Учителя - Книга за числата, книга първа - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя – Книга за числата, книга първа

Книга_за_Числата_-_том_1

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

КНИГА ЗА ЧИСЛАТА

Първи том

Варна, 2018 г.

ПРЕДГОВОР

Сиянието на числата

Числото 1 осъзнай скритото.

Числото 2 чувството за развитие.

Числото 3 равновесието е силата.

Числото 4 тихият смисъл.

Числото 5 вниманието вижда финото.

Числото 6 влез в убеждението.

Числото 7 Духът очиства ума.

Числото 8 жертвата е непобедима.

Числото 9 Божие узряване.

Числото 10 Безмълвието е Пълнота.

Ние трябва да осъзнаем кои числа живеят най-дълбоко в нас.

Не ние отиваме при числата. Числата ни търсят и ни намират.

Числото 800 отдавна ни търси, но ние не го търсим. Числото 800 е Дълбоката ни основа. Това е число на Царството Божие, то е нашият Древен корен.

Числото 16 коренът му е Дух и Тишина, клоните му са увереност и устой, цветовете му са радост. А плодовете на числото 16 са ухания те са търпение и разбиране, търпение и осъзнаване.

Единицата Великото Начало, Ядрото на Безкрайния Живот, Истината, Провидението, Порядъкът, Съсредоточената Сила, Великата Тоталност, Единството.

Нулата Съвършенството, Мистерията, Неуловимостта. Нещото, което не можеш да докоснеш. Поради Великата Неведомост древните наричали Нулата: Атарима, или Мрачната Красота.

Числото 435 смущава бедите то носи в себе си гласа на Силата, гласа на Духа. Когато бедите, които са живи същества, се срещнат с това число, те виждат срещу себе си неизвестно оръжие. Казвам: Направи срещу бедата 435 формули и наб­людавай. Ако трябва, повтори това специално действие.

Чистият Дух не е число, защото не е човечество. Чистият Дух няма история, той е безвремие, той е докоснат от Нищото мястото отвъд числата. Скрито отреченият познава това.

В Нулата Тишината е древна и изначална. Тук Тишината е без звук Пълнота, която не е говореща. Това е Тишината, в която звукът още не е дошъл.

Има тишина, която е съкровена, споделяща, свещено излъчваща тя е красива. Но Древната Тишина е безмълвна тя е Изначалие, тя е Пълномистериозна.

Елеазар Хараш
Варна, март 2018 г.

I. Живите числа

Нулата

Скритите сили в Нищото

Може ли нулата да се увеличава и намалява? „Не може.“ Най-голямото число е това, което нито се увеличава, нито се намалява. (44/стр. 214)

Нулата представлява колело в движение, т.е. път, по който енергията се движи. Да разбереш нулата, това значи: да намериш пътя, по който енергията се движи. Който намери този път, той намира вече начин да впрегне енергията на работа. Щом я впрегне, човек вече придобива знания: той има колело, което може да върти. Това значи да успява човек. (46/стр. 198)

Под нула се разбира неорганическият свят, пасивните състояния на материята от нула започва увеличаването. (90/стр. 350)

Когато кажем нула, разбираме: известни условия, които сами по себе си нищо не могат да дадат. Но ако четири Разумни Сили дойдат в помощ на нулата, те ще извлекат нейните скрити енергии, в които има Живот. (82/стр. 198)

Ако нулата се умножи четири пъти сама на себе си, дава единица. (43/стр. 261)

Някой път нямам пари и пак давам. Ида при бедния човек и му туря един наполеон, мислено му туря. За мене е реално, за просяка не е реално… Аз турих Нищото. Въображаемият наполеон е нищо в копанята. Туй Нищо по закона като се превърне четири пъти става реално, реална единица. (64/стр. 130)

Вие се чудите как може Нищото да даде нещо. Ами как може имагинерната, въображаема единица, която е едно нищо, като се повдигне на четвърта степен, да даде една реална единица? (79/стр. 59)

Едно от обясненията на единицата и на нулата е следното: нищото, или нулата, всякога показва условията, при които единицата може да се развие… Кръгът, нулата, нищото това са условията, при които ще се развие Разумният живот. Следователно и това празно пространство има свое съзнание. Единицата като влезе в съзнанието на това Нищо, то може да предаде своето съзнание и да се изяви в нея. Нищото само по себе си никога не се изявява. (80/стр. 167)

Нулата представлява Реалният свят… Реално е това, което не се вижда. Реалността всякога остава невидима. (79/стр. 359, 363)

Проявление на Простотата

В света съществува само една единица тя е Бог; в света съществува само една Вечност тя е Нищото. Проявлението на целия Космос пък е проявление на единицата, проявление на Вечността. Космосът представлява част от Цялото. Думата част обаче не означава същинската идея. В такъв случай ние можем да се изразим другояче, а именно: в света съществуват Идейни форми, които не се създават, не се губят, а живеят вечно; в това отношение всеки човек е една Идейна форма.

(80/стр. 168-169)

Някой ти казва, че нищо не струваш, т.е. че ти си нула. Ами и нищото е пак нещо. Нищото е тъй голямо за себе си, както и другите числа. (41/стр. 183)

Нищото е голяма величина. Когато шишето се празни, ние се намираме пред нищото. Под думата нищо се разбира: създаване на условия за започване на нещо ново, за създаване или започване на някаква работа. Същото се прилага и в Окултните Школи: когато ученикът влезе в Школата, първата работа по отношение на него е да го изпразнят, при което той преживява големи, страшни борби чувства се изгубен, изпразнен, сякаш няма ум, няма сърце в себе си, като че всичко е изгубил… Всичко в него се обезсмисля и той остава само със силното желание в себе си да се учи; докато това свещено желание живее в ученика, той ще може в един ден, в една седмица, в един месец, в една година или в няколко години най-много да спечели повече от това, което е изгубил. (46/стр. 341)

Вие може да сте свършили три или четири факултета, но щом се заемете да изучавате окултната наука, с вас ще се случи нещо много интересно и много смешно. Най-първо вие ще почнете да обед­нявате, докато дойдете до едно място, при което ще чувствате, че сте прост като фасул, както българите се изразяват. Ще си кажете: „Откак започнах да изучавам тази наука, опростях, оглупях, обезумях“. Но това е една илюзия. Туй празно пространство, което се означава с Нищо, то е Божественото в човека, което най-първо ще те изпразни, ще те изчисти хубаво и след като те изпразни съвсем, ще започне наново да те изпълва и ще ти даде такива познания, за които ти даже не си и сънувал.

(80/стр. 167)

Този закон работи и вън от окултната наука, и то много последователно не само между хората, но и между най-висшите, най-напредналите Същества. Когато тия по-висши от нас Същества поискат да слязат от Висшите светове, за да изучават Вселената, и в тях става едно такова изпразване. И някои Ангели изпадат в това положение: считат се прости, оглупели и се чудят, че нищо не разбират, но после отново започват еволюцията си. И докато достигнат своето първоначално положение, знанието у тях е десет пъти повече по-префинено, по-чисто, отколкото онова, с което са слезли в материята. (80/стр. 167-168)

Мнозина от вас ще минете през …закона на изпразването. Някои се страхуват от законите на окултната наука, но трябва да знаете, че това ще стане въпреки вашия страх. (80/стр. 167)

Господ никога не пише единица щом види, че ученикът не знае урока си, Той му пише нула, която постепенно пълни с някакво съдържание, докато придаде известна тежест. (50/стр. 588)

Възможностите на нулата

Забелязали ли сте според нашето, арабското писане от 1 нагоре къде се явява нулата? Едва след числото 9. Като дойдем до числото 10, тогава туряме нулата след едното. След като си говорил цял един период, какво туряш? Нула значи: точка… В нулата се показва резултатът на всичко, т.е. какъв резултат има. (87/стр. 110)

Нулите имат значение и в човешкия живот. Нап­ример човек гледа през нули очите му. Който затваря очите си не навреме, прави големи грешки. Ще кажете, че нулите в края на числата не са важ­ни. Не е така… Ако съкращавате нулите в целите числа имате сляп човек във физическо отношение, в духовно отношение имате човек със слабости и пороци. (3/стр. 459)

Нулата е нищо, но същевременно тя е граница на Безграничния Реален свят. И зад нулата има някакъв свят, но отношенията на този свят са отношения към Нищото… Казвам: Зад този свят, зад Нищото, има друг свят, на който законите са точно обратни тук съдят за престъпления, а там за добри дела. (6/стр. 204-205)

Според нас нищото показва нещо; че нищото е нещо, виждаме по това: поставено пред или след някое число, то увеличава или намалява неговата стойност… Значи, Нищото е нищо, когато не се проявява, т.е. когато не е нито пред единицата, нито след нея; постави ли се пред или след единицата, то е мощна сила. (6/стр. 204)

Никакво количество няма в нулата, но в този зародиш има динамика. (55/стр. 99)

Имате нещо в себе си съдържание, но без съдържание; нулата е една величина, която вие не можете да оцените. Единственото нещо, което вие не можете да оцените и което не може да се оцени, това е нулата. Как ще оцениш туй, което няма съдържание, но същевременно дава съдържание?

(87/стр. 110)

Как може сега туй, което няма нищо в себе си, да увеличава и намалява нещата? В моите схващания в Нищото съществуват времето и пространството като два елемента на нашето органическо развитие; в пространството действат светлината и топлината. Значи, когато турим 0 зад n, това показва, че цветът има условие да се развива. (1/стр. 210)

Някои питат: „Дали ще се развия?“. Като те хвърлят на Земята, не само ще се развиеш, но и оттатък ще минеш. „Колко време трябва?“ Хиляда години. „Много е.“ Но 1000 е човешко число, то не е много голямо число; 100 години е много пъти повече от 1000, 10 години е още повече в този процес е обратното: 1000 години е най-малкото число, 100 години е по-голямо. Вие сте смутени. Числото 1000 има три нули, които показват трите условия, трите етапа, през които ще минете. В 1000 години трябва да формирате три тела: в крайната нула ще формирате вашето физическо тяло; като минете във втората нула, ще формирате вашето сърце; а като влезете в третата, ще формирате вашия ум. Когато дойдете при единицата, вие ще се родите, ще възлезете нагоре. (1/стр. 466-467)

Откъде идва нулата? От Индия… Нулата съдържа сила… Тая сила показва възможностите за човешкото развитие. Например числата 700, 800 и 500 показват силата на нулата: двете нули след 7, 8 и 5 показват, че тия числа имат възможност да растат. (50/стр. 330)

И буквата О е индийски знак, който означава: празнина. Арабите са турили в тази празнина точка, която е център; точката няма никакво измерение. (96/стр. 288)

Никакво пространство не завзема точката. Една точка, за да стане точка, трябва да я умножиш четири пъти сама на себе си. Тогава завзема едно пространство, което не може да се измери.

(91/стр. 211)

Другото Начало и Перпендикулярът на Живота

Ако вървите по закона на инволюцията и броите от 1 до 10, това е Божественият живот; като слизате от горе, от 1 до 100 е животът на Ангелите; от 1 до 1000 животът на хората, а от 1 до 10 000 животът на млекопитаещите. И така може да дойдете до 100 000, до 1 000 000 и повече. Всички тия числа представляват кръгове и всеки кръг има свои по-малки подразделения. Всеки по-голям кръг със своите подразделения представлява ред възможности, но всеки от тях съставлява един вътрешен кръг на Безпределния Живот, който теософите наричат Абсолютен, Безпределен, Безконечен. Този Живот няма нищо общо с живота на по-малките кръгове те трябва да се нагласяват според Него. Или изразено с контрастен език: нито ние познаваме Безпределния, нито Той ни познава. Какво ще кажете на това отгоре? Обаче Този, Когото ние познаваме и Който нас познава, само Той познава Безпределния. Значи, Бог, на Когото ние се кланяме, познава Безпределния. Тъй щото освен това Начало, Което ние познаваме, има Друго Начало Той е Безпределният Бог, Който ни свързва в едно Цяло. (30/стр. 280-281)

Като се говори за цяло и за части на цялото, трябва да се знае, че има едно Цяло извън частите. Математиците раздробяват цялото на части и в такъв случай не остава никакво цяло. Обаче от окул­тно гледище вън от големия брой части, каквито представляват живите души, съществува друго едно Цяло, от което тези души са излезли. (44/стр. 72)

Нека вземем числата 110, 1010 и 10010. Числото 110=1; 1010 е равно на число с десет нули; 10010 на число с двадесет нули. Това представлява закон за раздробяване на материята. Тогава частиците са много на брой, но дребни. От сто нагоре всички неща произлизат от общ център и като отиват към периферията, те се раздробяват. (44/стр. 382)

Когато се говори за разумността, трябва да се разбира цялото, а не частите му; първо човек трябва да има понятие за цялото, а после и за неговите части. За Бога ще знаете, че Той, като Цяло, е неделима Единица. Той създава света, без да зависи от него. Бог е извън всички неща и от нищо не зависи, от нищо и с нищо не може да се определи. Някои философи казват, че Бог страда както хората. Не е така… Бог гледа еднакво и на страданията, и на радостите, които хората преживяват. Хората, като малки частици от Цялото, не разбират нещата както Бога. (44/стр. 257-258)

Тъй както ние сега живеем, това още не е Живот в пълния смисъл на думата. Животът засега включва две състояния: радост и скръб. Следователно колкото се радва човек, толкова и скърби. Значи, животът е съединение на еднакво число плюсове и минуси, които се взаимно унищожават и дават нула. (44/стр. 138)

При сегашното състояние на хората, когато те по десет пъти на ден скърбят и се радват, падат и стават, те още не могат да си служат с езика на Истината. Който иска да си служи с езика на Истината, той трябва да е надраснал дребнавостите и да разбира Дълбокия смисъл на живота. (44/стр. 36)

Радостта е плод, който може да зрее само върху дървото на скръбта. Казано е, че в средата на Рая било поставено Дървото на Живота. Това Дърво именно е дървото на скръбта. (44/стр. 74)

Някой казва, че Духът Божий живее в него, а след малко се оплаква, че еди-кой си го е обидил. Как е възможно?… Ако този човек се намира в средата на океана, кой ще може да го оплюе от брега?

(44/стр. 78-79)

Тази именно е разликата между Бога и нас: ние скърбим и се радваме, а Бог нито скърби, нито се радва Той само се весели. (44/стр. 258)

Мнозина се запитват как живея аз. Ще ви кажа, ще бъда искрен. Гледам сериозно на живота, но никога не съм нито тъжен, нито радостен. (50/стр. 525)

Дойде ли скръбта, използвайте я така, че тя да произведе бяла светлина в сърцата ви тази светлина, този пламък ние наричаме Свещен Пламък. За да се домогнете до тази светлина, трябва да държите в ума си Идеята за перпендикуляра на живота, който при всички условия да остава неизменен. Сиреч от две успоредни линии в хоризонтално положение едната представлява Ангелите, а другата сме ние, а перпендикулярът е Бог, Който никога не се изменя. (44/стр. 91)

Всяко страдание е знакът плюс, т.е. едно малко кръстче, и изразява едно аритметическо действие, а именно събирането. Щом дойде страданието, ще почнеш да събираш. Какво? Ще събираш едно плюс нула (1+0). (80/стр. 172)

Единицата, това сте вие; нулата, нищото, показва всички Разумни Същества извън физическия свят; плюсът пък показва, че човек може да дойде до Истинския път само чрез страдания. При сегашните условия на живота Истината се предава на човешките умове и сърца само чрез страданията… Ако някой мисли, че Знанието ще дойде без страдание, той е вляво тогава именно неговите страдания ще се удесеторят. Дойдат ли ти страдания, ще кажеш: „Страданията ми са толкова, колкото са потребни за мен“. (80/стр. 172)

Казват, че в Природата, в Етера винаги, когато се образува едно Първично тяло, от него излиза една права линия. От същата част излиза друга една линия, която е успоредна на първата линия. Магнетическата линия е вече перпендикулярна на двете линии. (77/стр. 352)

Двете прави линии представляват Ангелите и разумните хора: Ангелите и хората са две еволюции, определени от Бога да вървят успоредно във Великия живот на Битието. Духът Божий е перпендикулярът, който определя всяка точка в техния път. Щом Бог, перпендикулярът на живота, в някой човек не се изменя, той ще знае за себе си, че е разумно същество, свързано с други по-разумни от него Същества. (44/стр. 91)

Аз ви казвам, че две линии са успоредни само тогава, когато перпендикулярът им никога не се изменя …Не само че са успоредни линиите, но са и разумни. Защото има и успоредни линии, които не са разумни. Разумните линии се отличават.

(94/стр. 400)

Какво е перпендикулярно? Божественото схващане в света, Великото, Разумното в света.

(89/стр. 22)

Само Бог е, Който от Нищо прави Нещо. Ние от нищо може да направим нещичко. Бог от Нищо прави Нещо. А пък ние от нещо правим нищичко.

(64/стр. 137)

Числото Едно

Истината има само едно измерение

В мистицизъма под числото 1 се разбира Бог… Когато казвам Едно, подразбирам Първопричината. (12/стр. 22, 30)

Когато ние говорим за числото 1, всякога подразбираме тази Първична Причина, която подтиква всички същества към Разумност. (20/стр. 132)

Числото 1, единицата, е динамична сила така вярват кабалистите. Когато единицата има зад себе си една реалност, …ти можеш да свършиш много работа. Това е една сила. (8/стр. 40)

Законът е, че Едното е най-силно в света.

(29/стр. 127)

Житното зърно е едно, но посейте го, веднага ще поникнат хиляди листа, много корени едно разнообразие, но то е едно в себе си. Следователно многото има един Принцип, от който всички са излезли, и движението на този Принцип произтича от едно Божествено Начало. И следователно движението е начинът, по който може да се предаде тази енергия, единият Принцип в нас, а пък числата, математиката това е резултатът, с който ние обуславяме нещата, резултат на това движение.

(5/стр. 399)

Аз гледам на математиката и геометрията като на пръв символичен превод на Божествения език: основата на геометрията е точката, а на математиката единицата; следователно, който научи смисъла и значението на единицата, ще знае всичките правила и формули в математиката, а който научи смисъла и значението на точката, ще знае цялата геометрия. (5/стр. 7)

Първото нещо, което човек трябва да приложи, е да започне с най-малката величина тъй започват математиците… Някой прост човек изведнъж започва с много сложни процеси: с хиляди, с милиони започва. Не, ще започнеш с единицата.

(7/стр. 506)

Аз разглеждам буквата М като символ на малките величини, затова и Мъдростта, която започва с буквата М, е наука за малките величини; да бъдеш математик, това значи: да се занимаваш с малките величини. В големите величини има цели единици, там всичко се свежда към единицата, т.е. към цялото. Не можете да разберете единицата, докато не изучите нейните части. Сам по себе си човек е голяма единица следователно, докато не изучиш частите, които съставляват целия човек, не можеш да го познаеш и разбереш. Човешкият мозък е съставен от около три милиарда и шестстотин милиона клетки, т.е. малки душички; дихателната система е съставена от около десет милиарда клетки, а стомахът от около десет милиона клетки. Дотук ще спра, няма да говоря от колко милиона клетки са съставени останалите органи това са грамадни числа; важно е да знаете, че човешкият организъм е съставен от безброй живи клетки, …а всички клетки заедно образуват целокупния човек.

(5/стр. 240-241)

Изпуснете ли най-малкото, ще изпуснете и най-голямото между малките и големите величини има съотношение. Това, което в Божествения свят е единица, във физическия е множество; а това, което във физическия свят е единица, в Божествения свят е множество. (4/стр. 759)

Във всички форми, във всички същества се проявява една и съща Единица Бог. (5/стр. 17)

Разумните Същества се движат винаги по права линия, съединяват се в едно и образуват Единицата… И Слънцето е единица. (5/стр. 8, 17)

Точката е Единица, начало на всички единици… Казвате, че от движението на точката се образува правата линия не, една точка не образува права линия. За да се образува права линия, трябва да се движат две точки една към друга, две Разумни Същества трябва да си подадат взаимно ръка, за да образуват права линия. (5/стр. 19, 7)

Известна ви е аксиомата, че най-късото разстояние между две точки е правата линия. Защо? Защото правата линия се образува от две разумни точки, т.е. две Разумни Същества, които избират най-късото разстояние за общение помежду си когато се движат едно към друго, те непременно ще образуват права линия… В математиката правата линия е единицата, която съдържа в себе си всичко. Сам човек не може да образува права линия. (5/стр. 7)

Правата линия е законът за спестяване на пространството и времето, в което живеем, а оттам начин да спестим енергия… На мнозина съм казвал да спестяват енергия, а да изразходват време, но най-разумен живот е да можеш да изразходваш еднакво и време, и пространство, и енергия.

(4/стр. 656-657)

Силата, която иде от Бога, действа по права линия. Ето защо, когато казвам, че човек трябва да има връзка с Бога, разбирам, че той трябва да върви по права линия. Който се свързва с Бога по права линия, той може да разполага с онова, което Бог съдържа в Себе Си. (45/стр. 268-269)

Само Мъдрецът може да върви по крива линия, защото той знае законите, по които я изправя превръща я в права линия. (47/стр. 325)

Да се движиш по права линия това е Истината, тя има само едно измерение, тя е основа на всички измерения. (5/стр. 19)

Наблюдавайте как се тъче: тъкането върви по права линия, всички точки се движат едновременно в три посоки. И тъй, освен движението по права линия има още много движения, които не се виждат те стават в човешките мисли и чувства. Всички същества, от най-малките до най-големите, са в постоянно движение; те вървят по ритъма на Божествените закони. Вие не можете да се спрете нито за момент в своя път: спрете ли се само за момент, вие ще внесете известна дисхармония в Божествения свят; ето защо и когато страдате, и когато се радвате, не се спирайте. (5/стр. 19)

Единицата е Изявената Реалност

Бог е Единица, която не може да се сравни с нищо… Бог е Единственият в света, на Когото думата е мощна. Той никога не греши. (49/стр. 263)

След хиляди години ще има начатъци от Божествената наука, след 350 хиляди години тя ще заеме широки размери, а след 150 милиона години ще бъде приета навсякъде като официална наука. Казвате: „Да се говори за толкова далечни времена, това ни обезсърчава“, но аз се радвам на дългите срокове, на далечните времена; когато ми се говори за къси срокове, аз затварям ушите си. Когато се говори за големи пространства и далечни времена, имаме предвид Божествените закони те работят там. (5/стр. 24)

Много астролози си служат с малките числа доб­ре, те са силни в подробностите на нещата; дойдат ли до големите величини, там не са точни. Ако предскажат нещо голямо, то не се сбъдва; що се отнася до малките работи, предсказанията им са точни. Обаче законът за малките числа не е верен и за големите, а законът за големите числа обхваща и малките. (49/стр. 443)

Малките работи са за човека, а големите за Великия и Мощен Божи Дух. (63/стр. 142)

Пространството е място за Велики светове… Ако напишете едно число с 10 нули и накрая поставите една единица, и вземете отделно друга единица, можете ли да намерите колко пъти тази единица е по-голяма от числото с нулите? Като се изчисли, получава се 1/10 000 000 000 част от цялото. Ще кажете: „Ние разбираме тази 1/10 000 000 000 част“. Можете ли да опишете пътя, по който тази единица е минала, за да се раздроби на толкова малки частици? Това е законът на инволюцията, на слизането. Ако бихме обяснили тези нули чрез закона на мъчението, щяхме да имаме един Велик свят. Всяка нула показва Световете, през които е минала единицата. (20/стр. 32, 38-39)

В Божествената Мъдрост всички действия са математически отмерени… Мъчението е движение надолу да разберете Бога в най-нищожното Му проявление; да разберете, че Бог действа там, дето не се забелязва никакъв живот. Развийте вашето съзнание така, че в най-малките неща да схващате Божествените прояви. Онзи, който не е разбрал мъчението и започне да се движи нагоре, него го очакват големи катастрофи. (20/стр. 34-35)

Щом се намерите в мъчението, трябва да разберете проявлението на Бога… Който приеме мъчението, става красив и в него постоянно приижда Божественият живот. Такъв е законът на Бога. Бог е постоянно към страната на слабите. Всеки, който се хвали, че е силен, Бог му казва: „Хайде да се поборим!“. Господ започва да го тъпче, за да го убеди, че не е силен и че е една от малките единици.

(20/стр. 35, 38)

Някои хора казват: „Един и още един да се съберем, та да сме двама“. Но ако аз съм единица и ти щом си единица, ние никога не можем да се съберем. Тогава някакъв договор между една единица и друга единица може ли да турите? Не можете. Вие Бога можете ли да Го заставите да нап­рави някакъв договор с вас? Не можете. Някой мисли, че е единица. Дотогава, докато мислиш, че си единица, ако искаш да апелираш към Бога да те послуша, Той никога няма да те послуша. Щом почнеш да мислиш, че си част от единицата, Той е готов да чуе твоята молба, готов е да разговаря с тебе на всичко е готов. Кажеш ли, че си единица, Той казва: „Ти си един първокласен невежа и лъжец в света“.

(40/стр. 197)

Но съществува и друго нещо в света: тогава единица и нула можете ли да съберете? Нищо с нещото може ли да съберете? Може. Единственото нещо, което може да съберете, е единицата с Нищото. Единственото Реално нещо в света е Нищото. Нищото е Неопределената Реалност, а единицата е Изявената Реалност… Единицата това е човекът, а нищото това са условията, при които този човек може да се развива. Всичките дадени условия при всичките съществувания, при които човек може да се прояви, ние наричаме нищо. Така са го определили учените. За тях нищото седи като граница: над 0 имаме +1, +2 и т.н., а под 0 имаме 1, 2 и т.н. (40/стр. 197-198)

Точката се движи в две посоки: в посоката на плюса и в посоката на минуса така тя се поляризира… Само Разумните Същества могат да се поляризират. Поляризирането не подразбира раздвояване, то означава два полюса, които съществуват и в съзнанието плюс и минус. Точката не заема никакво пространство, но същевременно владее пространството. (50/стр. 388)

Аз казвам: Само едно Разумно Същество може да образува точка. (80/стр. 192)

Всички хора, у които е пробудено Божественото съзнание, служат на един закон те представляват единицата, която е жива, съзнателна, разумна величина. (5/стр. 243)

Единицата е сбор от Разумни Същества, които имат общ Идеал и работят в едно направление. В този смисъл единицата е колективно същество. В широк смисъл под думата единица се разбира Бог. Значи, в света само Бог е Единица. Отличителното качество на тази Единица е, че тя сама се опрашва, т.е. тя сама създава своя живот, както и живота на всички същества. Тази Единица е вечна и безсмъртна. Безсмъртието произлиза от нея. (14/стр. 178)

Писанието казва: „Първият Извор е Бог“. Той е Единственият, от който, като пият, хората възкръсват. (94/стр. 447)

Сега взимам числото 10. Представете си, че имате 10 извора, които дават чиста, хубава вода. Първият е този, който дава Нектара на Живота като пият от него, хората възкръсват; всички останали извори са малко или много опетнени… Човекът в света започва да пие от десетия извор, пос­ле от деветия, осмия, седмия, докато най-после достигне до Първия. Дойде ли до Първия, повече няма право да се връща назад. (94/стр. 447-448)

Мога да угодя на вашите желания, но кога? Когато не съм пил от Чистата вода. Когато не съм пил от Извора на числото 1. Когато съм пил, не мога. Колкото и да ме викате и молите, не идвам.

(94/стр. 449)

Казвам: Не мога да престъпя Свещения закон на числото 1. (94/стр. 449)

Категории на числата

Живите числа се делят на категории: от 1 до 10 са числа от Божествения свят, от 10 до 100 от Ангелския свят; от 100 до 1000 от човешкия свят, от 1000 до 10 000 от животинския свят; от 10 000 до 100 000 от растителния свят и от 100 000 до 1 000 000 от минералния свят. (37/стр. 266)

От 1 до 10 това е първата категория на Живота Чистият, Божественият Живот. Десетте съставлява единица за по-голяма мярка. От 1 до 10 е Животът на Бога. От 10 до 100 животът на Ангелите, животът от втората категория. Защото стоте е единица за хилядите. От 100 до 1000 е животът на хората, животът от трета категория. Следователно човек не може да живее като Ангел. Защо? Защото той не разбира смисъла на Единицата. (40/стр. 268)

Туй, което хората наричат щастлив живот, то е дихарма. Всеки един от вас може да бъде щастлив. Кога? Когато е свързан с Бога. Тогава човек ще има правилни отношения и във всяко едно нап­равление ще се развива правилно. Щом неговите отношения с този Първичен Принцип на Единицата се развалят, веднага животът му започва да се разрушава. (40/стр. 269)

За да дойде човек до това състояние (на дихарма), изисква се най-малко 10-годишен усилен труд, един живот чист и свят, свободен, пълен с непрестанна молитва. Десет години непрекъснато човек трябва да се моли и като си ляга, и като става, и като работи, и като почива за да създаде връзка с Бога и започне да работи според законите на Любовта. Това аз наричам здрава, положителна наука наука на опитите. (96/стр. 556)

Любовта може да бъде постоянна само тогава, когато Истината почне да действа. (4/стр. 663)

Казано е в Писанието: „Постоянно се молете!“. Думата постоянно не разбира непреривно: молете се постоянно, т.е. молете се разумно на всяко време, което отговаря за молитва. Молитвата има три важни момента: момент на 1000-та, когато човек е на физическия свят; момент на 100-те, когато е в Ангелския свят; момент на 10-те, когато е в Божествения свят. Следователно постоянно може да се моли само онзи, който живее в закона на Любовта, т.е. в Божествения свят този човек всякога има разположение за молитва; каквото прави и където ходи, той всякога е в молитва. С други думи казано: в живота на любещия човек всичко е молитва. (45/стр. 469)

В Идейната Любов няма абсолютно никакво прекъсване, никакви противоречия и тогава един живее във всички и всички в един. Докато не влезе в Любовта и не живее в нея, човек не може да разбере тази идея… Каквато област представляват безконечните числа в математиката, такова нещо представлява и Любовта. (45/стр. 377)

В живота на всеки човек има само 10 възможности да започне той с Любовта. Всяка година има само по 1 възможност да работи с Любовта. И на всеки 10 години има пак само по 1 възможност да работи с Любовта. Всичкото останало време на човека е определено само за занимание. (96/стр. 545)

Казвам: Магията е достояние само на любящия човек. Някои разделят магията на черна и на бяла. Според мене и едната, и другата магия са полезни, но и двете трябва да се употребяват с Любов.

(96/стр. 546)

Сега Идеята за Бога е отвлечено понятие. Тя е дотолкова разбрана, колкото е разбрано едно число, което е съставено от 40 50 цифри. Човек е дошъл до положение да разбира и познава само живота на сърцето и на ума си, а останалите душа и дух, още не разбира. (47/стр. 373)

Числата са Живи величини. Всяко число е свързано с известни Разумни сили, същевременно на всяко живо число отговаря едно Разумно Същес­тво. В този смисъл няма свободни числа в Природата големите числа може да са свободни, но числата от милион надолу не са. (48/стр. 396)

Човек работи повече с малките числа. Като работи с тях, той трябва да знае как да се ползва от техните сили. Например, ако работи с числото 100 и допусне в ума си една нечиста мисъл, ще се натъкне на някакво нещастие: без да иска, той ще предизвика известно сътресение в Невидимия свят всички сили, които са свързани с числото 100, ще се раздвижат. Ако е разумен, човек може да се справи с тия сили; ако не е разумен, ще се намери в чудо. (48/стр. 396)

Ние казваме: До 100 пъти човек може да бъде излъган, но премине ли 100-те, дойде ли до 101, погрешки вече не могат да се правят. Изобщо хората нямат търпение да дочакат до 101. (96/стр. 441)

Числото 100 е числото на Ангелите общение с Ангелите и светиите. (21/стр. 250)

В главата на човека съществуват около 100 центъра, обаче досега са известни само 40. Всеки добре развит център представлява една красива песен.

(49/стр. 108)

За в бъдеще ще живеем в един свят при по-доб­ри условия. Тази форма вие ще я напуснете. Красиви ще бъдете. „Каква ще бъде бъдещата форма на човека?“ Няма да бъде 165 см. Ако ви кажа, че ще бъдете 10 м, според мене това е Божествено число. Ако ви кажа, че ще е 100 м, ще бъде Ангелско число. Ако ви кажа 1000 м, то е човешко число. Ако сте от 1000 м, ще умрете; ако сте от 100 м, ще се мъчите; ако сте от 10 м, ще благувате. (22/стр. 73)

Изобщо числата от 1 до 10 са красиви, а във втората група числа, от 10 до 100 (Ангелските), започват малките противоречия в тази група числа се намесва и човекът. (81/стр. 318)

Например Ангелите се занимават с живота на растенията. Ако някой се заеме да разорава една нива и я оре, и посява 99 години наред нивата ще роди точно толкова пъти, колкото пъти я е посявал. Но на 100-я път този човек се отказва да оре и не посява нивата. Мислите ли, че тази нива ще роди? Няма да роди нищо. Това именно е едното изключение в Ангелския свят. В Божествения свят обаче, ако някой се откаже на 100-я път да посее нивата, 100 души ще го заставят да я посее. Ще не ще, този човек ще посее нивата, и то не само 100 пъти, но 101 пъти даже. В Божествения свят не се позволява Абсолютно никакво изключение.

(79/стр. 121-122)

Светът, в който сега живеем, е създаден от Ангели, вследствие на което и в него виждаме известни дефекти. Тия Ангели, макар и да са работили по всичките правила на Висшата математика, все пак са допуснали известни погрешки, които и до днес изправят. Наистина те са работили с милиони години върху създаването на този свят, тъй щото грешките, които са допуснали, са съвсем малки. Например, когато Слънцето се завърти 100 милиона пъти около себе си, забелязва се само едно изключение; същото нещо се забелязва и в движението на Земята, както и в движението на човека… Великото и красивото се заключава именно в това изключение, понеже в него едновременно става повдигането и падането на човека. (96/стр. 512)

Сега ще започнете с числото 1000 пропускът за всички ще бъде това число. Ще опитате този пропуск и ще видите през коя врата ще може да дойде числото 1000. Само вие, които присъствате тук, ще знаете числото 1000. Като срещнете някого, ще го запитате: „Ти знаеш ли числото 1000?“. Ако той каже, че го знае значи, е от нашите. И тъй, ние започваме своето организиране с числото 1000. Ще изучавате качествата на това число. Коя е основата, кой е коренът на това число? Единицата, десетицата, т.е. 103. Ще ви преведа сега този закон. Човек трябва да премине през две състояния, за да разбере тази лозинка. Водата се движи в плоскост, в двуизмерно пространство, а водните пари, въздухът в куб, в триизмерно пространство. Числото 1000 показва, че човек трябва да умее да се движи както водата и въздуха. Когато водата достигне своя краен предел и движението спре, вече няма накъде да отива, тя ще вземе друга посока; тази посока ще бъде точно под прав ъгъл на първата посока. Това значи, че нашият сегашен живот е дошъл до застой, достигнал е точката на замръзването. Единственото движение вече е нагоре към Бога. От гледището на Небето направлението е нагоре. А от гледището на Земята трябва да се спускаме надолу: ние сме ледове, които трябва да се разтопят. (27/стр. 205-206)

Необходимо е да имате страдания, за да работите… Хората плачат, нещастни са, но аз казвам: Това е благословение. Кога хората работят, и аз се радвам и благодаря на Бога. 101 000 000 Ангели работят на Земята и помагат. Сега става чистене, в тия времена трябва да сте бодри и весели. По-славни времена не е имало. (19/стр. 61, 64)

Христос е име колективно и представлява множества, които християните изчисляват с тисящи на тисящи и тми на тми, което значи 100 000 000. А 100 е число на Ангелите и представлява Съвършенството. Един милион от тия 100 милиона, които са с Христа, са въплътени в човешка форма.

(21/стр. 302-303)

Христос едновременно е индивид и колективност. Милиони Ангели с Него съставляват едно; 101 000 000 Служебни Духове Му слугуват тук, на Третото Небе, на Земята то е троеличието. Заради Неговото Владичество на физическия свят са направени Ангелите; за астралния свят Сили, Началства, Власти; за Божествения свят Архангели, Серафими, Херувими. (19/стр. 52)

Някои хора вече са влезли в Космическото съзнание например апостол Павел казва, че се е пренесъл на Третото Небе; Третото Небе подразбира пробуждане на Космическото съзнание в човека… Старите пророци наричали това съзнание Новото Слънце, а Христос се произнасял за него с думите: „И ще влея Духа Си“. На съвременен език това подразбира: ние трябва да съзнаваме, че Космосът е жив, съставя нещо Цяло и се интересува от нас дотолкова, доколкото ние се интересуваме от него.

