогномията? При сегашното състояние благодарете, че не знаете много работи, защото ще се освободите от много страхове. (101/стр. 34, 35)

Съвременните хора… Има една наука, която може да им помогне, но аз не искам да се спра на нея. Тази наука носи и велики блага за човека, но същевременно тя е опасна, защото носи и велики страдания. Тя има преходни положения. Например, за да ти изнесе доброто, тя трябва да ти изнесе и някои твои недостатъци, които могат да оставят толкова дълбоки места, че после и доброто да не може корен да хване. (106/стр. 76)

Вие трябва да се наблюдавате, да проучвате въздействието на разните цветове върху вас. Аз имам голяма статистика по това, но не мога да ви дам някои от тия диагнози, понеже сте много страхливи. Някои от вас сте тъй страхливи, че изпадате в положението на ония слабодушни студенти по медицина, които, като изучават през третата година на своето студентство симптомите на разните болести, сами заболяват те преживяват тогава всичките болести. Ако един студент по медицина заболее, критическа година за него е третата година на студентството му, когато изучава признаците на болестите. Мине ли тази година, той е вън от всякаква опасност. Същото нещо е и в Окултната наука: има известни симптоми, които, ако ви се кажат, произвеждат във вас обратни процеси и вие, наместо да се ползвате, изплашвате се.

(94/стр. 136, 137)

Знания, с които може да се злоупотреби

Исках да напиша една книга, да дам метод за възпитание как да живеят хората, но като направих своите изследвания, дойдох до заключението, че ако напиша такава книга, тези хора ще използват това знание за пакост. Казвам: Нека седят тия знания, не е време още. (100/стр. 152)

Много от тези, на които съм предал знания, не ги употребяват както трябва и няма да им дам знания за електричеството и магнетизма, защото ще злоупотребят. Нека чакат с хиляди години от науката за тези закони и сили. Тази Божествена Книга ще я затворя; на малцината, които са готови, ще дам, а не на всички. (112/стр. 318)

Повечето от правилата не се дават на всекиго по две причини: първо, защото някои ще злоупотребят и ще си послужат с тях, за да вземат пари от хората, и ще ги използват за лични цели. Второ, защото няма да благодарят на Бога. (112/стр. 368)

…Като ви научим как да спирате градушката и как да я докарвате, ще отидете в някое село и ако ви приемат добре, ще спрете градушката; ако не ви приемат, няма да я спирате. Ето где седи опасността от Окултните знания: тези знания може да се използват за лични цели, затуй трябва да имаме един висок морал, непоколебим морал на Любовта, Мъдростта и Истината и тогава всичко ще тръгне по този начин, както очакваме. (116/стр. 120)

…Искам да покажа на тия ученици, че в Природата има известни закони, които трябва да се знаят. Мога да ви ги кажа и на вас, но ще ми дадете честна дума, че няма да злоупотребите. (116/стр. 25)

…Вашия ум. Щом той е достатъчно развит, с помощта на вашия ум вие ще можете да преобразите лицето си, както искате, и да станете господари на себе си. Има закони, има методи за това. Но ако вие знаете тези методи, можете да ги приложите, дето не трябва, да правите насилие. И сегашните хора, макар и с малко знания, те са злоупотребили и с тях. (106/стр. 447)

Днес много учени се занимават с Окултните науки, които вместо за добро прилагат за зло. Истинският окултист трябва да бъде високо просветен. Не е ли духовно просветен, той ще приложи знанието си за унищожение на човечеството.

(27/стр. 132)

Хората не са готови за тези знания

Аз не искам да ви разкривам Тайните на Природата, защото не сте готови за тях. (14/стр. 236)

Една Истина ви казвам: още много работи има да ви кажа. Тези работи са още елементарни. Но ако тези работи не разбирате, другите не мога да ви кажа. Христос казва: „Много работи имам да ви кажа, но сега не може да носите“. Вие казвате: „Какви ли са те?“. (106/стр. 508)

Даже онова, което Христос е правил, говорил, колко неща Той занесе със Себе Си. Много неща имаше да говори, [но] Той видя, че светът не е готов. (85/стр. 570)

Казвате: „Христос даде много знания на учениците Си“. Наистина Христос повери известно знание на Своите ученици, но то беше малка част от това, което Той носеше със Себе Си. Христос казва: „Още много знания могат да ви се дадат, но не сте готови за тях. Затова, когато Духът на Истината дойде, той ще ви научи и припомни всичко онова, което е било скрито в Мене“. Кога ще дойде Духът на Истината? Когато бъдете готови. (39/стр. 228)

Търпелив човек е онзи, в когото умът, сърцето и волята са в пълно съгласие. Ако умът на човека върви на една страна, сърцето на друга и волята на трета, той не може да бъде търпелив. И такъв човек иска да знае Тайните Божии! Това е невъзможно. Може ли Бог да тури скъпоценностите Си в една пробита лодка и да тръгне с нея на път? (117/стр. 65)

Съвременните религиозни и ученици искат да им се поверят Велики Тайни и знания от Божествения свят. Как ще им се поверят такива знания? Те не са готови още за тях. Ако днес ви дадат Божественото знание, когато вашият субективен свят не е оформен още, това значи да го употребите неправилно за стари работи, които само ще ви спъват.

(34/стр. 170)

Аз имах една видна ученичка, която много се интересуваше от Окултизма и постоянно настояваше да открия някои работи. Казвах : „Не си готова“. Изискваше се благородство, а не че не щях да кажа. Един ден казах: „Ще направя един опит“. Дохожда тя, завеждам я в моята стая; като влезнах, аз заключих вратата, тя погледна наоколо, тогава аз отворих вратата и казах: „Ще извините, не сте още готова, това показва съмнението Ви. Друг урок исках да ти дам: твоето сърце трябва да бъде заключено, то трябва да се отвори само за Бога и за никого другиго да не се отваря. Този урок исках да ти дам. А твоето сърце е отворено, следователно никаква Тайна не може да ти се даде“. (75/стр. 173)

Дълбоки знания има, които не могат още да се дават на хората. Те не са готови за тия знания. Защо? Тези знания могат да възгордеят или да обезсърчат човека, ако той не е готов за тях. Ето защо съвременните хора знаят само отчасти нещата. Това не трябва да ги обижда, нито обезсърчава. Човек не може да знае всичко. Красотата на живота седи в това да знаете само някои неща, някои неща да не знаете, а други пък съвсем да забравите. (8/стр. 20)

…Онези, съвършените хора, те знаят какво има да им се случи. И хубаво е човек да знае какво ще му се случи. Онзи, който не е съвършен, той не трябва да знае. Понеже той като не разбира Божиите пътища, той се страхува. А за да не се страхува, той не трябва да знае. (85/стр. 16)

…Противоречия… съществуват навсякъде в живота. Вследствие на тия противоречия човек не може да добие абсолютни познания за живота, но придобива само относителни познания. Как ще добие Вечното знание, когато той постоянно се безпокои за себе си? Това безпокойствие хвърля сянка върху красивите и правилни форми и по този начин ги изопачава. (88/стр. 41)

Човек не може да издържи
на тези знания

При днешното развитие на човека невъзможно е той да знае всичко. Човешкият мозък е така устроен, че не може да понесе тежестите на знанието, което съществува в света… Със сегашния си мозък човек не може да обхване Вселената. Много неща му предстоят още за изучаване. (74/стр. 170)

Има тежки идеи, които като ги туря на вашия ум, ще се обезобразите. Вашият мозък не е в състояние да издържи вибрациите на една Божествена идея… Човешкият мозък в сегашното си развитие не може да издържа. Като разказвам някога на някой човек нещо, той казва: „Спри малко, че ми се зави свят“. (96/стр. 37)

Ако умът и сърцето на човека не са подготвени за възприемане на Великото знание, те ще се пръснат. Един знаменит астроном искал да проникне в центъра на Вселената, оттам да разгледа нещата. За тази цел той дълго време се молил да му се даде тази възможност. Един ден Бог казал на един от служителите Си: „Вземи този учен астроном на крилата си и го понеси в пространството, като му оставиш човешкия ум и човешкото сърце, за да види как ще се справи с положението си“. Ангелът го понесъл в пространството. Астрономът наблюдавал всичко с интерес. Те минавали от една планета в друга, от едно Слънце в друго, докато най-после Земята съвършено изчезнала от техния поглед. Те потънали в някаква бездна, а пред очите им се движели системи след системи. Така се изминали дни, месеци, докато най-после астрономът запитал Ангела: „Моля ти се, още много ли ще пътуваме?“. „Та ние сме едва в началото.“ „Но аз вече не мога да издържам. Чувствам, че сърцето ми ще се пръсне, а умът ми ще се обърка. Искам да се върна на Земята, нямам повече сили.“ Ангелът го послушал и го върнал на Земята. Като се видял в леглото си, астрономът спокойно въздъхнал и казал: „Тази работа не е за моя ум, не мога да издържам“.

(74/стр. 92, 93)

Представете си, че някой придобие знание да носи Земята на гърба си или да копае злато от земята. Какво ще спечели от тези свои знания? Той ще бъде най-богатият, но и най-нещастният човек в света. Мозъкът на този човек не ще бъде в състояние да издържи на голямото външно и вътрешно напрежение, пред което ще се намери. Златото е живо. То ще погълне целия живот на човека, ще го подчини и ще го направи нещастен. Хората ще го почитат, ще го уважават заради златото, но не и за самия него. Този човек ще се почувства отдалечен от Бога, от Ангелите, от добрите хора, от цялото човечество и ще остане сам в света като сух клон от някое дърво. (39/стр. 7)

…Някой път искате да ви се каже някоя Истина; може да ви се каже тази Истина, но ако се пусне един такъв силен ток (защото Истините са свързани с голямо напрежение), тогава мислите ви ще се превърнат на сили, които ще минат през вашата нервна система; вие не ще можете да издържите и те ще произведат съответен ефект.

(94/стр. 373)

Аз съм ви привеждал няколко пъти примера за онзи евангелски проповедник, който се молил на Бога да му се отдаде случай да изпита какво нещо е Посещението на Духа. Той сам разправяше тази своя опитност: цели десет години се молил за това нещо и най-после една вечер имал такова Посещение. Но когато Духът дошъл, той легнал по корем и викал: „Стига, Господи, ще се стопя!“. (94/стр. 373)

Ако при сегашните знания ви дам някои Окултни закони или правила, вие едва ли бихте издържали на тях… Когато висшата енергия на тези Окултни Истини проникне във вашата нервна система, тя ще произведе цяла пертурбация. И ако не сте във връзка с Великия Божествен Закон да ви помага, тя би ви стопила. Затова именно окултният ученик трябва дълго време да се приготовлява, да стъпи самостоятелно на краката си. Този приготовителен период подразбира усилване на неговите вибрации, докато придобие по-голяма издръжливост. (47/стр. 136, 137)

Тази е причината, поради която Окултното знание, Окултната Светлина не се дава на ученика, докато той не се кали. Това знание е сила, която може да разруши организма на онзи, който не е подготвен за нея. Затова именно ученикът трябва да започне от най-малките опити, за да кали своята нервна система. За тази цел ученикът първо се поставя на скара със средна температура около 300°. После температурата се увеличава, докато стигне до 40005000°. Всеки ученик ще провери доколко може да издържа. Който издържи до 400°, той е олово, защото оловото се топи приблизително при тази температура. Който се топи [при] около 1000°, той е желязо. Ако някой се топи [при] около 17501800°, той е платина. Колкото повече издържате, толкова по-големи знания ще придобиете. (47/стр. 137)

5. СКРИТАТА БИБЛИЯ

Потайно разчитане на Библията

Библията се разбира по три различни начини според степента на развитието на онзи, който я чете. За простия човек тя е писана на прост език във вид на приказки. За по-развития тя е писана в символи, които той сам трябва да разгадава. За Посветения тя е писана на Висок Духовен език. Като я чете, в нея той вижда вътрешния смисъл на живота. Кабалистите пък намират в Библията особени кабалистически закони, каквито никой обикновен човек не може да види. Значи, думите на Мойсея, че Бог направил човека от пръст, имат съвсем друг смисъл от този, който хората разбират. (6/стр. 278)

Често вие, като четете Евангелието, не можете да го разберете. Защо? Защото Духовното не може да се предаде на книга. (99/стр. 62)

„Град, поставен на планина, не може да се укрие.“(Матея 5:14.)

…Град, поставен на планина. Това е образ, фигура, която показва, че езикът на Христа е жив, образен, фигуративен… Под фигура, образ разбираме външната страна на даден предмет. Ако разглеждате само външната страна на един предмет или плод, ще имате частична представа за него, главно за фигурата, или образа му. Ако искате да знаете неговото съдържание и смисъл, трябва да проникнете във вътрешната му страна. (117/стр. 199)

Поясненията върху един стих могат да бъдат прями и косвени. Прямите обяснения са обяснения за децата, а косвените за възрастните. …В косвеното обяснение на един въпрос или на една идея се съдържа по-дълбоко знание за самия предмет. (50/стр. 1, 2)

Библията е Книга само на символи. В нея често човек се уподобява на овца. В действителност овца ли е той? Там често държавата се уподобява на звяр. Държавата звяр ли е? Често един народ се уподобява на планина. Народът планина ли е?

(52/лек. 23: стр. 4, 5)

…Учението на Христа. То трябва да се разбира по дух, а не по буква. Христос говори за петте таланта, за петте чифта волове. На друго място казва: „Създайте си приятели от неправдата“. Това са символи, гатанки, притчи, на които трябва да се разбира вътрешният смисъл. (57/стр. 253)

Кой човек досега е разбрал Откровението, което евангелистът е дал? Кой е разбрал смисъла на седемте светилника, на падането на звездите от небето, на завързването на четирите духа? …Да разбереш смисъла на някой символ, това значи веднага да се осветиш. (22/стр. 308, 309)

Ние четем Евангелието по някой път, без да го разбираме. Аз считам, Евангелието че има милиони възли. Като го четеш, ако развързваш един възел, ползваш се; ако не го развързваш, не се ползваш. Човек, като прочете Евангелието, развърже всички възли, потегли конеца гладък и тогава може да плетеш, за да направиш нещо. (46/стр. 139)

Сега ще прочета 15-а глава от Евангелието на Йоана… Мнозина ще кажат, че са чели Евангелието и знаят всички глави. Така е, но трябва да се знае, че колкото пъти и да чете една глава, човек все ще намира в нея нещо ново, все ще открива по-дълбокия смисъл. (84/стр. 3)

Сега прочетете тринайсета глава от Първото Послание към коринтяните… Знаете ли колко време се изисква, за да прочетете тринайсета глава? Много мъчна работа е. Цял един живот се изисква, за да я прочетете на този свят, и то при най-добрите условия цял един живот от сто и двайсет години да я прочетеш на този свят. Тук вие в половин час казвате: „Свършихме“. (46/стр. 207)

Всеки стих носи богатство,
ако го разбереш

„Защото той е реченият от Пророка Исаия.“ (Матея 3:3.)

…Когато Пророкът казва някаква Истина, тази Истина има Дълбок смисъл. Пророкът не е невежа. Мнозина мислят, че Пророците са излезли от народа и са били прости хора. Не, Пророците са били най-учените хора на времето си. Те били посветени в Тайните на Битието. (88/стр. 64)

…Свещената Книга… Тази Книга крие Истинското знание. В нея има думи, при произнасянето на които се откриват Нови светове. Както Любовта отваря вратата към Божествения свят, така и някои думи от Свещената Книга въвеждат човека в Красиви Възвишени светове. (86/стр. 209)

„Освети ги чрез Твоята Истина, Твоето Слово е Истина.“(Еван.Йоана 17:17.)

Този стих е един от Дълбоките, един от Великите стихове на Евангелието: той съдържа такава грандиозна Истина, която мъчно може да се опише… Истината, това е насока, в която ние се движим; Пътят, по който ние се движим това е Истината… А като започнем живота си и отиваме към Истината, т.е. отиваме към Безграничното, Вечното, следователно към онуй, което е без граници, без начало и без край. Следователно Истината е насока към Безграничното и Безначалното…

(50/стр. 145, 147, 148)

„Глава на Твоето Слово е Истината.“ …Аз казвам: Този стих е много Велик, аз не искам да го засегна в неговата вътрешна страна, а засягам само неговия предговор. Ако аз бих имал време да ви опиша световете, тия йерархии, как ще минете от една система в друга, после как ще преминете в Духовните светове, какви сили ще придобиете…

(50/стр. 158, 159)

„Рече още: Някой си человек имаше двама синове.“(Еван.Лука 15:11.)

…Христос е неподражаем в Своите примери. Блудният син е един великолепен сюжет, върху който велики проповедници в света са държали знаменити проповеди… Доколкото зная, всички проповедници от времето на Христа до наше време са се ограничавали само върху блудния син след неговото съгрешаване и връщане. Но в този пример Христос е вложил много по-дълбок смисъл. …Ние трябва да знаем причината защо по-младият син е напуснал баща си. Всички казват, че по-малкият бил блуден. Човек може да страда в света, без да знаем причините… Тогава кои са причините? Аз виждам в младия син един кавалерски дух, защото той имаше доблестта да каже на баща си: „Татко, аз искам да уча и ще оставя по-големия си брат да наследи твоя престол. И понеже не съм толкова нужен във вашия дом, дай ми дяла от имането, който ми се пада“. Аз виждам в този син постъпка много по-добра, отколкото постъпката на вашите синове… Този момък беше Благороден, защото постави пред баща си този въпрос. И виждаме, че бащата не направи никакво възражение, даде му имота, който му се падаше… (80/стр. 43, 44)

Казва се, че след като изял всичко, синът отишъл при един гражданин и пожелал да му работи: „Аз съм навикнал на труд когато бях при баща си, работех“. Човекът го изпратил да пасе свине. Този момък предпочел да пасе свине, отколкото да се самоубие; предпочел да пасе свине, отколкото да отиде да краде; предпочел да пасе свине, отколкото да отиде да мами хората. Питам, в съвременното общество колко са онези, които подражават на примера на блудния син? …Ето защо Христос в Своята притча изважда образа на този блудник като един отличен тип. Казва се, че след като пасъл свине, на сина му дошъл умът и се върнал при баща си. Бащата разбрал хубавата черта на сина си и в негова чест заклал теле. (80/стр. 44)

Казва се в притчата, че когато синът се върнал, бащата се зарадвал. Защо? Защото този младеж внесе в бащиния си дом едно Благородно чувство. Той се върна със Смирение и каза: „Татко, съгреших пред небето и пред теб и не съм достоен за твоя дом“. Той показа Истинска Любов. (80/стр. 45)

Сега аз ще свържа… с онази притча на Христа, където един баща отишъл при двамата си синове. Единият от тях казал, че ще отиде на нивата, но не отишъл; другият казал, че няма да отиде, но се разкаял и отишъл. Има хора, които ходят на църква, но не вършат Божията Воля, а има такива, които казват, че не искат да служат на Бога, а всъщност Му служат. Последните са Истинските християни.

(80/стр. 130)

Някои цитират: „Блажени нищите духом, защото е тяхно Царството Божие“. Това не значи, че човек трябва да е беден, но значи човек, който е безсмъртен, който е разбрал живота. Не на сиромасите е Царството Божие, а на онези, …които всякога са доволни, които са готови да се жертват, от нищо не се оплакват, за които всичко е добро. Пратите ли ги в ада, там им е добре; пратите ли ги на Небето, и там им е добре. Такива са хората, които са нищи духом. (80/стр. 127)

Апостол Павел казва: „Аз ви сгодих за един мъж“. За кого говори той? За Христа. Ако под думата мъж разбирате Христа, тогава как ще разберете тази мисъл в нейната Дълбочина? Вие трябва да разбирате Възвишеното и Благородното, което Апостол Павел е внесъл в тези думи. Разбирате ли смисъла на тия думи, те са в сила да повдигнат Душата на човека. (77/стр. 70)

„И ядоха, и наситиха се; и вдигнаха остатките от укрухите седем кошници.“(Еван.Марка 8:8.)

Този стих е един от обикновените стихове, мяза на едно малко планинско камъче, но само един вещ учен човек, някой минералог или геолог, който разбира строежа, или устройството, на тия камъни, тяхното произхождение, може да се произнесе върху стойността им… Добре, сега някои казват: „Яденето е нещо обикновено“ не, то е нещо необикновено. Това са най-великите сили, сгъстени в такава видима форма. С хиляди години хората ядат, но не са разбрали смисъла на тази храна.

(50/стр. 65, 66)

Днес хората се оправдават с това, което се пише в Светото Писание. Защо? Защото взимат тия Истини и ги тълкуват буквално. Ако вземем този стих, дето Христос казва: „Ако не ядете плътта Ми и не пиете кръвта Ми“, и го тълкувате буквално, какво ще стане? Вие ще се изядете един друг… Учениците Христови поставили този въпрос пред Христа ребром, Той да им разясни Скрития му смисъл. Христос им каза: „Този стих се отнася до Моите думи. Ако не приемете думите Ми, които са Словото Божие, Духът Божий, и не станат ваша плът и кръв, вие не може да придобиете Живот Вечен“.

(51/лек. 7: стр. 8)

Казва Христос: „Аз съм живият хляб“. Как трябва да се яде този, живият хляб? Представете си, че Христос е този, живият хляб, как ще Го ядеш? Не обикновен хляб, но жив хляб. Казвам, учениците Го разбраха много буквално. Казва: „Думите, които ви говоря, са Божествени. Тия думи, като ги възприемете, те са най-хубавата храна“. (46/стр. 269)

Какво е искал да каже Пророкът, когато е изказал тия думи: „Глас на едного, който вика в пустинята: пригответе пътя Господен, прави правете Неговите пътеки“.?(Еван. Матея 3:3.)

