Учителя – Божествено Учение за Възвишените Същества - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя – Божествено Учение за Възвишените Същества

Божествено_Учение_за_Възвишените_същества

БОЖЕСТВЕНО УЧЕНИЕ
ЗА
ВЪЗВИШЕНИТЕ
СЪЩЕСТВА

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

Варна, 2014 г.

ПРЕДГОВОР 1

Що е Висше същество? Сам Бог, сформиран в Себе Си.

Едно Висше същество е казало: „Чрез Божествено Вдъхновение овладях аз Истината“.

Истината в едно Висше същество може да се справи с всичко.

Мъдростта на едно Висше същество не е знание, а е едно Древно състояние, осветено от Истината.

Едно Висше същество вижда чрез Бога и чрез образуваната в себе си Божественост.

За едно Висше същество времето тече като мед.

Когато се яви Висше същество, то не зависи от събитията, то създава събития.

Всяко Висше същество е Висше, защото е създало Бог в себе си.

Когато напълно вярваш в Бога, ти Му създаваш място, в което Той да се случи.

Който е заживял във Висшата си природа, той вече не е човек на съдбата, той вече не е човек на Земята.

Който е видял Висшето, той е видял нещо повече от самата Красота.

Ангелите са духовно сътворени, те са в движение и светлина, но на човека е даден път към Великия Покой  Мястото, което е Нероденост, Несътвореност.

Ако в твоята голяма скръб не се зароди Слънце, ти не можеш да родиш себе си като Висше същество.

Висшето същество диша Огън и Истина.

Едно Висше същество има голяма и силна концентрация, така то прекрачва светлината и влиза в Бога.

Поради Чистотата си едно Висше същество може така да се сгъсти, че да се превърне в Дух, и чрез Духа си да влезе в Същността на Бога.

Висшите същества имат само една Родина и това е Абсолютната Родина  Бог.

Всички Висши същества се опират на Диханието на Бога; само Той се опира на Себе Си.

Висшето същество е видяло Бога и е останало изумено за цял живот.

Висшето същество търси Бога и в мрака на Незнайното, докато другите спират пред прага.

Висшите същества са изпълнени с еликсира на Безмълвието и Пълнотата.

Там, където се събират Висшите същества, там, където се събират Боговете, там са Мистериите.

Съществува Древно Високо Място и то е Безд­ната. Тук и самите Богове имат безгранично обожание. Това и за тях е един неразбираем трепет, както пеперудата обожава пламъка.

Само на Висше същество на Истината е позволено да влезе в Бездната.

Бездната е Мистерия и за Висшите същес­тва, защото тук няма вече упование, нито опора; няма Възкресение, нито Откровение.

Тайното знание на Атлантида е свързано именно с тази Висота, наречена Бездната.

Тази Велика Бездна е съставена от Мистерия, от Чистото Нищо и всички Висши същес­тва я търсят.

В тази Бездна няма убежище нито за злото, нито за доброто. Тук не можеш да се учиш. Тя те поглъща. Тук не си вечен, ти си безкраен. И това е Прапроизходът  Прадревното Състояние.

АУМ

Елеазар Хараш
Варна, 2014 г.

ПРЕДГОВОР 2

От връзката ни с Възвишените същества
зависи всичко

Никой не може да се развива, ако не се свърже поне с един Велик дух.

Ако ти всеки ден не можеш да се свържеш с една Напреднала душа, ти не можеш да имаш растеж.

Човек никога не може да придобие една дарба, ако не дойде в съобщение със същества, по-нап­реднали от него.

За да даде ход на Разумното начало, човек трябва да бъде във връзка с Разумните същес­тва… Сам по себе си човек не може да бъде ра­зумен.

Мисълта трябва да я привлечеш… от същес­тва, които стоят много по-високо от тебе.

Хиляди Разумни същества са работили върху човека, помагали са му, за да изгради в себе си красивото, великото, което днес виждаме.

Ако имате връзка с Възвишени, с Напреднали същества, мъчнотиите ви моментално ще се разрешат. Нямате ли тази вътрешна връзка, никаква мъчнотия не можете да разрешите. От тази връзка зависи всичко. Величието на човека се определя именно от тази връзка. Който няма тази връзка, той не може да се надява на никакви постижения.

Учителят

I. ВЪЗВИШЕНИТЕ СЪЩЕСТВА

1. Съзнаване за Възвишените същества

Човек е зависим… Тая зависимост определяме с думите: идеал, връзка на човешката душа с Бога или с някое Светло същество. Човек трябва да съзнава присъствието на Светлото същество в себе си и да уповава на него. Прекъсне ли се тая връзка, животът се обезсмисля. (книга 38/стр. 89)

Ако Ангелите, Светиите, …па и сам Бог не се грижеха за нас, какво щеше да бъде нашето положение? Ние сме заобиколени от толкова грижи и внимание, но даже не подозираме това нещо, защото всички тия същества ни услужват, жертват се за нас, без да се изявяват външно. (65/стр. 163)

Човек е във връзка с всички Разумни същества, с мнозина ваши приятели, с които вие още не се познавате. (56/стр. 663)

…Човек познава майка си, баща си, братята и сес­трите си, приятелите си, но не познава Ангелите, които го обичат, и не мисли за тях. Той не подозира, че всяка негова радост се дължи на присъствието на някой Ангел в самия него. Замине ли Ангелът, с него заедно и радостта си отива. (15/стр. 17)

Седиш сам в стаята си. Искаш да свършиш някаква работа и си казваш: „Никой не ме вижда, сам съм“. След малко погледнеш нагоре и си казваш: „Има Бог, има Ангели в света“. Сам ли си тогава? Хиляди очи те гледат и в светлината, и в тъмнината.

(32/стр. 223)

Знайте, че не сте сами. Разумни същества взимат участие във вашия живот и ви помагат. Разрешаването на вашите задачи е във връзка с разрешаването на задачите на тия Разумни същества. (35/стр. 120, 121)

Много същества ви помагат, не сте сами. Това, което вие не можете да направите, те ще го направят.

(32/стр. 211)

И тъй, каквото и да мислите за науката, за живота, съзнателно или несъзнателно вие се свързвате с по-напреднали от вас същества, които ви помагат.

(14/стр. 100)

Понякога през вашия ум минават велики, възвишени мисли, които са изпратени от Разумни Велики същества от Невидимия свят. Дали съзнавате това, или не, безразлично е, но това е дълбока философия и наука, която всички хора трябва да опитат и проверят. (41/стр. 176)

В ума на някого се яви една религиозна мисъл. Слушаш го да изказва тази мисъл и казваш: „Това е отвлечена работа“. Не, тази мисъл иде от Разумния свят, дето живеят Разумни Възвишени същества. Когато мислите на този свят пресичат нашия, в хората се явява желание към духовен живот. (32/стр. 282)

Някой казва: „Аз имам право да мисля, както искам. Не съм ли свободен?“. Да, братко, ти трябва да знаеш, че си само един конец от цялото въже. Ти дължиш твоя ум, твоите мисли и чувства на хиляди други Братя, които ти помагат. (43/лек. 24: стр. 21, 22)

Ако можеш да пречистиш своя ум, да внесеш в себе си онази солидна мисъл, да мислиш, че Божественият свят е разумен, …че извън сегашния проявяващ се свят съществуват множество Разумни същества, които са много близо до тебе, ти ще живееш съгласно Божиите закони. Тия Висши Ра­зумни същества всякога могат да ни се изявят.

(43/лек. 25: стр. 14, 15)

Какво трябва да прави човек, за да не губи своята самоувереност? Той трябва да изучава живота и Природата не само отвън, както очите му виждат, но и вътрешно, с помощта на своите вътрешни сили и възможности. Щом отправи своя външен и вът­решен поглед към Природата, човек разбира, че съществува Велика Разумност в света, че Космосът е изпълнен с Разумни Възвишени същества, подчинени на тази Разумност. Той разбира, че светът е в ръцете на Разумните същества. (45/стр. 38)

Съвременният свят се управлява от Разумни същества. Туй нещо ние още не съзнаваме. Ние мис­лим, че всичко можем и сами се управляваме. Не, светът се управлява от Разумни същества  туй трябва да турим като верую в своя живот. (44/лек. 6: стр. 24)

…Всеки светлинен лъч се разпространява в пространството, както куршумът на пушката се отправя към мястото, дето човек го направлява. Както зад куршума стои разумна сила, която го направлява, така и зад всеки светлинен лъч се крие Висше Ра­зумно съзнание. Човек не мисли за съществуването на това Висше съзнание, както не мисли и за отношенията, които съществуват между видимия и Невидимия свят. (5/стр. 155)

Всички живи същества, били те нисши или вис­ши, са свързани помежду си. Следователно вие не живеете за себе си само, но сте свързани, от една страна, със същества, които седят по-високо от вас, а от друга  със същества, по-нискостоящи от вас. (35/стр. 121)

На Земята ние сме свързани с по-нисши същес­тва, а над нас има по-висши Разумни същества. Тези Висши същества в нашия живот взимат такова участие, каквото участие взимаме ние в живота на по-нисшите същества от нас. (4/стр. 489)

Помнете: никой не е сам в живота, никой не е изоставен. Разумните и Възвишени същества се грижат за нас с всичката си Любов и самоотверженост. За да ни услужват и помагат, те са готови на всякакви жертви. Те се притичат в помощ на всеки беден и страдащ… (45/стр. 391)

Бог… Както не се надяваш, току ти подшушне нещо, почне да ти говори, ти чуеш първия глас, но мислиш, че в тази пустиня на живота около тебе няма никой, че си сам… Гласът започне да ти говори, а ти се ослушваш. Чуеш един глас, втори, трети, четвърти, всичко туй оживява и около тебе ще дойдат Белите Братя и Ангелите, ти ще се зарадваш и ще кажеш: „Не съм сам, другояче не би останало нищо от мене“. (54/лек. 34: стр. 18)

В света никой не е сам. Човек е обиколен от същества, които се грижат за него и за всяка негова права или крива постъпка му нашепват: „Не постъпи добре“ или „Добре постъпи“. Той трябва да се вслушва в този глас и да изправя погрешките си, защото отговорността лежи върху него. (11/стр. 140, 141)

Сега аз ви говоря като на съзнателни души. Вие не можете да разберете тази дълбока философия, ако не може да нагодите правилно вашите отношения спрямо Божествените закони, т.е. да съзнаете, че вие сте пред лицето на едно Разумно същество, което следи постъпките ви и ги одобрява или не ги одобрява в даден случай. Туй същество не следи само какво сте казали, но следи и какво мислите, какво чувствате. Това Разумно същество следи всички ваши чувства и мисли, които вие проектирате в чувствения и в умствения свят. Този Разумен свят не може да бъде индиферентен към онова, което вие проявявате. (1/лек. 26: стр. 4, 5)

…Днес вие виждате хубавия ден, виждате ясното небе, слънчевата светлина, а същевременно съзнавате, че всичко това е израз на Напреднали Възвишени същества; щом виждате и съзнавате това, този ден е реален за вас, затова и вие се радвате. Другояче казано: за всички Възвишени същества днес е тържествен ден, ние участваме заедно с тях в това тържество. Следователно този хубав ден не е нищо друго освен израз на техните добри мисли и желания. (58/стр. 29)

…Виждане на живота отвън и съзнаване на жи­вота отвътре. Тези два процеса съставляват Реалност­та. Следователно съществата действат върху нас едновременно по два различни начина: едни от тях действат със своята мисъл, като образуват външния свят; други от тях действат със своите чувства, с Любовта си, като образуват вътрешния свят. Тъй щото, ние се намираме под две различни влияния. Някога се случва и обратното: едни същес­тва действат с чувствата си върху нас и образуват външния, физическия свят; други пък действат с мислите си и образуват вътрешния свят. (58/стр. 35)

…Когато хората едновременно виждат и съзнават нещата, тогава вече има вътрешна връзка между тях и Ангелите. (58/стр. 51)

За да се убедите дали съществуват тези Възвишени същества, вие трябва да направите опит. Ако не можете да направите никакъв опит, трябва да приемете това твърдение като аксиома. (35/стр. 278)

2. Ангелите

Какво е Ангел?

Ангелите са Велики души. Някой казва: „Ангелите не са като хората“. Да, не са като хората. Грях няма в тях, но в тях има една Велика душа, която изпраща своята Светлина към хората да изправя техните криви възгледи. (43/лек. 5: стр. 32)

Като говоря за Ангелите, аз разбирам същества, които са по-организирани от нас, които имат хиляди пъти по-устойчиви тела от нашите. Техните тела са образувани от лъчиста материя. Следователно един Ангел може да владее своето тяло така, че да бъде видим и невидим, според както пожелае. Един Ангел може да пътува с голяма свобода през пространството. (43/лек. 22: стр. 6)

Под думата „Ангел“ се разбира същество с необикновена Мекота, Доброта и Интелигентност, с голяма отзивчивост и готовност да помага на по-слабите, заради което е слязъл на Земята. Според степента на Светлината, която Ангелите излъчват за човека, се съди и за Интелигентността на самия човек. Те никога не изразходват Светлината си нап­разно. (14/стр. 188)

Под „Ангел“ разбирам Разумно същество, близко до човека, което се грижи за него, носи го в чувствата и в мислите си. (48/стр. 190)

Под думата „Ангел“ не разбирайте същество с крила. Под думата „Ангел“ ние разбираме Разумно същество, което мисли и което знае как да слугува на своите ближни, да бъде полезно на всички същества. (56/стр. 301)

Под „Ангел“ на гръцки се разбира Служител. Който не гледа на Ангела като на Служител, казва, че той е нещо особено  Високостоящо, Напреднало същество. (48/стр. 198)

Ангелът е Слуга на Небето, но той има много знания и опитности. Ангелът има повече знания и опитности, отколкото тия на цялото човечество.

(15/стр. 78)

Ангелите са все млади; те са работници, които Бог постоянно изпраща на работа. (59/стр. 132)

Като се каже „Ангел“, разбираме Светло същес­тво, а ние ще преведем „Ангела“ с думите „Светла мисъл“. (50/стр. 53)

Ангелите не са нищо друго освен най-интелигентните деца на Небето. Не можеш да бъдеш Ангел, ако не си крайно интелигентен. Ангелите разбират Божиите закони и ги изпълняват. Те са носители и на Божията Мъдрост. Значи, Ангелът е представител, освен на Чистота и невинност, още и на Божията Мъдрост. (30/стр. 200)

Кои са Ангелите? Всички онези Разумни души, които живеят заедно с Христа. (43/лек. 24: стр. 20)

Някои очакват Христа да слезе на Земята с множество Ангели. Какво представя Ангелът? Човек има физично тяло, тяло на желанията и умствено тяло. Ангелът обаче е лишен от тяло на желанията, поради което той няма възможност да греши. Значи, Христос се придружава от Ангели и Светии, т.е. от хора без тяло на желанията. Ако искаш да станеш Ангел или Светия, трябва да се откажеш от своето тяло на желанията. (66/стр. 55)

Как живеят Ангелите?

…Някои хора искат да освободят живота си от всякакви противоречия и да живеят като Ангелите. Чудни са хората! Те били ли са при Ангелите, за да знаят как живеят? Ангелът живее добър, красив живот, защото е крайно разумно същество. Ангелът обръща внимание на такива малки неща, които и най-досетливият човек не може да забележи. В това отношение Ангелите се отличават с висока култура. (9/стр. 103)

Ангелите например са в съседство с хората. И те имат свои училища, църкви, градини като нашите, но ако влезете между тях, само тогава ще разберете що е култура, що е ред и порядък, що е Чистота и Любов. И те имат забави и развлечения като нас, но със съвсем различен характер от нашите. В тяхното Царство болести няма и смърт не съществува.

(41/стр. 92)

На Земята има спане, на Небето има почивка. Яденето в Небето е свързано с процеса на придобиване. И Ангелите ядат, хранят се, и те имат обеди като нас, но след като се наядат, усещат едно разширение, техният живот става по-изобилен и те разбогатяват. (43/лек. 6: стр. 21)

Това са качества на един Ангел,
това е животът на Небето

Сега какви са качествата на един Ангел? Един Ангел е едно същество интелигентно, с Любов и интелигентно, същество на Истина и Доброта. Това са качества на един Ангел. Това е животът на Небето. Това е основата. Любов, Интелигентност и Разумност. (55/стр. 277)

Ангелите се отличават с трезва, с абсолютно чиста мисъл. Те са същества на онази Велика мисъл, която едва сега ни засяга. (44/лек. 12: стр. 5)

Търпението е качество на Ангелите. (31/стр. 33)

Щастието е качество на Ангелите. (1/лек. 16: стр. 15)

Ангелът е щедър, на всички дава изобилно. Каквото срещне на пътя си, ще го целуне. Любовта на Ангелите е подобна на Светлината, която целува всичко, каквото срещне на пътя си. Тя всичко осветява, без да се опетнява. (53/стр. 187)

Ако отидете на Небето между Ангелите, вие ще се намерите заобиколени само от красота. Ангелите са много красиви същества. Ако един Ангел би слязъл на Земята, всички мъже и жени, всички учени ще тръгнат подир него. Голяма е красотата на Ангела и никой не може да устои на нея. И ако Ангелите днес не искат да слизат на Земята, причината за това е, че те не искат да създават нещастия на хората. В това отношение те са високо благородни и възвишени. (22/стр. 92)

Когато говорим за стари и млади, ние разбираме физическия живот на хората. Дойдем ли до Ангелския живот, там няма стари и млади. Там всички са 33-годишни. Там по-стари от 33 години и по-млади от 33 години не съществуват. (16/стр. 30)

Ако влезете между Ангелите, ще видите, че всички са около 30-годишни  млади, красиви, спретнати. Дойде ли един от тия Ангели между хората, всички ще се влюбят в него. Моми ще напуснат родителите си, жени  децата и мъжете си и ще тръгнат след него, както гладният  след хляба. Ангелите носят в себе си Велик живот. (6/стр. 288)

Ангелите са същества безсмъртни, не умират. Ангела може да го туриш в чутура, колкото и да го грухаш, като излезе, нищо му няма… Може да го туриш под хремела, изваждаш го, нищо не му е. На камък може да го смелиш, граната може да го удари, дето и да го туриш, той си е все Ангел. Такива хора и ние като станем  Ангели, страданията не могат да ни смъкнат. (47/стр. 116, 117)

Светът на Ангелите е по-висок
от човешкия свят

Ако и човек запита има ли по-висок свят от човешкия, ще му отговорим, че има свят, по-висок от човешкия  той е светът на Ангелите. Съществата от Ангелския свят имат по-правилни и широки разбирания от тия на хората. В Ангелския свят няма затвори, бесилки, гробища; в Ангелския свят не съществуват мъчения, нещастия, спорове. Там има голямо изобилие на ядене и пиене. Всички имат условия да се учат, да се развиват. Там всеки живее колкото иска. (20/стр. 72)

Като говорите за Ангелите, представяйте си ги като същества, у които няма нито сянка на някакво престъпление. Те имат голямо благородство. Ако отидете в дома на един Ангел, той веднага ще ви даде цял апартамент на ваше разположение. Там може да се разполагате, както искате, да бъдете свободни. Те имат отношение помежду си. Там ще намерите всякакъв род училища… Там ще намерите и концерти. Можете да слушате лекции, можете да слушате музика колкото пожелаете. Хората изучават много работи от този свят. Всичко, каквото ние имаме на Земята, е взето все от Ангелския свят. Всичко, каквото ви дойде на ума, там го има. Само нещата трябва да се преведат добре. Това, което се говори за братството, за равенството, за социални въпроси, все го има там. Ние трябва да вземем образец за социалния живот от Ангелите и да го приложим на Земята според условията. (56/стр. 18)

Интелектуалният свят, туй е Ангелският свят; дето казват: „Човек е манас“, то е светът на Ангелите. (54/лек. 9: стр. 21)

Ангелите, за пример, си имат свой свят, те не може да се изкушават. Той не може да греши. Те живеят в един свят, дето са изолирани от греха. Те си имат свой свят. Собственици са. А ние нямаме свой свят. Ние сме слуги и служим на двама господари. (55/стр. 402)

Ангелите живеят в така наречения „петоизмерим свят“, в света на петте измерения. Ние живеем в един свят от три измерения; духовете пък, т.е. тия от хората, които заминават за другия свят, живеят в света на четирите измерения. (43/лек. 22: стр. 6)

Ангелският свят не е тъй далеч от Земята. Има сутрини, когато небето е тъй лазурно, има един цвят с една мека астрална светлина, която прониква, като че нещо вълшебно се носи върху Слънцето. Това са ония тънки отзвуци от тях, които се предават… Туй става в месец май. Тогава някак има прекръстосване, понеже през месец май Земята минава през орбитата. Има един възел, през който Земята минава. Тогава сме най-близко до Ангелския свят. (54/лек. 13: стр. 19)

…Ангелите познаваш отчасти. Даже видни адепти, които са прониквали в Ангелския свят, не могат да кажат какво всъщност е Ангелът. Те виждат обикновени работи от Ангелския свят, но вътрешната страна на този свят остава и за тях скрита.

(32/стр. 261)

Ангелът не разбира греха и човешкия живот

Казвам: Ангелите не се занимават с човешките грехове и престъпления. Това нещо е съвършено скрито за тяхното съзнание. Ангелите не знаят какво нещо е грях или какво е престъпление. Те живеят в абсолютна Чистота. (3/стр. 160)

За пример, запитайте един Ангел какво нещо е грехът и лошият живот. Колкото и да иска да се произнесе за него, нищо не може да каже.

Защо?

Той никога не е грешил, никога не е правил зло. Той вижда, че хората грешат, но как става това, не знае. (26/стр. 130)

Ангелите са невежи, те не знаят… какво нещо е грехът. Те не знаят още какво нещо е опрощение на греховете. (43/лек. 28: стр. 18)

Някой път вие искате Бог да ви прати някой Ангел да ви помага. Че той как ще ви помогне, той няма вашата опитност. Той не знае какво нещо е грехът. Да допуснем, че вие имате два плода. Единият е сладък, другият е горчив. Един Ангел няма право да опитва горчиви плодове. Ако той би се опи­тал само да близне горчивия плод, той в Небето не може да влезе. Той ще изгуби Небето. (17/стр. 136)

Сега човешкият живот за Ангелите е неразбран. По някой път, за да бъде разбран нашият живот, тогава някой Ангел, който много е страдал, който е бил на Земята, той се праща да помага на някой човек. Има Ангели, които не са страдали, и те не могат да помагат на страдащите хора; тях ги пращат при щастливите хора, при богоизбраниците. (17/стр. 136)

Днес хората говорят за радостта, но радостта е достояние само за Ангелите. Скръбта обаче е непонятна за един Ангел. Ако му говорите за скръб, той не я разбира, защото скръбта е признак на малка чистота. (1/лек. 10: стр. 6)

Например, колкото и да говорите на Ангела за страданията на хората, те остават теория за него. И на опит да му покажете страданията си, те пак ще останат за него непозната област. Той гледа на човешките страдания като на математическа задача. (33/стр. 94)

Ангелът е същество с чиста мисъл, с голяма Интелигентност, със Светъл ум. Той не разбира кое заставя хората да грешат. Понеже пътят към злото и греха е затворен за Ангела, той се чуди как е възможно човек да греши. И започва да прави своите изследвания, да намери причината на греха. Така той дохожда до заключението, че малка причина е заставила човека да греши. Въпреки това той се чуди как е възможно такава малка причина да произвежда греха. (30/стр. 78, 79)

Ангелите са същества на абсолютната Чистота

Ангелите са същества на абсолютната Чистота, на ред и порядък. (25/стр. 64)

…Най-важно, най-велико нещо за човека са неговите мисли и чувства. За Ангелите пък няма по-велико нещо от Чистотата  чисти чувства, чисти мисли. (50/стр. 54)

…Под „Ангел“ се разбира същество на Чистота, на кротост, на нежност, като дете. Ангелите ще внесат хармония в света. (2/стр. 203)

Ако вземем формата на Ангелите добре, но ако вземем тяхната същина, има нещо, в което Ангелите не могат да прогресират: то е, че те не могат да грешат! Те са същества абсолютно чисти, чисти! Те са образец на Чистота и Любов. Ако искате Любов, там може да я намерите, между тях е Любовта. И каква Любов! (54/лек. 9: стр. 22)

Често религиозните мислят за онзи свят да отидат между Ангелите, там да живеят. Как ще отидете между Ангелите, като не познавате характера им? Ангелите се отличават с абсолютна Чистота. За да отидеш между тях, и ти трябва да бъдеш чист. Имаш ли тази Чистота? (30/стр. 64, 65)

Ангелът не се съблазнява от нищо. За него нито мъжът, нито жената, нито парите са съблазън. Човек обаче се съблазнява от всичко. (11/стр. 22)

Някои от вас искат да бъдат чисти като Ангелите. Можете да бъдете чисти като Ангелите, но трябва да знаете, че Ангелите нямат никаква материална тежест. На каквито везни и да теглите един Ангел, ще видите, че той няма никаква тежест. Ангелът няма никакви материални желания, при това разбира желанията. Ангелът няма никаква физичес­ка сила, а при това разбира силата. В даден случай той може да прояви сила, но сам по себе си не се нуждае от тази сила. Силата не е обект за него, той не я желае, тя е случайно проявление в него.

(8/лек. 1: стр. 7, 8)

Едно от качествата на Ангелите е тяхната Чистота. Чистота може да съществува само в една напълно прозрачна плоскост. Понеже Ангелите са нематериални същества, в тях има само едно желание  да служат на Бога, да придобият Вечния живот. Вие искате да бъдете като Ангелите, а сте пълни с желания, и то какви ли не желания! (8/лек. 1: стр. 8)

Ангелите са същества на Разумността

…Да не мислите, че както ме слушате тук, при тия условия, вие можете да бъдете разумни. Не, оттук трябва да ви извадя и да ви заведа на друго място, гдето е Разумът. Где е Разумът? При Ангелите. (4/стр. 25)

Ангелите са същества на Разумността. (48/стр. 99)

Ангелът е светещо същество. Значи, същество на Интелигентността, на Разумността. Това разбираме под понятието Светлина. (30/стр. 244)

Ангелът е Разумното начало, което може да посети човека. Всеки може да бъде посетен от Ангела на Разумността. (58/стр. 17)

Можем ли да бъдем разумни? Можем. Кога? Когато сме свързани с Ангелите. (43/лек. 22: стр. 18)

…С Ангелите ние сме свързани по закона на Ра­зумността. Разумността е качество на Ангелите и се изпраща от тях при творението, при създаването на тази нова Вселена. От изобилието на своята Разумност те изпращат към Земята. (43/лек. 22: стр. 6)

Говориш за Ангелския свят, без да разбираш Ангелите като същества на Разумността. Всяко същество, което проявява Разумност, било птица, млекопитаещо или човек, има допирна точка с Ангелския, или Духовния, свят. (30/стр. 135)

…Разумът е един дар на човека от Ангелите, те са го подарили на хората. Когато Бог направил човека, повикал всички Разумни същества да му дадат по нещо, понеже той бил последният, най-малкият им брат. Ангелите, като го погледнали, видели го в много незавидно положение  живял в една колибка, не му стигал умът как да си направи къща  и си казали: „Да му дадем от нашия Разум“; и така човекът се нарекъл „човек на Мъдростта“. И действително единственото нещо, което отличава човека в сегашната Природа, то е неговият Разум. (4/стр. 14)

Ангелите са отлични Служители

Angelos е гръцка дума… Означава „Вестител, Служител“. Хубава дума е тя, но гърците нямат такава подходяща, която да изрази същината на това понятие. В санскритски език има такава дума.

(44/лек. 12: стр. 5)

Под думата „Ангели“ не разбирам „Служители“ в обикновен смисъл на думата, но разбирам същес­тва, у които съзнанието се е тъй разширило, че те светят като слънце. (44/лек. 22: стр. 3)

Вечният Живот изисква такова служене на Бога, както Ангелите Му служат. (41/стр. 43)

Ангелите са отлични Служители. Те носят Божието благословение по целия свят. (49/стр. 215)

Всичките искате да станете Ангели. Отлично желание, но Ангелите са Служители, които Господ праща навсякъде по Небето да ходят, и постоянно пътуват. Вие искате да станете Ангели, без да пътувате. Ако е за седене на едно място, защо искате да станете Ангели? (47/стр. 22)

Вие искате да станете Ангели, нали? Знаете ли какви са задълженията на Ангелите? При сегашното състояние на Ангелите можете да търсите един Ангел колкото си искате, но той е човек на длъжност, не се намира лесно. Не само да казвате: „Да ида на работа“. Той, като схване една Божествена мисъл, напуска веднага своето място, отива да изпълни Волята Божия. Щом Бог го изпраща, напуска грандиозната си работа във Вселената и отива дето и да е в Слънчевата система. Може да е долу, на Земята, без значение, където го изпратят. Свърши си работата, върне се при своята работа. Схване пак Божествената мисъл, пак напусне работата. Няма нужда да му казват, че трябва да отива на еди-кое си място. Като схване Божествената мисъл, веднага я изпълнява. Един Ангел, мислите вие, едва ли ще се занимава с вас; да си напусне неговата работа, да дойде за вашите дребни работи. Дребните работи са велики работи. (68/стр. 253, 254)

Особено нещо е дрехата на Ангела

Онзи свят, както и физическият, има своя външна форма. Ангелите са облечени с красиви дрехи, каквито вие никога не сте виждали. (64/стр. 48, 49)

Как са облечени те?

Не се обличат модерно като хората, дрехите им са в класически стил. Как са ушити, с думи не се предава, трябва да ги видите. Трябва да живееш доб­ре, като Ангел, за да се облечеш в Ангелска дреха.

(69/стр. 94)

Как си представяте Ангелите? Какви дрехи носят те? Мислите ли, че дрехите им са прости, скъсани? Ангелите са облечени с бели широки дрехи, препасани с колан. (34/стр. 22)

Така се обличат Ангелите с бяла дреха, препасана с пояс. Тя е символ на младостта и знанието, т.е. на Любовта и Мъдростта. Тя е най-скъпата дреха на живота. (37/стр. 11)

Тия дрехи, с които някой път нашите художници рисуват Ангелите, от тях няма ни помен там. Една четка не може да представи нито сянка от тия Ангелски дрехи. Особено нещо е дрехата на Ангела!

(4/стр. 97)

По колко костюма носят Ангелите, Херувимите, Серафимите? Ангелът всеки ден подновява своя костюм. (59/стр. 623)

Ангелите имат по 6 милиона крила

Как ще си представите Ангелски крила? Какви са тия Ангели с крила? Орлови крила, гълъбови крила ли са? Какви крила туряте? Гледам, някои художници турят крила, които хич не съответстват на Ангелите. Ангелите имат крила. Ами че Ангелите имат по 6 милиона крила. Шест милиона крила като пуснат в действие, бързината им е 10 пъти по-голяма от тази на светлината. …Те 10 пъти по-бързо от светлината могат да се движат. (55/стр. 347)

Ето например тия Ангели, които имат 6 милиона криле, в една минута могат да обходят всичките Слънца на нашата Вселена и да се върнат със знания и с факти. Вие ще кажете: „Как е възможно за една минута отгоре да се измине такова голямо пространство?“. (44/лек. 3: стр. 9)

Като срещнете онзи Ангел, който разперил онези ми ти 6 милиона крила и ги турил в действие, че навсякъде се разхожда, знаете ли колко е красиво това? (24/стр. 95)

Като дойдете до Ангелите… Вие казвате: „Две крила имат“. Най-слабият Ангел в Небето има 25 милиона крила. Всяко крило подразбира една мощна сила; то е закон на ума, на движението. Следователно с 25 милиона крила един Ангел може да преброди цялата наша Вселена и да му остане още в запас гориво да осветява. (56/стр. 656, 657)

Ангелът е Огън и Светлина

Какво е Огънят? Емблема на чувствата. Значи, Ангелът е Огън и Светлина, т.е. Любов и Разумност. (30/стр. 244)

Ако ви кажа, че Ангелите са между нас, вие ще питате де са те, ще искате да ги видите. Понеже Ангелите са същества на Светлината, тази Светлина, която имаме днес, това са Ангелите. Чрез своята Светлина външно те искат да въздействат върху нашето съзнание. Ако Ангелите се оттеглят, веднага около вас и във вас ще настане голям мрак. (58/стр. 39)

Тъй щото, днешната Светлина е израз на Ангелите, които присъстват между нас и носят радост, която вие чувствате. (58/стр. 39)

Ако речем сега да говорим за Ангелите, някой ще каже:

За Ангелите ли ще ни говорите?

Да, за Ангелите.

Ами за кои Ангели?

За крилатите Ангели. Те не само че са крилати, но из устата им излиза Огън, а из очите им  Светлина. Това е Ангел! (44/лек. 12: стр. 6)

Та когато някой ме слуша да говоря за Ангелите, казвам: Пламъка, Огъня Ангелите ги правят, те са същества на Огъня. (54/лек. 9: стр. 22)

Ние се плашим от огъня, който гори. Но Огънят на Ангелите е един процес на чистене, горението е Светлина. Както водата за нас уталожва нашата жажда, така е в Ангелския свят горението. Светлината е като водата. Както водата смекчава твърдите вещества  за тях Светлината е като водата. В тази Светлина те се къпят. Техните океани, техните езера са направени само от Светлина. Как ще си го представите? (56/стр. 657)

…Ще дойде някой да казва, че видял Ангел, облечен в Светлина, с криле на гърба си и т.н. Това е човешка представа за Ангела. Всъщност Ангелът няма криле, както човек си представя, нито Светлината му е такава, каквато хората си въобразяват… Тъй щото, когато се говори за Светлината на Ангелите, ние разбираме вътрешна Светлина, която има за основа Любовта. (26/стр. 30, 31)

Музиката на Ангелите то е велико нещо!

Музиката е първото видимо изявление на Любовта. Когато първи път се събудили Ангелите в Небето, почнали да пеят. И те се събуждат. Като почнали да пеят, светът почнал да се създава. Те и досега пеят. Значи, видимата, външната страна на съзнателния живот всякога започва с музика.

(1/лек. 8: стр. 4, 5)

Когато светът се създавал, всички са пели. Този свят е създаден музикално. Първо Ангелите пяха, а после създадоха света, и то по всички музикални правила, точно определено. Те наредиха музикално всички орбити, по които Слънцето се движи, както и звездите. (56/стр. 621)

Когато душите се пробуждат, Ангелите на Небето пеят и възхваляват Господа. (6/стр. 4)

Всички ония Възвишени същества, когато се приближават към Бога, с песни се приближават към Бога; с песни се приближават, а след туй идва мисълта. Там всички пеят. Ако вие бихте слушали един Ангелски хор или един хор на Светиите, вие ще разберете какво нещо е пеенето. (54/лек. 20: стр. 30)

Един Ангел, едно такова същество с такава Интелигентност, като почне да пее, в неговото пеене има дълбок смисъл. Днес ние не може да ги чуем, но един ден, като се развият у нас тия чувства, ако чуем едно такова Ангелско пеене, ще кажем: „Такъв един концерт чух!“. Сто години човек да живее и да слуша как един Ангел пее, няма да се счита нещастен, че животът му отишъл напразно, но ще каже: „Аз се чувствам щастлив, че живях сто години и дочаках да чуя такъв велик музикант!“. То е велико нещо! (54/лек. 13: стр. 17, 18)

В Ангелския свят като идеш, там всички пеят. Сутрин, като станат, знаеш ли как започват в Ангелския свят? И Ангелите  и те някой път спят, само че техният сън не е като нашия. Но като се събудят, всички се изправят по особен начин и запяват. Всички изведнъж започват тихо. Аз съм гледал тия същества: започват една мелодия, постепенно тя се усилва, усилва и така, като дойдат на върха, тук, на Земята, изгрява Слънцето и те почнат своята песен. Да кажем, че ти си в най-голямата скръб на света, отщяло ти се да живееш, но като чуеш един милион Ангели да пеят, ти ще забравиш всичко, ще кажеш: „Има смисъл да се живее“. И ти ще подемеш.

(54/лек. 13: стр. 18, 19)

Казва се, че Ангелите винаги пеят. Първото нещо у тях е, че като се събудят, започват да пеят. Събират се заедно около 50, 100, 200, 500 хиляди Ангели и всички започват изведнъж сутринната си молитва. Те отправят своята тиха утринна песен нагоре към Бога. Те, макар и да живеят на Небето, отправят се пак нагоре, защото и над тях има Небе. Над тяхното Небе пак има друго Небе и т.н.