(45/стр. 251-252)

1 Коринтяни 12:27 (Вие сте Христово тяло и поотделно части от Него.) Павел, който е писал тия думи, беше запознат с еврейската Кабала и беше много сведущ, но човеку са нужни голямо въже и едра кофа, та да може да влезе в кладенеца на Павел… Христовото Учение и Павел не са за деца. (21/стр. 395)

Земята е тръгнала от пристанището на обикновеното съзнание и се стреми към Космическото пристанище (на Космическото съзнание), дето ще пусне котва. Засега Земята е дошла до средата на своя път. (96/стр. 340)

Числото Две

Само Любовта съгражда

Единицата не се изменя: нито може да отнемеш нещо от нея, нито може да придадеш. Числото 2 вече показва, че има възможности. Значи, ти на работа не викаш единицата; онзи, който вика единицата на работа, той не вика закона. Числото 1 ти ще туриш като ръчка накрая и на тази ръчка ще туриш числото 2 ще туриш желязо, ще нап­равиш мотика. Тогава числото 1 ще ти каже как да работиш: то ще предава енергията, а числото 2 ще работи. (63/стр. 48)

Вие досега сте се трудили единицата да турите да работи заради вас. Всички несрети излизат от това. Цялото човечество се мъчи да накара единицата да работи, а пък единицата казва: „Когато ме слушате, каквото аз казвам, тогава всичко ще върви“. Единицата е Божественото Начало. Не карайте Разумното Начало да работи заради вас. Вие започвайте да работите заради това Начало. (63/стр. 48)

Учениците изучават числата, работят с тях, но смисъла им не знаят. Христос си служи с числата и знае тяхното значение и смисъл. Това се вижда от стиха, че Бог присъства там, дето са събрани 2-ма или 3-ма в Негово Име. За единицата нищо не се казва. (3/стр. 270)

Казва Христос: „Където са двама или трима, съб­рани в Мое Име“. Някой казва: „Какво значи?“. Аз да ви кажа, аз съм много обективен: двамата са двете ръце, а третият е моят ум. (16/стр. 440)

В числото 2 имате две единици, две съзнания, които се стремят към една и съща цел. Това движение ние наричаме стремеж към Бога. Следователно стремежът към Бога ражда Любовта. Значи, Любовта се ражда само между две души, между две съзнания, които се стремят към Първичното, към Божественото съзнание. (79/стр. 159)

Новото Учение дава правилни методи как да се устрои бъдещото общество. Казвате: „Какво ли иска да каже Учителя с това?“. Нищо особено, освен че 2×2=4 и 2+2=4. При това при умножението и при събирането законът не е един и същ. Защо? Защото 1+1=2 и 1×1=1… Винаги при умножението на еднакви числа резултатът е различен от този при събирането на същите числа. Ще кажете, че това е проста работа. Не, тази работа има приложение в живота. Противоречие е, че 2+2=4 и 2×2=4.

(6/стр. 466)

Двойката е единственото число, което, умножено само на себе си и събрано със себе си, дава едно и също число. Ето защо, когато българинът иска да каже, че даден факт е неоспорим, казва: „Това е като 2×2 или 2+2“. (5/стр. 217)

Числото 2 е закон на Любовта. Значи, докато Любовта действа, резултатите и при събирането, и при умножаването са едни и същи. (47/стр. 316)

Като напишем или изговорим числото 2, веднага изпъкват в ума ни 2 очи, 2 уши, 2 ноздри, 2 отвърстия в устата: едното води към белия дроб, а другото към хранопровода. Оттук виждаме, че числото 2 играе важна роля в човешката глава.

(3/стр. 290)

Една е главата привидно, но тя е разделена. Две глави има човек. Това е привидност: отвън има една глава, а отвътре са две глави. Дълго време ще мине, докато се създаде една глава. Две глави има човек мъжка и женска глава. (17/стр. 81)

Като се изучава човешкият мозък, забелязват в него 2 полушария; засега лявото полушарие е активно, дясното пасивно. Следователно, когато говорим за числото 2, ние го намираме даже и в нашия мозък то е онзи човешки принцип, който работи и съгражда нещата. (41/стр. 360)

„А видя и някоя сирота вдовица, която тури там две лепти.“… Според моите схващания тази вдовица не беше невежа жена всяка, която упот­ребява 2 лепти, числото 2, тя е разумна жена. Жена, която употребява единицата, която носи единицата на гърба си, тя върви по мъжка линия, тя е мъж: тази жена, като се е оженила за някой мъж, тя ще го бие най-малко по два пъти на ден. Жена, която носи двете на гърба си, тя е домакиня жена: къщата ще нареди, ще измаже, ще изчисти, децата ще нагледа, ще нареди и покрай нея и работите на мъжа ще се наредят. Аз бих казал на всеки, който иска да се ожени, да види дали числото 2 е написано на гърба на негова жена, а може или на челото, или другаде. Но има ли единица написана на гърба на тази жена, по-добре този човек да я вземе като учител. Сега вие не трябва да вадите криво заключение, но трябва да знаете: тези, които носят единица на гърба си, са на мястото си и тези, които носят числото 2 на гърба си, и те са на мястото си. (15/стр. 511, 523)

Числото 2 означава жена. Щом не е повдигнато в степен, числото 2 представлява жена, която се движи само между две точки, А и В, бащата и майката. Когато числото 2 е повдигнато във втора степен (22), това показва, че жената е станала майка; тя е започнала да се движи между още две точки своя син и своята дъщеря. Числото 2, повдигнато в куб, в трета степен (23), показва, че майката е оженила вече дъщеря си, станала е баба, има си внучета кубът има шест страни; следователно числото 2, повдигнато в куб (23), показва, че в него влизат толкова семейства, колкото страни има кубът. Когато 2 се повдигне в четвърта степен (24), имате тесеракт: това показва, че майката е наредила и децата си, и внучетата си те са взели някаква длъжност в обществото. И най-после, когато 2 се повдигне в пета степен (25), това показва, че всички членове на дадените семейства са придобили нещо от живота и се готвят вече за другия свят.

(47/стр. 148)

Като ученици, вие трябва да знаете как да се отнасяте с хората това ще научите от числото 2. Числото 2 е добър търговец: като влезе някой клиент в неговия магазин, той не се изпъчва напред, но веднага излиза срещу него, учтиво му се покланя и любезно го запитва: „Какво обичате, господине? На Ваше разположение съм“. Клиентите остават доволни от него и го препоръчват на своите близки; така работите на този търговец вървят добре. Прилагате ли неговия метод, и вашите работи ще вървят добре. Искате ли да спечелите сърцата на хората, не се изпъчвайте пред тях, но наведете се малко и учтиво ги приемете. (47/стр. 302)

Забелязано е, че когато родителите искат да оправят сина си, да го поставят в правия път, те решават да го оженят значи, жената ще го оправи. Как може жената да оправи мъжа? Чрез качествата, които носи в себе си. Жената представлява числото 2. Двойката съдържа качествата и на 1, и на 2, но тя съдържа в себе си и едно особено качество примирение. (47/стр. 419)

Числото 2 това е закон на примирение. Противоречието е вътре в 2, но има един метод на примирение. Двама души, които се примиряват, образуват една двойка. Този закон ще видите например във вашия син той съществува навсякъде в Природата, и между животните синът е небрежен, невнимателен, малко нахален, но след като намери още една единица, станат две единици, започва да става порядъчен. Та числото 2, като форма, като изражение, е турено, за да могат хората да живеят добре. Двама души, турени на едно място, могат да вършат работа. Един, като е сам, той може да мисли, да философства, да мечтае, но не може да върши работа. (15/стр. 523-524)

На Земята трябва да се работи само с реални величини, и то само с четни числа: 2×2, 4×2 и т.н. Могат ли 7 души да живеят на Земята не могат; сам човек може ли да живее на Земята не може; 13 души могат ли да живеят на Земята не могат; ами 12 души могат ли могат; 6 души могат.

(5/стр. 25)

Един човек не може да оправи света и когато казва някой: „Аз ще оправя света“, той не разбира закона. Трябва всякога двама, четирима, шестима, осмина и т.н. двойки, само двойки трябват, от които учениците плачат. Двойките са закони на съграждането. (2/стр. 343)

Едно общество се състои първо от двама, после от четирима, след това от осмина, от шестнадесетина и т.н. Кой е първият в нашето общество? Първият е този, който носи двамата. Кои са двамата? Които носят всички останали. Двамата носят дънера на дървото, което има много клони и клончета.

(46/стр. 246)

Някои искат да знаят какъв е животът в Божествения свят. Той е в Центъра там. Божественото можеш да го опиташ на Земята в себе си в числото 2. Туй, което вие гледате, там се проявява животът. Вие искате числото 2 да изчезне. Искате един концерт на 1-на струна. Щом може само 1-на струна: мъжът заминава, жената заминава; детето, братът, сестрата всички ще изчезнат, никъде не можеш да ги намериш. То е: Битието се връща само в себе си вътре. (67/стр. 37-38)

Мъжете и жените са само външни форми. Те са двойки, излезли от Бога те са Словото. (95/стр. 462)

И аз бих желал да ви срещна втори път не по един, а по двама. (5/стр. 503)

Бих желал българите отново да се оженят и аз да ги венчая. (11/стр. 69)

Казвам: Щастливото число за вас е 2. Аз не съм за едно око, не съм и за едно ухо, не съм и за една уста. Ако имаш, да имаш две усти с едната да ядеш и с другата да говориш. И съжалявам, че имате една уста, с която ядете и говорите. Аз не обичам с една уста. Да имате специална уста за ядене и специална за говорене… Това е алхимия в живота.

(67/стр. 297)

Алхимия е, значи, да можеш в даден случай да превръщаш …едновременно бъдете и силни, и слаби, и твърди, и меки, и умни, и глупави; и сиромаси, и богати бъдете. Когато отивате при разбойници, идете сиромаси; когато отивате при някой цар, идете богати. (67/стр. 297)

Казваш, че разбираш числото 2. Давам ти две въшки, какво ще направиш от тях?… Където и да влезеш с двете въшки, ще те изпъдят. Какво ще кажат хората за теб? Но като ги превърнеш в скъпоценен камък, голям колкото кокоше яйце, всички ще искат да ги видят. Това значи да разбираш значението на числото 2. (94/стр. 267)

Чрез числото 2 ще познаете Бога

Светът е създаден от двойката. (44/стр. 497)

Във физическия свят числото 2 означава, че животът, за да се прояви, трябва да има две опорни точки трябва две сили да действат една към друга… Числото 2 показва процеса, чрез който Природата работи, и че процесът на раздвоението е процес на еволюцията. (19/стр. 39)

Човек трябва да знае, че Доброто е съществувало и съществува във всички светове, но злото само в материалния свят. Преди създаването на материалния свят злото не е съществувало; със създаването на този свят злото се е явило като необходимост, като неизбежно противоречие. (47/стр. 368)

В Абсолютния, в Божествения свят злото не съществува. В света злото е само 1/10, а Доброто е 9/10. Следователно, когато кажем, че светът лежи в лукаваго, ние разбираме един много малък свят.

(95/стр. 205)

В Битие за 2-я ден Бог не се изказва. Този ден има нещо общо с храненето (яденето в широк смисъл на думата)… В яденето е скрито нещо, което ние не познаваме. В самия човек е скрито нещо, което сам той не познава. Скритото в човека се проявява само тогава, когато той страда. Съвременният човек не разбира какво нещо е страданието. Страданието е процес на растене. (57/стр. 5, 18)

Рекох: Числото 2 представя мъчните процеси в света. Числото 2 представя един от най-красивите процеси то е процесът на прогреса. В окултната наука числото 2 винаги се разглежда като незавършен процес. (43/стр. 172)

Велики са Делата Божии! „Няма ли поне едно изключение в Неговите Дела?“ В сто милиона движения има едно изключение резултат на човека, който се съмнява в Божиите закони. В хиляда доб­ри прояви на Бога има една лоша, която принадлежи на човека. С това ние създаваме мъчнотии на Бога и Го заставяме да слезе на Земята да изправи сторената погрешка. Значи, изключението в законите на Бога е човекът. В Битие, дето се говори за създаването на света, Бог бил доволен от всички дни, но за 2-я ден не се казва нищо. Защо? В този ден е създадена материята, от която е направен човекът… Христос казва, че задачата на човечеството е да преработи и организира материята, от която е създаден човекът. (3/стр. 201-202)

Според мен материята е отражение на Духа материята е пак жена. (4/стр. 291)

Ние виждаме само женското Слънце. Мъжкото Слънце още не сме го видели… Също и светлината е женски елемент. Всичко, което е изявено, е женско. (58/стр. 132)

Светът най-напред е започнал от един кръг без център, който после се определил от само себе си… Казвам: Когато се появил центърът на окръжността, Вселената станала бременна, при което точката се придвижила и разделила кръга наполовина. С това Вселената се самоопределила и родила първо жената, която най-напред разделила света затова едната половина на Земята е светла, а другата половина е тъмна. Мъжът се разгневил на тази жена, която разделила света, и затова днес той осветява само едната половина, и то тази част, която той обича. Тези две жени се гонят, но той всякога осветява само тази, която обича. Тази жена, която се радва, наричат ден, а която се сърди нощ. Или с други думи: жената, която се радва, е Висшият манас, или денят; а тази, която се сърди, е низшият манас, или нощта. (4/стр. 288, 291)

Защо човек има по две ръце, два крака, мозъкът е двоен, белият дроб е двоен, сърцето е двойно и т.н.? Всичко е разделено, защото има две жени… Ние сме попаднали в обятията на тъмната майка, която постоянно ни мачка и казва: „Вие ще държите ли още с този баща, който ми изневери? Оставете него и елате при мен, аз ще ви дам щастие!“.

(4/стр. 291)

С туй число 2 постоянно имам работа. То е едно нещастно число. И досега не съм му намерил място. Където и да го туря, все ще ви създаде нещо неприятно, все си е недоволно, с нищо не мога да му угодя. Мърморица е числото 2 до немай-къде. Каквото и да направя, то е недоволно. Някой път се усмихна. Все намира погрешка че не съм го турил на място, че достатъчно уважение не съм му дал, че това било, онова било. Дошъл съм до едно място вече, намерил съм слабата страна на числото 2, казвам: „Слушай, ти си много красива мома, ще те оженя, сега дете ще имаш“. „Тъй ли? Хубаво.“ Сега числото 2 очаква да се ожени един ден.

(65/стр. 199)

Само числото 3 е в състояние да задоволи числото 2. Числото 2 има особена симпатия към числото 3. (65/стр. 200)

За да направите числото 2 щастливо, трябва да слугувате на числото 1, на Доброто. Ще станете слуга. Слугата е щастливо число, господарят е нещастно число. Вторият метод пък за да станете Син, т.е. Чадо, на Бога, вие трябва да знаете да слугувате на Любовта, на Мъдростта и на Истината. Само тогава можете да станете Чада Божии. Щом не знаете да слугувате, никога не можете да станете Чада Божии. Та казвам ви как да станете Синове Божии и как да се научите да превръщате нещастните числа в щастливи. Понякога някой е господар, но от слуга можете да го направите господар. Това е изкуство. Ще слугуваш на числото 1, на Доброто. Доброто е числото 1. Злото пък е числото 2. Понеже мъжът стана жена, той съгреши. И понеже жената стана слуга на мъжа, и тя съгреши. Следователно ще престанеш да си жена и като жена ще престанеш да слугуваш на мъжа. Нищо повече. (65/стр. 376)

Числото 2 е Велико число с него започва човешката еволюция, чрез него ще познаете Бога. За това число и Мойсей не се е произнесъл. Това число представлява 2-ят ден от създаването на света… Вторият ден е ден, в който Доброто и злото се примиряват; той е ден, в който омразата и Любовта се хващат за ръка; той е ден, в който лъжата и Истината заживяват заедно те се оженват.

(4/стр. 415-416)

Вторият ден от Битие

Що е единицата? Една Идея… Що е числото 2? Да се научиш правилно да дадеш: колкото за тебе, толкоз и за другите. Числото 2 е число на пълната справедливост. (64/стр. 237-238)

Единицата трябва да я разбираш основно, тя е Божията Любов. Числото 2 е приложението на Любовта, най-трудното число е то; за него Бог не се е произнесъл… Като завършим нашата еволюция, като прегледа работата ни, ако Бог каже, че е видял, че е добро то е 2-ят ден; но ако не каже, пак ще дойдем да се учим. Докато Господ не се произнесе, работата на числото 2 не е завършена. Ние, хората, се намираме в един незавършен процес на числото 2. (64/стр. 238)

Единица значи: туй, което е създало света. Числото 2 е туй, което внася противоречия в света. Ние сме сега в числото 2… Ако ви попитат какво правите сега, кажете: „Учим сега за изгрева и залеза на Слънцето, за Любовта и за обичта. Учим числата 1 и 2. Числото 1 сме свършили, числото 2 още не сме свършили“. (64/стр. 237, 239)

Закон е: Човек човека не може да роди. Когато умножите 2 по 2, ще получите 4; числото 4 само не може да се произведе, друго число ще го произведе. Казваш: „Аз искам да любя“ не, ти не можеш да любиш… Откъде ще вземеш Любовта, ако не възлюбиш Господа с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и сила? На пазар Любов­та не се купува. (5/стр. 148)

Числото 2 е сила, която произвежда, запазва, съгражда. Някои я наричат творческа, но всъщност не е такава. Художникът, който рисува картини от Природата, и музикантът, който възпроизвежда песента на Природата, не са творци те копират Природата, т.е. репродуцират я. Репродукцията означава преповтаряне на явленията: художникът преповтаря това, което вижда в Природата; музикантът преповтаря това, което чува в Природата; възлюбеният говори на възлюбената си това, което Бог е казал. (3/стр. 276)

Днес е 2-ят ден от новата година. Първият ден е ден на даване, на творчество; вторият ден е ден на послушание. Който разбира това число (двойката) и го прилага, всичките му работи през годината ще вървят добре; който не разбира числото 2, той не разбира смисъла на послушанието работите на този човек не вървят добре. За коя нова година се отнася това? Не е определено. Всеки човек има по една нова година в живота си; кога ще дойде тази нова година, не е известно. (47/стр. 322)

В първия ден човек твори тогава той е майс­тор; на втория ден той прилага, реализира създаденото тогава той пее, свири, чете, работи. Природата върши най-хубавите си работи на втория ден, същото трябва да прави и човекът. Не започне ли човек една работа на втория ден, нищо няма да излезе от нея: 1-я ден той ще замисли тази работа, идейно ще се подготви, а 2-я ден ще пристъпи към реализирането . (47/стр. 323)

Новата 1929 година започва със сряда значи, тази година е под влиянието на Меркурий. Това показва, че вие ще започнете работата на 2-я ден за реализирането на своите стремежи чрез ума. Тази година ще работите с ума си, а не с воюване; дето отидете тази година, все ще ви бият, ще плащате данък. Тази година не позволява на ученика да носи тояга, нито сабя: тоягата, сабята ще бъде на челото ви. Каквото предприемете, ще мислите; първо ще мислите, а после ще действате. (47/стр. 323)

Помнете, че 2-ят ден от годината е ден на пос­лушание: пропуснете ли този ден, пропуснали сте цялата година… Започнете със закона на послушанието: чрез послушанието човек придобива Лю­бовта. Любовта се проявява през втория ден на Божествената година, Мъдростта през втория ден на Ангелската година, Истината през втория ден на човешката година. Това са идеи, върху които трябва да мислите. Като размишлявате върху тия въпроси, ще дойдете до положение навсякъде да виждате Божественото. (47/стр. 327, 332)

За 2-я ден нищо не е казано: Бог оставя хората да се произнесат за този ден. Вторият ден е денят на Любовта. Който разбере този ден, той ще разбере и Любовта и ще види, че в нея всичко е доб­ро; който не я разбере, той сам ще създаде злото. Значи, злото се ражда от неразбирането на 2-я ден, т.е. от неразбирането на Любовта. Щом не разбира 2-я ден, човек няма право да се произнася за него. Понеже Бог е Любов и като Любов присъства в човека, последният няма право да се произнася нито за себе си, нито за хората. За проявите си той може да се произнася, но не и за себе си. Стане ли въпрос за хората или за самия тебе, си кажи: „Бог е вложил нещо добро в мене. Какво е то, не зная. Щом не зная, нямам право да се произнасям“. Ако Бог и досега още не се е произнесъл за Любовта, колко повече пък човек няма право да се произнася. (47/стр. 332)

Във всеки човек е внесено нещо добро, затова пазете свещено 2-я ден в съзнанието си. Това значи: пазете Любовта в сърцето и в душата си и не я ограничавайте тя е единственото нещо, което не се ограничава… Не ограничавайте Любовта! Не ограничавайте Бога в себе си! (47/стр. 333)

Първичната душа

Числото 2 това е излизането на човечеството.

(21/стр. 57)

С числото 2 Бог е започнал създаването на света. В това число се крие Първичната душа, за която никой няма право да се произнася. Когато душата завърши своето развитие, вие имате право да се произнасяте. Пазете следното правило: никога не се произнасяйте за незавършени работи. (49/стр. 181)

Числото 2 представлява жената: ще знаете, че нямате право да се произнасяте за характера на жената… Под думата жена ние не разбираме формата на жената, но разглеждаме жената като Принцип. Следователно дойдете ли до числото 2, поклонете се, погледнете към Бога и кажете: „Господи, само Ти знаеш тази работа!“. (49/стр. 179)

Някой пита: „Защо съм нещастен?“. Произнесъл си се за числото 2. „Защо работите ми не се нареждат добре?“ Произнесъл си се за числото 2. „Какво трябва да правя, за да се освободя от противоречията и нещастията в живота?“ Щом искаш да се освободиш от противоречията в живота, като се намериш пред числото 2, не давай мнението си, но кажи: „Божия работа е това!“. Съвременните хора са се заели с решаването на една задача, която и Боговете не можаха да разрешат; Боговете не можаха да я решат, че хората ще я решат. (49/стр. 179-180)

Христос казва: „Любете враговете си“. Защо трябва да люби човек врага си? Ако не го възлюби, врагът ще му стане господар. Този стих може да се изкаже и по друг начин: любете числото 2 и не се произнасяйте за него; за числото 2 не казвайте нито добро, нито лошо, както Бог е премълчал. На това число дават различни имена, но нито едно от тях не е Истинското име. Някои го наричат зло, други мая, трети съдба. Каквото име и да му дадат, все е неправилно; важно е, че за него не трябва да се говори. Ако това число представлява съдбата на човека, какво ще говорим за нея? Ще кажете, че сте лош човек. Кажеш ли, че си лош, ще те осъдят. Дойдеш ли до съдбата си, нищо няма да говориш нито добро, нито зло. Ще повдигнеш мисълта си нагоре и ще кажеш: „Господи, да бъде Твоята Воля!“. (49/стр. 180)

Числото 11

Ако човек, като малка единица, застане до Бога, голямата Единица, получава се числото 11.

(49/стр. 264)

Двете единици, написани една до друга, дават числото 11 число на борба. Двете единици никога не могат да се примирят… За да ги примириш, трябва да ги събереш. (94/стр. 266)

Двете единици, след като са се борили, борили, най-после са създали числото две. (15/стр. 523)

Сборът от единиците в числото 11 представлява борба между Доброто и злото. (3/стр. 314)

Числото 11 у евреите е така фатално, както за нас е числото 13. (3/стр. 314)

Аз съм избрал числото 11 то е нещастното число в света; по-нещастно число от 11 за евреите нямаше. Числото 13 днес е нещастно за културния европеец; него мъчно можете да вкарате в някоя стая на хотела с номер 13. Защо е нещастно числото 11? Това число е без майка и баща в света, то е число на противоречия в живота. Защо съществуват противоречия в живота? Има определена причина, по която те съществуват. И числото 4 (т.е. 13, 1+3=4) е закон на противоречия, но по причина на Правдата. (4/стр. 275)

Аз, единадесетият, …аз съм избрал числото 11, защото кара хората да мислят. А това става, когато човек мине най-големи изпитания. (4/стр. 279)

Яков имаше 12 синове, 11-ят от които беше Йосиф. Защо продадоха Йосиф, който беше 11-ят по брой, а не друг някой? Ще кажете: „Случайно съвпадение“. Съвпадението е един кармичен закон, отмерен закон на действие. Няма да се спирам да обяснявам защо Йосиф трябваше да бъде продаден. Между Яковите синове беше този камък, който трябваше да стане ъгъл, но зидарите го отхвърлиха. Йосиф беше продаден от братята си, но после той стана глава на ъгъла. Във времето на големия глад, който настана в цялата ханаанска земя, Йосиф беше пръв големец в Египет и спаси от глад много хора, между които и своите братя. Това не е история само с евреите, но е повседневна история с всички. Нещастията във всеки дом се дължат на отхвърлянето на този камък той е числото 11… Ние ще се освободим от противоречията в живота, когато поставим този камък глава на ъгъла, защото само той свързва Любовта и Мъдростта, за да работят във Великата Хармония. (4/стр. 285, 290)

Числото 1 се повтаря 11 пъти от 10 до 20; числото 2 се повтаря също 11 пъти в числата от 20 до 30. А числото 1 от 20 до 30 колко гласа има? „Само 1 глас, при числото 21.“ Число, което 11 пъти се повтаря, каква роля играе? Трябва да разберете закона: Ако сте в една своя собствена гама, вие сте господар във вашия живот. Собствената гама аз я разбирам така: при условията, в които сте господар, вие имате 11 гласа. Числото 11 в дадения случай показва, че сте свободен… Числото 11 е гама на свободата. (90/стр. 389)

Само законът на Любовта дава 11 гласа на човека. Само Любовта може да ти даде 11 гласа, а всички други, където и да се намират, ти дават по 1 глас, един път ти дават право. Щом си в една чужда гама, ти имаш само 1 глас. Щом си в своята гама, имаш 11 гласа… Някой път, за да влезеш в своята собствена гама, трябва да я разбираш това е законът на разбирането. Отношенията, които съществуват, трябва да се разберат. (90/стр. 389)

Имате 11 гласа във вашата гама… Някой път казваш: „Защо нещата стават така?“ тогава ти си влязъл в една чужда област. Ще се върнеш в света, към който принадлежиш, на който си член. Щом влезеш в един друг свят, ти ще имаш само 1 глас.

(90/стр. 389-390)

Числото 11 е разумно. Ако разумен човек отиде с това число при Бога, ще получи голямо благословение; ако неразумен отиде с него при Бога, отново ще го пратят на Земята, за да учи. (48/стр. 308)

Числото 29

Цялата Земя се движи в пространството и ние с нея. В този момент, във всяка секунда ние се движим със скорост от 29 км/сек, с каквато бързина се движи Земята. Пространството, в което нашата Земя се движи, се изменя и ние попадаме в друго пространство. Следователно и ние се изменяме. Хората, които живеят на Земята, се изменят по единствената причина, че Земята се движи. (75/стр. 157)

Земята се движи с 29 км/сек… Числото 29 е война: спорът е числото 2 двама души се карат; като турите 9, става налагане на общо основание. Как го виждате сами? Бой, бой по цялата Земя, само война навсякъде. Две малки същества се хванали за гушата, карат се. Когато искат да знаят за размирници, вземат Земята, тук идат на театър. Такива размирни същества както на Земята никъде ги няма. В цялата Слънчева система най-размирните същества са тук, на Земята размирници не за идея, без идея; за нищо и никакво се карат.

(62/стр. 268, 269)

Числото 29 е число на противоречия, събрани две неща несъвместими. Числото 2 представя Божествен Принцип, който иска да се приложат нещата както трябва. Ако не се приложат както трябва, иде едно от най-големите нещастия, които може да си въобразим. Числото 9 представя човешкия порядък. Ти си дошъл до края на един човешки порядък, няма никакво отлагане. (61/стр. 83-84)

Числото 29 е нещастно число. За да се избавиш от него, трябва да го събереш, да го направиш на 11 (2+9=11), че тогава да се избавиш от големите му противоречия. (65/стр. 159)

Числото Три

Магическият ключ

Числото 3 само Бог може да го победи.

(21/стр. 152)

Срещу числото 3 никой не може да рита цялата Земя се е подчинила на Божественото Начало, колко повече хората трябва да Му се подчинят.

(63/стр. 133)

Щом вляза в числото 3, първите лъчи на Слънцето изгряват. (55/стр. 111)

Висшите сили, с които човек борави, започват с числото 3. Неговият ум, неговото сърце, неговата воля представляват числото 3. (40/стр. 571)

Числото 3 уравновесява силите в човека.

(50/стр. 466)

В София има една книжарница, наречена книжарница „Три лева“. Защо е наречена така? Защото този книжар е започнал търговията само с 3 лв.; работата му тръгнала добре и в скоро време той станал капиталист. Други търговци са започвали с големи капитали и в скоро време всичко са изгубвали. Следователно, който иска да стане човек, той трябва да започне работата си само с 3 лв.

(46/стр. 126)

Числото 3 то е числото, от което може да започнем нашия живот. (4/стр. 284)

Числото 3 представлява закон за размножаване.

(82/стр. 116)

В числото 3 е разрешението на много важни въп­роси. Всички въпроси, които ви занимават, може да ги разрешите при числото 3. Само трябва да се представят нещата в тяхната Първична Чистота.

(87/стр. 110)

Числото 3 създава мисълта в човека, дава едно правилно направление как да постъпва; в число­то 3 седи и онова благородно чувство в човека… Туй число 3 е неутрално само по себе си, то не заема ничия страна: нито на числото 1, нито на числото 2 тия две числа имат желание да минат през този трети път. (91/стр. 60-61)

Числото 1 показва Първоначалните сили, скрити в човека или в самата Природа… Това е най-силното, най-грубото число, най-грубата сила в света; по този път се явяват най-грубите сили в света, които са толкоз разрушителни. Всичките тия сили, които действат тоягата е от тях. Като те наложат с тояга, ще покажеш каква сила се явява вътре. Следователно числото 1 трябва да се смекчи. Числото 2 е закон за смекчаване, но туй число е още силно. Едва в числото 3 имате една сила, която е по-мека, която може да се тури в действие. (91/стр. 60)

Сега вие казвате: „Да бъдем богати“. Но знаете ли, като дойде богатството, има една капсула богатството като я бутнеш, може да ти причини най-големите злини. За да можеш да се ползваш от силата на богатството, трябва да бъдеш в числото 3. Като си в числото 1 и числото 2, не бутай богатството. (91/стр. 61)

Та казвам: Най-първо самообладание трябва. Самообладанието в числото 1 и числото 2 не може. Двете е негативно число. Имате: плюс едно и минус две (положителна единица и отрицателна двойка). Плюс единица е отрова като си я взел в себе си, да действа; минус две още не си я взел, но действа отрицателно. Всички ония сили, които не действат, те са отрицателни. Които действат, са положителни. Една отрова действа вече, показва се, положителна е. Тази, която не действа, тя е потенциална. Как ще наречем положителната единица? Най-силното, най-грубото… Тази единица, като е дошла в Природата, изпокъсала всичката материя, направила една каша: хвърлила тук едно парче, там друго из пространството. (91/стр. 62-63)

Казвам сега за числата: числото 1 е крайно динамично; във вас се повдига честолюбието, човек е непримирим. Дойде числото 2 пак човек е неп­римирим; то е песимистично. Трябва да дойде числото 3, то е вече човешкият ум: всички тия сили трябва да ги превърне; не че те са лоши, но те са крайно динамични. Трябва да разбираш техния закон, да знаеш какво количество трябва да вземеш; от една взривна сила много малко трябва да вземеш. (91/стр. 67)

В живота има 3 възли. На гениалния му остава 1 възел да развърже, на талантливия остават 2 възела да развърже, а на обикновения 3 възли. Който отвързва 3 възела, е обикновен. Който развързва 2 възела, е талантлив. Който развързва 1 възел, е гениален. То е само за една идея. (91/стр. 14-15)

Знанието в света помага само тогава, когато стане необходимо както храната, както водата, както въздуха. Ако нямаш такава любов за знанието както за хляба, не може да те ползва. Ако нямаш такъв стремеж за знанието както за водата, туй знание не може да те ползва. Ако нямаш такъв стремеж за знанието както за светлината да искаш да я възприемеш, знанието не може да те ползва. Тия 3 импулса трябва да дойдат… Числото 3 показва един ключ в „Хиляда и една нощ“ да отвориш, да влезеш, да намериш скъпоценни камъни, да знаеш колко да вземеш, да затвориш и да излезеш. Отваряш, влизаш, взимаш и пак затваряш.

(91/стр. 65)

Като дойдеш до числото 3, и си намерил ключа, дето можеш да се подигнеш не изведнъж, но постепенно. Всичките богатства, които са дадени, са на твое разположение. (91/стр. 65)

Числото 3 е аксиома. (94/стр. 266)

В числото 3 е законът на целокупността.

(19/стр. 125)

„Снощи дойде в дома ти един брат и ти не го прие.“ …Ако този брат, който идва от вън, постоянно хлопа по прозорците и иска да му отворят, мислите ли, че той е от онези Божествени Братя, които са изпратени от Бога?… Не, за всеки пътник има един закон и той е следният: На пътника е позволено да тропне само три пъти на прозореца и като потропа четвъртия път, няма право повече… Вие сте свободни да приемете този пътник или не, а на пътника е позволено да хлопне 3 пъти по 3, значи 9 пъти, и още един път, но пак по 3 удара значи всичко 12 пъти. Числото 12 е целият кръг на човешкия живот. (9/стр. 60)

Като учи, ученикът се запознава с числата от 1 до 12. Дето системата на оценки е 6-бална, ученикът извървява само половин кръг полукръга на деня. Дето системата на преценки е 12-бална, ученикът извървява цял кръг кръга на 12-те зодии, на деня и на нощта. (35/стр. 277)

Сега, като сте дошли на Земята, вие трябва да учите. През много училища и учители ще минете, докато завършите науките си… Най-после ще влезете в училището на Невидимия свят, дето трябва да имате отлични бележки. По всички предмети трябва да имате 12 най-високата бележка (12=1+2=3). (36/стр. 30)

Силата е в числото 3. То постига и носи всяко постижение. (25/стр. 254)

Има надежда да се поправите след 12 години една благородна мисъл, ако я култивирате, ще ви направи след 12 години най-благородната жена. (19/стр. 62)

Най-дългият период от време, който може да употреби една мисъл за едно пълно обръщане, е 120 години. (29/стр. 259)

120 години това е един дълъг период, един астрологически период, движението по 12-те зодии около един център. (53/стр. 234-235)

Казано е, че сегашният човек може да живее 120 години. Числото 120 представлява всички възможности, които се крият в човека. (47/стр. 579)

Крайният предел за едно събитие на Земята е 120 години. (33/стр. 92)

Развитието на човечеството

Числото 120 е резултат, то играе роля във Вселената. И 12 е резултат, но в човешкия живот. Като прибавите още 30… към 120, получавате 150 число, при което злото излиза навън. В 1915 г. българите се намесиха в Общоевропейската война, което показва, че ще минат през чистене. (3/стр. 397)

От гледището на Божествения свят сегашните хора са още деца по на 12 години, които могат вече да работят… Българският народ е един от слугите на Господа: той е на възраст 15 16-годишно момче, което обича да прескача през плета. Всички народи са синове на Господа, по-стари и по-млади по възраст, затова те трябва да живеят помежду си като братя; и българите трябва да живеят помежду си като братя и да се откажат от изкуството си да прескачат плета. (3/стр. 95, 246)

Едно време, когато хората били съвсем малки деца, 2 3-годишни, Бог е бил крайно снизходителен към тях, но днес, когато са порасли, станали са 12-годишни, Божественият закон се налага върху тях. Те се поставят на кръста, дето изучават двата диаметъра на кръга… Какво означава кръгът? Вечност. Центърът и двата диаметъра в кръга показват, че Вечността се е самоопределила. Ако окръжността, т.е. кривата линия, се махне, остават само диаметрите кръстът, символ на грехопадението. (3/стр. 95, 226)

Според последните изчисления съвременното човечество е на 12 години, а в Новата епоха ще бъде на 14 години. Числото 12 показва, че човечеството е завършило развитието си за старата епоха и влиза в Нова епоха, при Нови условия и Нов живот. Аз бих желал всички хора да бъдат на 14-годишна възраст, да поставят здрава вътрешна основа на своя живот. (96/стр. 271)

Трябва да бъдем свободни от всякакъв товар върху сърцето и ума и веднъж завинаги трябва да усвоим вярата, че Божият Промисъл работи за нас. Ако 4 5-годишни деца биха започнали сами да се грижат за своята прехрана, не биха пораснали и бързо биха се сбабичасали. Бащите са длъжни да се грижат за тях до 21-годишната им възраст, докато заякнат. Числото 21 има значение: 2+1=3. Сега ние не сме станали още на 21 години, пред Бога сме на 10 12 години, затова и Той, и всички Ангели има още да работят върху нас. Наказанията, които ни се дават, са за това, че Бог ни праща на училище и ни заповядва да се учим, а ние бягаме. (10/стр. 215)

Казвам: Всички имате възможност да преодолеете малките мъчнотии и препятствия, които ви се поставят на пътя. Тези препятствия са необходими, за да видите как Бог действа в света. Като влезете в света, добрият учител ще ви пише първо 1, втория месец ще ви пише 2, третия месец 3, четвъртия месец 4, петия месец 5, шестия месец 6. Като съберете последователно всички тия числа, ще получите числото 21. Като разделите 21 на 6, ще получите 31/2 с такава бележка вие минавате в по-горен клас; това се отнася само за първите шест месеца. Вторите шест месеца положението ще се подобри; след една година положението ще се подобри още повече… Ако човек може да впрегне 1, 2 и другите числа на работа, той ще може да се ползва от тях. Числата са още и символи, които съдържат известни подтици в себе си. Живата Природа дава тия символи и на млади, и на стари, за да си послужат с тях при разрешаване на елементарните житейски въпроси. Изобщо Природа започва с най-простата, с най-елементарната величина. Дойдем ли до Духовния живот, и най-ученият човек започва с най-елементарните величини.

(44/стр. 330-331)

Историята ни дава добър пример с живота на един от древните и най-мъдри царе, Соломон, който живя в най-голям разкош и слава, обиколен с 300 жени и 900 наложници (300+900=1200) Бог го постави на изпит да изучава Божията Мъдрост и Знания, но той не издържа изпита си. Той искаше посредством тези жени, като негови сек­ретарки и съветнички, да оправи света, да създаде разумни закони, но не успя, предаде се на ядене и пиене, на разкошен живот и по този начин освен че не оправи света, но още повече го забърка. Вследствие на това евреите и до днес още не могат да се оправят. Казвам: Ако човек иска да се жени, той трябва да има само една жена; коя е тая жена Любовта… И тъй, който не възприеме Божията Любов в себе си, той може да има като Соломон 300 жени и 900 наложници, но пак нищо не може да направи. Числото 300 е крайният предел в живота на човека никой не може да има повече от 300 жени. (31/стр. 15)

Що се отнася до жените и наложниците на Соломон, ще ги оставим настрани, понеже те представят неговите костюми, т.е. неговите желания, които всеки ден могат да се менят; въпрос е дали този цар е могъл да обича всички тия жени. Какво представлява числото 1200, т.е. 900 жени и 300 наложници, от кабалистично гледище? Това са 12-те зодии значи, на всяка зодия се падат по 100 жени. В числото 900 деветката представя крайния предел, до който могат да стигнат желанията на човека; в числото 300 тройката например показва число, с което може да се работи на физическия свят.