…Когато човек изкаже туй изречение: „… прави правете Господните пътища“, той трябва да разбира вътрешния смисъл на думите; трябва да има знание, знание, знание, знание, знание. …Тия пътища, които от памтивека, откогато Бог е създал настоящия свят и е вложил тия закони, които ние трябва да изучаваме. (50/стр. 183, 188)

„Имаше някой си человек домовит, който насади лозе и огради го с плет, и изкопа в него жлеб, и съзида стълб, и даде го под наем на земледелци, и отиде.“(Матея 21:33.)

…Казва се в Евангелието: „А когато наближи времето на плодовете, проводи слугите си до земледелците да вземат плодовете му…“. …Вашият живот, това е лозето, което е дадено под наем. Всички вие, които ме слушате тази сутрин, сте наематели. Бог ви е дал едно лозе да го обработвате. …От вас се изисква да обработвате лозето, което Господ ви е дал, и да Му изпратите от плодовете. Плодът на Духа, това е Любовта. Любовта е първият плод, който трябва да изпратим на Господа. (52/лек. 17: стр. 3, 5, 6, 27)

„Но търсете първом Царството Божие и Правдата негова…“(Еван.Матея 6:33.)

…В туй Царство Божие е вложено Разумното, Разумният живот е вложен; в туй Царство Божие са вложени всички ония Сили, с които можем да работим. То е кредит, то е основата, върху която ние можем да градим… Щом турим тази основа, тогава ще имаме условия да проучваме Дълбочината на Битието, Дълбочината на небесата, на звездите, на далечните светове, на другите същества, които са минали нагоре по тази йерархия.

(50/стр. 89, 91, 105)

Сега в Небето, в Небесните жилища атмосферата, в която живеят, е Любовта, защото тя съставлява въздуха на Божествения свят. Вие, като влезете в този Божествен свят, ще дишате само Любов, отвсякъде ще я възприемате… „В дома на Отца вашего много жилища има.“ (Еван.Йоана 14:2.) …Казват: „Каква е Тайната на тия жилища?“. Тайната е тази Велика Любов… (50/стр. 114, 115, 121)

Сега Христос казва: „Аз зная отде съм дошъл и накъде отивам, а вие не знаете отде ида и накъде отхождам“.(Йоана 8:14.)

Каква е била интимната мисъл на Христа, като е казал, че „Аз зная отде съм дошъл и накъде отивам“? Това е един от най-важните въпроси, които съществуват в Окултната наука, и всички Адепти, всички Велики Учители се подвизават, за да се пробуди в тях туй, Великото, Божественото Съзнание, да знаят отде са дошли и къде отиват. Не е достатъчно само да мислиш върху този въпрос, но той в своя Дълбок смисъл съдържа една Велика Идея, която трябва да се разбере. (52/лек. 5: стр. 7)

Христос казва: „Аз зная отде съм дошъл и къде отивам…“.

…Сега аз желая всеки от вас да си зададе въпроса: „Аз зная ли отде ида и накъде отивам?“. Аз не ви разрешавам този въпрос, той е личен за всеки едного от вас. Задайте си този въпрос, разсъждавайте върху него ден, два, три и повече; не се смущавайте, той е един от кардиналните въпроси. Христос си зададе същия въпрос и отиде в пустинята, дето пости 40 дни. Там Той учеше този въпрос. И при това, когато беше разпнат на кръста, пак учеше.

(52/лек. 5: стр. 31, 32)

„Защото, който прави Волята на Отца Моего, Който е на Небеса, той ми е брат и сестра, и майка.“(Еван.Матея 12:50.)

…Сега ще ви кажа: За да може да станеш ученик, за да може да ти се поверят онези Тайни на Природата, ти най-първо трябва да станеш брат и сестра, и майка на Христа. Правилото е ясно. Волята Божия като мине през всичките живи клетки на твоя организъм и обърне твоята материална и реална Любов, ти ще бъдеш пред вратата на Храма и Христос тогава ще излезе и ще каже: „Добре дошъл…!“, ще турне ключа, ще отвори вратата и ще те въведе в Храма. И ще почне да ти разправя за ония Велики Тайни в Природата. (75/стр. 1, 8)

Всичко не е написано в Библията

На времето си още Христос не е изнесъл цялата наука. В сравнение с това, което носеше навремето, Христос даде малко на тогавашните хора. Те не бяха готови още за много наука. (8/стр. 43)

Христос… не е дал всички обяснения за живота. Някои мислят, че Христос е разрешил всички въпроси. Не е така. Някои от Пророците са казали много неща. Христос също, но има неща, които не са казали. Вярно е, че Пророците са казали много работи, но за в бъдеще има да се кажат още хиляди неща. (52/лек. 15: стр. 24)

…Всичко не е казано. Казват: „Как да не е казано? Как, нима Свещената Книга не съдържа всичко?“. Не е напечатано всичко в тази Книга.

(52/лек. 15: стр. 24)

Като чел човек много пъти Библията, иде му на ум: „Какво ли има още, което да не съм чел?“. Но има много работи в Библията, от които ще разбереш неща, които не са писани. Ако трябва да научим само това, което е писано, то е остаряло.

(82/стр. 183)

Ние се интересуваме от Свещени, от Святи работи, но те не са писани само в Свещените Книги, които хората знаят. Има много Святи, Свещени работи, които никъде още не са писани. Това не значи, че те не съществуват и никой не ги знае.

(22/стр. 216)

Това, което са писали Пророците, са наброски на самата Реалност. Всичко, което Даниил е видял, не е описано, само част. И това, което е видял Йоан, отчасти е описано. Има неща неразбираеми, ако се пишат. (112/стр. 423)

Йоан видя много неща в Невидимия свят, но му се каза да ги запечата. Има неща, за които и сега не се позволява да се казват. (110/стр. 63)

„И пак се наведе долу, и пишеше на земята.“ (Йоана 8:6.)

Ако попитате видните богословци да ви кажат нещо за Бога, те ще ви говорят за Тайните на Бога; в колко лица е Той, как е станало изкупването на човечеството, как е слязъл Христос на Земята; и ред други философски работи може да ви говорят, но я ги запитайте какво е писал Христос на земята, не знаят… И действително Христос е написал Свещени думи, които не могат да се вместят в тази Книга, която са ни оставили Пророците, защото щяха да се опорочат. (51/лек. 19: стр. 3)

Пишеше Той дълго време на земята и изтриваше написаното… Тази жена била заведена при Христа и го запитали дали трябва да я съдят, или да простят, защото според Мойсеевия закон трябвало да се наложи смъртно наказание… Какво е чел Христос? Той разгръщал Великата Книга на живота и прашинките, които намерил там, увеличил. В тях намерил причините защо тази жена е съгрешила и защо е доведена пред Него. След това Той намерил начин, метод как тази жена да поправи своята погрешка. Как ще може да я поправи? По Божествен начин, а не по човешки начин. (51/лек. 19: стр. 3, 4, 8)

Ще кажете, че в Библията е писано всичко… Йоан казва, че Христос е говорил много, но всичко не е написано. Не една Библия, но още много Библии има да се пишат, в които да се вмести това, което Христос е говорил. (9/стр. 219)

Незнайната Библия ще се чете
с хиляди години

Аз често правя възражение на правоверните, които казват, че Христос е казал всичко. Питам: Имате ли всички речи на Христа? „Нямаме ги.“ Имате ли всичко, което са казали Пророците? „Нямаме.“ Имаме ли всичко това, което много умни, учени хора са казали? Де са тия хиляди неща? Пазят се те в хранилището на тази Велика Книга на Живота. Няма умни неща, казани в света, които да не са запазени. Има определени хора, писари, които, каквото чуят, дори и от вас казано, стига да им харесва, веднага го отбелязват… (52/лек. 15: стр. 24)

Много хора четат Евангелието, цитират Христовите думи, а някои се осмеляват да ги изопачават… Чули ли са какво е говорил Христос? Ще кажат, че направо нищо не са чули, но им е предадено от Апостолите. Помнете: Има доказателства за това, което е писал Христос. Има една архива, в която се пази Великата Свещена Книга с думите и притчите на Христа, написани със златни букви. Всички посветени ученици от Божествената Школа четат от Великото Евангелие, което Христос е проповядвал. Всичките беседи на Христа са напечатани в тази Велика Книга дума по дума, както днес се произвежда всяка дума, произнесена пред микрофона. Колко думи, колко притчи са напечатани върху листата на тази Свещена Книга! Съвременните хора не подозират нищо за съществуването на тази Книга. (34/стр. 105)

И Апостол Павел е писал много Велики, Свещени неща, но де са те днес? Някои от тях изнесоха пред света, а повечето скриха. Един ден ние ще извадим всичко онова, което Христос, както и Апостол Павел са писали. Много от Апостолските Послания са скрити, но някога те ще излязат налице. В Бога всичко е записано, Той държи сметка за него. Тези Послания, които са скрити, ще се дадат някога на Разумните, на готовите ученици. Как ще им се дадат? Във време на сън. Някоя вечер ще им дадат да прочетат тези Послания и на сутринта, като се събудят, те ще си спомнят цели пасажи от прочетеното през нощта и ще го възпроизведат. Който е готов за тази работа, той ще може да чете и самите Послания. (38/стр. 182, 183)

Вие четете Библията. Срещал съм хора, които знаят цялата Библия. Аз считам, че това е много просто знание. Аз зная една Библия, която е написана на деветстотин такива томове като тази Библия. За в бъдеще ще четем тази Библия, в която е написана историята за създаване на света не тъй, както Мойсей го е описал. Това описание е детинска работа. (46/стр. 61)

Сега се заражда противоречие какво е писано в Библията… Много малко работи са писани. Има една друга голяма Библия, за която трябва най-малко десетина хиляди години да прочетем само половината от нея. Трябват двадесет хиляди години да я прочетеш цялата Библия. Има и картини вътре. Всичките тия епохи са описани с картини и ти трябва най-малко няколко милиона години да изучиш и да се опознаеш. (23/стр. 94)

Христос каза много неща
само на учениците Си

…Вземете Христа, Който считат като едно от Великите Същества, Който дойде на Земята и казва: „Аз не съм от този свят…“. Той много неща разправи на Своите ученици, които не са писани в Евангелието. Научни работи. Че те, Апостолите, знаеха много неща. На едно място [със] знанието, което научиха от Христа, казват: „Учителю, да снемем ли огън от небето да ги изгорим?“. „Не, Син Човечески не е дошъл да погубва.“ Значи, те можеха да снемат огън от небето. (100/стр. 154)

Христос казва: „Не ви наричам раби, а приятели, защото всичко, що чух от Отца Си, явих ви го“… Разбира се, съвременните хора не знаят какво е казал Христос на учениците Си… (96/стр. 60)

Христос се обръща към Своите ученици и им казва: „Тази е Моята заповед: да имате Любов помежду си!“. Христос е говорил дълго време на Своите ученици, но сега нямам време да възпроизвеждам тази беседа. (51/лек. 12: стр. 14)

Някои от учениците запитваха Христа защо не говори на хората направо да Го разберат, но им говори в притчи. Христос казваше, че не е време да им се говори открито. Обаче на учениците Си Христос е обяснявал много неща за живота, като им казвал, че за да разберат Неговото Учение, те трябва да минат през голям огън, през големи изпитания. (8/стр. 43, 44)

…Христос… Той говореше на хората с притчи и символи, защото не им беше дадено да разбират Тайните на Царството Божие. На учениците Си Христос говореше по друг начин, защото им бе дадено да Го разбират. Ще дойде ден, когато всички хора ще Го разбират. Днес обаче малцина разбират Христа… (86/стр. 28, 29)

Всякога във всяко общество съществуват известна група хора, които в даден случай да разбират Тайните на Царството Божие. Знанието е заради тях. А пък другите когато техният ред дойде.

(85/стр. 352)

Да ходим с Господа и да се разговаряме с Него върху Тайните на Царството Божие, ето целта на нашия земен живот. (53/стр. 77)

Възстановяване на пълното
Христово Учение

Чувствата са сянка на Любовта, но те определят човека. Човек изчезва и се забравя, но чувствата му, като сенки, като клишета на неговия вътрешен живот, остават за вечни времена. Ако по някакъв начин можете да възпроизведете клишета от времето на Христа, вие ще видите Неговия истински образ, живота Му, както и този на Неговите ученици. (44/стр. 243)

Христос трябва да дойде наново на Земята да каже на Своите ученици и последователи в какво се заключава Неговото Учение. Ще кажете, че Учението Му е написано. Това, което е написано, съставя малка, микроскопическа част от казаното от Христа. „Де ще намерим това, което Христос е казал?“ Във Великата Разумна Природа. Да влезем във връзка с тая Природа и да изучаваме нейната Книга. (25/стр. 254)

Преди 2000 години Христос обхождаше Галилея. Защо? Да ви намери и да ви говори. Той ви говори и тогава. Знаете ли какво ви говори? Ще си припомните сега. На всинца ви, които сте тук, ви е говорил Христос. Всички вие сте Галилеяни. Преди 2000 години Христос ви е срещнал и ви е говорил. Вие сте забравили какво ви е говорил, но ще си спомните. (51/лек. 30: стр. 39)

И обхождаше Исус Галилея, и казваше на Разумните хора: „Живейте, както Бог изисква. Любете враговете си!“… Спомнете си беседата, която Христос ви е говорил преди 2000 години. Помислете върху нея ден, два, три и каквото си припомните, ще ви зарадва, ще осмисли живота ви и вие така ще се подигнете, че ще благодарите на Светлината на този ден. (51/лек. 30: стр. 30, 41)

Сега ще ви дам един малък опит за една седмица. Всяка сутрин и вечер четете 3-та глава от Евангелието на Йоана, от 113 стих, включително като размишлявате върху разговора, който се водил между Христа и Никодима. Като размишлявате, постарайте се да възстановите разговора не само както е написан, но и с ония подробности, които не са изнесени, а се четат между редовете. Като размишлявате върху тези стихове, в ума ви ще изпъкнат нови образи, нови мисли и идеи. (102/стр. 88)

Никодим е седял при Христа с часове, през което време се е водил дълъг разговор. Ако бихте могли да възпроизведете поне една стотна част от тази беседа, щяхте да придобиете много нещо. Ако съзнанието ви е будно, ще можете да се свържете с миналото и лесно ще произведете разговора на Христа с Никодима. Ако не успеете да произведете този разговор, все пак ще придобиете нещо.

(102/стр. 88, 89)

Който е живял във времето на Христа, той ще може да се върне в миналото и ще възстанови целия разговор. (102/стр. 89)

„И като дойде на себе си, рече: На колко наемници бащини ми изостава хляб, а пък аз мра от глад.“(Лука 15:17.) Този е само един стих от една дълга Христова беседа, която е предадена на съвременните хора отчасти само. Ако имахме налице цялата беседа, тя щеше да ни даде много обяснения на ред въпроси. Обаче при това положение нашата задача е да работим за пробуждане на своето подсъзнание, съзнание, самосъзнание и свръхсъзнание. Щом постигнем това, ние ще дойдем до положението от един стих само да възстановим цяла беседа на Христа. Това е възможно, понеже всяко произнесено слово съществува в пространството. По този начин ще възстановим всички хубави, велики неща в живота, които привидно са изчезнали.

(20/стр. 270, 279)

Някой казва: „Как можем да четем Евангелието?“. Правилното четене се състои в това, като прочете човек един стих, да възстанови всичко, което е казано около него. Човек може да възстанови всички беседи, които Христос е държал на учениците Си, както и всичко, което е говорил от две хиляди години насам. Казвате: „Колко е говорил Христос в три години?“. Питам: Какво прави Христос от две хиляди години насам? Той никога не е мълчал, както и сега не мълчи. Христос постоянно говори и продължава да говори. (20/стр. 279, 280)

Ако съвременните хора могат да възстановят знанието, което Христос е проповядвал на учениците Си в продължение на три години, и това, което е говорил от две хиляди години насам, те щяха да придобият ценна наука. (20/стр. 280)

Христос и днес продължава да говори

Съвременните християни живеят от това, което Христос е говорил преди две хиляди години. Малко християни живеят с това, което Христос говори в последните времена. (20/стр. 280)

Няма защо да се говори само за онова, което Христос е говорил преди две хиляди години. То трябва да се прилага, а ще се говори за онова, което Христос днес проповядва. Христос не е престанал да говори на човечеството. Той и днес говори, и в бъдеще ще говори. Аристотел, Платон и до днес още продължават да говорят, но съобразно новите условия, съобразно новите времена. (22/стр. 15)

Слушай какво ти казва Господ сега! …Ние мислим, че Господ едно време е говорил, а сега не говори. Не е така. Господ и сега говори… (111/стр. 139)

Влизане в общение
с Христос и с Пророците

Ако вие имате тънки чувства, сензитивност, може да се пренесете във времето на Христа, във времето на Пророците и понеже те сега живеят, да влезете в общение с тях и да се научите какво са искали да кажат. Сега те са по-напреднали, тяхното съзнание се е разширило и ще ви осветлят.

(116/стр. 218, 219)

Изучавайте Библията. Това значи да имате съприкосновение с всички онези, които са я писали, и не само във времето, когато те са писали, но и в днешно време, сега. Божият Дух, Който е работил чрез всички тези хора през този дълъг период, работи и днес и ви обяснява нещата по един друг начин, дава по-голяма Светлина върху същия предмет. (112/стр. 422)

В думите на Библията се крие Реалността на нещата. Казвате: „Ние сме чели по няколко пъти Библията, но още не сме я разбрали“. Че не сте я разбрали, това зависи от начина, по който четете. Правилно четене е, когато човек може да се свърже със съзнанието на този, който е писал книгата. Можете ли да се свържете със съзнанието на даден поет или писател, вие сте вече в Реалността на написаното. В туй отношение езикът на Библията и Евангелието се отличават по това, че като четете тези Книги с разбиране, вие ще се свържете със съзнанието на Пророците и на Христа, които веднага ще се явят пред вас и ще кажат: „Какво обичате? С какво можем да ви бъдем полезни?“. Вие се съмнявате дали това е възможно. Възможно е, разбира се. Ако знаете отде да започнете и как да четете Словото на Христа, Той непременно ще се яви пред вас, ще свърже съзнанието Си с вашето и вие ще почнете правилно да разбирате и прилагате. (100/стр. 36)

(Една сестра каза: „Учителю, Вие казахте, че като чета Исайя, ще почувствам неговото присъствие. Аз четох Исайя, но не почувствах присъствието му“.)

Докато не възлюбиш Исайя, той няма да ти отвори сърцето. Чети Исайя с Любов и тогава той ще те посети, ще те въведе в един нов свят; ще ти обясни не само това, което е писал тогава, но ще ти каже нови неща, които е учил от тогава насам.

(112/стр. 423)

Ти след като чуеш един философ, най-първо ще дойде Светлината… в очите ти. Ти ще четеш неговата книга. Ще дойде Светлината и тя ще поясни какво е мислил философът. След това ще дойде този, който е диктувал на философа тази философия. Ангелът ще дойде и ще ти обясни какво е писал в книгата. Така се обяснява и Свещената Книга. Ако онзи, който е диктувал на Пророка, ако този професор, който е писал, или каквото Христос е казал ако този Дух, който е бил в Христа, не дойде да ти обясни на тебе, ти всякога ще бъдеш в едно неведение какво е искал да каже Христос.

(106/стр. 51, 52)

Днес четете Божествената Книга, отваряте страница след страница, но нищо не разбирате. Ще дойде ден, когато при първото отваряне на Книгата вие ще разберете това, което вчера не сте разбрали. „Кога ще дойде този ден?“ Когато Христос похлопа на вашия ум и на вашето сърце. Тогава умът ви ще просветне, вие ще придобиете Светлината на Новия живот и ще почнете да разбирате. (22/стр. 260)

„И пак се наведе долу, и пишеше на земята.“ …За пример ти си един грешник. Отчаял си се, обезсърчил си се, нещо отвътре ти казва, че от тебе човек няма да стане. Христос ти казва: „Стани!“. В това време именно Христос пише вътре в тебе. Какво пише? Разгледали ли сте тия думи? Ако вие бихте могли да разгледате, да прочетете тия думи, те биха хвърлили такава Светлина върху вас, че умът ви ще просветне, ще се изпълни с необикновена Светлина; Душата ви ще се изпълни с необикновена Радост и вие щяхте да разберете Дълбокия смисъл на това, което Христос е писал.

(51/лек. 19: стр. 3, 14, 15)

И тъй, искате ли да придобиете Ново знание, Ново разбиране, молете се да срещнете Христа. Той ще ви даде такива познания, каквито в никоя книга не можете да намерите. Това се постига чрез Светлината, която прониква в съзнанието на човека. (11/стр. 332)

Христос е разбирал законите на растителното и животинското царство, владеел е дълбоко цялата Божествена наука. И всеки човек, който се свърже с Христа, ще се свърже с Извора на Велико знание. Нека да се занимаваме с древното знание, но важно е това знание, което иде от Христа и което иде сега. (112/стр. 193)

Чудесата на Христа почиваха на знание

Христос беше един от най-добрите лекари: Той отваряше очи на слепи, възкресяваше мъртви, а освен това Той разполагаше с наука, каквато днес никой не познава. (39/стр. 215)

…Само Магът може да възкресява мъртвите. Само Магът може да оживява праха на мъртвите. Той има знания, с които може да прави чудеса.