(8/лек. 8: стр. 27)

…Тия Ангели… Като свършат пеенето си, пак с пеене тръгват на работа. Те пеят толкоз тихо, че никой не ги чува. Трябва да имаш ухото на един Ангел, за да ги чуеш. (8/лек. 8: стр. 27)

Музиката е изкуство на Ангелите. И следователно за нас тази музика е неразбрана, но за Ангелите всеки един музикален тон, това е звук определен. И тия звукове са неразбрани за нас, но за Ангелите те са цял един език, красив Ангелски език. Музиката е Ангелски език. (54/лек. 8: стр. 24)

Колкото да се сравнява човешката песен с Ангелската, последната остава ненадмината. Отлични певци са Ангелите. В Писанието е казано, че когато Христос се родил, хор от Ангели слязъл от Небето и славели Бога. (20/стр. 271)

Ангелите пеят хубаво, но те се упражнявали хиляди години. (30/стр. 66)

Засега си представят Ангелите с китари свирят. Отчасти е вярно. В Невидимия свят има толкова разнообразни музикални инструменти, дето хората две хиляди години трябва да се мине, за да си въобразят, за да започнат малко да поназъртат това на Земята. (59/стр. 533)

Тая музика, която сега хората имат, тя е нещо малко от Великото, Божественото, от Божествената музика. Аз говоря за Великата Божествена музика, с която Ангелите са запознати. Какво е Ангелската музика? Какво ще ви разправям за нея? Вие трябва да имате един Ангелски ум, едно Ангелско сърце и една Ангелска воля, за да разберете. (67/стр. 283)

Можеш ли да възприемеш музиката на 300  500 хиляди трептения? Това е Ангелска музика. При нея и желязото, и златото се топят. Тази песен е в състояние да излекува и най-неизлечимата болест. (69/стр. 50)

Ангелът има повече знания
от цялото човечество

Ангелите са почерпили своето знание от Бога, а ние го черпим от тях. (44/лек. 7: стр. 14)

Не търсете знанието. Вие никога няма да го намерите. Бъдете готови обаче да възприемете знанието. Знанието вие няма да създадете… То е създадено отдавна. През него са минали Ангелите, то ни е останало в наследство от тях. По-висши от нас са го създали. …Те ще ви пратят знанието, те ще ви научат на всичко, а вие само бъдете готови да го възприемете. (1/лек. 27: стр. 14)

Казваш: „Аз зная много“. Радвам се, че знаеш, но това знание е човешко. Ти изучи ли науката на Светиите? Научи ли науката на Ангелите? Науката на Ангелите е за далечното бъдеще. (49/стр. 219, 220)

По отношение на човека… Ангелът има повече знания, отколкото знанията на цялото човечество. В такъв случай целта на човешкия живот е да достигне положението на Ангела, да придобие неговото знание и неговите възможности. (15/стр. 179)

Има близки отношения между
Ангелите и хората

Няма човек в света, на когото Ангелът да не се е явил в една или в друга форма, за да му посочи онзи път, в който той ще намери разрешаване на онези въпроси, които го интересуват. (65/стр. 122)

Когато ставате радостен от леглото си, това показва, че ви е срещнал някой Ангел. (46/стр. 65)

Вие сега казвате: „Господ всичко ще оправи“. Как ще поправи Господ света, я ми кажете! За да поправи света, трябва да прати Своите Ангели с техните арфи. Като дойде един такъв Ангел вкъщи, където се скарали мъжът с жената, като дрънне на арфата и започне да свири, дойде съзнанието  жената се изправи, после и двамата се наведат, започнат да плачат, казват: „Съгрешихме“. Ангелът свири, прегърнат се двамата, докато е той при тях. Като замине Ангелът, мъжът казва: „Не е тази, която търсих в живота“; като дойде Ангелът, казва: „Тази е“. (68/стр. 135)

Що е красотата в света? Тази мома е красива, вие сте красиви дотогава, докато има един Ангел у вас, който свири. Като престане Ангелът да свири около вас, вие сте грозен. Докато свири Ангелът около вас, вие сте добър; престане ли да свири, вие сте лош. Казват в такъв случай: „Духът дошъл“. Този Дух като дойде, той работи, пее, свири вътре. (68/стр. 135)

Ангелът среща един човек, който му се оплаква: „Знаеш ли каква горчива дума ми казаха?“. Ангелът се чуди как е възможно една дума да мине през ухото и да се отрази като горчивина в устата! (30/стр. 79)

Дойде един Ангел, тури те в коритото, измие те, казва: „Дете е, не разбира!“. Той те изкъпе, ти пак сгрешиш. Падаш, ставаш, казваш: „От мен човек няма да стане!“. Ангелът пак дойде, измие те, казваш: „От мен човек ще стане!“. (44/лек. 4: стр. 24)

Когато човек страда, душата му се разцъфтява. Тогава Ангели слизат при него да възприемат благоуханието на неговата душа. (49/стр. 268)

Та казвам: Считайте страданията в живота на Земята за една от най-хубавите музики. И Ангелите не се радват на един човек, който се радва; те се спират при тъжните хора, които скърбят. Те ги намират за най-интересни. Този човек е много приятен за тях. Те не го знаят… А пък радостта те я знаят. Когато ние се радваме, те го знаят това. И тяхната радост е повече от нашата радост. А пък нашето страдание за тях е интересно. (60/стр. 204)

Дяволът се опита да изкуси Христа, но Той го изпъди. След това дойдоха Ангели от Небето да Му слугуват. При вас не могат да дойдат Ангели, докато не минете през изпитания, страдания, изкушения. Като дойдат, те ще ви учат на Мъдрост, ще ви предадат своето знание. (63/стр. 370)

Благата, от които ние се ползваме, идат от Ангелите. От своите излишъци те пращат на нас. Ако Ангелите бяха скъперници като хората, животът на Земята щеше да се прекрати. Благодарение на тяхната щедрост ние живеем в изобилие. (63/стр. 353)

Да бъдем щедри  и ние да изпращаме от своите излишъци на съществата, които живеят под нас. За нас техният живот е ад, за тях нашият живот е рай. Каквото е отношението между нас и нисшите същества, такова е отношението между Ангелите и нас. За Ангелите нашият свят е ад. За нас техният свят е рай. (63/стр. 353)

И пътем ще кажа нещо за една загадка. Често са ме запитвали: „Защо Ангелите се интересуват за хората, какво общо имат с тях?“. Едно време, когато Ангелите са били в нашето положение, като хората на Земята, ние сме били в положението на животни и сме им служили; те ни дължат много и сега Господ ги кара да ни се отплащат. Също и великите Ангели не презират по-малките свои събратя, защото последните са работели за тях. (62/стр. 103)

Ето в какво седи туй най-реалното, на което вие може да се осланяте и поверите. Някой път у човека се намира една много мъжделива светлинка, която никога не се мени. Тя е много малка, микроскопическа, но никога не гасне… Тя при всички условия на живота ви, и при падане, и при ставане, никога не угасва, еднаква е… Някои от вас искат да видят някой Ангел, но трябва да знаят, че тази малка светлинка струва повече, отколкото да видят един Ангел. Един Ангел може да стои при вас един ден, той е един пратеник  дойде да ви посети и си отива, но тази малката светлинка, това е специфичното, Божественото, което бди над вас всеки момент.

(1/лек. 17: стр. 16, 17)

Бог предоставя трудните задачи на Ангелите

Бог предоставя трудните задачи на Ангелите, а на невежите дава забавления. (46/стр. 30)

Господ казва на някой високо напреднал Ангел: „Слез на Земята да помогнеш на еди-кой си грешник“. Ангелът веднага слиза и започва да помага на този човек. Дето ходи грешникът  и Ангелът с него. Щом сгреши, Ангелът веднага му пошепва, че не прави добре  сбъркал е пътя си. Но грешникът не иска да чуе, върви по наклонена площ и не мис­ли да се връща назад. Ангелът се вижда в чудо, не знае какво да прави, как да го върне от пътя му. Той прилага ту един, ту друг метод, но грешникът слиза все по-надолу. Понеже Ангелът трябва да му помогне, по необходимост и той слиза с него. Най-после Ангелът се обръща към Бога с молба да помогне на грешника. Като излязат и двамата на повърхността на Земята с големи опитности, Ангелът счита своята работа завършена и се връща на Небето между своите другари. Те го заобикалят и започват да го разпитват какво е научил на Земята. Той им казва: „Научих много неща и видях, че не е лесно да върнеш една душа от кривия път и да я обърнеш към Бога“. (14/стр. 107, 108)

Един Ангел е пратен да възпита някои хора и за да се върне на Небето, зависи от това дали ще възпита тия души. И ако не може, ще остане дълго време тук. Някой Ангел може да се намира в противоречие. Някои хора не приемат това, което той работи върху тях, и с това усложняват работите. И усилват страданията му. (12/стр. 33)

Когато някой Ангел на Светлината слезе на Земята, той изпада в големи противоречия. Докато бил на Небето, той мислил, че хората живеят добре като тях. За да научи техния живот, дават му билет за Земята, определят му един грешен човек  да се грижи за него, но в края на краищата се вижда в чудо. Ангелът му казва едно, той върши точно обратното. Случва се понякога, че при усилена работа Ангелът не може да повдигне човека, върху когото работи, и заминава за Небето с мисълта втори път да дойде да му помогне. Ако другарите му го питат какъв е животът на Земята, той отговаря: „Слез сам да го опиташ. Като слезеш, ти ще научиш такива уроци, каквито никой не може да ти предаде“. (26/стр. 75)

Често от Небето пращат някой Ангел да подиг­не един от най-големите грешници. Ако мисли, че с един замах може да го изправи, Ангелът е пропаднал на изпита си. С десетки и стотици години този Ангел ще бъде свързан с грешника, докато го подигне. Не го ли подигне, той не е разрешил задачата си. Той ще върви след грешника, ще слиза и ще се качва с него, докато го постави на прав път. След това може да се върне на Небето, дето го възнаграждават за успешно завършена работа. Ако е бил еднокрил, млад чин, ще му поставят два чифта криле и го произвеждат в чин Слуга, т.е. Служител на Бога, минал през големи изпитания. (16/стр. 39, 40)

Някой път Ангелите слизат от Небето с цел да разрешат известна задача на Любовта. Например на някой Ангел се дава задача да прояви Любовта чрез някоя сестра с кораво сърце, която никога не се е влюбвала. Той трябва да влезе в нейното сърце и да изяви Любовта навън. Тази мома, като се влюби, ще се намери в небрано лозе. Какво ще прави? Ще се влюби! Тази мома ще се влюби, защото Ангелът разрешава своята задача. (25/стр. 134)

И Ангелите правят погрешки

В света и Светията прави погрешки, и Ангелите правят погрешки. Погрешките са възможни за всички. Само едно Същество не прави погрешки. Това Същество е Бог. Всички други същества правят погрешки. (44/лек. 30: стр. 10)

И Ангелът може някога да направи погрешка, но той никога не се изненадва. Щом забележи пог­решката си, в момента той я изправя. От това, че е сгрешил, той не се съмнява в успеха на своята работа: веднага коригира погрешката си и резултатът на работата му е сигурен. (58/стр. 42, 43)

И Ангелите правят грешки, но по-малко от хората. Когато казваме, че във всеки закон има изключения, разбираме работите на Ангелите, които не са направили точно изчисленията си. Малки са техните погрешки, но все пак създават изключения. (63/стр. 310)

…На Земята ще скърбиш и ще се радваш. В Ангелския свят ще тичаш и ще се спъваш. Грешките на Ангелите са в тяхното спъване. Човек греши, Ангелът се спъва. И най-малкото спъване той счита за грях. Че се спъва, това показва, че светлината му е много малка. (37/стр. 123, 124)

Зароди ли се у някой Ангел желание да разбере какво нещо е престъплението, той веднага иска да го опита, а с това се опорочава. (3/стр. 160)

…Ангелите… Те са като пчелите те болници нямат, лекари нямат, когато някой съгреши между тях, изведнъж го изхвърлят навънка. Опрощение няма там, никой не плаче, изведнъж го изхвърлят и го забравят. Тъй щото, между нас има доста от тия паднали Ангели; не са паднали Ангели, но Ангели без криле са те. (54/лек. 9: стр. 23, 24)

Когато някой Ангел сгреши, изпращат го на Земята да изправи грешката си. (30/стр. 333)

…Когато някой Ангел иска да изправи някоя своя погрешка, слиза на Земята в човешка форма. Щом изправи погрешката си, отново се връща на Небето и заема мястото си между Ангелите. Много Ангели има на Земята, дошли да изправят погрешките си. (38/стр. 77)

Най-малката нечистота, която може да проникне в ума на един Ангел, или най-малкото непослушание от негова страна може да стане причина да го изпратят на Земята да прекара между обикновените хора дотогава, докато изправи погрешката си.

(20/стр. 238)

…В миналото си това дете може да е било някой голям Ангел, който на Небето е изпълнявал велика мисия. Обаче поради една грешка този Ангел е изпратен на Земята във формата на малко безпомощно дете да мине през специални за него страдания и мъчения, да научи великия Божи закон  да не греши. Майката къпе детето, а то трепти с крилцата си, плаче, иска да се освободи, но никой не го разбира, никой не взема във внимание неговия плач. (20/стр. 238)

И Ангелите се учат

Христос дойде на Земята, когато хората бяха изос­тавени. Даже и Ангелите не са знаели как да пос­тъпят с хората. И те се учат сега. Първият Завет биде даден чрез Ангелите. Те приложиха закона на Прав­дата, но той не можа да спаси хората. Чрез Хрис­та дойде Любовта на Земята  един нов метод. Божествен метод е методът на Любовта. (25/стр. 191, 192)

Ангелът едновременно е и млад, и стар. И на хиляди и милиони години да е, Ангелът е всякога млад, защото при всички условия се учи. (42/стр. 36)

И Ангелите се учат като хората. И там има гимназии, университети. (30/стр. 259)

И Ангелите и те следват в училището.

(55/стр. 283)

Ако ти идеш от света на Ангелите, какво ще кажеш за тях? Че и Ангелите се развиват. В света съществува една вечна еволюция на съвършенство. (44/лек. 31: стр. 16)

Трябва да изучавате Ангелския език

Един Ангел може да се спре при тебе само ако разбираш неговия език. (44/лек. 3: стр. 26)

…Трябва да изучавате и Ангелския език. За това, че някои от вас знаят френски, немски, италиански, английски, даже и санскритски, аз ги похвалявам, но всички вие трябва да изучавате и Ангелския език. (44/лек. 31: стр. 32)

Кой от вас е изучавал Ангелския език? Кой от вас знае първата буква на този език? Първата буква на Ангелския език започва с думата „Любов“, но не тъй, както я знаете на български език. В Ангелския език гласните букви съставляват основните добродетели. Това, което представлява за нас принципи, в Ангелската азбука съставлява гласните букви. Буквата „а“, буквата „о“ в Ангелския език например представляват известни добродетели. В Ангелската азбука има повече гласни букви, отколкото в нашия език. Колко гласни букви всъщност имат Ангелите, няма да ви кажа. Те имат и повече съгласни. (44/лек. 31: стр. 32)

Апостол Павел казва: „Ако говоря с човечески и Ангелски езици, а Любов нямам, нищо не съм“. Този, който е превеждал това Послание, е направил една погрешка. Човек, който може да говори на Ангелски език, той без Любов не може да бъде. Едно от свойствата на Ангелския език е Любовта. Следователно апостол Павел в този стих поставя един контраст. С това той иска да каже: на човешки език може да се говори без Любов, но на Ангелски език без Любов не може да се говори. Или с други думи: на падналите Ангели може да се говори без Любов, но на Небесните Ангели не може да се говори без Любов. (8/лек. 31: стр. 133)

…Има един език, дето няма нужда от запетаи. Той е Ангелският език. Там няма нужда от запетаи, понеже всяко нещо е оформено… (55/стр. 284)

Мъчно може да се домогнете
до Ангелското училище

…Ангелите… Там ще намерите всякакъв род училища, университети. (56/стр. 18)

…Ангелите… Ако изпратим някой между вас там, при тях, ще видите, че те нямат такава любов, такава култура като вашата. Между вас и тях има такава преграда, че мъчно може да се домогнеш до тяхното училище! Колко животи трябва да прекарате в пост и молитва, колко молби трябва да отправите пред Бога, докато ви приемат там, при тях. В Рая лесно се влиза, но между Ангелите мъчно се влиза. В Рая са все човешки души. (54/лек. 9: стр. 22)

…Който иска да пее, той трябва да бъде чист. То е правило на Ангелите. И като постъпите в тяхното училище, ако нямате нужното целомъдрие, не можете да станете музикант. (54/лек. 23: стр. 8, 9)

Питам: Може ли богатството на физическия живот да се сравни с богатството на Вечния Живот? Кое е по-хубаво: да следваш в някой от европейс­ките университети или да се запишеш за студент в един от Ангелските университети? Кое е по-хубаво: да следваш в някоя италианска академия по пеене или да следваш пеене между Ангелите? Ако една наша певица отиде да пее между Ангелите, те трябва да турят на ушите си няколко тръби, с които да намалят силата на нейния глас. Този глас за тях е викане, кряскане. (3/стр. 53, 54)

Ако постъпите в някой Ангелски университет, вие нищо няма да разберете от техните теории. И те имат теории за създаване на света, за духа и материята, за разните светове и т.н. Техните теории обаче се различават от нашите. Понякога в Ангелския университет засягат земния живот и научно разрешават въпроса защо хората грешат, защо страдат и се мъчат и т.н. (9/стр. 103)

Окултно познание за Ангелите

…Има един Космос, който е извън човешкото съзнание, той е съзнанието на Ангелите, или Космосът на Ангелите, който е различен от Космоса на човека. Нашият Космос е много по-малък, отколкото Космоса на Ангелите. Когато един Ангел разсъждава за Космоса, в неговия ум има такива неща, които един човек даже и насън не е видял, и на ум не са му идвали. (1/лек. 13: стр. 27)

Онези от вас, у които съзнанието е високо, те ще започнат да усещат съзнанието на Ангелите.

(8/лек. 5: стр. 8)

…Когато Ангелите проектират своята мисъл към физическия свят, образува се светлина. Щом оттег­лят деятелността на своя ум от физическия свят, веднага става тъмно. От деятелността на тяхната мисъл материята се разредява. Щом оттеглят мисълта си, материята се сгъстява. Разредената, проз­рачна материя наричаме светлина, а сгъстената  тъмнина. (5/стр. 111, 112)

Можете ли да сравнявате добрия човек с добрия Ангел? В един ден Ангелът може да посети милиони хора и да им направи добро. Колко хора може да посети Светията? Колко хора може да посети обикновеният човек? Бърза е мисълта на Ангела, поради което той превъзхожда и Светията, и обикновения човек. (32/стр. 253)

Ако силата на един добър човек е равна на силата на хиляда лоши, на колко ще бъде равна силата на един Ангел? Силата на един Ангел се уравновесява със силата на ١٥٠ ٠٠٠ лоши хора. (١١/стр. ٥٣)

Някой казва: „Видях един Ангел“…

Само един Ангел ли видя?

Много Ангели видях.

Всъщност Ангел сам никога не ходи. Те ходят по много заедно, групово, но един от тях се явява като представител. Нам се вижда, като че само един Ангел е слязъл при нас, защото те ходят много бързо. (58/стр. 38, 39)

Бързината на светлината е бързината на биволска кола в сравнение с бързината, с която се движат Ангелите. (8/лек. 27: стр. 30)

Знаете ли каква точност съществува в света на Ангелите? Ако през хилядите години на техния живот се роди някъде едно малко изключение, то произвежда голямо сътресение на Земята. (8/лек. 24: стр. 14)

Ако не разбираш хората, Ангелите още по-мъчно ще разбереш. Външно Ангелите си приличат, а вътрешно коренно се различават. (32/стр. 49)

Ангелите… Ако обикновен човек влезе между тях, той не би могъл да ги различи един от друг; те си приличат напълно. Ако сте живели дълго време с един Ангел и после го видите между другите Ангели, по никой начин не бихте го познали. (34/стр. 22)

Ангелите имат едно специфично качество: те не искат да изпъкват, вследствие на което външно запазват едно подобие, а вътрешно се различават. Вътрешно те живеят разнообразен живот, по който се различават. Човек трябва да бъде гениален, за да различи един Ангел от друг. (34/стр. 22)

И Ангелите слизат на Земята да учат като обикновени деца. Някой Ангел на Небето може да е мощен, учен, да управлява цяла Слънчева система, но слезе ли веднъж на Земята да учи, той сяда на чина с всичкото си смирение, като малко дете, и слуша какво учителят преподава. Щом научи нещо, той пак отива на Небето и заема мястото си. (34/стр. 129)

Ангелът може да слезе на Земята да учи само чрез смирение. (34/стр. 129, 130)

И тъй, някои мислят, че Ангелите са нещо въздухообразно, като някакъв газ. Един Ангел може да дойде в къщата ти и да се разговаря с тебе като някой обикновен човек, но ще ти говори на такъв чист български език, на какъвто никой не може да ти говори… Като говориш с този Ангел, ще си кажеш: „Какъв разумен човек е този!“. Ти ще усетиш да лъха от този човек една приятна топлинка и сегиз-тогиз ще видиш от него една особена светлина. Ти ще почувстваш пред този човек едно такова разположение, пред което всякакво користолюбие в тебе ще се загуби, и в душата ти ще се породи неп­реодолимо желание да живееш един малко по-друг живот. (43/лек. 5: стр. 15, 16)

Съзнанието на Ангелите е идейно, …те нямат нужда да се оглеждат, понеже и без огледало се виждат. Един Ангел може да се огледа сам в себе си, а вие не можете сами да видите лицето си… Човек чрез отражение познава, че образът е негов, а Ангелът идейно може да се види много хубаво и без огледало. (8/лек. 5: стр. 8)

Ангелът има чисти мисли и чисти чувства. Те се сливат в едно, не както в човека. Ангелът не различава мислите от чувствата си, защото между тях има пълна хармония. (30/стр. 65)

За Ангелите има само една невъзможност: те не могат да грешат. (58/стр. 5)

Ангелите не страдат, защото разбират законите. А всяко неразбиране на нещата причинява страдания. (63/стр. 238)

Единственото реално нещо в света, това е Царството Божие! То е един Вечен порядък, на който Ангелите са господари. (4/стр. 503)

В нашия свят растат мислите на Ангелите,
а в Ангелския свят растат нашите мисли

В нашия свят растат мислите на Ангелите, а в Ангелския свят растат нашите мисли. Следователно растенията на физическия свят са мисли на Ангелите, а растенията на Ангелския свят са човешките мисли. Какво ще кажете за това? (46/стр. 26)

Ти, като мислиш добре, ще се запознаеш с Ра­зумни същества. Не можеш да се запознаеш с Ангелите, ако не си умен. Всяка умна мисъл ги интересува. Всяка хубава човешка мисъл в Ангелския свят е като хубаво цвете, което цъфти; веднага се притичват да видят какъв е външният свят. (55/стр. 350)

…Нашият външен и вътрешен живот се отразяват върху съзнанието на по-напредналите от нас същества. Всяка наша мисъл, всяко наше чувство или всяка наша постъпка се отразява върху съзнанието на Ангелите в различни форми. За пример, някоя мисъл, някое чувство или някое действие може да се отрази върху съзнанието на някой Ангел във форма на карамфил, роза или друго някое цвете, каквито ние отглеждаме в градините си, радваме им се, без да знаем техния произход. (58/стр. 31)

Цветята са деца на Ангелите. Когато някой Ангел помисли нещо хубаво, като резултат на неговата мисъл изниква някакъв хубав цвят: роза, карамфил, кокиче, минзухар или друг някакъв цвят; каквото е времето  пролет, лято, есен или зима, такъв ще бъде и цветът. При това, колкото по-възвишени са мислите и чувствата на Ангелите, толкова по-благоуханни са и цветята, които ги изразяват. Затова именно цветята се наричат деца на Ангелите. (58/стр. 31)

И тъй, когато казваме, че трябва да бъдем внимателни с цветята, подразбираме да бъдем внимателни с мислите на Ангелите. Настъпите ли едно цвете, вие настъпвате някоя мисъл или някое чувство на едно Възвишено същество. Някога вашето невнимание може да мине безнаказано, но някога това Възвишено същество ще ви хване за ухото и ще ви възпита по свой начин, веднъж завинаги да помните чужди мисли и чувства да не тъпчете. Свещен закон е: Не настъпвайте мислите и чувствата на Ангелите! Ако вие настъпвате мислите и чувствата на Ангелите, как бихте постъпвали тогава с мислите и чувствата на хората? (58/стр. 31, 32)

Като говоря за цветята и човека, правя аналогия между човека и Ангелите. По отношение на Ангелите хората са цветя. Значи, нашите добродетели и недъзи, положителни или отрицателни, се явяват в тяхното Царство като цветя. Ангелите изучават човека от неговия цвят. Не мислете, че в Ангелския свят човек има такъв образ, както на Земята. Там той е цвят, който се познава по краската си. Ако някой ви каже, че цветята имат очи, нос, уши като хората, вие бихте се смели. Така би се смял един Ангел, ако му се каже, че човек има очи, нос, уста, уши. Много естествено, пред Ангелите човек няма такъв образ, какъвто ние познаваме. Те съзнават, че тези цветя хора еволюират, и казват: „Един ден, когато дойдат до нашето положение, ще придобият образ като нашия“. (49/стр. 242)

Всеки човек има свой Ангел

И човешките души имат Ръководители Ангели…

(54/лек. 9: стр. 23)

Всеки един от вас има по един такъв Ангел, който може да му оправи работите. И ако очаквате на него, ще се оправят работите ви. (67/стр. 261)

Ти ще вярваш в Ангела, който Бог ти е турил. И като станеш сутринта, помисли за неговия ум. Той е един Светъл Ангел. Светъл ум имат Ангелите. Те са много благородни в ума. И какво сърце имат Ангелите, на Доброта. И волята им каква е благородна. И като станеш сутринта, помисли за своя Ангел. Вие като станете сутринта, колко души от вас мислите за вашия Ангел? (67/стр. 263)

И тъй, каквото е отношението между външния и вътрешния образ на човека, такова е отношението между човека и неговия Ангел Ръководител. Когато човек живее добре, и той се радва, и Ангелът му се радва. Щом започне да греши, Ангелът му изгубва разположението си. (14/стр. 107)

Щом направите най-малкото престъпление, тия трептения се предават в Невидимия свят. Добрите и лошите трептения се предават, понеже вие имате дух, Ангел, който ви ръководи от горе, който живее в Невидимия свят, и всяка ваша мисъл достига до техния ум, до тяхното сърце; и всяка лоша мисъл отива при тях, и всяка добра мисъл отива при тях. Щом един от тях възприеме една мисъл  те са безкористни, нищо не задържат за себе си  каквото приемат, повръщат го назад. Те са като учителите. Направиш едно упражнение, дадеш тетрадката на учителя, той ще я вземе, ще я поправи… След като поправи тетрадката, той ще я повърне с направените бележки. (60/стр. 112)

При всеки човек седи един друг човек от другия свят. Неговият Ангел! Ти може да обидиш невидимия човек, …може да обидиш неговия дух. Някой човек казва: „Той обиди моя дух“. Та ще се пазим да не обиждаме духа  онези Възвишени същества, които ръководят душата. Те виждат всички слабос­ти на човека, но го възпитават. (12/стр. 33)

Ако не сте готови да бъдете кротки и смирени заради Господа и Го безпокоите, вашият Ангел ще ви напусне. (19/стр. 122)

Ангели хлопат да им отворите

Сега вие ще кажете: „Е, ние ще чакаме, когато дойде нашият Ангел“. Ами ако този Ангел от 10 години хлопа на вашата врата, тогава? Ами ако днес е последният ден да хлопа на вашата врата? Ако днес е последният ден на туй хлопане и се върне, като каже, че никой няма там? Той казва: „Аз всяка година по 2  3 пъти ходя да хлопам там и никой не живее в тази къща“. Аз ви казвам: За някои е последен ден на хлопането, затуй отворете! Отворите ли, тази запалка на Божествената Любов ще дойде. (4/стр. 446, 447)

Казвам: Царството Божие вече е дошло. Вие само отворете кепенците си! Аз виждам много Ангели, които от 4 5 месеца тропат на вашите кепенци. Отворете ума си да ги приемете. Те минават покрай вас и ми казват: „Не ни отварят вратите си“. Някои сестри ме запитват: „Учителю, кога ще дойде Царството Божие? Кога ще дойде някой Ангел при мене?“. Казвам: Този Ангел е дохождал 100 пъти досега при вас. „Ама аз не съм го чула.“ Кой ти е виновен? Аз ги виждам. Ако дойде още един път, няма да дохожда повече. „Не казвайте така!“ Казвам: За някои ще дойде още само един път, а за други  още 99 пъти ще дохожда. Само не спете, бъдете будни! (43/лек. 28: стр. 27)

Посещението на Ангела струва повече от всички блага на Земята

Желая ви, щом станете от сън, да цъфнете… Щом цъфнете, някое Разумно същество ще дойде при вас, ще вземе нещо от това, което сте изработили, и ще го занесе на Небето. За вас ще остане радостта от това велико посещение. (5/стр. 202, 203)

Да, ако дойде при вас един Ангел от тия Небесни жители, ще видите каква интелигентност, какво благородство ще се яви у вас! Ако един ден дойде един Ангел в дома ви, знаете ли какво ще стане? Ще стане такъв един преврат, какъвто светът не е виждал. И ако ви видят, светът няма да ви познае. (4/стр. 22)

Когато един Ангел дойде в дома ви вътре, ни помен няма да остане от злобата, от глупостта в света. И единственото нещо, което сега очакваме, то е посещението на някой от тия Ангели. Той няма да бъде прост, той ще ви говори за смисъла на живота, той ще ви говори за Ангелската култура, как живеете вие и как трябва да живеете; и при това, ако вие сте готови, той ще ви вземе на свои разноски, ще ви заведе в тяхното Царство и после ще ви върне, и ще каже: „Живейте, както знаете да живеете!“. (4/стр. 22, 23)

При една болест операцията е важна; но когато си здрав, а имаш една неизцерима скръб, този Ангел е най-важният. Този Ангел идва всякога. Това не е илюзия. Когато дойде един Ангел, всякога донася радост. Неговото идване се отличава. (43/лек. 20: стр. 15)

…Когато чуем гласа на един Ангел, в ума на когото са складирани знанията на всичките векове, а на гърба му са турени всичките богатства на света, това не е ли друго голямо благословение за нас? Този Ангел ще каже на Господа: „Господи, там долу, на Земята, има една душа, която Те обича от хиляди векове, искам да сляза малко при нея“. Господ ще му разреши да слезе. И когато този Ангел те посети, ти ще се зарадваш, ще се възродиш. Питам: Такова едно посещение не струва ли повече от всички блага на Земята? Аз ви говоря за такава опитност, каквато всички може да имате. (44/лек. 31: стр. 34)

Ангели слизат с Христос

Казано е в Писанието: „Ще изпратя Духа Си да ви освободи“. Духът иде чрез тези Братя. Без тях нищо не можете да направите. И Христос дойде на Земята с тези Братя Ангели. Те взеха участие в Неговото Възкресение. (29/стр. 128)

Христос слиза вече от Небето, а с Него заедно и Ангелите. Слизат Ангели на Силата със своите мечове. Слизат Ангели на Красотата. Слизат Ангели и на Любовта. (65/стр. 224)

Слиза Христос от Небето, а с Него заедно слизат и Ангели да ни покажат какво нещо е Божията Любов и какво  Божията Мъдрост. Само така ние ще имаме Висок идеал. (65/стр. 224)

Два Ангела има в света

Когато грешите, два Ангела ви придружават  един отляво, друг отдясно. Те носят със себе си по една губерка. Ако грешката ви се отнася до област­та на сърцето, ще ви боднат отляво; ако грешката ви се отнася до областта на ума, ще ви боднат отдясно. (14/стр. 388)

Допуснете сега, че един Ангел дойде от Небето и ви задигне. Какво ще направите? Два Ангела има в света, от които единият е във възходяща степен, другият  в низходяща степен. Единият те носи към Небето, а другият иде от долу. В живота ти все ще дойде някой Ангел да те задигне или нагоре, или надолу. Важното за вас е кой Ангел ще дойде. (25/стр. 233)

Като дойде Ангелът, какво ще му кажете? Всички сегашни хора се боят от Ангелите. Какво представляват Ангелите? Носители на Любовта. Когато дойде някой Ангел при тебе, ще имаш хубаво разположение, няма да те е страх от него. Знаете ли от какви Ангели да се страхувате? От тези, които ви носят към чистилището. (25/стр. 233)

На всеки щастлив Ангел в Небето отговаря по един нещастен Ангел в ада. Ако по някакъв начин изчезне Ангелът от ада, моментално ще изчезне и този в Небето. И обратно: ако изчезне Ангелът от Небето, ще изчезне и този в ада. Те са свързани един с друг. (28/стр. 127, 128)

Светли и тъмни Ангели

И до днес още всички Ангели не са научили уроците си, поради което се делят на две категории: Ангели на Светлината и Ангели на тъмнината. Първата категория Ангели се движат в абсолютна Светлина и поддържат, че доброто трябва да бъде добро първо за окръжаващите, а после за тях. Втората категория Ангели се движат в светлина само за себе си, а другите оставят в тъмнина. Затова именно те казват, че доброто трябва да бъде добро първо за тях, а после за окръжаващите. (26/стр. 74, 75)

Сега, като говорим за доброто, подразбираме делата на Ангелите, които живеят за ближните си. Като говорим за злото, подразбираме същества, които живеят за себе си. (28/стр. 129)

Който не раздава Божиите блага на ближните си, той се е отклонил от правия път. Същото се отнася и до Ангелите. Светъл Ангел е този, който раздава от Божиите блага на всички нуждаещи се. Паднал Ангел е този, който задържа всичко за себе си.

(15/стр. 61)

Много Ангели слизат от Небето, но кога? Когато трябва да внесат Любовта в човешката душа. Тогава те са готови да служат даже на един човек. Ако не си готов да възприемеш Любовта, пак ще слезе Ангел от Небето, но Ангел на тъмнината. Той ще разруши всичко, което попадне на пътя му. Всички хора минават през драмата на разрушението. (37/стр. 78)

Един ден, когато човек напусне Земята, ще дава отчет за всички свои дела. Невидимият свят е определил два вида Ангели, които да посрещат хората от Земята. Едните Ангели са светли, а другите  тъмни, черни. Делата на човека определят кои Ангели да го посрещнат. (18/стр. 179)

Ангелът на смъртта

В смъртта има нещо велико, дълбоко. Знаете ли какъв е Ангелът, който взима душите на хората и ги носи при Бога?… Зад смъртта, която хората си представят във вид на човешки скелет със сърп в ръка, седи един красив Ангел. По-красиво нещо от този Ангел няма, но и по-страшно нещо от него няма. (14/стр. 164)

Колкото и да се страхувате, Ангелът на смърт­та ще дойде, ще ви вземе и ще ви занесе на онзи свят. На младини или на старини, Ангелът ще дойде, няма да ви отмине. (14/стр. 175)

3. Напредналите същества

Ще кажете, че човек е венец на създанието. Не е вярно. Над човека има други същества, по-високи, по-напреднали от него. Ангелите, Архангелите, Херувимите, Серафимите стоят по-високо от човека.

(23/стр. 54)

Всички Напреднали същества образуват едно Велико общество, членовете на което взаимно си помагат. (16/стр. 107)

Личният, семейният, общественият, религиозният живот представят… отражение на Свещените идеи на Великите Напреднали същества от Божествения свят. (45/стр. 299)

Ние сме среда, проводници на Божественото. В тази среда работят много Напреднали същес­тва. (65/стр. 178)

Всички Напреднали същества за Свещения огън имат само едно понятие. Всяко едно Напреднало същество, което излиза от Бога, носи със себе си този Свещен огън. И дето ходи, и работи с него. И като се връща, пак го носи със себе си. Този огън е, който навсякъде може да се носи. (55/стр. 142)

Та казвам: От Невидимия свят ще дойдат Нап­реднали същества, носители на Любовта, и те ще донесат на хората Божието благословение.

(59/стр. 211)

Туй, което мислят Великите, Напредналите същества в Природата  Боговете, Ангелите, Архангелите, Херувимите, Серафимите  всичката енергия на тяхната мисъл се разпределя из целия Космос и всичко това се нарича подсъзнание. То представлява един общ процес. Казваш: „Нещо в подсъзнанието ми работи“. Имаш желание да направиш нещо хубаво, велико  то се дължи на тия същества в тебе. Казваш: „Аз имам подсъзнание“. То значи: аз съм във връзка с тия Висши същества. (43/лек. 22: стр. 19)

Не мислете, че някой може от само себе си да създаде мисъл. Мисълта трябва да я привлечеш… от същества, които стоят много по-високо от тебе. Оттам трябва да привлечеш тази мисъл. После искаш да чувстваш, ти трябва да привлечеш чувствата на по-възвишени същества. (47/стр. 7, 8)

Някой казва: „Аз не вярвам, аз се обезсърчавам“. Това е вяра във време и пространство. Ние говорим за вяра и надежда извън времето и пространството, дето живеят Съвършени същества, на които думата е закон. (18/стр. 73)

Които не разбират свойствата на разните видове материя и не могат да ги владеят, те изпадат в противоречия и се залавят с решаването на задачи, които не влизат в кръга на тяхната дейност. Човек трябва да се занимава с ония задачи, които се отнасят до благото на неговата душа. Останалите задачи са предмет на разрешаване от Напреднали Разумни същества. (14/стр. 337)

Ама животът бил груб. Грубото в живота е материал, който всеки човек трябва да обработва. Нап­редналите същества работят усилено за превръщане на грубата материя във фина, мека материя. Следователно и вие трябва да работите да облагородите тази материя. (11/стр. 45)

Разумни същества живеят и в междупланетното пространство, дето материята е съвършено прозрачна. Най-разумните същества живеят в най-прозрачната материя, каквато е светлината, пък в гъстата материя на Земята живеят по-нисши същества. Най-разумните, най-напредналите същес­тва, които са завършили своето развитие, живеят в етера, в празното пространство. То е така населено! Трябва да идете там, за да видите какво нещо е. Един ден вие всички ще бъдете там, може след десет хиляди години, след сто хиляди, след един милион, два милиона, сто милиона години или като турите едно число с 50 нули  все ще бъдете там. Туй е един велик простор. Едва сега реалността е пред вас. (68/стр. 286, 287)

Казват: „Празно пространство“. Пространството не е празно. Това е живот, в който живеят такива Напреднали същества, за които едва ли хората имат някакво понятие, но един ден ще имат. Както мравите нямат понятие за този свят, както мравите нямат понятие за нас, така и ние нямаме понятие за тия Разумни същества. (68/стр. 287)

Вие сте ученик. Ще кажете: „Аз ученик на 45 години? Минало ми е времето за ученичество“. Ама в Небето има духове, които са стари няколко милиона години, и учат там. Какво ще кажете? …И знаете ли с какво усърдие се учат? Отлични ученици са!

(54/лек. 13: стр. 6)

Един Велик дух от Небето сам се учи. Нему Бог дава цяла една Слънчева система да я управлява и от резултатите на своята работа той изважда изводите си и сам се поправя. Докато този дух управлява тази Слънчева система, дотогава ще съществуват хората, дотогава ще се учат… (43/лек. 8: стр. 8)

Казват: „Само младите трябва да пеят“. Но когато старите пеят, или тъй наречените Напреднали души, у тях има едно чувство на преживяване и дълбочина на духа. (54/лек. 20: стр. 30)

Когато мине по пътя на Напредналите, на Ра­зумните същества, тогава само човек ще придобие истинско познаване на света. (16/стр. 150)

Тогава вие ще се наречете хора на Великата нова култура, която се готви. В тази култура смърт няма да има, тя ще изчезне. Тогава ние ще бъдем свободни, както са свободни онези наши Напреднали Братя, наречени Ангели, Архангели, Херувими, Серафими. (43/лек. 15: стр. 26, 27)

4. Възвишените същества

Иде една велика вълна от мисли, чувства и действия на Възвишени същества. Тя ще дойде, ще проникне навсякъде. (1/лек. 4: стр. 19)

Сега, като говоря за Възвишените същества, имам предвид, че те идат и сега, а не само в миналото, както вие мислите. (59/стр. 261)

В сегашната култура влизат не хиляди или един милион същества, тук влизат милиони същества, които взимат участие да реализират тази Божествена мисъл. (54/лек. 18: стр. 16)

…И ако досега животът е вървял добре, то е благодарение на Невидимия свят, който работи над нас; то е благодарение на онези Разумни същества, на Ангелите, които са тясно свързани с нас и работят, грижат се за нас. Тяхното желание е човечеството да добие онези светли идеи, онези велики закони, според които те живеят. Най-разумните закони в света се употребяват от тях. (43/лек. 5: стр. 15)

Зад всеки закон седи едно Разумно същество. Законът е признак на Висша Разумност. Законът изключва всякакво безправие. (18/стр. 105)

Чрез светлината се проявяват всички Светли Разумни същества и предлагат услугите си на хората. Чрез топлината пък се проявяват всички Възвишени Любещи души. Ако не разберете езика на тия същества, те си заминават, а вие започвате да скърбите, че сте изгубили нещо ценно. Отворете прозорците си да влезе повече светлина през тях, измийте ги добре и влезте в разговор със съществата на светлината и на топлината. (45/стр. 97, 98)

Благодарение на Разумните същества хората се ползват от Божествената светлина. (15/стр. 159)

Възвишените същества, за които ви говоря, са неизвестни в Битието. За човека те са свещи, от чиято светлина той се ползва. Ако отиде в света и прекъсне връзката си с тях, те скриват светлината си от него, докато научи добре урока си. (36/стр. 121)

„Изгревът“ не е физическо място, той е състояние, един център, дето Висшите духове съсредоточават своя ум. (55/стр. 353)

…Ученикът се учи в училището, а Възвишените духове се учат в Небето и оттам слизат да работят на Земята. (8/лек. 2: стр. 28)

Ако едно от тия Възвишени същества би слязло на Земята, то ще слезе като един слуга, ще свърши работата си, ще се прояви и ще си замине. Голямо смирение има у тези същества! Ако го пратят за изпит във вашия дом за една седмица само, то ще слезе, ще ви стане слуга, ще прояви смирение, ще ви остави своята веселост и след седмица ще изчезне, като казва: „Аз имам работа, трябва да замина“. В неговия ум има благородство! Като влезе във вашия дом, ще ви остави мир и радост. (44/лек. 15: стр. 30)

Аз съм виждал как служат Възвишените същес­тва. Те са най-добрите слуги в света. (48/стр. 231)

5. Белите Братя и Всемирното
Бяло Братство

…Първата раса, която живяла на Земята в далечното минало. Днес тази раса е известна под името „Всемирно Бяло Братство“. Белите Братя, които я съставят, са завършили вече своето развитие. Те не са въображаеми, но реални, действителни лица. (49/стр. 103)

Школата на Всемирното Бяло Братство е на Слънцето. Там всяка година Белите Братя правят събор. Техните делегати на Земята също се събират на събор.