Когато Соломон прибрал при себе си тия 900 жени и 300 наложници, той криел в душата си идея, съвсем различна от тази, която съвременните хора му приписват те му приписват повече грехове, отколкото той имал; тези жени били негови ученички и слушателки. Неговите грехове не се заключават в това, че имал много жени, но във факта, че се отклонил от Бога. Неговите ученички отдалечили сърцето му от Бога, вследствие на това Соломон изгубил равновесието си той се подкупил, увлякъл се и паднал; заедно с това той съградил няколко езически храма и служил на други богове. В това именно седи погрешката на Соломон.

(45/стр. 680)

Но Соломон се разкаял… Преданието казва, че Соломон във времето на Христа е бил един от най-добрите Негови ученици и проповядвал Неговото Учение. Кой е бил този ученик, не казвам.

(94/стр. 388)

Сега аз изяснявам лъжливата страна на живота; разберете ли нея, вие ще схванете правата страна. И тогава вече всички ще знаете, че спасението на човека зависи изключително от Любовта… Съв­ременните хора се намират в един затворен свят, какъвто е животът на яйцето в черупката те не знаят какво ще стане с тях, нито пък знаят как ще уредят работите си; мнозина се запитват: „Как ще се оправи този свят, как и кога ще се уредят нашите работи?“. От вас зависи ако обичате Бога, Той ще ви тури под квачката и след 21 дена (2+1=3) вие ще пробиете яйцето, ще излезете навън, ще погледнете на Божия свят и ще бъдете свободни.

(31/стр. 29, 30)

На 21-та си година човек събира всичкото си богатство в себе си. (16/стр. 455)

Според Кабалата числото 21 е израз на Великата Любов… Числото 21 можете да го делите, умножавате, вадите и събирате с други някои числа; различните действия показват различни отношения, различните отношения пък дават различни резултати. Например да извадиш любовта си, това значи да я проявиш; да умножиш любовта си, значи да покажеш нейната сила; да разделиш любовта си, това значи да дадеш възможност да се развива; и най-после да събереш любовта си, значи да я увеличиш. В Природата тия процеси се извършват едновременно: двата процеса са външни, двата вътрешни. Ако човек не може да прекара любовта си през четирите процеса едновременно, той нищо не е разбрал. Който разбира нещата правилно, той може да превежда математическите действия и да ги прилага в живота. (47/стр. 304, 329)

Сега някои от вас искате да бъдете прави, нали? Ще ви дам един метод геометрически за изправление. Вземете един молив и начертайте една линия права… Мислете върху тази, правата линия. Чертането на тази права линия ще ви даде отношение да бъдете правдив. Вие имате една ваша приятелка, с която не можете да се справите: седнете и чертайте прави линии; прочетете при колко прави линии отношенията ви ще се изправят. След като напишете 20 прави линии, идеята за правото ще се събуди у вас; но всеки ден напишете поне 1 права линия. След 21 дена, ако вашите отношения се изправят, ще кажете: „Има едно правило като се напише правата линия 21 пъти, известни отношения се оправят“. Това е един закон, едно правило заради вас. Ще преведете какво представлява числото 21: 2+1=3. А какво представлява числото 3? Числото 3 само по себе си е корен. На кое число е корен 3? На числото 9. Значи: 9=3. Кабалистически 3 спада към триизмерния свят, но като се умножи два пъти на себе си, дава квадрата. Значи, цената му геометрически не е толкова голяма, колкото кабалистически. (87/стр. 64)

Как мислите вие: трима души могат ли да се обичат едновременно? „Нали Писанието казва, че трябва да обичаме всички хора?“ При дадената система на квадрата (двуизмерния свят) трима души не могат да се обичат, но ако сложим повече измерения в друга система, тогава ще може да се обичат трима души и повече. (90/стр. 62-63)

Човек ще се развие в Шестата раса, там ще достигне до 21 години. В Седмата раса ще бъде на 33 години там ще свърши всичко, т.е. няма да свърши, но ще започне отново. (41/стр. 354)

Земята, за да се премести от една сфера в друга, минава през 12 зодии. И Слънцето има свои зодии, но за преминаването през всяка една са нужни 21 години. Всяка Слънчева година пък се равнява на 25 000 наши години. Според зодиите на Слънцето ние сме в последната. Откак е влязла Земята в тази зодия, са изминали 145 000 години (казано е 1918 г.); остават още 2008 години, за да излезе Земята от тази зодия. Тогава Земята ще влезе в зодията на планетите и хората ще престанат да се бият.

(3/стр. 322-323)

За ученика от Великата Окултна Школа гимназията се състои от 12 класа, университетският курс се състои пак от 12 курса с четири кардинални специалности; тъй щото, за да завърши гимназия и университет, на ученика са потребни цели 24 години. Всяка година пък се състои от 25 000 години. Сметнете колко години са нужни на окултния ученик, за да завърши гимназия и университет… Бързината на движението, броят на годините това са въпроси, които се определят от съзнанието. За Съществата, на които съзнанието е развито, 25 000 години представляват 25 дни. Казва се в Писанието, че пред Бога хиляда години са като една година значи, 25 000 години се равняват на 25 години. Като разглеждате нещата по този начин, вие ще влезете в особена зодия, където изчисленията са съвсем други. Бъдещият живот, в който ще влезете, астрологически коренно ще се различава от сегашния: в този живот вече ще намерите смисъла на нещата; това, което сега се говори, ще ви бъде като подарено; много от идеите, които сега не ви са понятни, тогава ще станат понятни.

(46/стр. 195, 196)

В бъдеще човек ще има 12 очи, по едно око на всеки зодиак. Да имаш 12 очи, 12 прозореца това значи да имаш широко съзнание, да възприемаш светлината от всички посоки. (37/стр. 235)

Числото 12 е една зодия, която показва пътя на цялото човечество 12-те зодии включват цялото човечество. И като ги изходиш, значи да дойдеш в съгласие с цялото човечество, да разбереш какво нещо са зодиите. Те са ония блага, които Бог е създал в този зодиак. (65/стр. 107)

Тези 12 зодии не са нищо друго освен 12-те източници на живота. Следователно, за да се създаде човека, в него са влезли 12 източници, но по причина на грехопадението 6 от тях са запушени, а са останали само 6. (95/стр. 446)

Когато всичките 12 източници в човека са отпушени, той се намира в положение на безсмъртие.

(48/стр. 107)

Числата 12 и 21

Два противоположни пътя

Човек, за да завърши своето образование на Земята, трябва 777 пъти да идва, да се преражда 777 пъти по 120 години, и в тия 777 прераждания (7+7+7=21) само 12 пъти ще се срещнеш със своята възлюбена душа… 777 пъти се търсят и едва 12 пъти се намират… На Земята 12 щастливи прераждания човек има, а другите Господ да му е на помощ. Туй не ви го казвам за обезсърчение.

(64/стр. 236)

Числото 12 то е, което разрешава. Числото 12 разрешава всичките противоречия. (65/стр. 69)

Човек е облечен с 12 тела… Засега от 12-те тела функционират само четири: първо физическото тяло, второ на чувствата, на сърцето; трето на човешкия ум и четвърто на Разумния живот, наричано още на Причинния свят. В тези 4 тела човек сега функционира, а пък другите 8 тела седят в зачатъчно състояние; те очакват за в бъдеще да се проявят. Като влезете в Духовния свят, там ще развиете още 4 тела; и като влезете в Божествения свят, ще развиете пак 4 тела и ще станат всичко 12 тела. (68/стр. 222)

В човека има 12 извора, 12 качества, 12 сили, 12 ума, 12 сърца; 12 очи има; 12 ръце има; 12 крака има и какво ли не все по 12. (67/стр. 408)

На гръбначния стълб има 12 отвора от 12 струни на прешлените, дето излизат нервите, които се разпространяват по цялото тяло, по ръцете и по краката. Някой път се напълват с мазнини образуват се мазнини около нервната система, и тия нерви, които отиват до краката, не изпращат достатъчното енергия… Казва: „Боли ме кракът“. Болката е дошла, понеже твоите слуги не ги храниш както трябва, не изпълняваш Волята Божия.

(64/стр. 231)

Земята е обвита с 12 обръча, или сфери, които представят особен род трансформатори на слънчевата енергия. Всеки обръч пречупва светлината по свой специфичен начин. Това показва, че тия 12 обръча не са в едно и също положение. Същевременно всеки обръч е направен от особена материя, много тънка, през която проникват съответни за нея сили. Тия сили пък са свързани с Възвишени светове, които работят върху хората, както и върху всички живи същества. Чувствителният човек долавя тия влияния върху себе си. (98/стр. 43)

Съвременната наука разлага светлината на 7 различни цвята, или краски, но светлината съдържа в себе си още и 12 течения от 12 различни извори. Значи, светлината е съставена от 12 вида материя, необходима за създаване на човешките добродетели. За пример, който иска да бъде милосърден, той трябва да извлече от светлината точно тази материя, която е необходима за съграждане на милосърдието за съграждането на известна добродетел се изисква и съответна материя. Това може да постигне само онзи, който разбира законите на светлината. Иначе лесно е да се каже, че слънчевата светлина се състои от 7 цвята. (98/стр. 43)

На едного казвам тъй: „В 21 седи твоето щастие“, на другиго казвам: „Твоето щастие седи в 12“. „Че как, те са все същите цифри?“… Обяснявам по един начин: ти си женен, жена ти е богата, твоето щастие седи в жената. Жена ти пари има няколко милиона в банката, ти единица си там; в числото 2, в 20-та, в жена ти, седи щастието. Следователно ти ще се съюзиш, ще я обичаш да се отвори сърцето ти, за да ти тръгнат напред работите… „А какво означава 12?“ Мъжът е богат. (67/стр. 41)

Ако числата 12 и 21 представят човешки домове, в първия дом мъжът управлява, а във втория жената… В първия случай детето, което се роди в този дом, ще прилича на баща си и по ум, и по характер; във втория случай то ще прилича на майка си. Сборът от цифрите и на двете числа е 3 значи, резултатът е един и същ. Това показва, че човек трябва да реши задачите на живота си независимо от това дали ще ги решава по пътя на ума, или по пътя на сърцето. Има известна разлика при решаване на задачите по пътя на ума от тия, които се решават по пътя на сърцето. Важно е обаче задачите да бъдат решени. (87/стр. 629, 633)

В дом, дето числото 12 (принципът на мисълта) управлява, ще се чува само философия. Всички ще говорят за наука, за музика; всички ще учат, ще пеят и свирят, и ще говорят върху това, което правят. В числото 21 управлява двойката принципът на сърцето, т.е. чувствата. В такъв дом ще се говори за благодеяния, за ядене и пиене, за всичко, което се отнася до чувствата. Всяко число носи известен род енергии в себе си, които влияят върху човека и го заставят да работи… Два противоположни рода енергии такова нещо представят числата 12 и 21.

(87/стр. 632, 633)

Числото 1 представя мъжкия принцип, а числото 2 женския; в числото 12 синът се е родил преди дъщерята, в числото 21 е обратно: дъщерята се е родила по-рано… Ако напишете числото 12, същевременно то представя 12 зодии, 6 положителни и 6 отрицателни това показва, че енергиите постоянно се сменят. Това забелязваме и в хората: някой път жената е с отрицателни енергии в себе си, а някой път мъжът; и обратно, някога жената става положителна, а някога мъжът; това зависи от факта по каква линия върви човек по мъжка или по женска. Задачата на ученика е да регулира своите енергии съобразно енергиите на Природата. (83/стр. 161)

Представете си, че трябва да напишете числото 1; силите, които вземат участие при написването на числото 1, започват от горе и слизат надолу. Значи, числото 1 определя посоката на силите. Когато искате да напишете числото 2, въпросът е по-сложен… Всяко съзнание, което минава през числото 2, преживява сложни процеси. Числата 1 и 2, написани едно до друго, представляват 12-те зодиаци; събрани заедно, те дават числото 3. Когато съзнанието на човека минава през 12-те зодиаци, те оказват върху него 12 различни влияния значи, те внасят в съзнанието му 12 различни елементи. Тъй щото, когато изучавате числата, вие можете да изучавате всяко число поотделно, а можете да ги изучавате и колективно, в техните общи влияния.

(79/стр. 158, 159)

Числото 12 е един резултат. Обаче, щом дойде да го изучаваме тъй, както е в Природата, то е произведения от условия: 3×4=12, 2×6=12. Сега при обикновения, механически процес, да кажем, срещнете 3-ма души, които ви дават по 4 лв., прави 12 лв.; или срещнете 2-ма души и ви дават по 6 лв., прави пак 12 лв. разликата не е голяма. Но ако тези числа, от които е произведено 12, са динамически числа? Числото 3 е число на равновесие, то е пасивно, а числото 4 е активно ако синът и бащата работят заедно, какво ще произведат; или майката и дъщерята, ако работят заедно, какво ще произведат? Числото 2 е бабата, 6 е вече внучката 6 е произведено от 2×3=6. Значи, във втория пояс 2 е бабата, 6 е един внук. Работата, която бабата и внукът ще произведат (2×6), ще бъде ли толкова силна, колкото работата на 3×4? (42/стр. 28)

Вие считате числото 12 щастливо. Числото 12 е динамическо. (91/стр. 66)

Числото 12 е отлично число то е един период от изгрева на Слънцето до залеза му. (87/стр. 355)

Основите на дома

Около всяко Слънце има най-малко по 12 планети. (77/стр. 57)

В Божествения свят на всяко време можете да намерите плодове на дърветата. Всяко дърво трябва да има поне 12 плода. (35/стр. 212)

Бог, като те посади, изисква първата година 1 плод да дадеш… може и 2, и 3, и 5, и 10, и 15 плода. Ако вземем евангелското правило: Дървото на Живота раждало 12 плода не е в множеството. Всеки човек, който много желае в света, то е закон на безлюбието. Любовта се ограничава в числото 12. (64/стр. 115)

И за Дървото за познаване на доброто и злото се казва, че имало 12 плода. Числото 12 е образувано от 1 и 2 от 10 и 2. Числото 10 показва пътя, който е изминало числото 1, докато дойде до числото 2. (47/стр. 298)

Числото 10 създаде всички Тайни на Битието.

(52/стр. 57)

Човек много неща днес не разбира, но утре ще ги разбере. Например какво знае той за отношението между числата 10 и 2? Защо числото 10 без числото 2 не може да реализира своите стремежи? За изяснение на това отношение ще приведа следната проста аналогия. Представете си, че числото 10 е едно буре с десет обръча, а числото 2 е двете дъна на това буре. Каква работа може да свърши бурето без двете дъна? Никаква. Поставите ли му дъната, в него можете да сложите каквото пожелаете. В този смисъл и човек представлява живо буре с 2 дъна: дъските на бурето представляват човешките органи, които се съчетават в едно цяло; а вън от бурето съществуват известни ограничения, известни закони това са обръчите на бурето. Средният, най-широкият обръч представлява екваторът на бурето; над и под този обръч поставят по още 5 обръча, 5 закона, благодарение на които дъските се стягат и бурето върши работа (т.е. общо 10 закона). (46/стр. 560-561)

Числото 10 е число на движение. Знаем, че животът е движение следователно числото 10 е число на живота. Когато радиусът се движи около една точка, образува се окръжност, едно цяло, т.е. единица… Числото 2 показва, че когато е било единица, е образувало един кръг; след това е образувало още един кръг, т.е. то е минало в друга еволюция и се е превърнало в числото 2. От единицата можем да образуваме числата 12 и 21. (47/стр. 298-299)

Домът може да бъде основан или върху числото 12, или върху 21. Дом, в който мъжът, т.е. положителните сили, взема надмощие, е основан върху числото 12; първото дете в този дом ще бъде момче. Ако творческите сили вземат надмощие в дома, т.е. ако женският принцип преодолява, това показва, че този дом е основан върху числото 21; първото дете, което ще се роди в този дом, ще бъде момиче… Когато Мъдростта има надмощие в даден дом, ражда се момче; когато Любовта има надмощие, ражда се момиче. Това показва, че децата не се раждат произволно, но по известни закони. Не се ли спазват тия закони, много момчета и момичета могат да се родят, но те по форма само ще бъдат такива. (47/стр. 299)

И тъй, който иска да има добре развит ум, той трябва да дава надмощие на положителните сили в себе си, т.е. на Мъдростта. Иска ли да има добро сърце, той трябва да даде надмощие на творческите сили в себе си, т.е. на Любовта. Който има и добър ум, и добро сърце, той е дал място в себе си и на Любовта, и на Мъдростта, той владее и двете числа 12 и 21. Когато децата от един дом спадат в системата на своите родители, те остават да живеят при тях; ако не спадат към тяхната система, те напущат бащиния си дом и отиват в друга някоя система. (47/стр. 299)

Сега от всички хора се изисква чистота: те трябва да пресеят, да филтрират своя живот, да го освободят от неопределените мисли, чувства и желания, които като еднодневки минават и заминават през тях. Като пречистят живота си, в тях ще остане само Божественото. Какво трябва да остане в човека? Числата 12 и 21. Според Кабалата числото 12 е израз на Разумността, на Мъдростта в човека. Числото 21 е израз на Великата Любов, която осмисля живота тя внася безсмъртието в живота. (47/стр. 304-305)

Числото 21 се състои от: 10+10+1… Двете десетки в числото 21 са от две различни категории. Едната десетка е свързана с един род Разумни Същества, а другата с други Разумни Същества. Едните и другите Същества взаимно си помагат, те имат отношение към хората, интересуват се от техния живот. Възвишените Същества представ­ляват Ангели, красиви моми, които си служат с магическата пръчица: в който дом влязат, те турят всичко в ред и порядък. Ангелите, Боговете не са нищо друго освен красивите моми, към които всеки се стреми. С Ангелите, които ви посещават, ще говорите по един начин, с Боговете по друг начин. Както и да се разговаряте с тях, те оставят своето благословение. (47/стр. 304-305)

Ангелите изучават и прилагат Любовта, а Боговете служенето. В това отношение човек може да бъде или Ангел, или Божество: като Ангел той прилага Любовта, като Божество той ще служи. Това значи да даде човек израз на своя живот, в това седи силата на човешкия живот. Следователно, който иска да бъде Ангел, той трябва да пази законите и интересите на Боговете; който иска да бъде Божество, той трябва да пази законите и интересите на Ангелите. Между всички Разумни и Възвишени Същества има пълно разбиране; неразбиране съществува само между хората те искат да бъдат Ангели и Божества, без да разбират техните закони, без да пазят интересите им. (47/стр. 305)

Като знаете смисъла на числата 12 и 21, работете съзнателно с тях. Като работите съзнателно с тия числа, вие ще преодолеете всички препятствия в своя живот. Ако искате да развиете сърцето си, прилагайте Мъдростта, т.е. законите на Боговете; ако искате да развиете ума си, да бъдете Синове Божии, прилагайте Любовта като Основен Принцип в живота си. (47/стр. 305)

Вътрешната Школа

Вие не може да оправите живота си, ако не разбирате вътрешните работи на числото 12, вътрешните качества на числото 12. (65/стр. 69)

Как е създадено числото 12? Това число показва как може една положителна енергия да се превърне в отрицателна. Има закон, който показва как могат да се превръщат силите. За да превърнеш една енергия в друга и да можеш да я използваш във всички нейни проявления, трябва да се направи едно обръщане, един цял кръг. (81/стр. 176-177)

С първия подтик на Природата този център (числото 1) се е завъртял два пъти около себе си и е образувал числото 2… Ние казваме, че двойката е два пъти по-голяма от единицата. Значи, единицата, която е причина за всяко действие, е направила две усилия, завъртяла се е два пъти около себе си.

(89/стр. 170)

Та вие трябва да разбирате законите на числото 12, защото в това число единицата е положително число и ще се сблъскате с нея. Затова енергията на числото 1 трябва да се прокара в числото 2. Числото 12 показва закона, метода и начина, с който трябва да действаме. (81/стр. 177)

Ако искаш да се освободиш от някаква беля, ето магическо число: 435 (4+3+5=12)… Казвате: „Голяма беля имам, борчове имам“. Рекох: Число 435. Магия е това. Казвате: „Но дай ни фитила, запалката“. Не се дава фитил на малки деца да си играят. (43/стр. 840)

Числото 12 е израз на Разумността. (47/стр. 304)

Колко прави, като се умножи 12 на себе си? 122=144=9. Ако умножите 9 с кое да е число, какъв е резултатът? Винаги сборът на цифрите дава 9. Ако умножите 144×9, също е равно на 9: 144×9=1296=18=9. Законът е следният: Благоприятните условия всякога дават добри резултати, или разумните условия всякога дават добри резултати. Неразумните условия дават лоши резултати.

(42/стр. 40-41)

Вие пишете числото 12, но не знаете какво е значението на това число. Ако вземете 12 във втора степен, ще получите число, което представлява важна формула: 122=144. (48/стр. 430)

Казано е например в Писанието, че Имената ви ще бъдат записани на Небето. Обаче …когато се казва, че Името на някой човек е написано на Небето, този човек представя сбор от Разумни Същества, които са завършили своето развитие те образуват един човек, едно Колективно Същество с високо съзнание и Името на това Същество е написано на Небето. Казват за Христос, че около Него имало 144 хиляди души, които заедно съставяли едно Цяло. (45/стр. 302)

Това Братство има своето приложение. В окул­тната наука има определени форми и закони. Законите на това Бяло Братство, на тези 144 хиляди светли души от сто милиона години насам не са се изменили нито на една стомилионна част. Ето защо казвам, че законите в Природата са разумни и неизменни. (27/стр. 176)

За да може човек нормално да расте, от Невидимия свят трябва да му разкрият законите на числата. Вие тръгвате по Правия път. Аз написвам числото 12 във втора степен: 122=144 това е една формула. Може да минете; но ако не знаете, не може да минете. Ако вие не разбирате това число, вие много ще страдате на общо основание. Вие ще мязате на онзи герой, който изклал 12 души. Като заклал последния, турил ножа в ножницата, но той ръждясал и като дошъл 13-ят, не могъл да извади ножа от ножницата. При 12-те ще извадиш, може да извадите ножа; но някой път може да ръждяса кръвта в ножницата тогава вие ще понесете резултата. Казвам: При тия, малките невнимания много пъти се изгубва сражението по единствената причина, че сме невнимателни; всякога човек трябва да бъде внимателен. Не че може да сте пос­тъпили зле, защото страданието може да дойде и при хубавите работи. (42/стр. 38)

Христос имаше 12 ученици и с Него ставаха 13, но беше разпнат… Кой беше 12-ият ученик на Христа? Юда. Той беше и касиер, той пазеше парите. След заминаването на Юда учениците хвърлиха жребий да изберат друг на негово място и избраха едного, а после и апостол Павел, с когото станаха 14 ученици. Сега християнството върви с числото 14. (51/стр. 141-142)

2 Коринтяни 11:24 (Пет пъти юдеите ми удариха по четиридесет удара без един). Да изтърпи 5×39 тояги Павел за това търпение е знаменит. И знаете ли защо са били 39 тояги? 3+9=12 числото 12 е законът за закръгляване еволюцията на всички дни от човешкия живот. (1/стр. 477)

И го биха Павел 5 пъти по 39 удара така бие Господ само възрастните, Той никога не бие децата. Тридесет и три години, годините на Христа, като ви ударят по 39, ще се издигнете. Трябва да се претърпят тия удари. (1/стр. 304-305)

Преди да познае Бога, човек трябва да мине през ограничението, през Моисеевия закон, през тоягата… Законът, т.е. тоягата, може да направи човека разумен тъпан, за да разбира какво се иска от него. (49/стр. 78)

Засега между вас аз зная две тройки, които живеят по закона на Любовта. Като се намери още една тройка, и останалите ще заживеят по този закон. Имената на тия тройки няма да кажа, докато не откриете Свещената дума на Любовта. Свещени работи има, за които не е време да се говори.

(45/стр. 544)

Имам ученици! Имам още една Школа, Специална Школа, която вие не сте виждали още. На тях, когато говоря, другояче говоря вие сте от Общата Школа. Между вас няма ученици, а между тях всички са ученици. (28/стр. 215)

Коментар от Елеазар Хараш:

Числото 144 означава да постелиш Чистия си път. Числото 144 е връзка с живите условия, които произтичат от тези 144 Просветлени души. Юда, 12-ият ученик, е последната степен на ученичеството после идват други условия, други върхове. Всички страдания са подготовка за Специалната Вътрешна Школа.

Числото Четири

Мощта на Божията Правда

Най-мъчните въпроси се разрешават с числото 4.

(81/стр. 137)

Числото 4 е огън, барут. Ако остане само на него, то би запалило целия свят. (44/стр. 20)

Числото 4 не търпи никаква лъжа. (56/стр. 406)

Числото 4 символизира Божията Правда, пред която хората не могат да издържат. То е мярка на нещата. (46/стр. 278)

Христос получи 4 рани. Някои евреи, които съзнават своята погрешка, казват, че тяхната задача е да запълнят раните, които са нанесли на Христа докато не направят това, те не могат да ликвидират със своята карма. Четирите рани, които нанесоха на Христа, показват, че Той пострада за греховете на човечеството. Като видяха, че е умрял, нанесоха му още една рана петата рана беше рана на греха, на злото в човека. (47/стр. 547)

Числото 4 означава кръст… Кръстът е символ на страдание. Господ ти е дал кръста, т.е. страданията, за да се смириш. (29/стр. 292)

Кръстът е магическа формула… Кръстът не е нов символ. Той е бил известен още от стари времена на хората. Духовенството е взело кръста още от тия времена, но го е преиначило малко. Кръстенето означава магнетизиране. (96/стр. 326)

Вие имате много недъзи, но знайте, че Природата не се шегува… Тя спазва следния закон: За всяко едно престъпление Природата знае точно математически колко удара да ти удари. И ти ще броиш колко удара ти е дала, и според тия удари ще определиш точно каква ти е погрешката. Ти трябва да броиш. Ако те заболи много и забравиш да броиш, още много пъти ще бъдеш бит. Пък като те удари и ти броиш едно, после те удари още веднъж две, след това още веднъж три; Природата знае вече, че ти разбираш закона. Тогава тя казва: „Умно дете е това“ четири ти пак броиш, тогава тя свършва. Числото 4 означава, че си престъпил закона на справедливостта, на съвестта; Природата ще ти даде 4 удара, но хубаво ще те заболи. Ако ти удари 5 удара, значи: нарушил си човешкото обидил си някой човек, брата си, накърнил си неговите лични чувства. Значи, ти ще изправиш своето поведение. Тя си има образи. Това е само за обяснение. (80/стр. 283, 284)

Числото 4 е закон, който има отношение към мъжа. Тъй щото, ударят ли някого 4 пъти, той неп­ременно е мъж; ударят ли някой мъж повече или по-малко от 4 пъти, той по форма само е мъж, а по енергия и сила в себе си е жена. Това, което говоря, е факт, който може да се провери. Възможно е да срещнете изключения, но изключенията се дължат на други причини. (47/стр. 547)

Аз правя своите заключения. Когато някой троп­не 1 път и си каже: „Не, няма да ми отвори“, и аз не му отварям. На 2 пъти има колебание. На 3 удара е положително уверен. Обаче на 4 хлопания той вече е без всякакво колебание ставам (да отворя). (67/стр. 181)

Числото 4 има значение в Духовния, в психическия живот на човека. Като завъртите 4 пъти колелото на кладенеца, на 4-я път ще извадите вода. Като поставите яйцето под влиянието на 4 сили, пиленцето ще излезе. Кои са тези сили? Квачката, топлината, светлината и самото яйце. Следователно всяко имагинерно, или въображаемо, число, умножено само на себе си 4 пъти, става реално.

(82/стр. 198)

Числото 4 е закон на еволюция. (46/стр. 599)

Казвам: 1 е пролет, 2 е лято, 3 е есен и 4 е зима. Имаме: 1, 2, 3, 4. На този човек сега аз му гадая. Започва той много добре, с хубави условия. Пролетта е хубава, но накрая идва зимата. Ако той не знае как да използва зимата, казвам: „Ти ще започнеш добре, а ще свършиш зле“. (91/стр. 101)

Какво число е 4? То е положително число, но е отрицателно по съдържание… Числото 4 представя зимата, няма никакви условия отвън физически. Значи: всичко, каквото си събрал наготово, само от него ще се ползваш; условията са много лоши.

(91/стр. 99)

Числото 4 е зимно време, няма какво да правиш ти ще го опиташ, ще ядеш. Каквото си съб­рал, плодовете, всичките храни, ще го опиташ. Да кажем, накупил си книги книги ще четеш; или известен материал имаш, ще го обработваш… Някой не обича да работи отвън значи, че зимата е дошла у него. (91/стр. 99)

Неразумният се страхува от числото 4; разумният не само че не се страхува, но работи съзнателно с него. (56/стр. 406-407)

Числото 4, квадратът, е основа на нещата. Ако основата е здрава, и къщата ще бъде здрава. На здрава основа може да се построи цял град. Същевременно числото 4 означава семейството: майката, бащата, братът и сестрата. Ако майката, бащата, синът и дъщерята са разумни, по-добро число от четворката няма; ако не са разумни, по-лошо число от нея няма. (56/стр. 406)

Квадратът представлява една Реалност. Ако вървите по хипотенузата на триъгълниците, т.е. по диагоналите в квадрата, ще дойдете до едно отрицателно число (меко число, основа) Духовните сили, затворени в квадрата, са отрицателни. Ако вървите по страните на квадрата, ще дойдете до положително число (активно число, киселина) значи, страните на квадрата са положителни числа.

(50/стр. 401-402)

Външният живот на човека не е нищо друго освен живот в квадрата. Тази е причината, поради която всички хора се намират във военно положение. Казват за някого, че е кротък човек; отвън няма кротки хора. Опитайте се само да боднете едно малко същество, мравка или пчела, и то веднага ще ви ужили. Материята в човека е положителна. Ето защо, когато се докосвате до човека или до някое живо същество, трябва да знаете как да разтворите неговата форма… Химикът търси начин да разложи квадрата, т.е. да намери вътрешните сили на елементите и да ги използва разумно; не постигне ли това, той ще се натъкне на експлозия, която ще му отнеме живота. (50/стр. 402)

Квадратът се забелязва в кожата на хората. Значи, от противодействията на физическия свят в кожата се образуват множество квадратчета. Различните фигури, с които си служи геометрията това е най-красивият, най-мистичният език, чрез който Природата говори на Разумните Същества.

(82/стр. 13)

Квадратът има отношение и към физическия, и към Духовния свят… Насочете вниманието си към квадрата в него се крият методи и правила за добър живот. (50/стр. 344, 530)

Най-първо ще бъдете спокойни. Ти си болен, спокоен си. Защо? За да живееш. Ти си станал болен по единствената причина, че си прекъснал първоначалното съчетание между твоите приятели. Ако имаше 4 души приятели да те обичат, ти нямаше да умреш. (77/стр. 339)

Има 4 неща в човека. Той има дух, от който произтича онзи първичен подтик, дето се явява животът. Той има душа туй, което възприема нещата, обработва ги. Той има ум туй, което създава формите, което сгъстява, обработва, и в което става цялата култура. И най-после, човешкото сърце. Това са силите, които слугуват на човека. Четири неща, съединени в едно, образуват човека.

(17/стр. 291)

Числото 4 е число на служенето. (37/стр. 267)

Бог е дал на разположение на човека 31 слуги: 2 очи, 2 уши, 2 ноздри, 1 уста, 2 крака, 2 ръце с по 10 слуги на тях (2+2+2+1+2+2+2×10=31=4). Какво по-голямо благо за човека от тия 31 слуги?

(32/стр. 23)

Четири е хубаво, мощно число. Бих казал, че най-мощното число е 4. (25/стр. 48)

Давам ви сега да оперирате с четири числа: с Любовта в сърцето, с Разумността във вашия ум, с Истината във вашия Дух и с Доброто във вашето сърце всичко е възможно. Каквото искате, може да станете. Можете да станете и цар. Елате, аз ще ви направя царе. (65/стр. 292)

Като ме гледат, че чета с тази лупа, казват си: „Той омагьосва тия хора с лупата“. Не, аз и без лупа мога да чета, и с лупа мога да чета, но какво представлява тази лупа в дадения случай? Тя е четириъгълна и онези, които разбират законите, знаят, че тя представлява мярка, с която се мерят нещата кои са правдиви и кои не са. (95/стр. 38)

Квадратът е емблема на Правата мисъл.

(43/стр. 315)

Квадратът и кръгът

Квадратът е числото 4. Числото 4, то е елемент за мене. Ти се намираш в едно голямо противоречие. Имаш една нива, която трябва да се оре. Казваш: „Какво значи 4?“. Числото 4 означава работа имаш да се бориш. (55/стр. 102)

Квадратът показва бойно поле, място на противодействащи сили. Човек трябва да бъде герой, за да издържа на това място. Ако те обстрелват от всяка точка, накъде трябва да се оттеглиш? Такова обстрелване може да стане и в психическия свят. И вие трябва да знаете закона: Да намерите равнодействащата сила на квадрата тогава вие можете да се избавите от мъчното положение, в което се намирате. (81/стр. 108)

Диагоналът в квадрата е равнодействащата сила, която показва, че човек може да пази равновесие в себе си само в 4 точки. Четирите точки са 4-те тела, през които човек минава в сегашната си еволюция. Следователно, когато кажем квадрат, разбираме процес на развитие. Всяка от страните на квадрата представлява едно от 4-те му тела: физическо, астрално, умствено и Причинно. Всяко тяло представлява отделен свят, отделно поле на действащи сили. Диагоналът в квадрата е равнодействащата сила, която слиза от Божествения свят, за да уравновеси другите сили на квадрата.

(79/стр. 190-191)

Колко точки има квадратът? Четири видими и една невидима, т.е. четири нереални и една реална център. Четирите точки представят границите на квадрата въображаеми точки. За да се създаде центърът, той трябва да мине през четири състояния, т.е. границите на квадрата. Същата идея можем да изкажем на математически език: едно имагинерно, т.е. въображаемо число, взето в четвърта степен, дава единица. (88/стр. 307)

Единственото безпрепятствено място, откъдето можеш да излезеш навън от квадрата, са четирите ъгъла те са единственото сигурно място, на което можеш да разчиташ. Това са Принципи вътре в теб. (89/стр. 16)

Сега ще ви обясня какво показва квадратът. Той изразява закон, според който една погрешка може да се изправи в четири поколения. В това отношение квадратът е мярка, с която могат да се разрешат погрешките… Всяка погрешка трябва да се изправи в четири поколения най-много. Затова, щом напишете един квадрат, ще знаете, че той означава закон, според който погрешките ви трябва да се изправят най-много до четири поколения. Това е вътрешното значение на квадрата. Четирите проекции (точки) на квадрата пък показват начините, смекчаващите условия, при които можете да изправите погрешките си. Ето защо вашите мисли, чувства и действия представляват сили, с които може да манипулирате при изправяне на погрешките си. (81/стр. 188-189)

Когато Питагор нанасял квадрата в окръжността и с това искал да намери квадратурата на кръга, той се стремял да намери условията, при които може да се изправи общият живот на хората. Когато впишете квадрата в кръга, само тогава ще определите в кое поколение ще може да се изправи една погрешка дали в първото, във второто, в третото или в четвъртото поколение. Могат ли да се слеят в едно четирите проекции на квадрата? „Ако подложим квадрата на бързо движение, той ще ни се представи като права линия.“ Значи, четирите му проекции ще се слеят в права линия, а правата линия при бързо движение ще се слее в една точка. Та една погрешка може да се изправи с бързината на светлината, а това зависи от Духовността на човека. Ако един човек е Високодуховен, той може да изправи една своя погрешка още в първото поколение. (81/стр. 189)

Квадратът това са мъчнотиите на физическия свят. Значи, той представлява мъчнотии от материален характер. В Духовния свят квадрат няма, там квадратът е само една страна… Когато става въпрос за реализиране на добрите неща, там вече квадратът не е необходим. Доброто се изразява с кръга; пределът на доброто е по-голям. За да се реализира едно добро, изискват се 2500 години. (81/стр. 108, 189)

Каква е идеята? Най-първо идеята на Природата каква е? Природата винаги обича закона на най-малкото съпротивление кривата линия. Има нещо, което се движи в кръг. Като се набере много, ще излезе нещо от вас. Като излиза водата, не върви по права линия; тя ще избере най-лесния път… И музиката върви по пътя на най-малкото съпротивление. Най-малките сътресения стават в музикалния свят, най-приятните сътресения аз ги наричам. (91/стр. 239, 242)

Защо Бог се пише с едно о, а добро се пише с две о-та? Какви са законите, които предизвикаха двете о? Думата добро значи: два бога има в света. В думата Бог има едно о, Еднобожие е, а в добро е двубожие. Бог е Един, доброто е две аз съм вторият бог. В Доброто двете нули според мене означават нещо разумно най-малкото съпротивление в света. (91/стр. 251)

Ти не можеш да реализираш едно добро нито само в първото, нито във второто, нито в третото, нито в четвъртото поколение, а се изискват най-малко 1000 поколения. Значи, и след 1000 рода все пак ти се отдава случай да направиш едно доб­ро; та виждате колко широка е възможността да се направи едно добро. Като говоря за доброто, не разбирам обективно добро, но Идейно добро. Нап­ример ти искаш да направиш едно добро някому, да се пожертваш за някого или да посветиш живота си на някого. Ако не успееш да направиш това добро още в първото поколение, ще можеш да го направиш във второто или в третото, или в четвъртото поколение; или най-после след 1000 поколения все още ще имаш възможност да реализираш това добро. Голям е срокът, през който ще имаш възможност да направиш това добро. Значи, замисленото от тебе добро е валидно през всичкото време от 1000 поколения. (81/стр. 189-190)

Питам сега: Какво е отношението между срока за изправяне на погрешките, на злото, и този за правене на добро? В първия случай имате отношението 1:4, а във втория случай 1:1000. Значи, злото работи само в един свят, а доброто работи едновременно в три свята. Всяка нула в числото 1000 представлява един свят. Когато погрешките засягат само физическия свят, те се отнасят само до тялото, затова човек, като пострада малко, всичко се ликвидира. За доброто обаче има по-големи условия, то се проектира в няколко свята. Широк простор има за доброто. Когато човек иска да нап­рави едно добро, той може да започне от физичес­кия свят и да стигне до Причинния свят там да направи добро. Понеже доброто може да се нап­рави в няколко свята, затова силата на доброто е мощна. Грешникът или престъпникът не може да направи зло от Духовния свят. Затова именно 1 добър човек е равен на 1000 лоши хора. Ако 1000 лоши хора направят 1000 злини, а 1 добър човек направи 1 добро, доброто унищожава тия 1000 злини. Някои мислят, че злото е по-мощно. Не е така. Злото е по-мощно количествено, но по своята интензивност доброто всякога взема надмощие то прониква злото. (81/стр. 190)

И тъй, при закона на квадрата имате числото 4. В него има една възможност: всяка погрешка може да се изправи чрез закона на внушението. Значи, тук има само едно условие, при което може да се ликвидира със старите погрешки. При закона на кръга обаче имате числото 1000. Тук човек е по-свободен, защото неговите възможности са повече той едновременно действа в четири свята. Тук наследствеността е изключена. Доброто е Творчес­ки закон. Погрешките влизат в закона на наследствеността. (81/стр. 197)

Геометрично физическият човек представлява квадрат, а Духовният кръг. Ако се опише или впише квадрат в кръга, той ще има само 4 допирни точки с окръжността; тези допирни точки имат отношение към мислите, чувствата, постъпките и волевите действия на човека. Значи, физическият човек има само 4 допирни точки с Духовния; щом се движи физическият човек, с него заедно се движат и допирните точки. Понеже физическият човек, квадратът, се движи около Духовния, кръга, той възприема неговата Разумност. Един ден квад­ратът ще се отдели от кръга и ще остане само Духовното в човека… Истинският живот е възможен само когато се намери изходният път от квадрата.