(100/стр. 33)

Всичко е възможно за онзи, който знае законите. Христос взе малко кал, направи кашичка със слюнката си, намаза с нея очите на слепия и той прогледа… Цяла история се разправя за слепия, на когото Христос отворил очите. Христос излекува жената, която боледувала 12 години. Той излекува момчето на стотника, а Лазара възкреси. Които разбират законите, те знаят, че всички чудеса, които Христос извърши, не са произволни. Те почиват на Разумни закони. (88/стр. 189)

Че може да се говори на вятъра, ние имаме пример за това. Когато беше с учениците Си в ладията, Христос заспа, но в това време буря се яви на морето. Учениците се уплашиха и събудиха Христа. „Не се плашете“ каза Христос. Той съсредоточи мисълта Си и вятърът престана. Христос разбираше езика на вятъра и се разговаряше с него. Вятърът слуша само онзи, който го обича, който служи на Бога в Дух и Истина, който е силен и любящ.

(7/стр. 136)

Христос като беше с учениците Си, събра се около Него хиляден народ. И като нямаше достатъчно хляб, Той се помоли и хлябът се увеличи. Сега вие ядете същия този хляб, но не можете да го увеличите, не знаете как е станало това. Христос знаеше законите. (106/стр. 461)

…Христос… И там [се] казва с колко хляба нахрани толкова души… „И като взе 7-те хляба и рибите и благодари, преломи и даде на учениците Си, а учениците на народа.“ „А онези, които ядоха, бяха 4000 мъже освен жени и деца.“ Със 7 хляба това. Туй показва нещата, които се крият в Бога.

(85/стр. 47)

6. ПИСМЕНАТА НА ПРИРОДАТА

Аналите на Природата

Мнозина искат да идат на Небето, да живеят между Ангелите. Ангелите са дали нещо. Знаете ли каква е историята на Ангелите? Ние нямаме в нашите библиотеки, но има една библиотека, няма да ви дадат Книги от нея да четете в тия Книги е описано какво са минали Ангелите, какво геройство. Някои са устояли, някои не са устояли. Сега и вие минавате през същия изпит. (92/стр. 173)

И тъй, като говорим върху въпроса защо Бог създаде човека, по-добре е да зададем въпроса: защо човек е дошъл на Земята? На този въпрос по-лесно може да се отговори. За да отговорите на първия въпрос, трябва да има някой, който да ви обича, да ви отвори Книгата на Природата и да четете от нея. Докато човек не проникне в аналите на Природата, никога не би могъл да си отговори какви са неговите отношения към Бога и да се увери, че без Бога, без пряка връзка с Него не може да расте, не може да се радва на живот, не може да прояви никаква умствена дейност. (34/стр. 328)

Вие имате опитности от живота и аз считам, че е така, а дали признавате това, или не, е друг въпрос. Идвали сте много пъти на Земята в разни форми. Дали помните това, или не, дали го признавате, или не, това е написано в аналите на Природата. Какво вярвате вие, не е важно, важно е какво е писала Природата. (71/стр. 242)

Тъй щото, ако влезете в тази Велика библиотека на живота, ще видите ред ваши съществувания от миналото, ще видите как сте живели, как сте действали. Веднага целият ви сегашен живот ще стане ясен. Вие не вярвате в това, но то ще дойде. Един ден вие ще влезете в тази Велика библиотека… (52/лек. 15: стр. 25)

Когото и да попитате днес отде е дошъл, от колко години живее на Земята, ще ви отговори, че не знае. Той ще ви каже, че е дошъл на Земята отпреди 3040 години. Това не е знание. Той трябва да знае историята на своя живот от началото на създаването на света досега. Ще кажете, че сте готови да вярвате на всеки, който би разправил историята на вашия дълъг живот. Не е въпрос до вярване. Човек трябва да се домогне до онази положителна наука, която сама ще му разкрие всички Тайни на живота. Който знае нещата положително, той е силен в своите убеждения. (22/стр. 126)

Чрез Окултните науки човек прониква в миналата история на човека. Той прониква в минали епохи. Интересно е човек да познава историята на миналото и по нея да чете развитието на настоящето. (27/стр. 72, 73)

…Човек трябва да проучи себе си, той трябва да проучи онова място, с което да се съобщава с Бога, с всички свои Напреднали Братя и с Братството на Правдата в света. Човек има разни центрове, чрез които може да се съобщава с тия по-висши светове. Ако човек може да развие живота си по този начин, той ще има един отличен живот. Той ще отвори клапите на миналото си и ще види как е живял. Той ще отвори клапите на бъдещето си и ще види какво го очаква, и най-после ще отвори клапите на настоящето и ще знае как да върви.

(52/лек. 30: стр. 26)

Бог е най-възвишеното, най-благородното, най-разумното Същество, за Което трябва всеки момент да сме готови да вършим Волята Му, при каквито условия и да се намираме… И вие, които ме слушате, ако изпълните този закон, вашите тела ще се изменят, ще имате тяло с по-благородна, по-фина материя, вашето съзнание също ще се измени, ще се разшири и още в туй съществуване ще ви се отвори миналото, ще ви се отвори и бъдещето.

(51/лек. 4: стр. 21)

Акашовите записи

Окултната наука гледа на скъпоценните камъни като на плодове. Както растенията растат, развиват се и дават плодове, така и скъпоценните камъни представят плодове на нещо, което е расло и се е развивало. Те са резултат на дейността на някои Същества в умствения свят. Който може да чете написаното върху тях, ще се домогне до големи знания. Обаче само онзи може да чете и разбира писаното върху скъпоценните камъни, който владее изкуството да разбира Акашовите записки. Той трябва да бъде ясновидец, да вижда това, което скъпоценните камъни крият в себе си.

(34/стр. 343, 344)

В Природата всичко се хроникира, което правите. Понеже изразходвате при работата си известно количество енергия и Природата държи точна сметка къде е отишла изразходваната от вас енергия, и тази енергия трябва да се навакса отнякъде. Пише се точно къде е изразходвана и за какво в справочните Книги на Природата, в Акашовите Книги. Та съдбата на човека е написана всичко, каквото си мислил, чувствал и постъпвал, съзнателно или несъзнателно, като си спал или като си бил буден. (114/стр. 332, 333)

Трябва да знаете, че всички неща съществуват в Природата, те са складирани и е хубаво да проверявате тези факти. Казвам на този чужденец: „Ти си раждан при много добри условия, богати сте били; майка ти добра, баща ти добър; когато са те раждали, са били при добри условия. Ти вървиш по линията на майка си, имаш точно нейния характер“. Казва: „Точно така е“… Казва: „Откъде знаеш?“. Това се проверява по особени закони, става една Магия, има известни правила. Тези неща са елементарни работи. Доказвам му, че нещата в Природата са отбелязани. Аз чета в Природата, твоето раждане е отбелязано. Индусите казват, че е записано в Акашовите Книги. (76/стр. 220)

Когато искам да увелича паметта си, се свързвам със Съществата, които държат Акашовите Книги със Съществата на паметта. (113/стр. 16)

Какви чудесии има записани в Природата! Записано е всичко в Книгите . И в България има записани Акашови записки. Навсякъде мога да чета. По листата на дърветата мога да чета какви родове са минали, какви племена са минали: хуни, готи, остготи, всичко е отпечатано по листата; по българските камъни е отбелязано какви войни са се водили, какви животни са живели. И на Северния полюс всичко туй го има написано… Това е една история, каквато светът не е виждал. (76/стр. 220)

Дето се говори, че на Олимп обитавали Боговете, това не е било сегашната планина Олимп, а Рилският масив. Той е бил големият Олимп, който после спаднал. А сегашният Олимп после се е оформил. В бъдеще ще има филми, в които ще представят как се е създала Земята, и ще копират от реалния филм, който се е запазил Акашовите записи. Съществата са запазили всички тези процеси на миналото във вид на филм. И в бъдеще хората ще ги виждат. (112/стр. 22)

Учението на Природата

…Аз наричам Живата Природа най-добрата Майка. Ако вие я слушате, тя ще ви даде такова Учение, каквото никога не сте имали. (96/стр. 18)

Само знанието на Природата е меродавно и това, което научим от нея, никога няма да забравим като влезем в другия свят, пак ще го знаем.

(94/стр. 285)

Най-малко веднъж в годината трябва да прочетете Книгата на Природата. Началото на тази Книга е Любовта, средата е Мъдростта, а краят Истината. Няма да ви кажа колко милиона листа има тази Книга, но можете да я прочетете в една година. (110/стр. 294)

Природата, от която всички хора се интересуват, може да се уподоби на Необятна Книга, за едни затворена, за други отчасти отворена… (9/стр. 127)

…Ние говорим за онези учени, които носят в себе си силата на знанието. Всеки човек може да черпи тази сила от Природата, както и от целокупния живот. (108/стр. 215)

Туй, което е писано в Свещената Книга на Стария и Новия Завет, както и туй, което е писано в главите на учените хора, един ден ще се посее. Това знание е един чист ред от тази Велика Книга на Живата Природа. Всичкото знание за живота ще бъде написано в тази Велика Книга. Днес всички учени, всички велики хора правят преводи от Книгата на Живата Природа. Всички учени хора са ангажирани с това да правят тия преводи.

(52/лек. 33: стр. 12, 13)

Който е работил съзнателно върху себе си, в бъдеще ще го изпратят на Земята с мисия да спасява човечеството. Как ще постъпи той, това ще узнае от Божествената Книга. Той ще отвори тази Книга и ще започне да чете… (44/стр. 25)

Великата Книга на Природата

Като мисли, човек постепенно подобрява условията на своя живот. Той постепенно изучава символите, с които Природата си служи. С тия символи тя е написала една голяма, Велика Книга, която всеки човек трябва да прочете. Докато не прочете тази Книга и я приложи за съграждане на своето ново тяло, човек не може да влезе в Царството Божие. (74/стр. 35)

Казвам: Онзи, който не е проучил дълбоката философия, която съществува в Природата, не разбира. Природата е една Велика Книга, която е всякога отворена. Тя не е създадена за съвременните хора, Природата е създадена за най-великите същества, които трябва да я четат. Съвременните хора се радват само на подвързията на тази Книга. Вие разглеждате реките, които текат по лицето на Земята; усещате теченията, въздушните течения, греенето на Слънцето, на звездите; хилядите промени, които стават в Природата, наблюдавате ги. Но колцина има, които разбират връзката между едно въздушно течение и едно вътрешно; връзката, която съществува между слънчевата топлина и светлина и вътрешната мисъл? (100/стр. 132)

Та казвам, и Природата има писани Книги, както Бог е писал. Който знае как да чете, той ще намери ония неща, които са необходими за неговия живот. (23/стр. 260)

Бог е най-великият Автор. Всички, които пишат, правят повече или по-малко верни преводи от Великата Книга на Твореца. А понякога тия преводи са толкова далеч от Първообраза, че от него ни помен не остава. И когато ние четем каквито и да било преводи, ще се силим да ги сверим с Първообраза и тогава ще вадим заключение. (96/стр. 124)

В света има една Велика Книга, в която Бог е писал и в която са написани най-ценните, най-хубавите неща, избрани от Вечността. Буквите на тая Книга са живи, написани са от най-хубавите семенца на всички растения. Като погледнеш в тази Книга, ще видиш, че всяко растение има изпратено по едно живо семенце в нея. Това е не само с растенията, но като почнем от кристалите, ще свършим с Ангелите. И кристалите са живи същества. Значи, по ред вървят: кристалите, растенията, животните, хората и най-после се дохожда до Ангелите. Следователно онзи, който иска да прочете, да изучи Великата Мъдрост на живота, трябва да отвори тази Книга и да чете в нея това, което Бог е написал. (52/лек. 12: стр. 20)

Някои искат да кажат, че нас Земята ни интересува толкова, доколкото може да ни храни. Но Земята е една Книга, една Библия, един склад на знание. Тя държи много работи. Приблизително тя има един живот от два милиарда години и половина. Каквото е видяла, написано е. (23/стр. 60)

Вземете например, ухото на човека е създадено по един начин, окото по друг начин. Ухото показва през какви условия е минала нашата Земя в своето развитие. То представлява цялото Битие. Очите също тъй показват условията, през които е минала нашата Земя в своето развитие… Носът, ръцете, както и всички останали органи на човешкото тяло показват начина, по който Природата се е развивала. Те представляват особени Книги на Природата. Всичко това съставлява една обширна наука, която човек трябва да изучава, но за което трябва да има специално ръководство.

(52/лек. 29: стр. 15)

Само свободният човек може да се домогне до Истинското знание, до знанието на Природата. Той чете направо от Книгата на Природата… Като види човека, той гледа на него като на библиотека. Ще влезе в тази библиотека, ще отвори една Книга ушите, ще отвори втора Книга носа, ще отвори трета Книга устата, четвърта Книга очите и т.н. Той ще чете и ще превежда. Човек е отворена Книга, по която може да се чете за Небето и за Земята. (40/стр. 215)

Говорът на формите в Природата

Изучавайте Природата с всички нейни форми минерали, растения и животни. Това значи да проникне човек до Великите Божествени Тайни. (34/стр. 202)

Написаните формули, както растенията, камъните, животните, това е една написана Книга и ние трябва да проучаваме Великите сили, които са скрити, заложени в Природата, и за какво можем да употребим в даден случай тия сили.

(116/стр. 227, 228)

Като изучавате човека, животните, растенията, кристалите, скъпоценните камъни, тогава ще видите какво нещо е Божията Мъдрост. Какъв ум, какво разбиране, каква предвидливост, каква дълбочина! Има дълбоки работи. Има много за учене. Непостижими работи. Радвайте се, че има какво да учите. (112/стр. 269)

Всяко цвете, всеки извор, всяка птичка, всяко животно, всеки човек е буква от Свещената Книга на Космоса. Във всяко живо същество е вложена известна идея, с която се проповядва на хората.

(74/стр. 297)

Който се интересува от развитието на човека, на всички живи същества, той чете не само писани книги, но и по камъните, по изворите, по листата, по дърветата. Много Книги има в Живата Природа, но човек трябва да се отвори за тях, да ги разбира. В бъдеще, когато хората ще си служат с шестото чувство, ще четат Книгите на Природата, ще ги разбират и ще се ползват от тях. (83/стр. 152)

Цялата Земя е изпъстрена с подписа на Господа, но човек трябва да знае де са тези места и да чете по тях. (88/стр. 155)

Там, дето веднъж само е стъпил Свещеният крак на Единния, всяка Негова стъпка се е превърнала на извор. Тия извори никога не престават. Те вечно текат, вечно пръскат водите си. Знаете ли такъв извор някъде в България, който две-три хиляди години наред да е текъл? Вие не знаете това. Значи, има много въпроси, които трябва да се изучават. Има много Тайни, скрити в Природата, които трябва да се разгадаят. (88/стр. 156)

Защо Природата не се спре върху първичните форми, които създаде, и върху тях да прояви всичкия живот, ами създаде този почти безконечен ред от форми, докато дойде до човека? Защо създаде всички тия форми? Тези форми представляват Училище, през което е минал човешкият Дух. Тези форми са листата на една Велика Книга.

(52/лек. 5: стр. 19)

Трябва да знаете, че всяка форма има два начина на разбиране. Вие може да разглеждате какво е устройството на всеки лист, а след това можете да четете какво е написано на него, какво е съдържанието му. В един лист, в една черупка, в рогата на един вол може да четете много нещо… Върху копитата на коня, върху рогата на вола вие може да четете за условията, при които те са живели. …Много нещо е написано върху тях. Те представляват листата, по които може да се чете.

(52/лек. 5: стр. 19, 20)

Вземете пример от животинското царство, проследете всички същества, от най-малките до най-големите, и ще видите, че това са методи, начини, по които работи Великата Жива Природа. Когато разглеждам един вол, аз не гледам на него като на вол, но гледам как е направен, каква форма има, какви са неговите роги и т.н. Мен ме интересува какво иска да изрази Природата чрез тази форма изобщо как работи тя. Когато гледам на растенията, за мене всяко растение е един метод, чрез който Разумната Природа работи, говори нещо. (51/лек. 22: стр. 37)

Отивам при цветето, за да видя какво е написал Бог в него. Отивам при един камък и правя същото. В тези Книги аз чета какво е писал Бог… (112/стр. 128)

Природата е пълна с Велико знание, стига човек да развие способност в себе си. На всяко камъче е написана история. В бъдеще ще имате грамадни библиотеки, по всяко камъче ще четете историята. (112/стр. 194)

Като изучавате минералите, растенията и животните, вие ще се домогнете до Книгата на Природата, която Бог Сам е писал. По този начин ще разберете езика на Природата. Всеки минерал, всяко растение и животно са символи, т.е. формули, които трябва да се тълкуват. Котката за пример е символ на външна чистота, кучето на вярност и приятелство, змията на разумност и хитрост, паякът на работа и прилежание. (44/стр. 242)

Като ученици, вие трябва да изучавате Природата, да се учите да правите преводи. Виждате, за пример, кокиче и минзухар. Това са символи, чрез които Природата говори. И кокичето, и минзухарът цъфтят [на]пролет, но означават две различни неща. Кокичето е бяло и с увиснала надолу глава, а минзухарът жълт и с глава, отправен[а] нагоре. Щом ги изучавате като символи, ще видите, че те говорят на два различни езика. (87/стр. 175)

…Кокичето символизира чистотата. То представя философ, който постоянно мисли. Жълтата дрешка на минзухарчето символизира Мъдростта. То представя духовен, религиозен човек, който отправя погледа си нагоре. Кокичето е завършило образованието си и държи матура, а минзухарчето е дете, което едва влиза в училището. То гледа нагоре, дано му се даде нещо. Когато се намери пред някой труден въпрос, човек започва да мисли и главата му увисва надолу като на кокичето. Щом разреши въпроса, човек изправя главата си, очаква да му падне нещо от горе. Какво очаква? Плода на разрешения въпрос. (87/стр. 176)

И всички форми, които съществуват в света, от най-малките до най-големите, във всички тия градации на интелигентност ние ще изучаваме красивото и хубавото в света. (52/лек. 5: стр. 32)

Във всяко едно животно има нещо неопетнено, има един Божествен неопетнен живот, но туй нещо животното не знае. Във всяко растение има един обикновен живот, който се проявява, но има и един необикновен живот, който не се проявява. Следователно, когато един учен човек дойде на Земята, той почва да изучава необикновените неща в живота. (51/лек. 14: стр. 9)

Ако ние не се учим да прочетем онова, което Бог е направил от памтивека, ако не може да четем онова, което Бог е написал на една ябълка, ако не може да прочетем онова, което Бог е написал на една книга, на една круша, на една слива, на една череша, на един портокал, на един лимон, …какво ще търсим в Небето? (46/стр. 274)

Много Тайни има в живота. И най-малката форма крие в себе си една Тайна. Вземеш една ябълка и веднага я туряш в устата си. Знаеш ли какво представя ябълката? Тя е написана Книга. Който може да чете, ще научи много неща.

(110/стр. 229)

…Като дойдем до нас, и върху нас има много неща написани. Върху всеки едного има много нещо написано. Е, какво е написано? (52/лек. 5: стр. 20)

Бог е вложил нещо във всеки плод, във всеки слънчев лъч, във всеки лист, във всичките хора, в техните образи, в техните движения, в техните ръце. И следователно, ако ти разбираш това, което Бог е вложил, ти разбираш Бога. (93/стр. 172)

Бог е вложил нещо във всички форми. И в Природата Той ни говори. Като срещнеш един човек, ти ще прочетеш нещо в него. Този човек е една отворена Книга за тебе. И ако прочетеш, ти ще разбереш какво Господ ти говори. (93/стр. 172)

Божествената азбука на Природата

Някои знаят азбуката на един или на два чужди езици, но никой не знае азбуката на Природата. Тази азбука трябва да се изучава сега. Днес хората не се разбират, понеже нямат обща азбука, нямат еднакви схващания за морала, за живота, за Природата. Когато всички хора научат азбуката и езика на Природата и могат да се разговарят на него, те ще се разберат. Тогава ще дойде онази хармония между тях, която всички търсят. (109/стр. 17)

Каквото Бог е създал, животинското царство, това е писмената реч, с която се разбира Животът, Разумността. Ти казваш „паяк“, но то е написано писмо. То е азбука. Всичките животни, това е писмената реч, с която могат да се напишат същинските неща, които съществуват. Така седи. Растенията, въздухът, водата, светлината, всичко, което съществува, това е азбуката, с която ти ще изучаваш скритата онази Божествена Мъдрост.

(85/стр. 288, 289)

Ти гледаш един кон че конят е азбука. Я изтрийте един кон от лицето на Земята; я изтрийте буквата „л“ от думата „любов“ любовта каква ще бъде? …Конят е една свещена буква, жива свещена буква; и волът е жива свещена буква. Ако умре тази буква в тебе, тогава умира и другият живот. Така гледат и всичките Светии, така гледа и Небето. Животинското царство е азбуката, то са свещените букви, слезнали от Небето. (85/стр. 289)

В тази лекция дадох заека и жабата като символи на нещо. С това искам да обърна вниманието ви, като ученици, да размишлявате върху всички явления в живота и Природата, върху всички предмети и да правите преводи. За пример какъв превод ще направите на следните думи: река, дърво, планина? Какъв превод ще направите на животните: вълк, лисица, жаба? Какво символизира мухата, комарът? Всички тия неща са символи, които представят език на Природата. Ученикът трябва да изучава този език, да знае защо Природата е създала всички животни, растения, минерали. Тя си служи с тях като с букви в своята азбука, както ние си служим с буквите и слоговете, за да изразим своята мисъл. Следователно, като поставим всички минерали, растения и животни на техните места, ще получим Разумното Слово, Разумната мисъл на Живата Природа. Който иска да учи този език, той трябва да започне от най-простите образи и постепенно да върви към по-сложните. (47/стр. 19)

Когато изучаваме Живата Природа, трябва да я разглеждаме като една Книга, оставена пред нас за проучване. Всички животни, всички растения, всички звезди са Божествените азбука, слогове и предложения на Невидимия свят. Зад този свят, който ние виждаме, съществува един Невидим, много по-съвършен, по-обширен от видимия. Следователно туй, видимото, е азбука, чрез която можем да се домогнем до Невидимия свят.