Къде?

На един висок връх на Хималаите, там правят своя събор.

Кой е този връх?

Зная го, но не мога да го кажа, не е позволено.

Духове ли са тези Братя?

Те са хора, облечени в плът, както обикновените хора, но завършили своето умствено и сърдечно развитие. (49/стр. 143, 144)

От хиляди години насам Белите Братя са такива, каквито днес ги знаем. Те се раждат готови души, а не стават такива на Земята. Мнозина казват: „Ние, Белите Братя…“. Вие още не сте Бели Братя, а сте само оглашени. Много време има още, докато станете Бели Братя. Сега сте само сенки на Белите Братя.

(41/стр. 183)

Бялото Братство съществува от незапомнени времена. То съществува, откак Вселената съществува. Бялото Братство е взело участие още при създаването на света, на целия Космос. Всеки член от това Братство е проява на Бога. Следователно, като ученици на Бялото Братство, вие трябва да вървите по неговия път, да следвате живота на Белите Братя. Изучавали ли сте техния живот да знаете как са дошли до това знание, до тази Любов? Те са придобили всичко това чрез усилена работа, а не по наследство. Ако изучавате живота на тия Братя, ще видите каква жертва са дали те на света. (28/стр. 106)

И тъй, всичките Възвишени същества, всички онези Братя на Всемирната Бяла Школа са минали по този път. В тях има велик идеал… И когато някой Брат от тях реши да дойде на Земята, какво казват? Той ще дойде при най-добрия. …Кой е най-добрият? Който има стремеж, който има идеал, най-високия идеал. При него той ще дойде. (1/лек. 1: стр. 15)

…За да видиш един Бял Брат, ти трябва да имаш правилни мисли, желания и постъпки. Имате ли тези три качества в себе си, Белият Брат ще остави в душата ви нещо възвишено и красиво. (41/стр. 187)

Всеки един дух от Бялото Братство, който ще се яви, ще има или една петоъгълна звезда на главата си или на челото си, или един светъл кръг около главата си, или пък светла аура по цялото си тяло; тази аура и денем се вижда, той издава светлина от себе си. (54/лек. 20: стр. 27)

Ние имаме Един, Който воюва за нас. Има още мнозина, които воюват зарад нас. Това са нашите Бели Братя, които са извадили своите ножове, и силата е с тях. (43/лек. 23: стр. 29)

Ако е въпрос за сила, Бялото Братство разполага с такава. Белите Братя са Разумни същества. Те са завършили своето развитие на Земята, знаят законите на човешката мисъл и в един ден могат да приспят цялото човечество. Какво представляват съвременните оръжия пред силата на Белите Братя? (9/стр. 232)

Не мислете, че във великото Бяло Братство има някакви амбиции като нашите. Не, когато някой замисля да напише нещо, веднага много Бели Братя се събират около него и казват: „Чакай да му помогнем!“. Те се радват на всяко нещо, което излезе от перото на когото и да е. (43/лек. 24: стр. 22)

Някои питат: „Достъпно ли е вашето общес­тво?“. Щом си определен от Бога, достъпно е. Ако не си определен, ще изпратиш прошение до Белите Братя да те приемат. (44/лек. 30: стр. 25)

6. Разумните същества на Слънцето

Според най-новите теории вътрешността на Слънцето е твърда и там живеят Разумни същес­тва, а повърхността му е нагорещена, с висока температура. Това именно го предпазва от нападения.

(23/стр. 367)

В Слънцето живеят Разумни същества, които имат съвсем друг организъм, а не като нашия. Те са същества, които издържат на висока температура. Огънят, който се намира на Слънцето, за тях е много приятен. В този огън те се разхождат свободно, както са се разхождали тримата младежи в огнената пещ*. Тези същества изпитват приятност, когато са в тази висока температура, в този огън, а ние се чудим как могат да живеят в този огън. (59/стр. 280)

Ако се обърнете към онези Разумни същества, които изпращат своята енергия от Слънцето, ще видите какво представя тяхната Разумност, какво представя техният прогрес. Можете ли да кажете по какъв начин изпращат те слънчевата енергия от разстояние 92 сибометла [милиона мили] към Земята и по този начин я отопляват? (56/стр. 188, 189)

Разумни и Възвишени са жителите на Слънцето. Те наблюдават живота на Земята отдалеч и познават всички хора, знаят даже и имената им. Хората на Земята не се познават по име, но жителите на Слънцето ги познават по прояви, по характер и по възможностите, които се крият в тях.

Възможно ли е това?

Някога ще го проверите и ще се убедите в истинността на моите думи. (40/стр. 388)

За нас Слънцето е предметно учение, израз на колективната дейност на Разумни същества. Като работят и мислят, те произвеждат светлина, която изпращат на целия свят. Ние наричаме тази светлина слънчева. (15/стр. 158, 159)

Тази светлина, която иде от Слънцето, е животът на онези същества, които светят. Те са светещи същества. От тия Разумни същества произтича светлината в света. Там, дето има светлина, има и живот, и Разумност. (44/лек. 34: стр. 24)

…Светлината има Божествен произход. Тя се дължи на мисълта на Възвишените същества, които живеят на Слънцето. (40/стр. 388)

Това, което наричаме слънчеви лъчи, не е нищо друго освен Разумни същества, облечени в светли мантии, които тичат из цялата Вселена да разнасят светлина и топлина на всички същества. Като свършат работата си, те пак се скриват в Слънцето. (15/стр. 219)

Наскоро в „Мир“ имаше една статия. …Изясняват слънчевите петна на какво се дължат. Та след като привежда ред научни данни на сегашните учени хора за учението за петната, и най-после привежда и понятията на старите: тия учени адепти на изток, индусите както вярват. Те считат  тия петна се дължат на Ангели, които излизат от Слънцето да носят Божиите благословения във Вселената. Та Ангелите, като се връщали от своята експедиция, екскурзия, за да предадат, че са изпълнили Волята Божия, та като влизат в Слънцето, отварят големи дупки. Петната те правят. (55/стр. 136, 137)

И казва: „Ангелите като влизат в аурата на Слънцето със своя устрем, понеже се движат с голяма бързина, като се мушнат в аурата, тия пламъчета изскачат нагоре и се отварят големи пътища, по които те се връщат в Слънцето“. И тия отверстия учените ги схващат като черни петна.

Че съвпада, този период за слизането на Ангелите и тяхното връщане става в 11 години. Та правят сега паралел с източните вярвания и изследванията на модерните учени хора и този период е пак 11 години. И се учудват. Един период: Ангелите като излизат от Слънцето, докато се връщат в Слънцето; образуват се петната. (55/стр. 137)

Който разбира същината на живота, той гледа съзнателно и на изгряването, и на залязването на Слънцето. Като изгрее Слънцето, той знае, че то носи безброй блага за живота… За него Слънцето представя сбор от милиарди Разумни същества, които идат на експедиция на Земята. Всяко Разумно същество оставя своя подпис върху лицето на хората, да знаят кой ги е посрещнал. Тези подписи именно хората наричат почерняване. (16/стр. 115, 116)

Който влезе в Космическото съзнание, ще се намери пред един свят абсолютно жив. Слънцето за него няма да бъде само едно светло тяло, но ще живее, ще му проговори на негов език. То ще почука на телефона му.

Кой е там?

Елате да чуете последните важни новини от Слънцето.

Това не са измислени, невъзможни неща, но действителни факти. Съществата, които живеят на Слънцето, са Разумни; те се движат в Космическото, в Божественото съзнание. (3/стр. 14)

7. Разумните същества във Вселената

Цялата Вселена, която Бог е направил, е пълна със същества, които стоят много по-високо от нас; те са много по-добре организирани от нас и по сърце, и по ум, и по дух, и по душа… (44/лек. 25: стр. 4)

Има Разумни същества в Битието, в Слънчевата система, които имат известни форми. Те са завършили своето развитие. Ако вие влезете да живеете между тях, те ще могат да ви дадат един разумен отговор на всички въпроси, които смущават душата ви. Те могат да ви научат как можете да използвате вашия живот най-добре. (44/лек. 18: стр. 12)

Някой казва: „Как се образува светлината?“. Светлината се образува от Разумните същества на Слънчевата система. Колкото светлината им е по-голяма, толкова и тия същества са по-разумни.

(44/лек. 28: стр. 26)

…Окултната наука твърди, че много от планетите са населени с Възвишени същества. Там животът е по-възвишен и по-организиран от тоя на Земята. Земните жители не са готови за Възвишените светове. (51/стр. 109, 110)

Светлината, която Слънцето праща към всички планети, показва, че там живеят високо Интелигентни и Разумни същества. (23/стр. 217)

Колкото и да са ефирни слънчевите лъчи, в тях влизат Разумни същества, пътуват като в трен. Слънчевите лъчи се разговарят с тях, носят ги в пространството. Кой може да повярва, че в един слънчев лъч наистина има Разумни същества, които пътуват из цялата Вселена? (34/стр. 77)

Слънцето, Луната, звездите са създадени за човека да ги изучава, да се свързва с онези Разумни Възвишени същества, които живеят там. (14/стр. 84)

Излезте една нощ вън и обърнете очите си към онова далечно пространство, към онези светли звезди! То е великото бъдеще, което ви очаква. Там са всички онези велики библиотеки, там е скрито великото знание. Това са култури, култури, култури; това са същества, йерархии. (4/стр. 207)

8. Светлите духове

Под думите „Светъл дух“ разбираме същество, което е завършило развитието си още преди хиляди и милиони години. Светлите духове разбират пътя, по който съвременните хора вървят, и могат да ги упътват. (63/стр. 48)

Благата на физическия свят се дължат пак на Светлите духове. Светлината, от която се ползваме, не е нищо друго освен резултат от тяхната интензивна мисъл. (63/стр. 48, 49)

…Животът в неговото първично проявление подразбира, обхваща всички ония същества, които са излезли от Бога. Те не са се отдалечили от аурата на Бога, те са останали да работят с Бога. Ние ги наричаме Светлите чисти духове, духовете на Светлината. (54/лек. 35: стр. 4)

Любовта е чисто Божествена наука. Мъдростта  и тя е Божествена наука на чисто Светлите духове. А пък Истината  това е наука за напредналите човешки духове. (47/стр. 30, 31)

В момента, когато сте в мрак, когато сте нападнати от някои ненапреднали души, ще дойде една от тия Светли души и ще ви каже: „Бог е Любов, Бог е Мъдрост, Бог е Истина“; ще ви внуши една нова мисъл, една нова идея и вие ще се подигнете. Тия Светли души казват: „Погледни нагоре! Ние ще бъдем с теб!“. Това са помощници, Ангели хранители на човечеството. Във всяко отношение, във всяко направление тия Напреднали души ви заобикалят. Благодарение на това, че сме заобиколени с такива души, нашият живот може да съществува.

(43/лек. 30: стр. 33)

Светлите духове помагат на хората да разрешат мъчнотиите и противоречията в живота си. Те се наричат Братя и Сестри  помагачи на човечеството. Те носят новата култура в света. Достатъчно е да ги призовем в името на Божията Любов, за да ни се открият. Те са избавяли и продължават да избавят хората от беди и напасти. Те са постоянно между нас, следват ни, за да ни помагат. Те са нашите Светли Братя, които страдаха и се пожертваха за Христа. Днес те се жертват и за по-малките си Братя, да ги спасят. (63/стр. 59)

9. Великите души

Истинското богатство се крие във Великите души. Никой не може да се развива, ако не се свърже поне с един Велик дух. Значи, прогресът зависи от Великите души, които минават край вас и ви оставят своето благословение. (29/стр. 234)

Учениците на окултизма трябва да имат едно нещо предвид: Великите души, като решат да посетят Земята, не се грижат за това каква форма ще вземат. За пример, някой Велик дух някога може да ви посети във формата на кристал, на някой скъпоценен камък или в коя и да е друга форма. Вие може да носите на пръстена си с години някой Възвишен дух, без да подозирате това нещо. Той скрито поглежда през скъпоценния камък на пръстена ви, ходи навсякъде с вас и като си свърши работата, напуща пръстена ви и си заминава. След това вие изгубвате пръстена. Този дух може да ви посети във формата на едно цвете или във формата на птичка, някое животно или най-сетне може да ви посети във формата на човек, на Ангел  изобщо в каквато форма и да ви посети, за него е безразлично. Тъй щото, когато се явяват Великите духове, вие не знаете в каква форма ще се явят. (8/лек. 2: стр. 18, 19)

…Ония хора, които са писали и създали както Библията, така и онези творения в поезията, музиката и художеството, са живи и днес и ние всички се намираме под тяхното влияние. И всичко велико и възвишено, което човек чувства в себе си, е резултат на влиянието на тия Велики безсмъртни души. (3/стр. 51)

…Всичко смъртно ще изчезне, всичко ще се измени, но в най-трудните времена на живота си вие ще срещнете тези безсмъртни души, които ще ви кажат: „Не бойте се, ние сме с вас“. (3/стр. 51)

10. Къде са Възвишените същества?

…Съществува друг свят, населен с Възвишени и Разумни същества, които живеят другояче, а не както хората на Земята.

Къде е този свят? Къде са тия същества?

Около вас, във вашия свят.

Защо не ги виждаме?

Мравката вижда ли човека? Знае ли тя, че живее в човешкия свят? (45/стр. 109)

Къде е Разумният свят? Къде са Разумните същества?

Около вас. Ако очите на човека се отворят, той ще види около себе си много Възвишени същества… Той ще види около себе си такива светове, каквито никога не си е представял.

Какво да направим, за да се отворят очите ни?

Влезте в живота на Любовта. Любовта отваря очите на човека. (6/стр. 233)

Който се е домогнал до Божията Любов, той има достъп не само до Разумните същества, но и до Ангелите и Архангелите.

Къде са те?

Навсякъде. Дето и да се обърнете, ако Любовта е във вас, вие можете да срещнете Ангели. Ангелът се познава по строеж, по организиране на силите в себе си. (45/стр. 132)

11. Човек ще види Възвишените същества

Ако човек би могъл да изрази най-малката Божествена Любов, моментално пред неговия взор като че ли ще се дигне една завеса и ще види Възвишени същества, които живеят в Любовта. Те ще му се усмихнат и ще кажат: „Да, върви по пътя! Този е пътят, по който и ние вървим“. И след това тази завеса моментално пак ще падне. (43/лек. 12: стр. 23)

…Възвишено нещо е да се стремиш да видиш един Ангел. Защо? Защото Ангелът може да ни зарадва истински. Аз взимам Ангела като символ на Чистота, Интелигентност и Мощност. (44/лек. 32: стр. 4)

Видите ли един Ангел, никога няма да го забравите. Всяка негова дума се запечатва в съзнанието ви за векове. Каже ли ви, че от вас човек ще стане, наистина човек ще станете. За тези негови думи вие сте готови да понесете всякакви страдания, мъч­нотии и гонения. Чрез думите, които Ангелът ви е казал, радостта ви е посетила. (16/стр. 101)

Да видиш Ангел, това значи да се преобрази целият ти живот. Ти ставаш по-добър, разширяваш се, придобиваш по-голяма светлина. (63/стр. 270, 271)

Днес ние правим нашата Божествена среща със Светиите и Ангелите, които също така се срещат. Някой казва: „Ние искаме да ги видим“. Вие искате да видите съществата, които се срещат, но виждането е вътрешно отношение, вътрешен процес; то е въпрос, който се отнася до съзнанието на човека.

(58/стр. 34)

Някои разправят за онзи свят какво видели там. Аз не говоря какво съм видял… Има едно виждане, но трябва да живееш в друг един свят, да имаш отношения с тия Разумни същества и да постъпваш разумно. (4/стр. 250)

За пример, вие по някой път искате да идете в оня свят между Ангелите. Какво ще видите? Ще видите: големи същества са, голяма светлина излиза, имат хубави облекла, около главата си имат ореоли.

(17/стр. 126)

В онзи свят като срещнете съществата, в техните думи има живот, живот дишат думите им. Не е в дрехите им, но в погледа им е тяхната Сила и Красота. Те са облечени със светлина. Приятно ти е да видиш едно от тия същества. Достатъчно е само да зърнеш едно същество от другия свят, за да помниш с години. Като видиш един Ангел, през целия си живот няма да го забравиш. (67/стр. 195, 196)

Вие трябва да имате връзка със Съвършените същества. Вие имате Братя и Сестри, които никога не сте виждали. Един ден ще ги видите. Това ще бъде вашата радост… (59/стр. 205)

Когато вие се новородите и видите Царството Божие, когато погледнете към Небето нагоре, вие ще видите онези Светли лица, онези Интелигентни сили пред вас. Вие ще видите такава култура, каквато не сте помисляли!… Туй е, което Бог е приготвил и което вие може да видите. (4/стр. 492)

…Има един Разумен свят, който е решил да се открие на човеците. Не е далече времето, когато някоя сутрин ще се събудите, ще видите, че виждате. Не това, което е, не което сега виждате, но нещо повече. (56/стр. 487)

Христос кани днес всички хора на голяма вечеря. Това е Новият живот, за който сте призвани… Който приеме поканата и се отзове чистосърдечно, очите му ще се отворят и ще прогледа. Ще види Ангелите, които слизат и възлизат, ще се свърже с тях и ще започне да се учи на Новото знание. (63/стр. 335, 336)

12. Езикът на Ангелите и на Боговете

Езикът на Природата е общ за всички същества. Той е подобен на есперанто. На него говорят всички Ангели и Богове. Който иска да разбере смисъла на живота, непременно трябва да знае този език. (48/стр. 205)

Като знаете някой чужд език, вие можете да се разберете с хората, чийто език знаете. Ако знаете Ангелски език, вие ще се разберете с Ангелите. Щом знаете езика на някой човек или на някой Ангел, вие ще се разберете. (13/стр. 253)

За да влезете в Духовния свят между Ангелите и Възвишените същества, вие трябва да знаете техния език. (45/стр. 403)

За да бъдете в положение да разбирате Ангелския език, вие трябва да имате здрава, права мисъл, да се освободите от всички заблуждения, които ви спъват. (34/стр. 148)

И ти, като идеш в Духовния свят, трябва да разбираш, да знаеш езика им. Ще кажеш на Ангелски език и Ангелът ще се спре, ще ви услужи.

(54/лек. 12: стр. 6)

Ще изучавате езика на духовете, ще почнете да говорите с тях. Някой път ще грешите, но като влезете в Ангелския свят, трябва да знаете поне 10 думи, то е достатъчно. Ако идеш в Ангелския свят, да можеш да кажеш поне 2 думи. (54/лек. 12: стр. 7)

Музиката, това е съединителното звено между Ангелския свят и човешкия свят. Съединителна нишка е музиката. И затуй всичките религиозни упражнения, всичките духовни упражнения започват все с музика. Тя е език на духовете. Духовете познават този език. (54/лек. 9: стр. 3)

Изгубената дума… Единственият език, на който мо­же да се изговори, е езикът на Любовта. На този език говорят всички Възвишени същества…

(53/стр. 113)

13. Категории, степени, царства, йерархии

Хората са листа на Живото Дърво, Светиите са цветовете, Ангелите  завързалите, но още неузрели плодове, а Херувимите и Серафимите  узрелите и сладки вече плодове. (63/стр. 252)

…Каква грамадна разлика [има] между една буболечица и едно растение, и човека. Това са степени на разбиране. После каква грамадна разлика има между един човек и един Ангел. И каква грамадна разлика: между един Ангел и един Херувим, и един Серафим. Това са степени. Това са разбирания в живота. (٥٥/стр. ٨٢)

…Туй, което те наричат Херувими и Серафими по какво се отличава едно такова същество? Кое е същественото качество за тях? Ще кажете, че те били пламък. То е външната страна. Тия същества знаят как да чувстват. Че Херувими и Серафими са същества на чувствения свят. Туй, което те чувстват, то е винаги вярно. Те носят чувствата на Любовта. И ако един човек знае… да носи чувствата на Любовта, той ще бъде един Херувим. Ако знае добре да мисли, той ще бъде един Ангел. (55/стр. 529)

Който не разбира процеса на раждането, не разбира и процеса на създаването на света и пита защо Бог създаде света по този начин. Защо създаде човека с толкова вътрешни органи? Защо му са нужни мозък, бял дроб, сърце и стомах? Не може ли без тях? Не може. Чрез тези органи човек се свързва с Ангелите, Херувимите и Серафимите, от които черпи знания за своето повдигане. (63/стр. 262, 263)

В староеврейски език Серафимите се наричали „Духове на Божия Венец“. Чрез белия дроб човек се свързва с Херувимите. Ето защо, като дишате, мислете за тези Духове и за тяхната Мъдрост. Значи, Мъдростта се придобива чрез дишането. Чрез сърцето си човек е свързан с друга йерархия, наречена „Престоли“, т.е. Божествен Разум. Биенето на сърцето показва, че сме свързани с тази йерархия. Защо се страхува човек от спиране на сърцето? Да не прекъсне тази връзка. Ако спре сърцето, човек изгубва разума си. Чрез стомаха той е свързан с други йерархии  същества на Благородството. Ето защо, като се нахрани, човек става по-разположен, по-добър, по-благороден, готов на жертви. Гладен ли е, не можеш да се приближиш до него. От стомаха се отива в черния дроб, чрез който човек се свързва с друга йерархия, наречена „Власти“, или Божествена Сила. Разстройството на черния дроб се познава по пожълтяването на очите. Това показва, че има нещо дисхармонично в чувствата на човека. Ако разстройството на черния дроб е голямо, явява се жълтеница. Това показва, че между Божествените Власти и човека има някаква дисхармония. Как се лекува жълтеницата? Чрез възстановяване на хармонията между Божествените Власти и човека. Чрез жлъчката човек е свързан със съществата на Доброто. Прекъсне ли се тази връзка, жлъчката се пука. Следователно изгубването на Доброто в човека и пукването на жлъчката, това са синоними. (63/стр. 263)

След черния дроб се отива в далака, чрез който човек се свързва с друга йерархия  Началствата, наречени Божествена Правда и Победа в света. Увеличаването и разстройството на далака показва, че Правдата е нарушена и човек е в дисхармония с Началствата. Друга йерархия са Архангелите, същества на Божията Слава. Те ръководят народите. Те имат отношение към бъбреците. Който не слави Господа и не се въодушевява от Великото в Природата, не може да бъде във връзка с Архангелите и страда от разстройство в бъбреците. (63/стр. 264)

Най-после слизаме до йерархията на Ангелите, които са Основа на живота. За да бъдем във връзка с тях, всички хора  мъже, жени и деца  трябва да раждат. Който не може да роди една възвишена мисъл, едно добро желание, не е свързан с Ангелите. Всеки момент трябва да раждате. Който не ражда, сам прекъсва връзката си с Ангелите. (63/стр. 264)

…Който иска да види Царството Божие, трябва да притежава двата елемента: Водата  символ на живота, физическият свят на Херувимите, и Дух  Основа на Божественото Царство. Който иска да влезе в Царството Божие, трябва да бъде във връзка с Ангелите  Основа на това Царство  и с Херувимите  неговия физически свят. (63/стр. 256)

„Ако се не роди някой изново.“ Това значи: ако не се свържете с Възвишените същества с Ангелите, Херувимите, Серафимите, Началствата, Престолите, не може да се новородите. Новораждането освобождава човека от смъртта, която го ограничава и лишава от условия за придобиване на всички Добродетели. (63/стр. 272)

Ние трябва… да изправим живота си от всички тия недъзи и да се свържем със съществата от тия Висши йерархии, защото иначе няма отгде да черпим сили, а животът на Земята е скачен с тия йерархии. Ние не можем да прогресираме, без да спечелим благоволението на когото и да е от тях.

(54/лек. 30: стр. 12)

Ангелите, като крайно интелигентни, разполагат с големи възможности. Те живеят в света на хармонията. Има известни йерархии между Ангелите, които са образ на красиви отношения и Любов, която почива на Разумността. (48/стр. 44)

Под „Богове“ не разбирам Единния Бог, но Вис­шите чинове на Ангелската йерархия. (49/стр. 180)

…Ангелите се разделят на две Възвишени царс­тва. Тия от най-възвишеното царство рядко слизат на Земята, а тия от по-долното слизат често, за да подигнат човечеството. (43/лек. 5: стр. 15)

Ангелите са разделени на две царства: Ангели, които принадлежат към същинския Божествен свят, тъй наречения Небесен свят, и Ангели, които принадлежат към Духовния свят, те са от една по-нисша йерархия. Разликата между тях е, че едните възприемат своето знание вътрешно, по интуиция, те са в пълен контакт с Бога. Пред техния дух, пред техния зов Божественото съзнание веднага им разкрива всички неща в тяхната пълнота. Пред тях разкрива всичкото си същество. А другите, по-нисшите Ангели в това духовно царство, черпят своята духовна сила външно, чрез първите. Едните черпят своите знания от центъра, а другите черпят своите знания от периферията. Пък като дойдете в човешкото царство, понеже то е трето по ред, човеците трябва да взимат своето знание от горните два разряда. Каквото знание е минало през ума на Ангелите, то слиза и при човеците, дето за трети път се пречупва. (8/лек. 5: стр. 9, 10)

Тялото на човека, неговата глава, лице дават идея за организираното Небе. То е място, дето живеят Възвишени, Интелигентни, Красиви същества. Тия същества наричаме Ангели  Ангели на първото, на второто, на третото Небе. Най-красиви са Ангелите от първото Небе. Колкото по-долу се слиза, и Красотата им се намалява. (30/стр. 259)

…Ще бъдете ученици и служители на това Велико Всемирно Братство… Всички тия Братя, които работят, те са от седем йерархии, от седем категории. Едни от тях принадлежат на Любовта, наричат се Братя на Любовта. Други от тях принадлежат на Мъдростта, наричат се Братя на Мъдростта. Те поддържат науката и изкуството, носят знание на човечеството. Трети от тях се наричат Братя на Истината. Те внасят Свобода в човешките умове и сърца, внасят Свобода в техните мисли и чувства. Те внасят онази Свобода, която прави човешкия дух, човешката душа, човешкия ум и човешкото сърце напълно свободни  свободни в пълния смисъл на думата. Други се наричат Братя на Справедливостта, които носят Правда на човечеството и които се разправят с онези невидими блага, от които съвременните хора имат нужда. Други Братя се наричат Братя на Добродетелта. Други се наричат Братя на Красотата. И най-после идват последните, които се казват Йеховисти. Това не са същинските имена на тия Братя. Аз не мога да ги произнеса, защото те са Свещени. Всички тия Братя не са така обикновени, не мислете. Всеки един от тях може да дигне Земята на ръката си и да я хвърли в пространството като една топка. Такова знание имат те! Те могат да дигнат Земята с ръката си, защото зад тях седи нещо още по-мощно, на което те са Служители.

(43/лек. 19: стр. 10, 11)

Духовете… се делят на степени по Интелигентност, по Разумност. Високо напредналите духове носят на челата си по един светъл триъгълник, който показва, че те са господари на природните сили. Обикновените духове, както и обикновените хора на Земята… не могат да бъдат господари на природните сили… (16/стр. 94)

…Като четете Сведенборга (един шведски учен, който после станал ясновидец), той е ходил на Юпитер, на Венера, на Марс, навсякъде е ходил, разправя за хората, описва ги. И в оня свят е ходил. Разправя, че Ангелският свят е разделен на три свята: един на Висши Ангели, на второстепенни и после третостепенни Ангели, които са по-близо до хората. (59/стр. 28)

Според Сведенборга, ако отидете на Небето, трябва да минете през първото, второто и третото Небе, дето ще срещнете Ангели, на които трябва да разбирате езика. Ангелите от първото Небе не виждат Ангелите от второто Небе, то е затворено за тях. И Ангелите от второто Небе не виждат тия от третото Небе. Ако Ангелите не могат да минават от едно Небе в друго, колко по-малко това е достоя­ние на хората. (38/стр. 199)

Ангелите въобще рядко слизат на Земята. Когато някой Ангел е пратен за работа, той не може да слезе много ниско. Има и други Ангели и Ангелчета, и служебни духове. Има десет категории духове. Напредналият дух, Ангелът, остава горе, а другите по-ниски от него слизат долу. Те представят една верига, спусната в кладенеца. Онова въже, което е горе, и това, което е долу, в кладенеца, се различават.

(67/стр. 196)

14. Това е съвкупност от
Разумни същества

Бог

Псалмопевецът е казал: „Бог е работил, преди да съм се родил, преди създаването на света“. Какво се разбира под думата „Бог“? Под думата „Бог“ разбираме съвкупност от всички Разумни, Възвишени, Любещи същества, които са работили преди създаването на света, които и днес продължават да работят. (14/стр. 94, 95)

Когато говорим, че Господ работи отвън, ние подразбираме Ангелите и всички Напреднали същества, които са завършили своето развитие, които са завършили своята еволюция. (44/лек. 31: стр. 15)

Христос

Христос казва: „Аз изпратих Духа Си“. Този Дух не е в единствено число, но в множествено. Той е колективен Дух. Казано е: „Аз ще изпратя при вас всички Напреднали Братя, които ви мислят доброто, които ви обичат и са готови да ви посочат пътя, който Аз съм им показал“. Тези Братя са Ангели, които седят по-високо от вас, но са готови да слязат на Земята да ви помагат. Защо? Защото ви обичат. Вие имате връзка с тези Ангели и затова те са готови да ви помагат. (18/стр. 66)

Та като казваме „Христос“, разбираме сбор от много Разумни същества, които имат един стремеж. Не само една душа, един дух, едно сърце, но всичкото това е в единство. Като влезеш в тях, желанието на едно същество от това общество е желание на всички. И желанието на всички е желание на едногото. Каквото всички желаят, един го изпълнява. И каквото един желае, всички го изпълняват. (59/стр. 630)

Духът

Някои казват, че като дойде Духът в човека, Той ще го научи на всичко. Какво представя Духът? Духът е сбор от Напреднали същества, които са работили и живели милиони години, вследствие на което са изработили методи за работа. И ние трябва да се ползваме от тези методи. Това може да стане само тогава, когато дойдем в общение с тях. (59/стр. 286)

Когато кажем „Дух Свети“, разбираме съвкупност от Светли духове, свързани с Бога. Те излизат от Бога по двойки. За тях именно е казано, че са направени по образ и подобие на Бога. (63/стр. 50)

„Дух Свети ще ви научи на всичко.“ Под думите „Дух Свети“ разбираме всички Светли, Възвишени духове, които съставят едно цяло с Христа. В този смисъл Христос е колективно Същество. (63/стр. 59)

Мъдростта

И тъй, Мъдростта примирява всички противоречия. Какво представя Мъдростта? Мъдростта е съвкупност от Разумни същества, които включват в себе си знание и сила. Тия същества са създали цялата Вселена. На тях се дължи всичко разумно, което става на Земята. Те постъпват с хората така, както учителите постъпват с учениците си: понякога ги разместват от едно място на друго; понякога изключват някои ученици от училището, а други приемат; понякога приближават някои ученици към себе си, а други отдалечават. Изобщо Разумните същества постъпват с хората така, както учителите с учениците си, но винаги разумно и справедливо. (6/стр. 320, 321)

Природата

Под думата „Жива Природа“ се разбират всички Разумни Възвишени същества, които от незапомнени времена са завършили развитието си. Вие трябва да бъдете във връзка с тия същества, защото те ще ви помагат в реализирането на вашия план. Един ден и вие ще станете техни съработници. Един ден заедно с тях ще бъдете съграждани в Царството Божие. (28/стр. 137)

Живата Природа не е нищо друго освен съвкупност от деятелността на безброй Разумни същества. (50/стр. 198)

Вие мислите, че в Природата няма Разумност. Лъжете се. Тя е най-разумната Сила, най-разумното Същество. Тя представя сбор от съзнанията на всички Разумни същества. (51/стр. 231)

Под думата „Природа“ в моя ум всякога възниква една особена идея. Природата представлява една съвкупност от всички Разумни същества. Те направляват целия сегашен Космос. Това аз наричам Разумна Природа. Деятелността на всички тия същества е така разпределена, че всяко същество знае как да работи, какво да работи и по кое време да работи. Тези Съвършени същества по някой път могат да направят някои малки погрешки, които науката нарича изключения, а аз наричам опущения. Тези същества, макар и Съвършени, има какво да учат, а при това учене те могат и да сгрешат нещо. Понеже и вие влизате в тази Жива Природа, по някой път тия Съвършени същества турят и вас на работа, та като направите някоя погрешка, тя се отразява и върху тяхната дейност, защото всички представляваме помежду си скачени съдове. Тези същества са толкова деятелни, че каквото и да стане, каквато погрешка и да се направи, в края на краищата те я изправят. Те бързо изправят нещата с един магически жест. (44/лек. 15: стр. 15)

Под „Природа“ разбирам Разумните същества, които са взели участие в съграждането на Разумния свят. Веднъж създаден този свят, Разумните същес­тва отправят вниманието си другаде… (36/стр. 182)

15. Зад минералите, растенията и животните стоят Възвишени същества

…Зад тази област на кристалите седят Разумни същества, които мислят. И тези Разумни същества зад кристалите почват да строят. Кристалите са основа, от която нататък тия Разумни същества са почнали да строят растителното царство.

(1/лек. 12: стр. 13)

Растенията, към които хората се отнасят с пренебрежение, са създадени от Ангелите. Те са техни деца. (23/стр. 54)

Мислите ли, че едно цвете от само себе си е цъф­нало? Всяко цвете, което цъфти във вашата градина, най-първо Ангелите са работили, вие като слуги на Ангелите сте го поливали. (12/стр. 377)

Тази пеперуда е представител на един Ангел. Той е нейният баща, който работил заедно с нея в лабораторията, за да я украси. Като свърши дреха­та , той казва: „Хайде, дъще, излез сега да се разходиш“. Пеперудата е Ангелче, скрито вътре в аероплана. Вие не я виждате. Това, което се разхожда по света, е Ангелско дете. Вие казвате, че това е пеперуда. (59/стр. 496)

Ангелите са свързани чрез растенията, чрез животните, а ние сме свързани с тях. Аз ще ви кажа как сме свързани с Ангелите. Дърветата, това са деца на Ангелите. Сега ви говоря на окултен език. Пък животните, това са деца на Архангелите. Та техните деца, растенията и животните, служат на хората. Ангелите и Архангелите им казват: „Учете се тук, изучавайте човешкия живот!“. (54/лек. 9: стр. 24)

Всички животни, всички растения, всички плодни дървета се жертват за нас, но от Любов към Бога… Мислите ли, че растението, което се жертва, е глупаво? Не, всички растения са деца на Ангелите. Животните пък са деца на Архангелите. Следователно вие ядете децата на Ангелите и Архангелите, които се грижили за тях. Вие живеете благодарение на тях. (59/стр. 201)

Когато ви говоря за растенията, аз имам предвид, че те са деца на Ангелите, затуй в ябълката, в крушата и прочее, у тях има такива хубави сокове…

(54/лек. 9: стр. 25)

На какво се дължи ароматът на плодовете? На красивите мисли, които работят в самите плодове. Красивите мисли пък са резултат на Разумни същес­тва, които имат предвид развитието на плодовете. Като ядете плодове, Разумните същества ви изучават доколко сте познали Божиите пътища. (15/стр. 138)

…Всеки човек е… написана книга. Знаете ли историята на тази книга? Помните ли времето, когато сте минали през минералното царство? На минералите е написано името на Висши същества  на Херувими и Серафими. Помните ли времето, когато сте минали през растителното царство? На растенията е написан животът на Ангелите. Помните ли времето, когато сте минали през животинското царство? Там е написан животът на Архангелите. Това е еволюция. И в сегашната епоха, която съществува от 18 милиона години, се пише Божественият живот на милиони същества. На всеки един милион години се пише по един Божествен лист. Значи, тази написана книга има 18 листа. Велико нещо се крие в тази книга  животът на Ангелите, Архангелите, Херувимите и Серафимите. (49/стр. 147)

16. Възвишените същества слизат
на Земята

Идат на Земята

Какво знаете за Ангелите? Преди всичко трябва да сте ги познали на Земята, а после на Небето. Някои Ангели слизат на Земята и пак се връщат на Небето. Те са пощальони, носят писма от Небето за Земята. (48/стр. 65)

По някой път някой Ангел може да дойде на Земята, но те идват със специална мисия.

(54/лек. 9: стр. 23)

…Има Ангели, които слизат на Земята или да изправят някоя своя погрешка, или с някаква специална мисия, с някакво задължение. (20/стр. 239)

…Ангелите… Често те изпращат свои посланици на Земята в една или в друга форма. Някой път и те сами посещават Земята в човешка форма.

(43/лек. 5: стр. 15)

Много Ангели има на Земята. Те вършат работата си добре. (23/стр. 70)

…Ангелите… Като знаят, че хората не могат изведнъж да постигнат тяхната красота, те се пазят да не ги обезсърчат. Когато трябва да дойдат на Земята, Ангелите се обличат в най-скромна дреха да не предизвикват съблазън между хората. (22/стр. 92)

От сега нататък идат вашите приятели!

Отде ще дойдат?

От Невидимия свят.

Как ще дойдат?