(50/стр. 344, 402)

Кръгът представлява Истинският живот и възможностите, които са скрити в него. Възможностите показват какво може да направи човек. Центърът на кръга е точката… Центърът на кръга е душата на Разумната сила, която се изявява навън.

(50/стр. 330, 333)

Каква е разликата между точка и център?… Какво представлява центърът? Сбор от Разумни Същества, които работят и творят. В пространството има много такива центрове и много точки. Нап­ример една Вселена в необятното пространство изглежда като точка, обаче тя е център на Ра­зумни Същества, които работят в пълно съгласие и единство. И човек представлява една точка, която после става център. Около нея се събират Разумни Същества, които работят; щом свършват работата си, те се разпръскват и човек отново се превръща в точка. Значи, той се ражда точка и заминава за другия свят като точка. (88/стр. 320, 322-323)

Помнете, че проявите на живота не са отделни. Всяка постъпка на човека се обуславя от някое Разумно Същество. Никой не може да каже, че е творец на своята съдба. Казва се, че всеки е носител на творчество, на творчески сили в себе си, но всички Разумни Прояви се обуславят от Разумни Същества. (82/стр. 12)

Четвъртият ден, Новата Луна

Нашето сегашно Слънце според Мойсей до 4-я ден от създаването на света не е съществувало… В 4-я ден, казва се в Писанието, Бог направил Слънцето и Луната. Какво означава това Слънце? То значи, че в 4-я ден на Космическия човек се е проявил човешкият разум. (9/стр. 217-218)

Мойсей не говори за това обикновено Слънце, защото за нас в Природата ден и нощ няма, т.е. днес и утре няма като казваме днес и утре, то е за онази неразумна природа… Онази светлина, която не може да реагира върху нашите очи, се представя за нас като тъмнина; а онази светлина, която реагира върху нашите очи, се представя като светлина. Следователно нашата светлина за другите същества е тъмнина, а нашата тъмнина, която нас­тава вечер, е светлина за по-напредналите същес­тва. Значи, в света всичко е светлина. (9/стр. 218-219)

Ти живееш в една форма дотогава, докато можеш да схванеш онзи Реален лъч на Живота, онзи Реален лъч на Светлината. Някои питат: „Защо живеем?“. За да схванете онзи Реален лъч на Живота и да минете от едно състояние в друго. (94/стр. 226)

Всеки ден има свои специфични часове. Има известни дни и часове през деня, когато човек е погледнал Слънцето и ако той е погледнал лъчите на Слънцето, от тогава насетне неговият живот коренно се е изменил. Това, което хората са наричали Възшествие на Духа Святаго, това е излизане на енергия от Слънцето, или от известен център, и да е попаднала точно в душата на човека. Когато Мойсей казва, че в 4-я ден Бог е създал светлината, онези, които не разбират закона, не разбират какво е искал да каже Мойсей с това. Четвъртият ден това е мярката на нещата. Всички неща в целия Космос се мерят с числото 4. (15/стр. 632)

Светлината, която иде от Слънцето, докато достигне до нас, минава през 4 плоскости от различна материя, дето претърпява различни пречупвания. И в нашия организъм става същото: слънчевата светлина преминава през 4 плоскости, дето претърпява различни степени на пречупване. Ето защо, когато светлината преминава през материята и се пречупва, същевременно тя намалява и силата си; за да имаме истинска представа за светлината, ние трябва да превръщаме тия пречупвания. По същия начин и всяка идея, която иде до нас, претърпява тъкмо 4 пречупвания… И за да се разбере тази идея, ние трябва да я превърнем в нейното чисто състояние. По какъв начин ще се постигне това? Като я прекараме през нашето сърце, през нашия ум и после през нашия разум, докато най-после стигнем с нея и до Божествения свят и разберем какво представлява този свят. В това превръщане главно участие ще вземе волята. (96/стр. 470-471)

Всеки може да каже: „Господ създаде Слънцето, Месечината и звездите заради мене, за да определям дните, годините и времената в моя живот. Моят живот е една книга, върху която, с помощта на тия Светила, ще описвам какъв е този живот, който Бог е създал. Времето на моя живот е определен акт, в който ще се отбелязва дали аз съм създал своята малка вселена, както Бог иска“. (30/стр. 176)

Следователно Бог е създал Слънцето и Месечината като мерки, с които да мерим нещата. Но други казват, че те отпосле се явили. Ако ти не знаеш кога да употребиш мярката на Месечината и кога мярката на Слънцето, няма да използваш тяхната енергия; има начини, по които можеш да използваш не само енергията на Слънцето, но и енергията на Месечината. И пак там се казва за времената. Времето е реално. Времето и пространството са две величини, които определят хода на цялата сегашна еволюция и образуват нещата. Светлината това е мастилото, с което се пишат всички работи. Със слънчевата светлина се пише историята на всички живи същества. (15/стр. 632-633)

Слънцето е единица (числото 1) знаете ли каква култура имат жителите на Слънцето?… Колко разумни са те, за да могат да се справят с огъня… Грешникът не може да живее в огъня на Любовта, затова изгаря; праведният обаче свободно живее в тоя огън и не изгаря. Казано е, че Земята ще мине седем пъти през огън като чуват това, грешниците казват: „Дано тоя огън не дойде в наше време“. Иде вече тоя Огън! (5/стр. 17-18)

Било е време, когато на Земята имало две Слънца когато едното залезе, другото изгрява. Непреривен ден е било тогава. Не зная как са съгрешили хората, тогава Земята потъмняла. Втория път Господ, като направил Земята, направил само едно Слънце; пак две Слънца направил, само че по-нап­ред двете Слънца светили силно. Втория път Господ, като я направил, направил две Светила: едното за денем, другото за нощем. (63/стр. 94)

Числото 19 е Месечината… Трябва да знаете, че едно време Месечината е била светла като Слънцето, но сега е изгаснала, мъртва е; ще дойде време, когато тя отново ще оживее (т.е. 19 ще стане 1, защото 1+9=10=1)… Когато Месечината стане като Слънцето ще дойде време, когато ще живеете по образ и подобие Божие. (4/стр. 751-752)

Сега учените изброяват около 19 колебания на Земята… Земята като се върти, оста прави люлеения. Защо? Че тя пътува в една идеална среда, кое я кара да се клати? „Обясняват туй с въздействието на Луната.“ Луната нито най-малко не влияе… Съществува следното окултно твърдение: между Земята и Слънцето има една Тъмна планета, която е невидима. Тя е тъмна, понеже не дава никакво отражение. Тя не може да се види. В противовес на тази планета се е създал Месецът да спаси човечеството на Земята. Вследствие грехопадението човечеството със своята мисъл е дошло в района на тази планета. Следователно тези приливи, които постоянно стават, се дължат на нея. Тя разбърква и мозъците на хората. (84/стр. 181-182)

„Какво ще ни кажете за Синята планета (планетоид)?“ Когато дойде и се намести на мястото на Месечината, тогава ще говорим за нея. Някои окултисти казват, че тя е влезнала в Слънчевата система, невидима е и тези пертурбации, които сега стават, на нея се дължат. Нейните енергии ще погълнат Месеца, ще го преустроят; туй са теории какво говорят окултистите. Един ден, когато тя дойде, ще се измени Месецът: ще има синкав, много приятен цвят и ще бъде малко по-голям. На нея ще има живот и няма да обикаля както сега, но ще се върти наоколо, и на Земята ще се създадат условия за една по-възвишена култура. Казват, че в скоро време ще се случи… В Шестата подраса ще се яви тази планета. Някой път аз ще ви кажа името, как я кръщават. (84/стр. 184)

В развитието на Слънчевата система завършва един цикъл от 25 000 години. Всякога при такава промяна в Слънчевата система стават и външни промени… Казват, че ще се яви Нова планета. Тъй си говорят хората. Ако дойде Новата планета, тя ще бъде толкова голяма, че всички ще я видите.

(7/стр. 470)

В нашата култура, в нашата епоха се създава нещо Ново. В нашата епоха се създава една Нова Луна. Досега нашата Земя е била с една Луна само, а сега вече се създава Нова Луна с особена светлина… Когато дойде втората Луна, тя съвършено ще уравновеси движението на Земята. (60/стр. 181, 182)

В 4-я ден Бог създаде инсталацията на земния живот, за да го осветлява, а именно Слънцето, Месечината и звездите. Всеки трябва да осветли своята земя и своето небе. Вашето слънце, вашата месечина и вашите звезди трябва да изгреят! По този начин вие ще имате пособия, мерки, с които ще разбирате нещата… Четвъртият ден е страшният ден, страшното число. В този ден се появили човешкият ум и човешкото сърце. Някои от формите, които Бог създаде в този ден, се привлекли към ума, а някои към сърцето. (30/стр. 176-177)

Както Земята има една Черна планета, тъй и във вашия живот има един чер гений, когото ти не виждаш; и когато със своите мисли минаваш край него, ще произведе пертурбации най-ужасните мисли и чувства ще те връхлетят, може да те отклонят от пътя. И после чрез големи страдания може да дойдеш под влияние на един друг брат той пак ще те въведе в Правия път. В този век всички ще бъдете приведени в тези пертурбации. Те са механически; вий не трябва да се плашите, когато дойдат. (84/стр. 185)

Виждам, че преди 2000 години един български жрец е завъртял Крана на Живота в крива посока и нему днес се дължат тия последствия… Затова съм аз в България да завъртя Крана на Колелото на Живота. И след 2000 години ще ме търсите, ще искате да знаете кой е сторил това нещо. Господ ме е изпратил в България да завъртя Колелото на Живота в обратна посока и аз ще го завъртя по всички правила на Божествения закон, за да опитате всички блага на Живота. (4/стр. 361)

Сега иде Нова Епоха, в която се създава Нова Месечина. Съгласно това Писанието казва: „Ето, създавам Нова Земя и Ново Небе, Ново Слънце и Нова Месечина“. Не зная дали всички тия неща ги има в Писанието. Ако ги няма, аз си позволявам да ги вмъкна. Ако ме държат отговорен, аз съм съгласен, не се отказвам да отговарям. (60/стр. 195)

И преди Слънцето и Луната е съществувал животът, и преди тях е живял човек, но при много трудни условия. Докато човек не се е нуждаел от Слънце и Луна, те не съществували; в който момент обаче човек е почувствал нужда от Слънцето и Луната, Бог ги е създал да бъдат в негова помощ. И наистина, когато културата при дадените за нея условия се затрудни и не може повече да прогресира, Бог веднага изпраща Нови условия, за да продължи развитието . В бъдеще Слънцето няма да задоволява човечеството и то ще изчезне, и тогава пък сам Бог ще бъде Слънцето на Живота.

(45/стр. 646-647)

Числото 40

Йон 3:4 (И Иона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: Още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана). Сега, как Иона трябваше да проповядва? Ако аз бях на мястото на Иона, тъй щях да проповядвам: „Още 40 дни и Божията Любов ще дойде в света; още 40 дена и всичките хора ще се помирят; още 40 дена и всичките жени, които са бременни, ще родят; още 40 дена и всички, които имат да плащат, ще си платят дълговете; още 40 дена и разлюбените ще се залюбят“. Така ще им проповядвам. А пък Иона проповядва тъй и после видя, че всички вземат думите му и казват: „Още 40 дена и Ниневия ще погине“. А тя не погина Бог прояви Своята Си, Божията Любов… Та казвам сега, аз ви казвам, така ще проповядвате вие: „Наближи времето!“. Още 40 дена проповядвайте положително, хубаво.

(66/стр. 212, 213)

Числото 40 представя влиянието на Слънцето. Нулата накрая представя Вечността, която е донес­ла хубавите работи и ги е турила под квачката да се мътят. (16/стр. 258)

Една гъсеница прекарва това положение само 40 дни, а после преминава в пеперуда. (4/стр. 294)

Питам сега: Ако трябва да изучавате 10 живи добродетели и за всяка една добродетел ако посветите по 4 години, то трябват ви 40 години да ходите в света да ги търсите, да ги срещнете, да се разговаряте с тях. И след това ще почнете да прилагате това, на което те са ви научили да внесете нещо в живота си вътре. Знаменитият Питагор е седял и чакал 20 години при египетските пирамиди… Питагор е прекарал 10 години и в Палестина и след това се върнал в Гърция. И Питагоровата школа не е успяла, понеже той от своето престояване 10 години изял. Трябваше 40 години, а пък 30 години, като прекарал, не стигат. И отишъл в Гърция, и образувал една школа. И понеже на посветените не позволявали да се женят, той, щом се оженил, закъсал вече. Той се оженил и затова школата му изгориха, и учениците му се подсмихваха.

(66/стр. 281)

Преданието казва, че Адам имал 40 сина и 40 дъщери… Числото 40 е строгият закон. Адам започна с едно число, с един закон, с един от най-строгите закони в Природата. (84/стр. 187)

Един човек при 40 градуса умира. Какво е 40 градуса топлина, че умира човек? Има нещо в тази топлина, което е фатално. Не е топлината, която уморява. (63/стр. 121)

Мойсей разполагаше с всичката тогавашна Мъдрост, но си позволи да убие един египтянин, за да има доброто мнение на народа си. Обаче след това той трябваше дълго време да изкупва своя грях… Мойсей, такъв голям държавник, трябваше 40 години да прекара в пустинята да пасе овцете. Едно липсваше на Мойсея и той го научи от овцете. Овцете, които той пасеше цели 40 години, представят израилския народ. Чрез тях той опитваше душите на всички евреи, които умираха в Египет, защото се вселяваха в овцете. (97/стр. 31-32)

Когато Мойсей изведе евреите от Египет, той ги прекара през пустинята, дето цели 40 години се хранеха с манна да станат човеци. В Египет евреите прекараха 400-годишно робство. Те бяха толкова наплашени от господарите си, че трябваше да минат години, докато се освободят от страха. И досега още евреите не могат да се освободят от този вътрешен страх. Колко пъти те казваха на Мойсея: „Докога ще ни храниш с тази сладка манна?“ …Казвам: Всяко Учение, което храни слушателите със сладка храна, има отношение към Напредналите Души. (59/стр. 252)

Числото 22

Щом имаш устрем, щом имаш Идеал, никакъв дявол не може да те спре. Високият Идеал, стремежът към Бога, носи топлина. Ето виждате: и тук, на Мусала, при тази височина, имаме 22 градуса топ­лина. Какво показва физически 22 градуса топлина? Като съберем 2+2, получаваме числото 4 най-силното число на най-високото място. Огънят на тези енергии, на тези сили действа в един квадрат: каквото попадне там, всичко се разрушава. Значи, тук имаме квадрата на живота. При температура 22 градуса животът е в състояние да разруши всички препятствия, които могат да се срещнат на пътя. И Природата тук показва същото, всичко е разрушено на Мусала. Значи, това число съответства на Мусала. (96/стр. 33)

В еврейския език има 22 букви. Евреите тълкуват всичката своя философия съгласно Кабалата… Евреите са приемали, че съществуват 22 Бога, както са имали и 22 букви в своята азбука; от тях 12 съставляват преддверието на Небето, а останалите 10 Богове и Богини. (96/стр. 33, 525)

В еврейския език имаме 22 букви съгласни. Гласните букви ги няма. Гласните букви се подразбират. Съгласните букви представят веществото, от което трябва да се създаде нещо. Съгласните букви са светът, непроявен. А гласните букви са един свят, проявен. Или съединени в едно една съгласна буква, като туриш при нея гласна, тя се проявява; другояче не може да се прояви, няма път. Съгласните букви са светът, който се проявява. (55/стр. 212)

„От какво зависи щастието на човека?“ …Ако зададете този въпрос на някой кабалист евреин, той ще ви каже, че щастието на човека зависи от числото 22 (2+2=4). „Защо?“ Защото числото 22 играе роля в живота на евреина. „Кое число е важ­но за българина?“ Числото 31 (3+1=4). (88/стр. 237)

Ако един българин само знае свойствата на числата от 1 до 31, той ще помогне на целия български народ, ще го освободи от всичките му мъчнотии. И досега още не съм срещнал българин, който да знае свойствата на тези числа; не съм срещнал българин, който да знае свойствата на числата поне от 1 до 4, т.е. свойствата на квадрата. Това е цяла магия! (88/стр. 241)

Мнозина желаят да знаят свойствата на числата, но само желанието не е достатъчно. Всички стари учени, както и евреите, едва достигнаха до числото 2. Еврейската азбука се състои от 22 съг­ласни букви двойката представлява майката, с двойна печалба. Това е процес, който не е дошъл от горе надолу, но от долу нагоре. Като съберете двете двойки, получавате числото 4. Ако не ги съберете, ще стане голям скандал. Откакто е създаден човекът, все едно нещо изучава свойствата на числото 22. Но съдбата на това число трябва да се измени. Задачата на гениалните хора е да се справят с числото 4 най-строгото число в човешкия живот; то представлява кръстът, т.е. страданието.

(88/стр. 242-243)

Числото 22 е нещастно. Яков имаше 2 жени тури две жени на едно място, че колко нещастия ще имаш. (65/стр. 159)

Човек, роден на 22 март, има голямо противоречие. На 22 март има големи промени на теченията и вътре в Природата; рядко ще се случи времето да е хубаво на тази дата. (84/стр. 122)

Има числа, които, както и да се обръщат, не се изменят, те остават едни и същи такива са числата 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 и т.н. …Казвам: Има случаи в живота, когато хората мислят различно един от друг; обаче има случаи, когато, каквото и да правят, както и да се мъчат да бъдат разно­образни в мисълта си, те мислят еднакво, по един и същ начин. Например при числото 57 хората не могат да мислят еднакво. Защо? Защото това число може да се превърне и в 75. При това, като дойдем до практическата страна на въпроса, 75 лв. са повече от 57 лв., макар че двете числа са образувани от едни и същи цифри. Това различие в стойността на числата създава у хората различие в мисълта. Обаче вземат ли се числата 11, 22, 33, 44, 55, 66 и т.н., хората вече започват да мислят еднакво. Както и да се обръщат тези числа, те всякога остават едни и същи. Следователно има положения в живота, които показват, че човек трябва да се спре пред тях и да си ги изясни. Защо хората мислят различно по въпроси, по които трябва да съществува единство в мисълта? Разногласието в такива случаи показва, че хората се намират в разрез с Природата, в разрез с Първичната Причина. Обаче има положения в живота, когато хората не могат да бъдат в разрез с Природата, с Първичната Причина. (100/стр. 84-85)

Като изучавате явленията в живота и Природата, забелязвате едно повторение. Ако едно явление е станало преди 22 години, след 22 години ще се повтори същото това е законът за периодичност на явленията… Ако преди 22 години някой човек е завързал приятелство с един добър човек, след 22 години ще се запознае и ще стане приятел с друг добър човек. Ако преди 22 години е преживял някаква голяма неприятност, след 22 години ще преживее друга, подобна на първата. (82/стр. 188)

Например, ако родителите дават на своето 5-годишно дете да пие малко вино, след 22 години, като стане 27-годишен момък, в него ще се яви желание пак да пие, но повече, отколкото е пил като дете; той може да се опие и да разстрои организма си. След други 22 години желанието му да пие е още по-силно. Така след всеки 22 години той пие все повече и повече, докато организмът му съвършено се разстрои, отслабне и не може вече да издържа; тогава престава да пие, но заминава за другия свят. (86/стр. 230)

Силите или теченията, под влиянието на които човек се намира днес, след 22 години се повтарят това е закон в Природата; като знаете това, вие можете чрез усилена работа върху себе си да избегнете някои събития и явления. Това е от значение особено когато се говори за лошо наследство. Има повторения в Природата, но не в абсолютно същата форма и сила; по същество повторението е еднакво, но по форма и сила има известна разлика значи, във възможностите на човека е да усили доброто и да намали слабостите си. (85/стр. 89-90)

Числото 13

Изисква се преобразяване

Христос имаше 12 ученици, 12 апостоли, което показваше, че светът може да се оправи, ако има поне 12 души Истински християни. Това са 12-те добродетели, върху които ще бъде построен светът. Христос е 13-ят, т.е. Центърът. Това е числото, от което хората се страхуват. Центърът е Божията Любов. Ако извадите Божията Любов от центъра, ще дойдете до най-опасното число, което съществува в света числото 13. (36/стр. 438)

Време е вече хората да приемат Любовта и да влязат в Новия живот. Земята излиза от 13-тата сфера, в която е била досега сфера на изпитания и страдания, на нещастия и мъчнотии. В бъдеще няма да дохождат лоши хора на Земята, няма условия за тях. Те ще изчезнат така, както са изчезнали големите допотопни животни. (37/стр. 461)

Казвам ви: Сега, в Новата Епоха, не правете старите погрешки, защото, щом направите старите погрешки, непременно ще се намерите в числото 13. Истина сега сте в числото 14, но щом съг­решите, ще влезете в числото 13 и ще изпитате страданията, които изпитват всичките хора, които страдат по Земята. Сега именно живеем едно от най-неблагоприятните времена от чисто физичес­ко гледище всичките идилии рухват… И пак ви казвам: Страданията ще бъдат големи. А ако за избраните не се съкратят тия страдания, та да се помогне на сегашната цивилизация, тогава тежко и горко. (21/стр. 412-413)

Забележете: Пентаграмът има… три букви, обърнати с ъглите нагоре нещо, което е признак, че действително сме в 13-тата сфера, а то значи, че сме в ада. Появяването на тази емблема, Пентаграма, ни показва, че времената са дошли… Трябва да знаете, че вие имате първата стъпка, защото тази година (1914 г.) е първата година от настъпващата Нова Епоха от развитието на човечеството.

(21/стр. 410-411)

Има окултисти, които казват, че ако човешката душа не се развива правилно, ще се върне в 13-тата сфера долу, ще дойде в Божествените корени и ще се разруши. Питам: Тия адепти ходили ли са в Божествените корени, та да видят как става това? Туй са теории. Не искам да споря с тях, но казвам, че това са техни заблуждения. Има такива процеси наистина, но не са тъй, както те ги представят.

(40/стр. 472)

Числото 13 е число за Духовния свят. (19/стр. 56)

Числото 13 представлява онази Свещена Идея, която храни човека. Без Свещена Идея в себе си човек не може да бъде щастлив. (46/стр. 533)

Когато Невидимият свят иска да преобрази човека, поставя го под действието на числото 13… Числото 13 е строго и няма милост към нищо то руши, но същевременно създава. Искате ли да се справите с енергиите на числото 13, сложете Любовта за основа на живота си. Този ключ работи навсякъде. Този ключ действа като положителна и отрицателна сила: у едни хора Любовта събужда мекота, у други омраза. Забелязано е, че ако няколко души ви обичат, един непременно ще ви мрази; ако девет души ви обичат, десетият ще ви мрази и по сила омразата му ще се равнява на любовта на деветимата. (46/стр. 533-534)

Всякога ли числото 13 е нещастно? В едни случаи е нещастно число, а в други е носител на добри и благоприятни условия. (46/стр. 278)

Всяко число крие в себе си ред положителни или отрицателни сили, които могат да се използват в живота на своето време и място. Ако хората могат да използват съзнателно силите, които са вложени в числата, те коренно ще се преобразят. Понеже не могат да се справят със силите, вложени в числото 13, хората се страхуват от него. (15/стр. 51)

Ако искаш да не те крадат крадци, защото и крадците се страхуват от числото 13, тури съкровищата си под числото 13 и тогава никой няма да влезе вътре. (64/стр. 177)

Ако отидете в странство и вземете стая в някой хотел, ще забележите, че там няма стая 13. Ще дойдете до стая 12, 121/2, 14, но никъде няма да срещнете числото 13. Ще кажете, че това е суеверие. Зависи как гледа човек на нещата. Ако огънят е голям, не е суеверие, че се страхувате да влезете в него. Ако огънят е слаб, и децата могат да влизат и излизат от него без страх. (37/стр. 172)

Числото 13 съдържа една купчина с барут, детето се приближава да види какво ще стане с него; ще се дигне цялата къща ето числото 13. То е динамично число, взривно вещество. Когато една бомба се пукне, човек няма да чака да се пукне бомбата, а ще се отстрани. Като се каже: „числото 13“, тогава и по-голям герой ще се отстрани. Когато наближава да се разсърдиш, то е числото 13: почват да се мърдат устните ти; без да искаш, може да избухнеш… Младата мома се облякла хубаво, момъкът отива и я намира; хвърля шапката аз съм виждал това е ревността. Рекох: Ето числото 13. Тогава тя казва: „Аз не искам да те виждам вече. Аз ще те убия тебе, аз ще ти дам да се разбереш“.

(43/стр. 32)

Числото 13 е на бойното поле при картечниците. Да минеш през него, огън има… Казва: „Не ме е страх“. Но като дойде там, не е само една картечница, но десетина картечници. Тогава ще видиш какво е числото 13. (64/стр. 176)

Сегашните математици и учени знаят много работи, но като дойдат до числото 13, всички се страхуват. Защо се страхуват? Това число не е пълно, в него липсва майката числото 2. Единицата е бащата, три е синът, но той е нехранимайко; бащата се чуди какво да прави с този син, не може да го възпита. В числото 13 няма Любов, затова го считат фатално. Казвате, че това число има отношение към личността. Не към личността, но към индивида… Индивидът се отделя от цялото. Когато казват, че някой се е индивидуализирал това значи отделяне от цялото. (43/стр. 329-330)

Числото 13 е мъжко число. Мъжките числа те са числа на мисълта, която трябва да се организира… Едно мъжко число е като една бомба, която е пълна с взривни вещества. Едно взривно вещес­тво, което е завземало едно пространство 1 кв. км всичко това, сгъстено, компресирано, сбито, е съб­рано в една малка бомба. То е неорганизирано. Като го запалите, то веднага има желание да завземе пак същото голямо пространство и експлодира. Експлозията е стремежът на материята да завземе първоначалното състояние, което е завземала. И когато вие някой път се разгневите, искате свобода, притеснени сте ако се пръснете, вие ще добиете вашата свобода; но формата, с която си добил своята свобода, е негодна вече. И може би сто години ще се минат, докато си възстановите формата. Тая експлозивност можете да я турите да изтече навън като парата или пък материята можете да я организирате във вас и да започнете да мислите. (54/стр. 291-292)

Забележете този псалом псалом 133. На 13-то число на всякой месец четете си го, та да можете да смекчавате това число. Ще го четете сутрин след молитва… Винаги и где да е, посрещнеш ли числото 13 в живота, четете този псалом. Това число 13 е предизвикано от несъгласия на братя, а когато те са в единодушие, то няма никаква опасност.

(21/стр. 355)

Предохранителни мерки

Всичките нещастия в света произтичат от числото 13. Не че числото ги ражда онези Божествени сили, които раждат благата, имат еднакво отношение. Следователно има една дисхармония.

(64/стр. 177)

Тази песен, която изпяхме, тя е опасна. Опасно упражнение е то, 13-то по реда си. Това упражнение изисква самопожертване. Ще го изпеем с чувство, ще предизвикаме мислите си да мислим само за Бога. (39/стр. 217)

Вие как се справяте с числото 13? То е число, което руши; то не е меко число. Числото 13 създаде жената, мекото число (числото 2), за да укроти този силен огън (13=4; 4=2). (54/стр. 291)

Казвате: „Тази моя жена ще ми умори живота“. Не, тя няма да ви умори, тя си носи своето щастие тя беше числото 13 у вас и тогава ви правеше по-голяма беля, а сега е излязла от вас. Едно време, преди да се яви Ева, мъжът имаше 13 ребра, но Бог извади едното ребро от него, именно 13-тото, и каза на Адам: „Бъди внимателен с числото 13, то е едновременно числото на Правдата и злото в света“. (4/стр. 751)

Женитбата е едно учреждение за работа. Тя е една постоянна работа от памтивека, от самото създаване на света. Тя е най-старият институт, а най-старата наука е хирургията… Когато се създаде жената, тогаз се създаде хирургията; сега човек и той е станал хирург. Когато Бог е правил хирургическата операция, привел е човека в дълбок сън и когато му взел ребро, човек не е знаел какво му е взел. Мойсей казва, че 1 ребро му взел 2 ребра му взел. От 2 ребра Бог е създал жената. И там е лошото, че жената е създадена от 2 ребра според кабалистичните закони, от един чифт ребра. Колко ребра има сега човек? „12 чифта.“ Жената е 13-тото ребро. (54/стр. 290-291)

Числото 13 фаталността е влязла в жената. Дето влезе, жената създава нещастия: за нея се бият мъже, за нея се развалят семейства; жената ражда деца, но след време те умират. Злото не е в самата жена, но в желанието на Адам да има другарка. Жената не е дошла навреме, при това тя се е явила като резултат на едно неестествено желание на първия човек. Като я видял, Адам казал: „Това е плът от плътта ми и кост от костта ми“. (47/стр. 538)

Ние наричаме физическото тяло единица, т.е. един човек. Но в това тяло, което представлява единица, едновременно живее и една жена, числото 2, което иска да реализира една идея… Старият живот това е жената, за която всеки човек е женен. Каже ли някой, че не е женен, той се самоизлъгва. И детето, което се ражда на Земята, се свързва със стария живот, следователно и за него може да се каже, че е женено. Що се отнася до женитбите, през които хората минават, това са известни институти, дето те се учат. (47/стр. 154, 545)

Числото 13 е апашът в човека, който се крие не иска никой да го види. (46/стр. 278)

В Лондон съществува един клуб, който се бори против суеверията на хората: за да надвият страха, на 13-о число те нарочно внасят по домовете кукумявки, бели цветя, като носители на отрицателни енергии по този начин те искат да заставят хората да не се поддават на страха, на суеверието. Каквото и да правят отвън, хората трябва да знаят, че суеверието е вътре в човека, а не вън от него; кукумявката, числото 13 са в човека, а не вън от него. (46/стр. 277)

Едно трябва да знаете: съществуват фатални числа, фатални дни в живота не се подлагайте на изкушение да мислите, че можете да минете през тях незасегнати. Всеки човек, който е роден в 13-а година, в 13-ия ден, в 13-а лунна фаза, в 13-ия час, в 13-а минута и секунда, се намира пред трудни задачи, които разумно трябва да разреши. Всички хора ще се намерят пред такива трудни задачи в живота си, с които трябва да се справят. (46/стр. 280)

На едно голямо угощение били поканени 13 души, това се случило в Англия. Поканените не се решавали да присъстват на угощението, но трима от тях поели всичката отговорност върху себе си те казали: „Ние сме готови да се борим с числото 13 и каквото и нещастие да стане, да дойде върху нашите глави“. След няколко години и тримата свършили живота си с големи нещастия. Ако трима души се хвърлят от голяма височина в една пропаст, ще останат ли живи? Числото 13 е високо място, откъдето човек пада върху камъни: той непременно ще пострада, затова трябва да вземе мерки и да се спаси ако не с друго, поне с парашут трябва да се спусне. (50/стр. 345)

Ще кажете, че така е определено да си замине по-рано. Според мен определените неща са разумни. Ако намирате, че нещо е неразумно, а въпреки това става, това показва, че то не е определено да стане… Разумният използва само тия часове, дни и месеци, които са полезни за него, а ония, които носят нещастие за човека, той прекарва в пост и молитва. На вас казвам: Като се натъкнете на някакво нещастие, молете се само Бог може да ви избави. (50/стр. 333, 345)

Велики, учени хора, царе даже, се страхуват от числото 13. Въпреки това Първата балканската война започна през 1912 г., сборът от цифрите на която е 13 тази война започна добре, свърши зле… Годината 1912 е съставена от числата 19 и 12: числото 19 е неутрално число, а числото 12 е меко число. Числото 9, взето отделно, представлява завършване на нещо, ликвидация, резултат; а числото 2 е отрицателно, то представлява еволюция на нещата. (46/стр. 278)

Годината 1913 вдигна, наруши международното право (Втората балканската война), а 1914 година наложи Божественото право и цели 45 години ще се продължи ликвидирането на народното право, за да настане Божественото право. (19/стр. 56)

Общоевропейската война (Първата световна война) започна през 1914 г. общият сбор от циф­рите на тази година е 15; сборът от цифрите на следващата 1915 година е 16. Според кабалистите числото 15 означава разклащане трона на дявола; числото 16 означава хвърляне на дявола от трона долу. (46/стр. 278)

Нали я искахте 1914 година? Тя решава балканския въпрос. Тия страдания са нищо, има още по-ужасни неща. Тия неща не са отсега. Те се приготовляват от хиляди години, сега се изиграват… Хората не се поправиха и нещата не се промениха, и тежките събития се наложиха. (19/стр. 56)

Христос дойде в 1914 г., но 6 хиляди хора измряха (Първата световна война). Той им каза: „Не се бийте!“, а те не Го послушаха. Той ще дойде и в следващата война. Хората сега (1933 г.) се приготовляват и ако се отвори една война (Втората световна), ще измрат около 50 милиона хора. Ако и тогава не проумеят, ще се отвори нова война (Трета световна), още по-ожесточена, в която ще умрат 550 милиона хора. Това не го искам аз, но казвам, че човешките мисли, чувства и постъпки определят тази война, в която ще измрат не по-малко от 50 милиона хора. Ако и тогава не проумеят, ще дойде по-страшната война. След нея те вече няма да воюват, защото ще стане такова чудо, каквото хората не са очаквали. Тогава ще се прекъснат всичките съобщения, железници, телеграфи, телефони и ще трябва да се минат най-малко 100 години, за да могат да се възстановят отношенията на един народ с други; до това време те ще бъдат съвършено изолирани. (77/стр. 456)

Сега, като ви говоря това, мнозина от вас се плашат, представят си нещата страшно. Казвам: Не мислете, че това, което ви говоря, ще стане още сега. Не, това са само проекти. В една драма нещата се представят драматически, но те не са действителни. Има известни пророчества, които са предсказани още в старо време, но не са се сбъднали. Има пророчества, предсказани днес, и те не са се сбъднали. Въпросът е как можем да се избавим от тези пророчества, т.е. от това, което има да стане. Това е важно, то е поставено на дневен ред.

(77/стр. 457)

Искате да знаете какъв е смисълът на живота. Какъв беше смисълът тогава? Тези 12 души (апостолите) и Христос един стават 13, и едно голямо разочарование, една трагедия… Христос имаше да превърне едно голямо противоречие такова, каквото светът не е виждал да го превърне в едно бъдещо благо. И вие имате една малка задача.

(69/стр. 408, 409)

Числото 13 е войната. Всичките хора търсят победата. Всичките хора искат това, което не трябва да го искат. (64/стр. 178)

Любовта я няма. Числото 13 е насилие. И тогава кабалистите разрешават въпроса, казват: „Ще изменим числото“ да се измени числото, се изисква цяла наука. (64/стр. 177)

Аз ви давам според моите изчисления, то ще бъде след 2100-ната година. След 2100-ната година, които дойдат от вас, ще проверите един закон. Той е следният… Ще дойдат мъже и жени, които ще турят една култура на Земята, ще наложат на поколението да не воюва. Те са мъже и жени за които в 19 глава на Откровението е казано, че Ангелът, който слязъл, вързал дявола с една голяма верига да не изкушава хората тия мъже и жени турят такива корави въжета, че ще вържат дявола да не изкушава хората. (77/стр. 503, 504)

13-та глава от 1 Коринтяни

Ще ви прочета една от най-опасните глави на Писанието… Тази опасна глава е 13-тата глава от Първото послание към Коринтяните на апостол Павла. Никой не влиза в тази стая… Сега аз искам да ви накарам да влезете. Аз зная, че пак няма да влезете. Ако имате интерес в тази стая, ще влезете. Понеже, като влезете, ще трябва да платите нещо.

(64/стр. 171)

1 Коринтяни 13:1 (Ако говоря с човешки и ангелски езици, а Любов нямам, аз съм станал мед, що звънти, или кимвал, що дрънка). Не може да се определи Любовта; не може да се определи, понеже има много отношения… Казвам: Под думата Любов много неща се разбират; опасна е. Много стаи има Любовта, зависи къде ще влезеш.