(51/лек. 7: стр. 6)

В променливия свят вие ще придобиете опитност. Тогава всеки човек представлява за вас или една азбука, или една буква, или една сричка, или една дума, или едно изречение, или цяла една лекция, или цяла една Книга, или цяла една Библиотека от Книги, или цял един свят. Един човек може да представлява за вас буква или сричка в Природата, дайте му цена… Може да съставите една дума, едно изречение, един пасаж или том от едно съчинение, или Библиотека, или цял един свят. Това е истинският начин да разглеждате нещата. (101/стр. 85)

Символическият език на Природата

…Природата. Тя облича своите думи в символи и загадки и кара човека да мисли и разгадава нещата. (87/стр. 171)

Природата говори на Разумните същества чрез символи, които те трябва да превеждат правилно, да намират скрития смисъл в тях. Само Разумният човек прави верни преводи. (87/стр. 267, 268)

Когато започнем да изясняваме един символ физически, ние помрачаваме неговото вътрешно значение. (52/лек. 34: стр. 5)

Някои ще кажат: „Ние разбираме тази работа“. Не я разбирате. Това са символи. За разбиране на символите човек трябва да има отличен ум. Ние си служим повече с математически формули, със символи едно говорим, друго разбираме. Символистическият език в Природата е свойствен на човека, затова всеки го разбира. (52/лек. 34: стр. 4, 5)

Сега става ли въпрос до символите в Природата или до примерите, които ви изнасям от живота, вие трябва да ги тълкувате правилно. Всеки пример, всеки символ представя ядка на една Божествена идея. Всеки символ, правилно изтълкуван, внася Светлина в човешкия ум. Всеки пример, добре изтълкуван, свързва човека с Невидимия свят…

(105/стр. 220)

Някой път символически говоря, защото материята е много отвлечена. Символическият път е най-лесният… Всеки символ, или уподобление, са свързани; те имат свои съотношения, съчетания…, дават обяснения защо и за какво. Тия определения не са само турени тъй, те вървят по известни закони, има известни съчетания, то е цяла музика. И Природата така говори. Той е особен език, който в бъдеще ще изучавате. (50/стр. 377)

…Символическия език, в който грехът е почти изключен. За пример образът на една жена може да ви съблазни, образът на един мъж може да ви съблазни, много образи може да ви съблазнят; но един геометрически триъгълник, един геометрически квадрат, един геометрически петоъгълник не могат да ви съблазнят… Една символическа единица, с която математиците смятат, не може да ви съблазни, защото в нея, както и във всички геометрически форми, се излива Чистата мисъл. Следователно, когато човек… иска да се избави от света, от неговото влияние, той трябва да почне да изучава символическия език на Природата. То е Чистото, Възвишеното, Божественото. Или, казано на друг език, човек ще влезе в онази Божествена Светлина, която ще озари Душата му.

(51/лек. 27: стр. 17, 18)

Сега ще ви напиша няколко разхвърляни прави и криви линии… Какъв смисъл намирате в тези линии? Те представляват елементи на известна идея. Могат ли тези елементи да се сглобят в едно цяло? Могат… Цялата Природа се състои все от такива разхвърляни части, които съставляват елементи на една Велика Свещена Книга. Тъй щото, ако знаете начина, по който да сглобявате тия прави и криви линии, разхвърляни из цялата Природа, вие ще намерите и техния дълбок смисъл. (35/стр. 159)

…Човека. Като се научи да наблюдава линиите в Природата, той няма да гледа на формите като на обикновени неща, но ще вижда в тях проявите на Бога. Те са език на Природата, език на Божествения свят. (86/стр. 22)

Сега, понеже говорим в съгласие със законите, които владеят в Природата, аз всякога имам за цел да изнеса в символи действията, които стават в тази Жива Природа. Защото, ако вие не научите тия символи, всичко друго, което е превод, не можете да разберете. (75/стр. 130)

И тъй, ако учите добре, вие ще се запознаете с езика на Природата, като предварително се спрете върху реките, долините, канарите, планините като елементи на този език. Това е трудна задача, но като пристъпвате постепенно към символите в Природата, вие ще се обогатите с ред нови Възвишени идеи. Като започнете да разбирате символите на Природата, ще четете по тях и ще се обогатявате със знания. (47/стр. 70)

Тръгвате на екскурзия по планината, но не сте взели със себе си никаква книга. Ако не знаете да четете от Природата, ще се отегчите; ако знаете да четете, ще спрете погледа си ту върху някоя канара, ту върху някой извор и ще се занимавате, ще учите. (47/стр. 70)

Всичко туй вземете като символи: извори, гори, планини, долини, реки и т.н., това са все символи, уподобления на Духовния свят. И ако вие не знаете как да четете тази Книга, Природата, да се научите на тази азбука на Земята, не мислете, че като идете на Небето, ще ви научат на тези работи…; ще ви върнат на Земята, за да се научите. (50/стр. 287)

Като изучава символите в Природата, човек ги прилага в живота си. (87/стр. 176)

Заключените неща в Природата

Вие едва сте влезли в едно Учение. В бъдеще ще има да изучавате Природата, тя сега за вас е една Книга, затворена със седем печата. От сега нататък трябва да я изучавате. (100/стр. 128)

Има много Тайни в Природата, които остават заключени, понеже хората не са готови. (111/стр. 204)

Природата е още заключена за вас, а вие обикаляте само около нея. Тя е един Велик, но затворен свят. Знаете ли какви красоти има в нея, какви същества живеят в този свят? (75/стр. 8)

„Ама не сме придобили много.“ …Има причини, заради които Невидимият свят не ви дава онези начини и методи, необходими за вашето по-бързо развитие. Има неща, които Природата е затворила с девет ключа и ги пази най-ревностно от своите неразумни деца. (15/стр. 228)

Как постъпват с децата? Всички сладки неща се заключват от тях. Понеже и вие сте деца, сладките неща трябва да се заключват от вас, да не ви съблазняват… Засега има много Тайни в Природата, които се държат под ключ, защото децата бъркат там, искат да ги изядат. (18/стр. 91)

Тайните на Природата

…Човека… Колкото да е любознателен, нека остави някои въпроси неизследвани… Човек все трябва да остави нещо неизследвано в живота си, за да му послужи като основа на бъдещия му живот. Така постъпва и Природата. Тя крие много Тайни в себе си, които постепенно по малко открива на онези, които искрено желаят да учат. (31/стр. 237)

…Природата забавлява глупавите хора, умните хора учи, а на Мъдрите открива своите Тайни. Който иска да се забавлява, той ще знае към коя категория спада; който е умен, и той ще знае категорията си; а който е Мъдър, той ще разбере Великите Тайни на Природата. (88/стр. 15)

Има много неразкрити работи, Природата все още не се е разкрила. В нея съществуват ред системи и невъзможното в една система е възможно в друга. (112/стр. 321)

…Първото важно нещо за човека е да знае, че Бог е вложил в него способности и дарби, които той трябва да разработва, за да си служи с тях, да проучва Тайните, които се крият в Живата Разумна Природа. (77/стр. 91)

…Ще търсите обясненията в самата Природа. Там се крият Тайни, които постепенно ще изучавате. (110/стр. 198)

Подобрението на света се дължи на ума. Той е проникнал в Тайните на Природата. Но за да изучава Природата, човек трябва да изучи първо себе си. (106/стр. 676)

Сега впрегнете на работа вашия ум, вашето сърце и вашата воля, ако искате да се домогнете до Тайните, които Бог е вложил в самата Природа. (77/стр. 113)

…Иска ли да се лекува правилно, а с това заедно да помага и на ближните си, човек трябва да изучава онази наука, която разкрива Тайните на Природата. (33/стр. 42)

По-лесно е на някой индус да насади една семка от портокал и в един час само да въздейства с мисълта си, да я накара да израсте, да цъфне и да върже плод, отколкото да обясни как става това нещо. Със силата на мисълта си той може да създаде цяло растение, но не знае как става това, не познава законите, Тайните на Природата. Какво ще се ползвате, ако имате тази сила и вие, а не знаете вътрешните закони, чрез които Природата си служи? Днес учените по целия свят се стремят именно към това да се домогнат до Тайните на Природата и да владеят нейните Сили. (15/стр. 225)

Който си позволи да проникне инкогнито в Силата, в Тайните на Природата, той ще изпита нейния камшик върху гърба си. За да спечелите доверието на Природата, вие трябва да живеете по Нов начин… (104/стр. 93)

Като прави опити, като изследва Тайните на Природата, химикът трябва да бъде чист.

(9/стр. 143, 144)

За да открие своите Тайни, Природата изисква от човека чистота, доволство и правилно разбиране на живота. (41/стр. 141)

Заровените богатства в Природата

Който има Любов към Бога, той разполага с Божествената наука, с изкуството да намира злато в Природата. Щом го намери, то е за него.

(88/стр. 119, 120)

Аз наричам знание да знаеш де има заровено богатство в земята и да се ползваш от него всеки момент, но разумно. Има хора в света, които знаят де има заровено богатство, но те са много честни. Такъв човек си има една Магическа пръчица, направена от мед. Той я вземе в ръката си, държи я на това място, дето предполага да има пари, и наистина тази пръчица започва да се извива към тази страна, дето са парите. Той познава на каква дълбочина в земята е златото и незабелязан от никого, той разравя земята, взима си злато, колкото му е нужно, и пак заравя откритото място. Вие ще кажете, че аз ви залъгвам. Това не е залъгалки, това е факт. (52/лек. 15: стр. 25)

Когато човек мисли право, той постепенно придобива свойствата на златото: неговото благородство, устойчивост, спокойствие и т.н. За да постигне това, човек трябва да се свърже с вибрациите на златото. Тогава той ще познава къде има заровено злато в земята и на каква дълбочина. В миналото учените са правили такива опити. Днес някои хора правят същите опити. (6/стр. 116)

Следователно, щом човек се свърже с вибрациите на златото, той ще може да знае къде има злато в Природата. Но за това се изисква работа, знание. Човек трябва да бъде в хармония със законите на Природата. Който е развил в себе си изкуството да намира злато в Природата, той няма да ходи от един банкер на друг, да взима пари под лихва, но ще отиде на определено място, ще си извади колкото злато му е потребно и ще мълчи, на никого няма да разправя отде е получил пари, как е разбогатял. (6/стр. 116, 117)

Всичкото злато, с което днес хората работят, е все от земята. Но наука се иска от човека да знае положително къде има злато и там да копае.

(6/стр. 117)

Истински богат човек е онзи, който знае къде има заровено богатство в Природата и може да разполага с него… Богатият човек знае къде в Природата се крият подземни извори, с които може да създаде необходимите оазиси в пустинята. Ако човек знае къде се намират богатствата на Природата и може да ги използва, никакво друго знание не му е нужно. Съвременните хора се нуждаят именно от такова знание. Те трябва да се свържат с Живата Природа и от нея да се учат. Само при това положение Природата ще открие Тайните си на човека. (22/стр. 213)

Разумният човек знае къде има скрити пари и скъпоценности в земята, но никога не може да ги извади без позволение на Възвишените Същества. Ако те не му позволят да вземе нещо от нейните богатства, той никога няма да наруши техните заповеди. Той предпочита да живее в лишения, отколкото да престъпи законите на Разумната Природа. (22/стр. 213)

7. ЧОВЕКЪТ КАТО ЖИВА КНИГА

Тялото на човека е ясно писмо
за познавача

Човек е най-интересната Книга, която е написана. В нея има много да се учи може да четеш много работи. (112/стр. 269)

Съвременните хора… гледат и не виждат. На лицето на човека е написано всичко. Достатъчно е хората да имат очи и знание, за да четат по лицата на [хората] всичко онова, което е скрито в тях.

(74/стр. 135)

Като наблюдавате някой човек… Този човек не е неразумен, но е затворена Книга за вас. Ония, които разбират законите и силите, по които всеки човек е построен, могат да четат и в затворена Книга… Лицето, главата и тялото на човека са Книги, по които ученият чете и разбира. Човек е построен според своите вътрешни сили. Каквито са вътрешните сили на човека, така е построен неговият организъм. (74/стр. 38, 39)

Човешкото лице и човешката глава представят Книги, върху които Природата е писала с красив и четлив почерк. Който погледне лицето или главата на човека, той трябва да прочете нещо, което да го зарадва. И като го прочете, да каже: „Прочетох една страница от една Велика Книга и останах доволен“. (104/стр. 150, 151)

Ако вие разбирате, вие сте толкова разнообразни, с разнообразни енергии, напълнени с такива разнообразни мисли; листове сте на разни епохи, какво ли няма написано на вас. Много важни работи има написани. Някой път вие се срещате, но не знаете как да се четете. (23/стр. 256)

Човек е отворена Книга, по която може да се чете. Всеки уд******** на лицето му, всяка линия е буква от азбука, на която е писана Книгата. (44/стр. 58)

За пример по устата на човека се определя неговият характер, по носа неговата интелигентност, по очите проявите на вътрешния му живот, по ушите неговата разумност. Формата и устройството на устата, на носа, на очите, на ушите са резултати на неговия минал живот. Ако не е доволен от тях, човек може да работи върху себе си, да ги измени, да внесе известно подобрение.

(45/стр. 63)

…Прострете ръката си с дланта нагоре и четете писаното на нея. Тя е написана Книга. Тя е написана с математическа точност. Много данни съм събрал от тази Книга… Човешката ръка е Божествената Книга, листата на която постоянно се пишат. Много хиромантици се ползват от тази Книга. Изкуство е да научиш да четеш по нея. (57/стр. 254)

Ако погледнете ръката си, ще видите, че Бог е положил всички закони на нея. На ръката са написани законите и на Любовта, и на Мъдростта, и на Истината. И Библията е написана на ръката, но всичко е написано много ситно. (95/стр. 27)

Законът на Любовта е написан върху дланта на човека с крайно дребни букви, които само с микроскоп могат да се разчетат. Другите закони са написани с едри, четливи букви. За да прочетете ситните букви на ръката си, трябва да я приближите много близо. Който може да чете тези букви, той тръгва вече в тоя път. Някой още отдалеч чете и казва: „Всичко прочетох и разбрах“. Да, прочел си, защото този е пътят с едрите букви. Няма човек, който да не може да чете едрите букви. Колко светии има, които са хващали пътя на едрите букви, но се връщали назад. Той е пътят на малките опитности. (24/стр. 380)

Онези, които са създали лявата ръка, и онези, които са създали дясната, са написали на тях. Колко неща са написани на лявата ръка потребни са още хиляди години, докато се прочете този материал. В лявата ръка е капиталът, който е вложен. В дясната ръка е капиталът, който си обработил. Онзи, който разбира, ще види в лявата ти ръка онзи капитал, който е вложен, а в дясната ръка е туй, което ти си обработил. Сега мнозина уповават на онова, което им е дадено. Но даденият капитал трябва да се обработи. (43/стр. 261, 262)

…Учени хора са определили характера и способностите на човека по дължината на неговите пръсти. Това е наука, която е съществувала още в древността. (8/стр. 150)

Има ред учени в Англия, в Америка и другаде, на които е достатъчно да покажете само единия си пръст през някоя дупка, за да опишат с най-големи подробности не само характера ви, но и всичко онова, което предстои да се случи през целия ви живот. Ако отиде някой търговец при един от тези учени, той ще каже дали търговията му ще върви добре, или не. Ако отиде при него някой млад момък, който е намислил да се жени, той ще му каже дали ще бъде щастлив в женитбата си, или не… И каквото каже, това става. Ще кажете, че това е някаква приказка от „Хиляда и една нощ“. Който не вярва, той може да провери думите ми. Нека отиде в Лондон при един от тези учени и ще види дали говоря вярно, или не… Който владее тия науки, той може да предотврати, да се избави от много нещастия и страдания в живота си, които иначе неизбежно биха го сполетели. (8/стр. 42)

Всяка линия на ръката, всяка черта на лицето и всеки център на главата са писма, които свидетелстват за живота и дейността на човека от далечното минало до днес. (83/стр. 54)

Има хора, които по ръката, лицето и главата на човека могат да четат неговото минало. Те знаят какви са били неговите деди и прадеди, при какви условия е живял той. От настоящия му живот те определят неговото бъдеще. Всичко е написано на човека. (44/стр. 302, 303)

…Съвременните хора трябва да разгърнат гънките на своето тяло и по него да четат както по книгите на познатата за тях библиотека своето минало, настояще и бъдеще. Само тогава ще може да се създаде по-разумен живот от този, който сега съществува. (26/стр. 125)

…Има известни математически линии, които са разумни линии. Върху лицето на човека те представляват писмо. Например честността у човека, не тази обикновена честност, но онази по-висша честност, се изразява на челото му… Честният човек носи своя образ. (52/лек. 15: стр. 21, 23)

Един морален човек всякога има точно определени черти: лицето, ръцете, очите, ушите му всичко се различава у него. Дойдеш ли до някой тип, който няма морален устой, сантиметрите вече се различават. Има мерки в Природата, по които моралният човек се отличава от другите типове…

(94/стр. 498)

За всяка погрешка има един признак. Хиляди признаци има. И всяка добра черта, както и всяка дарба си има свой признак. Ако на челото между веждите има отвесни черти, този човек има две релси и по тях кара колата, и работата му върви добре, честен е. А друг има една отвесна черта и е по-умен. Не казвам какво означава, когато човек има на челото три или четири отвесни линии.

(112/стр. 269)

На човешката глава има двеста и петдесет хиляди косми. Под косъм аз подразбирам закон… Мислите ли, че Господ просто Му е скимнало, та е турил косми на брадата, на главата и т.н.? Господ си знае работата, когато е турил космите, но аз не искам да разкривам тези Книги на Бога. Мога да ви ги разкрия, но ще ви подложа на цял изпит.

(80/стр. 203)

Хората носят наистина брада и мустаци, …но те у тях служат като символ само, като нещо, към което вътрешно да се стремят. Защо и за какво хората носят мустаци, не е важно; всъщност те изразяват закони, правила, по които човек трябва да живее. По колкото косми има човек на брадата си, по колкото косми има на мустаците си, по колкото косми има на веждите, на клепачите, на главата си, по толкова правила и закони трябва да живее.

(52/лек. 12: стр. 6, 7)

…За всеки човек, който е дошъл на Земята, в Божествената Книга има точно определено колко големи, колко дебели трябва да бъдат веждите му и по колко косми трябва да има на тях. Всичко това не е случайно, то е точно математически определено. (52/лек. 18: стр. 22)

Характерът на един човек може да се познае по един косъм. Щом имаш един косъм от един човек, като го вземе този, който разбира, може да опише характера на човека, чийто е косъмът. Може да опише къде е роден, бащата, майката какви са, колко деца има. От косъма може да се познае това. Всичко туй е написано на косъма. Мислиш, че косъмът е нищо. Всичката история на човека е написана на косъма. (92/стр. 142, 143)

Защо трябва да се страхувате за бъдещето си, когато животът ви е поставен пред вас на изучаване? Отворете Книгата на вашия живот и четете… Дето погледнете на ръката, на лицето, на главата навсякъде е писано как ще живеете…

(83/стр. 195)

Четете това, което сте писали сами върху себе си, и бъдете внимателни в това, което пишете днес.