…Те разполагат с хиляди начини за съобщение с хората. (18/стр. 61)

Как може да дойде един Ангел тук, на Земята? Той може да дойде във формата на някой жив човек, Ангелът е вътре в него. Той може да дойде в сънно състояние при вас и вие сами да го видите. Или пък най-после може да възприемете една силна светлина в ума си, която да ви помогне да разрешите задачата. Значи, Ангелът може да ви въздейства по три начина. (8/лек. 13: стр. 11)

Всеки от нас е малка станция, на която могат да се спират Възвишените същества, които идат от Невидимия свят, да извършат известна работа. През нас ще преминат те и на нас ще си починат. Душата и духът на човека са тъкмо такива станции, спирки, или огнища, дето Божиите работници ще спират. (41/стр. 49)

От Невидимия свят идат Възвишени същества на Земята, големи майстори, които знаят добре да присаждат. Всички хора ще бъдат присадени с новата присадка на Любовта… (40/стр. 256)

Има едно особено Слънце, на което всеки човек трябва да отиде. Жителите на това Слънце подигат човешкия живот. Те са наречени Братя на Любов­та. Когато слязат повече от тях, Земята коренно ще се преобрази. Тогава всички хора ще се наричат Братя и Сестри. Всички ще говорят на един общ език. (15/стр. 295)

Каква ще бъде мисълта на човека и каква светлина ще издава, това зависи от разположението му към Братята на Любовта, които идат от горе.

(15/стр. 296)

Иде епохата на Абсолютната Свобода. Тя се представя от Разумни същества, които разполагат с големи капитали. Те идат на Земята да вложат капиталите си в работа и да покажат на хората Правия път. Готови ли сте да използвате пътя на Абсолютната Свобода? (32/стр. 120, 121)

Идат вече Светлите Братя на Земята. Иде новото време в света. Някои от Светлите Братя ще се въплътят, други ще се вселят. И едните, и другите ще бъдат видими. Те ще разрешат всички въпроси правилно. (38/стр. 45)

Въплътяват се на Земята

Божественото Съзнание работеше и работи по хиляди начини: чрез добрите хора, чрез еднокрили, двукрили и многокрили Ангели, въплътени в човешки форми. (16/стр. 40)

Когато един Възвишен дух или някое Напреднало същество, или някой Ангел иска да слезе на Земята, той трябва да си създаде тяло, в което да живее, тъй както всеки обикновен човек се стреми да си направи къща, в която да живее. (8/лек. 33: стр. 31, 32)

Всеки човек трябва да принесе някаква жертва пред олтара на Бога. Даже Висши духове слизат на Земята, за да принесат своята жертва пред Великия жертвеник на живота. Те приемат Божието благос­ловение само след като се въплътят на Земята и принесат своята жертва. (5/стр. 206)

17. Минали са по човешкия път,
но са вършили Волята Божия

…Ще знаете, че се намирате пред същества, които са минали по вашия път, които са завършили своето развитие и наблюдават вашите души. (1/лек. 32: стр. 9)

…Ангели, Архангели, Херувими, Серафими. Тия Велики Братя са произлезли все от човешката раса, но са живели при по-благоприятни условия, които използвали разумно. Вие не използвахте разумно условията, но днес тия Велики Братя правят усилия да ви покажат пътя, за да добиете тази Свобода, която те имат… (43/лек. 15: стр. 27)

…Това са принципи, вложени в тази велика Божествена наука, за поправяне на нашия живот. И тези същества, които са живели преди нас, които са минали по този път на еволюция, Ангелите, те са изучавали дълги години Битието и знаят тази наука.

(4/стр. 510, 511)

И Ангелите са минали по пътя, по който вие сега минавате, но понеже са живели през разни времена и епохи, през различни култури, те се различават по характера и по светлината на своя ум. Те се различават и като индивиди, и като общества.

(30/стр. 259)

Казват, че Ангелите имат голяма сила. Но тази сила те са я добили с голямо усилие… И те са минали по човешкия път, по същия път, при други условия; вършили са Волята Божия, добили са известно знание, с което разчитат на известни сили.

(55/стр. 25)

Ангелите са хора, които някога са живели на Земята и са минали през особена област на мъчнотии и страдания, за да достигнат до пътя на съвършенство. Значи, те са минали от човешката раса в расата на съвършените хора, или в положението на Ангели. Съвършените хора, или Ангелите, служат за образец на човечеството. (22/стр. 93)

Когато Ангелът е минавал през човешкото състояние, прекарал е големи страдания. Днес, като Ангел, той няма страдания, няма изкушения и съб­лазни. (29/стр. 290)

18. Библейските примери

На мнозина се вижда чудно как е възможно човек да живее цял живот и нито през сърцето му, нито през ума му да е минало нещо нечисто. Който може да прекара един такъв живот, той ще бъде посетен от Ангел Господен… Това е станало с Мария, майката Христова, която живя чист, издър­жан живот, за което Ангел Господен дойде при нея с поздравление. (34/стр. 244)

Пламъкът, който Мойсей видя всред планината, беше топлината и светлината, която излизаше от сърцето на един Велик Ангел… (9/стр. 148, 149)

Голямо благо е за човека да го посети някой Велик дух. При Аврама дойдоха трима Ангела Велики духове, които му донесоха блага вест. Той зак­ла едно теле и ги нагости. Когато ви посети някой Велик дух, постъпете и вие като Аврама, нахранете го и му благодарете за добрата вест, която ви носи. Ако не го нагостите, той ще си замине, без да ви даде нещо. (63/стр. 305, 306)

Много са начините за придобиване на истинското знание. При Аврама, за пример, дойдоха трима Ангели в будния му живот, на физическия свят, и се разговаряха с него, поучаваха го. (35/стр. 72)

Когато Ангел Господен се яви при Аврама, той му каза от Името на Господа: „Няма да скрия от тебе това, което съм намислил да правя“. Какъв беше Аврам на Господа? Негов приятел. Ангелът каза на Аврама, че отива в Содом и Гомор да погуби тия градове заради лошия живот на жителите им. Аврам започна да се застъпва за тях и каза:

Господи, ако има 100 души праведни, ще пожалиш ли градовете?

Ще ги пожаля.

Ако са 80?

Ще ги пожаля.

Ако са 50?

Пак ще ги пожаля.

Така слизаше Аврам до 10 души, но повече не посмя. (33/стр. 292)

Всъщност само Лот, братът на Аврама, беше праведен… Жената на Лота не послуша Ангела да не се обръща назад да гледа какво става с градовете. Тя прояви любопитство, обърна се назад и за непос­лушанието си се превърна на солен стълб.

(33/стр. 292)

Какво ще стане с тебе, обикновения човек, ако видиш Господа? Ти не би устоял даже пред лицето на един Ангел. Ангелите са Светли, Мощни духове. Достатъчно е да видиш лицето на един Ангел, за да се простреш на земята. Даже пророк Данаил, един от посветените, като видял Ангел, паднал на земята. (33/стр. 79)

…Има случаи, когато Ангели са идвали на Земята във всичката своя Красота и Величие, и който веднъж само е могъл да види един от тия Ангели, той се е простирал на земята. Данаил, виден израeлски пророк, като видял един от тия Ангели, изгубил съзнанието си и паднал на земята. Трябвало този Ангел да се приближи до него, за да го изправи на краката. Това показва, че хората още не могат да издържат на мощното, на благородното, на възвишеното и красивото в света. (22/стр. 93)

Не казвам, че никой не е виждал Ангел. Мнозина са виждали Ангели, но малцина са устояли пред техния поглед. Когато първосвещеникът Захарий видя Ангел, който му каза, че ще му се роди син, той не повярва. За неверието си онемя. След това Захарий искаше да каже, че имал видение, но не можеше да говори. (33/стр. 79)

…Откъде ще дойде спасението? Ние вече в Евангелието имаме няколко примера. Апостол Петър имаше железни вериги; като дойде Ангелът, каза: „Стани!“ и като бутна веригите, те паднаха. Като дойдоха при вратите, отвориха се. Казва му Ангелът: „Иди сега и не се връщай в затвора“. (68/стр. 138)

…Апостол Петър… беше затворен. Онези негови приятели, 120 души, които постоянно се молеха за него, с молитвата си извикаха един Ангел от Небето, който влезе в затвора при Петра, който седеше с веригите си, и му каза: „Стани, опаши се!“. Ангелът бутна оковите и те паднаха от нозете му. Той бутна вратата и тя се отвори. „Върви сега след мене.“ И Петър тръгна. „Върви си сега по пътя, тук да те няма. И като те потърсят утре, да не те намерят…“ (56/стр. 609)

Ангелът, който освободи Петра, имаше Любов в себе си. Само по този начин човек разбира какво нещо е Любовта. Когато този Ангел дойде при човека, в сърцето му ще пламне особен пламък. Така стана и с Петра, но от там насетне Петър беше готов да понесе всички страдания. (56/стр. 609)

Ангелът е говорил на Корнилиа за бъдещия живот, в който хората ще влязат. Този Ангел не беше от най-високостоящите, от онези, които седят при Бога, но беше един от служебните Ангели, които служат за връзка между Бога и хората. Тези Ангели имат повече знания от хората, по-правилни разбирания за живота, затова именно Бог ги изпраща при някои благочестиви хора да им покажат правия път. Следователно идеалът, към който се стреми човешкото съзнание, е да достигне положението на този Ангел. (65/стр. 122)

В една от главите на Откровението се говори за Небесните жители, които били облечени с бели дрехи. Защо са облечени с бели дрехи? Защото са минали през страдания. Значи, скърбите и страданията избелват човека, т.е. обличат го в бели дрехи.

(26/стр. 49)

Има известни области на Земята, които лекуват сами по себе си… Който знае де са тези места, той разбира, че там именно стъпват само Ангели и Светии, които направо се връщат на Небето. Тези места са лековити. Когато Яков напущаше отечеството си, къде отиде? Като пътуваше, той заспа на пътя и видя сън: една стълба, единият край на която опираше на Земята, е другият стигаше до Небето. Ангели слизаха и възлизаха по нея. Яков разбра, че това е Свято Божие място… (48/стр. 188, 189)

19. Има Ангели и Богове,
които се отклониха от правия път

Войната на Ангелите и на Боговете

Едно време Ангелите и Боговете се биха, но понеже се отклониха от правия път, сгрешиха и останаха на Земята. И до днес още те живеят на Земята и мъчат хората. Те са лошите Ангели. Добрите Ангели останаха на Небето, отдето помагат на страдащите и слаби души на Земята. Тъй щото, ако следвате пътя на Ангелите, вървете в пътя на добрите, които всеки момент ви се притичат в помощ и ви учат как да прилагате Доброто и Любовта в живота си. (23/стр. 132)

Войната… Тя продължава и по-нагоре, между Ангелите. Тази е причината, поради която и Ангелите са разделени на лагери. Те имат различни възгледи за създаването на Вселената. Не само Ангелите, но и Боговете се разделиха на лагери. Като четете гръцката митология, виждате какво деление съществува между Боговете. Ще кажете, че това са митове. Митове са, но в тях се крие велика Истина.

(52/стр. 110)

Между Ангелите се явила борба за надмощие. Едни от тях излязоха благополучно от тази борба и създадоха Слънчевата система, целия външен свят, външната природа. Други Ангели дойдоха на Земята, оплетоха се с хората, изпожениха се и забравиха своя произход. И досега още те са между хората. Трета категория Ангели, без да забравят своя произход, пожертваха се за човечеството, за да го спасят. Повече от милион Ангели влязоха между хората, в човешката култура. Ако те не бяха се пожертвали, въпросът с човечеството щеше да бъде решен. Те дойдоха доброволно да спасят човечеството. (48/стр. 190)

Сега и вие искате да бъдете силни… Аз не говоря само за физическата сила, макар че и Боговете, най-силните и разумни същества, се биеха физически на общо основание. Те слязоха на Земята и влязоха в стълкновение помежду си. Силните оцеляха и останаха на Земята, а слабите се върнаха там, отдето бяха дошли. (51/стр. 201)

Падението на Ангелите и на Боговете

Тя е била една великолепна картина, когато Боговете са живели. Царството Божие е било тогава на Земята. След туй станало нещо, станало едно падение на тия Възвишени същества. Кои са били причините, не се знае. Знае се, но няма какво да ви описвам на вас. (59/стр. 32)

Когато Боговете, Възвишените същества изгубиха равновесието на своята воля, те паднаха.

(20/стр. 309)

Как е възможно Ангелът да падне и да се отдалечи от Бога? Докато е при Бога, Ангелът не познава страданието. Щом се отклони от Него, той започва да страда. (48/стр. 198)

Грехът, падението на хората и на Ангелите зависят от това, че са искали да вземат мястото на Бога. (47/стр. 226)

Та някой път Ангелите са поставени на голямо изкушение. Господ някой път не ги праща на Земята, понеже много Ангели, като дойдат да помогнат на човешките души, се влюбват и се оженват. Много Ангели са останали на Земята и са загазили. И цял един милион Ангели има, които са били пратени да помагат на човечеството, но са загазили и са се оженили. (61/стр. 268)

Има едно предание, че когато хората паднали и дошли на Земята, изпратили един милион Ангели тук да дойдат да им помогнат. Те, като дошли, видели човешките дъщери, които били много красиви, и взели, та се изпоженили за тях и останали на Земята. Та казва преданието: „Синовете Божии видели, че човешките дъщери са много красиви, и се задомили на Земята“. И като дошъл Христос, дошъл да каже на Ангелите: „Вашата мисия беше да помогнете на човечеството, пък хората като дойдат до съзнание, нека те да спасяват другите с тия връзки“. (54/лек. 9: стр. 24)

Падналите Ангели

Според Писанието в Рая заедно с Адам и Ева е имало много хора. Всички хора тогава са живели в Райската градина, но са били абсолютно чисти. Те били от висока Ангелска култура. На Ева се дорев­нало да живее физическия живот, поради което заедно с Адама ги изпъдиха от Рая. Другите хора останаха да живеят в Райската градина и до днес. И когато говорим за Всемирното Бяло Братство, ние разбираме именно ония хора, които и до днес живеят в Райската градина. Съвременната Църква казва, че 9 чина от тия Ангели са паднали.

(44/лек. 16: стр. 23)

Какво ще кажете за Ангели, които с първото слизане на Земята се оплитат в мрежата на някоя красива мома и не искат вече да се върнат на Небето? На колко Ангели орбитата се е огънала!

(45/стр. 84)

Колко Ангели ще срещнете днес, облечени с фракове, с модерни шапки и обуща, с бастун в ръка, разхождат се из големите градове. И те са забравили, че някога са били Ангели, дошли на Земята да се учат. (45/стр. 84)

Въпросът за месоядството не е само за Земята. Този въпрос съществува и в духовния свят, дето има напреднали същества, Ангели, които някога са паднали и днес, като месоядци, изсмукват соковете на хората. (18/стр. 205)

Ако е позволено на комара да забива хобота си в телата на хората и да смуче кръвта им, защо да не е позволено същото и на падналите Ангели? Днес един Ангел ще смуче от кръвта ви, но утре, когато сте на смъртно легло и се обърнете към Бога, ще дойде друг Ангел, който ще ви даде от своя чист и светъл живот, и няма да забележите как ще премине кризата и ще влезете от смърт в живот.

(18/стр. 205)

Кога ще дойде часът ви, и Ангелите не знаят. Кои Ангели не знаят? Падналите. И синовете човечески не знаят. За кои синове се говори? За облечените в плът. Ангелите, които са при Бога, всичко знаят. Навсякъде по света има Ангели и синове човечески, които нищо не знаят. (66/стр. 200)

И тъй, приемете Новите разбирания и откажете се от ученията на падналите Ангели. Те донесоха кривите учения на Земята, под чието влияние хората се намират и до днес. (64/стр. 205)


* Вж. Даниил, гл. 3.

II. НАПРЕДНАЛИТЕ СЪЩЕСТВА СТОЯТ МНОГО ПОВИСОКО ОТ ХОРАТА

1. Велика култура отпреди човека

Ангелите са предците на сегашната раса. Те са по-старите Братя на човечеството, които са живели преди него в една стара култура. (48/стр. 190)

Ангелите са минали преди създаването на сегашната Вселена. Те са минали преди нас. След тях идва създаването на сегашната Вселена, в която човек се проявява. Ето защо Ангелите и човекът се различават. Един ден хората ще бъдат като Ангелите, но все пак ще се различават, все ще има една разлика в техните естества. Човекът ще бъде Ангел, но човешки Ангел. Някой казва: „Аз ще бъда Ангел“. Да, ще бъдеш, но човешки Ангел. (1/лек. 12: стр. 14, 15)

Ангелите са съвършени хора, които са излезли от Първата човешка раса, за която Бог казва: „И нап­рави Бог човека по образ и подобие Свое…“. Това е Божествено творение. След това иде историята на човешката раса, за която се казва, че Бог взе пръст и направи от нея човека. (59/стр. 496)

Казва сега Христос: „Бъдете разумни като змиите и незлобиви като гълъбите“. Христос тук подразбира две велики култури, които са предшествали явяването на човека. Под „змиите“ ние разбираме културата, през която са минали Ангелите. Културата на гълъбите и това е един символ: култура, през която Херувимите са минали. Първата култура е развила качествата на разума, а втората култура скромността, качество, което произтича от Любовта, от незлобието. (4/стр. 17)

…Аз говоря за онова положение, което е в Природата, което се изработва от същества, минали една еволюция, която човек не е сънувал. (68/стр. 174)

2. Тези същества са завършили
своето развитие

Дойдете ли до Божествената наука, вие се свързвате със същества, които са завършили развитието си. За да ви предадат знанието си, вие трябва да бъдете готови да слушате, да възприемате и прилагате. Те не губят времето си напразно. Ако не се учите от тези същества, вие завинаги ще останете в сегашното си състояние. (64/стр. 33)

Когато дойдем до онези Велики същества, които имат допирни точки направо с Бога, за тях казваме, че те почти са завършили своето развитие на Земята. Те влизат вече в плана на една по-висока еволюция от тази на Земята. (39/стр. 436)

Според окултната наука сами могат да останат Напредналите същества, които са завършили своето развитие на Земята. При това положение те вече могат да се разговарят с Бога и с Природата.

(58/стр. 61, 62)

Светът е оправен, няма какво да се оправя, но човешкият свят не е оправен… Светът, в който живеят Напредналите същества, които са завършили своята еволюция, които служат на Бога в Дух и Истина, е оправен. На тези същества е дадена задача да управляват физическия свят. (15/стр. 135)

Само най-напредналите, само най-великите духове, които са завършили своето развитие, своята еволюция в Космоса, знаят какво нещо е време и пространство. Всички останали същества, които още не са завършили своето развитие, имат детински възгледи по тези въпроси. (44/лек. 34: стр. 7)

Който приеме Христовото учение и го приложи, той се домогва до една Съвършена наука. Той се свързва със Съвършените същества, които са завършили своята еволюция и помагат на човечеството.

(45/стр. 409)

Ангелите, които слязоха да поздравят Христа, бяха хора, завършили своето развитие на Земята.

(44/лек. 28: стр. 25)

Тъй щото, има доста Ангели от човешките синове в Небето, които са завършили вече своето развитие на Земята, и те не се именуват човеци, а се именуват Ангели. Съвършени са те. (44/лек. 28: стр. 25)

Когато говорим за Любовта, че Бог е Любов, то са онези Напреднали същества, които са завършили своята еволюция, които са изпратени в целия Космос. Когато говорим за Бога, това е онова Безгранично Незнайно Същество, от Което всичко произтича. (47/стр. 133)

3. Грамадна разлика има между
Напредналите същества и хората

Грамадна е разликата между мислите, чувствата и постъпките на Възвишените същества и вашите. Колкото е далеч Небето от Земята, толкова са далеч и те от вас. (36/стр. 117)

…Хората… Ако се сравнят с Ангелите, тогава само може да се види грамадната разлика между човека и Ангела. Ангелите са същества, които са завършили своето развитие на Земята. Мъчението и страданието на човека са радост и щастие за Ангела. Това, което измъчва човека, радва Ангела. Това, в което човек вижда някакъв смисъл, Ангелът не намира нищо смислено. (45/стр. 178)

Според някои Ангелът наподобява човека, но де е това наподобяване? Колкото човек прилича на клетката, от която е произлязъл, толкова и Ангелът прилича на човека. Между първата клетка и човека има грамадна разлика. (51/стр. 131)

Грамадна разлика съществува между ума на един човек и ума на един Ангел. Разликата е почти такава грамадна, каквато между ума на един човек и на една жаба. (8/лек. 14: стр. 13)

Разстоянието между човеците и Ангелите е толкова голямо, има почти такова отношение, каквото има между един главоч, от който се е образувала жабата, и човека. От гледището на Ангелите ние сме още жабички. (62/стр. 19, 20)

…В Ангелския свят едно от най-малките пръст­чета на един Ангел мисли толкова, колкото един наш философ. (43/лек. 25: стр. 17)

Най-големият наш философ при един най-прост Ангел е като един невежа. Най-ученият философ на Земята при един най-прост Ангел той ще се намери в положение като едно малко бебе.

(54/лек. 9: стр. 21)

Грамадна разлика има между един поет на Земята и един поет на Небето. Там, при него, ще седнеш с всичкото си благоговение и ще видиш как се лее неговото перо. И като четеш тази поезия, от нея живот, живот ще блика. Аз съм се мъчил по някой път да преведа Ангелския език на земния език и от толкова време не съм успял да го преведа тъй, щото да се съвпаднат ударенията и римите не се отдава. Когато четеш едно стихотворение на един Ангел, то може да премахне всички мъчнотии от душата ти. То влива в тебе такава грамадна сила, че можеш да дигнеш Земята на ръката си. Такава сила развива! А като четеш едно човешко стихотворение, приятно ти е, докато го четеш, а после този мехур се пуква и ти казваш: „Животът не е поезия“. Не, животът не е проза, а е поезия и благодарение на тази Ангелска поезия ние живеем. Всички Ангели са поети. Най-долният поет измежду Ангелите върши чудеса. Поети са те! (4/стр. 26)

Вие мислите, че сте красиви, но трябва да знаете, че най-красивият от вас не може да се сравни с най-грозния от Ангелите. (44/лек. 32: стр. 29)

Преди да дойде до работата, човек минава през няколко фази: мъчение, труд и работа. Тези фази съществуват в Духовния и в Божествения свят. Грамадна е разликата обаче между фазите във физическия, Духовния и Божествения свят. За пример, на физическия свят едно същество се мъчи по един начин, в Божествения свят по друг начин. И причините за мъчението са различни. Някое Разумно същество от Божествения свят иска да слезе на Земята да помага на хората, но не му се отваря път. Като не може да постигне желанието си, то се мъчи, но благородно е неговото мъчение. (23/стр. 234)

Сега обаче аз ви говоря за онова, което предстои да стане след 10 000 години. Дали сега ще бъде това нещо, или след 10 000 години, то е едно и също нещо… Тия 10 000 години за един Ангел представ­ляват една хилядна част от секундата. За един човек те представляват цели 10 000 години, а за една жаба представляват няколко милиарда години и т.н.

(44/лек. 31: стр. 37)

За пример, нека вземем, Ангелите се движат с по-голяма бързина, отколкото бързината на светлината. Но ние вземаме, че с бързината на светлината се движат 300 000 километра в секунда. Туй, което един Ангел може да извърши в една секунда, [на] един човек от вас му трябват три хиляди дни… Три хиляди дни му трябват, за да изходи туй пространство. На вас ви трябват три хиляди дни да преминете едно пространство от 300 000 километра. Туй, което Ангелът минава в една секунда 300 000 километра, на тебе, обикновения човек, ти трябват три хиляди дни. Колко години влизат? …Девет и от десетата година няколко месеца. Та казвам: Каква грамадна разлика съществува в начина на схващането. Значи, туй, което един Ангел може да извърши в една секунда, една каквато и да е работа, на тебе ти трябват повече от 9 години, близо 7 месеца и няколко дни ти трябват. (55/стр. 137, 138)

Той ако се спре, Ангелът, при тебе една секунда, то е достатъчно. Той като е седял една секунда, за него е много, понеже те го считат, като че е 9 години и няколко месеца… Той една секунда ако седи при тебе, ти ще считаш, че е седял 9 години и няколко месеца. Даже ако седи една 300-хилядна от секундата, то е пак… доста много. (55/стр. 138)

4. Силата на Напредналите същества

Има същества, които могат да носят Земята на гърба си. Това не е научно доказано, но е факт.

(33/стр. 171)

Слизат Великите Братя от горе и носят Мъдрост и Знание. Те ще изменят условията на живота и ще оправят света. Знаете ли какво могат да направят тези Велики Братя? Те могат да вдигнат Земята с ръката си и да я носят в пространството.

Възможно ли е това?

Възможно е, разбира се. (2/стр. 225)

…Има същества, които вдигат такива Земи като нашата, но те са завършили своята еволюция, те знаят как да я вдигнат. (55/стр. 552)

Ако измерите силата си с тази на Ангела, ще видите колко сте слаби. Един Ангел може да вдиг­не Земята само с едната си ръка и да я захвърли на 4 5 километра далеч в пространството. Един Ангел може да си играе със Земята като с топка, да я подхвърля нагоре-надолу и ние да стоим на нея спокойно. Това е обяснение, от което се вижда силата на Ангелите. (69/стр. 252)

Когато някой Ангел простре ножа си по движението на Земята, тя се отдалечава от него, заобикаля го. Отдалечаването на Земята от ножа на Ангела учените наричат отклонение на Земята. Когато някой Ангел иска да опита силата на своя нож, той го проверява по отклонението на Земята. Колкото повече се отклонява Земята, толкова ножът на Ангела е по-силен. Щом забележи отклонението на Земята, Ангелът вече не прави втори опит. (58/стр. 24, 25)

Ако дойде един от военните капацитети на Бялото Братство, на Всемирното Бяло Братство, той само от брега като погледне, всичките параходи ще останат на мястото си. Всички матроси ще заспят: ще ги приспи тия, които са във водата, ще приспи и тия, които са горе, в аеропланите. Какво ще правят тогава, как ще воюват? (17/стр. 76)

Не мислете, че Невидимият свят няма сили да спре сегашния свят в своя развой. Те могат да го спрат, могат и да го разрушат в един момент, но те искат морално да му се въздейства, да се пробуди съзнанието. (4/стр. 159)

Разумните същества могат в пет минути да наложат волята си на хората, да ги заставят да вървят по техния път, но това е насилие, с което те не си служат. (45/стр. 387)

Майстори работят със своите чукове и длета. Такова нещо преживява днес цялата Земя: пластовете се разместват, хлътват, огъват се; вулкани изригват и т.н. …Майсторите, които работят в земята, не са като тия, които работят на повърхността . За тях огънят не е пречка, както за майсторите на земята. Те са Разумни същества, които работят главно с мисълта си. Тяхната мисъл е толкова силна, че може да изменя материята. С мисълта си те могат да преобразяват грамадни пространства земя. (14/стр. 414, 415)

5. Неща, възможни само за
Напредналите същества

Христос отиде на сватба в Кана Галилейска и внесе нещо превърна водата във вино, т.е. Той превърна обикновения горчив живот в добър, сладък… Ще кажете, че е невъзможно да се превърне водата във вино. За невежия е невъзможно, за учения всичко е възможно. В невъзможните неща се крият елементи, с които работят само Възвишените и Напреднали същества. (63/стр. 109)

Ние, като хора, сме слаби, затова Ангелите са дошли на Земята да ни помагат. Това, което вие не можете да направите, те ще го направят. Вие не можете да поправите времето, но те ще го поправят; вие сами не можете да подобрите здравето си, но те могат. Те могат да направят много неща, но имат ред правила, които никога не престъпват. (58/стр. 42)

…Въпросът за големината на Слънцето е въпрос, за който нямаме ясна представа в съзнанието си. Обаче този и ред въпроси още са напълно изяснени в съзнанието на Възвишените същества. Има същества, които обхващат в съзнанието си Земята като малка топка и я разглеждат от всички страни. Както астрономите наблюдават с телескоп небето и изучават небесните тела, така и Възвишените същества от Невидимия свят наблюдават Земята с телескоп и я виждат като малка топка. (6/стр. 351)

На някой Ангел се дава задачата да пренесе Земята от едно място на друго. Тази задача е възможна за един Ангел, но ако тя се даде на един човек, можете ли да изчислите колко милиарда години трябва да работи този човек, за да пренесе всичката пръст на Земята от едно място на друго? (8/лек. 24: стр. 19)

…Един човешки ум не може да схване една 300-хилядна част от секундата, защото в една секунда мигновено 300 хиляди километра изхожда светлината. Нашият ум това не може да схване. Има Напреднали същества, които схващат лесно.

(59/стр. 530)

По какво се отличава един Ангел? Един Ангел се отличава по това, че той може да разреши най-сложните математически задачи. Ако му дадеш една задача, например колко атома има във Вселената, той веднага ще я изчисли. Ако му дадете да реши друга някоя задача, например да изчисли живота на някой човек в най-големи подробности кога се е родил, кога ще умре, какво и кога ще преживее, всичко това той ще може да изчисли в най-големи подробности: за всеки час, за всяка минута и за всяка секунда. (8/лек. 14: стр. 10, 11)

Съвременните хора се безпокоят какво ще правят след десет години, за пример. Те искат да знаят какво ще стане с тях след десет години. Това не е тяхна работа. Досега никой не е разрешил този въп­рос и няма да го разреши. Що се отнася до въпроси, които имат своето реализиране в бъдеще, те са задачи на същества, които живеят в бъдещето. Там живеят същества, които решават великите въпроси на живота. (14/стр. 99)

Ученикът трябва да се радва, че утрешният ден е поверен в ръцете на Разумни Напреднали същества. Този ден носи някакво благо за него. (14/стр. 100)

6. Тяхното настояще е наше бъдеще

Нашето бъдеще за Напредналите същества е настояще. Туй, което за другите е настояще, за нас е бъдеще. Нашето настояще пък е бъдеще за животните, затуй те се стремят към нас. Следователно настоящето на Ангелите е наше бъдеще, а тяхното минало е наше настояще. Нашето минало пък е нас­тояще за други същества. (1/лек. 10: стр. 10)

Защо човек не трябва да мисли за утрешния ден? Защото само днешният ден е наш. Утрешният ден принадлежи на същества високо напреднали. Утрешният ден е зает вече, защото празни пространства в Природата не съществуват. Утрешният ден, който за нас е бъдеще, е зает от същества, които живеят в този ден като в настояще. Нашият днешен ден, нашето настояще е бъдеще за същес­тва, които идат след нас. Щом е така, ние няма защо да мислим за утрешния ден. За утрешния ден нека мислят онези същества, които работят в този ден.

(14/стр. 98, 99)

7. Човек трябва да има реална представа
за Напредналите същества

Сега по някой път вие си казвате: „Какъв ли е Ангелският свят, как ли живеят Ангелите?“. Действително между Ангелския и човешкия живот има допирни точки, но такива, каквито между мравешкия и човешкия. Туй не трябва да ви обезсърчава, но трябва да ви покаже каква широчина и каква дълбочина се крие в истинския живот. Туй, което живеете, то е само начало на живота. (24/стр. 127)

…Онази светлина, в която Ангелите живеят, е толкова деликатна, че вие даже не бихте я почувствали… Ако ние влезем в Ангелския свят, светлината, при която те живеят, е толкоз възвишена, че ние ще се намерим в тъмен свят. Този свят ще ни бъде безпредметен, не ще можем да работим в него.

(8/лек. 4: стр. 16)

Вие мислите за Небето. Но как ще отидете на Небето и как ще ви приемат? Вие нямате понятие за това. Вие може да отидете на екскурзия на онзи свят, но Ангелите, като отидете там, не искат да ви се покажат да ги видите, както са облечени. Вие, като влезнете в онзи свят, никакви Ангели няма да видите. Защото те се занимават и се движат така бързо, че няма да ги видите. И вие ще кажете: „Тук няма никакви Ангели, празно е“. (60/стр. 195)

Сега аз ви говоря само за външната страна на Небесния живот, а не за неговата вътрешна страна. Животът на Ангелите има външна и вътрешна страна. Ако влезеш в Небето и нямаш отношение към едно от Възвишените същества там, по-добре не влизай. Ще се почувстваш самотен, от всички изоставен. (48/стр. 82)

Ако отидете при Ангелите със сегашните си разбирания, те няма да ви погледнат. Ще минат и заминат покрай вас, без да ви кажат дума. За тях вие сте мъртви същества. Те не могат да влязат в общение с вас… Ангелите имат на разположение цели светове, върху които работят. Те не са свободни да се занимават с всеки, който е минал или минава покрай тях. (64/стр. 179)

Мощни, силни са идеите, с които живеят Възвишените същества. Ако се натъкнете на тях, не само че няма да ги разберете, но ще се объркате, ще дойдете до полудяване. Как ще се справите с Възвишените същества? За вас те са подобни на Богове. Едни от тях управляват Сатурн, други Сириус, трети Венера, четвърти Земята. Можете ли да разберете техния език? Те ще минат и заминат край вас, без да ви видят. Как ще останете между същества, които не ви обръщат никакво внимание? Ако тези същества ви отправят само един поглед, вие ще се почувствате щастливи. (48/стр. 81)

Като Бога друг няма. Другите същества ви гледат отвисоко. Ако сте умни, те ще ви обърнат внимание. Когато един Ангел от Слънчевата система дойде при тебе, ти му даваш отчет за живота си. Има Ангели, до които не можеш да се приближиш. (48/стр. 81, 82)

…Не можеш да се докоснеш до един Серафим или Херувим ще изгориш, ще се превърнеш на пепел. (33/стр. 241)

Серафимите и Херувимите са Огън, който изгаря всичко. Ако станеш преждевременно Херувим или Серафим, ще направиш хората нещастни: нито ти можеш да се приближиш до тях, нито те до тебе. (33/стр. 241)

III. ВЪЗВИШЕНИТЕ СЪЩЕСТВА
И ХОРАТА

1. Възвишени същества от Невидимия свят се вселяват в хората

Ние, хората, сме много взискателни, искаме да дойде при нас някой Ангел. Благородно е това желание, да дойде някой Ангел у нас, възможно е и това, но кога? По какъв начин може да дойде един Ангел у нас? Ангелите няма да се раждат като нас, но писано е в Писанието: „Когато ние се обърнем към Бога и се новородим, тогава Господ ще изпрати по един Ангел да живее във всеки едного от нас“. Тогава ще бъдем радостни и весели. И действително няма по-хубаво нещо от това, да дойде един Ангел да живее в тебе, да си всякога бодър и весел, а когато искаш да проследиш един научен въпрос, ще запиташ този Ангел: „Кажи ми нещо по този въпрос“. Няма нещо, което този Ангел да не знае. Той знае и музика, и изкуство, и наука  всичко знае. (44/лек. 7: стр. 13)

Тия хора, в които се вселява по един Ангел, ние наричаме „гениални хора“. Вие казвате: „Този човек е гениален“. Аз казвам: В този човек живее един Ангел. „Ама той е свят човек.“ Да, в него живее един Ангел, затова е свят човек. Следователно във всички велики хора живее по един Велик дух, които духове също са на йерархии. (44/лек. 7: стр. 13, 14)

Някой човек иска да бъде музикант. Музикант, в пълен смисъл на думата, може да бъде само онзи, у когото живее един Ангел. И всичко възвишено и благородно в света, в какъвто и да е смисъл, се дължи само на Ангелите. (44/лек. 7: стр. 14)

Когато човек се посвети, в него обитават вече духове от Невидимия свят и като живее, той трябва да се съобразява с порядките на Невидимия свят, иначе ще бъде напуснат от тия духове. (10/стр. 94)

Ще дойдат работници от Невидимия свят. И като намерят готови души за работа, те ще се вселят в тях и чрез тях ще работят. (49/стр. 269)

Като дойдат тия Светли души, те ще се вселят във вас. И вие, и те заедно ще живеете. Те ще внесат във вас туй новото, което всички очаквате.

(54/лек. 35: стр. 9)

Ученик, у когото се е вселил един от Божествените духове, забравя лошия живот и злото се заличава от него. (54/лек. 35: стр. 10)

2. Работят чрез готовите хора

Съвременните мъже и жени живеят в особена епоха, когато стават необикновени събития. Днес от Невидимия свят слизат хиляди Напреднали същества да помагат на човечеството. Те търсят готови души, чрез които да работят. Пригответе умовете и сърцата си за тях да ги посрещнете, да ви посетят и внесат във вас Новата култура. Малко хора са готови да посрещнат тия души. Ако една от тия души ви посети и намери, че не сте готови, тя ще ви напусне. Няма по-голямо нещастие за вас от това, да ви посети една Светла душа, а после да ви напусне. Това е цяла катастрофа. Човек трябва да работи върху себе си да се освободи от нечистото и да остане в него само Божественото. (5/стр. 57, 58)

Възвишените същества от Невидимия свят, които са завършили своята еволюция, търсят съработници в Новата култура хора с чисти сърца и светли умове. Мислите ли вие, че сам Господ и Ангелите ще слязат на Земята да уреждат човешките работи? Сами те няма да слязат, но ще се изявят чрез готовите за работа хора, които живеят на Земята.