(64/стр. 171, 173)

Малцина я четат (тази глава). Казват: „Веднъж я четох“. Като четете веднъж, два пъти, три пъти, не стига. Виждате, че аз я чета и ви вкарвам в тази глава. Само че когато аз говоря за Любовта, спазвам едно правило: понеже при числото 13 седи най-голямата змия с най-силната отрова и който рече да влезе там, клъвне го, търколи се на земята та когато аз влизам в числото 13, сменям този караул; турям една фиктивна змия, неорганическа, само да плаши. Когато е жива змията, не е лесно. Който иска да влезе в 13-тата глава, трябва да смени караула. Като влезе и като излезе, има опасност. И като влиза, има опасност и като излиза, има опасност да те клъвне. (64/стр. 177)

Колко от вас има със счупени сърца, на какво се дължи това? Вие сте влезли в стаята на Любовта без позволение, змията ви е ухапала. Вие изучавате Бога; опасна работа е числото 13 не може да изучавате Бога. Ние нямаме понятие какво нещо е Господ. Голямата змия седи там, ще те клъвне и ще се свърши работата. (64/стр. 178)

Всеки, който влиза в стаята на Любовта, може да бъде клъвнат от голямата змия. Някой път обвинявате Ева. Тя влезе в числото 13 и като влезе там, клъвна я змията. Не трябваше да влиза. Падението стана от безлюбие. Ева влезе, когато не разбираше; тя влезе в числото 13. Няма да влизаш, понеже е забранено. Забранено беше това Дърво. В числото 13 трябва да влязат най-силните, най-умните, най-гениалните, светиите. То не е за невежите хора те да седят далече от него; само да погледнат и да си вървят. (64/стр. 178)

Та казвам: Аз говоря за Любовта. Но до Христа тази змия седеше като пазителка на Любовта. От Христа насам вие още не сте изучили закона; този закон се измени не знаете кое число е. Ако човекът на Любовта не може да жертва всичко, трябва да не влиза при нея. Щом започнеш да правиш сметка и дойдеш до закона на Любовта, голямата змия ще те ухапе и оттам насетне нищо няма да излезе от тебе. (64/стр. 179)

1 Коринтяни 13:13 (И тъй остават тия трите: Вяра, Надежда и Любов; но най-голяма от тях е Любовта). Любовта не е за деца, тя е за възрастни хора, които имат разбирания. За да бъде човек любещ, той трябва да разбира закона на Надеждата, той трябва да разбира закона на Вярата, тогава да дойде до закона на Любовта два етапа има… Казвам: Ако ти в Любовта не можеш да се подмладиш, ти не си разбрал Любовта. Ако в Любовта изгубиш здравето, не си я разбрал. Всички се хвалят, че като влязат в Любовта, стават разсеяни змията ви е клъвнала. (64/стр. 180, 181)

У първите хора мъчнотиите в Рая бяха много малки. Съвременното човечество се е развило, големи са мъчнотиите. Но всичките тези мъчнотии произлезли от едно малко непослушание: влезли сме преждевременно в стаята на Любовта, дето седеше тази, голямата змия, която ухапа хората, и вследствие на това се получи отрова… Вие говорите за дявола тази стара змия е той. Едва сега я връзват, но още не е вързана. Идеш на бойното поле, кого не е ухапала? Милиони хора е ухапала и умират. Отначало е отцеубийца… Казва Писанието: „Ти ще му нараниш петата, той ще ти смаже главата“. Когато Любовта приспи злото, тогава ние сме в безопасност. Любовта е единствената сила, която може да смени тази змия. (64/стр. 184, 185)

Цялата Вселена е създадена от Любовта. Физическият, Духовният и Божественият свят са създадени от Любовта. Какъв е образът на Любовта, никой не знае, никой не я е видял. Знае се само, че тя се движи много бързо, с бързината на светлината, затова казват, че тя е мимолетна. Тя минава и заминава край човека, и след като замине и се отдалечи от него, едва тогава той започва да мисли за нея. (37/стр. 175)

Числото Пет

Да бъдем добри то е 1, да бъдем справедливи то е 2, да бъдем любящи то е 3, да бъдем мъдри то е 4, да бъдем истинолюбиви то е 5. До 5 сме стигнали.

Събрани в Божието Име

„Защото, дето са двама или трима събрани в Мое Име, там съм Аз посред тях.“… Съберете тези числа (2-ма и 3-ма) и ще получите числото 5. И тогава излиза, че там, гдето са 5-те Основи Принципа Добродетелта, Правдата, Любовта, Мъдростта и Истината там е и Господ. (21/стр. 57, 61)

Христос не казва: „дето е събран един“, защото едно не може да се събере. Единицата е извор и тя представлява Безконечният Бог, Който твори и създава всичко. Числото 2 представлява всичките ваши Духове, които са излезли от Бога първоначално; това е излизането на човечеството. Затова казва Христос: „Дето са 2-ма или 3-ма събрани, т.е. дето са събрани Духовете и човеците заедно, там съм и Аз посред тях“. Защото, за да се изяви Божията Сила, човеците винаги трябва да се събират с Духовете, т.е. с Ангелите. И само в това си събиране Господ се проявява. Ако хората сами се събират, без Духовете, то няма проявление на Бога. Защото в този случай първият са Духовете, вторият са човеците, а третият е Бог, т.е. Синът. В това отношение Духовете представляват Принципът на Бащата, а човешките души Принципът на Майката. Синът представлява Богът, Който се ограничава да живее между тях, и затова Той предизвиква Любовта. И без Сина не може да съществува Любов.

(21/стр. 57-58)

Ето, ние се приближаваме към основата на закона, за който ви говорих: Вие не можете да приложите един Духовен закон във физическия свят, ако Духовният свят не е във вас и ако не сте свързани с всички души само тогава Господ ще оплодотвори и създаде всичко във вас. Затова и Христос казва: „Невъзможното за човека, за Бога е възможно“, т.е. това, което е невъзможно за човеците, ако те се съединяват с Бога, Той всичко ще извърши. (21/стр. 58)

Всякога, когато се обезсърчите, в душата си казвайте първом: „Господи, Ти си казал: „Гдето са двама или трима събрани в Мое Име, там съм и Аз посред тях“ и тогава Господ ще влезе във вас и ще ви научи как да работите. В такива случаи вие ще бъдете кюмюрджиите, а Господ ще бъде управителят, или капитанът на кораба: вие ще туряте кюмюр, а Господ ще управлява кораба. Добродетелта, Правдата, Любовта, Мъдростта и Истината са 5; пет Велики Творчески Сили, които се съдържат в тези числа 2 и 3. (21/стр. 61)

„Дето са двама или трима.“ Кои са 2-мата или 3-мата? Това са умът, сърцето и воля на човека. Когато умът е пълен с Възвишени мисли, сърцето с движеща се Творческа сила, а волята бременна с Велики Божии Добродетели, Аз съм там. Кой е този Аз? Единният, от Когото всичко произлиза.

(3/стр. 272)

„Дето са двама или трима.“ Двамата са духовникът и учителят, а тримата народът. Ако духовенството е бременно със Словото Божие, ако учителите са бременни с идеята за движението на Божественото колело и ако народът е бременен с Плодовете на Духа, Бог ще бъде сред тях; този народ е благословен, той ще бъде силен и велик. Това Учение може да се приложи и в домовете: бащата е духовникът, майката е учителят, а синът народът. Този закон, т.е. това отношение, съществува навсякъде в живота. Като дойдете до човека, имате същото отношение: духовникът е човешкият ум, учителят човешкото сърце, народът тялото му. Когато умът, сърцето и тялото ни са бременни с Божествени идеи, Бог ще бъде сред нас и каквато работа започнем, тя ще се благослови. (3/стр. 273-274)

Да имаш пет таланта

„И едному даде 5 таланта, другому 2, а другому 1.“ …Човек, който се е оженил, той е единият талант, а жена му другият. Събират се двама и спечелват още два таланта: раждат им се деца, стават четирима. И казват: „Господи, ние използвахме двата таланта отгледахме деца и спечелихме още два“. То е в първия смисъл. Във втория смисъл: те са хора, които живеят за своя дом, за обществото, за народа. (1/стр. 62-63)

Положително мога да кажа, че всинца имате по 2 таланта. Но ако превърнете тия два таланта в четири, ще бъде друго. А какво означава числото 4? Че трябва да намерите процеса на пречистване на вашия живот… Числото 4 е Божественият процес, чрез който нашите желания и мисли в този свят се прецеждат. (1/стр. 66)

Трябва да спазвате един основен закон: …Да заквасвате човека с Истината. И ако го заквасите с Истина, вие сте хора с два таланта, тогава ще имате четири. А като имате 4 таланта, вие сте вече хора спасени значи, сте минали през закона на Исуса, през процеса на самоусъвършенстването, очистването от лоши желания. (1/стр. 72)

Четворката е спасително число. Защо? Защото то представлява център, в който равновесието никога не се нарушава. (3/стр. 314)

Да бъдем добри то е 1, да бъдем справедливи то е 2, да бъдем любящи то е 3, да бъдем мъдри то е 4, да бъдем истинолюбиви то е 5. До 5 сме стигнали. (2/стр. 195)

Числата 1, 2, 3, 4, 5 които са вписани в Пентаграма са числата на добродетелите. (26/стр. 9)

Истината, Правдата, Любовта, Мъдростта, Доб­родетелта това са 5 Велики свята, събрани в една мощна сила, с която могат да се разрешат всичките мъчнотии. (43/стр. 30-31)

Постижението е в числото 5 единството на 5-те добродетели. (25/стр. 254)

Ония, с петте таланта, притежават вече нещо повече: 5-те таланта съответстват на нашите 5 чувства значи хора, на които всички чувства (зрението, слухът, обонянието, вкусът и осезанието) са на мястото. Те са хора с прави съждения и заключения за всичко, що Бог е създал: разбират Природата, разбират нещата, разбират причините и следствията. Те са Учители на света, те живеят за цялото човечество. (1/стр. 63)

Талантите не може да бъдат никога притежание на човека те са принадлежали и принадлежат само на Бога и Той ги дава и взема, според както ние постъпваме… Когато човек страда, в него страда онова първоначално грешно същество, което има само 1 талант. Такъв човек трябва да мине от единицата, от своето аз, от своя егоизъм, към Божествената Любов и самопожертването. Човек, който има само един талант, трябва да се самопожертва, за да спечели два. (1/стр. 72-73)

Най-амбициозните хора са хората с един талант. Срещате едно куче, като дигнало опашката, казва: „Ти разбираш ли кой съм аз?“… Но един камък като дойде, блъсне някъде и ние подвием опашка, т.е. като дойде едно нещастие. Нещастията в света са едно представление. Не мислете за себе си туй, което не е. (16/стр. 435)

Давам ви едно правило: Никога не взимайте един талант. Когато Господ ви дава, кажете: „Не, един талант не ми давай, ако ми дадеш два взимам ги“. Да не мязате на Настрадин ходжа; казва той веднъж: „Ако ми дадат 99 турски лири, не ги взимам. Да ми дадат 100!“… А щом видял 99 лири, ги взел и ги турил в джоба си. Казват му: „Нали ти казваше, че ако са 99, няма да ги вземеш?“. Пог­решката на Настрадин ходжа е в едната лира. Тя ще го тури в затвора. Той трябва да седи на думата. Последната лира, която взима, тя е опасната. И този закон е верен за всички ви: Пресищането винаги иде от едното; 99 си взел и още 1 наполеон като вземеш, вайкане става. Та казвам: Никога не взимайте последния наполеон. И 99, и те не ви трябват. Ако може да ви даде някой, вземете 2 или 5 те ви са достатъчно засега в живота. Щастливи числа са 2 и 5. (67/стр. 296)

Съвременните хора имат една превзетост. Понякога те мислят, че са по-надарени от другите хора. Това е погрешно схващане. Всички хора са еднакво надарени. Разликата седи само в това, че едните са използвали Божиите закони понеже са обичали Бога, те са работили и са припечелили по-много, а другите са заровили своя талант. Сега аз мисля, че всички вие, които ме слушате тук, на нито един от вас талантите не са заровени. Аз вярвам, че вие имате най-малко по 2 таланта, а някои по 5 таланта. Двата таланта са вашите две ръце. Петте таланта това е най-ученият човек, който знае да работи. (16/стр. 458-459)

Да обработите сърцето и ума си, това значи да имате 2 таланта, а 5 да развиете всички ваши чувства в съвършенство. Развитието на всички тия чувства знаете ли какво нещо е! (1/стр. 73)

Петте сетива са свързани с петте свята, или пет­те вида материя, които се различават по степента на своите вибрации, или трептения… Съществуват пет вида връзки: първата произтича от докосването, или осезанието; втората произлиза от обонянието; третата от вкуса; четвъртата от слуха, т.е. от разумната човешка реч, а петата произтича от зрението. Последствията на първите три връзки са 75% лоши, а само 25% добри; последните две са по-идеални. (7/стр. 76-77)

Съвременните окултисти казват, че днес човек разполага с 5 сетива, които още не са напълно развити. У някои хора се развива или е развито вече шестото сетиво. В бъдеще постепенно ще се развиват и останалите седем …първият човек, създаден по образ и подобие на Бога, разполагал с 12 сетива.

(3/стр. 228, 232)

Христос казва: „Вие сте Виделината на света град, поставен на планина“… Градът е сбор от ра­зумни хора, които са поставени на планина; планината пък е цялото човечество. Значи, всеки разумен човек е поставен сред човечеството, за да свети на хората. При това положение разумният човек никога не може да се укрие. Учените са изчислили, че този град, т.е. човешката глава, има три билиона и шестстотин милиона клетки… Те влизат и излизат през 12 врати, за да възприемат знанията. Вратите на човешката глава представляват главните центрове сетива, чрез които човек възприема знанията. (3/стр. 226, 228)

Талантливият човек, добрият оратор, добрият поет обръщат внимание на хората, защото излизат от града, който има 12 врати. Френолозите изучават този град и намират в него 42 центъра, свързани с различни способности и чувства… Сега аз ви нахвърлям тези мисли за разсъждение, а не за обезсърчаване. (3/стр. 234, 235)

Числото 5 представлява самият човек; не е лесно за него да разбере това число, т.е. да разбере себе си. Човек представлява Пентаграм, който за самия него трябва да оживее, да се одухотвори главата, ръцете и краката му представляват страните на този Пентаграм; най-главната част на този Пентаграм е главата. Човек трябва да разбере и числото 4, квадрата; квадратът представлява човек без глава, т.е. главата му е в квадрата някъде тук тя не управлява както в Пентаграма. (45/стр. 598)

Пентаграмът е една емблема: човек в движение, определяне на разумните сили в човека… Пентаграмът е път за твоя живот. (43/стр. 22, 28)

Ние в Школата някой ден трябва да излезем на открито някъде и по 5 души заедно да направим някои гимнастически упражнения, но не във формата на петоъгълник, а във формата на Пентаграм във всеки ъгъл по 1 човек. Всички трябва да знаете кой накъде ще си движи ръцете; кой каквато доб­родетел изразява, ще се движи по съответната на нея посока и ще заеме отреденото място на един от върховете на Пентаграма. (40/стр. 583)

„Някой си заемодавец имаше двама длъжници: единият му бе длъжен 500 динара, а другият 50.“ Числото 5 е, което преодолява тук: едното число означава Духовният човек, а другото светският, плътският човек; единият, който разбира нещата само вечно, а другият, който разбира нещата временно. (5/стр. 508)

Вие искате по някой път да умрете, да се освободите. Но знаеш ли какво значи „умира“? То е търговска работа тя има 5 букви… Законът на кармата е умиране. (55/стр. 107, 108)

Но и в смъртта може да намериш Нов път, по който да излезеш на свобода Христос провери този закон. Показа на хората, че и в смъртта има живот… Христос възкръсна! (88/стр. 244)

В числото 5 има идея, то е идейно… Числото 5 трябва да се посее, за да се прояви. (7/стр. 75)

Да възпиташ петте сетива

Ако преведете числото 3 в геометрическа форма, какво ще получите? Триъгълник. Ако преведете числото 5 в геометрическа форма, какво ще получите? Петоъгълник. Числото 3 произлиза от числата 1 и 2. Значи, то е резултат от тия две числа. Числото 3 съществува като норма в Природата. Висшите сили, с които човек борави, започват с числото 3. Неговият ум, неговото сърце, неговата воля представляват числото 3 резултат на тия сили, които действат в човека. Питам сега: Можете ли да повлияете на ума на някой човек? Не можете по никой начин. Можете ли да повлияете на човешкото сърце? Не можете. Можете ли да повлияете на човешката воля? И на нея не можете да повлияете. Съвременният свят се опитва да тури човешкия ум в нова насока. Ако някой мисли, че може да влияе на човешкия ум, той се лъже. Единственото нещо, върху което може да се влияе на хората, това са техните чувства. Ние можем да повлияем на чувствата на един човек чрез неговия слух, чрез обонянието му, чрез вкуса му, чрез осезанието и чрез зрението му… Следователно хората работят с числото 5 то е число на чувствата, а с числото 3 работи само Бог. (40/стр. 571)

Някой човек казва за друг: „Умът на този човек не е достатъчно просветен. Трябва да хвърля светлина в ума му“. Питам: Ти, който искаш да хвърлиш светлина в ума на този човек, имаш ли достатъчно светлина в себе си?… Внасянето на светлина в ума на всеки едного е прерогатив само на Бога, на най-висшите Същества, даже не и на Ангелите. Внасянето на чувства в сърцето на всеки човек също е прерогатив само на Бога. Благородните прояви във волята на всеки човек се внасят там само от Бога. Щом е тъй, защо трябва да се бъркаме в работите на Бога? (40/стр. 571-572, 573)

Само Бог действа в света… Представете си, че вие сте във Вселената и за вас съществува само една Идея; всичко около вас е само Светлина, Земята я няма, Слънцето го няма виждате само Светлина, нищо друго не съзнавате. Какво ще бъде вашето понятие за света? Ще можете ли да различавате интензивността на Светлината? Това ще бъдат извънредни разбирания за човешкия ум. Какво ще бъде това състояние, не знаете; може да го схващате, но може и да не го схващате. Допустимо е и едното, и другото. За вас е важно какво ще схванете от това особено състояние. Това е един от въпросите, които само Бог разбира. Хората нищо не разбират от това. Числото 1 в пространството е понятие само за Бога. Числото 2 в пространството е понятие само за Бога. Когато се дойде до числото 3 вече се явява законът от вашия ум, от вашето сърце, от вашата воля; започва се проявлението на човека.

(40/стр. 575, 576)

Какво нещо е правата линия? Правата линия, която ние виждаме, е проекция. Енергията на правата линия, движението на правата линия иде от един друг свят. Когато една ръка се движи, това показва, че силата на нейното движение иде от вън. Вие мислите, вие чувствате, вие се обхождате по един или по друг начин, но тази мисъл, това чувство и тази обхода не са ваши. Това са сили, които идват от вън, с които вие трябва да се справите.

(43/стр. 651-652)

Вие мислите, че може да се самовъзпитавате. Не си правете илюзии. Човек може да се дресира, но не може да възпита своя ум, не може да възпита своето сърце, не може да възпита своята воля. Невъзможно е това! Какво може да направи човек за себе си? Той може да възпита своите сетива: зрението си, слуха, обонянието, вкуса и осезанието си. По такъв начин, косвено, той може да събере факти, или материали, с които да работи. Развиете ли повече вашите сетива, вие ще бъдете в по-пълен контакт с физическия свят и ще можете по-добре да го изучите. (40/стр. 574)

Това, което си опитал със своите 5 сетива, то е вярно. Туй, което си помирисал, попипал, което си вкусил, което си видял и чул в живота, това е вярно. (68/стр. 144)

Зрението ще ви помогне да развиете художествен талант, слухът ще ви помогне да развиете музиката, езикът ще ви послужи да развиете говора си. Обонянието ще ви помогне да развиете тия качества, тия сили, които действат в цветята. Най-после чувствителността, или осезанието, ще ви помогне да схващате различието между телата: какво положение заемат, какви сили действат между тях и т.н. Всичко това е метод за възпитание. Когато се заемете да се самовъзпитавате и да възпитавате вашите деца, вие трябва да започнете по този начин именно да развиете вашите сетива. Вие започвате с числото 5. (40/стр. 576-577)

Целият човек е затворен в тялото. Всичките впечатления, които има за външния свят, той ги приема чрез сетивата си и има едно понятие за света. Светът, който виждаме, той е едно отражение… Виждаш света само като отражение в мозъка си. Значи, според светлината, която влиза в ума ти, такова понятие имаш за външния свят. Щом изгубиш тази светлина, веднага твоите понятия се размесват. (91/стр. 26)

За какво се ражда човек в света? За какво се ражда огледалото? За себе си ли се ражда, или за другите? Огледалото се ражда за Онзи, Който иска да се огледа в него. И следователно, ако в това огледало може да се оглежда Образът, то е добро огледало… Всички вие сте огледала в света, за да може да се отрази Божественият Образ във вас. Това е моето заключение. (54/стр. 299)

Път на освобождение

Според мене три числа са важни в живота: 1, 2 и 3. Ако не разбираш смисъла и значението им, ако не знаеш тяхното взаимно отношение, нищо не можеш да постигнеш… Математиците са заместили числата 1, 2, 3 с буквите А, В, С. Те казват: А+В=С, СВ=А, СА=В. Ще кажете, че това е проста работа. За обикновения човек е проста работа, но за гениалния това са процеси, от които зависи животът. (88/стр. 237, 238)

Ако си гениален, няма например само да събираш числата 1, 2, 3, но ще можеш да ги превръщаш в срички, в звук и светлина. И за вас не е достатъчно само да събирате числата 1, 2, 3, но трябва и да ги поставяте в различни отношения, да видите какво може да излезе от тях. (88/стр. 238)

Докато не е намерил отношението между числата 1, 2 и 3, човек мисли за себе си, че е животно, че няма защо да живее и т.н.; щом намери това съотношение, той веднага осмисля живота си разбира, че трябва да живее. Казваш, че 1+3=4. Това значи, че си намерил начин да пазиш равновесие в живота си. Докато детето е малко, пъпли, търси начин да запази равновесие: в това време то изучава отношението между числата 1 и 3; щом ги събере, получава числото 4, квадрата. В Разумния живот това число (4) представлява човекът, който при всички условия се намира в безопасност.

(88/стр. 238-239)

Как ще съедините числата 1, 2, 3 и 4?… Ако знаеш тайната на числото 1, ще станеш господар; ако знаеш тайната на числото 2, ще станеш слуга; ако знаеш тайната на числото 3, ще станеш ученик; знаеш ли тайната на числото 4, ще станеш професор. Числата от 1 до 4 представляват една система, от 1 до 3 друга система. (88/стр. 240)

Има действия в Природата, наречени обикновени те са за обикновените хора. Има сложни действия, с които се занимават само гениални хора. Както има действия за обикновени и за гениални хора, така има причини за злото и причини за доброто. Злото е зло, защото принадлежи към система, с която не си привикнал да работиш; ако знаеш как да работиш с тази система, злото няма да бъде зло. (88/стр. 240-241)

Всички работи, които започват с печалба и свършват със загуба, са обикновени и вие знаете техния резултат. Ония работи, които започват със загуба и свършват с печалба, са необикновени, не знаете техния резултат. Адам е числото 1, Ева числото 2; това е печалбата. Значи, печалбата е в началото, а загубата накрая; и двамата сгрешиха. Те направиха едно съчетание, в резултат на което дойде числото 3. След непослушанието и греха дойде изпъждането им от Рая резултат нула.

(88/стр. 242)

Сега иде Нов процес в живота: човек започва с Христа. Еврейският народ представлява числото 2, на което резултатът е нула смъртта, загубата в живота. От евреите Учението на Христа, числото 1, премина в другите народи, които го приеха. Какъв ще бъде резултатът на това Учение, не знаете… Никой обикновен човек не знае какъв ще бъде крайният резултат на човешкото повдигане, но Великите Посветени знаят това. (88/стр. 242)

И тъй, числото 4 означава квадрат. Човек е ограден в квадрата, той се намира в обсадно положение. Само числото 5 може да извади човека от обсадното положение. Числото 5 е път на освобождаване, то представлява Пентаграмът. Който е разбрал закона, той е представил Пентаграма във вид на нож това е човешкият език. Който не знае как да действа със своя нож, всякога ще бъде роб на условията. (88/стр. 243)

Не се позволява на човека да лъже, и на страхливия не се позволява да лъже. „Какво ще му се каже?“ Ще му кажеш, че не говори Истината, а някога ще му кажеш направо, че лъже. Който лъже, иска да те окачи на кръста той гради живота си върху числото 4, а не върху числото 5. За оня, който не може да си служи правилно с числото 5, иде числото 4, т.е. страданието. (88/стр. 243)

Сега всички хора са в квадрата и разрешават един от главните въпроси: има ли изходен път вън от числото 4, т.е. вън от квадрата. И когато съграждат дом, хората пак имат предвид разрешаването на същия въпрос: има ли изходен път от числото 4. Ако не намерят изходен път от това число, те ще си останат в квадрата, в живота на страданията. Който намери изходен път, той е вън от страданията. (88/стр. 244)

Казваш: „Искам да бъда господар на себе си“. Изучавай числата от 1 до 4. Едва сега човечеството започва да изучава числото 5. Това е голяма наука… Когато е станал разумен, човек е имал вече по 5 пръста на ръцете и на краката. Конят изучава числото 1 едно копито. Волът изучава числото 2, неговото положение е тежко; и свинята изучава числото 2 тя има копито, което е раздвоено. Волът носи хомота си и оре, господарят му казва: „Хайде, синко, ще се оправи твоята работа. Като изучиш числото 2, ще дойдеш до числото 3“. Хората обаче трябва да изучават целия органически свят. (88/стр. 246)

И тъй, спрете вниманието си върху числата 1, 2, 3, 4. Като дойдете до числото 5, то да бъде прицелна точка към изходния път от мъчнотиите… Учениците на Питагор са изучавали свойствата на числата от 1 до 4. И гърците са знаели същото: те са търсели изходен път и така са се домогнали до числото 5. Сега културата от Изтока мина в Западна Европа, днес европейските народи разрешават значението на числото 5. В числото 5 е моралът на човека.

(88/стр. 245, 247)

Казвам: Който живее в числото 4, е силен като животно, но е без морал. Той може да разреши всички въпроси, но се е научил повече да разрушава, отколкото да гради. Той не излиза вън от кръга или от квадрата. Дойде ли до числото 5, той има вече изходен път: има пет сетива. Когато е бил в числото 4, отсъствало му е само висшето сетиво зрението; това е неговият изходен пункт. Това, което виждаш, то спасява света. И това, което слушаш, и то спасява света; обаче ако само слушаш, а не виждаш, ти нямаш изходен път влизаш в един омотан кръг. Щом дойде зрението, ти се намираш в простора. Значи, зрението е петото сетиво, чрез което се излиза от лабиринта, в който си се вплел. Оттук започва мисълта на човека. (88/стр. 247-248)

Числото 5 представлява човекът на добродетелите, а същевременно изразява петте фази на развитие, през които човекът е минал в органическия свят: през растенията, през рибите, през птиците, през млекопитаещите и сега, в петата фаза във фазата на човека. (82/стр. 103)

Съграждане на вътрешния свят

Първият ден (от Първа глава от Битие) подразбира цяла епоха, цяла култура, работа на хиляди Напреднали, Разумни Същества, които изпълнили Божията Дума разделили тъмнината от светлината. Тъй щото светлината, от която ние днес се ползваме, е резултат на работата, на усилията на безброй Разумни Същества, които са прилагали ред методи, закони, докато я произведат. До това време светлината е съществувала само в Духовния свят, но не и на физическия. (45/стр. 595)

Казвате: „Буквално ли да разберем това нещо, или символично?“. Що е символ? Символите са математически знаци на Висшата математика и като такива те боравят само с живи числа. Числата на Духа са живи: едно, две и всички числа, произлезли от едно, са живи. (46/стр. 110)

Под думите живи числа разбираме такива числа, които за всеки даден случай могат да услужват на човека. Числата имат значение не само когато определят някаква числена стойност, но и когато определят посоката на нещата. Не е все едно дали единицата е надясно, наляво, нагоре или надолу от човека. Ако е надясно, тя означава изгрев, наляво залез, нагоре зенит, а надолу полунощ. Четирите посоки на физическия свят изгрев, залез, зенит и полунощ, не са само механически точки или положения, но те представляват още и четири процеса, фази или състояния, през които минава съзнанието. От това гледище, ако кажем, че някой човек е отишъл наляво, имаме залеза на Слънцето.

Ще прочета Първа глава от Битие. „В начало създаде Бог Небето и Земята (1. стих).“ При числото 1 Бог създаде Небето и Земята първата стъпка надясно.

„А Земята беше неустроена и пуста; и тъмнина бе върху бездната, и Дух Божий се носеше върху водата (2. стих).“ При числото 2 Земята е била неустроена и пуста първа стъпка наляво.

„И рече Бог: „Да бъде Виделина!“. И стана Виделина (3. стих).“ При числото 3 се явява светлина първата стъпка нагоре, зенитът на Слънцето. При това състояние в съзнанието на човека проблясва идеята, че е създаден по образ и подобие на Бога.

„И видя Бог Виделината, че беше добро; и различи Бог Виделината от тъмнината (4. стих).“ При числото 4 човек съзнава, че Виделината е добро нещо. Това число представлява службата, която човек трябва да върши. То е число на служенето.

„И нарече Бог Виделината ден, и тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро ден първи (5. стих)“. В съзнанието на човека има светлина и тъмнина ден и нощ. Денят означава дева, младост, а нощта покой, старост. В числото 5 се е родила първо девата, младостта. Денят дава условия за проява на дейността, на енергията; нощта дава условия за почивка, тя носи покой и тъмнина. Нощта означава още старост, т.е. примиряване на човека с противоречията. Старостта е крайният предел на противоречията. Следователно, за да се примири с противоречията в живота, човек трябва да остарее. Между младостта и старостта има известен период от време. Ето защо, за да се примири с противоречията, човек непременно трябва да мине по-къс или по-дълъг период от време. Примиряването, справянето с противоречията или разрешаването им не става изведнъж.

Какъв смисъл имат за вас прочетените стихове? Какво отношение имат те към сегашния ви живот? Ако знаете как Бог е създал и устроил Небето и Земята, ще знаете как да създадете и вашия външен и вътрешен свят. Това знание се крие в живите числа. Питагор е открил на учениците си значението на живите числа само от 1 до 4, а на вас се откри значението и на числото 5, защото времената са усилни. Бъдете доволни на това, което досега ви се е открило, и на онова, което предстои да се открие в бъдеще. (37/стр. 266-267)

Като изучавате живите числа, ще видите, че всяко число има приложение в живота. В основата на всяко число влиза една дума, която има съдържание и смисъл, които отговарят на самото число. Значи, всяко число има отношение към нещо. Например в основата на числото 1 влиза положителна частица да. В основата на числото 2 влиза отрицателната частица не. В основата на числото 3 влиза думата съгласие. В основата на числото 4 влиза думата работа. В основата на числото 5 влизат думите напред с Любовта.

Когато дойдете до нещата, които имат отношение към вас, вие трябва да мислите, да определите посоката на своето движение. Ако мисълта ви е съгласна с Божествената, ще вземете права посока и ще кажете да. В противен случай ще кажете не. Отрицателната частица не показва, че човек не трябва да изменя пътя, по който върви. Ако си дал обещание да служиш на Бога, ще потвърдиш обещанието си с частицата да. Ако в този момент ти дойде друго желание, което те отклонява от служенето, ще го отречеш с частицата не. Както и да те отклоняват от обещанието да служиш на Бога, ти трябва да останеш независим, непоколебим… При служенето на Бога ще бъдеш положителен, ще казваш да. Като дойде човешкото, което иска да те отклони, ще кажеш не. След положителната частица да иде съгласието на човека да върши това, което Бог е определил. Значи, утвърденият човек в положителното е съгласен с всичко, което Бог е определил. Щом даде съгласието си, човек започва да работи за Бога. И най-после той се вдъхновява в работата си от мисълта, че върви напред с Любов­та. (37/стр. 270-271)

Затворената формула 12345

Числото 12345 е една формула, която показва твоето щастие пътя, по който ти трябва да вървиш. Може би ти в него си роден и от него, от туй число, зависи цялото твое щастие, цялото твое бъдеще. От туй число за мене важат само 1 и 5. Ако някой каже: „12345“, аз ще кажа: „1 и 5“. Едното това е началото, петте това е краят… Като знаеш началото на една река, ще знаеш и края. Като знаеш началото и края на тази река, тогава ще знаеш възможностите, които тази река има. (51/стр. 248, 249)

Всеки човек трябва да знае откъде да започне. Ако знаеш откъде да започнеш, може да свършиш нещата, но ако не знаеш, нищо няма да свършиш. Ако нищо не си свършил, не си започнал оттам, отдето трябва… Началото трябва да го знаеш, краят това си ти. Началото ти кое е? Ти не можеш да бъдеш едновременно и начало, и край. Ти си краят. (51/стр. 248, 249)

Сега казвам: В какво седи магическата сила в туй число, в 12345? Най-важните числа са 1 и 5, но това е затворена кабалистическа формула. Вие казвате: „Отворете сега да видим!“. (51/стр. 250)

Аз, ако взема едно ябълчно семе, ето какво ще направя. За мене са важни само два момента. Най-първо няма да се занимавам с историята на семето: откъде е дошло и защо е дошло, тия работи ще оставя за по-удобно време. Най-първо тази семка ще взема и ще я посадя това е числото 1… Казвам: След 5 години от туй, което посадих, ще имам резултат. Аз оставям числата 2, 3, 4 те имат друго значение. За мен е вече определено: аз никак не се съмнявам, че числото 1, семенцето, което съм посадил, след 5 години ще ми даде плод. Числата 2, 3 и 4 показват възможностите, които са скрити в това дърво. Но аз зная какво е неговото естество че след 5 години ще даде плод. (51/стр. 251)

Следователно всяка мисъл във вас, всяко едно чувство или всяка една постъпка стават по същия начин трябва да знаете, след като извършите нещо, след колко време ще има резултат за самите вас. Знание е само това, което може да опитаме; другото са само предположения. Значи, след като посадя семето, какво ще стане с мене след 5 години? Аз ще ям от този плод, ще стане едно чудо. Преди да съм посадил това семенце, аз съм бил човек слаботелесен; животът за мене беше безсмислен: ту искам да живея, ту не ми се живее. Но след като хапна първия плод, веднага се прояснява умът ми. Казвам, че животът има смисъл едва след 5 години, откакто съм посял семето. (51/стр. 251-252)

Любовта се определя от два момента: щом началото е вземане, краят ще бъде даване; щом началото е даване, краят ще бъде вземане. В началото ако даваш, накрая ще вземаш; в началото ако вземаш, в края ще даваш това са числата 1 и 5. А числата 2, 3 и 4 това са начините, пътищата, методите, по които се изявява нещо. Числото 2 показва, че в твоята постъпка трябва да има мекота, тази мекота ще я опресни. Числото 3 е детинството, ти да имаш един дух на дете да не е раздвоен духът ти, да вярваш във всичко. Числото 4 показва, че ти трябва да бъдеш твърд тъй устойчив, че туй, което решиш, нищо да не е в състояние да те отмахне от него. Мекотата, нераздвояването на ума, силата на волята туй значат числата 2, 3 и 4. Никой не трябва да бъде в състояние да те отклони от онова, което е в тебе. Туй е Божественото. (51/стр. 266)

Тази идея, която ви изнесох, може да се изнесе по два начина. Вие в идеята, която ви изнесох, ще внесете мекота: няма да я ровите. Ще внесете онзи елемент на детската вяра без никакво колебание. Ще внесете идеята, която ви казах идеята на постоянството ще опитате. След като я опитате, ще намерите нещо несъобразно според вашето схващане; тогава пак ще говорим. Аз изнасям една Идея, която за мен е Свещена. Аз съм опитал нещата и вървя по Правия път. Аз правя опити тази е Истината, в която няма нито едно изключение. (51/стр. 266)

Божественото, като го приложиш, то има отношение към тебе. Туй Учение е важно дотолкоз, доколкото можем да го приложим: не само веднъж, но ежедневно трябва да прилагаш от това зависи твоят прогрес. (51/стр. 251)

Кабалистичната идея 167531

Всички хора трябва да се заемат да чистят съзнанието си. Когато съзнанието е чисто, човек има вътрешен мир в себе си. Не е ли чисто съзнанието му, каквито усилия и да прави, той не може да придобие вътрешен мир; ако го има, не може да го запази. Човек не може да има мир в себе си, ако не държи светли мисли в ума си, топли чувства в сърцето си и красиви образи в душата си. Той трябва да вижда красотата навсякъде. И в числата, били те положителни или отрицателни, също има красота. Например какво представлява числото 167531? (1+6+7+5+3+1=23, 23 градуса е наклонът на земната ос) Числото 167531 крие в себе си една кабалистична идея, която трябва да се разбира. Първите две цифри от това число са числото 16 изхвърляне на дявола, т.е. на злото, вън от ума на човека; сборът от цифрите му дава числото 7, което е свещено число. Числото 167531 показва, че за да изхвърли дявола от ума си (второто 16; 7+5+3+1=16), човек трябва да вложи в себе си двата принципа мъжкия (7) и женския (5), и да направи връзка с Божественото съзнание (3). Не може ли да направи тази връзка (и да образува единство 1), той всякога ще бъде изкушаван в будното си състояние или насън. Мъжът се изкушава от жената, а жената от мъжа. Докато се изкушава, човек всякога е изложен на падане. Ще дойде ден, когато хората няма да се изкушават, обаче до това време те едни други ще си влияят. Ако един човек греши, той непременно ще влияе и на другите. Понеже хората са свързани, те си влияят и в злото, и в доброто. (49/стр. 83)

Защо съществува грехът, не питайте; защо е допуснато злото, не питайте. Гледайте на греха и на злото като на неща, неизбежни засега. Като ходите вечер по кални и тъмни улици, все ще паднете някъде и ще се окаляте… Като живее на Земята, човек все ще попадне на нечиста улица, все ще хапне недоброкачествена храна, все ще се натъкне на лоша книга важно е за човека да има будно съзнание, да пази своята чистота и своя вътрешен мир.