(83/стр. 195)

Човекът е Божествена Книга

Какво нещо е човекът? Какво нещо е Душата? Какво нещо е неговата мисъл? Какво нещо е Душата? Това е животът на човека… Питат ни: „Защо ви е Светлината?“. За да четем Книгата на живота. Тази Книга е самият човек и в нея ще разбере себе си. (99/стр. 63, 64)

…Човек не е нищо друго освен Божествена Книга, съставена от много листа, върху които той сам с векове е писал своето съдържание. В този смисъл еволюцията на човека е Книга, върху която той сам е писал и продължава да пише своя живот. Достатъчно е да знаете да четете, за да отворите тия Книги и да проследите писаното в тях. Там ще срещнете не само описанието на живота на отделния човек, но и описанието за създаване и развиване живота на Земята и на Небето. Всичко, което е станало и става на Земята и на Небето, е написано върху човека. (22/стр. 162)

И ако човек може сам да чете от Книгата на своя живот, той ще има правилни отношения към Бога, към себе си и към своя ближен. Ще отворите тази Книга, ще четете от нея, ще я изучавате, ще размишлявате върху съдържанието и ще гледате на нея като на Свещена Книга. Колкото повече четете тази Книга, толкова повече ще я разбирате. Всеки ден ще намирате в нея нещо Ново, нещо Свещено. Ако не можете да четете тази Книга, това показва, че вие не знаете нейната азбука. (100/стр. 34)

…Човекът е Книга, върху която Бог е писал в миналото, пише в настоящето, ще пише и в бъдеще… Докато има хора с будно съзнание, все ще се намери някой да чете твоята Книга. Той ще дойде при тебе, ще отвори една страница, ще я прочете и ще я пази като Светиня. На другия ден пак ще дойде, ще отвори втора страница. (105/стр. 246)

И в Небето се интересуват за вас като написана Книга. Там искат да видят каква Книга сте, какво Бог е написал във вас. (106/стр. 513)

Всички хора са Книги, написани на различни езици, които трябва да се изучават… И тъй, искате ли да обичате един човек, вие трябва да разбирате езика, на който е написана Книгата на неговия живот. (100/стр. 34)

Ако не можете да влезете в положението на човека, ако не можете да изучите и разберете живота му, вие не разбирате Любовта и не можете да се обичате. Да обичаш, да любиш човека, значи да четеш от Книгата на неговия живот, всеки ден да я прелистваш. (100/стр. 34)

Свещената наука е вътре в човека

Бъдете свободни и живейте така, както Бог ви е учил и продължава да ви учи. Бъдете свободни по ум, по сърце и по Душа, здрави по тяло, за да носите Божественото Учение, което е вложено във вас от създаването на света. (117/стр. 427, 428)

Колкото и да четете Библията и Евангелието, да се запознавате с живота и опитностите на Пророците и Апостолите, все ще ви липсва нещо. Тези Книги не са още единствените, от които човек може да се ръководи. Преди всичко, те излязоха от времето на Мойсея насам. Той е учил в Египет, събирал оттук-оттам материал, получил нещо и от Възвишения свят и така написал Стария Завет. Но какво е било преди Мойсея? Какви книги са ръководили Аврама, Йеремия и другите Пророци? Аврам нямаше никаква ръководна книга, но беше приятел на Бога. Аврам носеше в сърцето си Книга, неписана от човек. Всеки, който носи тази Книга в сърцето си и я прилага в живота, той е приятел на Бога. Мнозина говорят за тази Свещена Книга, без да са я чели. (22/стр. 299)

Казано е в Писанието: „Ще напиша закона Си в сърцето на човека“. Значи, Сам Бог е написал закона Си в човешкото сърце. Който има Светлина, той чете Божия закон в оригинал и оттам го превежда на хората… Оригинала, който се намира в човешката глава и в човешкото сърце, философите наричат Акашови записи. (9/стр. 220)

Като говорят за Библията, която е писана от човеци, всички я считат за Свещена Книга. Дойдат ли до главата, в която се крият неща, писани от векове, малцина се замислят за нея. Според мене единствената Свещена Книга, която всеки човек има в оригинал, това е човешката глава. Освен написаното вече всеки момент в нея се пише новото, което човек преживява. (9/стр. 219)

Всичко, което Христос е говорил преди две хиляди години, е написано в главата. Това, което днес говори, пак се пише в главата. Съвременните хора не разполагат още с нужната Светлина да четат и разбират това, което е написано в главата им, както и онова, което всеки ден се пише. (9/стр. 219, 220)

Докато има Светлина, човек чете, разбира и минава за учен… Следователно ползвайте се от Светлината на съзнанието си, за да четете в оригинал Свещената Книга, написана в главата ви… (9/стр. 220)

Когато казваме, че човек е готов да служи на Бога, имаме предвид онзи, който чете в оригинал Божия закон. Дойде ли съмнението и колебанието в него, той е изгубил оригинала и чете някой превод, в който непременно има грешки. (9/стр. 220)

Душата съдържа
повече Тайни от Библията

Бог пише една Велика Книга, на която листата са хората. Значи, всяка Душа, в която са вложени Тайните от създаването на света досега, е лист на Великата Божествена Книга. (117/стр. 252)

Като се каже нещо за Душата, някои се питат дали съществува тя, или не. Малцина отварят и четат тази Книга. Един гръцки философ казва: „Познай себе си“. Тази мисъл крие в себе си Учението за Душата. Да познае човек себе си, това значи да отвори Книгата на своята Душа и да чете. Там той ще намери Тайните на Битието. Светото Писание съдържа по-малко Тайни от това, което Бог е написал в човешката Душа. (117/стр. 334)

Четете написаното във вашата Душа да видите как са живели всички живи същества, всички Ангели. Само така светът ще оживее и ще се отвори пред вас. (117/стр. 334)

Аз бих желал всички да станете Пророци, да разберете, че има Душа, на която Бог е написал най-хубавите неща. Отворете тази Книга и започнете да четете от нея! (28/лек. 6: стр. 32)

…Да приложиш Учението, което нашият Баща ни е завещал… „Къде ще намерим това Учение?“ Разтворете Душата си и в нея ще намерите всичко, което ви интересува. Ако срещнете някаква мъчнотия, тя ще бъде в недостатъчната Светлина, за да проникнете в гънките на Душата си. Умът е Светлината, а сърцето Огнището, на което се туря горивният материал. Като се запали, той дава необходимата Светлина на човека да може чрез нея да чете написаното в своята Душа. (117/стр. 234)

Апостол Павел казва: „Вие сте написана Книга“. Велики и славни работи са написани в човешката Душа, които за в бъдеще ще се четат и препрочитат. Първо човек ще почне да чете написаното на ума, на сърцето, докато дойде най-после до човешката Душа, в която се крие Истинското Божествено знание. (40/стр. 215, 216)

Чрез ръкуване човек може да изпрати своите добри мисли и желания към вас, своето благословение… Добре правят майките, че целуват ръчичките и страничките на децата си, но при всяка целувка те трябва да отправят към тях своите добри мисли и желания. Това са формули, които новата наука и религия обясняват. Без да ви се преподават външно, тези формули излизат от Душата ви, понеже Истинското знание се крие в нея. (117/стр. 193)

Изкуство е да се учиш от вътре

Съвременните хора… мислят, че от вън някъде ще им се докаже дали съществува Бог, какво представя Той, как е създал света и т.н. Човек може да получи нещо от вън, но той носи известни знания в себе си. Той трябва да се вглъби в себе си и да дойде до Истинското знание. (74/стр. 6)

Много хора днес… очакват доказателства за съществуването на Бога. Какво доказателство може да ви се даде за това освен възможността да се свържете с онзи център, който се намира на горната част на главата. Това е центърът, който доказва на човека, че съществува една Любов в света Любов към Бога. Идете у дома си, затворете се в стаята си и отключете този център да видите какво е написано на него. Щом прочетете написаното, затворете бързо вратата на този център. (74/стр. 210)

Или пък някой си е забъркал работата и си туря показалеца на челото над веждите… В тази лаборатория над веждите има складирано онова, което ви трябва. Там е вашата библиотека, където ще намерите книгата, еди-коя си страница или еди-кой си член от закона, който ще ви осветли… Човек трябва да има Ключа, за да отвори вратата на познанието. (80/стр. 89)

Да добие човек външни знания, и за това се изисква много време. За вътрешното знание обаче не се иска много време. Достатъчно е човек да се вдълбочи в себе си, за да прочете онова, което от векове е написано в него. Така той ще опита и приложи онова, което знае. (86/стр. 162)

Тези, които живеят чист живот, се обличат с магнетична сила и тогава получават знание от вътре. На тези, на които се дава знание само от вън, те не живеят напълно чист живот. (112/стр. 445)

За да дойде човек до положение да възстанови своя Първичен Образ, той трябва да използва Божественото, което е вложено в него. За тази цел той трябва да се домогне до онази Свещена наука, която е в него. Тази наука от вън не се преподава, тя се изучава от вътре. (8/стр. 151)

…Знанието е скрито в Душата на човека и при известни условия може да се извика от него. Природата изисква от човека да намери тия методи, чрез които да изважда от себе си знанието и да го използва разумно. (103/стр. 264)

Ако трябва да си създадете някакви възгледи за живота, спрете се в себе си, в своята Душа, и оттам извадете онова, което е написано вътре. Не е важно какво са казали и казват писателите по един или друг въпрос. Важно е какво е записано в Душата ви. (27/стр. 217, 218)

Човек трябва да бъде философ в широк смисъл на думата, да прилага онези принципи, които са написани в него, а не да подражава на философите вън от себе си. (117/стр. 274)

Някой иска да превъзмогне някоя своя слабост и вземе да чете Библията или книгата на някой моралист да види какво се казва там, а забравя да се справи с [помощта на] Божественото в себе си и да види как трябва да постъпи в дадения случай. Тъй че, ако искаме да разрешим някой важен въпрос, трябва да се справим с Божественото в себе си. Питам: Животните, които нямат никаква книжнина, как се справят със своите въпроси? Когато една котка или друго някое животно заболее, то веднага отваря своята вътрешна книга и там намира някои треви, с които се лекува. Те сами се справят. Така можете и вие сами да се справяте. (51/лек. 2: стр. 19)

И тъй, първата работа в живота ни е да се справим с Божественото в себе си. Ние сме дошли до тази фаза. Всичко външно, което имаме, е един подтик… Първо ние трябва да направим една справка със себе си и след това да се справим с опитностите на другите хора. (51/лек. 2: стр. 19)

И тъй, когато човек се намери пред големи изпитания, нека не търси знанието отвън някъде, но да се вдълбочи в себе си и сам да чете онова, което Любовта, Мъдростта и Истината са написали в него. От кого е написано? От Ръката на неговия Вечен Баща. (86/стр. 161)

Защо е скръбта? За да се роди доброто. Защо е радостта? Радостта ражда Светата Божия мисъл… И като се роди тази мисъл, тя ще светне в тебе, ти ще четеш в твоята Книга, а Духът ще заговори на твоята Душа. (51/лек. 32: стр. 26)

8. НАУКАТА НА ЖИВОТА

Животът е сложна задача

Тайната на живота… седи в това човек да се домогне до ония методи, които водят към Правилен, Възвишен живот. Дойде ли до това положение, човек е постигнал щастието, т.е. Вечния Живот Живот на Безсмъртието. (22/стр. 272)

Съвременните учени си задават въпроса що е щастие и се стремят да го обяснят научно. Други си задават въпроса какво представя светът и те се мъчат да го обяснят. Трети се запитват какво нещо е животът. Казвам: Щастието, светът, животът са загадки, сложни задачи, които обаче трябва да се решат. Това са задачи с много неизвестни.

(57/стр. 233)

И сега, ако човек иска да разгадае Тайните в своя живот, той трябва да обърне внимание на Новата философия на живота. (48/стр. 80)

Под Божествена наука разбирам науката, която изучава Същината на живота. Ето каква дефиниция може да се даде на Божествената наука: тя е наука, която се занимава с Разумността на самия живот, с външните и вътрешните условия на живота… (111/стр. 172)

Божествената наука е нужна, за да се научи човек на Великото изкуство да живее. (111/стр. 174)

Да знаеш как да живееш, как да мислиш, как да чувстваш, това е нещо велико! Ти не можеш да го научиш отвънка само. Само един начин има ти можеш да се научиш да мислиш правилно, да чувстваш правилно, да постъпваш правилно само при едно условие в света… Като дойдеш до Любовта и надзърнеш [към] този Образ на Бога отдалече, в тебе тогава ще почувстваш какво нещо е правилната мисъл, правилното чувство и правилната постъпка. (85/стр. 82)

Братя ще бъдем само когато Духът на Бога живее в нас. Този Дух ще ни разкрие Великата Тайна на живота. По-велика Тайна от тази няма.

(10/стр. 24, 25)

Сега на вас е потребна Вяра и Любов към Бога и Възраждане към Висшия Дух, за да станете сънаследници на Висшите блага. Ако развиете Вярата и Любовта, ще разберете живота, ще ви се разкрият Тайните на живота и Пътищата на Небето.

(78/стр. 63)

Мнозина искат да разберат Тайната на живота. А Тайната на живота е Законът на Любовта. Това, което хората разбират под любов, съвсем не е любов… Да намериш Закона на Любовта, това значи да намериш Свободата си, а който намери Свободата си, той може да расте и да се развива може да прави всичко, каквото поиска. (57/стр. 190)

За пример, ако бихте посветили живота си да изпитвате Любовта, да я проучавате като сила във всичките нейни форми, в каквито се проявява в животинското царство, между хората, между Ангелите знаете ли до какви резултати щяхте да дойдете? Ако бихте се заели да изпитате Мъдростта в нейните проявления както се проявява тя в растенията, в животните, в човека и в Ангелите знаете ли до какви резултати щяхте да дойдете? Ако бихте се заели да изпитате Истината, също Велики резултати щяхте да добиете. Това са Велики области, от които може да се почерпят грамадни знания. (116/стр. 219)

Истинското знание едва сега се открива на човечеството. Това, което учените досега са казали, е предисловие на онова, което в бъдеще предстои да се открие. Ще дойдат Истинските учени на Земята да донесат положителното знание за живота. Умовете и сърцата на хората се подготвят вече, за да разберат Великите проблеми на живота, скрити в самото Битие. (74/стр. 92)

Който познава законите на времето, той се е домогнал до една от Великите Тайни на живота. Времето носи със себе си всички неща, също така времето отнася всичко със себе си. Времето пише, но времето и заличава. За онзи, който разбира законите на времето, всичко е възможно. (87/стр. 21)

…Вие трябва да бъдете в последната фаза на своя живот и тогава ще разберете Тайната на живота. (106/стр. 664)

Ще четем Книгата на Съвършенството

И тъй, всички трябва да изучавате Великата Книга на живота. Тази Книга ще ви даде Истински познания за живота. (48/стр. 116)

Представете си, че вие четете една Книга като Библията, в която са изложени всички правила, методи и начини за Разумно живеене във всяко отношение. Да допуснем, че съществува такава Книга, в която са изложени истинските методи за правилно живеене. Всеки от вас ще може да намери цяр или правила за себе си в тази Книга. Такава Книга действително съществува в света, но дали вие я знаете, дали я признавате, това е един друг въпрос.

(52/лек. 15: стр. 8)

Случва се, дохождам без Библия. Тогава съм без авторитет. Всъщност Библията е само едно условие. Под Библия разбирам Книгата на живота. Някога и вие държите тази Книга близо или далеч от очите си, поради което не виждате ясно. (24/стр. 304)

Който не е готов да възприеме Истината, той разглежда нещата отвън и прави заключения, достъпни само за неговия ум. Такова е положението на всеки, който не разбира Свещената Книга на живота. Той се задоволява да гледа външната страна, не е готов още да проникне в нейното съдържание и смисъл. (9/стр. 216)

Досега за нас животът е бил затворена Книга, на която ние сме разглеждали подвързията. Едва сега [на] тази Книга хората са започнали да четат външния надпис… Знаят името на Книгата какво е. Тепърва ще изучавате какво е писано в Книгата. Там е Дълбокият смисъл, там е богатството на човека да се научи човек и да започне да чете.

(32/стр. 75)

Съществува такава Книга, в която са изложени всички основни идейни правила как трябва да живее човек в какво и да е отношение. Ти можеш да четеш тази Съвършена Книга, която се състои от хиляди и милиони листи, и не мисли, че като обърнеш един лист от тази Книга, цялата си я прочел.

(52/лек. 15: стр. 8)

Ти казваш: „Аз чета тази Книга“. Казвам, много добре, но това още не показва, че си я прочел цялата. Питам едного: „На кой лист четеш?“. „На първия.“ Питам втори: „На кой лист четеш?“. „На втория.“ Питам трети: „На кой лист четеш?“. „На третия.“ Други питам: „На кой лист четете вие?“. Те казват: „На четвърти, на пети, на шести“ и т.н. Всички четат тази Книга на Съвършенството, но още не са съвършени. Тази Книга аз наричам „Книга на Разумния живот“. Щом я четеш, значи ти съзнаваш нещата. (52/лек. 15: стр. 8, 9)

Всеки ще разбере смисъла на живота

Няма по-хубаво нещо от това човек да обмени само две мисли с Бога и Бог да му каже само две думи… Знаете ли какво ще ти каже Господ? „Люби Бога! Люби ближния си!“ В интонацията, с която са изказани тия думи: „Люби Бога, люби ближния си!“, всеки ще разбере вътрешния смисъл на живота си. (52/лек. 5: стр. 32, 33)

Под думата Любов аз не разбирам онази обикновена любов, която изгасва като въглен във вода; това не е любов. Истинската Любов е въглен, който никога не изгасва. И който разбира смисъла на този жив въглен, той е разбрал смисъла на земния живот. Затова именно и древните Мъдреци, и старите Алхимици са се стремили да изучат и са схванали същината на този жив въглен. (81/стр. 11)

Всеки от вас трябва да се интересува за себе си. Няма нищо по-велико от това човек да реши задачата на своята Душа, задачата на своя живот. Това е най-великото! Човек, който може да реши задачата, смисъла на своя живот, той разрешава смисъла на целия Космос за себе си нищо повече! (51/лек. 19: стр. 7, 8)

Желая на всички да се качите на най-високото място, което Бог ви е определил… Много върхове сте минали, но като стигнете най-високия връх, който ви е определен, там ще разберете смисъла на живота. Той е скрит в този връх именно, в това най-високо място. (49/стр. 94, 95)

Един ден всеки от вас ще приеме своето наследство, останало от световете. Засега обаче ние ще държим тук, на Земята, изпита си. Ще минете през пещта и щом издържите последния си изпит, ще ви преведат през онова място да вземете своето наследство. И казва Писанието: „Ние сме сънаследници с Христа“. Щом си сънаследник, ще вземеш нещо, ще видиш Славата Божия, която се е крила. Тогава ще разбереш защо си дошъл на Земята, защо си ходил тук-там, защо са страданията, защо са противоречията и тогава ще кажеш: „Великият живот има Велик смисъл!“. (51/лек. 14: стр. 31, 32)

Изходът от мъчнотиите е в тази врата

В един четириъгълник ти нямаш посока. Ти си в един вътрешен свят, ще обикаляш в един вътрешен свят. Четириъгълникът е един омагьосан кръг. Добре, ти вечно ще се движиш, ще обикаляш едно и също положение и няма изход от туй несносно положение. И когато в Магията турнат онези Адепти и Йерофантите, някой казва, че триъгълник имат на главата си. Аз казвам: Този човек знае вратата откъде може той да излезе. Той е толкова учен, че ако се намери натясно, знае откъде да излезе. И всичката им наука седи в тази врата. Учен човек е онзи, който през известни мъчнотии може да излезе. (106/стр. 330, 331)

…Значи, учен човек е онзи, който може да намери вратата и да излезе навън, да разреши мъчнотиите и да се освободи от тях. И невеж е онзи, който е забравил къде [е] вратата. (106/стр. 331)

Защо е нужно знание на човека? За да разреши и най-трудните си задачи. (110/стр. 26)

Онези от вас, които могат да разбират Божествените закони, могат много лесно да изменят своята обстановка чрез знанието, което те притежават.

(1/стр. 400)

…Докато човек не придобие една наука, с която да се справя с всички външни и вътрешни неблагоприятни условия, с всички лоши мисли, чувства и постъпки, той всякога ще бъде зависим човек. Обаче придобие ли тази наука, той ще се справя с всички условия на живота. Такъв човек е свободен, независим. (49/стр. 143)

Трябва ли съвременните хора да се оплакват от мъчнотиите си? Какъв човек е този, който от мъчнотиите и несгодите не може да развие такава сила, че да ги хвърли във въздуха, да ги обърне с главата надолу и да им покаже кой е? Обърнете мъчнотията си с главата надолу, кажете , че вие сте онзи…, с когото преди години тя си е играла като с дете, поваляла го е на земята, но днес вече той е силен, тя не може да си играе с него. При това положение мъчнотията ще отстъпи и ще ви признае за свой господар. Ще кажете, че не знаете как да развивате силата си, за да се борите с мъчнотиите. Това е Тайна, но ако ме слушате, аз мога да вдигна малко завесата на тази Тайна. Тя се заключава в следното: да любите и да ви любят. Ако не можете да любите и ако никой не ви люби, мъчнотиите всякога ще ви повалят на земята. Обаче, докато любите и докато ви любят, никаква мъчнотия не може да ви победи. (9/стр. 22, 23)

Въпросът е да възприемем Божията Любов… За тази Любов няма нищо невъзможно. Тази Любов носи онова необходимо знание, с което можем да се справяме при всички мъчнотии в живота.

(51/лек. 5: стр. 32)

Да страдаш няма по-велико знание

В страданието е Дълбокият смисъл на живота, тъй наречената мирова скръб. Тайната на живота се крие в страданието. Ако искате да усвоите Божествената Мъдрост и Тайните на Природата, казвам ви, че няма друг път освен страданието.

(2/стр. 24)

…Нашата цел не е да ви лишим от страданията, но да ви научим да ги използвате. Засега страданията са най-голямото благо, което може да ви се даде в живота. Всяко страдание е на мястото си, то крие в себе си Дълбок смисъл. Защо страда човек, това е една от Тайните на Битието. Като дойдат страданията, всеки трябва да ги понася, без да пита защо са дошли. Щом минат, тогава ще ги разбере. (102/стр. 48)

Казвам ви, че няма на света по-велико знание от това да знаете да страдате: най-високото проявление на Любовта е страданието. (2/стр. 24)

Ще кажете, че скръбта и радостта са сериозни работи… Да, сериозна работа са те, но въпреки това няма същество в света, което да не ги познава. Впрочем всички същества познават само някои работи в скръбта и в радостта. Има някои неща в тях, които още не са разкрити. Това, което е известно за тях, е даденото знание. Има много знания още, които не са дадени. Те чакат времето си и тогава ще се дадат. (88/стр. 90)

…На съвременните хора е потребна Велика наука, с която да превръщат скърбите в радости. Това е тъй наречената Духовна Алхимия. (35/стр. 140)

Човек трябва да бъде готов, както понася радостта, така да понася и скръбта. Не е лесно да носи човек радостта. И за това се иска знание. То е все едно да ви дадат една Книга, пълна с Магически формули и правила. Ако ги разбирате, ще ги прилагате намясто и ще бъдете като Алхимиците да превръщате неблагородните метали в благородни, да укротявате бурите и ветровете, да донасяте дъжд и т.н. Ако не разбирате тези формули и правила, Книгата ще бъде затворена за вас. (109/стр. 181)

Всички въпроси се решават с Мъдрост

Хората… Щом направят връзка с Мъдростта, ще имат Светлина. Пътят, в който вървят, ще бъде осветлен. (85/стр. 464)

Дайте ход на Божествените мисли, на Божествените желания, на Божествените действия! Само по този начин може да растете правилно, да придобивате знание и Мъдрост. (4/лек. 2: стр. 17)

…Всички въпроси трябва да се решат със знание и Мъдрост… (51/лек. 19: стр. 22)

Онзи човек, който се е научил, който има закона на Мъдростта, той има Божествената Книга отворена и чете. (82/стр. 303)

Казва Христос: „Познах Те“. В какво? В онази, Дълбоката, Великата Мъдрост, която е скрита вътре в човека. (51/лек. 16: стр. 26)

Христовото Учение е Учението, което е вложено у вас. Отворете библиотеките си и ще намерите вашите Книги. Ако искате да влезете във Висшето положение на живота, ще трябва да намерите Свети Петър той ще ви даде Ключовете, той ще ви даде Христовата Книга. Ако искате да слезете в нисшите светове, трябва да слезете долу и в ада ще намерите Христа. Единият Ключ е у Петър, а другият е у Христа. Има две Евангелия; когато прочетете и двете, ще ги разберете и ще видите каква е Мъдростта, която слиза надолу. (80/стр. 131)

Защо Мъдростта не стои горе? Има причини. Тя слиза заради нас, тя е майка и баща, тя е храна и слиза заради нас. Само когато придобиете тази Мъдрост, вие ще намерите вашия Баща, ще видите какъв е Бог. (80/стр. 131, 132)

Ще намерите тази Мъдрост, която е чиста, мирна, приветлива, и тогаз ще намерите Вътрешния смисъл на Бога, ще разберете какво нещо е Той. (80/стр. 132)

Казахме, че Мъдростта и животът са както отношението на майката към детето. Следователно вие ще бъдете неспособни да започнете живота си, ако Мъдростта не вземе мястото на една майка. (80/стр. 119)

Мъдростта слиза от горе, за да научи нас, чадата на Господа, да търсим Истинското знание.