(3/стр. 114, 115)

Когато от Невидимия свят слязат работници за този свят, те търсят съответна почва, съответни условия. Съответните условия са хората, готови за работа. Колкото повече готови хора, колкото повече работници има на Земята за Божието дело, толкова повече ще дойдат и от Невидимия свят. Когато Небесните жители дойдат на Земята, те ще наредят работите на земните жители. (20/стр. 38, 39)

Всички велики музиканти, поети, художници, учени работят за спасението на човечеството. Чрез тях Невидимият свят ще повдигне хората. (3/стр. 117)

3. Човек е колективно същество

…Човек… Той трябва да разбира… дали светлината на неговото съзнание в даден случай се дължи на мислите или на чувствата на някои от Напредналите същества. Човек сам по себе си е колективно същество. (58/стр. 35, 36)

Човек не е единично същество. С него заедно работят много същества, които са завършили вече своето развитие. Тъй щото, трудът на човека е колективен. Като знаете това, от всички се изисква смирение. И които малко знаят, и които много знаят, трябва да бъдат смирени. (58/стр. 46)

Стремиш ли се към Божествения свят, каквато форма и да имаш, при каквито условия и да попаднеш в този свят, други по-напреднали от тебе същес­тва ще дойдат да ти помогнат. В света съществува закон на коопериране, на сдружаване между същес­твата с цел да си помагат едни други. (58/стр. 44, 45)

Вие знаете един Шекспир; но не само един Шек­спир, много Шекспировци, Байроновци, Волтеровци, Пушкиновци и други има. Пушкин е едно колективно име: това са група от духове, те са десет, петнадесет, двадесет, до сто хиляди на едно място. Това е все Пушкин. (59/стр. 630)

4. Съществува вътрешен процес
на колективна работа

Гениалността, светостта се дължат на колективната работа на Разумни и Възвишени същества. Без общото участие на тия същества човек не може да разчита на никаква гениалност. (16/стр. 31)

Трябва да знаете, че гениалността в света не зависи само от нас. Тя представлява съвкупност от дейността на хиляди души, които работят в едно направление. Всички тия души искат да проявят своята придобивка чрез едного и по такъв начин създават от него гений. Те проявяват своята Божествена идея чрез него и понеже той е на физическия свят, турят му какво и да е име и тогава всички хора казват: еди-кой си човек е гений! Ако някога искате да станете гениален, трябва да разбирате този вътрешен процес на общата, колективна работа, за да може да привлечете към себе си Разумните души, които, като се съединят с вас, ще улеснят живота ви. Така ще разберете какво значи да работите сам и какво значи да работят хиляди души заедно с вас. В последния случай работата ще върви лесно. (57/стр. 30, 31)

Когато дойде до положение да направи нещо Божествено, човек трябва да знае, че не е сам в тази работа. С него заедно работят много Разумни Нап­реднали същества по невидим за самия него път. С него заедно работят всички ония Възвишени същес­тва, които поддържат Царството Божие. Външно тези същества са невидими, но силата на нещата не е във външното виждане. Важно е човек да чувства, че с него заедно работят Напреднали Възвишени същества. (70/стр. 54)

Следователно всичко възвишено и благородно е резултат на общите усилия на същества от човешкия, Ангелския и Божествения светове. (16/стр. 31)

Когато казваме, че всичко в живота е постижимо, ние разбираме общата разумна деятелност на трите свята физически, Ангелски и Божествен. Искате ли да постигнете нещо невъзможно, направете връзка с добрите хора на Земята, с Ангелите от Ангелския свят и с Бога. (16/стр. 31)

…Всички велики хора… са дошли на Земята, работили са, извършили са някаква мисия, показали са на хората някакъв нов път, нов начин на работа. Зад тия хора седят Разумни души, които изпълняват една Висша Воля, а не своята. (34/стр. 148)

Вие ще кажете: „Ама пророк Исайя е написал една велика книга“. Вие знаете ли кой беше пророк Исайя? Той беше само една фирма, а всъщност туй са онези Велики духове, които са работили с него. Исайя е като някой редактор. Казвате: „Е, Виктор Юго е написал една книга“. Какво е написал? „Клет­ниците.“ Ние имаме криво понятие. Всеки един труд представлява колективна работа на Възвишени и Велики същества в света. (1/лек. 14: стр. 24)

Тези Висши същества, които имат благоволението да те вдъхновят, имат и доблестта, като ти предадат своите мисли, да не искат да си турят името. Ти напишеш една хубава реч, казваш: „Тя е от мене“. Истинският автор седи настрана, ще те погледне, ще те потупа и ще каже: „Хайде, няма нищо, тури си твоето име!“. И нему е приятно. (1/лек. 14: стр. 25)

Когато един Ангел влезе в някой човек и той се прояви като поет, напише една много хубава поема, Ангелът няма да подпише името си, но ще каже на своя ученик: „Ти си подпиши името, тази работа е твоя!“. Ангелите са много щедри, много благородни. И като напише този човек нещо хубаво, всички казват: „Колко е гениален този човек, глава има в него!“. Да, тази глава е на Ангела. (44/лек. 7: стр. 14)

Човек трябва да има силна вяра, която и при най-големи страдания да не се разколебава. Като вярвате и не се разколебавате, към вас ще се присъединят Възвишени същества от Невидимия свят да ви помагат. Работата, която трябва да свършите на Земята, не е само ваша. Тя е колективна. Затова е казано, че човек не живее само за себе си.

(13/стр. 229)

5. Взаимодействие между
Възвишените същества и хората

Всяка ваша мисъл ще се яви в Духовния свят като цвят. Ангелите я вземат и облагородяват: сеят, култивират и хранят изобщо нашите мисли, а ние пък култивираме техните мисли. (10/стр. 105)

Човешките мисли, човешките желания и човешките постъпки са плодове, които Напредналите същества по някой път идат да опитват. Когато някое същество опитва този плод, тогава обръща внимание на тебе и плаща нещо за хубавите плодове, които имаш. Казва: „От мислите си, от пос­тъпките си ще се въздигнеш в живота“. (47/стр. 87)

Понеже Ангелите мислят правилно, те работят с мисълта, а са оставили хората да работят с чувствата. Значи, Ангелите мислят, а хората чувстват. Следователно между мислите на Ангелите и нашите чувства става една вътрешна връзка. Когато кажем, че човек започва да мисли, ние подразбираме, че някой Ангел се е заселил в тялото на тази душа на Земята, която чувства. Тогава именно тази душа започва да чувства и да мисли. Тя мисли с ума на Ангела, а чувства със сърцето на човека. Ангелът съзнава, че започва да чувства, но вече с душата на човека. Значи, между Ангела и човека има взаимна връзка. (8/лек. 34: стр. 59, 60)

И когато някой Ангел иска да знае какво е скръб, те го пращат между хората. И като се върнат горе, казват: „Елате, в замяна на това ние ще ви въздадем да разбирате какво нещо е радост“.

(54/лек. 12: стр. 14)

Пътят, по който хората вървят, е двояк: път на инволюция и път на еволюция. Висшите Разумни същества следват инволюционния път. Те съзнателно слизат в нисшия свят да помагат на хората. Те слизат все по-надолу, ограничават се съзнателно, докато дойдат до една точка, дето инволюцията им спира. Щом дойдат до тази точка, те казват: „Пос­тигнахме целта си. По-надолу вече не можем да вървим“. Те искат да се върнат назад, но не могат да се върнат по същия път, по който са дошли. За да се върнат назад, в помощ им идват човешките души. Те им показват пътя на възлизане, наречен еволюция. По този начин те взаимно си услужват.

(11/стр. 109, 110)

6. Многостранност на отношенията
между Възвишените същества и хората

…Ангелите на Доброто. Благодарение на тях ти днес си това, което се виждаш. Ти познаваш само сянката на тези Братя. Когато дойдат тези истински Братя при тебе, ти ще видиш, че с тях не можеш нито да се караш, нито да спориш. В тяхно присъствие ти не можеш да мислиш криво. Като те види, този Брат ще ти каже: „Братко, всичко, каквото имам, твое е. Разполагай с него, както искаш. Аз имам пълно доверие в тебе“. (56/стр. 152)

Душата има Божествен произход и принадлежи само на Бога. Когато една душа слезе на Земята, всички Възвишени същества, които разбират законите, започват да творят цяла система от светове, защото те знаят, че всяка душа носи нещо ново в себе си. Значи, идването на една душа в света символизира създаването на нещо ново, велико, красиво. (18/стр. 20)

Кой ще опита плода на човека? Възвишените същества. Това именно показва, че никой не живее и не работи за себе си. (13/стр. 325)

По отношение на Ангелите, по отношение на Висшите същества ние сме корени, а те по отношение на нас са клонищата. Дали за нас те съществуват, или не, т.е. дали ги признаваме, или не, то е друг въпрос, но Ангелите са клонища за нас, а ние за тях  корени. Има и по-висши същества от Ангелите, които съставляват цветове и плодове на този живот. Значи, над нас има друг един по-висш живот, който регулира нашия живот, нашите отношения. (43/лек. 4: стр. 12)

…Вашите опущения, вашите погрешки представ­ляват възможности за повдигане на по-напредналите от вас същества. Ти правиш известна погрешка, а тия същества, които ти не виждаш, използват тази твоя погрешка, взимат я за съграждане на една велика добродетел. Всичко в света е така създадено, че тия Разумни същества използват всяка ваша пог­решка за създаване на една добродетел.

(44/лек. 35: стр. 6, 7)

Казват, че Христос е понесъл дълговете на цялото човечество… Павел казва: „Чрез Христа Бог примирява света със Себе Си“. Значи, Цялото взимаше участие. Целият Невидим свят и Разумните същес­тва поеха несгодите и дълговете на човечеството върху себе си. Така те спасяват хората, но в Името на Бога. (32/стр. 99)

Каквото човек даде на хората, това ще дадат и Възвишените същества на него. (45/стр. 8)

…Когато Възвишените същества проектират своите мисли, те се разпространяват като слънчеви лъчи и огряват душите. Накратко казано: светлината е проекция на мислите, чувствата и желанията на Възвишените същества. Чрез своите мис­ли, чувства и желания тия същества се стремят да повдигнат всички хора, всички живи същества на Земята… (7/стр. 165)

…Всеки лъч на светлината представя проекция на едно от желанията на някое Възвишено същес­тво. Лъчът, който иде от съзнанието на Възвишеното същество, е подобен на слънчевия лъч, който минава през вас и произвежда чувство на приятност, на радост и веселие. Това същество, което изпраща лъча си във вашите очи, във вашия мозък, иска да има правилно отражение на своя лъч. Какво правят някои хора? Те възприемат този лъч, отправят пог­леда си към земята и се запътват към някоя кръчма да пият вино. Какво разбираме под думата „вино“? Виното означава неправилни, порочни мис­ли и желания. (7/стр. 164, 165)

Казвам: Разумни Възвишени същества слизат от Невидимия свят и ви питат какво искате. Младата мома иска да бъде красива, добре облечена, да я харесват момците. Като излезе от дома си, момците тръгват след нея, всеки иска да се запознае, да говори с нея. Те започват да се ревнуват, сбиват се и като си пукнат главите, успокояват се. Има ли смисъл да искаш нещо, което носи нещастие за другите? Младият момък иска да бъде силен, снажен, да го харесват момите. И момите хукват подир момъка, и се скарват, развалят приятелството си. Какво трябва да искат младата мома и младият момък от Възвишеното същество, което слиза от Небето? (69/стр. 105)

7. Различия между
Възвишените същества и хората

Един Ангел не може да разбере как е възможно човек да греши; човек пък не може да разбере как е възможно да не греши. По това именно се различават Ангелите от хората. (58/стр. 5)

…Едно същество в Божествения свят знае, че при най-малката погрешка може да причини страдания, които за десет хиляди години не може да се поправят. Съзнание има. Тук, в живота на Земята, човек всеки ден по десет пъти се сърди… (61/стр. 176)

Ангелът не ме разглежда от главата до петите като вас. Той не се съмнява в мене. Ако ми пише писмо, в него няма нищо двусмислено… Хората са ме лъгали много, но досега нито един Ангел не ме е излъгал. (30/стр. 78)

Ако един Ангел слезе при дадените условия на Земята, той ще нареди живота си красиво, той ще вземе толкова, колкото му трябва. Вие, понеже не разбирате законите, стремите се към много, заграбвате повече, отколкото ви трябва, и с това си създавате ненужни страдания. (8/лек. 1: стр. 9, 10)

Обсебването в света зависи само от същества, подобни нам. Само едно нискокултурно същество има нужда да те обсеби. Във Висшите същества няма ни сянка от такова желание. В тях има желание да влияят за добро, …но да обсебват, туй желание го нямат. В по-нисшите същества обаче го има. (1/лек. 3: стр. 5)

Разумните същества, Ангелите, които стоят толкова високо, гледат на Любовта като на нещо недосегаемо, а хората си играят с нея. (40/стр. 288, 289)

…Ангелите… Тия работи, които съставляват за тях смисъл, за нас не съставляват нищо или нямат особен смисъл. Една малка звезда за нас представ­лява само един малък, микроскопически диск, когато за един Ангел тя представлява една планета с милиони, милиони Разумни същества в нея. За тази звезда ние казваме: „Трепти тази звезда“. Но не е само това. В нея трептят милиони, милиони Разумни същества от една по-висока култура от нашата. (43/лек. 32: стр. 17)

…Има един по-висш свят от нашия. Знаете ли, че най-глупавото в нашия свят  плаченето на едно дете  представя предмет за изучаване в другия свят? Туй, което за нас е много глупаво, за тия Вис­ши същества това е една философия там, а всичките най-умни книги тук  там са най-глупавите неща. (54/лек. 16: стр. 4)

…Туй, което за нас е най-голямото нещастие, за Небето е най-голямо щастие и туй, което за Земята е най-голямото щастие, за Небето е най-голямото нещастие. Е, как ще разберете това противоречие сега? Вие сте нещастни, понеже нямате нищо, а като направя паралел, един Велик дух в Небето става нещастен, когато е богат. Тогава в него се ражда желание всичко, което има, да го раздаде, за да стане щастлив. (54/лек. 34: стр. 5)

Вие мислите, че да бъде човек слуга, това е много просто нещо; вие мислите, че човек ще бъде слуга, като няма какво да прави. На Земята е така. В Духовния свят най-възвишените същества стават слуги. И ако там се е отличил някой с някакво голямо отличие, тогава за производството ще го пратят на Земята  най-ученият да стане слуга, за да покаже какъв трябва да бъде слугата. И този слуга, дето и да отиде, от слуга ще стане пръв. (12/стр. 268)

Хората искат да бъдат щастливи, но щастието се постига по известни закони. Ангелите и Светиите са щастливи, защото изпълняват Божиите закони и вървят в Божествения път. Който се отклонява от Божествените закони, губи щастието си. Тази е причината, дето човек ту става щастлив, ту губи щастието си. (48/стр. 43)

Казвате: „Ама как тъй Ангелът да не скърби?“. Ангелите не могат да скърбят, понеже у тях съзнанието е толкова будно, техните крака са тъй хубаво обути, техните тела са тъй хубаво облечени, че никакъв трън, т.е. никаква посторонна мисъл, не може да влезе. Техните трептения са толкова бързи и толкова силни, че никаква скръб не може да мине през тия трептения, всичко туй се отблъсва. Понеже човек е в едно средно състояние  между падналите духове и Ангелите, по туй се отличава и от тях, че отчасти разбира скръбта и отчасти разбира радостта. (1/лек. 10: стр. 7)

Аз ви казах, че в света има същества, които знаят само какво е радост. Те са Ангелите. За тях скръбта е непонятна… А ние знаем една малка радост и една малка скръб… Ангелите знаят една голяма радост и една малка радост… Падналите духове, падналите Ангели знаят една малка скръб и една голяма скръб. А човекът се отличава и от едните, и от другите по това, че у него тия две състояния, радост и скръб, са преплетени. (4/стр. 244)

Човекът… Някой път си прави букет свива цветя от своята радост и от своята скръб и така ги предлага другиму. Когато Ангелът ви дава един букет, той е букет само от радост. Човек не може да даде букет само от радост. (1/лек. 10: стр. 11, 12)

Само Ангелите мислят. Онези, които казват, че човекът бил манас, не разбират нещата. Съвременният човек не е манас. Той трябва да учи закона на Любовта, първо да се научи да чувства правилно, после да мисли правилно. (8/лек. 34: стр. 59)

Човекът се ражда слаб, Ангелът се ражда силен. Когато един Ангел се ражда, той е толкова силен, колкото и големия Ангел, който е живял много години. (41/стр. 68)

8. Небесните жители считат нещастието
за голямо добро

Божественият свят е диаметрално противоположен на човешкия. На Земята добро можеш да направиш, но на Небето никому не можеш да нап­равиш добро. Там всеки е доволен, всеки е пълен с щастие, че нищо не можеш да му предадеш от своето щастие. Там, на Небето, и зло не можеш да направиш. Там считат за голямо щастие, ако сполучиш да промениш някому щастието в нещастие. Това там считат добро. (4/стр. 148)

…Небето е един свят, дето хората са толкова богати, че ако сполучиш да направиш едно малко зло на някой от тези жители, той счита, че ти си му предал нещо хубаво. И тези жители на Небето казват: „А, ето един човек!“. Туй наричат те човещина. А ако се стараеш да им направиш едно добро, там то не се преценява. На Земята как е? Ние се стараем да правим само добрини, но работата не върви. Питам: Как върви сега светът? На Небето искат зло да нап­равят, а на Земята  добро. Следователно Небесните жители изправят нашите грехове. (4/стр. 148)

…Небесните жители… казват: „Какво правят хората на Земята?“. „Страдат.“ „Я  казват  направете ни едно зло, едно страдание, че да го опитаме и ние.“ Като им създадете едно страдание, те казват: „Колко е хубаво!“. Отлично е то за тях… Там се радват, а тук, на Земята, сълзи проливат. Е, питам: Кое мнение е меродавно, тяхното или нашето? Тяхното мнение е меродавно. (4/стр. 148)

Че страданията са най-голямото благо! „Ама аз не искам да страдам.“ Та вие се лишавате от най-голямото благо! Има Ангели, които сега биха дош­ли на вашето място, но Господ не им позволява. Те надничат там, обикалят, искат страдания, чакат и казват: „Господи, дай ни малко“. „Не може, не може.“ Този Ангел обикаля и какво не би направил да дойде на Земята да страда, а онзи човек вкъщи седи и въздиша. Казва си: „Защо Господ ми е дал най-голямото нещастие?“. Не, Господ ви е дал велико благо! (4/стр. 160)

Казвам: Всички вас са ви проповядвали, искате да идете в оня свят, в света на голямото щастие, и да бъдете там щастливи. Знаете ли, че всички Велики души в Небето, които не знаят какво е скръб, слизат да опитат скръбта и като се върнат, се радват, че са добили красиви неща. Разправят за скърбите и страданията на Земята. В Невидимия свят има кандидати да дойдат тук да страдат. Тук вие се оплаквате. (59/стр. 694)

Когато хората на Земята страдат, пъшкат и изпитват най-големите горчивини, Ангелите на Небето се радват и изпитват най-голямата приятност. Защо Ангелите се радват? Те разбират дълбокия смисъл на страданието, знаят, че в него се крие благото на човечеството. (49/стр. 251)

Когато един Висш дух слезе на Земята, т.е. когато слезе долу, в ада, за него това съставлява една голяма приятност. За пример, ако един Ангел слезе на Земята, той ще я намери като едно забавление и след 500  600 години ще се върне на Небето с големи опитности. (1/лек. 14: стр. 14)

IV. ВЪЗВИШЕНИТЕ СВЕТОВЕ

1. Съществуват безброй светове

Ако е въпрос за световете, които съществуват в тази Вселена, те са милиарди на брой, но вие не можете да ги изчислите. (22/стр. 89)

…Има още много светове, по-красиви от физическия, който минаваме на Земята. (45/стр. 315)

2. Установеният свят е начало на всичко

В Природата съществуват два порядъка: установен и неустановен. Установеният ред се поддържа от безброй Разумни същества. Те съставят общес­тво, държава, или обширен свят. Оттук изхождат всички останали светове. (36/стр. 108)

Значи, Установеният свят е начало на всичко.

(36/стр. 108)

Зад този свят се крие друг Реален свят, към който се стремят всички. На този свят могат да разчитат всички. (36/стр. 119)

Пазете връзката си с Възвишените същества, за да бъдете достойни носители на техните идеи. Тогава ще се убедите напълно в съществуването на друг свят. Ако той не съществуваше, вие никога не бихте се проявили. (36/стр. 120)

3. Невидимият свят е по-реален
от видимия

Ще кажете:

Има ли Невидим свят?

Разбира се.

Какво нещо е Невидимият свят?

Не мислете, че невидимите неща не се виждат. За тези, които виждат, няма невидими неща. Понеже те са в една обстановка по-особена, не всички могат да ги виждат. (68/стр. 113)

Невидимият свят е видим за мене, той може да бъде видим и за вас. Важно е, че той е по-реален от видимия. Той е Разумен Възвишен свят. В него живеят Разумни Възвишени същества. (48/стр. 182)

Невидимият свят е светът, от който нашият свят е излязъл. Той е светът на Любовта. (59/стр. 302)

В Писанието се казва: „Иде културата на Христа!“… Значи, Божиите избраници, които трябваше да живеят на Земята, ще имат съобщения с Невидимия свят, който е Реален свят. Съществата от Невидимия свят, с който вие ще се съобщавате, няма да бъдат въздух и вятър, но ще бъдат облечени с такива хубави облекла, каквито вие не сте виждали в живота си. Когато пък вие отидете при тях, те ще ви приемат в своите жилища с такава братска Любов, за каквато вие нямате представа. (9/стр. 231)

Сегашните хора мислят, че Невидимият свят със своя ред и порядък мяза на техния. Не, този свят не е като света, в който хората на Земята живеят. Там има вечно растене, там има съвършена красота, там има абсолютен морал и непоколебима вяра. (18/стр. 28)

Казват, че в Невидимия свят няма хора със сини очи, нито с черни, нито с кафяви, а очите им били на всички светли, но се различавали един от друг по степента на светлината. Колкото една душа е по-развита, по-благородна, толкова и светлината на очите им е по-мека. В Небето също тъй няма хора с черни коси, нито хора с руси коси. Косите на всички са светли и се различават един от друг по светлината, която излиза от тях. И затова, ако влезете неподготвени в този свят, ще се намерите в един чуден, непонятен за вас свят и ще кажете: „Не мога да живея в този свят“. (44/лек. 29: стр. 23)

И за да се направи Невидимият свят донякъде понятен за хората, които нямат голяма интелигентност, неговите вибрации трябва да се намалят и да се вижда чрез отражение. (44/лек. 29: стр. 23)

Мнозина искат да проникнат в Невидимия свят, но за това са нужни специфични условия. (63/стр. 44)

Съвременните хора се стремят към нов ред и порядък, какъвто съществува в Невидимия и Разумен свят. Съзнателно или несъзнателно, те се стремят към този свят, но трябва да знаят, че Разумният свят не обича болни хора, нито хора със слабос­ти. Попадне ли такъв човек между тях, те веднага го изпращат на Земята… Човек е дошъл на Земята именно за това, да се научи да живее чист и свят живот, да се приготви за Разумния свят. (15/стр. 74)

Невидимият свят постоянно работи върху Земята да приготви света да изпълнявате Волята Божия в света. (67/стр. 383)

4. Има цели Царства и светове над нас

…Мислите, че пространството над Земята е празно. Не, цялото пространство е населено от същества с по-висока култура от нашата. Цели Царства ни заобикалят. Ако речете да тръгнете от Земята за онзи свят, ще ви спират на много места. Ще ви спират пред всяко Царство и ще ви искат свободен билет, паспорт, както правят на Земята при минаването от една държава в друга. (14/стр. 174, 175)

Сега, като говоря за тия Царства и светове над вас, виждам, че вие нямате представа за тях. За да имате ясна представа, трябва да излизате от тялото си и да посещавате тия светове. Ще отидете, ще ги разгледате и ще се върнете пак в тялото си.

(14/стр. 175)

Светът, който е над нас, има грижа за всичко, което става в по-долните светове от него. Там полагат всички грижи за нас да регулират нашите мис­ли, чувства и постъпки. (16/стр. 12)

5. Възвишените светове се отличават
с висока култура

…Дълбоката философия на живота. Тази велика философия ни свързва със светове, които седят високо в нашето съзнание. Ще кажете: „Де са тези светове?“. Те са над нас. В тези светове живеят същес­тва Разумни, Велики, с култура много по-висока от нашата. Нашите мозъци представляват почва, земя за тях, върху която те орат и сеят. Щом разработят тази почва, те си отиват. (3/стр. 102)

Знанието иде от Разумни същества. Колкото по-възвишено е знанието, към което човек се стреми, толкова от по-високи светове иде. Ако е готов за това знание, човек може да проникне в тия светове; ако не е готов, с години може да обикаля световете, но вътре няма да влезе. (13/стр. 337)

И сегашните учени хора… се запитват: „Дали съществуват други светове освен тия, които ние виждаме?“. Добре, какво ще кажете вие, когато видите как Ангелите насочват телескопите от своя свят и наблюдават звездите, Слънцето и други небесни тела? (43/лек. 21: стр. 14)

И тъй, целта на човека в сегашния му живот е да се домогне до същественото. Щом се домогне до същественото, той ще се види в свят, обиколен все от Съвършени същества. Тогава той ще разбере и признае съществуването на друг свят вън от него. (64/стр. 25)

За вас е важно да имате свято отношение към реда и порядъка на Възвишения свят, защото той ще ви заведе към Вечния и неизменен живот, към който душата се стреми. (5/стр. 119)

Очаквате ли радост и щастие, обърнете погледа си нагоре към Висшия свят! (41/стр. 15)

Ако отидете във Възвишените светове като екскурзианти, ще се учудите на музиката, която съществува там. (48/стр. 197)

Земята… е обвита с 12 обръчи, или сфери, които представят особен род трансформатори на слънчевата енергия. Всеки обръч пречупва светлината по свой специфичен начин… Същевременно всеки обръч е направен от особена материя, много тънка, през която проникват съответни за нея сили. Тия сили пък са свързани с Възвишени светове, които работят върху хората, както и върху всички живи същества. Чувствителният човек долавя тия влияния върху себе си. (18/стр. 32)

Великите, гениалните неща не се създават на Земята. Те се създават в други по-възвишени светове, а на Земята само се отразяват. (45/стр. 295)

Човек се качва, за да приеме нещо от Възвишения свят. След това той слиза да даде условия на благото, което е взел, да се развива. (52/стр. 229)

Висшият свят е съвършен, няма какво повече да се усъвършенства, но човешкият свят трябва да се изправи. Той е сянка на Висшия свят. В сравнение с Възвишения свят човешкият свят е грозен, изопачен, той трябва да се изправи. (14/стр. 28)

6. Небето е съставено от Велики души

…Под думата „Небе“ ние разбираме образ, символ, идеал на един Възвишен уреден живот живот на Възвишена Разумност. Небето е центърът на Нап­реднали същества, които живеят в самата Вечност, които творят, които са създали материалния свят. Това представя Небето един уреден свят, който се грижи за всички същества около себе си. Всички звезди, които виждате на небето, това са все техни творби. (56/стр. 164)

Небето… не е нищо друго освен съвкупност от Разумни същества, които изпълняват Волята Божия. (45/стр. 208)

Небето е съставено от Велики души и затова е Велико в своите действия. (43/лек. 5: стр. 32)

Небето е място, населено от същества, завършили своята земна еволюция. Нека всеки намери това Небе в себе си. (37/стр. 76)

Постарали ли сте се да видите какво нещо е Небето, дали е място или състояние? Небето е общение на Разумни същества, които живеят в единение, които се радват един на друг и които не могат един без друг. Всички живеят за едного и един живее за всички. Понеже те са толкова Разумни, то и тяхната външна обстановка на Небето е най-красивата, и тяхното състояние е по възможност най-идеалното, което може да съществува. Общение на Разумни души! (24/стр. 28)

В Разумния свят всички хора са щастливи по единствената причина, че мислят един за друг. Като се говори за Небето, някои мислят, че е подобно на Земята. Не, съществата на Небето мислят един за друг, затова са щастливи. Като мислят един за друг, те са щастливи и се обичат. На Земята не е така. (56/стр. 193)

…Жителите в Небето нямат понятие какво нещо е скръб. Какво нещо е радостта, и за нея те нямат понятие. Слепи са те в това отношение, невежи са. Обаче какво нещо е блаженството, те го знаят. Нашите радости са чужди за тях и нашите скърби и нещастия са чужди за тях. (43/лек. 28: стр. 17)

…Всички жители на Небето по образ, по форма си мязат. Всички са млади, красиви.

(44/лек. 29: стр. 22, 23)

И Небето, онзи Божествен свят, е свят само на пеене, на музика. На наш език казано: ако всяка работа, която правим, бихме я вършили с песен, щеше да има успех. (54/лек. 10: стр. 26)

Туй Небе, което е организирано от Висши същества, е отворено пред нас. То се интересува за живота на един добър човек. И няма по-красиво нещо от това! Казват от там: какво прави еди-кой си човек от София, от Петербург, от Париж, от Токио, от Пекин? Говорят с тия души, интересуват се за тях. (43/лек. 5: стр. 32)

Често вие мислите за Небето… И Небето е подобно на университета, дето са събрани Възвишени души, завършили своето земно развитие. Там се придобива истинското знание, но за това е нужен ценз. За да те приемат на Небето като ученик, се изисква висок ценз. (30/стр. 51)

7. Раят е живата Космична Земя

Космичната Земя, за която говоря, е жива. И досега още живеят върху нея Съвършени същес­тва, завършили своето развитие. Мнозина наричат тази Земя „Рай“, а някои я наричат „Царство Божие“. Тази Земя има своя външна и вътрешна страна.

(18/стр. 91, 92)

Раят не е съставен само от хора с мек характер. Съществата, които живеят в Рая, са високо интелигентни, благородни, разумни, с голяма житейска опитност, вследствие на което изпълняват Божествените закони безпогрешно. (7/стр. 15)

8. Божественият свят е свят на
Красота и Хармония

…За да възприеме човек Новия мироглед на живота, той трябва да се свърже с Божествения свят да види как Разумните същества работят там, да научи законите на този свят. (14/стр. 86)

Божественият свят е пълен с Възвишени, Любещи, крайно деятелни същества. Що е умора, скръб, отчаяние, те не познават. Когато човек е във връзка с този Възвишен свят, той напълно може да разчита на тяхната помощ. (41/стр. 117, 118)

Какво има в Божествения свят? Само светлина. Никакви форми няма в Божествения свят. Следователно никакви противоречия не съществуват там. (38/стр. 199, 200)

…Наричат Божествения свят безформен. Това е така за обикновените хора, но за Напредналите същества в Божествения свят съществува такава Красота и Хармония, каквато никое човешко око не може да види, никой човешки ум не може да си въобрази, никое човешко сърце не може да почувства. (58/стр. 62)

Божественият свят не е безформен. Съществата там живеят на далечни разстояния едни от други; изглежда, че всяко същество е само. Достатъчно е обаче да си помислят само едни за други и те веднага са заедно. (58/стр. 62)

Какво всъщност представя Божественият свят? Той е толкова красив, че с никакво перо не може да се опише. Само за миг се отваря той за обикновения човек и пак се затваря. Може ли за толкова малко време да се изучи и познае? (40/стр. 316)

…В Божествения свят… всичко е живо, интелигентно. В Божествения свят всички същества мис­лят. И краката на тия същества мислят както главите им. Те решават задачи с краката си така, както ги решават с главите си. Съществата от Божествения свят имат форма на кръг и живеят в центъра на този кръг. От центъра на този кръг излизат радиуси към всички точки на кръга. Тези радиуси са проекции на мисли, които показват, че всяка частица, всяка клетка на тия същества е жива, интелигентна и способна да мисли. (7/стр. 257, 258)

9. Духовният свят, това е светът на Духа

…Човек трябва да изучава, освен физическия, още и Духовния свят, да се свърже с по-напреднали същества, които ще му помагат в неговия път.

(34/стр. 46)

Духовният свят е свят, в който Разумните същества владеят всички закони и са господари на смъртта. (10/стр. 87)

Ангелите представляват светът на Духа. Казват: „Духовен човек“. В Духовния свят ти не можеш да бъдеш духовен, ако нямаш сила в себе си. Всички Ангели са мощни, силни, крепки. Ти, за да бъдеш между тях, трябва да бъдеш силен. За да бъдеш Ангел, ти не трябва да се спреш пред някои неща и да кажеш: „това е възможно“ и „това е невъзможно“.

(61/стр. 244)

Духовният свят, за който говоря, не е далеч от нас. От живота ви зависи дали ще се движите в грубия физически свят, или в Духовния, в Любовта на Ангелите. Ако със своите мисли, чувства и постъпки вие се движите между Ангелите, те ще се грижат за вас, ще предвиждат нуждите ви и ще ги задоволяват. И тогава, ако сте на планината и се нуждаете от храна и дрехи, те ще намерят някой добър човек на Земята и чрез него ще ви изпратят всичко, което ви е необходимо. (11/стр. 88, 89)

…Ангелите, които свързват физическия свят с Духовния, …прилагат законите за хармоничното действуване на тия два свята. (62/стр. 193)

От 25 години небето в България почва да става лазурно. То е резултат от добрите мисли, които се пращат в България от Духовния свят, а с това става и климатическо изменение. (10/стр. 105)

10. Съпоставяне на физическия,
Духовния и Божествения свят

Когато ние говорим за Любовта, Мъдростта и Истината, ние разбираме Божествения свят. А когато говорим за Духа, като казваме „Бог е Дух“, ние имаме вече Духовния, Ангелския свят. А пък когато говорим за човеците, ние сме в материалния свят. Човек представлява материалният свят. (61/стр. 244)

…Надеждата е реалност, която е видима за физическия свят, Вярата за Духовния, а Любовта за Божествения. С Вярата човек живее в Духовния свят между Ангелите. За някои този свят не е реален. Те гледат на Ангелите като на въздухообразни, недействителни същества. В действителност Ангелите са по-реални от хората; материята, с която са облечени, е по-фина, по-чиста, но и по-устойчива от тази, с която хората са облечени. С какво са облечени хората? С плът, която наричат тленна. Тя е гъста, тежка. Материята на съществата от Божествения свят, т.е. от света на Любовта, е вечна, неизменна. (63/стр. 63)

За да бъдете доволни, повикайте на помощ Любовта и Вярата. С Любовта заедно ще дойдат същес­тва от Божествения свят, а с Вярата същества от Ангелския свят. Тези същества заедно с вас ще реализират желанията ви и надеждата ви ще се оправдае. (63/стр. 69)

Очите и носът представят Ангелския свят, ушите и челото Божествения свят, а устата човешкия. Значи, да чувстваш и да вкусваш, това е човешко; да се възприема благоуханието на нещата, това е достояние на Ангелите, а виждането и слушането е достояние на съществата от Божествения свят.

(63/стр. 285, 286)

Човешкият свят започва с младостта, а свършва със старостта. Божественият свят започва с младостта и върви към вечно подмладяване. (38/стр. 235)

И тъй, съществува един свят, в който радостите са реални, а скърбите привидни. Този свят е светът на Ангелите, на Светиите, на Съвършените същес­тва. Този свят е Божественият. Съществува и друг свят, в който радостите са привидни, а скърбите реални. Той е физическият свят. (58/стр. 23, 24)

Влезе ли в областта на Любовта, човек влиза в Божествения свят. Влезе ли в областта на Знанието, той е между Ангелите. Влезе ли в областта на вярата, той е между хората. (15/стр. 15)

Светът на духовете, на Ангелите, който някои наричат Астрален свят, е свръзката между човешкия свят (физическия, материалния) и чисто духовния, или Божествения свят. (62/стр. 193)

На Земята ти не можеш да обичаш всички. Даже в Ангелския свят обичта може да бъде наполовина. Когато се казва, че човек трябва да обича всички, това се отнася до Божествения свят. Това е свойствено само на Божествения свят. В Ангелския свят обаче половината хора ще обичаш, а половината няма да ги обичаш. Значи, ще обичаш само доб­рите хора, а лошите няма да ги обичаш. (56/стр. 20)

11. Нужно е да имате приятели
във Възвишените светове

Както се нуждаете от добри приятели на Земята, също така имате нужда от добри приятели и на Небето. Горко на онзи, който няма приятели на Небето! Тежък е животът на Земята на всеки, който няма приятели в Невидимия свят. Добре е да имате приятели и на Небето, и на Земята, за да бъде животът ви лек и красив. (11/стр. 142)

Когато помогнем някому, и неговият Ангел, който е на Небето, ще бъде в наша услуга. Следователно, ако искаме да имаме приятели на Небето, трябва да слугуваме на малките и техните бащи, Ангелите на Небето, ще ни приемат в своя дом и ще ни нагостят, ще бъдем като у дома си. Услуга за услуга, Любов за Любов така е светът. (62/стр. 106)

Имате ли Ангелите за приятели, тогава всички любещи, добри и разумни хора ще бъдат на ваша страна. (44/лек. 32: стр. 31)

Та казвам: Ако вие развиете вашия ум, вашето сърце и вашата воля, то като отидете на онзи свят, вие ще имате приятели и между Светиите, и между Ангелите. (59/стр. 135, 136)

Когато имаме приятели на Земята, животът ни става красив. Когато имаме приятели в Невидимия свят, Вечността е красива. (35/стр. 195)

V. РАЗУМНИ СЪЩЕСТВА ОТ
НЕВИДИМИЯ СВЯТ РЪКОВОДЯТ
ЧОВЕЧЕСТВОТО

1. Те са създатели на света

Създали са света и Вселената

Кабалистите казват, че единицата е създала света… Като говорим за единицата, ние разбираме най-разумните същества в света, които са направили първия план, по който светът е бил създаден. Като говорим за числото две, ние подразбираме всички ония Разумни същества, които са слезли на Земята, за да приложат този Идеален план за създаването на света. Като говорим за числото три, ние подразбираме ония Идеални същества, които са определили границите на всички възможности в света. (9/стр. 36)

…Земята е тежка, голяма, не се поддава на мес­тене. Оттук може да се види какви са били тия същества, които са взели участие при създаването на Земята. Те имали ум, имали мисъл, имали воля и мощен дух. Тия Разумни, гениални същества работели под ръководството на Бога. Ние наричаме тия същества Ангели, Архангели и всички заедно съставят Космичния човек. (18/стр. 207)

Прочетете например първа глава от Битието… В първите няколко стиха на тази глава е казано: „В начало създаде Бог Небето и Земята. А Земята беше неустроена и пуста. И рече Бог да бъде виделина, и стана виделина… И нарече Бог виделината ден, и тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро ден първи“. Първият ден подразбира цяла епоха, цяла култура, работа на хиляди Напреднали Разумни същества, които изпълнили Божията дума разделили тъмнината от светлината.

(31/стр. 46, 47)

Тъй щото, светлината, от която ние днес се ползваме, е резултат на работата, на усилията на безброй Разумни същества, които са прилагали ред методи, закони, докато я произведат. До това време светлината е съществувала само в Духовния свят, но не и на физическия. За да се създаде светлина и на физическия свят, трябвало да минат хиляди и милиони години. (31/стр. 47)

Ако Разумните, Напредналите същества не бяха създали светлината, и ние нямаше да се радваме на сегашната култура, нямаше да разбираме какво значи ден, а още повече какво означават думите „ден първи на Битието“. (31/стр. 48)

…Онези Възвишени същества, които са устройвали света. Те са създали света за нас да има какво да учим. (59/стр. 198)

Както жената изприда вълната, тъкачът изтъкава платното, така и Разумните същества са работили хиляди години с мисълта си и са създали светлината, водата, въздуха и т.н. Следователно според степента на светлината ние съдим за развитието, до което са достигнали Разумните същества. (45/стр. 391)

Учените хора са създали различни теории за света.