(49/стр. 83-84)

Съзнанието на човека е проекция на Божествения свят… Съзнанието това е Бог, Който озарява всички светове със Своята Светлина. Постоянно чистете съзнанието си, за да не го замъглите и да се лишите от възможността да виждате Божествената Светлина. (49/стр. 74, 84)

Щом изгубите светлината на съзнанието си, вие ще изпаднете в голяма скръб и отчаяние този закон има отношение към всички светове… Щом изгуби съзнанието си, човек се лишава от опорната точка в живота си по отношение на самата Реалност. (49/стр. 84, 103)

Числото 23

Числото 23 е число на размирие. Числата 2 и 3, взети поотделно, са добри числа, но едно до друго като число 23 това е число на бълникане, на раздвижване, на размирие. (98/стр. 270)

Числото 23 е скандално число: 2 е майката, 3 е синът или дъщерята. Скандалът е в това: дъщерята като се ожени, зетят на майката може да е неприятен и скандалът може да се яви. Ако детето е мъжко, ще дойде снаха, може тя да не допада и пак ще дойде скандалът. Числото 23 за да го примириш, майката трябва да има голямо самоотричане, че тя да вземе първа инициативата тя да обича, не да очаква зетят или снахата да я обичат; да бъде толкоз разумна, че никога да не се допира наблизо да иде. (22/стр. 144)

Числото 23 е от 2 и 3, което е равно на 5 значи, човек трябва да има винаги Любов. (21/стр. 161)

Понеже оста на Земята е наклонена 23 градуса към нейната орбита, туй показва, че има някакво отклонение, станало в човешката мисъл, и следствие на това Земята показва само отклонението. Един ден, когато се намести отклонението в ума, ще се оправи и оста. (22/стр. 144)

Човешкият мозък се е отклонил на 23 градуса от правия ъгъл. Ето защо нашите мисли, нашите философски разсъждения са на 23 градуса далеч от Истината; сегашната философия и сегашните вярвания на хората са далеч с 23 градуса от Любовта… Господ не е такъв, какъвто философите и богословите Го описват те не Го познават, защото оста на техния мозък е изкривена. (4/стр. 220, 222)

Всичкото противоречие произтича от този нак­лон от 23 градуса; 23 е число на раздора. Човек, който има 23, в неговия ум, в неговото сърце пос­тоянна бъркотия има. Откъде-накъде? Числото 2 постоянно обърква каша, а числото 3 примирява. Имаме постоянно примирение и размирение; пос­тоянно вие се смущавате за нищо и никакво.

(55/стр. 341)

При това отклонение на земната ос от 23 градуса, Земята се намира в такова положение, че чрез особена събирателна леща привлича само отрицателните космически енергии от пространството, а отблъсква положителните. Според наклона на своята ос Земята днес няма възможност да прив­лече положителните, възходящите космически енергии. Тази е причината, поради която хората днес са повече лоши, отколкото добри. Един ден, когато земната ос се изправи, Земята ще има друга събирателна леща, чрез която ще привлича положителните енергии на Космоса. (98/стр. 232-233)

Казвам: Настава една епоха, в която трябва да се изправи нашата ос нашата мисъл трябва да стане правилна. (22/стр. 144)

При сегашните условия, като се дига Земята, Земята не е на 23 градуса, но 22 и нещо постепенно оста се изправя… Това са отвлечени работи, но всяко изменение, което става на Земята, става и в нас. (62/стр. 159)

Числото 32

Числото 32 е опасна работа: един дом, дето майката е жива и синът, а бащата е в странство работите не вървят. (92/стр. 400)

Числото 1 е бащата, числото 2 е майката, числото 3 е синът. Имате числото 32 синът е отпред; ако сложите майката отпред, числото се намалява (става 23). Какво показва това? Че синът е по-умен от майката. Всички числа, които увеличават, са по-умни; а всички числа, които намаляват, не са така умни. (74/стр. 614)

В музиката спорят все за основния тон: някои поддържат, че има 16 трептения; някои поддържат, че има 32 трептения… Сега някой може да каже: „Що ни интересува нас музиката?“. Че вие ядете това е музика. Вие имате 32 зъба, всеки зъб има особен тон. Една арфа са зъбите. (22/стр. 211)

Зъбите са една арфа от 32 струни, на която ти свириш те представляват човешките добродетели… Зъбите са магнетични центрове. (22/стр. 39)

В човек се явява такова състояние: когато му дадат твърдата храна Любовта, той преминава през процеса на страданията. Следователно, когато казваме: „Страданията са необходими“, подразбираме, че е необходимо да ги минем, да израснат нашите зъби, за да можем да се нахраним с тази твърда храна. Какви са тия зъби, после мога да ви ги изтълкувам; но сега ви казвам, че щом почнат вашите страдания в света, то е признак, че са почнали да ви никнат зъби. Когато минете през този процес, вие сте вече сформирани, имате 32 зъба, вие сте във възрастта на Христа 32 години. (1/стр. 77)

Разстоянието от главичката на цигулката до края е всичко 32 см. В тези 32 см се крие магичес­ката сила на цигулката. (43/стр. 353-354)

Ако отидете при някой съвременен музикант, той ще ви каже, че първият тон от първата октава има 32 трептения, 32 вълни. Той е най-ниският тон, който човешкото ухо е схванало досега. Само един контрабасист може да вземе този тон. Като се слуша този тон, той представлява едно бучене, като че земята се тресе. Той е силен, мощен тон, в състояние е да разтърси нашия салон. Както виждате, този тон има една отличителна черта, по която се познава от другите тонове. Като дойдем до осмата октава пък, първият тон има 40 хиляди трептения. Той е толкова висок, че човешкото ухо едва може да го схване, като че отдалече някъде се носи този звук. (30/стр. 84)

Сега аз забелязвам, че в този говор има може би нещо смътно за вашия ум. Знаете ли защо? Като премивам от този свят да ви обясня нещата на онзи свят, има една междина. Ако ви разкажа за музиката, ще кажа, че човек може да схване със своето ухо в една секунда най-много от 32 до 46 000 трептения на звуковите вълни. Когато дойдем до светлината, тя се появява веднага като червен лъч, който се произвежда в нашето око от 428 билиона трептения в една секунда… Щом минаваме рязко от звука към светлината, не всякога можем да бъдем логични, защото между звука и светлината има известни трептения, които не сме взели предвид. Минаваме от звука към светлината, но сме пропуснали известни области, за които нямаме понятие… едно невъобразимо грамадно пространство между две граници от 46 хиляди и 428 билиона трептения в секунда. (1/стр. 211-212)

Някои искат да кажат, че моята реч не била свързана. Хм, аз мога да покажа в колцина у вас музикалното чувство е развито, като ви дам един тон от 40 50 билиона вибрации… Ние още не сме дошли до онази Божествена Логика, нашата логика е безлогичност горе на Небето. (5/стр. 764-765)

Трябва да разбираш светлината на Любовта, да разбираш нейната музика тя си има своя октава… Любовта си има основен тон, основен тон от дванадесета октава, дето я няма на Земята.

(23/стр. 67)

Числото 14

Числото 14 е число на жертва, на даване срещ­не ли някой скъперник, то го хваща за врата, разтърсва го и го заставя да дава. Числото 14 не позволява на хората да слагат бентове на благата, на които е определено да се раздават. (48/стр. 308)

Числото 14 е закон на жертви: в 1914 година започна Всеобщата война (Първата световна война).

(47/стр. 150)

Обяснява един окултист защо войната е станала: за 2000 години християнските народи не давали каквото трябва, не изпълнявали Христовия закон че трябвало да се направи жертва. Затова трябвало да стане тази война в 14-а година, за да се дадат хората в жертва и да дадат нещо около 400 милиарда долари загуби на Европа. Това е една глоба за 2000 години, че те не са изпълнили своя закон. (17/стр. 330)

Аз похвалявам характера на Яков… Той научи един урок: излъга брата си и 14 години му трябваше да работи да изкупи една лъжа 14 години го изтезава Лаван и Яков научи как да се примири; и действително, като се върна, се примири с брата си.

(77/стр. 81)

На 13.03.1922 г. Учителя казва пред Общия Окултен клас:

Сега ще определите една комисия, която, след като прочита всичките работи, да изважда нещо общо… Кои ще влизат в тази комисия? Може вие да се определите. За вас 14 е най-доброто число: 7 братя и 7 сестри. Вие ще си ги изберете.

(38/стр. 52)

Човекът в миналото се е проявил като непос­лушно дете, заради което Баща му го изпъдил вън да се учи и да работи. Цялата съвременна Бяла раса днес е в положението на блудния син. Християнството дойде в света, за да покаже пътя, по които Бялата раса трябва да върви да я научи на закона на жертвата, чрез който може да се върне към Бога. (96/стр. 341)

Сега християнството върви с числото 14, което е число на жертвата. (51/стр. 142)

Числото Шест

Правото отношение

Какво означава числото 6? Който владее числото 6, той може да се качва по планините, между снеговете; той може да слиза и в долините, при плодовете. Той знае кога и как да работи и кога да почива. Числото 6 наричаме закон на прилежание. Да бъдеш прилежен човек, това значи: каквото хванеш в ръката си, да го свършиш добре. (36/стр. 472)

Уханието на цветята не е нищо друго освен прилежанието у човека. Цветето се развива при неблагоприятни условия, но то пак се справя с тях. То излиза от земята, от калта на живота, но веднага облича своята царска премяна и разнася своето ухание надалече. Не може ли и човекът като малкото растение да проявява прилежанието си във всички случаи на живота и да расте нагоре?

(36/стр. 477)

Представете си, че вие сте студенти в университета и се явявате на изпит… Щом кажеш урока си добре, ще ти пиша 6. За да научиш урока си добре, цяла година трябва да работиш, да учиш, да стоиш заровен в земята при тежки условия. Но един ден, когато поникнеш, ще получиш бележка 6.

(32/стр. 174-175)

По благодат учителят не може да тури бележка на ученика. Ако не учи, не може да му тури 6. Шесторката трябва да е вътре у мене. Няма шесторка не давам нищо по благодат. Шесторка турям само на онзи, който знае да работи. Какво значи 6? То е закон на прогрес, на развитие. (19/стр. 146)

Шесторката е семе, посадено в земята, за да изникне. Семето трябва да се пукне, да мине през известни страдания и тогава да поникне и да израсте. (35/стр. 277)

Числото 6 е нещастно число… Шестицата е едно зърно, което е поникнало, израснало. Нещастно е, защото за него трябва да се грижиш дълго време. И какъв плод ще даде, не знаеш; едвам е покълнало. Затова е нещастно. Може би ще минат пет-шест години ти харчиш за него и на теб това ти е неприятно. (53/стр. 291, 292)

Един учител никому не турял 6. Той казвал: „Аз 6 турям само на себе си, на всички ученици турям 5. Никой не може да знае предмета, както аз го зная. Следователно как ще му туря на един урок 6?“. Защото не е само да се определи от един урок. И петорката е хубава; числото 5 показва, че доста хубаво е работил. Петорката е сърп, защото с числото 5 ти можеш да жънеш и да работиш. А с числото 6 ти можеш да биеш хората: като диг­неш топуза, може да блъснеш някого, да му пукнеш главата. Тогава между най-способните в един клас се започва един спор кой заслужава 6 и ще се разделят на партии. И религиозните хора, и те се делят: кой е по-добър и кой е по-умен. Питам: един професор, който е вещ математик, мислите ли, че той е вещ по всичко друго? (67/стр. 166)

В шест дена Господ създаде света и в 7-я си почина, а човекът беше направен в 6-я ден. Човек е числото 6. Докато вие сте в числото 6, ще имате всички промени; а пък щом влезете в числото 7, то е ден на Бога. Докато сте човек, вие ще имате всичко, каквото съдържа числото 6 в себе си. Питаш: „Защо страдам?“. Защото си човек. „Защо умирам?“ Защото си човек. „Защо се раждам?“ Защото си човек. „Защо греша?“ Защото си човек. „Защо спя?“ Защото си човек. Всички носите числото 6.

(52/стр. 109)

Въртенето на Земята е числото 6. Радост и скръб, печалба и загуба, знание и невежество, раждане и умиране навсякъде има 6. (52/стр. 109)

Шесторката означава закон на движение… Числото 6 представлява правилен шестоъгълник, на който трите върха са обърнати нагоре, а трите надолу. (3/стр. 188)

Природата е начертала на човешкото лице два триъгълника: единият с върха надолу е устата и другият с върха нагоре носът. Соломон е мислил дълго време върху тия триъгълници, докато ги е преплел в особен знак, наречен соломонов знак… Соломон е преплел триъгълниците, за да покаже, че въпросите могат да се решават и чрез противоречия. (88/стр. 209)

Чрез тези триъгълници (поставени на лицето) Природата казва на човека: „Ще ядеш правилно, ще мислиш право и ще говориш разумно“. Соломон е поставил същата мисъл в отрицателна форма: „Ако не ядеш правилно, не мислиш право и не говориш разумно, ще страдаш“. (88/стр. 209)

Числото 6 обича точността. (88/стр. 50)

Като идеш при числото 6, трябва да знаеш как да му говориш. (53/стр. 292)

Движение в Любовта

Числото 6 означава още: слизане и възлизане, т.е. число на вечното движение. (3/стр. 188)

Когато шест различни същества се движат две по две в различни посоки, те образуват шестоъгълник това наричат слизане и възлизане на Духа. От философско гледище безсмислено е да се говори, че Духът слиза и възлиза. Защо е безсмислено? Защото Духът не заема никакво място и пространство. Тогава как е възможно това, което не заема никакво място и пространство, да слиза и възлиза? Значи, Духът работи едновременно и в гъстата, и в рядката материя: гъстата и рядката материя представят посоки на движение два полюса на живота. (45/стр. 271-272)

Какво нещо е шестоъгълникът, това са обяснявали още от най-стари времена… Шестоъгълникът представлява две по две успоредни линии, които се движат в противоположни посоки. (45/стр. 271)

В сегашната математика се казва, че две линии, за да бъдат успоредни, трябва да вървят в една и съща посока; а в Живата математика може да имаме две успоредни линии, които вървят в противоположни посоки и пак са успоредни… Това движение е противоположно само привидно. (94/стр. 423)

Числото 6 е число на илюзии, но в органическия свят то представлява завършен процес. Когато две същества се съберат на едно място да свършат една работа, завършената работа представлява числото 6. (88/стр. 262)

Правилен шестоъгълник има върху емблемата на Веригата Пръчката, която се дава на 16.08.1909 г.; за този шестоъгълник Учителя казва:

Всичките души, които са излезли от Бога, пречупват правата линия и тогава е станало отражение в триъгълника, а това е, което се казва „падение“. После се образува друг триъгълник и виждаме същество с две глави, а същество с две глави не може да бъде в хармония с Бога. И това в науката го казват „еволюция“. Всяка душа трябва да премине през всичките форми и всяка форма, която човек може да усвои, става негов капитал. Без формите никакво знание не може да съществува. В тази т. нар. еволюция ние сме отишли до дъното на самия триъгълник и се възкачваме към Бога, та така е станало спасението. (21/стр. 150-151)

Върху емблемата на Веригата Пръчката има шестоъгълник, във върховете на шестоъгълника са изписани числа: 1, 2, 3 в изправения триъгълник и 4, 5, 6 в обърнатия триъгълник; като 1 е срещу 6, 2 е срещу 5, 3 е срещу 4, т.е. сборът е все 7. За това Учителя казва:

Едното, то е Бог в нас. Двете, то е Божествената Любов, но това число е, което се поддава. Три, то е смисълът на живота, целта, към която се стремим; то е и повдигане, сила; то не е делимо 3 само Бог може да го победи. Пет, то сме ние; нищо не може да ни победи освен Любовта. По-нататък, към 5 като се прибави 2, образува се числото 7. Седем, то е Центърът на шестоъгълника…

Плътта, света и дявола в тия три неща се появява нашият враг. Така плътта е жената на дявола, а дяволът е мъжът на плътта; светът това са синовете, които са родили плътта и дявола. Никога не се заемайте да се борите с плътта, света и дявола, защото, който се помъчи да стори това, поставя се на фалшива почва. Ако искате да вървите добре, то на лошата мисъл и изкушението противопоставяйте една добра мисъл. И тогава ти, като станеш Център, ще оставиш двете мисли и желания да се борят, а ти ще си вървиш по пътя невредим.

(21/стр. 152,153)

Първият човек, Духът в човека, е направен по образ и подобие на Бога; вторият човек, плътта, е направен от кал. Обаче в Писанието е казано, че вторият човек е направен в 6-я ден 6 е число на илюзии, на слизане и на качване. Човек е своенравно същество, затова му са дадени играчки да се забавлява; в игрите си той е отишъл далеч: започнал е да коли, да реже глави на кокошки, агънца, прасета, дори и на хора… Мнозина казват, че Христовото Учение не е приложимо днес, не е съгласно със съвременната култура не е приложимо Христовото Учение за онези, които са направени от кал, обаче за онези, които да направени от Дух и вода, то е приложимото. (3/стр. 202, 203)

Бог създаде човека в 6-я ден ден на усилена дейност, ден на създаване на Нов човек. Задачата на сегашния човек се заключава в това: да слуша и да гледа какво Бог създава днес в самия човек. Нов човек се създава! Той е човекът, създаден по образ и подобие на Бога човекът на Новия живот.

(37/стр. 272)

Създадени сме в 6-я ден, в закона на Любовта Бог е дълготърпелив за всичките ни погрешки. Ако не бяхме създадени в 6 дни, щеше да бъде друго. Виждате животните, които не са създадени в 6 дена, каква е съдбата им; виждате и съдбата на дърветата. Всеки ден се определя съдбата на същес­твата, които са създадени в другите дни. Трябва да благодарим, че сме създадени в най-добрия ден в 6-я ден. По-добър ден е 7-ят ден, денят на почивката. То е Великото бъдеще, когато минем пътя на Любовта и се научим да служим на Бога с Любов. Тогава ще влезем в 7-я ден да си починем както Господ и ще започнем Новия свят. (64/стр. 238)

Когато човек се запознае с Любовта, няма нещо невъзможно за него. Дотогава, докато не е запознат пада, става. Щом се запознае с Любовта, той е вече герой. Плачене няма, скърцане със зъби няма, недоволство няма. (64/стр. 105)

В един уравновесен човек Слънцето изгрява всякога в 6 часа сутрин. (42/стр. 28-29)

Апостол Павла казва: „Да не приемаш вдовица по-долу от 60 години“. Числото 6 е число на Любов­та това показва, че такъв човек не е за работа; младите вдовици да се женят и да отглеждат деца.

(19/стр. 99)

Младите хора за мене работа вършат; старият човек е, който е свършил работата си и се връща със своята придобивка в дома си. Онзи, блудният син бил остарял не казва Писанието като дядо се върнал. Вие мислите, че бил млад… Най-малко на 60 години се върнал. (77/стр. 31)

Като съберем числата 1, 2 и 3, получаваме числото 6. Като турим нула, получаваме 60; числото 6 се увеличава десет пъти. Количеството на единиците увеличава ли се? Ако сянката на едно дърво се увеличава или намалява, какво става с дървото? То нито се увеличава, нито се намалява. Следователно и числата са сенки на Реалността на количеството. Външно едно число може да се увеличи или намали, без да се изменя неговата Същина. Казваш, че си 60-годишен човек. Всъщност ти си въобразяваш, че си на 60 години. За да бъдеш 60-годишен, в тебе трябва да стане такава промяна, която да отговаря на годините ти. (88/стр. 8)

Сянката на едно число е количеството.

(89/стр. 174)

Душите предвечно съществуват… Човешката раса наброява около 60 милиарда: 2 милиарда са на Земята (казано през 1934 г.), а другите са в пространството. Не мислете, че пространството е празно. То е организиран свят. (17/стр. 225)

Човек на Земята е съчетание от милиарди аз предполагам, че има около 60 милиарда клетки души… Казвам: Всичките тия клетки, 60 милиарда, са организирани в разни органи и от съвкупността на тяхната деятелност зависи здравето на човека. Той е като една монада, като една душа, която е сгрупирала всичките тия същества около себе си.

(17/стр. 225, 226)

Тия малки клетки (които съставят човека) аз наричам Ангелчета на смирението те напускат своята благодат на Небето и идват на Земята, за да учат хората. (95/стр. 269)

Числото 15

Числото 6 е законът на еволюцията… Числото 15 е пак законът на еволюцията, която се повтаря, понеже 5 плюс 1 е равно на 6. Числото 15 е помощ.

(21/стр. 159, 161)

Някой казва: „Трябва да осигуря сина си“. Казвам: Вашият син ще мине през морето, как ще го осигурите? „Ама аз искам да му оставя 5 милиона лева.“ Нищо не му оставяйте, дайте му само 15 житни зърна… Сега някои от вас астрологически минавате през море. Вие мислите, че имате нужда от голямо богатство. Ами че вие не разбирате законите… Всичките ви страдания произтичат от голямото богатство. Тъй че ние сега сме в морето тия страдания показват, че материята, през която минава човешкото съзнание, е жидка, течна… Всеки един от вас, където ходи, ще носи със себе си само 15 зърна: да сее. Ако вие вземете само 1 зърно повече, вашата лодка в живота ще потъне.

(40/стр. 253, 260)

Числото 15 означава: разклащане на дявола не да изхвърлиш дявола, но да разклатиш основите, на които се крепи. (50/стр. 189)

Числото 15 е число на промени, на разклащане, на разколебаване на основите на нещата. Когато пияницата попадне в числото 15, основите на неговото пиянство започват да се разколебават.

(48/стр. 415)

Числото 15 разклаща основите на всички стари къщи и ги събаря. Къщите, разбиранията, вярванията се разклащат и падат, но Земята и Божественото в света си остават непоколебими човешкото се изменя и колебае, но не и Божественото.

(49/стр. 178)

От колко съставни части е съставен един пръст? Той е съставен от 3 съставни части… Имате една китка с пръстите, тя от колко части е съставена? Имате 5×3=15. Две китки: 2×15=30. Числото 15 показва промените в човека. Числото 15 показва разклащанията. Имаш убеждение или в Доброто, или в злото или в низходяща степен, или във възходяща степен. Щом започва разклащане, това е числото 15. (42/стр. 9)

Казвате, че някой мъж или някоя жена са страдали много, голямо търпение са проявили. Голямо е търпението им, но те издържат най-много до 15 пъти: като приемат просякинята 15 пъти, след това изгубват търпението си и я изпъждат… Щом дойдат до числото 15, те започват да се сърдят и когото срещнат на пътя си, скарват се с него. Чакайте, много бързате, още 15 пъти трябва да приемете просякинята, за да дойдете до числото 30 число на зрялост, на възмъжаване. За да станете мъдри, трябва да учите във всеки свят по 10 години. След това се открива Нова Велика наука, която също трябва да изучавате. (11/стр. 96-97)

Как ще прокопса един народ, който воюва? След една война се изискват най-малко 30 години, за да се поправят загубите. Същият закон е по отношение на вътрешния живот: ако всеки ден се сърдиш по четири пъти, то е цяла война и после колко време ще употребиш, за да поправиш разрушеното в себе си? (24/стр. 20-21)

Когато температурата спада и дойде до 30°С, ти обличаш дебели дрехи, кожух, слагаш кожен калпак на главата си. Ако те питат защо си облечен толкова, ще кажеш, че причината за това е числото 30. Щом се смени времето, температурата започва да се повдига и докато дойде до +30°С, ти постепенно хвърляш дебелите дрехи… И в първия случай ти беше под влиянието на числото 30, и сега си под влиянието на това число. (50/стр. 583-584)

Всяко число крие в себе си особени сили, които трябва да се разбират… Не знае ли скритите сили на числата, човек може да си създаде ред нещастия.

(48/стр. 133, 416)

Да съберем следните числа: 1+2=3, 4+5=9, 8+7=15. Получаваме резултатите 3, 9 и 15, или 3, 3×3 и 3×5. В последния случай 3 се взема 5 пъти и това показва, че човешката мисъл се реализира, когато мине през три свята: първият свят е физическият, вторият Духовният, т.е. светът на чувствата, а третият е Умственият, т.е. Божественият. Ако нещата не се наредят в Божествения свят, ще се наредят в Духовния; ако не се наредят в Духовния, ще се наредят във физическия човек живее едновременно в трите свята. (50/стр. 167)

Коя е нормалната температура? За възрастния е 36,6°С… Сега да съберем цифрите, които образуват числото 36,6°С. Значи, 3+6+6=15; 1+5=6. Какво означава числото 6? Ще кажете, че това е работа на математиката. (88/стр. 43, 44)

Ще кажете: „Науката е констатирала, че човек при 42°С вече умира“. Това, което науката е доказала, още не е абсолютно вярно… Огънят не разрушава хората, престъпленията ги разрушават. Казват за някого: „Този човек заболя от тежка болест. Температурата му се качи до 41°С, той не издържа и умря“. Не, той не е умрял от огъня. (95/стр. 466, 467)

Какво опасно има в повишаването на температурата до 39 40°С? Този страх се дължи на неразбиране на Великия закон на съпоставяне. Щом температурата ти се увеличи на 39°С, ако разбираш закона на числото 39, ще събереш числата 3 и 9 и ще получиш числото 12. После ще събереш 1 и 2 и ще получиш 3. Числото 3 изразява закона на равновесието. (95/стр. 182)

Числото 24

Числото 24 е добро, хармонично. То съответства на обръщането на Земята около оста . Числото 24 ще ви постави в хармония със Земята. (46/стр. 319)

Можете да обиколите цялата Земя за 24 часа, ако се движите с бързината на светлината. Числото 24 е образувано от 2+4, равно на 6. Шесторката означава закон на движение; тя означава още: разумната жена, която знае да меси брашното.

(3/стр. 188)

Вие считате, че числото 24 е щастливо число. То е създадено от две числа: от 2 и от 4. Числото 2 е нещастно число, а четворката, числото 4, е щастливо число. Като умножите 2×2, получавате 4. Да знаете правилно да умножавате 2×2, това значи: да знаете как да превръщате злото в Добро това е цяла алхимия. (60/стр. 182)

Колкото и да мислят хората, че злото е силно, в края на краищата не излиза така. Макар и да е стъпил на Земята и мисли, че я владее, Луцифер сам изпада в противоречие той вижда, че същата Земя, която си въобразява, че владее, го носи из пространството. (47/стр. 496)

Физическият свят е отчасти само реален. Невъзможно е външният, физическият свят, който е свят на промени, да бъде реален. И Духовният свят не представлява още Абсолютна Реалност: той е наполовина реален. Затова именно хората на Земята са разделени на мъже и на жени, на умове и на сърца. Мъжът и жената представляват двете половини на Земята. Когато мъжът е осветен, жената е в тъмнина; когато жената е осветена, мъжът е в тъмнина… И двамата трябва да имат търпение да почакат 24 часа, за да се завърти Земята около оста си и да се освети. „Лошо сърце има този човек“ не е осветен от Слънцето. „Лош ум има този човек“ не е осветен от Слънцето. Това са фази, през които човешкото съзнание минава, това са неизбежни положения: като минава през деня и нощта на своето съзнание, човек се учи, придобива знания. (47/стр. 320-321)

От Божествено гледище 24 часа представляват цяла епоха; следователно пропуснете ли този ден (тези 24 часа), вие сте пропуснали цяла епоха. Всеки ден носи със себе си своето благо, което не трябва да пропущате. Годината е разделена на 365 дни, а в астрологическо отношение на 360 градуса. Астрологическият ден има отношение както към физическия, така и към Духовния свят; физическият ден обаче има отношение само към физическия свят. Като съберете цифрите на числото 365, получавате 14 рационално число, което се дели на 2 и на 7. Който разбира дните по физически начин, той има едно отношение към тях; който ги разбира и духовно, той има друго отношение към тях. В астрологическо отношение денят е малко по-голям от физическия, или повече от 24 часа. Числото 24 се дели на 2, на 4, на 6, на 8 и на 12; и то е рационално число. Часът се състои от 60 минути пак рационално число. Рационалните числа се отнасят към физическия свят. В Духовния свят числата са ирационални, затова именно и в астрологическата година числата са ирационални… Според астролозите животът на човека представлява кръг, който те разделят на 12 дома всеки дом съдържа в себе си по едно Божие Благословение.

(47/стр. 327-328, 579-580)

И тъй, ако живее само физически живот, човек няма да среща никакви противоречия; живее ли и физически, и духовно, противоречията ще го следват. Защо? Изчисленията са други. Например каже ли човек, че не знае кое е право или че не може да разреши дадена задача, това показва, че той има понятие за два свята: за физическия и за Духовния. Той едновременно има отношение и към физичес­кия, и към Духовния свят, вследствие на което не знае какво положение да заеме. Щом изпадне в раздвояване, човек трябва да впише един триъгълник в кръга, да спусне перпендикуляр и да започне да решава задачата. (47/стр. 328)

Вие се нуждаете от права линия, от триъгълник и от кръг това са мощни сили, с които можете да воювате. Ако искаш да оправиш работите си, върви по права линия; ако искаш да растеш, работи и воювай с кръга; ако искаш да имаш завършен резултат, да постигнеш целта си, дръж се за триъгълника. (88/стр. 163-164)

Вие, като четете 4-тата глава от Откровението, и няколко пъти да я четете, тя ще бъде неразбрана глава. Казва Йоан, че видял Престол, на който седял Бог, описва какви били животните, после имало 24 престола, 24 Старци с венци… Тия 24 Старци то са 24-те часа; венците това е животът. Когато женят една мома, турят пръстен; това е задължение. 24 задължения има човек, всеки час задължение. Като дойде този венец, като те хване, ще кажеш какво е твоето задължение и ще го изпълниш.

(64/стр. 208, 216)

Христос казва: „Работете, докато е Ден“. Иде Нощ, когато никой не може да работи. Щом дойде Нощта, значи: липсват Божествените условия. Не мислете, че Господ всякога може да ви дава условия. (64/стр. 217)

Числото 33

Истинското тяло на човека, неговата душа, тежи 33 грама… Понеже частиците на душата трептят, т.е. се движат, с голяма бързина, затова тя тежи само 33 грама. Ако вие намалите наполовина бързината на движението в душата, тежестта се увеличава колкото тази на цялата Земя. (95/стр. 409-410)

Като ученици, вие трябва да имате правилен възглед за живота. Сам по себе си животът представлява нещо цяло, неделимо… Младостта и старостта заедно представляват един завършен кръг. Младостта може да се уподоби на инволюционния процес, на слизане в материята. Този процес продължава до 33-годишна възраст. От 33 години нагоре започва еволюционният процес качване, възлизане. И този процес продължава около 33 години. Значи, при сегашните условия на живота човек живее средно около 66 години. (82/стр. 325)

Аз се чудя как е възможно Юда, който беше един банкер на времето си, да се съгласи да продаде своя Учител за такава малка сума 33 сребърника. Какво намерение имаше той? Всички банкери се намират под влиянието на Луната, те са добри хора… Числото 33 е подобно на числото 66, което е число на илюзии. (16/стр. 148)

Матей 26:15 (и рече: Какво ще ми дадете и аз ще ви го предам? И те му предложиха 30 сребърници). Един от учениците Христови продаде Учителя си за 30 сребърника. Цял човек го продаде за 30 сребърника, за много малко. Не знаем дали това е вярно, или не. Това е иносказание. Числото 33 това е число на заблуждението; събрани, двете цифри дават 6, а пък числото 6 е число на заблуждението. (66/стр. 269)

Колко струваше Христос? 33 сребърника.

(71/стр. 175)

Казват, че Юда е предал Христа за 33 сребърника. Това не е още всичко, важно е коя причина го е заставила да Го предаде. Причината за това предателство е много по-дълбока… Благодарете на този Юда, който изпълни тази незавидна роля на предателство. (4/стр. 277)

Юда предаде Христос за какво? Богат стана ли? За 33 сребърника Го той предаде… Ако за 30 сребърника Го беше продал, по-добре е, грехът му щеше да бъде по-малък. Понеже Го продаде за много, обеси се. Казва: „Много ниска цена е“. Казват някои, че понеже Юда знаел законите, искал да се обеси по-скоро да иде преди Христа; че Христос, като иде в ада, да го намери и да го изведе. Затуй се обесил. (71/стр. 40)

Юда, най-лошият, той седеше по-горе, отколкото сегашните хора. Той има съзнание. След като предаде Учителя си, наложи си смъртно наказание. Той си каза: „Въже на тебе“. Ученикът наказа слугата си. Онзи, който предаде Христа, беше слуга, а пък ученикът го наказа. Аз така забелязах.

(72/стр. 406-407)

Свещеникът си мислел, че като отиде на онзи свят, ще го назначат на една висока служба при Свети Петър, а той бил назначен на една долна служба при Юда Искариотски. (76/стр. 12)

Апостол Петър държи ключа на Рая, на Любов­та sol. Има и един ключ на ада fa. Юда предаде този ключ на вратаря на ада. (58/стр. 56)

Юда имал много хубаво име. „Юда“ означава: Слава Божия. (60/стр. 134)

Коментар от Елеазар Хараш:

Юда е продаден за 30 сребърника. Тук тройката (3) отива в нулата (0), но в смисъл отива в празнота, и така това означава: отива в двойната илюзия, но тази илюзия е дарена на света. Юда е приложил към Христос Тайна Вяра. Този въпрос не е за хора, а за посветени. Мисията на Юда е окултна, а не християнска: за света това е числото 30; тридесет означава, че грешният свят е окован в празнота, в илюзия, в материя и цената на този свят е три пъти по нула, равно на тройно падение физическо, Духовно и Божествено. И затова Юда е посветен в Царството Божие. Но в предателството на Юда участвува скрито и един Херувим, който е искал да придобие дял в по-високо ниво, а той е бил свързан с Юда и така той е получил достъп до Тайната на Премъдростта. И Юда, и този Херувим са навлезли в Дълбока Избраност Царството Божие.

Числото Седем

Божественото Съвършенство

Числото 7 представлява диаметърът на Вселената. (2/стр. 285)

Числото 7 подразбира закона на хармонията.

(4/стр. 245)

Господ, като е работил шест дена, на седмия е почивал. Ние често казваме: „Кога ще си почина!“ още не си почнал да работиш, каква почивка търсиш… Трябва да разберем Основния Божествен закон, че почивката е резултат на работата. Само ония ще бъдат радостни, весели, които са работили. (1/стр. 64-65)

Кажете ми сега колко години следвате в класа. „6 години.“ Значи, тази година е 7-ма; щом е 7-ма, тя трябва да бъде година на почивка… Как ще прекарате почивката? Които от вас искат, могат да повторят материала, който сте минали през 6-те години. (46/стр. 24)

Като ви туря 7, то е закон на съвършенството.

(19/стр. 146)

Ти искаш да имаш един честен син, един отличен син. Ще намериш най-добрата мома, ще попипаш главата: съвестта в нея да е отлично развита, да има 7 за съвест; религиозното чувство да има 7; твърдост 7, вяра 7, надежда 7, вдъхновение 7, разумност 7, памет 7; навсякъде 7. За нея като се ожениш, но и у тебе да са по 7, ще имате синове и дъщери такива, каквито вие искате. Казвате: „Каквото Господ даде!“. Ако посееш семето на бодили в нивата, Господ пшеница няма да даде, бодили ще даде. (17/стр. 385)

Сега всичката пакост у човека е, понеже човек има 7 дупки на главата, и през тия дупки влиза толкоз прах в неговия мозък: през очите (2 бр.) влиза прах през ушите (2 бр.), през носа (2 бр. ноздри), през устата (1 бр.). През тия дупки като влиза този прах, той е причина и образува една каша в човешкия мозък. Вие сега се намирате в трудно положение. Казвате: „Как Господ е направил тъй, че да влиза прахът вътре?“. Господ не го е направил тъй вие пропукахте прозорците, Той ги направи херметически. (17/стр. 376)

Целият организъм си има свой матрикс тъй го наричат… Но човек със своя нередовен живот може да направи тая матрикса да се напука.

(17/стр. 163)

„По колко пъти да прощаваме, по 7 пъти ли?“… Числото 7 е число на съвършенството. Христос му казва: „До 70 пъти по 7“. Защо не му каже: „7 по 7 пъти“, а слага една нула отзад? Числото 7 без тази нула е безплодно. Христос казва: „Ще трябва да се размножаваш“. Тази нула представлява Любовта. Всякога зад прошката трябва да седи Любов­та. Някои казват: „Това, жената, е само чувство“. Не, не, единственото здраво нещо, което крепи живота, е тази нула зад 7, тя е гаранция на света. Не са нашите мисли, които крепят света, а онези наши деликатни чувства, на които днес се смеят.

(8/стр. 86-87)

Душата е толкова чиста, че е облечена със 7 облекла. Досега човешката душа никой не я е целувал. Като целунат физическото тяло, само долните 4 облекла са му близо, те вземат участие в целувката.