(80/стр. 123)

Знанието и Мъдростта, която Господ ни дава, ние не сме в състояние да я почерпим от живота… Мнозина искат да се научат, но са недоволни и казват: „Защо Господ е направил така?“. Аз казвам: Щом си взел да Го критикуваш, ти не разбираш Господа. Дойде ли ти зло, недей пита защо се е случило така, а си кажи, че за добро е дошло. Когато допуснем, че нещата в света не вървят хармонично, това подразбира, че не разбираме нещата.

(80/стр. 123, 124)

Например в Америка има пусти места, през които хората вървят, вдигат много прах и мислят, че всичко навсякъде е обвито в прах, а не знаят, че те го вдигат. Така е и с твоите мисли и желания вдигнал си толкова прах в тях. Нека Мъдростта ти бъде чиста и мирна, нека този прах се утаи и само тогава ще разбираш Дълбокия смисъл на твоята Душа. (80/стр. 124)

Апостол Яков определя каква е Мъдростта, определя едно от нейните качества, един от нейните атрибути, а именно Чистотата. Ако няма Чистота, няма Мъдрост… Следователно имаме ли Чистота вътре в себе си, имаме и Мъдрост. (80/стр. 119)

Които искат да отидат на Небето, трябва да разбират вътрешната Божествена Мъдрост.

(80/стр. 124)

Много християни казват: „Искам да разбера Божествената Мъдрост“. Готов ли си да дадеш всичко за Бога? (80/стр. 125)

Първото нещо е познаване на Бога

Има наука на децата, има наука на Ангелите, има наука и на Бога… Науката на Бога научили ли сте? Аз не започвам с Ангелската наука, не започвам с науката на Светиите, но започвам от горе с науката на Бога. Това е един от най-разумните методи. Аз започвам с най-мъчната наука. (111/стр. 174)

И тъй, трудът е движение нагоре към Бога. Като кажеш, че се трудиш, веднага в ума ти да възникне идеята, че ти се движиш към Бога, за да разбереш смисъла на живота, който е у тебе. Като слизаш надолу, пак да разбереш, че се движиш към Бога, защото Бог се движи към безкрайно малко време и към безкрайно малко пространство. Посоката нагоре се нарича труд, а надолу мъчение. Значи, мъчението е движение надолу да разберете Бога в най-нищожното Му проявление; да разберете, че Бог действа там, дето не се забелязва никакъв живот. (96/стр. 35)

Всичката философия в света седи в това да познаем Бога в Неговото есенциално проявление, както Той Самият се познава; да Го познаем в Неговото субстанциално проявление, да Го познаем във всичките Негови материални проявления в света. Това е Великата наука в света. (75/стр. 301)

Когато ние кажем: „Може ли да видим Господа?“, евангелистите казват: „Бога никой никога не Го е виждал“. Не, не! Слепите хора не са Го видели, а всички хора, на които очите са отворени, са Го видели поне един път в годината. …Бога всеки Го е видял, който има знание, Божествено знание.

(50/стр. 191)

Който веднъж само е зърнал Лицето на Бога, той е придобил Безсмъртието, той е разбрал смисъла на живота… За този човек животът е отворена Книга, от която той чете и всичко разбира.

(88/стр. 159)

В тия дни, когато Господ Бог твой проговори в твоето сърце, ще се яви Тайната Божия, която ще ти се открие. (53/стр. 79)

Славата и Величието принадлежат на Господа Бога твоего. Обичай Го от дълбочината на сърцето си и Той ще ти се открие. (53/стр. 79)

Господ има много Съкровени Тайни, които открива за Своите Избрани. (53/стр. 85, 86)

В Откровението за пример се говори за това, което ще стане след хиляди години. Има едно Откровение, в което Бог разкрива Духа Си. (22/стр. 309)

9. СИЛАТА НА СЛОВОТО

Секрети на думите

Питам сега, ако влезем в живота, де са ония думи, които имат съдържание. Трябва да се спрем на думи, които имат съдържание. Всяка дума, която има съдържание, тя е Магическа дума. Дума, която е Магическа, като я произнесеш, тя е като клечка кибрит, която, като драснеш, се запалва. (59/стр. 123)

Има Магически думи, с които, като произнесем, се ограждаме. И всяка Магическа дума има голяма творческа и разрушителна сила. С нея можеш вълка да спреш и не те напада, защото знае, че ако посегне, ще пострада. Само като кажеш една такава дума, всичко се урежда. (112/стр. 194)

Има известни думи, във всеки език има думи, които може и камък да разтопят. Има думи, които злато правят. Има думи, които мъртви възкресяват. Има думи в човешкия език, ако [ги] произнесеш, знание дават. Ще кажете: „Кажете ми ги сега“. Какво ще ми платите? (60/стр. 579)

И тъй, първото нещо, което трябва да имате предвид в българския език, е да знаете значението на буквите… Значи, всяка буква съдържа нещо тайно в себе си. Това показва, че тайните работи в нашия живот трябва да се проучават. (77/стр. 108)

…Като напишеш една буква, като произнесеш една дума, ти си служиш със сили. Думите, които Бог е създал, те са сили. Ако ти знаеше да произнесеш думата Любов! (58/стр. 372)

Когато произнесеш думата Любов, ако си болен, да почувстваш, че Живот имаш, че си здрав. Като произнесеш думата Любов, ако има един предмет, който не разбираш, да внесе Светлина, ти добре да си разбрал; непременно думата Любов трябва да носи Живот и трябва да носи Свобода. В Свободата аз разбирам Светлина. (62/стр. 360)

Дълго време се е молил Питагор, докато е научил донякъде само да произнася правилно думата Любов. Който може правилно да произнася думата Любов, той всичко може да направи. (22/стр. 239)

Другите думи, които ще бъдат подир думата Любов, после по-лесно ще ги научавате, а тези думи са например: Живот, Свят, Мъдрост, Благодат, Христос, Дух. Ако поне един от вас знаеше как да произнася тези думи, щеше да бъде най-силният, най-умният, най-мъдрият. (1/стр. 405)

Та казвам: Има нещо по-високо от бащата, има нещо по-високо от майката, има нещо по-високо от брата, има нещо по-високо от сестрата, има нещо по-високо от приятеля. Какво е това? „Е, не го знаем.“ Туй е толкова Свещено, че не може да се каже, но има нещо!

…Да кажеш онова, най-великото, значи да кажеш думите: „Господи Боже мой!“. На български език няма по-свещена, по-висока дума от тази. Тази е думата, която съдържа всичко. Тя е по-висока от майка, баща и брат. (52/лек. 3: стр. 36)

Ще взема… думите „Учителю Благи!“. В български език няма по-съдържателни думи по хармония и по мелодия от тия две. Думата „Учител“ е издържана във всяко отношение: и в математическо, и в кабалистическо, и по съчетание на буквите си… Силни са думите „Учителю Благи“ не само в български език, но и във всички останали езици. Тъй щото много се изисква от ученика, докато разбере техния Дълбок смисъл. (84/стр. 3, 4)

…Думите „Учителю Благи“, те съдържат в себе си всички Божии блага. Те носят в себе си условия за реализиране на Божията Любов, Мъдрост и Истина. Те носят в себе си условия за реализиране на всички Добродетели. Тези думи са Ключ, с който могат да се отварят врати, затворени от вековете насам. (84/стр. 16)

И тъй, думите „Учителю Благи“ трябва да се поставят в техния Дълбок вътрешен смисъл. Те представят Магическа формула, силата на която може да се изпита и провери. (84/стр. 17)

Онзи, който се моли и не знае съдържанието на всяка дума, не знае да се моли. Да намериш Тайната на всяка дума! То е да знаеш да произнесеш една дума. Ти си вече царски син. (43/стр. 113)

Една изказана дума има сила Магическа. Всеки един от вас може да употребява някоя дума, за да си въздейства за нещо положително. Някой път човек съвсем е отчаян и като дойде някой и му каже една дума, като каже тая Магическа дума, около него тъмнината ще изчезне и лицето му става весело. От една дума само! (115/стр. 366)

Изберете в българския най-добрите думи, които носят Светлина; изберете най-добрите думи, които носят Топлина… Има думи, които, като ги произнесеш, носят мека Топлина. Пък има известни български думи, като ги произнесеш, дават Светлина. Те са Божествени думи, произнесете ги. Вие всички грешите, че като дойдат мъчнотиите, вие произнасяте лоши думи… (61/стр. 329, 330)

Правили ли сте опит да произнесете една дума правилно и да опитате резултата ? Произнесете думата здраве и вижте какъв резултат ще имате. Според Окултната наука всяка дума има свой определен Ключ. Ако намерите Ключа на думата здраве и я произнесете три пъти пред някой болен, той непременно ще оздравее. (25/стр. 93)

Тогава вие, които толкова знаете да говорите, кажете ми коя е вашата Мощна дума, че като я кажете, всичко да стане. Имате ли една Магическа дума, че като я кажете, всичко да стане? Аз имам Магическа дума. (114/стр. 237)

Казвам сега, всички трябва да имате по една Божествена дума, на която да разчитате. Поне всеки един от вас трябва да има една дума. (114/стр. 238)

Думата, с която започва Животът

Та когато Христос дойде при нас, ще ни научи как да произнасяме думата Любов, защото именно с тази дума започва Животът. И аз искам да правите известна опитност с тази дума, та особено сега.

(1/стр. 404)

Аз ви говоря това така, защото всички искате да бъдете умни, добри, здрави качества, които вие можете да ги имате, ако знаехте да произнасяте думата Любов. Тази дума има сила и пред Ангелите, които биха били готови да ви служат, ако знаехте как да я произнасяте. (1/стр. 404)

И на Христа помагаха Ангелите, но Му помагаха само след като пости и след като можа да произнесе, както се следва, думата Любов дума, която засегна света. (1/стр. 404)

На тази благородна дума Любов всичко във Вселената прави отзив. Няма същество, което, след като разбере тази дума, да не изпълни това, което тя съдържа в себе си. (1/стр. 404)

…Ако вие можете да се научите само как да произнасяте думата Любов, как именно да спазите вибрациите , щом я произнесете, казвам ви, няма да има сила в света, която моментално да се не подчини. С тази дума вие ще можете да обърнете един вълк в овца вълкът ще изгуби своя си нрав. Хубаво, да кажем, че тук сме много далече да можем да обърнем един вълк в овца по нрав. Но ако това не можете, то не можете ли и следното: като се разгневи мъжът, жената щом знае как да произнесе тази дума Любов, мъжът веднага ще се укроти; и обратното ако жената се разгневи, мъжът трябва да знае това нещо. (1/стр. 402, 403)

Много често ме питат как да връзваме дявола. Отговарям: Научете се как да произнасяте думата Любов и вие тогава, уверявам ви, ще връзвате дявола. (1/стр. 406)

Ако знаем тази дума как да я произнасяме, ще облекчим до минимум нашите страдания и ще направим нашия живот от сносен по-сносен.

(1/стр. 404)

Казвам: Всички вие трябва да разбирате Ключа на Любовта и когато намерите този Ключ и произнесете тази дума, и в най-лошото състояние на Душата си да се намирате, тя ще я тонира.

(52/лек. 3: стр. 30, 31)

Така и Христос ни учи. Научете се да произнасяте думата Любов и Той ще бъде при вас. Ето за вас една дума, която ще струва милиони, ако я научите. (1/стр. 406)

И затова трябва да отидеш в Тайната си стаичка, гдето да научиш изговарянето на тази дума. Аз искам да научите произношението на думата Любов, та като дойде Христос, да бъде тази първата дума, която ще произнесете пред Него. (1/стр. 406)

Онези, които чуят думата Любов, ще възкръснат и ще оживеят. Под звука на тази Магическа дума като че ли се намираме в Третото Небе. И първото нещо, което иска да ни научи Христос, то е как да произнасяме тази дума. Две хиляди години става, откак Христос все ни учи да произнасяме тази дума. Може да я произнасяме, но не е достатъчно простото нейно произношение, а трябва да се научим да произнасяме така думата Любов, както тя се произнася с Небесния език, щото един Ангел да може да те познае, че си човек там е изкуството.

(1/стр. 404, 405)

…Аз сега няма да ви кажа как да произнасяте думата Любов това ще ви покаже вашият Дух. И затова отсега вие започнете да правите вашите лични усамотени опити и веднага ще видите и познаете, че особена атмосфера ще се образува около вас, и Небето ще се отвори за вас. (1/стр. 406)

Най-силната дума „Аум“

И рече Бог: „Да бъде Светлина!“. В нас думата Светлина подразбира да се видят нещата само. Свещеният език под думата Светлина подразбира друго нещо. „Да бъде Светлина!“ значи „Аум“.

(52/лек. 2: стр. 27)

Като се произнесе тази дума както трябва, тя ще произведе Светлина в човека. (56/стр. 217)

Една от най-силните думи в българския език е „ум“. Тя произлиза от древната дума „Ом“. „Ом“ е това, което съдържа всичко. „Ом“ е Светлина. Значи, думата „Разум“ е това, което носи качествата на Светлината… „Ом“ е Силата. Това е Свещен слог. Всичко най-хубаво в Природата е турено в „Ом“… В религиозния стар Свещен език „Ом“ се произнася като „Ом“ и като „Аум“. И двете произношения са верни. (112/стр. 283)

Най-силната, най-съдържателната дума днес за всички народи е думата „ум“, „Аум“, „Ом“. Индусите имат думата „Аум“, или „Ом“, която считат като Свещена дума, и само Посветените я произнасят по няколко пъти на ден. Българите са нарекли своя ум със същата дума, но тя е най-силната дума, която в днешни времена съществува. Ако хората биха разбрали само какво нещо е тази дума, какво нещо е умът, цялата култура щеше да се измени.

(56/стр. 217)

Някой казва: „Аз трябва да се науча да се моля“. Да, ще се молиш, но за това трябва да научиш Свещения език на молитвата. Само една Свещена дума е останала от молитвата „Амин“. И египтяните имали думата „Амин“. В това време имало някои фараони с това име „Амен“. Индусите имат същата Свещена дума „Аум“. Те произнасят тази дума преди служенето, а християните, като четат „Отче наш“, всякога накрая казват „Амин“. Какво подразбират под тази дума? Когато някой индус чете Свещената Книга на ведите, той започва с думата „Аум“. Какво означава тази дума? Тя е Свещена дума, останала от една Възвишена култура. Всички казват „Амин“, „Да бъде така“. Само тази Свещена дума е останала от Свещения език. И сега трябва да се повърнем назад, да възстановим всички Свещени думи на този Свещен език, да разберем как са започнали нещата. (52/лек. 3: стр. 26, 27)

Казвам: Ти готов ли си да ме разбереш? Аз ще ти кажа само една дума: „Аум, Аумен“. И като ти кажа тази дума, ти трябва да ме разбереш. „Аумен, Амин“ тази дума съдържа всичко в себе си. „Аумен“ това е Ключът. (52/лек. 3: стр. 28)

Сега, понеже всички ще направим крачка напред, аз ви давам думата „Аум“, която можете често да произнасяте. Скръбни ли сте, болни ли сте, неразположени ли сте духом, произнесете тази дума няколко пъти. Тази дума има сила за вас, а не за външния свят. Има Свещени думи, каквато е и думата „Аум“, които трябва да произнасяте често, даже и да не разбирате смисъла им. Духът ви ги разбира, а това е достатъчно за вас. „Аум“ е дума на Духа. (35/стр. 71)

Значения на думите от санскритски

…Думата зная нито е славянска, нито е българска, нито е английска, нито латинска, нито френска, нито германска; тя не е дума и от еврейски произход, а произлиза от един стар език. Значи, коренът на тази дума се намира в санскритски език. И гърците са я взели оттам. Да знаеш, значи да преживееш нещата съзнателно, т.е. да разбираш Висшето, Божественото в света. (52/лек. 5: стр. 3)

В Първоначалния език всяка дума е имала точно определено значение. Всички съвременни езици са преводи от един стар Божествен език, който е и Първоначалният. От него имаме три езици, които са първите преводи: китайски, еврейски и санскритски. (2/стр. 47)

Казвате: „Каквото Бог даде, каквото Бог каже, така ще бъде“. Щом е тъй, Бог е казал: „Ишвара“, т.е. ще работиш. Ишвара е Свещено Име на Бога на санскритски език. То означава, че за всяко нещо е нужно работа. (31/стр. 266)

Днес едни определят Душата по един начин, други по друг начин, но и едните, и другите нямат представа за нея. Душата е самият човек, който мисли, чувства и действа разумно… Значи, под Душа разбираме това, което диша, което работи. Кое работи в човека? Разумното Начало. Това се разбира под Душа и в санскритски език. (55/стр. 46)

Някои питат какво нещо е Ангел, аз пък питам какво нещо е човек. Старите индуси са определили човека като същество, което мисли. А какво нещо е Ангелът? Ангел на санскритски означава Служител, но означава още и Огън пламтящ, а също така и Любов. Любиш ли, Ангел си; ако не любиш, човек си. (80/стр. 89, 90)

Бъдете служители на Абсолютната Мъдрост, която носи знание и Светлина за човешкия ум. Който служи на Мъдростта, изпитва непреодолима жажда за знание. Ако няма тази жажда в себе си, той казва: „Стар съм вече, не мога да уча“… Не си стар, защото не си станал мъдър. Думата стар на санскритски език означава човек с големи знания. (34/стр. 311, 312)

Време е човек да се откаже от кривата идея за старостта и да се подмлади. Иначе той всякога ще се оправдава, че е стар, не може да работи, да учи, да люби и т.н. На санскритски език под стар разбират същество, което се е проявило, научило е законите на Природата и на Безсмъртието. Съвременните хора едва сега изучават тези закони.

(54/стр. 64, 65)

10. ПЪТЯТ КЪМ СКРИТОТО ЗНАНИЕ

Знанието се придобива
с Велико Търпение

Не бързайте да откривате кой е създал света и как е бил създаден, не искайте да откривате всичките Тайни наведнъж, невъзможно е това. Природата е употребила милиарди години, за да създаде една форма, немислимо е да се откриват тия Тайни за кратки срокове. (91/стр. 417)

За да придобиете Тайните на живота и на Природата, вие се нуждаете от цялата Вечност. Никой не може да се домогне до Тайните на Битието само в един ден или в един час. (34/стр. 217)

Някои по 20 години са прекарвали в Египет, в пирамидите, да научат някоя Тайна. (82/стр. 291)

(Братът спомена за едно лице, което било няколко години в Индия, и не се запознало с езотеричната страна.)