Тия учени били ли са свидетели на създаването на света? Обаче има същества с Божествено съзнание, които са участвали при създаването на света и знаят как е станало това. Един ден, когато отидете на другия свят, там ще срещнете професори, които ще ви говорят за създаването на света. Те ще ви представят картини, които ще хвърлят светлина върху този въпрос. (29/стр. 219)

Кои са причините, поради които Земята се намира на такова разстояние от Слънцето? Вие казвате: „Господ е наредил така“. Казвам: Тия Възвишени същества, които са взели участие в създаването на Слънчевата система, в своите изчисления са имали предвид колко голямо да бъде разстоянието между Земята и Слънцето. (8/лек. 35: стр. 5)

Разумните същества са създали Земята… Един ден, когато хората завършат развитието си на Земята, от техните мисли и желания ще се създаде друг свят, в който ще живеят същества, по-ниски от хората. (35/стр. 77, 78)

Създали са човешкия организъм

Човек… Той не знае, че за създаване на неговия организъм са работили Разумни и Възвишени същества, и то в продължение на хиляди и милиони години. Не е лесно да се създаде материята за съграждане на човешкия организъм. (23/стр. 215)

За да се създаде човешкият организъм, са работили най-разумни същества. Милиони години са приготвяли тази материя, от която трябвало да бъде създаден човешкият организъм. (47/стр. 358)

Първо ще изчисляваш, после ще строиш. Същият закон се отнася и при съграждане на човешкото тяло. То е величествена сграда, в строежа на която са взели участие множество Разумни същества. И при създаването на Вселената са взели участие Ра­зумни сили, Възвишени същества. И те са правели своите изчисления и измервания. (51/стр. 130)

…Човешкото тяло е резултат от дейността на безброй Разумни същества. Ако ти сам беше нап­равил тялото си, щеше да познаваш неговите закони, а ти сега ги изучаваш. (36/стр. 117)

Хиляди години Разумният свят е работил, докато създаде удовете на човешкото тяло, т.е. на къщата, в която душата живее. (30/стр. 89)

Всеки уд от човешкото лице представя област, в която Разумните същества са вложили по една своя идея. За да си помогне при известна мъчнотия, човек трябва да знае коя област от лицето си да бутне и под какъв ъгъл. (5/стр. 187)

Аз искам да ви свържа с онези светове, с онези фирми, които работят за създаването на очите, ушите, носа, устата и брадата. Ако може да се запознаете поне с един от тези светове, вашата работа е наредена. В бъдеще вие ще се разговаряте със съществата на тези светове по вътрешен път, чрез вътрешното си радио. (30/стр. 236)

Разумните същества, които са построили човешкото тяло, са имали предвид възможностите на всеки човек поотделно и така са създали неговото тяло. (48/стр. 7)

Разумните същества, които са взели участие при създаването на човека, на всеки негов косъм по главата и лицето са написали известно правило, известен закон. (3/стр. 43)

…Разумни същества, Разумни архитекти са работили за създаването на пръстите, и то със строго определена цел. (14/стр. 221)

За да се създаде показалецът, пръстът на едно от великите божества на миналото Юпитер, са работили хиляди мощни духове. За да се създаде средният пръст пръстът на човешката съвест, справедливост, са работили хиляди Възвишени същества. Този пръст се нарича сатурнов. За да се създаде безименният пръст пръстът на Слънцето, са работили хиляди Възвишени умове. Този пръст показва стремежа на човека към възвишеното и красивото, към музика, изкуство и наука. За малкия пръст са работили хиляди Възвишени сърца. Той е наречен пръст на Меркурий, секретар на боговете.

(15/стр. 327, 328)

2. Те са ръководители на човечеството

Направляват целия Космос

…Когато говорим за културата на онзи свят, ние подразбираме всички Разумни същества, които са завършили своето развитие преди милиони години още и днес направляват целия Космос. Някои от тия същества направляват Слънчевата система, други  живота на някои планети, трети направляват отделните народи  българския, английския и др., четвърти направляват водите, пети  растителността в света и т.н. Според степента на своето знание и развитие всяко същество изпълнява съответна служба. Всички хора са заобиколени от тия Разумни същества, които се грижат за тях и направляват живота им. (9/стр. 283)

И човек трябва да се подчинява на Разумния свят, защото се намира в зависимост от Разумните Напреднали същества. Сегашните хора не подозират, че над тях се намира една йерархия от Възвишени същества. Те са завършили развитието си, поради което днес управляват Слънчевата система. Те са предвидили нуждите на хората, както и условията, при които могат да се развиват. Те знаят какви желания имат хората и ги задоволяват по нов начин. Свободата на човека се заключава в доброволното му подчиняване на Разумните същества. В това се заключава и неговото бъдещо развитие. (45/стр. 387)

…От Невидимия свят, където познават Божествените закони, то когато дойде време да се роди човек, всички йерархии, през които той ще премине, трябва да дадат съгласието си за това негово раждане, за това негово идване на Земята. Всички тия йерархии, всички тия същества, които са минали нашата еволюция и които направляват Вселената, трябва да дадат съгласието си. Във всички трябва да има съгласие дали една душа да дойде да се въплъти на Земята, или не. Туй е най-щастливото раждане. (54/лек. 30: стр. 6)

Много малко Ангели има сега тука, те се оттег­лят в своя свят, там имат работа; някои от тях са много натоварени, натоварени са с управляване на Слънчеви системи. (54/лек. 9: стр. 23)

Някои мислят, че са разрешили всичко и като идат на Небето, Ангелите ще им пеят… Че Ангелите не са музиканти. Те имат една велика работа. Те са същества, които управляват цялата Вселена!

(61/стр. 61)

Управляват света

В света съществува само един народ  Божият народ, чиито граждани са Разумните същества, които живеят според Божиите закони. Тези Разумни същества живеят, откак светът е създаден, и те го управляват. (9/стр. 212, 213)

Различни служби се дават на Ангелите. Някои Ангели управляват теченията на въздуха, други управляват движенията на водата, трети управляват силите на огъня, четвърти уреждат обществения живот; пети устройват женитбите, като правят ред изчисления, изучават характера на хората кой за кого може да се ожени, колко и какви деца ще има и т.н. (14/стр. 52)

На Слънцето има един Ангел, който управлява Земята, и всяка година той прави своите изчисления какъв бюджет може да се отпусне на Земята за това време. Този Ангел, като прави своите сметки, всяка година определя по колко приход може да се отпусне било за Франция, било за Англия, било за Русия или пък за коя и да е от малките държавици. (44/лек. 30: стр. 16, 17)

От горе се определя по колко литри дъжд да се изпрати на Земята, по колко деца, мъжки и женски, да се родят, по колко ябълки, круши или други плодове да се родят за дадена година и т.н. Всичко това се нарежда от горе. Вие ще кажете: „Господ нарежда тия работи“. Да, Господ ги нарежда, но Той има Свои слуги, чрез които Си служи; Господ не е слуга на хората да нарежда сам всички тия неща. (44/лек. 30: стр. 17)

…Сега, като говоря за музиката, имам предвид Разумните същества, които се ползват от нейните сили, за да управляват света. (45/стр. 225)

Влияят върху времето

Ние виждаме, че всичко в света се движи. Тия облаци се движат. Мислите ли, че тия облаци се движат от само себе си? Не, зад тях стоят Интелигентни същества, които ги движат. Тия облаци се приготовляват да ни полеят земята да расте всичко.

(54/лек. 2: стр. 14)

…Че времето било облачно. Това е подът на Ангелите. Когато искат да се разговарят, те турят дъски на земята, за да неутрализират лошите земни влияния. Като свършат работата си на едно място, турят дъските на друго място. Ангелите всякога разполагат с влагата. Те жертват пода за общото благо на човечеството. Като си заминат, те оставят пода за спомен на растенията. Превръщат го в благотворен дъжд за растенията и си заминават. (32/стр. 251)

От няколко дни насам работниците от Невидимия свят туриха в ход своите чистачки: бури, ветрове, дъжд, сняг, депресии. По този начин те пречистиха въздуха на далечно разстояние. Те запушиха всички канали, отдето биха могли да дойдат нечисти мисли. Благодарение на техните грижи днес вие се радвате на ясен, слънчев ден, на чист и здрав въздух. (58/стр. 60)

Вярно е, че човек трябва да се пази, да не се излага на силни, големи ветрове, но има един приятен тих ветрец, от който не трябва да се крие. Този вет­рец предизвиква голяма приятност у човека. Този ветрец аз наричам Дихание на Бога. Съществата от Невидимия свят, които ни обичат, изпращат този приятен тих ветрец да ни полъха. (50/стр. 117)

Съдбините на човечеството са в техни ръце

Великият закон, който управлява света, не се отнася до нас. Има други Разумни същества, които се грижат за съдбините на човечеството. Ние само ще използваме условията. Какви ще бъдат резултатите, други са отговорни за това. (54/лек. 33: стр. 17, 18)

Казвате: „Ние сме членове на Бялото Братство“. Срещали ли сте някой член на Бялото Братство? …Влезли ли сте вие в контакт със съзнанието на тия същества на Бялото Братство, които са завършили своята еволюция и които ръководят съдбините на човечеството? (54/лек. 18: стр. 14)

Тъй щото, като ученици, вие трябва да изучавате окултната наука, но без да пренебрегвате официалната. Тя е предговор към окултната наука. Тя е създадена от онези Възвишени Разумни същества, които ръководят съдбата на човечеството. (7/стр. 44)

Като наблюдавам развитието на съвременната наука, виждам, че тя готви човека за великото бъдеще. Тя не е нищо друго освен приготовление. Велики същества, които ръководят съдбините на човечеството, взимат участие в това приготовление. Тия същества носят различни имена: християните ги наричат Ангели на ветровете, на горите, на водите, на моретата, на житото, на обществата, на народите и т.н. Индусите ги наричат Богове. Във връзка с тия Ангели разните народи създават ред традиции в своя живот, които обаче не са суеверия. Тези традиции показват, че в света съществува ред и порядък. (18/стр. 104, 105)

Ръководят пътя на човешкото развитие

…Светът се ръководи от Разумни същества, които са завършили развитието си. Те посочват на хората само тези пътища, които водят към Бога.

(64/стр. 22)

Желанието на Невидимия свят, т.е. желанието на всички ония, които са минали преди вас, е вие да вървите по техния път. (1/лек. 31: стр. 16)

Ако ние имахме истинско разбиране за живота, Невидимият свят нямаше защо да праща Велики Учители, които да учат света. (44/лек. 29: стр. 11)

Словото, което ви говоря, не е мое. То е мисълта на Разумните същества, които стоят зад мене. Те не са едно-две. Те са хиляди и милиони. Това са идеите на Бога, на Вечния Дух. Те минават през цялата Вечност. (48/стр. 193)

Възвишените, Разумните същества са установили един ред в човешките мисли, чувства и постъпки, които работят в съзнанието. Установения ред на нещата наричаме „Закон на Разумната Природа“. Който си позволи да престъпи този Закон съзнателно, той носи отговорност за постъпката си. (36/стр. 110)

Работят за благото на човечеството

Ако всички хора спазват великите закони на Битието, щяха да бъдат свързани с Разумните същес­тва, като сили, които работят в единство с Цялото. Никой не знае каква е крайната цел на Битието, но всички Разумни същества работят за благото на човечеството. Те работят за щастието на хората. Те работят за реализиране на Новото учение  учението на Любовта. (45/стр. 374)

В света живеят множество Възвишени и Нап­реднали същества, които помагат на човечеството и работят за неговото добро. Трябва ли тогава човек да се смущава и безпокои как ще прекара живота си? (45/стр. 217)

В Невидимия свят съществуват цели йерархии от Напреднали Разумни същества, Ангели, които влияят, помагат на цялото човечество. Тези същес­тва са отражение на Любовта. (35/стр. 277)

Ангелите слизат много рядко; не че не обичат да слизат, но имат много работа. Понеже човечеството е останало назад, те гледат да приготвят Светии за [него]. (54/лек. 9: стр. 23)

Забелязано е, че когато някои народи останат назад в умственото си развитие, Невидимият свят изпраща между тях учени, духовно просветени хора, които да внесат в умовете им тласък към наука, просвета и култура, духовна и умствена. (7/стр. 202)

И днес Бог внася в умовете на хората нови идеи, вследствие на което цялото мировъзрение се изменя. Тъй действат от Невидимия свят. Дойде например един учен човек, прокара някоя нова философия в науката и си замине. Той е изпратен от Невидимия свят специално за това. (1/лек. 38: стр. 9, 10)

Това, което за хората представя неразбория, за Напредналите същества е предметно учение. Те офор­мяват неразбраното и после го предават на хората в стройна, красива система. (20/стр. 15)

Днес всички Висши същества съдействат на Бога в оправянето на света. (56/стр. 138)

3. Висшите същества са наставници
на човека

Напредъкът на човека се дължи
на Възвишените същества

…Не може да се насади известна култура у нас, т.е. нашите умове не могат да се просветят, не можем да бъдем носители на каква и да е култура изоб­що, докато не възприемем културата на Ангелите. (44/лек. 12: стр. 5, 6)

…Растенето става само когато ти влезнеш във връзка с всички тия Напреднали души. Там има растене. Ако ти всеки ден не можеш да се свържеш с една Напреднала душа, ти не можеш да имаш растеж. (55/стр. 463)

Като дойдат по-висшите същества, те ще донесат по-висши неща, вие ще почнете да се подигате и вашият живот ще се урежда по един естествен начин. Следователно има милиони работници, които работят за човека. И вие, като работите, ще проверите този закон. (54/лек. 31: стр. 20)

Идеите могат да се трансформират, да се облагородят или да се превърнат в мощна сила в живота само ако имате влиянието на Възвишените същес­тва. (35/стр. 278)

Възвишените същества обичат човека

Има Един, Който ви обича… Ако отидете в един от Възвишените светове, там ще намерите още много, които ви обичат, които ви изпращат своите красиви мисли и чувства. (2/стр. 139)

…Съвършените същества… Те обичат хората. Когато вие се намирате пред някакво изкушение, те веднага изпращат до вас някаква мисъл насърчителна. Ако те не бяха, животът на Земята щеше да бъде цял ад. Благодарете, че в този затвор, в който се намирате, те ви пращат по нещо за ядене, или някаква хубава мисъл, някакво хубаво чувство или някаква добра постъпка. (59/стр. 205)

Чрез ума и сърцето си човек има възможност да бъде проводник на Божиите мисли и чувства. По този начин той е проводник същевременно и на Ангелските мисли и чувства, затова и Ангелите го обичат. (65/стр. 155)

Изобщо всеки човек има по една особена, отличителна черта, която изразява нещо хубаво в неговия характер. За тази черта именно той се ползва от обичта на Невидимия свят. (31/стр. 54)

За да ви обичат Ангелите, трябва да бъдете светлина. (37/стр. 124)

Радват се на човешката душа

Пробуждането на човешката душа е велико явление в Битието. То не е произволен процес. Както раждането на детето е велико събитие в дома, така и пробуждането на човешката душа е велико събитие в Божествения свят. Всички Ангели, всички Възвишени Разумни същества се радват на това събитие. (6/стр. 3)

Каквото са цветята за пчелите, такова нещо представят пробудените човешки души за Ангелите. От тия души Ангелите събират мед за своите кошери и се радват и на малките придобивки.

(6/стр. 4)

Подтикът на душата към нов живот се изразява в нейното разцъфтяване. На този подтик именно Ангелите се радват. В него те виждат проява на Битието, проява на Божия Дух. (6/стр. 4)

…Много рядко съм срещал хора с такава хубава усмивка… И Ангелите, като видят тази усмивка на тебе, ще се зарадват, че един човек се е усмихнал, понеже много рядко се случва това. Ти тогава приличаш на едно цвете, което е цъфнало с всичката си красота. …Душата се проявява в своята красота и пак се скрива. Та Ангелите наблюдават това. То е цъфтене. (12/стр. 265)

За всички случаи, които се представят в живота ви, трябва да се радвате, защото в тях се крие нещо дълбоко, нещо смислено. Това именно показва, че Разумните същества от Невидимия свят се интересуват от вас и се радват, когато вие правилно използвате случаите, които ви се дават в живота за работа. Те се радват така, както вие се радвате, когато имате в градината си някоя хубава ябълка или круша, която дава сладки, вкусни плодове. Вие се радвате на вашата ябълка или круша и дето отидете, все за нея разправяте. Такова нещо представяте и вие за Разумните същества от Невидимия свят. (31/стр. 119, 120)

И Христос казва: „Голяма е радостта на Ангелите горе, на Небето, когато една душа се обръща към Бога“. (54/лек. 34: стр. 14)

И се казва там, че за един каещ се грешник голяма радост става на Небето. (61/стр. 234)

Някой беден човек извърши някое благородно дело, той и не подозира даже, че в Небето става такова голямо тържество заради него. (44/лек. 8: стр. 6)

Голяма е радостта и на Ангелите, като видят, че една душа решила да приложи закона на Великата Любов в живота си. Една слугиня получава едно любовно писмо: „Обична Иванке, голяма е радостта ни, като чухме, че си решила да живееш според закона на Великата Любов. Нашите сърца трептят от радост. Идем да те посетим, да ти донесем своите благословения и подаръци“. Не се минава много време, Иванка започва да се изменя: става по-добра, по-красива и по-умна. Всички я обикват: и другарките , и господарката . Те се чудят какво става с Иванка. Това значи да получиш писмо от един Ангел. (2/стр. 166)

Аз зная, че днес вашите Ангели много ви се радват. (49/стр. 189)

Интересуват се от човека

Който не знае законите, мисли, че човек се ражда произволно. Не е така. Когато зародишът се посажда в материята, за да излезе от него човек, Ра­зумните същества следят при какви условия, кога и как трябва да се роди. Те се интересуват от неговото бъдеще, от целия му живот. Те искат да знаят как расте той и как се развива. При растенето, като процес, Разумните същества изчисляват какви сили са изразходвани и какви са придобити. (48/стр. 6)

Ако е права мисълта, че някои работи са маловажни, как ще си обясните стиха от Евангелието, дето се казва, че космите на главата ви са преброени? Какво представя един косъм, та Невидимият свят да се заинтересува от космите на човешката глава и да ги брои? Значи, колкото малък да е косъмът, Невидимият свят се интересува от него, както лесничеят се интересува от всяко дърво в гората, което става за работа. (34/стр. 229)

…Слънцето е жива разумна книга, която малцина четат и разбират. Всяка сутрин Слънцето изгрява и от Невидимия свят ви запитват: „Прочетохте ли днешната страница от книгата?“. Слънцето е книга, върху която всеки ден Бог пише нещо.

(23/стр. 216, 217)

Ангелът, като дойде, ще те пита:

Ти обичаш ли Бога?

Обичам Го.

Имаш ли Вяра?

Имам.

Имаш ли Любов?

Имам.

Имаш ли Божия живот?

Имам.

Ела с мен тогава!…

Ангелът ще те пита тия три неща: любиш ли Бога, имаш ли Неговия живот, имаш ли Вяра.

(25/стр. 243)

Сега по-висшите същества, Ангелите, праведниците, адептите, Учителите се интересуват от хората дотолкова, доколкото е степента на техния стремеж към Бога. (54/лек. 19: стр. 12)

Закон е: човек не може едновременно да бъде обичан от света и от Бога. Ако светът го обича, Невидимият свят няма да се интересува от него; ако Невидимият свят се интересува от него, светът ще го ненавижда. (34/стр. 74)

Колкото повече мъчнотии имате, толкова повече Възвишените Братя от другия свят се интересуват за вас. (49/стр. 235)

Наблюдават човека

За всичко, каквото правите, съзнанието ви трябва да бъде будно, да знаете, че всеки момент ви следят от Невидимия свят. (20/стр. 229)

Разумните същества от другия свят знаят всичко, каквото човек мисли и прави на Земята. Нашата съдба е в техните ръце. (49/стр. 267)

Това, което никой не го вижда в света, Разумните същества от Разумния свят виждат най-малкото, което никой не го вижда. Те го виждат, понеже туй невидимото, което ти си направил, то може да бъде за в полза на хиляди хора за в бъдеще. (47/стр. 9, 10)

Какво мислят, какво чувстват хората, каква любов имат, това може да остане незабелязано на Земята, но не и в Невидимия свят. Всичко, каквото човек помисли, почувства или извърши на Земята, става ясно, известно в Невидимия свят. (18/стр. 54)

Сега по някой път вие мислите, че каквото нап­равите на Земята, никой не ви знае. Там е заблуждението. Никой не знае за една ваша мисъл, но от Невидимия свят възвръщат една ваша мисъл и вие виждате вашите погрешки. (60/стр. 112)

Няма защо да се критикувате, а после да приз­навате, че сте грешни. Възвишените същества знаят, че сте грешни. Те очакват от вас да се изправите.

(63/стр. 384)

Ние всички ще минем през тия вътрешни борби и Невидимият свят ще изпрати една комисия да види как ще постъпим. Съблазните непременно ще дойдат за изпит. (4/стр. 40)

Невидимият свят държи сметка за всяка нап­разно изразходвана енергия. Тъй щото, мисли ли човек само да живее, той трябва да знае, че ще го държат отговорен за всички негови действия. За всяка празна дума човек ще дава ответ. Каже ли на някого, че го обича или мрази, ще отговаря за думите си. Не е позволено на човека да изразходва напразно Божествената енергия. (11/стр. 361, 362)

Когато хората се бият помежду си, Невидимият свят наблюдава какво правят. Войните на хората са представления за тях. Когато умира някой, същес­твата от Невидимия свят казват, че един от актьо­ри­те на земната сцена се преоблякъл, т.е. свалил една дреха, за да облече друга. (11/стр. 194)

Сега целта на нашето пребиваване тук е да нап­равим връзка с Невидимия, с Реалния свят. Вие мислите, че освен вас, никой друг няма тук; вие мислите, че планината е празна. Не, безброй очи има в планината, които следят всичко и ви изпитват. Щом има очи, има и уши, всичко се вижда и чува. (50/стр. 112, 113)

Изучават човека

Съществува един свят, който ни огражда със своите мисли, със своите действия, със своя живот. Ние сме оградени от Разумни същества и ние за тях представляваме обективен свят, те ни изучават. Предметно учение сме за тях. Хората на Земята са предметно учение за ония Напредналите същества.

(67/стр. 331)

Както ние изучаваме растенията и животните, така и Напредналите същества изучават нас. Защото без тези растения и без тези животни ние няма какво да учим. Така и цялото човечество представ­лява предметно учение за Напредналите същества.

(12/стр. 300)

…Ние сме предмет на един по-висш свят и нас на Земята ни изучават тъй, както ние изучаваме буболечиците. Ние сме предмет на Невидимия свят тъй, както са предмет растенията. Всеки един предмет, всяко растение колкото едно растение дава по-хубави плодове и по-зелени са листата му, толкова повече се интересуват от него. А като видиш едно дърво изсъхнало, ти не се интересуваш вече от него. Та и Невидимият свят се интересува не [от] сухите дървета. (55/стр. 191)

За един Ангел животът на цялото човечество представя сериозен обект за изучаване. Понеже Ангелът е извън вас, извън човешкия живот, той изучава човека, интересува се от него, но той не може да влезе в човешкия живот, понеже това е грях. Има врата, която не го пропуща. Един Ангел щом влезе при вас, той ще се опетни, затова той трябва да е човек, да престане да бъде Ангел. (1/лек. 10: стр. 11)

На всички хора Природата е турила на техния организъм по един знак. Ако вие изучавате организмите под микроскоп, ще видите, че силовите линии в тях имат определени пътища. Както ние мислим и чувстваме, по същия начин се движат и силовите линии в живота ни… Когато Разумните същества ви разглеждат, те разглеждат само движението, пътищата на силовите линии във вас, а не се занимават с вашата външна страна. (1/лек. 7: стр. 9, 12)

…По-висшите същества на Небето. И аз мога да ви кажа, че те правят опити с вас, опитват вътрешния живот, който се развива във вас. (8/лек. 7: стр. 6)

Страданията и радостите са реални величини, чрез които Разумните същества работят. Чрез тях те изпитват, изучават човека да видят какво му липсва, за да има добър, правилен живот. Щом видят, че условията на живота на някой човек не благоприятстват за изправянето му, те веднага се притичат на помощ. (11/стр. 200)

Когато едно Висше същество иска да изучи характера на някое човешко същество, като влезе в тялото му, поглежда какви са прозорците му, т.е. какви са очите му, какъв размер имат и т.н. (1/лек. 7: стр. 12, 13)

Грижат се за човека

Има кой да се грижи за вас, но тези същества не са на Земята, те са извън Земята. (44/лек. 30: стр. 34)

Онези, които създадоха света… Те са толкова чувствителни, че предвиждат всички ваши нужди. Това, което вас ви смущава, на тях е известно. Те искат да знаят до каква степен на развитие сте дош­ли и какво разбиране имате за реда и порядъка, който съществува в Природата. (56/стр. 178)

Има Ангели, които отбелязват и знаят от какво се нуждаете. (54/лек. 26: стр. 16)

Затуй сърцето трябва да бъде горещо и отворено, за да минават тия Божествени течения и да се хроникират твоите нужди и горе, и долу. Ангелите, които живеят в тебе, те ще покажат от какво имаш съществена нужда. (54/лек. 26: стр. 17)

…Вие трябва да знаете, че сте обиколени от много Разумни същества, които следят за всички. Те са свидетели на всичко, което се върши в света. Питам: Мислите ли, че тия същества, които ви любят, спят? Мислите ли, че майката, която обича своето дете, ще спи, когато то е в някаква нужда? Не, тя постоянно бди върху него. По същия начин върху вас бдят всички същества, които ви любят. (49/стр. 256)

…Всеки човек се намира под специалните грижи на Възвишените същества, които не го оставят сам. В трудните моменти на живота те му се притичат на помощ. (5/стр. 261, 262)

Около противоречията на хората обикалят множество Разумни същества, търсят случай да им услужат, да ги извадят от техните мъчнотии. (6/стр. 193)

…Хиляди Разумни същества седят около вас, грижат се, мислят по какъв най-лек начин да ви извадят от мъчнотията, в която се намирате. (6/стр. 194)

Напредналите същества служат на хората, докато те са невръстни, немощни. Много същества са служили на човешката душа, докато тя се изяви, стане свободна, самостоятелна. Щом се изяви, тя вече служи. (29/стр. 193)

Вие трябва да знаете, че скъпо струвате на Невидимия свят. Вие нямате представа какъв грамаден бюджет се отпуска за всеки човек с идването му на Земята. (34/стр. 125)

Колкото да е незначителен даден човек за обществото, в което се движи, и за него са определени същества, които го пазят и защитават. От вас се иска само едно: да слушате гласа на тия, които ви пазят и които се грижат за вас. (15/стр. 315)

Съвременните хора се оплакват от страданията си, но все още не искат да тръгнат в правия път. Защо? Защото сегашните им страдания представят празни снаряди. Те пукат, гърмят около тях, но не ги плашат, не причиняват никаква вреда. Дойде ли им някакво страдание, което, като пълен снаряд, изгърми в тях, нищо няма да остане наоколо им, пък и тях ще задигнат. Невидимият свят ги пази, не допуща още да ги бомбардират с пълни снаряди.

(11/стр. 140)

Много опасни места има на физическия свят, но въпреки това за всеки човек има специални грижи. Всеки човек е обиколен с Разумни същества, които го пазят. (11/стр. 140)

Помагат на човека

Днес всички имате Божията подкрепа, както и подкрепата на Христа, на всички Светии, на всички Велики Учители, на Всемирното Бяло Братство, както и на Възвишените същества, завършили своето развитие. (41/стр. 49)

Проникнете се и вие от Христовата Сила, Вяра и Любов, за да се ползвате от помощта на Разумните същества. Обичате ли Бога, те са готови да ви помагат. Не Го ли обичате, те ви оставят свободни.

(6/стр. 234)

Тия същества в Божествения свят ви помагат и всичко, което имате, го дължите на тях. Без да знаете, те са ви дали всички възможности. Те са толкоз благородни! (60/стр. 35, 36)

Като ученици на Окултна Школа, ще знаете, че има кой да се интересува от вас, има кой да ви обича и да ви дава съвети в най-трудните моменти на живота ви. Тези същества, които са готови всякога да помагат на човечеството, са наречени „Невидими помагачи“. В миналото, когато не са знаели това, хората са чувствали помощта им, но са мислили, че тези същества са някакви божества, вследствие на което са ги боготворили. Така се е създала идеята за многобожието, като са делили божествата на добри и лоши. (35/стр. 121)

Всъщност Невидимите помагачи са Божествени лъчи, изпратени от Бога да помагат на хората в техния труден път. Благодарете на Бога за тези лъчи… (35/стр. 121)

Така постъпват и нашите Напреднали Братя спрямо нас: те са готови още повече да дават, да ни помагат, ако и от наша страна има разположение към тях. (65/стр. 90)

…Може да разчитате на всяко Разумно същес­тво. Достатъчно е да въздъхнеш, за да ти се притекат веднага на помощ. Те няма да те питат какво знаеш, но веднага ще ти помогнат. Една връзка с тези същества струва повече от всички придобивки на Земята. В тях са скрити придобивките.

(36/стр. 119, 120)

Любовта заставя Светлите същества да слязат на Земята и да помагат на хората. (40/стр. 405)

Много Ангели са напуснали Небето заради хората, те са дошли на Земята с единственото желание да им помагат. (14/стр. 107)

Бог изпраща най-учените, най-напредналите души да помагат на своите ближни. Някой Ангел се занимава с трудна научна задача, прави своите изчисления, но в това време Бог го праща на Земята да утеши някое малко дете, на което майката е отишла на работа и го оставила само` вкъщи. Този Ангел трябва да остави всичката си работа, да слезе на Земята, да утеши детето и да се върне обратно на Небето. (34/стр. 155, 156)

Достатъчно е човек да има силно желание да изправи живота си, за да му се помогне. Възвишени същества от Божествения свят слизат при него и му помагат.

Как става това?

По различни начини: външно, чрез други нап­реднали хора, и вътрешно, чрез самия човек.

(64/стр. 147, 148)

Светията е работил 20 30 години върху себе си, докато придобие нужната чистота и святост. Колко Напреднали същества са му помагали! Те работят и той работи, те пеят и той пее. (29/стр. 282)

Когато един Божествен, Светъл дух дойде в тебе, той няма само да те наставлява тъй да правиш, иначе да не правиш, но ще те постави между хора, които ще съдействат за твоето добро. Той ще те постави в благоприятна атмосфера за развитието ти. Ако един дух не може да ви създаде такава благоприятна атмосфера, той не е Божествен дух, но обикновен дух, обикновена душа като вас. Той не е от онези Висши духове, които са завършили своето развитие, за да могат да ви помагат. (8/лек. 31: стр. 130)

…Съзнанията на всички същества се представят във вид на безброй концентрични кръгове, от които вътрешният е най-малък. Външният кръг, като най-голям, прониква през всички останали съзнания, които неизбежно трябва да му се подчиняват. Те съставят органи на външното съзнание, което, от своя страна, ги направлява… Светиите, Ангелите, …това са кръгове, които съществуват в самия тебе и стоят над твоето съзнание. Ти можеш да виждаш само това, което е под тебе, но не можеш да виждаш онова, което е над тебе. Това, което е над тебе, всякога може да те вижда. Понякога вие усещате влиянията на външните кръгове. Съществата от тия кръгове предварително още знаят какво ви чака, какви страдания ви се готвят, затова взимат мерки да ви помогнат. Те виждат, че вие сте тръгнали в крив път, и започват да ви въздействат. Ако не можете да ги разберете, те ще ви създадат такъв род страдания, които събуждат вашата мисъл. Щом почнете да мислите, започвате правилно да чувствате и тръгвате в правилния път. (35/стр. 251, 252)

Един вол или един кон не може да влезе в положението на човека, [докато] човекът влиза в положението му и щом се разболее, той може да му помогне. По същия начин и ние, като животните, не можем да влезем в положението на Ангелите, но те обхващат нашето съзнание, разбират ни и ни помагат. (8/лек. 31: стр. 116)

Знайте, че когато сте недоволни, вие сте обиколени от Разумни Братя, които искат да ви помогнат. (6/стр. 195)

Човек не съзнава грешките, които прави, вследствие на което често изпада в противоречия. Въпреки всичко това Разумните същества не се отвращават от човека, но изпълнени с Любов, всякога му помагат. Те искат да го научат да живее правилно. (6/стр. 194)

…По тоя начин не може да се живее. Ако се живее още три века така, хората ще се задушат. Ето защо Невидимият свят иде да помогне на съвременното страдащо човечество. Забележете, всеки ден още със ставането си от сън ви идат светли нови мисли. (66/стр. 220)

Радостта ви се дължи на радостта на Разумните същества. Те са доволни, че са могли да ви помогнат. Следвайте техния пример. Като видите, че някой е на опасно място, помогнете му. Като излезе от това място, нагостете го и се радвайте с него заедно.

(6/стр. 195)

Ако сте гладни и живеете в Бога, помислете за Него и топлият хляб ще дойде. Бедни сте, нямате пет пари в джоба си. Помислете за Онзи, в Когото живеете, и парите ще дойдат. Какво се изисква за това? Любов към Първата Причина, към Божественото Начало на живота. Само при това условие вие ще влезете в контакт със съществата на Висшия свят, които ще ви се притекат на помощ. (20/стр. 191, 192)

Седи някой човек замислен, обезсърчен, гладен, няма сила да предприеме нещо, няма кой да му помогне. По едно време той се унася и заспива. Като се събужда, на масата намира плодове, хляб, дрехи, обуща и пари. Чуди се кой е донесъл тия неща. Един Ангел ги е донесъл.

Възможно ли е това?

Възможно е. Чрез някой човек ги е донесъл. След това Ангелът се скрива и наблюдава какво ще прави този човек. Ако се зарадва и благодари на Бога за всичко, което му е изпратено, той ще вземе права насока в живота си… Обаче, ако погледне на всичко това и каже: „Добре, за днес съм осигурен, но утре какво ще правя?“, този човек не е взел права насока в живота си… (14/стр. 93)

Все ще се намери някой дух, който ще влезе в някоя човешка форма и ще ви помогне. Той ще влезе във вашето положение и ще ви помогне. Ще дойде при вас и вие в негово присъствие ще имате много добро настроение. (59/стр. 87)

При известни случаи съществата от Невидимия свят не помагат на хората, защото, ако в едно отношение им помогнат, в друго ще ги спънат. За пример, излекуват един човек, но като не знае как да поддържа здравето си, той влошава положението си. (35/стр. 121, 122)

Когато се говори за свобода на човека, имам предвид онези ограничителни условия, в които той сам попада. Ето защо трябва да дойдат Разумни същества, по-напреднали от човека, да разрешат трудните му задачи. (48/стр. 30)

…Като се интересуваме от своите мисли и чувства, трябва да знаем, че и Невидимият свят е заинтересуван от тях. И когато Разумните същества, които седят по-горе от нас, видят, че ние не можем да свършим работата си сами, те веднага ни се притичат на помощ. Щом дойдат те, погрешките лесно се изправят. (50/стр. 214, 215)

За пример, някой ученик е способен, но мързелив и не учи редовно. Учителят го изпитва и като не знае, той му поставя слаба бележка. Ученикът се стряска от слабия успех и започва да учи. Щом пожелае да учи, веднага от Невидимия свят му идат на помощ, след което всички учители се произнасят за този ученик, че е даровит. От своя страна, и той сам се чуди отде му дойде това вдъхновение и разположение към учението. Когато ученикът има помощ от Невидимия свят, всичките му работи тръгват напред. Щом знаете това, и вие не трябва да се смущавате. Имате ли стремеж за работа, правите ли усилия, и Невидимият свят ще ви помага. Имате ли помощта им, ще станете даровити. (50/стр. 215)

Аз зная, че Ангелите са много учени, те разбират висшата геометрия и математика тъй добре, че могат да ви осветлят върху някоя трудна задача за вас, и ще ви помогнат да я решите. Стане ли това нещо с вас, разрешите ли някоя трудна задача, която сам не сте могли, тогава ще ви кажа, че наистина при вас е идвал някой Ангел. (8/лек. 13: стр. 11)

Понеже в училищата има закони, които не позволяват на ученика да потретва класа, Ангели слизат от Небето да помагат на слабите ученици да минават в по-горен клас. Има ученици, които повтарят класовете и не могат да напредват без чужда помощ. (63/стр. 409)

…Великите Напреднали същества от Божествения свят. Тези същества помагат на хората от Земята, дават им условия за нов живот. За пример, ако убият някого, веднага от Възвишения свят слизат утешители и започват да го успокояват, че ще му дадат по-добри условия да се върне на Земята и да продължи работата си. (45/стр. 299, 300)

Когато Ангел слиза от Небето да ви помага, обърканите ви работи се изправят, правите работи вървят напред и вие отивате от успех в успех, от слава в слава. (18/стр. 66)

Уреждат живота на човека

Силата на човека седи във вярата и в разбиранията му. Що се отнася до уреждане на живота му, други вършат това. Съществата, които са завършили развитието си, се застъпват за него. Те му диктуват какво да работи. (64/стр. 19, 20)

Казвам: Напредналите, Възвишените същества, които днес присъстват тук, уреждат вашия живот. За пример, някой ученик има слаба памет: учи, мъчи се, но не постига целта си. Като го види един от тези Братя, бутне центъра на паметта му и от този момент нещо просветва в ума на ученика, и той започва да помни, да учи лесно уроците си. От слаб ученик той става силен, способен. (58/стр. 40)

Всичко онова злато, което ние търсим, то е резултат на Разумни същества. Ти искаш да станеш богат, но те трябва да ти отпуснат кредит. (12/стр. 66)

Имам нужда от пари още сега.

Нямаш нужда сега. Разумният свят знае кога ти трябват парите и ще ти ги прати навреме.

(30/стр. 187)

Работят върху човека

Всяка добродетел, която човек е изработил в себе си, се е подхранвала, съграждала с години наред… Не само това, но хиляди Разумни същества са работили върху човека, помагали са му, за да изгради в себе си красивото, великото, което днес виждаме. (21/стр. 32)

Днес, на този светъл ден, всички Възвишени същества се събират не само около вас, но и около ония, които имат мисли, желания, стремежи към възвишеното в света. Те работят върху всички тия души, помагат им, за да могат да постигнат онова, което и те са постигнали. (58/стр. 45)

Вие живеете в един Разумен свят. Възвишените същества, които са създали Слънчевите системи, топ­лината, светлината, всички живи същества, нищо не искат от вас. Те работят върху съзнанието ви, искат от вас не само да се учите, но и да разбирате. Те изпращат светлината и топлината, знаят каква сила се крие в тях и пак нищо не искат от нас. Те казват: „Учете, за да познаете себе си, да разберете своето тяло“. (69/стр. 43)

За да дойдат всички хора до високо съзнание, Невидимият свят работи усилено върху тях, приготовлява ги. (35/стр. 200)

Мислите, желанията и постъпките на хората се диктуват от Разумни същества, които се различават едни от други по степента на своята Интелигентност. (63/стр. 132)

Мнозина идват при мене, искат да ги запозная с Невидимия свят. И аз желая същото, но то не става механически. Тези, които работят върху вас, са учени. Щом видят някого, те първо го изпитват да видят как може да се работи върху него и какво може да излезе. Те имат свои методи и знаят с кого как да работят. Аз наричам тези работници „Братя на човечеството“. От моя страна те имат пълно доверие, затова не се меся в тяхната работа. Само мога да им кажа, че еди-кой си брат или сестра са физически слаби, да не ги товарят изведнъж с много работа. Да се меся в техните методи, това е престъп­ление. (29/стр. 128)

„Братя на човечеството“… Те имат желание да ви осветлят по всички въпроси, да ви избавят от мочурите на живота, от несгодите и страданията и да ви покажат пътя към Мъдростта, Истината и Любовта. Няма човек в света без мъчнотии и страдания, но тези Братя ще ви помогнат да се справите, да решите задачите си. (29/стр. 128)

Висшите същества, които са изпреварили сегашните хора в развитието си, се застъпват за своите малки братя и работят върху сърцата им. Така се създава културата на сърцето. (49/стр. 243)

…Първо човек трябва да се научи да чувства нещата, а после да дойде до мисълта. Възвишените чувства са подготовка за красиви и светли мисли. Ето защо усилията на Невидимия свят са отправени към сърцето. (11/стр. 57)

Та когато Невидимият свят хлопа на сърцата на хората, той има предвид да събуди техните сърца, за да започнат умовете им да работят и волята им да се приложи в живота. По този начин те ще влязат във връзка с онези същества, които ги любят. (34/стр. 76)

…Като наблюдавам методите, които Невидимият свят прилага към хората, намирам, че те са много разумни. Тези методи са различни, за всеки човек употребяват специален метод. (34/стр. 113)

От Невидимия свят всякога ще ви създават задачи, и то тъй правилно, тъй последователно, неочаквано ще дойдат. И да не мислите някой път, че са ви забравили. Ни най-малко, ще дойдете на ред. За всинца ви има задачи, които ще трябва да разрешите. Ако ги разрешите правилно, в аналите на тяхната Книга ще запишат това и ще ви дадат други по-големи задачи. (54/лек. 27: стр. 9)

Невидимият свят, Разумният свят най-първо изправя заблуждението, което имаме в ума си; Ра­зумният свят изправя заблуждението, което имаме в сърцето си; Разумният свят изправя и заблужденията, които имаме и в тялото си. (12/стр. 391)

Тук имаше една македонка, която казваше: „Аз нося целия свят на ръката си“… Та носеше своите илюзии на ръката си. Същото е и с вас. Всеки ден Невидимият свят трябва да ви просвещава.