(77/стр. 279)

Всички хора виждат, знаят и говорят само една седма от Истината. Хората, които говорят Цялата Истина, трябва да имат прозрачни очи, т.е. безцветни, или в такъв цвят, който да съдържа всички цветове на слънчевия лъч. Те официално може да имат сини очи… или от другите видове очи, но в духовно отношение техните очи трябва да имат такъв цвят, който да изразява напълно Истината. (41/стр. 586)

Има 7 цветни гами. Съвременните учени поз­нават само една цветна гама със 7 различни цвята, а останалите шест не познават. (96/стр. 421)

В началото на годишната среща на Веригата от 1912 г., на 15 август, Учителя казва:

Аз искам да образуваме силна вълна от 7-те цвята, защото Христос е близо на физическото поле и Той присъства тази година… Той никога не е присъствал така, както тази година присъства. Защото какви ли не мъчнотии ми се създаваха преди събора, особено когато се даваха стиховете от Господнята книга, които със своите вибрации образуват лъчите, потребни за всички… Нека ние използваме Светлината, защото всичко зависи от Светлината, която е необходима за живота и през него ще прекараме всичките краски, и тогава ще се обединят 7-те Духа, и човек ще се върне към Първоначалния Източник… Числото 7 е навсякъде преобладаващо и винаги е Божествено. Библията е една книга, повидимому като че ли разхвърляна, но ние нямаме друга книга като нея. Защото в нея имаме всичките цветове, за които ще има да стане дума в книжката, която ще се отпечата (Завета на цветните лъчи на Светлината); тя даже ще съдържа и три други кольора. (21/стр. 257, 258, 260, 261)

Всичките сили в света вървят по известна плоскост; те са 7 долни и толкова горни етажа, та всичко 14 велики течения. И за да се приложат законите, трябва добре да се изучава кои сфери съответстват (на всяко поле), та да си повдигнем ума към Духовете, обитаващи сферата, която в конкретния случай ни трябва. (21/стр. 153-154)

Около Земята има 7 външни пояса, т.е. 7 Небеса, а вътре в нея има 7 други пояса; в центъра на Земята е огънят адът. (1/стр. 319)

Яйцето, от което е излязъл човек, има 7 черупки и затова, като се постави на измътване, то минава през 7 квачки. (50/стр. 391)

Откак човек се съзнае като човек, необходими са 7 прераждания, за да стигне до Бога. В 7-те прераждания той достига до степента светия.

(21/стр. 19)

Тайнства на Сътворението

Първата глава на Битие е и битие на човешката душа… А то значи: първият ден за първото тяло, вторият за второто, а третият за третото тяло… В четири дни Бог направи жизненото тяло жизнената енергия, принципа на разплодяване и размножаване. А понеже човек в своето слизане е отишъл много далеч, Слънцето е поставено, та един ден, като се върне и дойде, да си припомни и знае мястото, отгдето е минал. И през тия четири години знаете ли през колко врати сте минали? В тия четири години вие сте се забъркали с четири планети, та този сега е четвъртият ви затвор. А след него ще влезете в пети, шести, седми, подир което ще се върнете назад, и ще ви останат още три периода, за да се съедините с Бога. (21/стр. 344, 345, 346)

При сегашните условия на живота на всеки 7 години става една промяна във вас. За тези промени в организма на човека, както и в неговото Духовно тяло, говорят и теософите. Мислите, които са излезли от вас и са отишли към Бога, ще се върнат след 7 години. След всеки период от 7 години в човека се започва една нова фаза, която окултната наука нарича „развитие на едно ново тяло“. Такива тела има главно седем. В по-духовно развитите хора има още три, а в най-напредналите Същества се развиват още две. Значи, в човека може да се развият всичко 12 тела. Сегашната култура е достиг­нала до положение да схваща едва първите 7 тела, които човек като 7 струи изпраща в Невидимия свят. Всяка струя, като отиде към Бога и се върне, ще донесе на човека едно специално благо, специални материали, с които той ще строи живота си тук, на Земята. (29/стр. 259-260)

Когато проучвате дълбоко окултните науки, ще видите, че човек не е създаден само от един вид материя, но от различни видове материя и състояния значи, във всички атоми и йони, които го съставляват, има градация. Такива състояния на атомите във физическото поле засега има 49. Всяко състояние може да произведе известен резултат на чувства и мисли; и колкото повече коефициентът на вашето състояние се изменя, толкова повече вашите чувства и мисли стават по-активни. Днес хората са много нервни, но това не е нищо друго освен повишение на енергията им, затова тяхната енергия трябва да се трансформира и препрати в едно по-висше състояние на материята.

(4/стр. 369-370)

В света има 7 положителни магнетически течения и толкова отрицателни. Първото магнетическо течение е в краката; второто течение е в свръзка с човешките сили, човешката енергия; третото течение е свързано с човешкото чувство, четвъртото с човешката мисъл, петото със съзнанието на човека; шестото течение е течение на живота, седмото течение е свързано с Висшето проявление на човека, с човешкия Дух. Тия течения могат да се разредяват и сгъстяват и според това разредяване и сгъстяване са и разните състояния на човека. Когато едно проявление се сгъстява, минава едно преходно състояние. Затова всяко едно разредяване е акт на творчество и всяко сгъстяване е акт на порядък. Излишъкът на нещата създава злото и щом се изчисти злото и остане самата сграда, остава Доброто. Когато нашето тяло се гради и съгради, излишъкът ще падне в низшите сфери и този излишък ще стане творческа основа на друг свят. (21/стр. 17-18)

Растенето е един процес, необходим за съграж­дане на нашето Духовно тяло… Растенето е живот: в него се проявява цъфтенето, връзването и узряването… Човек трябва да цъфне най-малко 7 пъти, т.е. да завърже най-малко 7 плода, трябва да цъфне едновременно в 7 светове, а това цъфтене става пос­ледователно. (2/стр. 182,184)

Идеален човек ще бъдете ще ви туря тогава 7.

(40/стр. 269)

Според окултната наука човек има 7 тела, а всяко тяло има 7 сетива значи всичко 49 сетива. Ако умножите 49 по 49, колко ще получите; а ако умножите полученото число на 49, колко ще получите? Това показва, че чувствата и сетивата в човека са безбройни ние искаме да ги подведем към едно рационално число, с което да работим и да ги познаваме; казано е в Писанието, че човек може да познае Бога така, както и Бог го познава, само когато развие в себе си всичките 49 сетива.

(5/стр. 187)

Като премине човек 7 стъпки (обръщане, покаяние, спасение, възраждане, новораждане, посвещение, възкресение), той вече е готов за Небето. Тези 7 стъпки се делят на 49 други стъпки, т.е. всяка една се разделя на 7 стъпки 7×7=49 стъпки, по които трябва да се изкачите, за да възлезете при Бога. Виждате, че числото 49 е съставено от числата 4 и 9, които, събрани заедно, дават числото 13, което показва цялото развитие на човечеството. Но за тия 49 стъпки трябват милиарди години, за да се пропътуват. В четири от горните 7 стъпки на християнството човек еволюира, страда, а в другите три се възражда, т.е. в четирите човек страда, а в трите си почива. Има и други стъпки: за 4-те полета например те са 28 стъпки за всяко поле по 7. Те също излизат от Бога, но се изискват милиарди години, докато се стигне до Него. Да, да, нужен е добър живот, добри човеци, защото с добрия живот и с добрите мисли ние градим своето Духовно тяло. (21/стр. 225-226)

Аз поддържам възгледа, че човек е добър само в момента, когато действа добре; прав е в момента, когато постъпва право, любещ само в момента, когато проявява Любовта и т.н. Престане ли да върши това, той не е нито добър, нито праведен, нито истинолюбив и т.н. …В момента, когато измениш на своите мисли, ще слезеш от по-високо в по-ниско поле. Аз си представям, че тези полета се намират в един безграничен кръг и колкото повече слизам надолу, толкова повече този кръг се стеснява, като приема форма на конус. Някои казват, че тези полета са 7, а аз намирам, че те са на брой 7 милиона по 7 милиона. Вие слизате все по-надолу и по-надолу в този конус и си казвате: „Да слезем по-долу, за да видим какво има там“. Ще дойдеш до най-долното поле на този конус, в центъра му, и там ще спреш… Ако си окултист, ще кажеш: „Стигнах най-после до дъното на този конус“. „Ами сега какво мислиш да правиш?“ „В моята философия се казва, че като стигна до дъното, ще направя един подем нагоре.“ „Криво си разбрал тази философия!“

(4/стр. 346-347, 360)

Процесът на развитието е обратен, т.е. за да се издигнеш от това поле, в което си паднал, ти няма да минеш вече по същия път. Сега ти ще започнеш, минавайки през тясната врата на единия конус в друг, който допира върха си о първия… Ще минеш през тясното отверстие на другия конус и оттам ще се издигаш нагоре, понеже енергиите в тия конуси вървят точно в противоположни посоки. Сега вече ще вървиш по енергията на втория конус. Като минеш през този втори конус, ще преминеш през всичките 7 милиона по 7 милиона полета, ще ги изучиш и ще кажеш: „Имам вече една философия, разбирам нещата издълбоко и виждам, че това не са 7 полета“. Ще кажеш за Духовния свят Велики неща: „Светове, Светове Същества без граници и без брой!“. (4/стр. 347, 360)

Бъдете герои! Сега ще слезем долу, долу ще изучим Малките Мистерии. В Дълбочините на Земята ще слизаме и ще изучим как живеят. Оттам има друга врата за Царството Божие. През тая врата ще намерим Христа. Когато отидем долу, ще Го срещнем и когато излизаме, пак ще Го срещнем.

(10/стр. 220)

Аз ви говоря това, което Господ е говорил преди векове на 9 март, когато е въвел човека в Рая. Тогава денят е бил петък, днес е четвъртък; 9 март обикаля всички дни на седмицата. И когато ви турим в Рая, пак ли ще отидете да ядете от запретения плод? (10/стр. 220)

На 9-о число на март Бог създаде човека, тогава беше петък… Март е идея на човешкия Дух.

(19/стр. 79)

Първата зодия съответства на Духа Духът е слязъл и се облякъл в първата обвивка. Месец март е идея на човешкия Дух. Когато дойде този месец, размишлявайте за човешката Сила… Който е дошъл на Земята, трябва да научи Мъдростта. Който е на Небето и иска да стане много мъдър, пращат го на Земята, защото тя е училище на Мъдростта.

(10/стр. 222, 225)

Сега Седемте Духове действат, последната тръба е затръбила и вие всяко нещо бързо и неуморно ще гледате да го разберете, ако досега не сте сторили това. Аз искам на първо място да имате вътрешно спокойствие, защото ние в сегашното време сме свидетели на Велико Събитие, което е настъпило на Земята и което от хиляди години се е очаквало. В древността са говорили за него мъдри човеци пророците, за него говорят и днешните гадатели, очаквали сте го и вие. Всички са говорили за идването на Христа и аз няма да ви го описвам, защото вие сами ще го видите… Христос носи със Себе Си Божествената Правда, Божествената Любов, Мъдрост, Истина, с които ще озари света и ще тури ред и порядък. Едни ще помилва, а други ще накаже; едни ще прекара през огън седем пъти, а други ще повдигне. И за всичко туй срокът е 24 часа това е ултиматум, последен срок.

(21/стр. 326-327)

Христос иде да съди света и тази съдба е вече неотменима… Тези 24 часа започват от тазгодишното равноденствие 9 март 1914 година (22 март по нов стил, летоброенето по стар стил е използвано в България до 31.03.1916 г.). И всеки 1 час съответства на 1 месец, а 24 месеца това е един Божествен ден. По-малък ден от този не може за хората; за животните може, но за хората не. Като се прес­метне колко години ще струва една Божествена година, ще видите, че ще излезе, че българският народ е прекарал в робство само една нощ, т.е. малко повече от половин ден. (21/стр. 332)

Казват: „Второто Пришествие ще стане в един миг“. Този миг представлява векове за Земята. Според Сведенборг и в Духовния свят има време и пространство, както и във физическия, но там те не са като нашите, те са от по-особено естество.

(44/стр. 381)

Има Божествени дни, които са с хиляди години. Има Божествени дни, които са от 25 000 години. Има Божествени дни, които са от 10 милиона години, от 100 милиона години, пък и цялото създание. Битието съставлява един Ден, в който Бог създава всичко. Като се свърши един Ден, и една Нощ има. В Нощта Бог мисли как да създаде един Нов свят. (22/стр. 232)

Мнозина се надяват сам Господ да слезе на Земята да ги спаси. И това е възможно, но трябва да чакат или 365 милиона години, или 100 милиона години, или 1500 години Бог слиза на Земята през едно от тия три числа. (49/стр. 109)

На 365 милиона години Бог слиза веднъж, за да уреди работите. Под думата „слизане“ се разбира „насочване на съзнанието“. (24/стр. 11)

Този, Който е създал света, на 365 милиона години слиза един път на Земята да очисти хората от греховете им, да снеме кармата от гърба им, да ги освободи от противоречията им, да им даде Нов живот и да им каже: „Живейте сега според Новия закон на Любовта и не грешете повече!“. След това Той се оттегля. (99/стр. 274)

Пръв път Бог е слязъл на Земята, когато е създал човека по образ и подобие Свое. Втори път предстои да слезе сега, когато хората са създали много грехове и престъпления на Земята. Понеже няма кой да ги избави, Той се е наел с тази грижа. А това е период от 365 милиона години. Щом слезе на Земята, Бог тъй ще огрее света, че всички грехове ще се стопят и ще изчезнат. Всички хора ще се стоплят и моментално ще се създаде Нов обществен строй, какъвто никога не е съществувал. Тогава между хората ще се създаде такава Любов, такава наука и хармония, каквито никога не са съществували. Когато Божественото работи в света, всичко става моментално, а не както при закона на еволюцията. Всичко, което става днес в света, е приготвяне за Идването на Бога на Земята. (99/стр. 274-275)

Числото 25

Числото 25 за мен е съдържателно число то е закон, с който меря всички неща. Може да ми възразите, че дните и нощите се мерят с един цикъл от 24 часа, но всъщност Земята не прави своите обръщания за 24 часа точно, а в един период от около 25 часа. Числото 25 се отнася не само до Земята, но и до човешкия живот. (4/стр. 283)

Ще постите (еднодневно) така, щото да се набират 25 часа, та от цифрите 2 плюс 5 да се образува числото 7, което е Божествено. (21/стр. 122)

Ученик, който влезе в Специалния клас, аз ще го прекарам през 25 корита. Ама няма да остане място в него да се не промени. Трябва да се поправи! (28/стр. 146)

Като не се молиш, 25 удара ще ти ударят. Ако се молиш, преди да са почнали да те бият, ще се отложи страданието. Казвам: Не чакайте да ви набият и накрая да се молите. (55/стр. 92)

И детето може да каже, че 25 е резултат на произведението от числото 5, умножено само на себе си. Но дойде ли до съдържанието, до същината на числото 25, и учените, и философите не могат да кажат нещо положително. Числото 25 може да вземе участие навсякъде в живота. То е съставено от майката и голямата дъщеря, която е женена. Числото 2 е майката, а числото 5 дъщерята.

(15/стр. 435-436)

Аз разлагам 25 тъй, както децата разлагат числата. Числото 25 е съставено от числата 2 и 5, които събрани дават числото 7, тъй че тук имаме три числа… Всичко започва с числото 2. Имате благороден син, чист като девица, и вие не сте пожалили никакви средства, за да го възпитате и образовате обаче някоя мома е вторачила очи към него и иска да се съедини с него, защото двойката без единицата е отражение на единицата; всяко число има свое отражение… Не казвам, че сенките (отраженията) не са реални неща, но са неща преходни. Една сянка може да ни послужи временно, но вие не можете да я направите основа на вашия живот.

(4/стр. 283-284)

Понятията на съвременните религиозни и светски хора за живота са толкова изопачени това не произтича от зла воля, а от една оптическа измама на човешкия ум. В съвременните хора Висшият ум не е още развит теософите го наричат Висшия манас; в ущърб на Висшия ум се е развил низшият, в който се намира локализиран човешкият егоизъм, а стремежите на този низш ум са диаметрално противоположни на Висшия манас. Вие често се питате и не можете да си обясните защо има борба между плътта и Духа. Това не е борба, мнозина се мамят това е един закон, необходим за развитието на човешката душа. (5/стр. 407)

Числата 2 и 5 имат еднакво отношение към нас. Числото 5 е сбор от произведението 2×2 плюс 1. Следователно човешкият ум не е нищо друго освен 2 жени, оженени за 1 мъж. Човешкият ум разговаря с двете си жени, като се спогажда с едната си жена, а с другата не може. Това е държава с две партии, от които едната е консервативна, а другата демократическа; според окултистите едната наричат Висш ум, или Висш манас, а другата наричат низш ум, или низш манас; а това аз наричам ум на двете жени, но такъв ум според сегашните закони на Църквата е осъден на отлъчване. Някои казват: „Да облагородим, да възвишим ума си“. Да, но за това той трябва да се научи да живее само с една жена. Колко ще останат тогава? Като извадим 2 от 5, ще остане 3 то е числото, от което може да започнем нашия живот. (4/стр. 284)

Между системата на Алфа Центаури и нашата система има едно разстояние от 25 билиона мили; това пространство е толкова голямо, че в него може да се поставят още 3 хиляди системи като нашата по този начин те не може да се карат; когато Господ иска да направи хората добри, Той ги поставя на такова голямо разстояние. Ако ме пита някой: „На какво разстояние трябва да са мъжът и жената един от друг?“, ще отговоря: „На 25 билиона мили“. Числото 25 е образувано от 2 и 5, сборът на които дава 7 числото 7 е съвършено.

(4/стр. 244-245)

Един атом е равен на 1/25 милионна част от милиметъра. Трябва да се влезе в окултната химия там ще се види, че атомите, йоните са все живи същества. (20/стр. 105)

В оня свят вие търсите вашите умрели. Те са във вашите сърца и са толкоз дребни: баща ви, който е умрял, е толкоз дребен, че даже е по-малък от 1/25 милионна част от милиметъра; такова пространство завзема. (22/стр. 190)

Всички първоначално се раждат сиромаси; като израснат, станат богати. Защото, за да се пренесе човек през пространството, трябва да е беден, да няма никаква тежест. С такова тяло Ангелите през пространството не могат да те пренесат 1/25 милионна част от милиметъра в диаметър да бъдеш в тялото, че така Ангелите да те пренесат.

(22/стр. 153)

Сега ние имаме една силна борба, казваме: „Дано Бог да е милостив към нас“. Не е било време, когато Бог да не е бил милостив към нас. Няма в света друго същество, което да е по-милостиво от Него. Гневът на Бога е моментен, за една минута. Доброто Му разположение е по 25 хиляди години.

(22/стр. 100)

Гневът на Бога продължава до 100 години, а пък Благословението Му продължава до хиляди години. Любовта Му, най-хубавите Божии Мисли продължават благото ви за 25 хиляди години. (34/стр. 90)

Като направиш едно Добро, 25 хиляди години ще жънеш последствията. (24/стр. 174)

Най-много след 200 години всякакво братство, всякакво роднинство между хората, които са били свързани помежду си по плът, ще изчезне… Връзките между хората, родени от Бога, ще продължават най-малко 25 хиляди години. (33/стр. 55-56)

Окултната наука твърди, че от създаването на нашата Слънчева система досега са изминали 250 милиарда години. (27/стр. 164)

Числото 250 представлява Основен закон на Битието. Двойката представлява Принцип на Божия Дух, а петорката Принцип на човешкия ум. (4/стр. 406)

Един Ангел е донесъл първото житно зрънце на Земята, вярвате ли в това? Това е станало преди 250 милиона години, тогава Земята не е съществувала… Преди 250 милиона години житното зърно е било внесено в умствения свят то е расло първо в човешкия ум, т.е. в мозъка на човека. То постепенно е слизало от умствения свят, докато е дошло на Земята. (4/стр. 406)

На човешката глава има 250 хиляди косми. Под косъм аз подразбирам закон… Господ си знае работата, когато е турил космите. Но аз не искам да разкривам тези Книги на Бога. (2/стр. 143)

Числото 16

Числото 28, равно на 16, какво е, каква фигура е? Това е един куб, станал на осем куба тесеракт. Това е то. (54/стр. 83)

Числото 16 (равно на 2×8) е преповторение на числото 8, което е смирение. (21/стр. 161)

Числото 16 означава: изхвърляне на злото от Висшите светове. То е число на големи противоречия, числото 16 означава още: събаряне на кулите на дявола; щом кулите на дявола се съборят, явява се числото 7 Божествен Принцип. Преди да се е справил със злото в себе си, човек живее в числото 16: ако е търговец, той се кара с длъжниците си, дава ги под съд, взима големи лихви от тях, докато един ден фалира; като се види в положението на последен сиромах, иска да се самоубие, да сложи край на живота си; най-после той се смирява, започва да търси Бога и казва: „Да бъде Волята Божия!“. Числото 15 е число, при което силата на злото е най-голяма, но дойде ли до числото 16, тя чувствително намалява. (83/стр. 123)

Числото 15 е започване на едно зло: 1+5=6, 6 илюзии. При числото 16 резултатите са вече добри.

(84/стр. 122)

Числото 15 е разплащане на злото, а пък числото 16 е събиране на злото в себе си. (72/стр. 315)

Окултистите събират числото 16: 1+6=7. Това число показва, че дяволът е хванат. Той е причината за всички злини на света. Някои хора служат на 7-я ден. Какво показва този ден? Човек, който е освободен от всички свои заблуждения, който е влязъл в Истината с цел да служи на Новия Живот.

(59/стр. 201)

Числото 16 е изхвърляне на дявола, т.е. на злото, вън от ума на човека. (49/стр. 83)

Правилно би било, както основното образование продължава 4 години, така да бъде и прогимназиалното, гимназиалното и университетското. Следователно за 16 години човек трябва да завърши своето образование в училищата на Земята. Числото 16 показва, че човек трябва да завърши 16 факултета, за да разпръсне всичката тъмнина, или невежество, от главата си. (32/стр. 154-155)

Някои хора искат да отидат до Слънцето. Съв­ременният човек, ако го пренесат на Слънцето такъв, какъвто е как ще издържи той? Ще има едно налягане върху него от 16 хиляди тона… Той няма такава интелигентност, за да издържи. Само Доброто може да устои на такова налягане.

(23/стр. 186)

Ако претеглите един килограм жито и преброите зрънцата, ще видите, че те са на брой около 16 хиляди. (82/стр. 254)

Колко основни трептения има тонът do? Най-ниският тон, който може да чуем, има 16 трептения. (42/стр. 28)

Има 16 трептения основният тон: 8 са положителни мъжки трептения, те имат повече електричество; 8 имат повече магнетизъм в тях. Като се съединяват заедно трептенията, образуват правилни съчетания. Когато правилно се съединява електричеството с магнетизма, дава правилни форми тонът е правилен. (22/стр. 211)

В музиката онези, които изчисляват, казват, че първият тон има 16 трептения. Музикантите не знаят 16 трептения какво означават… Числото 16 показва, че ние вече сме се освободили от едно несносно зло в света. (55/стр. 212, 213)

Ти си бил крайно беден човек, сега ти дават числото 16 дават ти едно богатство, казват: „Направи си къща, купи си ниви да си сееш, волове“. Оженил си се, народил си деца, възпитаваш ги, казваш: „Имаме богатството. Да ядем, да пием“. Числото 6 в дадения случай е закон на Любовта. Числото 6 в дадения случай значи: Бог ти дал. Някои казват: „Числото 6 е илюзия, илюзия е туй число“. Кой е подтикът на 6, само по себе си 6 какво е? Да кажем едно яйце, създадено от Любов. Но ако туй яйце няма да го измътиш, след четири, пет, десет месеца ще се развали значи, ако числото 6 няма това число 1 пред него, (ще се развали). Числото 1 показва, че вече има условия за числото 6, разумни условия да се прояви. Казвам: Любовта трябва да има една подбудителна причина. (55/стр. 213-214)

Ти носиш числото 6, то е едно семе, посято в земята; може да израсте, но трябва да има едно Слънце (числото 1). После и Земята трябва да се върти около себе си да стане в тебе промяна, че да възприемеш слънчевите лъчи… Божественият хамбар е в главата горе, но нещата в главата нямат динамика, те са в едно потенциално положение; тия неща трябва да излязат, да слязат в сърцето долу. Сърцето в дадения случай е посята нива. Известна идея, като се посее, ще даде резултат. Ако не можеш да изведеш една идея из Божествената житница и да я посееш в сърцето вътре, че тази идея да се огрява от Слънцето, ти не можеш да разбереш смисъла на идеята какъв е. (55/стр. 214)

Но да се върнем към числата. Вие имате числото 1, то е Божественото Начало във вас. Имате числото 6, то е Любовта; следователно не е вашият ум още. Числото 16 то е число на сърцето. Основният тон в дадения случай е за възпитание на човешкото сърце започваш ти да възпитаваш, да обработваш сърцето. (55/стр. 220)

Числото 16 е еволюционно число, следователно разстоянието между вълните е голямо. Не са къси вълни, много дълги вълни са; 16 трептения са много дълги основният тон е с много дълги вълни. Под него има други трептения, които са много ниски; под 16 отдолу те са дисонанс: 15, 14. Щом влезеш в 14, ще бъдеш в положението на вол. Щом бъдеш в 15, ще бъдеш в положението на роб. Щом влезеш в 13, ще бъдеш в положението на нещо, което варят в тенджерата кокошка, която варят. Щом влезеш в 12, ти си вече сварена кокошка, ще те дъвчат. Щом влезеш в 11, то е за товар на хората. Щом влезеш в 10, сега мога да ви покажа всичките процеси: 10 за мене е процес, а 16 е едно положение в него е Любовта. Числото 16 заради мене е спасително положение на човека. От 16 дяволът го хвърлят долу, праведният го турят горе. (55/стр. 221)

Та казвам: Вие сте от онези ученици, че сте хора, които си играят с лотарийни билети. Всеки от вас взема един билет и казва: „Ще спечеля или не?“. Аз изчислявам, …казвам: „Ти няма да си вземеш парите“. „Защо?“ „Защото ти си под 16 отдолу.“ Числото, което не печели, то е под 16. Всяко число, при което вземаш парите си, ти вече имаш основния тон… Основното число не губи. (55/стр. 222)

Вие знаете ли в какво стои основният тон?… Имам смущение в ума си като взема do, основния тон, изчезва смущението, т.е. свързвам се с Първата Причина, с Любовта. Тази Любов започне да трепти. Аз зная какви са трептенията . Това не може да го предам на вас… Тази Любов, като влезе, тя ми казва как Бог е създал света. 16 трептения в Любовта е основният тон. Този тон не съответства на цигулката. (55/стр. 217, 228)

В старата музика са започвали от mi… Основният тон у египтяните е mi; mi е мек тон, той е тонът на размножаването. А в сегашната музика do е основният тон на живота. Сегашната музика има по-правилен основен тон. (53/стр. 65)

Числото Осем

Осмицата е закон на Духа

Числото 8 е на Духа то означава ония безконечни числа, които съществуват вътре във Вселената. (27/стр. 49)

Цифрата 8 е закон на Духа той ще ви научи да работите. (27/стр. 115-116)

Проучили ли сте защо Господ ви е турил нос, защо ви е турил две очи… и защо са тия веждички отгоре образува се една осморка. Какво значи туй число? То показва числото на работата. И носът той е рало; когато турите човека хоризонтално, това показва, че той трябва да оре, и тогава Божествената Благодат ще слезе и ще изникне онова, което е посял. (1/стр. 332-333)

Числото 8 е число на труда. Писанието казва, че Господ направи света в шест дни, на седмия ден си почина. След всяка почивка идва нов работен ден. Ние сме в осмия ден. И Господ е казал на хората: „Ето, Аз направих света, сега започва вашият ден. Работете и Аз един ден ще дойда да ревизирам вашата работа“. Ние живеем в осмия ден. (1/стр. 63)

Числото 8 е най-строгият съдия в света… Числото 8 е символ на Божествената майка. (3/стр. 314, 317)

Сега ще пеете думата мир с постепенно повишение на тона и после с постепенно понижение. При повишението вземате тоновете do, mi, sol, do, а при понижението се пее от горно do до долно do: do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Колко стъпки има на слизане? „Осем.“ На качване? „Четири.“ От какво произлиза тази разлика? Сега, като съберете 8 и 4, колко правят? Дванадесет 12; а като съберете 1 и 2, прави 3. Значи, имате числата 4, 8 и 3 те означават хармония в окултната музика. Числото 4 е бащата, който прави 4 стъпки, за да възлезе нагоре това е тонът на Мъдростта; 8 стъпки надолу това е майката. При слизането стъпките трябва да бъдат всякога по-дребни; ако крачиш повече, ще паднеш. При качването стъпките са по-малко 4, защото са по-големи, двойни са те. Който се качва горе, по-едри стъпки прави, иначе ще падне.

(40/стр. 121)

Всеки музикант трябва да бъде математик. Той, ако не е математик, никакъв музикант не може да бъде. (17/стр. 190)

Както едно течение може да те носи, така и това (окултно) музикално течение може да те вземе въпреки твоята воля… Казвам ви: Няма човек, който да може да се противи на това течение има известни числа, известни закони, които действат, стига да ги знаете. (39/стр. 77-78)

Та казвам: Животът е музика сам по себе си. Ти, като музикант, трябва да разбираш тия ходове, да разбираш смисъла на тия ноти: имаш цяла нота, това е нота на Слънцето; имаш половина нота, това е нота на Месечината; имаш четвъртина нота, това е нота на Земята… Вземеш билет от лотарията, не ти върви. Избирай моментите. Ако разбирате, може да спечелите. „Взех казва билет, но не спечелих.“ Аз зная, че когато той е купил билета, времето е било 2. Някой взел една четвъртинка, някой взел една половинка от билета, някой взел един цял билет; но ако вземеш цял билет на числото 2, нищо няма да спечелиш. Може да е 8 часа или 8 минути, или 8 секунди те ще развалят работата. Когато вземаш билет, да не е 8-та секунда, да не е 8 часа, да не е 8 минути, защото нищо няма да вземеш. (55/стр. 103, 105-106)

Аз никога не бих взел 8 хляба, ще взема 1 или 3. Може някой път да взема 6 хляба. Някои имат 6 деца и те двама става 8 да се пазите. За да ви върви, трябва да дойде още едно дете да имате 7 деца, а и вие двама ставате 9. Не считайте, че тия неща са произволни. (55/стр. 104)

Знание, което не се прилага, изтощава човека. Например каква полза, че знаете да вадите квад­ратен или кубически корен от числата, ако тези действия нямат никакво приложение в живота?

(82/стр. 58)

Както числата имат корен, така и идеите имат свои корени, добродетелите също имат свои корени. Например кой е коренът на Доброто? Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта също така имат свои корени. Човек трябва да знае корените на всички тия добродетели като числа, за да може да ги прилага в живота си… Защо от числото 9 може да се извади квадратен корен, а от 8 кубичен корен? Вие трябва да мислите върху тия въпроси. Като размишлявате върху тях, това не значи, че ще ги разрешите, но все таки ще дойдат в ума ви някои нови идеи. (45/стр. 211-212)

Какво означава числото 8? Числото 8 е числото 2, взето на куб. За да разберем какво означава числото 8, трябва да разберем числата 2 и 4. (40/стр. 581)

Да допуснем, че вие сте в едно училище, където имате четири двойки деца от различни степени 21, 22, 23, 24. Числото 21 представя дете, родено през пролетта; 22 представя дете, родено през лятото; 23 представя дете, родено през есента, и 24 представя дете, родено през зимата. Еднакво ли ще се развиват тия четири деца? Те ще се развиват съвършено различно, понеже условията, при които са се родили, са съвършено различни… Човекът, роден през пролетта (21), е под влиянието на Венера, богиня на Любовта. Значи, този човек се намира при най-добри аспекти: където ходи, той все любов ще развива; ще бъде поетична натура която жена срещне, ще се влюби в нея и ще я възпява… Числото 23 (т.е. 8) представя човек, роден през есента, и се намира под влиянието на Сатурн. Този човек е крайно подозрителен; религиозен или светски, учен или прост, той подозира всички каквото да му се говори, той казва: „Тези работи пред мен не минават“. Сатурновият тип не се убеждава лесно. Обаче обикне ли те веднъж, той издържа в любовта си, готов е на всички жертви. Когато сатурновият тип реши да се жени, той ще избира, ще търси ще има предвид най-малко сто моми, докато избере една от тях. (45/стр. 62, 71)

Сега сте недоволни в живота. Двете очи имат числото 2. Очите количествено са 2, но по форма очите образуват осморка. Числото 8 е число ненаситно, то е число на недоимък, на недоволство. Когато човек всякога е недоволен, то е числото 8 той е песимист; каквото да му кажеш, казва: „Не върви тази работа“… Той навсякъде вижда само лошата страна. (55/стр. 99, 100)

Числото 8 ще го направиш на 9. За да излезеш от тази беля, от това недоволство, ще го превърнеш на 9 то е марсианско число. (55/стр. 100)

Какво значи числото 8? То значи, че лошият човек може да се поправи. Как? Той трябва да премине през числото 8. Лошият човек може да се изправи само от числото 8 то е най-голямата майка, Живата Природа. Числото 9 е целият човек. Знаете ли колко време трае числото 8? То е един дълъг период на страдание. Два принципа трябва да работят върху човека: Божественият Принцип и Живата Природа. Значи, човек трябва да мине през много страдания. Числото 8 означава най-големите страдания, които са допустими за човека.

(81/стр. 128-129)

След 8 дни пак се яви Христос

„И подир осем дни пак бяха вътре учениците Му и Тома с тях.“… Защо не се яви по-рано Христос, а след 8 дни? В 7 дни Бог създаде света. И виждаме: Христос не се яви в 7-я ден, но в 8-я ден; в 1-я ден не се яви. Първият ден е Божественият ден, 8-ят ден е човешкият ден. Седмият ден, според еврейското леточисление, 7-ят ден е на Бога. Според Новото леточисление 1-ят ден е на Бога, а 8-ят ден е на човека. Сега, ако вие искате да го сверите със старото леточисление, като извадите от осем седем по старото леточисление, като турите едното при седемте, ще имате прогресивното проявление на човека. Та сега всичките хора, които не може да разберат работите, числото едно им трябва. Имаш да даваш тури една единица. Искаш от някой човек, който ти дължи от миналото ти по Новия закон не може да искаш от него. Ако искаш да вземеш парите, ще извадиш едно от седемте свършена е работата; ако туриш едно при осемте, нищо няма да излезе. Та сега не ви върви, понеже не знаете да смятате. Туй не се отнася до вас. Това е антър парантес (в скоби) да знаете да смятате според Новото схващане. (17/стр. 96-97)

Какво означават скобите в математическите задачи?… Скобите показват, че едно вещество, или дадена материя, е турено в твърда черупка като яйцето, и това вещество трябва да реши задачата как да излезе от твърдата черупка, как да излезе от неблагоприятните условия на живота. (45/стр. 269)

Вие се смущавате с всички социални въпроси, със семейни въпроси, от ред философски въпроси на старото учение. Вие не може да разрешите старото, не може да се примирите с Новото. Ако не турите едно яйце, старият ще бъде стар; младото си е младо. Ти как ще примириш старото с младото? Ти, за да примириш стария с младия, трябва да подмладиш стария. Ако искаш да примириш младия със стария, трябва да му туриш единица. Защото 8-те това е закон за подмладяване. Вие никога не може да се подмладите, ако не разбирате 8-те. Това е онази Велика майка алхимичка в света, която подмладява всичките хора. Тя казва: „На мене дайте тези, старите брадати“. И като ги види такива набръчкани, тури ги в своята лаборатория и там ги подмладява. Тя ги боядисва и оттам излиза едно малко красиво детенце.

Сега вие постарому ще кажете: „Проповядва ни се да възкръснем“. Как е възкръснал Христос? Питам: Вие от 2000 години как всички проповедници ви проповядват за възкресението? Кои хора разбраха възкресението? Хората живеят и днес както в еврейско време; така и сега живеят. Коя е причината? Понеже се спират с числото 7. То е много строго число. Който си позволи да излезе из числото 7, една съчица да вземе, убиват го с камъни. Ако кажеш една лоша дума само, и на въжето веднага. Ако се нагрочиш (намръщиш) на злото на въжето. Ако вземеш крива стъпка на въжето или куршум. Навсякъде числото 7 никому не прощава. Казвате: „Да служим на Бога!“. Евреите, които взеха туй леточисление няма народ, който да е страдал толкоз, колкото евреите от това число 7. Те не разбираха числото 7. Седемте разбираха, но едното не разбираха! (17/стр. 97-98)

Сега за часовете. Някой казва: „Дали точно в 5 часа да стана?“. Когато усетите едно голямо желание да се молите, то е 5 часа, т.е. вашият ум. Когато усетите голяма скръб, то е 6 часа. Когато ви сполетят големи нещастия, то е 7 часа. „Кога да го направя?“, пита някой. Когато усетиш подбуждение. Някой казва: „Това подбуждение ще дойде друг път“. Не, пропуснеш ли го, няма да дойде. Някой път Духът ти казва: „Стани да се помолиш“. Казваш: „Няма 5 часа“. Не, стани, защото Духът ти казва, че е 5 часа. Следователно, като извадите от вашето време 2 часа, остават 5 часа (вашето време на големите нещастия е 7 часа, 72=5). (19/стр. 174)

Числото 7 е строго число. То е съдията, който те закача на въжето, без да мисли, че съществува Бог. (96/стр. 75)

Сега по този начин, както се разисква въпросът, аз не искам да ви заплета, но да разплета малко тези работи. Само едно ще знаете: че всичко онова, което ще изплета, от вас ще го взема. Ако сте съгласни и понеже всинца сте оплетени все със сребърни и златни нишки, и с диамантени нишки, аз ще ги взема, щом ги разплета, и ще ги задигна; аз имам една торба и ще ги туря в торбата си. Онези, които искат да държат своето, имат право да го държат, но другите няма да го търсят предуп­реждавам ви. Аз не искам да бутам вашите стари украшения; понеже, като ги взема тези украшения, трябва да ги туря в моята бижутерна фабрика да ги туря на числото 8. Тъй щото няма да влизат в работа като материал да изкарам нещо от тях. Аз искам сега малко да ви подкупя. Някои искам да ви заставя да повярвате, че ще ви дам нещо ново, хубаво. Туй, което ще ви дам, ще бъде десет пъти повече от онова, което ще ви взема. Които ме разбират десет пъти повече ще разберете, отколкото съм взел. Тия, които не ме разбират, да си държат старите работи; нито давам, нито вземам.