За да се добере човек до вътрешната страна в Индия, за да му поверят нещо, той трябва да прекара там най-малко 20 години и през това време да мине през много изпити. Питагор стоя като прост ученик 20 години в Египетските Школи, за да му разкрият само една Тайна. Много нещо знаеше, но египтяните не му дадоха целия Ключ, а само част. (112/стр. 193)

Онзи ученик трябва да премине 14, 15, 20 години в учение и тогава става учен… Вие казвате: „Аз вече цяла една година съм тук, в Школата“. Хм, една година! Не една година, не един живот. Може би ви трябват още един, два, три живота. Може в един живот да направите много, но да не мислите, че е лесно да се добият Окултните познания, да се усвоят тия Окултни сили и да се научим как да живеем. (98/лек. 19: стр. 22, 23)

…Във Вселената има друго Слънце, което носи Разумност. Ние трябва да дойдем във връзка с Живото Слънце, а не с това, което виждаме… Та в Окултната наука има ред методи за ония ученици, които се занимават с нея. С тия методи те ще могат да проверят всички неща, които се говорят, а не да останат само на думи; но там човек трябва да бъде смел като авиаторите и да не казва: „Аз толкова години вече съм посветил на това Учение и какво съм направил?“. Не, ще кажеш: „Аз съм посветил толкова години, за да проверя един факт в Живата Природа дали има друго Слънце, но този факт е жив, той върви заедно с мене. Че съм иждивил******** 100 години, какво от това, една Тайна съм добил. Че съм иждивил един живот, какво от това, едно богатство съм добил; придобил съм една опитност, която става плът от плътта ми, кост от костта ми, Дух от Духа ми. Туй знание живее с моето съзнание“. (52/лек. 3: стр. 33, 34)

Велика наука се придобива в Школата, но за това са нужни хиляди години. Ученикът трябва да следва Школата най-малко хиляда години, за да го приемат като кандидат да следва Университета. Като се запише студент в Университета, той трябва да следва две хиляди години, докато го допуснат на изпит… Тъй щото за свършване на един факултет от Великата Школа нужни са осем хиляди години. След това, за да провери, за да приложи задачите, които е решавал в Университета, нужни са около десет милиона години. (6/стр. 255)

Труден е пътят към знанието

Вие може да сте свършили три или четири факултета, но щом се заемете да изучавате Окултната наука, с вас ще се случи нещо много интересно… Най-първо вие ще почнете да обеднявате, докато дойдете до едно място, при което ще чувствате, че сте прост като фасул, както българите се изразяват. Ще си кажете: „Откак започнах да изучавам тази наука, опростях, оглупях, обезумях“. Но това е една илюзия. Туй празно пространство, което се означава с нищо, то е Божественото в човека, което най-първо ще те изпразни, ще те изчисти хубаво и след като те изпразни съвсем, ще започне наново да те изпълва и ще ти даде такива познания, за които ти даже не си и сънувал. (94/стр. 167)

Кога може човек да постигне желанията си? Когато се приготви за онова знание, което е в ръцете на Разумните Същества. Обикновеното знание лесно се постига, но Истинското знание мъчно. То се пази с меч и се дава само на онзи, който е отворил ума, сърцето и волята си за него. Той е минал през процеса на чистенето. С други думи казано: той е минал през огън и вода. (83/стр. 227)

Казано е в Битието, че в Райската градина имало много плодни дървета. Всяко дърво представяло известно знание. То било достъпно за първите човеци, но преди да сгрешат. След грехопадането то се пазело от Ангели с меч в ръка. Те и до днес още стоят пред Райската врата с меч в ръка и пазят да не влезе някой, който не е готов за него. Желая ви да се приготвите за това знание, че като дойдете до Райската врата, мечът да падне от ръцете на Ангелите и вие свободно да влезете вътре, да започнете да се учите. (83/стр. 227)

Да бъдете едно с Бога и да вярвате в Него, това подразбира да се запишете за ученик в Неговото Училище и свещено да държите Неговите закони. За да дойдете до това положение, Бог ще ви прекара през хиляди изпитания и ако можете да издържите, само тогава Той ще ви повери едно малко знание. Който достигне до това знание, той ще може да възкресява мъртвите. Достатъчно е само да дигне ръката си пред тях, да им каже три Свещени думи, за да оживеят. (100/стр. 39)

…Знанията в Окултизма имат валидност само тогава, когато минат през Божествения огън седем пъти и се пречистят. (96/стр. 12)

Животът е едно голямо изпитание. Мнозина ученици искат да влязат в Окултната Школа и без никакви страдания да разберат Тайните . А пък те трябва да знаят, че големите Откровения са придружени с изпитания и мъчения, които дори не са сънували. (112/стр. 465)

Искате да имате опитността на Даниила, но знаете ли през какви страдания е минал той, за да му се разкрият Тайните? Бил е заобиколен от придворни мъдреци, които до последния са били против него. Даниила бил поставен в големи противоречия и не е имал отникъде помощ. Животът му висял на косъм, а нямало един човек, който да му помогне. Главата му просто пламнала от опасностите, в които се намирал, и тъкмо когато не е виждал изход отникъде, тогава Бог му разкрил Тайните, говорил му и Даниил Го видял. (112/стр. 465)

Някои, които живеят охолен живот, мислят, че ще им се разкрият Тайните! Това не е възможно и няма никакво изключение. Самият Апостол Павел мина през какви ли не страдания, всички други Пророци минаха през големи противоречия и чак тогава Бог с Тих Глас им проговаряше. (112/стр. 465)

Онзи, който скърби, придобива знание, придобива Мъдрост, облагородява се, повдига се.

(4/лек. 2: стр. 10)

В бъдеще, когато минете през страданията на Йова и Христа, ще придобиете Новото Разбиране на живота. Това се отнася за всички Напреднали същества. Ако не минете през този изпит и не го издържите, не можете да се доберете до Тайните на Битието. (13/стр. 290)

И Христос слезе в ада. Той мина от едната страна и излезе през центъра на Земята. Той знаеше всички Тайни. Някои питат: „Какво има скрито в Земята?“. Може да знаеш какво скрито има в Земята. Ще те турят на кръста, ще ти заковат два гвоздея на ръцете и на краката. После ще те свалят от кръста и ще те турят в гроба, и ако си от онези, които могат да възкръснат, ще научиш Тайните на Земята. Земята ще разкрие своите Тайни.

(51/лек. 14: стр. 15)

Първото условие за добиване на знание

Казвам: Знанието, което се преподава в Школата, не може да се повери на профани хора. Ако нямате Чист ум, Чисто сърце и Чиста воля, вие не можете да се доберете до това знание. То изисква хора Абсолютно Чисти и с готовност в себе си да пожертват всичко за Слава Божия. Нямате ли тази Чистота, аз ще занеса със себе си Новото знание, никому няма да го поверя. Един ден то ще се повери само на готовите от вас. (39/стр. 227, 228)

Дяволът казва на Христа: „Ако си Син Божи, речи тези камъни да станат хлябове“… Но Христос, Който разбираше много добре заповедите Божии, знаеше, че всяко нещо има свое предназначение, т.е. че и камъните имат свое предназначение. Сега аз няма да се спра върху езотеричната страна. Един ден, когато дойдете до състоянието да бъдете Чисти по ум и сърце, само тогава ще ви се разкрие тази Истина. Всеки един ваш изпит доказва колко сте Чисти… (80/стр. 32)

И тъй, за да можем да разберем Дълбокия смисъл на Учението, което Христос е проповядвал, трябва да се очистим. (80/стр. 14)

Мнозина искат да имат знанието на Пророците. И това може, но Чист трябва да бъдеш. Знанието е достояние на Чистите умове. (16/стр. 236)

Какво по-хубаво от това да имаме доверието на Невидимия свят, да ни даде възможност да разполагаме със силите на Природата? Задача на ученика е да спечели доверието на Невидимия свят, да му поверят известни Тайни, да му открият известни закони и формули, които, щом произнесе, да му се притекат на помощ. Обаче при разрешението на тази задача от ученика се изисква Чистота. Той трябва да бъде Чист и Целомъдрен. (39/стр. 66, 67)

На кого се поверяват Тайните?

…Ще изучавате и Свещените Книги, които представят бъдещата култура на човечеството. Засега Свещените Книги са затворени за хората. Няма да мине много време и Тайните, които те крият в себе си, ще излязат наяве, ще станат достъпни ако не за всички хора, поне за тези, които искрено се стремят към тях. За тази цел вие трябва да се приготвите да разбирате тези Тайни. (15/стр. 118)

Днес Тайните на Царството Божие са скрити от хората, но в Божия план е предвидено да се разкрият само за готовите Души. (77/стр. 113)

В Книгата на Исайя е писано: „Ще ви дам съкровища скрити“. Знания ще се дадат на всички според степента на тяхното развитие. На тези, които са верни и готови, ще се повери повече.

(112/стр. 194)

Ако хората са готови, мога да им говоря по-дълбоки работи, но трябва Смирение… Преди всичко, човек трябва да има Смирение, ако иска да получи по-вътрешно знание, т.е. трябва да има съзнание, че това, което знае, е много малко и че трябва тепърва да учи. (112/стр. 314)

Христос казва: „Няма Тайна, която да не се разкрие“. Това е само за Разумния човек… Тъй щото искате ли да ви се разкрият Тайните на живота, да придобиете стабилност, вие трябва да бъдете ученици. (77/стр. 112)

Ученикът трябва да бъде разумен, да спечели Любовта на своя Учител, за да може той да му разкрие Тайните на Природата. (77/стр. 98)

Някои от вас искат да ви разкрия нещо… Но готови ли сте да пожертвате всичко? „Наполовина.“ Не, не. Когато ще разкрием една Божествена Истина, ние искаме от хората да пожертват целия си живот без никакви резерви, без никакви клаузи. Аз съм много ясен в това. (50/стр. 380, 381)

Някой иска знания. Ти готов ли си да посветиш живота си на Бога? Ако си готов, ще ти открия някоя Велика Тайна, а ако не си готов, ще ти говоря за ябълки, круши, листа, клончета, за месо, лук и други подобни, но няма да ти кажа никаква Тайна. И аз си имам известни ръководни правила, които никога не престъпям… Това е категорично Учение и всички Велики Учители така са правили. (2/стр. 221)

И казва още Христос: „Укрил си Мъдростта от този свят, а открил си я на младенците“. Не на младенците, а на онези, които изпълняват Божия закон. Тях ги очакват Велики възможности.

(51/лек. 14: стр. 24)

…Любовта ще превърне всичките противодействащи сили в добро за този свят. И там е Дълбокият смисъл, който Любовта носи на Душата, в която Волята Божия се е реализирала. Тогава всичко в света ще се превърне за тяхно добро. И те ще разберат Тайните, които Бог е определил да им се открият. (75/стр. 15)

Дълбоките работи могат да се кажат само на родените от Бога. (112/стр. 19)

Има една Велика Книга, която съдържа всички знания. Тя ще ви се даде, когато пазите следното правило: като станете сутрин, първо благодарете на Бога за живота, който ви е дал, за милостта, с която ви е обсипал, за хубавите мисли и чувства, които ви е изпратил. (111/стр. 378)

Често се обръщате към Бога с молба да ви се открият някои Тайни. Много неща ще ви се открият, но само когато научите да се молите както трябва. (100/стр. 14)

Всички, които казват, че имат да вземат от своите братя на Земята, и ги третират като длъжници, не могат да разберат Тайните на Царството Божие. Ония, които не търсят нищо от своите братя, а напротив дават им и помагат за тяхното умствено, духовно и морално повдигане, ще разберат тия Тайни. Кои Тайни? На Вселената, на Божието създание. (80/стр. 212)

Когато в човешката Душа се зародят добри желания, само тогава Природата ще открие своите знания, своите Тайни и ще започне да ни учи.

(52/лек. 34: стр. 22)

…Природата съзнателно крие своите цели. Тя се открива на истински посветените, на ония, които следват нейните закони. (104/стр. 18)

…Ако искате вратите на Природата да не се затварят за вас, живейте според нейните закони. Щом живеете според законите на Природата, тя ще разкрие Тайните си за вас, ще ви направи достойни нейни наследници. (6/стр. 127)

Дружете с Природата, черпете от нея сила и знание, за да се развивате правилно. Само онзи може да се ползва от знанието на Природата, който като дете с доверие възприема и се учи. За него Природата отваря вратата си и го въвежда в своите скривалища. (83/стр. 189)

С мисълта си човек може да намери де има чиста вода и да я изтегли на повърхнината. Искате да направя този опит. Не, за другите не правя опити. За себе си правя опита, когато пожелая, но щом съм с други, и жаден да съм, нося жаждата, но опита не показвам. Защо? Всеки сам трябва да дойде до това положение. …Съзнателно никога няма да направя този опит пред хората. Той е духовен опит, който изисква специални условия. Това е наука, това е изкуство, което може да се предаде само на онзи, който искрено е доказал, че обича това изкуство, и е готов с Любов и Безкористие да му служи.

(15/стр. 90, 91)

Само Търсачът се домогва

Глад на всинца ви! И ако има някои гладни сега, ще ме разберат, а който не е гладен и жаден, няма да ме разбере… Казвам: Първото нещо е да се стараете да създадете във вас глад и жажда за Истината, за знание. (50/стр. 459)

Бъдете служители на Абсолютната Мъдрост, която носи знание и Светлина за човешкия ум. Който служи на Мъдростта, изпитва непреодолима жажда за знание. (34/стр. 311)

Който има обич към знанието, ще понесе всички мъчнотии и неприятности, но ще бъде възнаграден много Тайни ще му се разкрият. Природата е щедра към онези, които обичат знанието и го търсят. (83/стр. 79, 80)

Най-важното качество на ученика е стремежът му да учи, да придобива знания, да открива Тайните на Природата. (83/стр. 310)

Ще кажете, че има тайни, скрити неща в човешкия живот. Има Тайни в живота, но това не значи, че са нечисти. Животът на Небето и под Небето е пълен с Тайни. Природата е пълна с Тайни. Сам човек, неговото тяло, е Велика Тайна. Който е възлюбил Бога и ближния си, който учи и работи, той постепенно се домогва до Тайните на Природата, както и на своя организъм. (117/стр. 339)

Колкото по-съзнателно изучавате Природата, толкова повече се свързвате с нея и дохождате до такива знания, които ви правят самостоятелни и сигурни в живота. (83/стр. 189)

И тъй, благата на живота са дълбоко скрити в Природата и човек трябва съзнателно да работи, за да ги открие. Когато някой рови дълго време в земята, най-после намира злато, скъпоценни камъни и по този начин забогатява. Когато ученият дълго време рови из библиотеките на Природата, най-после той открива нещо ценно и става велик изобретател или гений в дадена област. (88/стр. 156)

Има иманяри, които цял живот прекарват в търсене на заровени богатства. По същия начин всички учени в света се мъчат да открият Скритите Тайни. Половината от живота протича в търсене на Скритото. (96/стр. 161)

В древните Окултни, или Мистични, Школи са давали на учениците по една тайнствена кутийка. Пружината, отдето се отваряла кутийката, била така майсторски скрита, че само напредналите ученици са я намирали. Който намери пружината, отваря кутийката и вижда вътре златно яйце, на което били написани имената на 12-те богове, които работят в Природата. Те представят 12 природни сили, които управляват и ръководят всички живи същества. (117/стр. 284, 285)

От гледището на Любовта всички хора са учени, понеже Истинското знание е написано в самите тях. Достатъчно е човек да дигне завесата на забравата, за да си спомни това, което е учил в далечното минало. (112/стр. 210)

…Сега, като става въпрос за свършване на известни науки, казвам: Има друг начин, по който се изучават науките, а именно като се чисти и освобождава съзнанието от ненужния багаж на миналото. Изчисти ли се съзнанието на човека, в него изпъква онова Истинско и Положително знание, написано върху него от памтивека. Всеки човек е работил някога в своето минало за придобиване на това знание, а днес трябва да работи за неговото освобождение. И ако днес човек учи, работи и прави ред усилия в своя живот, всичко това не е нищо друго освен усилията на неговия Дух да освободи от забрава своето Първично знание, което той някога е имал. (28/лек. 5: стр. 18)

…Туй знание никъде няма да го намерите, в никоя книга няма да го прочетете, а ще го добиете в най-голямото мълчание на вашата Душа.

(75/стр. 292)

Сам ще останеш, за да разбереш онези Велики Тайни. Човек трябва да остане сам в Душата си.

(116/стр. 195)

Във всеки човек има една затворена стая. В нея е неговото богатство, неговите скъпоценности. Ключът на тази стая е изгубен. Щом се намери този Ключ, лицето ви ще просветне. Това е човешката Душа… „Открий ни Тайната как да намерим загубения Ключ.“ Ако ви открия Тайната, ще кажете, че повече не се нуждаете от знание. (13/стр. 26)

Забулената Изида представлява Истината, която се крие. Във всеки човек има една забулена Изида. Това е Душата, Божественото, Свещеното в човека. Да познаеш Душата в човека, това е вече Посвещение. (112/стр. 12, 13)

Изида е символ на Истината, която беше забулена, а пък Озирис е представител на изгряващото Слънце. Всеки трябва да мине през Изида, за да дойде до Озирис… „Който разбули Изида, трябва да умре!“ Един Велик Адепт дигнал булото на Изида, видял красотата на нейното лице, но не умрял, понеже знаел законите. (112/стр. 12)

Изучавай малките и големите Мистерии

„Кротките ще наследят Земята.“ Това значи: Земята ще бъде достояние главно на кротките. Защо? Защото кроткият човек знае законите, чрез които може да придобие Вечния Живот. Затова хората трябва да изучават малките Мистерии. Една от задачите на учениците е да изучават малките и големите Мистерии в живота. Всеки човек е ученик, дошъл на Земята да учи. (77/стр. 125)

Малките Мистерии са знание за Земята, а Тайните на Слънцето са големите Мистерии.

(112/стр. 265)

Чудни и велики работи ще станат в света… Някои от вас се страхуват. Не се плашете, страхливите няма да наследят Царството Божие. Бъдете герои. Сега ще слезем долу, долу ще изучим малките Мистерии. В дълбочините на Земята ще слизаме и ще изучим как живеят. Оттам има друга врата за Царството Божие. През тая врата ще намерим Христа. Когато отидем долу, ще Го срещнем и когато излизаме, пак ще Го срещнем. (80/стр. 220)

Слезте долу, в дъното на мъчението, и ще престанат всички разногласия между вас. Туй е съгласно с Христовото Учение нали Христос слезе в ада да изкупи нашите грехове? Туй наричат в Окултната Школа изучаване на малките Мистерии. И като изучите малките, вие ще отидете към Великите Мистерии. Центърът на Земята е път към Слънцето няма други път. Не подразбирам туй Слънце, което сега виждате, то е само една седма от действителното Слънце. (79/стр. 63)

Хората познават греха, престъпленията. Те вършат нещата тайно. Човек… е минавал през центъра на Земята. Едва сега той се връща към Първоначалното си положение, едва сега съзнанието му се отправя към центъра на Слънцето. В движението си нагоре той се подлага на чистене да освободи съзнанието си от всички утайки на своето минало. Едва сега човек започва да изучава Великите Мистерии на живота. (31/стр. 236)

Великите Учители знаят колко е разстоянието от Земята до Слънцето, но не казват никому. Разбира се, най-първо се изучават малките Мистерии: например изучава се вътрешното устройство на Земята. След това се изучава вътрешната страна на математиката и геометрията и най-после се пристъпва към Великите Мистерии на Слънцето, към изучаване разстоянието от Земята до Слънцето. Да знаеш какво е разстоянието от Земята до Слънцето това е един лозунг, една парола. Това значи, че знаеш една Истина, знаеш как са нещата в Природата. (103/стр. 194)

Умът има двояко естество. Той съдържа в себе си два принципа: единият принцип е принципът на Великите Мистерии на Божественото, а другият нисшият засега представлява плътта в човека. (103/стр. 120)

Казва Пророкът: „О, да би раздрал Ти Небесата, да слезеш!“. Небесата в този смисъл показват онзи Разумен живот, при който Божественото се изявява в нас. Павел казва, че завесата, зад която тези Мистерии са стояли скрити, се е раздрала. Значи, тези Мистерии са станали явни на човечеството.

(81/стр. 373)

Сам отиди на това далечно място

Днес от Запад, от Англия, от Америка много американци, много англичани отиват в Индия да изучават Истината. Обаче най-видните Адепти от Индия са убедени, че те са дошли до края в познаването на Истината, затова очакват от другаде да узнаят нещо повече за Истината. Сами те я търсят… А тук всеки се сили да отиде в Индия. Добре, идете там, посетете храмовете им. Всичко ще намерите разни учения, теории, но туй, същинското, за което Душата ви копнее, към което умът ви се стреми, няма да намерите. Истината, която вие търсите, може да придобиете само при едно условие, а именно: човек трябва да научи Великия закон, според който при удобен случай да излиза из тялото си и да се пренася в един далечен свят; там след като научи Истината, ще се върне отново на Земята, за да я познае. (51/лек. 15: стр. 20, 21)

Някои от Посветените египтяни са придобивали знанията си именно по този начин. Те са били поставяни в магнетичен сън, през което време излизали от тялото си и се издигали високо в пространството, отдето наблюдавали Земята и разположението около другите планети. Така те са проверявали такива неща, които по никакъв теоретически начин не биха могли да научат. (107/стр. 34)

Великите Учители и Адептите знаят същността на нещата, но те не изнасят теории. Ако попитате един Велик Учител какво има на Слънцето, той, макар и да знае какво има там, няма да разправя, но ще ви каже: „Аз ходих на Слънцето и проверих всичко. Ако не ми вярвате, мога да ви разкажа как се отива дотам, та сами да проверите нещата“. Наистина за такова пътешествие се изисква дълго време, но щом въпросът се отнася до науката, това нищо не значи. (103/стр. 436, 437)

Като отидете на Слънцето, сами ще проверите има ли там живот, или няма. Ако там има живот, ще видите какви същества живеят на него и т.н. За това се изисква само време, концентриране на мисълта и силна воля, която да преодолява трудностите и мъчнотиите. (103/стр. 437)

Някой ви разправя за онзи свят: за градините, полетата, върховете, водите; вие вярвате в думите му. Ако отидете на мястото и почнете да проверявате това, което са ви говорили, казвате, че имате вече Истинско знание. (108/стр. 207)

Да се спирам върху Първоначалното състояние на света и силите, които са действали, да се спирам върху онази Първоначална интелигентност, която е работила, и т.н., това са отвлечени неща, за които и най-великите философи са мълчали. Когато запитали за това Великия египетски Учител Хермес, той само стиснал устни. Какво е искал да каже? Това значи, че човек трябва да напусне своето тяло и да отиде да изследва нещата на самото място. И когато кажат, че някой човек мълчи, аз тълкувам това мълчание тъй: „Излез, иди на мястото и изследвай“. Например някой ме пита къде са изворите на Марица, аз му обяснявам, но той не може да разбере; накрая му казвам да мълчи и ще разбере. Това е искал да каже и Хермес. (80/стр. 12, 13)

Онези, които могат да ме разберат, ще си стиснат устните и ще им кажа: „Елате с мен да отидем там“. По този начин аз вече съм обяснил въпроса философски. Щом си стисна устните, това вече е практическо разрешение на въпроса, а не теоретическо. И когато хората ме питат какво е Началото, какво е било Словото в момента на далечното минало, аз ги зова: „Елате да идем там“. (80/стр. 13)

И въпросът не е човек само да тръгне, но трябва и да стигне. А вие повървите ден, два, три, след което казвате, че тази работа няма да я бъде, и се връщате назад… Само когато отидете на този Вечен Извор, където е започнал човешкият живот, където първоначално е било Словото, вие ще разберете тогавашната форма на човечеството, ще разберете какви са били човешките синове. (80/стр. 13, 14)

Възкресението е един акт, при който тръгваме да видим нещата на тяхното място, тръгваме да се върнем при Словото, при Бога. (80/стр. 14)

Любовта е Новата Врата за познанието

…Първата стъпка в живота на ученика, това е Любовта. Като започне да прилага Любовта, дверите на неговия ум ще се отворят и знанието на миналите векове, както и знанието на настоящето и бъдещето ще започне да се втича у него по един естествен начин. (29/стр. 224)

Всякога се старайте да гледате на живота през очите на Любовта… И по този начин вие ще се домогнете до известно знание, което никой не може да ви предаде. (85/стр. 481)

Знанието, което всеки е придобил от Любовта, е специфично. Всеки може да предаде това знание по специфичен начин, и то отчасти. (95/стр. 81)

„Отчасти знаем и отчасти пророкуваме; но когато дойде Любовта, това, което е отчасти, ще се прекрати.“ Тогава всичко ще се разкрие. Казваш: „Отвориха ми се очите, отвори ми се сърцето да разбирам Любовта“. (95/стр. 81)

Сега вие се спирате и казвате: „Учителю, кажи ни някоя Тайна“. По-велика Тайна от Любовта няма в света. И ако вие бихте разбрали тая дума, щяха да се отворят очите ви и щяхте да видите това, което никога не сте виждали. (50/стр. 299)

…Ако имахте Любовта, златото щеше да дойде при вас. Ако имахте Любовта, крушата нямаше да бъде като сега, но щеше да ви дава плодовете си през цялата година… Знанието в книгите само` щеше да ви се открие… Книгите, като благо в Духовния свят, щяха да бъдат отворени книги за нас.