(1/лек. 38: стр. 10)

Всяка мисъл и всяко чувство, които са минали веднъж през ума и сърцето на човека, са оставили свой отпечатък, който постоянно ще се формира, преобразява, докато дойде до своята съвършена форма. Напредналите същества постоянно коригират тия форми. (18/стр. 123)

Казвате: „Какво представя страданието?“. И страданието е течение. Колкото по-голямо е страданието, толкова по-голямо е течението у вас. Когато дойде радостта, това показва, че Разумният свят е решил да регулира течението, което страданието ви е причинило. (35/стр. 81)

…Колкото радостта ви е била по-голяма, по-интензивна, като се смени със скръб, тогава и скръбта ви ще бъде по-силна, по-интензивна… Тия две състояния се сменят постоянно в човека. Висшите духове, Висшите същества, които разбират този закон, сменят тия състояния у вас по един правилен начин. (8/лек. 18: стр. 17)

…В каквото положение да изпаднете, добро или лошо, знайте, че то е гост, изпратен от Невидимия свят да ви посети. Вие ще го посрещнете с почести и ще го изпратите с почести. (14/стр. 114, 115)

Духовният мързел е един от големите врагове. Духовните хора са много мързеливи. За тях трябва голям остен. От Невидимия свят има изпратени духове, които стягат мързеливите, впрягат ги на работа. (1/лек. 16: стр. 7)

Инертността е състояние, присъщо на човека. Инертният човек е мързелив. За да се освободи от това състояние, Разумният свят го подлага на действието на топлината и по този начин го въвежда в Божествения порядък на нещата. (6/стр. 12)

Като ви гледам, аз намирам, че лицето ви е една нива, която трябва да се изоре и посее. Ако от Невидимия свят видят, че вие не работите, те слизат от горе със своето рало и започват да орат и да сеят. Ако вие не орете и не работите, те ще работят. Където разорават, те турят право на собственост. Тогава вие започвате да чувствате, че не сте собственици. Вие казвате, че сте остарели и не можете да работите, но те свършват всичката работа. Тогава вие искате да откупите от тях нивите си и питате колко им струва цялата работа. Те казват, че трябва да се отплатите на Природата. (59/стр. 135)

Скулпторът знае къде и как да удари. Във вас има много неодялани камъни, които трябва да обработите. Когато работите съзнателно върху себе си, вие сами се дялате. Не работите ли, роптаете ли против живота си, Невидимият свят ще изпрати някой Ангел да ви дяла, да обработи неодяланите камъни на вашето естество. При това положение вие викате, кряскате, оплаквате се, че имате големи страдания. (11/стр. 38)

Оставете се на влиянието на Разумните същес­тва, които работят днес в света. Те правят преврат в човешките умове. Те носят Великите Божествени идеи… (63/стр. 305)

Засега други работят в нас да станем съвършени. Ние, като станем съвършени, ще слизаме да работим за други, които не са станали съвършени. Следователно за вас седи една велика работа. Сега работят над нас Съвършените души, други работят над нас. (59/стр. 599)

Насърчават и вдъхновяват човека

Казва някой: „Аз мога да направя това“. Можеш, ако имаш вдъхновението. Ако дойде в тебе вдъхновението на Ангела, една Божествена мисъл, приеми я в твоя ум. (68/стр. 136)

Когато Бетовен и другите велики музиканти творили, с тях заедно работели музикални същества от Невидимия свят. Зад всяка музикална творба се крият Възвишени същества. Те вдъхновяват музиканта и направляват неговата мисъл. (36/стр. 203)

…Ангелите. Когато видят човек, който е отпаднал духом, те не се спират да му говорят, но само се усмихват и веднага изчезват. Като види тази усмивка или като почувства мисълта, която му е изпратена, този човек се развеселява и казва: „Стана нещо особено с мене“. Ако този човек е учен, веднага се залавя за книгите си и започва да работи. Ако е писател, веднага взема перото и започва щедро да излива. Кой на каквато работа и да се намира, веднага продължава работата си, освежава се. (59/стр. 508)

Дръжте всеки слънчев лъч! …Тези лъчи ние наричаме Светли същества, които са положили душите си за приятелите си. Те са души, които излизат от Бога и минават през вас. Някой поет пише нещо, въодушеви се. Това се дължи на тия души, които го вдъхновяват. (18/стр. 85)

Ангелите, които изпращат светлината от Слънцето, са Разумни същества; те постоянно ни говорят и ние трябва да привикнем на техния език, да ги разбираме. Когато човек се обезсърчи или се отчае, един от тия Ангели дохожда близо до него и му проговаря: „Не се отчайвай, не се обезсърчавай, Бог е вложил доста дарби в тебе, ти ще ги разработиш и ще свършиш учението си с успех“. „Наистина ли аз имам дарби?“ „Да, ти имаш дарби и способности, работи само за тяхното развитие!“ Не се минава много време и гледаш, този човек се усмихнал, зарадвал се, има на какво да се надява. (9/стр. 149, 150)

Посещават човека по време на сън

Сънят е почивка само за онези, върху които Ра­зумните същества работят. По този начин тяхното съзнание ще се повдигне. (20/стр. 182)

Само при… дисциплина в мозъчните центрове на човека може да се установи дълбок вътрешен мир. Щом придобие този мир, ученикът вече има съдействието на Светлите същества от Невидимия свят. При това положение ученикът ще бъде посещаван вечер от Добри същества, от Светли и Възвишени духове, които ще го поучават. По този начин и сънят, и будното състояние на човека се осмислят. (31/стр. 54, 55)

Човек заспива вечер, за да престане временно да се занимава с материални работи. Тогава Светлите и Възвишените същества ще го посещават, ще го поучават. (31/стр. 55)

Не може да се помага на човек, умът на когото е пълен с отрицателни мисли. Когато иска да помогне на такъв човек, Невидимият свят чака той да заспи и тогава да му изпрати помощта си. (31/стр. 233)

Вие сте влезли в Разумния свят, за който съзнанието ви не е готово. Там ще ви посочат и добрите, и лошите черти. Следователно не питайте защо някога ставате от сън недоволни, а някога доволни. Когато сте недоволни, това показва, че сте минали през някоя област, дето Разумните същества са посочили грешките и лошите ви черти. Ако сте доволни, това показва, че сте минали през област, дето Разумните същества са посочили вашите доб­ри черти. (32/стр. 21)

Определят плана, програмата и дори
думите на човека

Предвидено ви е да свършите само гимназия или да свършите и университет, но вие свършвате два, три факултета. Какво ви ползва повечето, което свършвате? Някой път от Невидимия свят ви е определено да свършите университет, но вие се отказвате. В този случай губите. За вас е важно да реализирате mot a mot плана, който ви е определен от Невидимия мир. Това е идейният живот. Не мислете, че онова, което ще учите, е случайно. Не, всичко е определено. (1/лек. 32: стр. 10, 11)

Ако ние извършваме някоя работа и се намираме под тия човешки ограничения, то и когато от Невидимия свят ни дадат да изпълним една прог­рама, пак се намираме под известни ограничения. Онези по-висши от нас същества по същия начин ни ограничават. Те казват: „Ако искате, може да живеете според нашата програма; ако не искате, вие можете да живеете и по друг начин“. Де седи ограничението? Ограничението седи в това, че ако изпълните този план, вие ще бъдете щастливи. Ние се заемем с тази работа, но започваме да я коригираме, коригираме и свършваме само с коригиране от единия край до другия. Най-после казваме: „Не си струва да се живее“. Нищо не научавате. Туй не е ограничение. Това е истинският път. (1/лек. 32: стр. 12)

За пример, поканват ви да отидете на представ­ление; вътрешно вие нямате желание, обаче не искате да откажете на своите познати. Отивате на представлението, но се връщате недоволен, намирате, че сте направили нещо глупаво. Защо? Защото програмата на Невидимия свят за този ден е била съвсем друга. Друго нещо се е изисквало от вас. Времето, през което сте били в театъра, се съвпаднало със зададената ви задача от Невидимия свят и вие не сте могли да я изпълните. (28/стр. 11)

Хората не постъпват добре с мене.

Не се занимавай с отношенията на хората към тебе. Това не е твоя работа. За тебе е важно каква работа ти е дадена от Невидимия свят, какво трябва да направиш днес. (32/стр. 13)

Съвременните хора разискват върху въпроса какво нещо е морал. Истинският морал седи в това, да изговори човек през деня толкова думи, колкото са определени за него от Невидимия свят. Когато дойде до този морал, той ще познае Бога. (34/стр. 231)

…От Духовния свят определят колко сладки думи да кажете на всеки ваш ближен през деня… Мнозина се хвалят, че са посрещнали своя гост доб­ре, нагостили са го както трябва. Питам: Казахте ли на този гост това число сладки думи, които бяха определени за него от Невидимия свят? Ако сте го нахранили добре, а не сте му казали определеното число сладки думи, все едно, че не сте го посрещнали както трябва. (34/стр. 232)

Отбелязват и фотографират делата на хората

Помислил си нещо, казал си някое предложение, има Разумни същества, които веднага го внасят в тази Свещена книга, отбелязват името ти и кога се е родила тази мисъл. Вие мислите, че никой не се занимава с тия работи, никой не се занимава с вас. Не, не, занимават се. (1/лек. 14: стр. 19, 20)

И всичките ваши упражнения, които имате тук, един ден ще ги разглеждате. Архиви има там! Един ден ще ви въведат в тях и ще видите и много умни работи, и много глупави. Ще дойде някое от Ра­зумните същества да ви покаже вашите гарджета, които сте рисували, и ще ви каже: „Виж с какво си се занимавал!“. Ще дойде ученият човек, ще му кажат: „Виж с какво си се занимавал!“. Смешно ще бъде. Там ще ви обяснят кои са били причините, че сте написали тези гарджета. (1/лек. 14: стр. 20)

Всеки трябва да знае, че Бог го е пратил на Земята, и затова всеки ден трябва да прави по едно малко добро, от никого невидяно и незабелязано. Всички добрини, които не се виждат, се отбелязват в Невидимия свят. (18/стр. 212, 213)

Сега Христос, като казва „техните Ангели“, подразбира ония умни същества, които държат сметка за нашите постъпки. Това, което наричаме съвест, то са тия Ангели, които живеят в нас и които отбелязват всяка наша постъпка, добра или лоша, и които казват: „Ти направи добре“ или „Ти направи зле“. Обидиш някого, Ангелът му ти казва: „Твоята постъпка не е права“. (62/стр. 105)

Знаете ли, че всяка постъпка, всеки поглед на човека се фотографира от Невидимия свят? Там държат сметка за всеки крив поглед на човека.

(11/стр. 156)

Казвате: „Няма ли някое добро същество, което да фотографира добрите дела?“. Има добри същес­тва, наречени Ангели, които по същия начин като дявола ходят след хората да фотографират добрите им постъпки. Един Ангел среща някой обезсърчен, отчаян човек, който е решил да се самоубие. Той веднага изважда фотографията си, цъкне с нея и представя пред отчаяния една от неговите добри постъпки. Този човек погледне на фотографията, усмихне се, въздъхне спокойно и казва: „Значи, и у мене имало нещо хубаво! Щом е така, има смисъл да се живее!“. (50/стр. 212)

Поставят хората на изпитания

Приятно е, когато Невидимият свят изпитва хората. Който се изпитва, той е благонадежден човек. (14/стр. 270)

Когато иска да познае дали даден човек е злато или желязо, Невидимият свят го поставя на ред изпитания да види какви свойства има. Ако се окисли и изгуби металния си блясък, той е желязо. Не се ли окисли, той е злато. (11/стр. 218)

…Всички съвременни хора са поставени на такива опити. В живота тези опити не са нищо друго освен изпитанията, страданията и мъчнотиите, които хората преживяват. Невидимият свят пос­тоянно подлага хората на такива опити да види доколко могат да издържат. (7/стр. 240)

Големият юнак се познава по тежестта, която носи на гърба си. От Невидимия свят, за да изпитат един човек доколко е силен, турят му скръб, равносилна на едно кило, две, три, …40, 50, 100, 500, 1000 килограма. Колкото повече носи, толкова по-силен е той, по-голям герой; колкото по-малко носи, толкова е по-слаб. (25/стр. 4)

И тъй, за да изработи човек нещо от себе си, да се определи, Природата го е поставила на големи изпитания. Много от изпитанията и страданията на човека са създадени от Разумния свят съзнателно, за да го изпитат. (16/стр. 79)

Днес всички хора млади и стари са на изпитания. Няма човек на Земята, който да не е минал и да не минава през тях. Без да подозира човек, Невидимият свят го подлага на изпитания явни и тайни. Изпитанията разтърсват съзнанието на човека и проверяват доколко той е буден. (32/стр. 60, 61)

Днес целият свят е подложен на изпит. От Ра­зумния свят е изпратена комисия да изпита търпението на всички хора. (26/стр. 236)

Сега и религиозните, и светските хора не издържат изпитите си. На какъвто изпит и да ги пос­тавят, те пропадат. Невидимият свят изпитва днес всички хора. (28/стр. 39)

Много Ангели са идвали и до днес идат в домовете ви, но като не ги познавате, казвате: „Дотегнаха ни тия бедни просяци и страдащи“. Ангелът не е обикновен просяк, нито обикновен страдащ. Той е дух от високо произхождение, слязъл на Земята да ви изпита. Като влезе в дома на човека, той го следи как постъпва с хората. (33/стр. 255)

Във всеки човек живее един Ангел, чрез когото изпитват любовта ви. (63/стр. 159)

Нашите ближни са Ангелите, които се проявяват на Земята чрез хората. Срещате един беден, слаб, немощен човек, чрез когото ви изпитват; чрез него се проявява някой Ангел, който иска да ви изпита да види как ще постъпите. (22/стр. 33)

Ти седиш на стола си и като влезе някой беден в стаята ти, погледнеш отвисоко към него, посочваш му стол да седне и го питаш какво иска. Ако дойде при тебе някой министър, веднага ставаш прав, предлагаш му стол да седне и през всичкото време се разговаряш учтиво с него. Значи, на богатия и на силния ти ставаш прав и му правиш път да мине, а на бедния и на слабия не обръщаш внимание. Той не е големец, не е силен човек, нямаш интерес от него. Тоя беден и прост човек е дегизиран Ангел, който иде да те изпита. Като се върне на Небето, той ще даде рапорт за тебе, за твоето поведение, въз основа на който ще те уволнят. (33/стр. 255)

Ако не изправите погрешката си, утре ще дойдат Ангели от Небето и ще ви поставят на такива изпитания, че всички лъжи ще излязат навън.

(70/стр. 20)

Страхът се отнася до онези, които мислят, че знаят много. Щом казват, че знаят много, че са разрешили задачите на своя живот, че обичат всички хора, Невидимият свят веднага ще ги постави на изпит. За пример, едного от тия самонадеяни ученици ще скарат с жена му, опърничава, упорита като Ксантипа, и ще го заставят да се примири с нея, не с тояга, но по всички правила на Любовта. След това ще изпратят комисия от Невидимия свят да види как ще разреши задачата си. (14/стр. 269, 270)

С най-малкото изпитание, на което те поставя този Разумният, Невидимият свят, веднага те изпитват докъде си достигнал. Тези Разумни същества имат красиво чувство към нас, искат да знаят външната ни форма каква е, интересуват се докъде сме достигнали. Както ние се радваме на едно плодно дърво, че цъфнало, дало плод, така и те ни се радват, че едно същество цъфнало и дало плод. Тях това ги радва. (68/стр. 260, 261)

Невидимият свят изпитва всеки човек. Чрез тези изпитания между хората ще се създаде хармонична, благоприятна атмосфера, в която те ще отворят душите си. (28/стр. 107)

Изпращат мъчнотии и страдания на хората

Ние не говорим за ненужните страдания, но за ония, които Разумният свят изпраща на човека.

(5/стр. 299)

За да могат да издържат на вибрациите на Духовния свят, съвременните хора трябва да калят своята нервна система. Днес бялата раса, както и цялото човечество, се приспособява към проявите на Духовния свят. Големите страдания, които хората прекарват днес, говорят именно за това, че Невидимият свят ги подготвя по такъв начин да влязат във връзка със съществата от Духовния свят.

(65/стр. 129)

За да събуди дарбите и способностите на хората, Разумният свят ги поставя на големи страдания и мъчнотии. (18/стр. 30)

Ще каже някой, че условията го тъпчели. Ако наистина условията тъпчат човека, това още не значи, че тия условия са лоши за него. Ако условията го тъпчат, това значи, че Разумният свят иска да извае от него хубава статуя. (13/стр. 225, 226)

Вие написвате на баща си писмо със следното съдържание: „Любезни татко, намирам се при лоши условия. Работа нямам, гладен и бос ходя. Важ­но е при това, че не зная коя е причината за положението, в което съм изпаднал. Ако можеш, пиши ми нещо по този въпрос“. Изпращате писмото и чакате отговор. Понеже нещата са наредени разумно, Невидимият свят ви е поставил при тези условия с цел да ви възпита. По някакъв начин той ще ви изпрати една мисъл, чрез баща ви или чрез друг някой, от която ще научите защо сте поставени при неблагоприятни условия на живота. Щом се домогнете до причината на вашето положение, вие постепенно почвате да се коригирате и положението ви се подобрява. (35/стр. 208)

Невидимият свят, като вижда, че хората и животните са будни само когато се отнася до техните физически нужди, изпраща им ред страдания с цел да пробуди съзнанието им за живот, по-висок от физическия. (6/стр. 136)

Невидимият свят изпраща страдания на хората да ги събуди. Страданията са остен, който боде хората и казва: „Станете! Доста сте спали!“. (29/стр. 345)

Колкото малка да е вътрешната борба в човека, била тя за добро или зло, радвайте се; тя е посещение от Невидимия свят. Невидимият свят е обърнал внимание на вас. Той изпраща малък ветрец към вас да ви поразхлади, да понаведе клончетата ви наляво, надясно да се поборите малко. (28/стр. 18, 19)

Това, което измъчва съвременните хора, са онези наследени качества от деди и прадеди, които прекарали един неестествен живот. Този живот се пробужда сега и в съвременните хора като неестествени желания, копнежи и чувства, които не носят нищо добро за тях… Невидимият свят обаче постоянно регулира тези неестествени прояви в хората, като им изпраща ред страдания. Чрез страданията Разумните същества от Невидимия свят казват на хората: „Не е този пътят, по който трябва да вървите“. (3/стр. 18)

Някой не си плаща дълговете, оставя други да плащат за него. Щом сам не си оправя сметките, Невидимият свят ще го застави да си плати. Как? Ще му изпратят някаква болест или някакво нещастие и той ще каже: „Имах един дълг, отдавна забравен, ще го изплатя“. (33/стр. 75, 76)

Приемете мъчението, защото то ви е дадено от Невидимия свят. Не се силете никога. Има някои от вас, които и да искат, не са определени за мъчение; не всички, които ме слушат, ще бъдете мъчени. Всички не сте герои, а мъчението ще дойде за героите. (10/стр. 8)

Дават уроци на хората

Човек става играчка на съдбата, когато не разбира законите . Който не разбира тези закони, получава добри уроци от Съвършените същества. Те го възпитават. Показват му какво е смъртта и какво е животът. (36/стр. 118)

Съвременните хора… Те казват, че Бог не е създал света както трябва и търсят начин да го изправят. За да им даде добър урок, да ги научи да не критикуват Великото, Невидимият свят ги заставя да се оженят. Като им се родят няколко деца, той им казва: „Хайде сега, приложете вашето знание. Опитайте се да координирате децата си, да си създадете такъв дом, какъвто искате…“. (11/стр. 66)

От Божествено гледище, каквото човек преживява в съзнанието си, било колебания, съмнения, мрак, всичко това са уроци за него, предвидени от Невидимия свят; всички изпитания и страдания, които човек минава, също така са неизбежни уроци за него. (31/стр. 99)

Коригират човека

Който има опитността да е чувал съветите на дявола, той не може да не различава кога кой му говори. Възвишените същества говорят по съвсем друг начин от този на дявола. В думите им няма насилие, нито ограничаване, нито ласки или хвалби. Те даже и съвети не дават. Те следят постъпките на човека и тихо му нашепват: „Това не е добро, коригирай се“. (6/стр. 261)

…Разумните същества… Те не искат да ограничават човека, но тихо му нашепват: „Това, което вършиш, не е добро. Коригирай се и постъпвай според Волята Божия“. (6/стр. 234)

Като мислите, Ангелите идват и почват да те коригират. Той ти казва: „Не мислиш право!“. Втори път, като дойде, ти казва: „Ще мислиш по-добре“. И всеки ден те коригира. (60/стр. 203)

…Човек ще изпадне в големи заблуждения. Ра­зумните същества обаче ще му помогнат. Но той трябва да бъде готов да ги слуша. Щом видят, че е изкривил пътя си, те ще му кажат: „Внимавай, защото пътят, който си поел, не е прав“. Като видят неговите криви мисли, те ще му кажат: „Спри малко, обмисли добре работата, защото мисълта ти не е права“. Който иска да се изправи, той ще обмисли добре въпроса, ще се побори малко в себе си и скоро ще се изправи. (14/стр. 404)

Някой път някой Ангел като остане една минута свободен от своята велика мисия в света, той се обръща към някой човек, каже му: „Слушай, ти си се отклонил от пътя, попаднал си в една погрешка“. Той му отговори: „Не е твоя работа, аз зная как да разреша този въпрос, аз съм чел еди-кой си автор“. Ангелът замълчава. Е, хубаво, след години… погрешката пак не си изправил. (54/лек. 18: стр. 10, 11)

Някой Ангел ти каже: „Слушай, ти си влязъл в еди-коя си Църква, но пътят, в който вървиш, не е този“. „Не е твоя работа да се разправяш с моите религиозни вярвания, аз съм свободен да вярвам в каквото искам.“ Ще се вслушвате в тази велика мисъл! Ако не се вслушвате, вие не може да бъдете ученици, т.е. не сте ученици. Аз подразбирам, че не може да използвате условията. (54/лек. 18: стр. 11)

Един свещеник ми разправяше една своя опит­ност. Той имал един ръководител от Невидимия свят да го ръководи. „Та бях го позагазил малко. Едно време като другите хора почнах и аз да си събирам парици, да ги турям за черни дни. Та понатъпках едно гърне и една вечер виждам моя ръководител, един стар, така ме бутна по челото и каза: „Едното ти око гледа към земята, знаеш ли?“. Като станах, гледам в огледалото при челото над окото има една черна точка.“ Дето го бутнал с пръста. „И може би един месец седя това петно.“ Един от добрите свещеници е той. (55/стр. 145, 146)

Предупреждават човека

Няма случай, когато човек предприема нещо и Невидимият свят да не го предупреди. Но той трябва да бъде много чувствителен да възприеме предупреждението. По който и да е начин, той неп­ременно ще бъде предупреден: било чрез вятъра, било чрез облаците и т.н. Тръгваш някъде, но дойде ти на ума, че си забравил нещо, и се върнеш. Щом се върнеш, знай, че работите няма да се наредят доб­ре, непременно ще има някаква спънка. Тръгваш някъде на гости, но излиза вятър, който духа пред лицето ти. Не отивай, няма да намериш своя познат вкъщи. Ти можеш да отидеш пак, но само да провериш предсказанието. Ако отидеш и съжаляваш, че си отишъл, ти нищо не си разбрал и научил. Ще знаете, че от Невидимия свят всякога предупреждават човека. (59/стр. 277)

Значи, всичко, каквото човек има да преживее, той го предвижда чрез сънищата си. Нещата не само се предвиждат, но се и предчувстват. Сънищата, това са един подтик от Невидимия свят. Обаче вследствие на своето голямо неверие хората често не обръщат внимание на тези предупреждения, вследствие на което се натъкват на големи противоречия в живота си. (56/стр. 185)

На Земята човек може да живее най-много 120 години. Каквото може да направи, трябва да го свърши до това време. След изтичане на определения срок Невидимият свят изпраща до човека комисия, която го предупреждава да ликвидира със сметките си, за да замине свободно на онзи свят. (26/стр. 427)

Освобождават човека

Разумните същества участват във всички прояви на живота. Свържеш ли се с тях, те са в сила да те освободят от всички мъчнотии. (32/стр. 124)

Съвършените същества виждат, че някой слаб, несъвършен човек има в себе си всички добри желания да направи нещо хубаво, но не може, оплел се е някъде. И тогава те бързат да му помогнат да се разплете, да се освободи от ограниченията.

(58/стр. 45)

Ангелът не познава скръбта, но като гледа, че някой човек скърби, пита го: „Скърбиш ли?“. Бутне тук, бутне там, вижда кои са причините на твоята скръб, махне туй-онуй от товара ти и облекчи душата ти. Казваш: „Поолекна ми малко“. Туй, което за тебе е нещо субективно, за него е обективно. И като отидеш при него, той вижда скръбта ти, вижда, че един трън се забил някъде в тебе, хване го с щипците и те освободи. Този трън е една малка мисъл, едно малко желание, загнездило се в тебе изва`ди го и всичко ще се свърши. (1/лек. 10: стр. 6, 7)

Ако при тебе не дойде един Ангел да бутне оковите на краката ти и не ти каже да станеш, и не ти даде сила да излезеш навън, ти ще останеш завинаги в затвора. Този Ангел трябва да дойде да ти покаже звездите, светлината и да те прати да разправяш на приятелите си, че той те е извел. Това е доброто, което влиза в твоето сърце. (56/стр. 609, 610)

Работят за повдигането на падналите

При сегашните условия, при законите, които съществуват в Космоса, всички Възвишени духове работят за подигането на падналите. (4/стр. 36)

Велики духове слизат в ада да помагат на падналите души. Колкото по-велик е духът, толкова по-дълбоко трябва да слезе, да работи за изкуплението на падналите и изоставени същества. (63/стр. 387)

Когато един Ангел види, че у Бога се зароди едно дълбоко вътрешно желание да прати някого от Небето да помогне на някоя паднала душа, този Великан Ангел жертва всичкото свое благо за тази душа и слиза да помогне. Този Ангел, като дойде, няма да ти подаде ръката си да му я целунеш, но ще се яви като един Велик извор вътре в живота ти, ще се яви като една Велика мисъл, като един Велик вът­решен стремеж; ще подигне душата ти към нещо възвишено и благородно. (4/стр. 503, 504)

4. Благосклонността на
Възвишените същества

За да ви обърнат внимание

Ако носиш в себе си Любов, Знание, Мъдрост и Истина, Възвишените същества ще ти обърнат внимание. Те виждат Бога в тебе и затова се интересуват от човека. (48/стр. 82)

…Възвишеният свят се интересува. Там всички същества спират работата си за момент и отправят вниманието си към съществото, което люби.

(63/стр. 266)

Ще живеете добре, ако Бог ви обръща внимание, ако Ангелите ви обръщат внимание, ако доб­рите хора ви обръщат внимание. Ако никой не ви обръща внимание, ще се движите в обикновения живот. (32/стр. 273)

Щом изпълнявате Волята на Бога, Той ще обърне внимание на вас. Когато Ангелите видят, че изпълнявате Божията Воля, и те ще ви обърнат внимание. (32/стр. 273)

…Ако си един скромен работник в Царството Божие, това е велико нещо! …Тъй щото, положението, което вие заемате, като скромни работници, е най-хубавото известен на Небето, неизвестен на Земята. Там горе има Ангели, които те знаят, Господ те знае, всички треперят за тебе. (24/стр. 93)

Казваш: „Какво ще излезе от мене?“. Един скромен Божий работник, на когото Ангелите обръщат внимание. Тези Ангели обръщат внимание на всеки едного от вас. Щом ти обръщат внимание, ти ще кажеш: „Аз ще бъда един скромен работник, но ще работя“. (24/стр. 93)

Истинско постижение е това, да работите усърдно на Земята, за да може Невидимият свят да се заинтересува от вас и да ви помогне. (34/стр. 20)

Щом зачиташ живота на другите, и твоя ще зачитат. И тогава Разумните същества, които направляват целокупния живот, ще имат определени отношения към тебе. (36/стр. 67, 68)

…Всеки ден човек трябва да направи поне най-малкото добро, изразено в мисъл, чувство или действие. Това добро може да бъде направено на някой извор, на някое растение, на някоя мушица или на някой човек. Колкото малко да е това добро, то трябва да се направи. Най-малкото добро е израз на Божественото учение, на вътрешния закон в човека. Живее ли човек по този начин, и Ангелите, и Светиите, и добрите хора ще го познават и посещават. Най-после и неговият Учител ще го посети.

(50/стр. 177)

Трябва да имате одобрението им

Всичко, което човек работи, трябва да бъде одоб­рено от Невидимия свят. Тогава човек няма да попада в грешка. (10/стр. 110)

Когато човек завърши някаква своя работа или някакво свое добро начинание, Ангелите издават един указ, една похвала за него. (44/лек. 8: стр. 5, 6)

Доброто има отношение към разумността. Ето защо, когато човек прояви доброто в микроскопическа степен, даже към една мравка, той получава одобрението на Разумния свят. Каква по-голяма зап­лата от тази можете да очаквате? Ако за малкото добро получавате одобрението на Разумните същес­тва, колко повече ще получите за голямото добро, което сте в състояние да направите! (26/стр. 212)

Ако съзнанието ви е будно и можете да почувствате одобрението на Разумните същества, вие сами познавате, че сте постъпили добре и разумно.

(26/стр. 212)

Като държа беседа, за мене е важно какво мис­лят Разумните същества и какво мисли Невидимият свят, а не какво вие мислите. (29/стр. 89)

Когато един човек от Земята предава една възвишена мисъл, всички Разумни същества от Небето го слушат, одобряват това, което говори, защото и те мислят по същия начин. Докато мисълта, която някой изказва, било за Любовта или за Мъдростта, не се одобри и от Разумните същества на Небето, тази мисъл не спада в кръга на Великото Космичес­ко съзнание. (35/стр. 79)

Ако един поет на Земята напише едно поетичес­ко творение и то се преведе между Ангелите горе, ще знаете, че опитът му е сполучлив. Казвате: „Ама то е преведено на английски“. Може да е преведено и на френски, и на немски, на всички езици, това не е доказателство. Преведе ли се обаче между Ангелите, това е меродавно. Туй творение с хиляди години ще върви в света. (4/стр. 512)

Намирате на пътя си торба с пари. Вие сте беден човек, нямате стотинка в джоба си, но от вътре нещо ви казва: „Бягай, не се изкушавай!“. Вие пог­леждате торбата с пари, усмихвате се и заминавате. Ако някой види, че бягате от парите, ще мисли, че сте глупав човек. Невидимият свят обаче ще ви похвали. (6/стр. 154)

Щом поставиш палеца си върху полицата на своя длъжник и простиш дълга му, ти ставаш весел, разположен. Невидимият свят е доволен от тебе, че си употребил палеца си на място. Четирите пръс­та на ръката са свързани с по-ниските светове, със света на Ангелите, на Серафимите, на Херувимите. Палецът обаче е свързан направо с Божествения свят. (20/стр. 210, 211)

Какво е казал Господ? Всичките ни дела трябва да бъдат изправни. Значи, на този, на когото искам да направя зло, ще му направя едно добро, ще му напиша едно хубаво писъмце и ще го зарадвам. Тъй ще бъде! Ще водиш един разговор със себе си и като те видят от Небето, че постъпваш тъй, ще хроникират това в Бялото Братство… Най-учените, Белите Братя, като ви видят, спират се и казват: „Тъй, тъй, много хубаво, много добре постъпи, според нашите закони“. И няма да се минат 5 10 минути, ще се изпълниш с радост. (54/лек. 32: стр. 14, 15)

Ще се ползвате от благоволението им

Като работите с Любов, ще се ползвате от благоволението на Разумните същества. Щом ги обичате, те ще ви помагат при разрешаване на всяка умствена, сърдечна и физическа работа. (23/стр. 389)

Като живееш добре, Възвишените същества ще отправят своето благоволение към тебе. Понеже си спазвал техните закони, те ще ти помогнат да развиеш дарбите си. Колкото повече дарби си развил, толкова повече са те посещавали. Не само те, но и ти ще ги посещаваш. Като се свързвате с тия същества, животът ви се осмисля. Без тях животът е пълен с разочарования. (36/стр. 116)

Ако не мислиш право, не можеш да се ползваш с благоволението на Невидимия Разумен свят. Той обръща внимание на същината на нещата. Ако мис­лиш право, а в мислите и в чувствата ти няма мекота, мисълта ти не е абсолютно права. В мисълта трябва да има Любов, а в Любовта мекота.

(33/стр. 198)

На Земята без доброто не можете да направите крачка напред. Щом носите доброто в себе си, Разумните и Светли същества ще бъдат на ваша страна. От тях ще придобивате знание, сила, богатство. Какво по-велико нещо може да очаква човек от това, да има на своя страна Светли и Разумни същества? (52/стр. 89)

…Който иска да извърши нещо велико в живота си, той непременно трябва да носи в душата си велик идеал. Такъв човек може да има за тил цялото Небе, всички Ангели, Светии, праведни хора, всички добри и разумни хора, всички вярващи и всички адепти. Няма по-велико нещо за човека от това, да има зад себе си такъв тил. Всички тия хора ще му изпращат добри мисли и чувства и ще кажат: „Пътят, в който вървиш, е прав. Върви напред, ние ще ти съдействаме!“. Питам: Ако всички тия са с тебе, кой ще бъде против тебе? (65/стр. 139, 140)

Ще потече благословение

Когато Великите Светли Братя дойдат на Земята, отвсякъде ще потече благословение. (2/стр. 225)

Вашето съзнание трябва да схване, да се отвори за Божествената Светлина, след което ще се яви това хубаво ухание, както се явява у цветята. Всички Възвишени души ще дойдат да вземат от този нектар, който се крие у човека. Съществува обмяна между човешката душа и тези Възвишени духове. Ако душата не се е разтворила като цвят, те идват и след като не намерят нищо, отиват си; а ако дойдат и намерят нещо, те оставят своето благословение.

(27/стр. 88, 89)

Някой се оплаква, че нямал приятели. От него зависи да си създаде приятели. Колко струва на човека да си направи една градина? Ще купи семена, ще ги насади, ще ги полива и няма да забележи как семената ще изникнат, ще цъфнат и ще разнесат своите благоухания надалеч. Тяхното благоухание ще привлече Светли същества от Невидимия свят, които ще му оставят своето благословение. Тъкмо се замислил, впрегнал се в някаква работа и току-виж някое Светло същество от Невидимия свят посети неговата градина, благослови работата му.

(35/стр. 295, 296)

Когато видят, че сте посели добри семена [у вас], всички Братя на Небето ще изпратят своите благос­ловения да израснат тези семена и да дадат добри плодове. С тези плодове да израсте и възкръсне Бог във вас… (49/стр. 190)

Като този ден подобен не е имало, атмосферата е особено пречистена, със специфични вибрации; съзнанието на Ангелите, които взимат участие заедно с нас, е също така специфично. Никога Ангелите не са мислили така, както днес. Техните умове и сърца са широко отворени днес, те изпращат своето благословение към нас. Питам тогава: Ако вашите Напреднали Братя се радват, трябва ли вие да плачете? И за какво ще плачете и тъжите? Пощата носи вече техните писма, подаръци, чрез които се предава Божието благословение. От вас зависи да ги приемете навреме или не. (58/стр. 33)

Ценни са техните подаръци

Като ученици, вие трябва да се стремите към придобиване на светли мисли, които струват скъпо. Тия мисли идат от далечни пространства. Те са донесени на Земята от Разумни същества, които имат специална мисия. Тези същества обичат хората и затова специално слизат на Земята да им донасят светли Божествени мисли и възвишени Божествени чувства. Тези мисли и чувства са подаръци за хората. Приемат ли ги навреме, те трябва да ги обработят в себе си. Така обработени, те произвеждат коренна промяна в живота им. (15/стр. 53)

…Ако някой от вас влезе в общество на Разумни същества от Невидимия свят, той ще се върне с големи подаръци. От тия подаръци той може да се ползва цял живот. Това показва, че те са го оценили и обикнали и той ги е оценил и обикнал. (15/стр. 27)

Да срещате богати хора, това е все едно да влезете в обществото на Светли, Разумни същества, които ви разказват за своя живот и за своите отношения. Такова нещо представя Разумният свят. Там всички са богати. Попаднете ли между съществата на Разумния свят, те ще ви обсипят с подаръци. За да получите техните подаръци, ще свалите старите си дрехи и обувки. Те ще ви облекат с нови светли премени. (52/стр. 262)

Когато някой Ангел види един добър човек, той веднага съобщава и на другите Ангели, че е видял добър човек на Земята. Един след друг тия Ангели започват да посещават добрия човек и всеки от тях му носи по един ценен подарък. Питам: Какво по-добро от това, човек да бъде обект на Ангелите, на Светиите и на добрите хора? Какъв по-велик смисъл може да има животът от този? (50/стр. 187, 188)

5. Строгостта на Възвишените същества

Невидимият свят е много взискателен

Невидимият свят е много снизходителен, но за това, което можеш да направиш, е много взискателен. (1/лек. 31: стр. 23)

И вие трябва да знаете, че всичките Висши същества, всичките Разумни същества не са от тия, които може да окаляте или да оставите върху тях своите нечистотии. Следователно те са много взискателни. Ако вие влезете в една Окултна Школа и не се учите на чистота и право мислене, ще ви изключат [от] там. (1/лек. 4: стр. 16)

Ако искате да ви обичат, от вас се иска абсолютна чистота, защото Невидимият свят е много взискателен. Ти искаш да се ожениш и жена ти да те обича, но трябва да знаеш, че нейната любов зависи от Духовния свят. (24/стр. 80, 81)

Ангелите… Сега, за пример, вие искате да живеете като тях, но щом влезете в това училище, много пъти ще плачете, много пъти упражненията ви ще бъдат задрасквани, ще ги връщат и един, и два пъти. Това трябва да знаете! Всеки живот е един Божествен ден и когато не напишете упражнението си добре, постоянно ще повтаряте програмата си.

(25/стр. 64)

В Невидимия свят са много взискателни. Те не искат да критикуват. Не си дават мнението. Но ако имате дефект в очите си или на ръцете си, или на краката си, няма да ви приемат в Невидимия свят. Ще влезете в онзи свят без дефекти. (12/стр. 172)

Невидимият свят е строг

…Всички хора на Земята са актьори… Когато се разгневи на някого, Невидимият свят се справя лесно с него разкъсва старите му дрехи, съблича ги и го облича в нови, като му казва: „Хайде, иди сега на работа!“. Ако недоволството на Невидимия свят е отправено към някой сиромах, ще заповядат да му хвърлят старата кесия и да му дадат нова, пълна със злато. Като видят, че сиромахът е радостен, ще му кажат: „Хайде, иди сега да работиш и да не грешиш!“. На други пък Невидимият свят дава угощение. Тъй щото, радвайте се, когато гневът на Невидимия свят е върху вас, защото ще имате нова дреха, нова кесия, угощение и т.н. Ако гневът на Невидимия свят не е върху вас, нищо няма да получите: нито пари, нито дрехи, нито угощения. (6/стр. 62)

Когато искат да накарат човека да работи, да излезе от своята инертност, от Невидимия свят му казват грубо, стегнато: „Хайде, иди на работа!“. Започнат ли да му говорят меко, деликатно, от него нищо няма да излезе. (6/стр. 55)

Най-малката лъжа в отношенията на хората е в състояние да ги отдалечи едни от други, да намали обичта им. Така гледат на човека и в Невидимия свят. Разумните същества изменят отношенията си към човека за най-малката лъжа, с която той може да си послужи. (16/стр. 260)

Но в Окултната наука ония Братя, които ръководят вашите съдбини, са много строги. Те са минали по вашия път и никога не може да ги заставите да извършат това, което те знаят, че е криво. Вие може пред тях да напълните цял един джобур със сълзи, те ще минат философски покрай вас. Той е тих и спокоен, той мълчи, някой път се усмихне.

(54/лек. 15: стр. 15)

Казвате: „Докога ще идват изпитанията и страданията в живота?“. Докато се усъвършенствате. Невидимият свят не търпи никакви дефекти. Докато човек греши, докато има дефекти, все ще има някой да го ревизира. (21/стр. 30)

Значи, един ден отношенията на Небето спрямо Земята ще се изменят! Засега отношенията на Невидимия свят са достатъчно строги по отношение на Земята. (68/стр. 149)

Вземете например Наполеон. Защо той, който във военно отношение беше гениален политик, изгуби своето главно сражение? Той изгуби, защото не издържа на обещанията, които беше дал пред Невидимия свят. Те го изпратиха на заточение на остров Света Елена, там да размишлява, да намери погрешката си. В този случай англичаните бяха само изпълнителната власт, а Невидимият свят законодателната. Невидимият свят издаде закон, по силата на който Наполеон трябваше да отиде на остров Света Елена. Невидимият свят заповяда на англичаните да определят такова място на Наполеона, дето той да размишлява върху неизпълненото обещание. Мислите ли, че ако дадете някакво обещание пред Невидимия свят и не го изпълните, няма да се намерите на остров Света Елена? (18/стр. 184)

Преди години идва една сестра при мен, казва ми: „Учителю, и аз искам да бъда като тебе“. После казала: „Искам да намеря тайната сила на Учителя, че и аз да върша тия работи като него, да се науча да присаждам“. Казвам: Мога да те науча на изкус­твото да присаждаш. Но онзи, който се реши да присажда, Ангелите го връзват със 100 въжета и ако се опита да изкриви най-малкия Божествен закон, главата му хвръква, без глава остава. (4/стр. 506)

Ако Бог не възпира Ангелите, които са чисти и святи, те биха се справили в един момент с грешните и престъпни хора. (33/стр. 56)

Ангелите се отличават от хората по своята абсолютна Чистота и Святост. Те са носители на светлината, вследствие на което са крайно взискателни и строги. Ако би останало на тях да управляват света, те биха изгонили всички престъпници, всички грешни хора. Те не биха оставили нито един човек на Земята да греши. Тъй щото, когато Бог иска да изправи света, Той изпраща на Земята един от тия Ангели да свърши тази работа. Ангелът изважда ножа си и започва да кълца наляво-надясно.

(65/стр. 151)

Много Ангели са недоволни от хората. По някой път и у Ангелите, които са толкова напреднали в своята култура, се заражда едно отвращение, едно желание Господ да им позволи да ометат хората, да създадат нещо по-хубаво. Господ ги възпира, казва им да почакат. Сега, ако ме попитате какво правят Ангелите, ще ви кажа, че те точат своите огнени ножове. И като дойдат на Земята, в една минута отгоре цялата съвременна култура ще стане на прах. Те без всякакви оръжия ще извадят хората от техните черупки и всички ще тръгнат след тях много смирено, както цели полкове войници вървят смирено след своя началник. Това ще бъде! (44/лек. 3: стр. 23, 24)

Целият свят е в обсадно положение. Ангелите са обсадили цялото човечество и са му дали ултиматум: ако не се подчинят на Бога, те ще започнат да ги обстрелват. Те се бунтуват, понеже хората не живеят според законите, които Бог е създал. (48/стр. 99)

Страшно нещо иде за света

Разумният свят е отегчен от безпорядъка, който хората са внесли в света, от кривите човешки мисли, чувства и постъпки, от човешките заблуждения. Човешките недоразумения се отразяват във Великия свят и произвеждат големи катаклизми. Разумният свят е решил да накаже хората не с потоп, както едно време, но с огън. Хората са изкопали подземни скривалища да се пазят от собствените си бомби, но къде ще се крият от огъня, който слиза от горе? Този огън ще разтопи земята на дълбочина повече от 25 метра. Къде и как ще се крият хората от този огън? Какво ще стане тогава с човечеството? Който оцелее, той ще говори. Вярно ли е това, или не, всички ще го опитате. Няма да остане човек на Земята, който да не мине през този огън. (15/стр. 411, 412)

Ще видите какво ще стане на Земята. Белите Братя ще пуснат такава артилерия, каквато светът не е виждал. Ще пуснат тия подземни токове, та всички хора да познаят, че има един Велик Закон, на който всички същества трябва да се подчиняват. (54/лек. 30: стр. 36, 37)

Казвам: Страшно нещо иде сега за света, не само за България, но и за целия свят. То ще дойде до главата и на праведните, и на религиозните, и на светските хора… Всички хора ще познаят, че има Правда в света… Хиляди и милиони същества идват от Невидимия свят, въоръжени със своите огнени пушки и мечове. (9/стр. 310)

Аз не говоря против вас, но от Невидимия свят отдавна са заговорили против вас. Те изпращат срещу вас голяма армия от 500 милиона духове добре въоръжени, със своя модерна артилерия. Знаете ли какво ще стане с вас, като излезе тази армия нас­реща ви? …По цялата Земя ще се образува такова силно течение, че нито една здрава къща няма да остане всичко в света ще бъде пометено! От философията и религията на съвременните хора помен няма да остане и те няма да имат време да облекат своите одежди, с които извършват службите си. И от хората, които мислят само за забавления, също тъй помен няма да остане. Какво ще остане тогава? Ще останат само пашкулите на хората. Ще кажете: „Страшно нещо е това, да останат само пашкулите на хората!“. Да, така ще бъде. Хората ще се излюпят и от тях ще останат само проядените пашкули. Някои ще кажат: „Дано това нещо не стане в наше време!“. Именно в наше време ще стане. Казвам: Светът няма да се свърши, но ще се преобрази.

(9/стр. 61)

…Ние сме вече в преддверието на Царството Божие. Христос е дошъл вече в света! Целият свят е обсаден с милиони войници от Невидимия свят. И България специално е обсадена с кордон от 500 милиона такива войници. По колко войници се падат на всеки българин? Тия същества, които идат от Невидимия свят, са Разумни; те искат да въдворят навсякъде ред и порядък, Правда и Законност.

(9/стр. 125)

VI. ДА ИМАМЕ ПРАВИЛНИ ОТНОШЕНИЯ С ВЪЗВИШЕНИТЕ СЪЩЕСТВА

1. Вяра във Възвишените същества

Ако ние имаме вяра, че Бог със Своята Разумност навсякъде царува и че всички сме заобиколени с множество свидетели, Разумни същества, които се интересуват, грижат за нас, ние другояче бихме гледали на всички неща. (43/лек. 7: стр. 17)

Чрез вярата човек се свързва с Разумния свят и вижда, че той не нарежда работите, но друг ги нарежда. (69/стр. 312)

Ние сме потопени в един Разумен свят и който не вярва в него, страда… Щом сте потопени във Великия Разумен свят, работете с Разумните същес­тва. Колко пъти ви дохождат светли мисли! Отде идат те? (2/стр. 181)

Щом станеш сутрин, все ще те посети някой дух. И най-голямото неверие, което съществува в нас, се проявява по причина на това, че живеем в много гъста материя, вследствие на което постоянно изпъждаме тези духове, които ни посещават с цел да ни помагат, и с това се спъваме. (25/стр. 234)

Ангелите, Възвишените същества имат желание да помагат на хората, но ако те се съмняват, не могат да получат тяхната помощ. Ангелите завързват конците, а хората ги късат. Не късайте конците, които Ангелите връзват! Късате ли тези конци, вие ги лишавате от условията на Реалността. (58/стр. 41)

И тъй, две неща ще имате предвид: когато Ангелът ви посети, вие трябва да бъдете готови да го изслушате и разберете; след това гледайте да не се усъмните. По-нататък Бог ще се погрижи за Своето.

(58/стр. 28)

Казваш: „Как ще вярвам в Ангелите, щом не съм ги видял?“. Не виждаш Ангелите, но знаеш, че едно от техните качества е Интелигентността. Следователно ще вярваш на своята Интелигентност. Тя е лъч, изпратен от Духовния свят. (37/стр. 53)

Ангелите са участвали в създаването на света, затова ще вярваш в тях. (37/стр. 53)

Някои от вас може да не вярват, че съществуват Ангели, че могат да си служат с телескопи и да си правят своите научни изследвания. Може да не вярват, но факт е… Какво ще кажете тогава? Тяхното небе и нашето небе едно и също ли е? Не е.

(43/лек. 21: стр. 14)

…Тия Напреднали същества… Докато ги слушате, докато вярвате в тях, те ще ви помагат. Щом се усъмните в тях, те ще ви изоставят да разберете какво значи да работите без помощта на тия същества. Докато работите ви се отдават лесно, вие казвате: „Аз сам научих урока си, никой не ми помогна“. Щом кажете така, вие сте под изкушение вече. Дойде ли изкушението, вие изгубвате помощ­та на Светлите Напреднали Братя и оставате сам със собствените си сили. Това значи да се оплетат работите на човека. (14/стр. 229, 230)

…Когато Разумните същества ви показват пътя на издигането, не се съмнявайте в тях, но веднага напуснете лошите условия и ги последвайте. Това значи да изхвръкне човек от какавидата, от пелените на стария живот, да се облече в нова премяна и като пеперуда да каца от цвят на цвят, да събира нектара на Новия живот. (5/стр. 85)

2. Разбиране на вътрешния закон

Има известни мисли, известни желания, известни постъпки в света, които носят живот в себе си. Мислите, които ние възприемаме, те не се създават от нас. Има мисли, които идат от Невидимия свят, от Напредналите същества, които са безсмъртни. Те ни изпращат своите мисли, своите желания, своите постъпки като един дар. Ако разбираме този вът­решен закон, ние можем да използваме тяхната мисъл, можем да използваме техните желания и постъпки, за да турим в себе си ред и порядък… Ако ние знаем този вътрешен закон на тия мисли, на тия чувствания, трябва да създадем нещо по-хубаво от това, което създаваме. Често ние не използваме тези Божествени мисли, а използваме тези ограничените, които са изостанали от разни човешки култури. (68/стр. 152)

Много от нашите мисли са плод от мисълта на по-висши същества. (49/стр. 255)

Щом дойде един Ангел в твоята мисъл, ти веднага ще се усетиш разположен, …ти почерпваш в себе си тази сила. (55/стр. 350)

Всяка идея дава импулс, подтик на човека, понеже тя представя живо същество. Зад всяка идея се крие някое Разумно същество. (28/стр. 97)

Казваш: „Какво ме интересува другият свят?“. Не може да не те интересува, защото стремежът на човешката душа се дължи на Разумни същества от другия свят с по-високо съзнание и култура от твоята. (48/стр. 112, 113)

Значи, всяка мисъл, всяко чувство и всяко желание, които минават през нас, представляват Разумни същества, които по този начин се свързват с нас и ние с тях. Следователно, ако човек осакати някои от своите мисли, чувства или желания, с това той прекъсва връзките си с Разумните същества, чиито са тия мисли, чувства и желания. По този начин човек се изолирва от Разумните същества, с които по-рано е бил във връзка. Защо? Защото той няма вече съответните органи, с които да влезе във връзка. Ето защо човек трябва свещено да пази своите мисли и желания, понеже те са пътища, чрез които той се свързва с Божествения свят, с Ангелите… (58/стр. 85)

Вярно е, че мисълта представлява сбор от вибрации, от светлина и топлина, но всъщност тя представлява среда, чрез която човек влиза в общение с Висшия Разумен свят. (58/стр. 85, 86)

Казвате: „Как се предава мисълта от едно по-напреднало същество на друго по-ненапреднало?“. Първо мисълта се предава в съзнанието на даден човек като импулс да направи нещо. Тогава той казва: „Аз искам да се проявя, да направя нещо“. Той ходи натук-натам, ляга, става, има някакъв импулс да извърши едно добро дело, иска да направи нещо, но не знае как да постъпи. Питам: Как ще направите това добро? Импулс, сили, желание имате, но начин нямате. За тази цел вие трябва да влезете във връзка с това същество, да научите езика му. (34/стр. 73)

Помнете, че в даден момент Разумният свят има отношение към всеки човек, затова той трябва да отвори ума и сърцето си да разбира неговите мисли, желания и постъпки. Разбере ли това, всичко друго ще разбере. Не разбере ли Разумния свят, нищо няма да разбере. (5/стр. 83)

Някой казва: „Аз измислих нещо“. Нищо не си измислил. Ти само си хванал някоя мисъл в пространството и считаш, че е твоя. Който разбира този закон, той ще се радва, че е дошъл в такова състояние, да схване мислите на някои Висши същества. Значи, той е могъл да влезе във връзка със същества от по-високи светове. (34/стр. 72, 73)

Когато някой казва, че животът има смисъл, това показва, че този човек е влязъл в съприкосновение със същества, които седят по-високо от него, и той се влияе от техните възгледи. (34/стр. 214)

Интуицията е огнище, средоточие, дето се събират множество Разумни същества и осведомяват човека. Те го насочват в правия път. (30/стр. 232, 233)

Какво се иска от човека? Да изучава и долавя онези моменти, когато Разумните същества взимат участие в неговия живот. Добрият живот на човека се заключава в това, да се домогне до онзи момент на истинска работа. Не всякога можеш да свършиш работата си, както желаеш. Даже видни учени, вое­началници, управници мъчно могат да прозрат и схванат онзи момент, когато Разумните същества са готови да им помагат. (36/стр. 183)

3. Връзка с Възвишените същества

Над нас има по-висши същества,
с които трябва да се свържем

Едно се иска от всички: да изучавате по-високия свят над вас и да се свържете с Напредналите същества… Не е важно де живеят те, важно е да се свържете с тях. Те имат светъл ум, отлично сърце, благородна и разумна воля. Да се свържеш с едно от тези същества, това значи, ако си бил малодушен, да станеш смел; ако си в тъмнина, да придобиеш светлина. Велико нещо е да бъдеш свързан с Възвишения свят! (36/стр. 99, 100)

Първото нещо: между учениците, между братята и сестрите отношенията трябва да се изправят; между майки, синове и дъщери отношенията трябва да се изправят; между приятели отношенията трябва да се изправят; между слуги и господари отношенията трябва да се изправят; между учители и ученици отношенията трябва да се изправят, да станат отношения на Любов. Над нас има по-висши същества, с които трябва да се свържем. Тия правилни отношения именно ще ни свържат с този Висш свят. Ако ние се свържем с по-нисшите същес­тва, мислите ли, че ще придобием нещо? (4/стр. 182)

…Съзнанието на човека трябва да бъде будно, да е свързано с Разумния свят, с Бога. Като работят хармонично, тия Разумни същества създават около другите хора живот на пълен ред и порядък.

(31/стр. 29)

Има неща, които човек сам трябва да направи. Ако той сам не се свърже с Разумния свят, нищо не може да постигне. (16/стр. 31)

На съвременните хора липсва нещо съществено, а именно: те трябва вътрешно да се подквасят с Истината. Те трябва да се свържат с всички Разумни същества, да влязат в допир с тях. От тази връзка зависят много неща. (18/стр. 76)

И тъй, за да подобри човек кармата си, за да влезе в благоприятните условия на живота, той трябва да се домогне до положителната наука и да я приложи. За тази цел той трябва да работи, да прилага знанието си, докато се свърже с Напреднали същес­тва, които ще му помагат. (14/стр. 229)

Това може да провери всеки от вас. Представете си, че изучавате музика. Учителят ви дава едно мъчно парче и след няколко дена иска от вас да сте го научили добре. Вие свирите ден, два, три, не ви върви. Започвате да се молите, дано по някакъв начин да ви се помогне. Едно от Напредналите същества, което познава добре музиката, влиза у вас и започва да ви помага. Като посвирите един-два часа, вие научавате добре парчето и сте готови да се явите на урок пред учителя си. Щом се свържете с едно от тия Напреднали същества в музиката, те са готови всякога да ви помагат. (14/стр. 229)

Добрият музикант или певец се свързва с Нап­реднали музикални същества от другия свят.

(36/стр. 203)

Музикалните тонове са живи същества. Достатъчно е да вземеш един тон до, ми, ре за да се свържете с музикалните същества, които ги управ­ляват. (69/стр. 50)

Правата мисъл ще ви свърже с Напредналите същества. Право мислят Ангелите. Добрите чувства ще ви свържат с Напредналите същества Херувимите и Серафимите, които поддържат Божия трон, които поддържат Свещения огън на живота. И после външната страна на живота говорът, човешката реч, която е свързана с най-разумните същества, които хиляди и хиляди години преди вас са живели. (55/стр. 534)

Добър човек е онзи, който има повече връзки с Напреднали и Възвишени същества. Значи, по-голямото или по-малкото съприкосновение с Висшите същества, броят на допирните точки с тях определя степента на човешката доброта. (39/стр. 435, 436)

Дайте ход на доброто в себе си, за да се свържете с всички Разумни същества, които идат да ви помагат. (15/стр. 415)

…Що се отнася до стария живот, и да иска, човек не може изведнъж да се откаже от него. Той едновременно ще живее два живота: стар и нов. Чрез стария живот ще бъде свързан с хората, между които е бил, а чрез новия ще бъде свързан с Възвишените и Разумни същества, които му помагат.

(16/стр. 238)

Като изправя погрешките си, като се вслушва в съветите на Разумните същества, човек се свързва с тях, а същевременно и с Духовния свят.

(16/стр. 12, 13)

Радвайте се, че сте свързани с Духовния свят и с Разумните същества, които постоянно ви говорят и напътват. Докато те ви дават съвети, вие сте на прав път. Престанат ли да се грижат за вас, вие сте на крив път. Те казват: „Който иска да живее между нас, той трябва да бъде съвършен, да изпълнява Волята Божия“. (16/стр. 13)

Когато се казва, че трябва да мислим добре, това значи да се свържем с онзи Възвишен чист свят, дето всички същества разбират и изпълняват Волята Божия. (28/стр. 38)

Дръжте в ума си възвишени и чисти мисли, които ви свързват с умствения свят, дето живеят Светли, Разумни същества. (19/стр. 118)

Щом започне да работи чрез своя ум, чрез своето сърце и чрез своята воля, човек се свързва с по-велики от себе си същества, повдига се на техния уровен, а с това заедно и съзнанието му се разширява. (35/стр. 19)

Както човек се свързва с Природата, за да се обнови, така той трябва да се свърже и със съзнанията на Възвишените същества, да се поучава от тях. Щом дойде до положение да създаде правилна връзка с Възвишените същества, човек знае как да се отнася и с по-долностоящите същества от него. За такъв човек се казва, че е готов да направи път и на мравката. (42/стр. 10, 11)

Свързвай се с Разумни и Възвишени същества да възприемеш нещо от тях. На по-нискостоящите от тебе ти ще дадеш нещо. Това значи правилна обмяна… От горе ще приемаш, надолу ще даваш.

(40/стр. 322, 323)

Човек е свързан със същества от по-висока и по-ниска степен на развитие от него, които представят условия за неговото повдигане. (52/стр. 242)

Трябва да държим ума си свързан с Възвишения свят, за да се избавим от изпитанията, които сега идат в света. (59/стр. 207)

Щом дойдат изпитанията, вие трябва да се свържете с Невидимия свят. (55/стр. 161)

Какво ще правите, ако попаднете на място, дето няма лекари? Ако сте някъде далеч в планината, дето няма лекари, какво ще правите? Вие трябва да имате едно познание, чрез което да се свържете с Невидимия свят. Вие трябва да имате една връзка… като по радио, както сегашните параходи във време на опасност по моретата или океаните се съобщават, викат за помощ. Ако параходите не дават никакъв сигнал, те могат да потънат. Същият закон се отнася и до Невидимия свят. (55/стр. 155)

Когато се обезсърчите и не ви се живее, ето какво трябва да направите: излезте вън и наблюдавайте небето. Свържете се с онзи свят над вас и помислете за Разумните същества, които работят неуморно върху вас без никакво възнаграждение и благодарност от ваша страна. (7/стр. 98)

Помнете: не е материалното богатство, което осмисля живота. Човек се стреми и към вътрешно, духовно богатство. За тази цел той трябва да се свърже с Разумния свят, с Напредналите същества.

(29/стр. 234)

Човек на главата си има три центъра, които играят важна роля: Милосърдие, Любов към Бога и твърдост. Милосърдието е качество, което свързва човека с Висшите същества, у които няма страсти. Вторият център е Висшето чувство у човека Любов към Бога. То го свързва със същества, които произлизат от Първичната Светлина. Третото чувство представлява твърдостта у човека, един от главните стълбове на неговата воля. То го съединява със съществата, които разполагат със силите в Природата.

(1/лек. 7: стр. 11, 12)

…Чрез своите пръсти вие можете да се свържете с Разумни същества, които са готови всякога да ви помагат. Тези същества участват в работите на Земята. Следователно, когато повдигнете показалеца си, вие се свързвате със същества от по-висок свят и съзнавате, че с тях заедно всичко можете да направите. (20/стр. 217)

Обърнете лицето си към изток, отдето изгрява Слънцето, и почакайте няколко минути да изгрее вашето слънце и да ви озари. Това е приятно и полезно упражнение, което ще ви помогне да се свържете с жителите извън нашата сфера. (63/стр. 194)

Човек, за да придобие Вяра, трябва да се свърже с Ангелите и те ще му предадат сила да разбира истинската Вяра. (10/стр. 139)

Ако е свързан с Ангелите, човек никога не може да изживява противоречия. (14/стр. 405)

Християните препоръчват да се чете Библията и Евангелието. Мнозина четат, но не ги разбират. Защо? Защото нямат нужната светлина. Какво е нужно тогава? Който чете Свещената книга, той трябва да се свърже с един Ангел, който да му поможе, да внесе повече светлина в ума му. Този Ангел носи в себе си коментариите на Свещената книга и дава обяснения на четеца. Като четете тази книга с новите коментарии, всичкият шлак, всичката сгурия от нея отпада и вие я виждате в истинската красота. (18/стр. 66)

Сега и на вас казвам: всяка сутрин след ставане ще определите две минути за връзка с Невидимия свят. Силата на човека е във връзката му с Невидимия свят… За вас е достатъчно за две минути само да отправите съзнанието си към Космическото, Божественото съзнание, за да се свържете с Напредналите същества и да опитате силата, която те упражняват върху вас. Достатъчно е само две минути да тече тяхната енергия през съзнанието ви, за да можете през целия ден да се чувствате силни, мощни по мисъл, по чувства, по дух, да свършите успешно работата си през деня. И тогава ще отправите благодарността си към Невидимия свят. Две минути са достатъчни за вас. Някои се оплакват, че нямат време за духовна работа. Не, само две минути са нужни на човека, за да се свърже с Невидимия свят. (31/стр. 143)

И тъй, който иска да придобие безсмъртния живот, той трябва да се свърже с Възвишените същества, да живее, да мисли и чувства като тях.

(45/стр. 150)

Когато човек се новороди, той се свързва с всички по-висши светове, подразбирам същества от по-висши йерархии. (4/стр. 489)

От тази връзка зависи всичко

Сега въпросът е до нашите отношения към Невидимия свят, [към] този Идеален свят. Трябва да възстановим тия връзки сега и ще ги възстановим! (54/лек. 6: стр. 13, 14)

За вас е важно да придобиете Божественото в себе си, да направите връзка с всички Велики Ра­зумни същества, които живеят както на Земята, така и на Небето. (34/стр. 136)

Може ли човек да влезе във връзка с Ангелите?

Може. Аз правя това всеки ден. Ще кажете, че това е невъзможно. Опитайте и ще се убедите, че е възможно да се разговаряте с Ангелите. Колко Ангели хлопат на човешките сърца! (63/стр. 334)

Когато искате да придобиете щастието, да станете силен, щастлив човек, вие трябва да влезете във връзка със съзнателни, по-напреднали от вас същества, които да ви помагат. (65/стр. 219)

Ако имате връзка с Възвишени, с Напреднали същества, мъчнотиите ви моментално ще се разрешат. Нямате ли тази вътрешна връзка, никаква мъчнотия не можете да разрешите. От тази връзка зависи всичко. Величието на човека се определя именно от тази връзка. Който няма тази връзка, той не може да се надява на никакви постижения.

(14/стр. 197, 198)

Искате ли да направите връзка с някой Ангел или с Бога, ще вървите по пътя на Любовта. Друга връзка, освен Любовта, не съществува.

Не може ли да правим връзки по пътя на доброто?

Не може.

По пътя на знанието?

Не може. Единственият закон, чрез който човек може да направи чиста, правилна връзка, е Любовта. (26/стр. 428)

Де е мястото на религиозното чувство в човека? Според учените френолози мястото му е горе, на главата… Бог… Щом Го търсиш, ще се качиш горе, в главата си, ще отвориш радиото си и веднага ще влезеш във връзка с горния свят, с Разумните същес­тва там, и ще започнеш да се разговаряш.

(69/стр. 121, 123)

Всяка сутрин дигайте ръцете си нагоре и мис­лено правете връзка с Първата Причина, с всички Благородни и Възвишени същества. По този начин ще имате възможност да придобиете онези условия, които са необходими за развиване на вашите дарби и способности, на вашите чувства. (14/стр. 362)

Дойдете ли до връзка с Ангелите, …ще се изпълните със светли мисли и възвишени чувства.

(28/стр. 158)

Та постоянно дръжте връзка с Невидимия свят… Дръжте съзнанието си във връзка с тая Закономерност, която урежда работите. (12/стр. 208)

Дръжте връзката си с Невидимия свят и не се поддавайте на лошото влияние на хората. (6/стр. 345)

…Ще държите връзка с Божественото, с Невидимия свят, за да можете да прогресирате. (56/стр. 22)

За да даде ход на Разумното начало, човек трябва да бъде във връзка с Разумните същества, които ще бъдат притоци на неговия живот. Сам по себе си човек не може да бъде разумен. (45/стр. 127)

Съвременните хора искат да влязат във връзка с Разумните същества, но те не знаят по какъв начин могат да постигнат това. (14/стр. 27)

И в Писанието е казано, че който има Вяра и Любов към Бога, той ще бъде във връзка с Възвишения свят, отдето ще получава всичко необходимо за своето развитие. (6/стр. 217)

Когато пеем и свирим, ние сме във връзка с по-напреднали същества от нас. (44/лек. 27: стр. 21)

Колкото по-добре е развит мозъкът на човека, толкова по-големи са възможностите му за връзка с Разумните същества. (26/стр. 194)

Човек трябва да изучава законите на светлината. Като ги изучава, човек ще влезе във връзка с ония Възвишени и Разумни същества, които разнасят Божията мисъл и светлината по цялата Вселена. Ти не можеш да се запознаеш с тези Възвишени същества, ако не разбираш законите на светлината.

(59/стр. 504)

Често вие прекъсвате връзката с Невидимия свят, с онези същества, които ви любят, и по този начин се разколебавате в живота си. (49/стр. 256)

Казвате: „Защо са толкова строги законите?“. Законите са строги, защото съзнанието на съвременните хора не е будно, вследствие на което те не могат да влязат във връзка със съзнанията на Висши Разумни същества и от тях направо да се поучават. Тогава не остава друго, освен да изпитат строгостта на законите, за да се пробуди в тях Висшето съзнание. (28/стр. 30)

Понеже сега нямате връзка с тези Братя, т.е. с Възвишения свят, духовните ви чувства са в спящо състояние. Следователно енергията, която иде от Висшите светове, остава в нисшето ви естество, без да се прояви. (49/стр. 235)

И затова казвам: Работете върху себе си да развиете своето радио, с което да влизате във връзка с мислите на по-напреднали от вас същества. Само по този начин човек може да се добере до такива Истини, които иначе не би могъл да придобие.

(34/стр. 73)

Грехът е най-голямото препятствие, което пречи за връзка между хората и Възвишените същества.

(34/стр. 73)

Когато някое Разумно същество дойде при вас, то ще ви запита: „Можете ли да премахнете всички препятствия в живота си, за да започнем една ра­зумна работа?“. За да отговорите на това същество, вие трябва да поставите ума и сърцето си… в пълна изправност. Щом умът и сърцето на човека са в пълна изправност, той има вече първото условие да влезе във връзка с Напредналите същества и да се ползва от техните мисли и чувства. (34/стр. 73, 74)

Ще влезем в общение с Разумните същества

Съвременните хора, както и учениците на окултизма търсят неща, които не могат да намерят… Защо не ги намират още? Защото не знаят как да ги използват. Те трябва да бъдат вътрешно готови, че като ги намерят, да ги използват разумно, да се посветят в служене на Бога. Тогава те ще разширят кръга на своята деятелност и ще влязат в общение с Разумните същества. При това положение те ще изпитат радост, а не затруднение. (14/стр. 21)

Щом живеем добре, ние изразяваме Божествения живот в себе си. Без този живот няма мисъл. Без този живот не можем да влезем в общение с Разумните, с Напредналите същества. (35/стр. 209)

Ти станеш сутринта и казваш на жена си: „Жена, ето какво ще наготвиш днес“ и започваш да изреждаш. Не, ти ще кажеш на жена си: „Каквото меню ми е определено за днес от горе, това ще сготвиш“. Тогава жената ще се помоли на Господа, ще каже: „Господи, кажи ми какво меню си определил за днес!“. Това е новата философия на живота. Дойдем ли до това положение, ние ще имаме общение с много по-учени същества от нас, които са преживели нашите състояния и са дошли до едно по-високо разбиране на живота. Те разбират безсмъртието и ще ни въведат в един прав път. Сегашните хора желаят това нещо, но като не разбират езика на тия същества, правят грешки, правят криви преводи и вследствие на това страдат.

(8/лек. 3: стр. 28, 29)

От хиляди години хората се съобщават
с Невидимия свят

От хиляди години насам хората са се съобщавали с Невидимия свят. Какво се иска от човека, за да бъде в съобщение с този свят? Да има свое радио. Който има радио в себе си, той може да се съобщава и с този, и с онзи свят: той може да влезе във връзка със съществата, които живеят на Хималаите; той може да влезе във връзка и със същества от Невидимия свят. (28/стр. 4)

Ако мислите ви са чисти, и трептенията, които те произвеждат, ще бъдат чисти, свободни от всякакви препятствия. Никакви препятствия, никакви спънки не могат да им попречат. Такава мисъл непременно ще бъде приета и в Невидимия свят.

(28/стр. 5)

Който носи Любовта в душата си, той се съобщава с Разумните същества чрез радио, по вътрешен път. (40/стр. 254, 255)

Има един вътрешен телефон в човека, чрез който той се съобщава със съществата от Невидимия свят. Тези съобщения стават много бързо… Щом туриш слушалката и започнеш да се молиш, веднага ще получиш отговор. (32/стр. 47)

За да влезете на точно определено място в Духовния свят и да създадете връзка със съществата там, вие трябва да имате слушалка, както по телефоните и по радиоапаратите. Без слушалка с никого не можете да влезете в съобщение… Случва се, че някой път на телефона идат непознати на вас същества, затова вие трябва да различавате кой ви говори. Човек трябва да познава, да различава духовете. (70/стр. 64, 65)

Знае се, че и когато не е съществувало радиото, хората пак се съобщавали с Възвишения свят. Пророците, Светиите са предавали думите на Господа, както и на Разумните същества от горния свят. Това не става чрез ума, но по вътрешен път. (69/стр. 123)

Аз не говоря за един свят, който вие не знаете, говоря за вашата глава. Вие не знаете оня свят. Този, който имате, може да се съобщи с онзи свят. Вие в Англия не сте ходили, но щом имате радио, по закона на радиото може да се съобщите. Във Франция не сте ходили, но по закона на радиото може да се съобщите. Вие в Германия не сте ходили, но можете да се съобщавате. Така, като изучавате закона, веднага ще се запознаете с Невидимия свят… Когато в старо време са казвали, че има хора, които се съобщават с Невидимия свят, считаха ги за смахнати. Значи, слепите хора да кажат за онези, които виждат, че са смахнати. (59/стр. 419)

…Злато трябва да има всеки човек в своите идеи. Само на тия идеи той може да разчита. Те представят телефонни жици, чрез които той може да се съобщава с Разумния свят. Колко хора днес могат да се съобщават направо със съществата от Разумния свят, да получат някакъв съвет от тях? (15/стр. 182)

Едно нещо, което трябва да помните, е следното: човек никога не може да придобие една дарба, ако не дойде в съобщение със същества, по-напреднали от него. Много неща има вложени в човека, но те изискват условия за проявяване. (59/стр. 204)

Мнозина казват: „Моят живот е безсмислен, няма кой да ме обича“. Как може животът на едно същество да е безсмислен? Този живот ви е даден от Бога. Достатъчно е да отправите своето радио към Небето или към пространството и ще намерите хиляди същества, които могат да ви отговорят. И днес Христос се чуди на съвременните хора, че не им идва на ум да отправят своето радио към Невидимия свят, а се обезсърчават, отчайват и казват, че животът им няма смисъл, че няма кой да ги разбира. (3/стр. 141)

Аз да ви кажа: Всеки на Земята е пратен да развива своето радио, да бъде в съобщение с другия свят… Казвам: Всеки един от вас трябва да има един апарат за предаване, трябва да съобщиш, че си в някое изключително условие, и тогава ще дойдат да ти помогнат. Пък ти не искаш да дадеш никакво съобщение и ти потънеш в морето. Ако имаш туй радио в себе си и дадеш съобщение, непременно ще дойдат да ти помогнат. (56/стр. 641)

Защо сте дошли на Земята? Да развиете вашето радио, да може да се съобщавате с Невидимия свят, че всеки ден всеки от вас по апарата да имате съобщение. (56/стр. 641, 642)

Човек може да посещава Висшия
Разумен свят

От религиозна гледна точка, човек не може да се нарече вярващ, докато поне веднъж не е излизал от тялото си и с духовното си тяло се качи в Ра­зумния свят да се свърже с Възвишените и Разумни същес­тва. (45/стр. 12)

Изкуство е да се отзовеш на поканата на Ангелите да ги посетиш, но след това да се върнеш на Земята и да разкажеш на близките си какво си видял и чул. И това се случва, но рядко. (30/стр. 136)

…Има хора, които живеят едновременно в двата свята: с физическото си тяло те живеят на Земята между хората, а с духовното си тяло живеят на Небето между Възвишените същества. (45/стр. 62)

4. Да привлечем Възвишените същества

Ние трябва да се стремим да привлечем същес­тва от другия свят с високи идеи; трябва да имаме възвишени чувства да привличаме тия същества да ни помагат. В постъпките си трябва да се стремим да бъдем добри, за да може да ги привлечем. Защото, ако не можем да ги привлечем от другия свят, нашият труд ще остане безпредметен, безполезен. (55/стр. 350)

За пример, ако сърцето на някой човек от Земята е изпълнено с възвишени и благородни чувства, достатъчно е той да помисли за някой Ангел и Ангелът ще бъде при него. Няма ли такова сърце, никой Ангел не би напуснал мястото си за него.

(58/стр. 62, 63)

Ако приложите Любовта, още сега животът ви ще се подобри: Ангели ще почнат да ви посещават и всеки ден ще ви носят по едно писмо от вашия Велик Баща. (2/стр. 166)

Щом приемем Любовта и Мъдростта, ще дойдат Истината и Правдата. Тогава Ангели ще слязат от Небето да садят плодове в нашите души.

(66/стр. 168)

Щом Ангелите излизат от Слънцето, минават през Земята; ако имаш запален Свещения огън, те ще се спрат при тебе, ще ти предадат едно послание и ще си заминат. (55/стр. 137)

Та казвам: Когато у нас гори Свещеният огън, тия Ангели се спират. Ангелите всякога се спират при хора, у които гори Свещеният огън. (55/стр. 138)

Ако и вие сте верни на Божественото във вас, Ангел Господен ще дойде и ще уреди всичките ваши мъчнотии. Вие ще минете през огън, без да падне косъм от главата ви. (58/стр. 25)

И представете си, ако вие имате един светъл Разум, с който да привличате Ангелите, всеки ден при всяка мъчна задача ще ви посещава по един Светъл жител. А сега при кого от вас е слязъл един Ангел? (4/стр. 22)

…Вие трябва да поставите в ума си една основна идейна мисъл и да се държите за нея. Щом имате такава мисъл в ума си, ще знаете, че противоречията в живота са вън от Бога. Щом мислите така, всички Напреднали Разумни същества ще ви бъдат в услуга. И най-лош човек да сте, те ще ви помогнат, ще ви извадят от всички мъчения и страдания, на които се натъквате. (31/стр. 231)

Ако вие се заемете да работите съзнателно върху себе си да преустроите живота си, от Невидимия свят ще ви дойдат на гости същества на Любовта. Те са много внимателни и се интересуват от всяко същество, което иска да работи, да учи. Реши ли някой човек да учи, те му изпращат учител. (41/стр. 93)

Решите ли да изправите миналото си, да живеете добре, с вас ще се кооперират Разумни същества и ще ви помагат.