(106/стр. 512, 513)

Любовта е Новата Врата, която Бог е отворил и която ще ви въведе във Вечния Живот, във Вечния порядък на нещата… Като влезеш в този порядък, ти няма да искаш да бъдеш богат, няма да искаш да бъдеш много учен, да имаш много книги. Дето и да се намираш в този порядък, като искаш да четеш, навсякъде ще имаш възможността: [във] всеки лист, навсякъде ще може да намериш това, което те интересува. Някога ходиш, търсиш някой авторитет да четеш. За мене всеки лист е авторитет. В листа аз чета. Аз зная как да го чета, какво е написано във всеки един лист. В сегашните библиотеки не е писано туй, което е в Природата. Едва след десет хиляди години ще бъде написано. (23/стр. 267, 268)

Разправят за един древен цар Ида-Мури, че имал син, много учен и даровит. Синът започнал да пише една Велика Книга на живота защо са създадени мъжете и жените и какво е тяхното предназначение… И мъже, и жени трябва да четете тази Свещена Книга, но трябва да я четете само при свещ, запалена чрез Любовта, и тогава ще я разберете; Дълбокият смисъл на всяка една дума ще се разцъфти… И тогава ще видите този Красив свят.

(50/стр. 235, 236)

Ние идваме вече до Свещените езици

За да влезете в Духовния свят между Ангелите и Възвишените Същества, вие трябва да знаете техния език. (74/стр. 403)

Следователно, който иска да влезе във връзка със Съществата от Небесния свят, трябва да знае езика им добре. (87/стр. 335)

…Изучавайте Небесния език. Мъчен е този език. Ако за обикновените езици на Земята са нужни няколко години, за да се научат добре, колко повече време е нужно за изучаване на Небесния език. За това са нужни не години, а векове и животи.

(87/стр. 336)

…Общението, което един Светия може да има с Невидимия свят, един праведник не може да го има. Докато не изучиш езика на Небето, как ще влезеш във връзка с Невидимия свят? (112/стр. 404)

За да се разберете със Светиите, трябва да знаете техния език; за да се разберете с Ангелите, трябва да знаете Ангелския език. Без знание никъде няма да ви приемат. Светията и Ангелът ще минат край вас, като че не ви виждат. (74/стр. 403)

Има няколко Свещени езици. На тях говорят по-напредналите Същества. Един от тези езици е ватанският език. Той е език, при който не можеш да мислиш, ако си раздвоен. При този език всичко виждаш хубаво, никъде не виждаш дисонанс, всичко за теб е красота. Когато човек дойде до Посвещение, ще учи един Свещен език, при който не можеш да пишеш или кажеш нещо, ако мисълта ти не е права. Ватанският език е Свещен, Божествен език и е за Земята. Той е език на Белите Братя.

(112/стр. 282)

За запознаване с Небесния език човек трябва да почне да учи ватанския език, който се приближава в известна степен до него. Свещения език го има дълбоко в Душата. Всеки човек е бил във Висшите светове, говорил е на този език и затова го има вътре в себе си, но сме вътрешно подпушени и не можем да го говорим. (112/стр. 282)

Ангелският език е друг; има думи за обозначение на разните предмети както нашите езици, но Любовта го прониква целия и затова съзнанието на човека трябва да е повдигнато в сферите на Любовта, за да може да го разбере и да говори на него. (112/стр. 282)

…Трябва да изучавате и Ангелския език. За това, че някои от вас знаят френски, немски, италиански, английски, даже и санскритски, аз ги похвалявам, но всички вие трябва да изучавате и Ангелския език. Кой от вас е изучавал Ангелския език? Кой от вас знае първата буква на този език? Първата буква на Ангелския език започва с думата Любов, но не тъй, както я знаете на български език. В Ангелския език гласните букви съставляват основните Добродетели. Това, което представлява за нас принципи, в Ангелската азбука съставлява гласните букви. Буквата „а“, буквата „о“ в Ангелския език например представляват известни Добродетели. В Ангелската азбука има повече гласни букви, отколкото в нашия език. Колко гласни букви всъщност имат Ангелите, няма да ви кажа. Те имат и повече съгласни. (52/лек. 31: стр. 32)

…Хората казват: „Ние не се разбираме, защото възгледите на живота ни са различни“. И след всичко това тия хора очакват да отидат на Небето между Ангелите. Казвам: Отидете ли между Ангелите, вие трябва да знаете техния език. В онзи свят има девет Ангелски йерархии, които си служат с девет различни езика. Вие знаете ли тези езици? При това тези езици са извънредно богати; те разполагат с грамаден речник от думи, а не с няколко хиляди само, каквито са езиците, с които хората си служат. Научите ли тези езици, ще дойдете и до Божествения език. (100/стр. 34)

Един Ангел може да се спре при тебе само ако разбираш неговия език. И при Бога е същото. С този език нигде няма да ни приемат. Като проповядвам Божията Любов, подразбирам, че трябва да научим Божествения език. Като научим този език, само тогава ще влезем във връзка с Бога.

(52/лек. 3: стр. 26)

Мнозина искат да знаят нещо за Господа, да Го познават. Човек може да познава Бога само ако знае Неговия език. Когато някой твърди съществуването на Бога, това показва, че този човек разбира езика Му. (100/стр. 34, 35)

Ще кажете, че за да успява, човек трябва да се моли. Да се моли и да получава отговор на молитвите си, това значи да знае Небесния език. (74/стр. 408)

Молитвата е първият метод, чрез който ние започваме да изучаваме Божествения език. Щом започнеш да се молиш, ти вече изучаваш буквите, а после и първите слогове на Божествения език. Ако не се молиш, никога няма да изучиш този език… Някой казва: „Ние знаем да се молим“. Добре, кажете тогава какъв е първият слог на думата Любов. „Не зная.“ Значи, още не си започнал да учиш.

(52/лек. 21: стр. 11)

Когато се обръща за помощ към Любовта, човек трябва да знае нейния език. Дълго време трябва да живее той на Земята, за да научи езика на Любовта. В този смисъл молитвата не е нищо друго освен правилно произнасяне на езика на Любовта.

(22/стр. 239)

Та време е сега, време е някои от вас да учите този Свещен език. После казвам на тези, които мислят, че са се родили от Духа Божий, позволено е вече за тях да учат този Свещен език на Любовта и да се учат да служат на Бога. Дойдем ли до това служене, ние ще разбираме този Свещен език.

(52/лек. 3: стр. 31)

…Започнете първо с Любовта, научете нейния език, защото от нея излиза Животът; започнете с Мъдростта, научете нейния език, защото от нея излиза Светлината; започнете с Истината, научете езика , защото от нея излиза Свободата. Казвате: „Как да разберем тези неща буквално или преносно?“. Разберете ги и в буквален, и в преносен смисъл. Вие трябва да изучите езика на Любовта, на Мъдростта и на Истината и да ги различавате. Езикът на Любовта не е такъв, какъвто е езикът на Мъдростта; езикът на Мъдростта не е такъв, какъвто е езикът на Истината. Също така се различават езикът на Живота, на Светлината и на Свободата.

(100/стр. 35)

…Ние идваме до Свещения език на Духовния свят. Книгата, в която е писано на този Свещен език, аз наричам Свещена Книга. За да разбира Свещеното Писание, човек трябва да има в себе си един Ключ за тия символи. (51/лек. 14: стр. 6)

Този Свещен език, на който са писани Божествените неща, е строго определен. Няма по-хубав език от него! И всички хора, които живеем на Земята, се стремим към този Свещен език.

(51/лек. 14: стр. 7)

…Има един език, който не принадлежи на никой народ. Той е Божественият език. Всяка дума в Божествения език има свой специфичен, строго определен смисъл. (88/стр. 151)

…Трябва да научим Живия език на Бога и Неговата Жива реч. И за това ще трябва да започнем с азбуката. Някои ще кажат: „Пак ли от азбуката ще почнем?“. Да, пак оттам, защото то е началото и защото вие всички сте забравили вашия Първоначален език. Вие всички сте добри ученици и когато догодина дойдете, искам всички да знаете поне една дума от този език, инак ще седите отвън. Вътре достъп не ще имате, защото Апостол Павел казва: „Ако говоря с человечески и Ангелски езици, а Любов нямам, нищо не съм“. (96/стр. 124, 125)

…Има един език, който всички хора трябва да изучават и на който трябва да се разговарят. Той е езикът на Живата Природа, той е Ангелският език, той е езикът на Любовта. Който не знае този език, той е осъден на големи страдания. (88/стр. 30)

Като дойдете до Природата, четете нейната Книга. Трябва да търсите нейните думи, с които тя си служи. Природата има чуден език. Наричат го езикът на Природата. Онзи, който не разбира този език, за него то[й] е безсмислен език, а пък който го разбира, за него той е най-осмисленият език. (106/стр. 383, 384)

Вие изучавате законите на физиката, химията, на различните граматики, но щом дойдете до езика на Природата, отказвате се да го разбирате. Искате ли да влезете в хармония с нея, да се ползвате от нейните блага, започнете да изучавате езика . За да се домогнете до езика на Природата, вие трябва да изучавате формите на телата, съдържанието и смисъла им. Само при това положение можете да научите азбуката на Природата. Щом научите буквите, постепенно ще ги съчетавате в срички, в думи, докато най-после образувате цели изречения. (108/стр. 214)

Ако знаете само една дума от езика на Природата, вие ще бъдете един от учените, гениални хора. Чудно е наистина, че само една дума от езика на Природата може да направи човека богат.

(108/стр. 214)

Колко злато трябва да има човек, за да бъде милионер? Достатъчно е да му дадете един диамант, голям като кокоше яйце, за да стане милионер. Такова нещо е знанието на езика на Природата. То крие в себе си мощна сила, чрез която човек става учен, добър, силен, богат. (108/стр. 214, 215)

Един език съществува в света езикът на Разумната Природа, езикът на Бога. Всички трябва да знаят този език от най-малки до най-големи. Който не знае този език, нищо не може да постигне. Този език лекува човека, повдига го и го възкресява. Без него няма напредък. (74/стр. 165)

В това отношение за вас се отваря широко поле да изучавате Живата Природа, да разбирате нейния език. Когато Природата ни говори, тя си служи с нашия език; когато ние искаме да говорим с нея, трябва да знаем нейния език. Щом Природата ти говори на твоя език, тя няма да те занимава с дълбоки философски работи, но щом ти се разговаряш с нея и си служиш с нейния език, тя ще те занимава с Велики въпроси, върху които ще те осветлява. (103/стр. 218)

Свещен е езикът на Природата. Всяка дума от него крие в себе си мощна динамическа сила. Каквото кажете, става. Каквото пожелаете, веднага се реализира. (74/стр. 165, 166)

Произношение се иска за всеки език. Ако знаете един език, трябва да го знаете основно… Ако не знаете езика на Природата точно, с всички правила и произношения, колкото и да викате към нея ни глас, ни услишание. (87/стр. 335)

Има в света един език на Природата… Той е език на знанието. Ако знаеш този език, ти чувстваш мощ, сила, пред тебе целият свят се отваря; говориш с едни същества, с други, с всички същества говориш и дето минаваш, говориш. Минаваш през някой извор, говориш: „Тук еди-кой си минал ли е?“. „Мина.“ Минаваш покрай едно дърво и питаш: „Тук един господин минал ли е?“. „Мина.“ Минаваш покрай една круша, питаш: „Мина ли един господин?“. „Мина, той се качи по гърба ми, взе 10 круши, доста лаком човек.“ Сега вие може да кажете, че това са приказки от „Хиляда и една нощ“. (100/стр. 148)

Известни звезди от Млечния път или от което и да е съзвездие или пък известни системи могат да се разговарят с теб, където и да се намираш ти. Те имат станции в твоя мозък. Ако разбираш езика им, всеки ден ще можеш да чуеш по една новина, станала на Слънцето, на Юпитер или на коя и да е друга звезда. (51/лек. 5: стр. 29)

Всяко нещо има свой език. Говорите ли езика на нещата, ще се ползвате от тях. (108/стр. 236)

Възвишените Същества
ще ни разкриват нещата

Божествената наука е жива. Под думите Божествена наука се разбира общество от живи Същества, които имат знания. Ти трябва да ги намериш. (111/стр. 173)

Природата представя общество от Разумни Същества. Обещаеш ли пред тях нещо, трябва да го изпълниш. Ако издържиш обещанието си, те са готови да ти съдействат в доброто. Те ще ти разкриват постоянно Тайните на живота. (13/стр. 150)

Това са Напреднали, Възвишени Същества, които са готови да помагат на човечеството. Някои от тях са определени по цели дни да стоят около даден човек и да му помагат… За тях това е приятна работа. Нашата задача е да влизаме в съзнателна връзка с тия Същества, за да се ползваме от тяхното знание. Обаче малцина са дошли до това положение. (22/стр. 239)

При вас не могат да дойдат Ангели, докато не минете през изпитания, страдания, изкушения. Като дойдат, те ще ви учат на Мъдрост, ще ви предадат своето знание. (117/стр. 370)

При Посвещението човек почва да общува с Напредналите Същества, влиза в тяхното общество, научава Свещения език на Съвършените, получава Велико знание за силите и законите на Природата, поверяват му се Ключовете на тези знания и той знае методите да работи с тях. (112/стр. 250)

Ще дойдат Прозрения и Откровения

„Блажени, които гладуват.“ И желая вие да гладувате и жадувате всички, и такъв глад да имате неутолим и неутолима жажда; и като дойде Великата Божия Правда, да внесе тази опитност всички да бъдете наситени с Божествена Любов… Преживейте една малка опитност на Великото в света. И тогава ще ви кажа: Не сте далеч от Царството Божие, вие ще бъдете до вратата на Царството Божие. И като дойде Христос и отвори тази врата, тогава в ума ви знанието от хиляди години ще ви се обясни, много нещо, и така моментално, …и ще започне Новият, Разумният живот. (50/стр. 460, 461)

Който е придобил Новия живот, той има вече вътрешно Прозрение към нещата. (74/стр. 269)

И когато пристигне в Рая, Душата идва в т.нар. Будическо състояние човек, който напълно се е събудил и разбира Божествената Мъдрост и Любов… И от тази Висота човек ще вижда защо всичко е станало така. (80/стр. 128)

Когато дойдете до въпроса да разберете Бога, сърцето ви ще трепне, ще се смекчи и такава Светлина ще просияе в ума ви, че ще видите такива неща в света, каквито никога не сте виждали.

(51/лек. 33: стр. 23, 24)

…Ако тази Светлина дойде и влезе чрез твоите очи, веднага пред теб се отваря една цяла нова област. Всички тия предмети, които са били неясни, неопределени и стоят в тайно, сега се разкриват пред твоето око. Следователно всяко едно Учение е вярно само когато то може да разкрие Божествения свят пред нас по форма, съдържание и смисъл.

(50/стр. 378, 379)

И тъй, в човека има две съзнания низше и Висше съзнание. Божественото е Висшето съзнание и като дойде то, ще ти обясни нещата, защото то черпи знанията си от един по-висш източник. Туй съзнание ще хвърли Светлина върху всички философски въпроси, които занимават ума ви.

(94/стр. 263)

Много хора са придобили знанието си моментално по вътрешен път чрез Прозрение. В един ден те са придобили знанието на целия свят.

(22/стр. 140, 141)

Знанието някога може да се придобие в една минута, а някога и за сто години не може да го получиш. „Възможно ли е това?“ Възможно е. Виждаш пред себе си една завеса. Дръпваш завесата и пред тебе се открива онова, което не си знаел. Колко време е нужно да дръпнеш една завеса?

(110/стр. 26)

Да откриеш една Тайна, значи да придобиеш нещо. Всяко нещо трябва да бъде на своето място и време. (13/стр. 51)

Казано е, че Бог открива Тайните на хората. Сегашното човечество се ползва от благоволението на Разумния свят. Днес му се откриват такива Тайни, за които в миналото не е могло да се помисли.

(9/стр. 362)

Велика Мъдрост ни очаква в бъдеще

Вие казвате, че много знаете. Радвам се, че знаете, но това знание е човешко. Вие учите ли науката на Ангелите? Науката на Ангелите ще изучавате в бъдеще. (111/стр. 174)

Знанията, които човек има за Духовния свят, не съставят даже една стомилионна част от онова, което предстои да придобие в бъдеще. (117/стр. 4)

За в бъдеще, когато хората ще си служат с шестото чувство, ще четат Книгата на Природата и ще я разбират. Според философите човек може да възприема само чрез петте сетива. Знаещите твърдят, че човек има дванадесет сетива, т.е. дванадесет врати. Сега човек има пет сетива, а останалите седем са затворени за него. Когато казвам дванадесет сетива, разбирам тези, които човек ще развие на първо време в течение на своята еволюция. Според Божествената наука човек има всичко четиридесет и девет сетива. Вън от тях той има и други сетивата на човека са безбройни. Човек може да познае Бога така, както Бог го познава, само когато развие в себе си всичките четиридесет и девет сетива.

(111/стр. 180)

Планетите са Живи, Разумни същества. Следователно влиянията им върху хората представят Разумни отношения. Днес планетите се разглеждат като символи, но в бъдеще, когато човек достигне Високо развитие, той ще проникне в тяхната същина, ще разбере какви Тайни се крият в тях.

(104/стр. 46)

…Ние знаем, че в света има една Велика Мъдрост, която ни очаква за в бъдеще. …Туй, което днес знаят и най-учените хора, и най-големите философи, след 2000 години и децата ще го знаят. Децата тогава ще бъдат по-учени, отколкото съвременните философи. (51/лек. 33: стр. 12)

Ако цялото човечество може да направи съзнателна връзка с Възвишения свят, това ще се ознаменува като Нова епоха в културата. При това положение човек ще може да добива знанията си направо от този свят. (107/стр. 34)

Вие знаете, че хората от Шестата раса ще се различават от тия на Петата раса, но по какво, не знаете. Както Светията се отличава от гениалния, гениалният от талантливия и талантливият от обикновения, така и човекът на Шестата раса ще се отличава от човека на Петата раса… Човекът на Шестата раса има такова знание, което човекът на Петата раса не може да носи. (87/стр. 161)

Та когато дойде Разумното Слово, една Велика епоха ще се създаде и знанието, което очаквате, ще дойде. Знанието, което е събрано от хилядите векове, ще се даде на хората. Само тогава всички ще разберете какво нещо е човешката Душа.

(52/лек. 31: стр. 32)

Отворете ума си за развитието на вашата Душа и ще разберете най-великите Тайни, ще имате общение с Ангелите и Светиите, ще разберете какво има горе, ще минавате от Слава в Слава, от едно Слънце в друго, от една планетна система в друга. (80/стр. 247)

В бъдеще, когато стигнем до Висшето знание на Душите, които са във Вечния Живот, тогава ще разберем онова, което днес не разбираме. Тогава ще дойдем до Абсолютната Свобода. (21/стр. 50)


* Галиматия безсмислица; бъркотия, неразбория, безпорядък.

** Агарта страна, намираща се в паралелен на Земята свят, където живеят представители на Бялото Братство.

*** Заради за.

**** Филон одежда на православен свещеник.

***** Хиромантия гадаене по линиите на ръката.

****** Френология учение за зависимостта между психическите способности на човека и формата на черепа му.

******* Физиогномия наука, която съди за характера на човека по чертите и изражението на лицето му.

******** Трен влак.

******** Даниил гл. 3.

******** Уд орган на тялото, член, крайник.

******** Иждивява изразходва, харчи.

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

ВЪВЕДЕНИЕ В СКРИТОТО
ОКУЛТНО ЗНАНИЕ