(17/стр. 98-99)

Това е Учение, което може да ви направи свободни. Това е Учение, което може да подмлади вашия живот. Това е Учение, което може да ви измени да бъдете добри. Това е Учение и като търговец, и като лекар навсякъде можеш да приложиш това Учение. Аз не проповядвам едно Учение, че всичките хора да бъдат еднакви или че всичките хора да живеят както сега, но да турят една Единица на 7-те и да стане 8. Нищо повече. Какво означава това? Търговец си, ще внесеш Любов след Любов: гледай с Любов, работи с Любов, а зад Любовта върви Мирът; учи с Любов, навсякъде работи с Любов да ти е приятно, че можеш да вършиш работа. (17/стр. 109)

От днес Христос ще дойде след 8 дни. Знаете ли какво ще се случи с вас? Ако дойде Христос и вие не Го познаете, вие ще умрете. Ако дойде и Го познаете, тогава Той ще ви каже: „Блажен е онзи, който види!“. (17/стр. 108)

Сега Тома в човека това е неговият конкретен ум; това е реалист човек, който казва: „Тук, на Земята, трябва да живеем“… Тома казва: „Ако не туря пръста си“, той е много недоверчив, после е много лековерен. Като дойде Христос и му каза: „Ела да туриш пръста си“, той казва: „Господ мой и Бог мой!“. Христос казва: „Блажен е, който не пос­тъпи като тебе“. (17/стр. 99)

Християнството е наука за подмладяване… Тъй определям младостта: младост има, защото зная как да постъпвам. И всеки ден може да бъда млад, може и да не бъда. Всеки ден може да възкръсна. Възкресението това е събуждане на съзнанието. Когато човек влиза в Божествения свят, казваме: „Всичко е възможно“ усещаме крайното ограничение на живота и се чудим какво да правим. „След 8 дни, казват, ще дойде Христос!“ (17/стр. 108)

[Числената стойност на името Исус на гръцки е 888, т.е. 8×111 (Jota=10, Eta=8, Sigma=200, 0mikron=70, Ypsilon=400, Sigma=200, т.е. 10+8+200+70+400+200=888). Числената стойност на името Христос на гръцки е 1480, т.е. 8×185. бел. ред.]

Числото 26, 2+6=8 това е светът, в който ние живеем. (21/стр. 161)

[Числената стойност на Божието Име Йехова на иврит е 26 Йод(10), Хе(5), Вау(6), Хе(5); 10+5+6+5=26. бел. ред.]

Числото 800 означава победа, държава и Царство Божие. Числото 800 означава победа над злото. (4/стр. 740)

Числото 17

Какво означава числото 17? То е съставено от 1 и 7. Двете числа заедно дават осморка: 1+7=8 число на безконечността. (4/стр. 489-490)

Числото 17 е трезво, то обича хора, които разсъждават; срещне ли хора, които не разсъждават, то им причинява големи нещастия с цел да започ­нат да мислят върху всичко, което предприемат.

(48/стр. 308)

Новата 1934 година (1+9+3+4=17) ще бъде малко весела… Много хубави са всички яденета, но струват много долари и трябва да се плаща това е годината 1934; тя е един богат ресторант.

(69/стр. 192)

Защо числото 17 не ви харесва? И двете циф­ри, които го съставляват, са свещени. Но трябва да знаете, че когато човек не е в хармония със себе си и с Бога, ако пристъпва към Свещените числа, той не може да бъде разположен. Ако човек не е в хармония с тия числа, те са опасни за него. Сборът от цифрите на числото 17 е 8, а числото 8 е най-строгата майка в света. (81/стр. 317)

Архангел Михаил се бие горе… А тук (на Земята) воюват 17 милиона войници. (19/стр. 29)

Числото Девет

Разумните последствия

Числото 9 е най-разумната дъщеря в света.

(15/стр. 280)

Числото 9 показва законите, на които трябва да се подчинява човекът. (44/стр. 277)

Едно зло в света може само числото 9 да го изправи. (43/стр. 840)

Числото 9 е търговецът, който те поставя пред ликвидационната маса. (96/стр. 75)

Числото 9 представлява завършване на нещо ликвидация. (46/стр. 278)

Числата 9 и 10 са благоприятни. Числото 9 е завършен резултат: след него почва друг цикъл, друга епоха. (24/стр. 281)

Вие ще видите в какво седи Божията Любов! Оная мома, която са напуснали 9 10 момъка, това е за нейно добро. Най-после ще я срещне онзи момък, който е за нея. Защо са ония, които щяха да я бият? Нека да има 9 разочарования, за да има едно очарование… Когато Бог в началото се покаже към вас със Своята Благост, приемете Го. Ако пък Бог ви тури в начало в изпитания, чакайте Той ще ви избави. Та сега някои хора са усетили в началото Божията Благост, а някои в края ще я усетят. (34/стр. 299-300)

Един млад човек ми каза: „Имам силно желание да дойда в София на работа, но все не ми се отваря път“. Казвам: „Мисли усилено върху това и ще успееш“. Той ми отговори: „Само с мисъл нищо не се постига“. Нищо не му отговорих. След 8 години той пак дойде при мене и казва …„Всичко се нареди по естествен път, но аз мислих усилено върху това цели 8 години“. (88/стр. 345)

Някои от вас сега може да цъфнете не изкуствено, а естествено. Ако са минали 8 години вече, ще цъфнете. (38/стр. 17)

Колкото по-правилно вървите в пътя, толкова повече души ще ви помагат. Най-малко 9 души идват в помощ на онзи, който изпълнява Волята Божия те идват от полето на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта и т.н. Щом 9 души се заинтересуват от човека, след тях идват и други души, все от Висши Светове, и той вижда вече как неусетно работите му се нареждат една след друга. (46/стр. 645)

На 18.08.1914 г. Учителя извиква 14 души от членовете на Веригата и им дава по 9 житни зърна, след което им казва:

Тези зърна ще ги пазите. Те ще бъдат за духовното и материално развитие на българския народ. Ако не грешите, в тия зърна е складирана известна сила и енергия, която може да влезе във вас… Тая година работим с числата 3, 9, 27 и 81, а те са най-силните числа за работа. (21/стр. 409, 413)

Всяко число представлява едно Разумно Същес­тво. Числото 9 е също Разумно Същество, но сбор, общ резултат на всичките числа до него. (32/стр. 43)

Числото 9 в Деветия (младежки) събор означава даване на отчет какво е направено през изминалите досега години. (31/стр. 64)

Това, което говорих в днешната беседа, отговаря на числото 9 резултат. Наистина всичко, което днес става в света, в обществото, в живота на личностите, е резултат, вследствие на известни сили, на известни причини, които са действали в далечното минало. (47/стр. 347)

Произволно нещо ли е съдбата? Съдбата не е произволна, но е строга, а понякога безпощадна. Когато човек нарушава Божествените закони, съдбата го преследва до 9-ти род: тя иска да му даде добър урок, да го научи как да постъпва с Великите закони на Битието. (47/стр. 392)

Докато някой има желание да се рови в работите на Великия човек, всякога ще бъде бит: той иска да заеме високо положение, да стане господар, обаче поставят ли го господар, той ще преживее последствията на заблудата, в която е попаднал; след големия бой той ще легне болен и ще му пеят песента „Девет години болен лежи“. Защо лежи 9 години болен? За любовни работи. Под думите любовни работи подразбираме материални работи.

(47/стр. 563)

Ти искаш да идеш при Господа, но Той е заобиколен около Него има 9 чина Ангели. С 9 сфери Ангели е заобиколен, как ще минеш през тях до Господа? Още като идеш при първите, ще те спрат. Казваш: „Не може, аз искам!“. Може да искаш колкото щеш. (64/стр. 203)

Ако се молиш, без да приемаш чист въздух, молитвата ти не се приема първо тя трябва да се очисти и след това да се пусне нагоре към Бога. Ти се молиш, а до тебе стои Ангел с четка в ръка и изчиства всяка дума, която излиза от устата ти. Думите ти минават 9 пъти през вода, докато отидат при Бога. Ако Ангелът е зает и не може да изчисти молитвата ти, тя не отива при Бога. Тогава сам ще я изчистиш. (43/стр. 319)

По 3 пъти благодари на Господа за въздуха: 3 пъти сутрин, на обед благодари 3 пъти и вечер благодари 3 пъти 9 пъти ще благодариш. При това, като срещнеш някой твой приятел, в този въздух, като изпращаш, кажи една сладка дума. Ние, като дишаме, трябва чрез въздуха да изпратим нашите светли мисли… Ние, съвременните хора, дишаме и не плащаме; вследствие на това идат наказанията. После ядем и пак не благодарим.

Три пъти ще благодариш за въздуха, всичко 9 пъти; по три пъти ще благодариш за яденето, всичко 9 пъти значи 18 пъти. Трябва да благодариш 9 пъти и за хубавите мисли, които Бог ти е дал, и става 3×9, равно на 27. (23/стр. 233-234)

Ако не ги придобиете добродетелите, мъчнотиите ви ще се увеличат 27 пъти повече, т.е. 33. Това не е произволно число. Значи, колкото повече мъчнотии среща човек в своя път, това показва, че той навлиза в по-гъста материя. Щом навлезе в по-гъста материя, и страданията му се увеличават.

(44/стр. 264)

При числото 3 срещаме една мъчнотия, която не може да отиде по-далече от числото 9 закон за наследствеността. Значи, всяко престъпление се проявява най-късно до четвъртия род (в четвъртата тройка след като се е явило числото 9, равно на 3+3+3). Това се отнася до рода, а що се отнася до личния живот на човека, всяка мъчнотия може да се разреши след 6 години. Числото 3 е самият човек; като прибавите към него числото 6, ще получите 9 резултат, разрешение на известна мъчнотия; ако мъчнотията е по-малка, ще се разреши след 6 часа. „Не може ли да се избегне дадена мъчнотия или страдание?“ Има закони, по които страданията и мъчнотиите могат да се избегнат, но ако една мъчнотия се избегне, вместо нея ще дойде друга, два пъти по-голяма такъв е законът. Като знаете това, бъдете готови да посрещнете с радост страданията, които Провидението ви изпраща.

(47/стр. 316-317)

Числото 9 е резултат, завършено число: по-далече от себе си това число не може да отиде. Ако срещнете човек, който се движи в реда и порядъка на това число, ще знаете, че каквото ви обещае, ще го изпълни: външните условия го заставят да го нап­рави, понеже няма време за отлагане на нещата. Този човек обича живота: заболее ли, той веднага ще отиде при лекар; той не отлага нещата. Има числа, които съдържат в себе си противоположни сили на числото 9; човек, който включва в себе си порядъка на тия числа, обещава, но никога не изпълнява… И тъй, каквото и да прави човек, по-далече от числото 9 не може да отиде. Ако 9 пъти е вземал пари назаем и не ги е връщал, на 10-я път вече няма да му дадат; ако пък 9 пъти е вземал пари назаем и всякога ги е връщал, и на 10-я път ще му дадат. (47/стр. 451-452, 455)

Природата вас ви кредитира и вие сте дошли до числото 9. То е най-красивото число, но минеш ли границите на числото 9 като идеш на 10-я път, на 11-я път, Природата ще ти даде една лопата или една мотика на рамото и ще те прати да работиш. (87/стр. 137)

Говорът на душата

Нищо не е произволно в живота. Задача ви е дадена. Имаш живот на мъчнотии, то е задача ако знаеш как да постъпиш, ще излезеш да се справиш с числото 2 на мъчнотиите. Имате числото 27: числото 7 в дадения случай е число на Луната по пълнолуние. Растенията на Земята ги регулира Месечината; приливите и отливите, кръвообращението се регулират от Месечината. Ако Месечината в тебе е добре поставена, разбирам, че кръвообращението в тебе става редовно. Щом не става редовно кръвообращението, има повече венозна кръв, то е числото 2. Артериалната кръв, то е числото 7, пълнолунието. Сега аз говоря за числото 27 (2+7=9) то е процес на кръвообращението. (55/стр. 102)

Ако човек разбира живота тъй, както Бог го е създал, ако вървим по Великия Божи Закон, няма да имаме противоречия. Ние сме числото 2, Бог е Единица. Но ако нашата воля влиза в стълкновение с Божията Воля, нашият ум влиза в стълкновение с Божия Ум, нашето сърце влиза в стълкновение с Божието Сърце и тялото ни влиза в стълкновение с Тялото на Природата тогава как ще вървим?… Природата има свой такт, свой ритъм ние имаме 72 удара на сърцето (7+2=9). (55/стр. 106, 107)

Сърцето пулсира, т.е. бие, 72 пъти в минута. Всяко биене на сърцето е космическо. Това показва, че сърцето е свързано с космическата енергия. При всяко биене на сърцето иде нова енергия, вследствие на което целият организъм се обновява… Когато човек живее нормално, според закона на Любовта, пулсът му е нормален. Наруши ли този закон, пулсът му се изменя. Всички отрицателни състояния, през които човек минава съмнение, подозрение, обезсърчение, обезверяване, безлюбие, се отразяват на пулса. Като не знае това, човек сам си създава нещастия. Със своите отрицателни мис­ли и чувства човек изменя хода на космическия пулс носител на Божието Благословение. От човека зависи да се отворят или затворят пътищата за това Благословение.(36/стр. 72)

Сърцето на нашата Слънчева система е Слънцето. Ритмичното движение на кръвта в човешкото сърце се определя от ритмичните вълни на Слънцето. Следователно, ако сърцето на някой човек не функционира правилно, това показва, че той е нарушил отношенията си към Слънцето сърцето на Слънчевата система, в която живее. Иска ли да възстанови функцията на своето сърце, той трябва да изправи отношенията си към Слънцето, да внесе хармония между своя пулс и неговия. (83/стр. 110)

Пулсът на сърцето е Духовният свят в човека. Както пулсът на сърцето у всички хора не е еднакъв, така и Духовният свят не е еднакъв за всички хора. Общо сърцето прави 72 удара в минута, но все пак има разлика при различните хора. Например пулсът на добрия човек се различава от пулса на учения и т.н. Какво представлява пулсът на сърцето? Говор. Животът, който Бог е вложил в човека, говори чрез сърцето. (36/стр. 479)

Сърцето върви по един музикален ритъм, в Природата има един музикален ритъм. Като си туриш ръката на сърцето, виж има ли сърцето този музикален ритъм. Някой път сърцето бие неправилно. Например, когато се уплаши човек, сърцето бие бързо; то бие бързо, понеже не се контролира. Има един нерв, който излиза от главата и контролира сърцето. И когато този нерв го контролира, то, сърцето, бие правилно 72 пъти в минута. А пък щом не го контролира, то може да удари 180 и даже 200 пъти; и някой казва тогаз: „Ще ми се пръсне сърцето“. При сегашните музикални условия сърцето бие 72 пъти. Числото 7 е мъжки принцип, а пък числото 2 е женски принцип. Числото 2 показва мекия елемент. Най-първо в биенето на сърцето още преобладава мъжкият принцип. А пък един ден може сърцето ни да се измени и да бие другояче. А пък ако сърцето бие 80 пъти, то това не е нормално. Числото 8 е женски принцип, който събира нещата. Щом сърцето ти бие 80 пъти, то ти вземаш повече и даваш по-малко. А пък при 72 удара вземаш по-малко и даваш повече. Здравос­ловно състояние е, когато даваш повече и вземаш по-малко. (73/стр. 245)

Ние имаме 72 удара на сърцето. Сърцето е един такт, без удар е то. Първото число, числото 7, то е пълнолуние. Когато Луната има хубаво влияние, числото 2, негативната страна, е добре застъпена (организирана). (55/стр. 107)

Но животът не седи в пулса на сърцето. Достатъчно е сърцето един път само да бие, за да има живот в човека. И при това положение той може да се спаси. Увеличаването и намаляването пулса на сърцето се дължи на отливите и приливите, които стават в човека. Ако пулсът се намали до един удар, пак има възможност за спасяване на човека; той може да прекара цели три дни с такъв слаб пулс… И при единица пулс пак има надежда за спасяване. Всичко в Природата пулсира, не само сърцето. (47/стр. 205)

Във Висшата математика има изчисления, които ние не знаем. Има известни таблици, в които са направени изчисления за пулсирането на сърцата на всички хора. Няма двама души, на които сърцата да бият еднакво: в някои хора, когато сърцето направи 10 удара, явява се един малък помеждутък; в други след 20 удара се явява помеждутък; в трети след 30 удара; в четвърти след 100 удара и т.н. А знаете ли какво са тези помеждутъци? Свързване с други Светове. В тях сърцето като че ли моментално спира и всичко остава в миг на покой, за да можеш да чуеш една Божествена мисъл, която се предава на душата ти; щом я чуеш, движението на сърцето пак започва значи, целият шум трябва да престане, за да чуеш Божествената мисъл. Следователно според съотношението на ритъма тази междина показва с какви Светове си свързан с Млечния път или с други съзвездия. В този момент тия Светове внасят в душата ти различни добродетели. Някой път сърцето на някого престава да бие за по-дълго и той казва изплашен: „Сърцето ми спря!“; не бой се, помеждутък е това, няма нищо. Какво се плашиш едно време сърцето ти не е туптяло. Има много начини, по които човек може да живее, това е хубостта на живота. Бог може да създаде това сърце и по друг начин, да го преустрои. Ние едва сме започнали живота на сърцето. (7/стр. 173)

Какво представляват нашите сърца? Олтар на Възвишени Същества, на Възвишени Ангели, които принасят там своята свята жертва пред Бога. Днес учените, които боравят с Висшата математика, могат да изчислят силата на огъня, който излиза от нашите сърца. (96/стр. 172-173)

Колко пъти в секундата бие сърцето на влюбения? Ще кажете: „72 пъти“. Не, сърцето на влюбения бие 35 милиарда пъти в секундата. В Любовта сърцето трябва да бие 35 милиарда пъти в секундата. Такъв е законът. Щом не бие толкова пъти, Любовта я няма. Е, вие усещали ли сте туй 35 милиарда пъти биене на сърцето? Туй може да бъде, може да го издържите. При сегашното си състояние такава опитност може да имате само веднъж, дваж или три пъти, и то само за пет-десет секунди… Казвам: Биенето на сърцето това са трептения вътре в човешката душа. При това състояние вие ще имате такова едно чувство, което може да обгърне целия свят в себе си. И тогава всички въпроси падат, разрешават се. (28/стр. 500)

Когато дойде Любовта, ти опитваш Реалност­та… Като дойдеш при Любовта, то е едно голямо число градуси, дето всичко се разтапя и нищо не остава. И атоми, и йони, и протони, и какво ли не и самата материя, от която и човекът е направен всичко се унищожава. И остава само една енергия, в която зло няма. Ако турите едно число 20 в степен 62, тогава ще имате температурата на Любовта. (68/стр. 32, 33)

Ако ви подложат на температура, равна на числото 2062, вие ще се разложите на толкова малки частици, че ще заемете пространството на цялата Слънчева система. Вие ще бъдете толкова тънки, че няма да имате даже нито протони, нито йони в себе си. Вие ще имате само една енергия, ще се смесите с Общата Енергия, от която сте произлезли Христос казва: „Излязох от Отца Си и се връщам при Отца Си“. (76/стр. 32)

Като минеш в радиацията на числото 2062, според учените ти ще бъдеш в границата на Духовния свят едно с Ангелите да служиш на Бога. Желая на всички да минете през тази голяма топлина, за да станете Едно с Бога. (76/стр. 33)

Придобиване на силата

„Всяко дърво се познава по плода си.“ Какъв е тогава смисълът на живота? Смисълът на живота е, че можеш да живееш за себе си, можеш да живееш за другите, можеш да живееш и за Бог. Има 9 категории живот, но тези 3 категории са важни да живееш за себе си, за другите и за Бог. (94/стр. 161)

Аз казвам: Плодът на Духа, на това Великото, е Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание и много други. Павел не ги е изброил точно, той сложил като качества на Духа 9 категории, но всяка категория съдържа по още 3 качества, та стават общо 27; сумата на цифрите е 2+7=9… Изобщо има 9 категории сълзи, 9 категории страдания и 9 категории радости. (94/стр. 153-154, 160)

И всички вие, ако искате да минете от християнската култура в Новата (култура), през 9 сита ще минете. (66/стр. 233)

На Земята има 9 концентрични сфери. Във всяка една сфера ще има по едно Пришествие.

(58/стр. 53)

В Природата лицеприятие няма: готов ли си, тя вдига завесата пред тебе и открива онова, което ти е нужно; не си ли готов, тя всичко затваря пред тебе с 9 ключа. Ето защо, който иска да се домогне до Великата Истина, той трябва да се приготовлява за това… Има неща, които Природата е затворила с 9 ключа и ги пази най-ревностно от своите неразумни деца. (45/стр. 654, 734)

Дойде някоя жадна измъчена душа, пие студена изворна вода и каже: „Колко е хубав този извор!“… Но изворът казва: „Братко, докато аз дойда до това състояние да изляза като чист студен извор, знаеш ли през каква пещ ме прекараха? Аз изгубих своята чистота, изгубих своята пластичност, загубих своето разширение, станах на малки капки, та паднах и се окалях“. А ти кажеш: „А братко, много хубаво, много хубаво“. (38/стр. 170)

Един ден Настрадин Ходжа казвал на едного, че ако намери 99 лева, няма да ги вземе, щом не са 100. Като чул това, събеседникът му решил да го изпита: на другия ден той турил на пътя, дето ходжата минавал, 99 лева. Като ги видял, Ходжата се навел и взел парите… „Нали каза, че и 99 лева да намериш, няма да ги вземеш, ако не са 100.“ „Така е, но аз зная, че който е дал 99 лева, ще даде още 1 лев.“ Какво показва числото 99? То е мистично число означава лош, грешен живот. С това Нас­традин Ходжа искал да каже: „Ако водя лош живот, мога да живея и добър, и праведен“. Добрият, Божественият живот се заключава в единицата.

(3/стр. 338)

Аз казвам това е Истината в живота Господ ще те опита 99 пъти и на 100-я път ще каже: „Ти заслужаваш да ти помогна да минеш на другата страна“. Но две деветорки трябва да има: мъже и жени; жената е една деветорка, мъжът е друга деветорка. А всяка деветорка от какво е създадена? Три по три колко прави? Девет. Значи, в една деветорка Божественото влиза 3 пъти, т.е. 3 пъти ще влязат искането, търсенето и хлопането, така ще се образува 9. И тъй, Христос казва: „Искайте ра­зумно, търсете разумно и хлопайте разумно“. Това е то, Великата философия на живота. Не търсете друго щастие. (5/стр. 593-594)

С един опит не става. Ще направите най-малко 99 опита и 100-ят ще сполучи той няма да направи изключение. Значи, ще трябва да постоянствате. (27/стр. 24)

Изпитът наближава. Всички хора ще бъдат изпитани, за да се разбере каква е силата им, каква е любовта им и с какво знание разполагат. Ще излезеш пред изпитната комисия и ще се биеш… 99 пъти ще излизаш на борба, докато най-после победиш. Ще излезеш 100-я път, ще хванеш противника си, ще го стиснеш и ще кажеш: „Да знаеш кой съм! Да знаеш с кого имаш работа!“. (36/стр. 491)

Желая ви да победите дявола, макар и на 100-я път. Като се борите с него, вие черпите от силата му и ставате силни. Дяволът е много енергичен. Той се бори с човека до последни сили, но като види, че е победен, казва: „Научиха изкуството ми“. Който не се е борил с дявола, той не е развил силата си.

(36/стр. 491)

Окултната Школа не е школа за утешение на хората, но тя е Школа за изучаване на Великите Неизменяеми Закони на Битието, на Проявлението на Бога, в които закони нашият живот се развива съразмерно и хармонично. (38/стр. 174)

За да се прояви в едно същество туй, което ние считаме Любов, то трябва да мине през 999 милиона форми. Забележете си го това: През 999 милиона форми трябва да премине и само тогава може да се прояви най-малката Любов. (38/стр. 171)

Ако вие можете да трансформирате вашето съзнание, да придобиете след 999 опити най-малката форма на Любовта, веднага ще бъдете гости на Слънцето. (38/стр. 173)

Числата 36, 45, 72

В далечното минало периодът за развитието на човека е траел 90 милиарда години и постепенно се е съкращавал: на 9 милиарда, на 90 милиона години, на 9 милиона, на 900 хиляди години, на 90 хиляди, на 9 хиляди, докато най-после е стигнал до 9 месеца. Значи, всичкото знание, което е придобила в дългия период от време, Природата го влага в утробата на майката. Като прекара 9 месеца в майчината си утроба, детето възприема това знание и го складира в себе си. Като излезе на бял свят, то носи големи знания, но трябва да попадне в благоприятни условия, за да ги прояви. (37/стр. 201)

На детето му трябват 36 седмици (да се роди), които правят 9 месеца… Числото 9 показва, че когато човек слезе, трябва да воюва на Земята, трябва да води борба, трябва да е в движение 9 е числото на Марс. 36 седмици е числото на прогреса, на еволюцията. (1/стр. 506)

В пространството, през което минават душите, има един кръг обширен, но твърд; този кръг има 12 врати. Когато някоя душа трябва да слезе на Земята, духовете, които я носят, обикалят Земята 3 пъти, докато най-после минат през една от 12-те врати (3 обиколки на 12 врати, прави числото 36); всяка врата определя пътя, по който човек ще върви, като слезе на Земята. (45/стр. 730)

И числото 72 играе важна роля в живота и в Природата. Например 72 души преведоха Свещените книги. Седемте е положително число, което означава творчески сили в Природата; двойката е отрицателно число, което нарежда нещата. Значи, 7 е творческо число на Ангелите, а 2 творческо число на Божествения свят. Двете числа положителното число на Ангелите и отрицателното число на Божествения свят, се съединяват в общото число 72. (36/стр. 72)

Упражнение за обнова това упражнение да се прави в такъв слънчев ден като днешния. Легнете на земята по гръб с двете ръце под главата: главата е насочена на север, при това дясната ръка е отдолу, а над нея се полага лявата; дланите и на двете ръце са обърнати към главата, а гърбът на дясната ръка се допира до тревата. При такова упражнение човек се обновява. Ще лежите, докато прочетете от 1 до 72, и след това ще станете; 72 това е мярката. Така човек може да приеме запас от много магнетизъм толкова много, че може да помага на другите. (25/стр. 91-92)

Изговаряте числата 45 и 72 и започвате да треперите. Когато жената стане на 45 години (4+5=9), започва да се страхува; когато мъжът стане на 72 години (7+2=9), и той започва да се страхува. Какво страшно има в числото 45? Това е възраст, при която жената постепенно започва да губи външния си кредит; банките престават да я кредитират и тя разчита на собствения си капитал. И мъжът, като стане на 72 години, започва да се безпокои, че губи кредита си. (50/стр. 217)

Числата 45 и 72 са добри, но вложени в човешкия живот, те стават опасни. Като дойдат до тия числа, мъжът и жената се стряскат и казват: „Свърши се нашата работа. На младини всичко бе възможно, сега нищо не може да се направи“… Ще гледаш на числата 45 и 72 като на живи величини. Какво се крие в числото 45? То е книга от 45 страници, в които е написано движението, през което са минали твоят ум, твоето сърце и твоята воля. Земята е обиколила около Слънцето 45 пъти, а вие се страхувате от това число. Отворете книгата и прочетете какво сте написали в нея, така ще осмислите числата 45 и 72 като книга на вашия живот много знания се крият в тези числа.

(50/стр. 217-218)

Има неща, които не са реални; ние сме създали цял свят, който няма никакво отношение с Реалността… Казвам: Не мисли, че си остарял на 45 години. Да си на 45 хиляди години или на 45 милиона, или на 450 милиона години под това разбирам стар човек. Не си създавайте идеи, които нямат Реалност. (53/стр. 189, 287)

Съотношението между 3 и 9

Възвишеността

Числото 9 представлява Възвишеност, всичките Възвишени Духове, и показва, че те са страдали, дохождали тук и работили. (21/стр. 160)

За да дойдеш до това Възвишено състояние, трябва да се умножиш сам на себе си три пъти и ще получиш числото 9. (15/стр. 281)

Колко е квадратният корен на числото 9? Числото 3. Значи, ти довеждаш числото 9 до онова число, от което е излязло. Числото 3 е начало, т.е. единица, на числото 9. Това е семейството: майката, бащата и детето. Майката и бащата са дали подтик на детето, в него се развиват силите; трите единици, съединени в едно, дават едно число. (88/стр. 361)

Понеже сегашният човек живее повече в триизмерния свят, той трябва да постави живота си върху числото 9: 3 мисли, 3 желания и 3 постъпки. Той не може да отиде по-далече от числото 9 значи, намира се в първата категория на живота; тройката играе важна роля в неговия живот, затова той е в категорията на числото 3. С какво число може да се намали числото 3? С единица, с двойка и с тройка: 31=2, 32=1, 33=0. Това са закони, с които работи животът. Това изваждане не е механически процес. Важно е да знаете, като вадите единица, двойка или тройка, по какъв начин става изваждането и какво става с веществото на числото 3. Какво получавате срещу числото 1, което вадите от числото 3? Онзи, който взема единия лев, казва: „Господ да ти дава живот и здраве“. Значи, този човек ти пожелава живот и здраве. Има ли смисъл да дадеш единицата? Има смисъл, срещу нея си получил живот и здраве. (88/стр. 299)

Числото 3 е закон на ума, на сърцето и на волята; с това число ти работиш непрестанно. Числото 3 показва още при какъв случай употребяваш ума си, при какъв случай сърцето си и при какъв волята. Това е вътрешната страна на Кабалата; тя показва как могат да се прилагат нещата. Казваш: „Аз съм гладен, три дни не съм ял, не ме интересува числото 3“. Ти не знаеш, че това число включва и твоя стомах: гладуваш, защото не разбираш значението на числото 3. Това число може да те нахрани.

(88/стр. 299-300)

Къде се крие магията на числото 3? В това число се крие такава магия, каквато в красотата. Красив млад момък си, но си беден, нямаш пет пари в джоба си. Влизаш в една гостилница и виждаш на касата млада красива мома. Ти се поклониш, усмихнеш се, но не смееш да седнеш, нямаш пари. Момата веднага схваща положението ти и се усмихва, поканва те да седнеш и да се нахраниш. С усмивката си тя иска да каже, че е готова да плати за тебе. Магическа сила съдържа красотата! Чрез какво се изразява тя? Чрез ума, сърцето и волята, които познават условията и ги използват. Умен човек е този, който се справя с всички условия: той не се плаши от невъзможните неща, защото знае, че при известни условия те стават възможни.

(88/стр. 300)

Изкуство е да знае човек как да постъпва… Мъд­рецът никога не влиза в стълкновение със себе си, с окръжаващите и с Природата, затова всичките му работи се нареждат добре. За да научите изкуството да не се сблъсквате с никого, трябва да знаете няколко правила. За първото правило са нужни 9 години: 3 години да не се сблъскваш със себе си; 3 години да не се сблъскваш с окръжаващите; и 3 години да не се сблъскваш с Природата. За второто правило са нужни още 9 години: 3 години да не влизаш в стълкновение със своя ум и със своите мисли; 3 години да не влизаш в стълкновение със своето сърце и с чувствата си; и 3 години да не влизаш в стълкновение със своята воля и постъпки. За третото правило ще учиш още 9 години: 3 години да не влизаш в стълкновение с физическия свят; 3 години да не влизаш в стълкновение с Духовния свят; и 3 години да не влизаш в стълкновение с Божествения свят. За изучаването на трите правила ще работите съзнателно върху себе си цели 27 години. След придобиването на това специално знание ще ви дам свобода.

(88/стр. 302, 303-304)

И тъй, ония от вас, които се стремят към Новото знание, дайте кандидатурата си. Каквото сте учили и правили досега, да остане като опити. От сега нататък ви са нужни 27 години да учите сериозно, без никакво отклоняване. Ако искаш да не влизаш в стълкновение със себе си, ще учиш най-малко 9 години: 3 години ще учиш да знаеш как да постъпваш; 3 години да знаеш как да прилагаш желанията си; и 3 години да мислиш право. „Алегория ли е това?“ Не е никаква алегория. Това е Истинският път за работа. Това е метод за реализиране на човешкия стремеж, който са прилагали всички Школи на древността; те съществуват и до днес, ще съществуват и в бъдеще. Този метод и досега не е профаниран, защото се основава на Истинското, положителното знание. С този метод си служи и Кабалата. (88/стр. 304)

Големият брат

Тази вечер сте се събрали да посрещнете новата 1939 година. Числото 39 е образувано от 3 и 9, които са резултати. Числото 8 в 1938 г. представя старата майка, която лесно решава въпросите: който ще се ражда, да се ражда; който ще умира, да умира; който ще осиромашава или забогатява, да осиромашава и забогатява тя лесно реже конците, не мисли много. Обаче новата година, която иде, е снизходителна към всички. Тя крие в себе си нещо велико и красиво. Изобщо числата 3 и 9 съдържат 3-те Велики добродетели: Любовта, Мъдростта и Истината, а същевременно и живота, знанието и свободата. Числото 9 представя още човешката глава, т.е. проявения човек, резултат на Творческия Принцип, чрез който се изявява Божията Сила в света. Числото 9 представя крайния резултат на всеки живот; никой не може да отиде по-далеч от числото 9. Тъй щото новата 1939 година отнема от човека всички възможности да проявява своите стари навици и погрешки. Който иска през тази година да продължава по стар обичай да греши, той ще фалира. Новата година носи всички условия за добър живот. Който иска да живее добре, да проявява своите добри мисли, чувства и постъпки, той ще намери благоприятни условия за това именно тази година. Който мисли, че може да държи своя стар живот, пълен с лоши мисли и желания, той ще се разтопи като лед и ще се изпари като вода. Новата година е за добрите хора. (57/стр. 3-4)

Числото 39 в новата 1939 година представя двамата братя: 3 е братът, който живее в Божествения свят; 9 е големият брат, който живее на Земята и ръководи цялото човечество. Този брат иде сега в света да помогне на всички страдащи. Пригответе се да посрещнете този брат и да се запознаете с него. Идната година той ще си замине, а ще дойде баща му. Докато големият брат е още на Земята между вас, радвайте му се и го посрещайте добре. Вие трябва да го срещнете през тази година поне няколко пъти… Да посрещнете своя голям брат, това значи: да съедините на едно място физическия, Духовния и Божествения свят. (57/стр. 11-12)

И тъй, числото 9 в 1939 г. означава резултат на Божествени процеси. Това число изисква съвършенство. Всички форми на физическия свят, всички чувства и мисли на човека трябва да бъдат съвършени. Това число означава завършени процеси, вследствие на което човек не може да отиде по-далеч от него. Числото 3 показва пътя, по който човек може да постигне резултата на числото 9. За да постигне резултата на 3-те, човек трябва да работи с 3 Велики сили: с живота, със знанието и със свободата; работи ли с тия сили, човек непременно ще има резултат на физическия свят. (57/стр. 29)

Годината 1939 е епохална… Ако тази година работите съзнателно върху себе си, вие ще имате по-големи постижения от тия, които сте имали от времето на Адам до днес. Като мине това време, ще се убедите в истинността на думите ми. Благото, което тази година носи, е резултат на Божието Слово, на Великото в света. (57/стр. 38)

За онези, които изпълняват изискванията на 39-та година, тя ще се продължи и следващата година. За онези, които не изпълняват Великите закони, ще дойде 1940 г., която завършва накрая с нула, с яйце. Значи, през тази година човек трябва отново да мъти това яйце, докато се излюпи. За да реализира своите желания, той трябва да чака добрите условия на живота, които ще дойдат едва през 1999 година. Но онези, които слушат и изпълняват това, което им се говори, ще бъдат постоянно в 1939 година. (57/стр. 39)

Който се роди през 1939 година на 9-я месец, добре ще бъде за него… Ако се родите тази година, бъдещето е ваше. По-добра година от тази не сте срещали досега в живота си. Ако тази година не се родите, ще чакате 1999 година, когато ще се повторят същите условия. (57/стр. 19)

Най-първо трябва да се родиш по плът, а след туй трябва да се родиш по Дух… Втория път, като се родиш по плът, пак трябва да се родиш по Дух. Третия, като се родиш по плът, пак трябва да се родиш по Дух. Вие питате защо е така. Защото не може да бъде другояче. (64/стр. 71)

Син Божи е човек здрав физически, душевно и умствено, и той не умира. Така го определям.

(4/стр. 295)

Под думата три аз разбирам: да съедините в едно Любовта, Вярата и Надеждата, че да работят заедно. Това е законът на трите. А деветте е, когато съедините физическия, Духовния и Божествения живот в едно; 3×3=9, на три места по три прави девет значи да се приложи Божественото на физическото поле, в Духовния свят и в Божествения свят. Това е голяма работа, която ще ви научи как да проявявате Божественото. (68/стр. 233)

Числото Десет

Осмисляне на Десетте

Числото 10 означава да живееш заедно с Бога и да вършиш Неговата Воля. (4/стр. 311)

Иде времето на Изпита на живота той е сериозен, всеки ще бъде сам в стая, без никакви речници, никакви помагала, никакво подсещане; ще разполага с 10 часа и каквото напише през това време, то ще реши съдбата му. (43/стр. 324-325)

Най-малко 10 пъти ще побелее главата ви, докато се научите да се самовладеете най-трудната, най-мъчнопостижимата наука е науката на самообладанието. (45/стр. 696)

Но не са прави ония, които проповядват, че Христовото Учение е тежко бреме. Сега вашето бреме е 10 пъти по-тежко. (27/стр. 38)

Ако някой се осмели да ви отнеме едно от благата, определени (от Бога) за вас, вие ще получите 10 пъти повече. (49/стр. 481)

Вие можете да изплатите от дълга на хората само 1/10 част останалото те сами ще си плащат.

(46/стр. 163)

Матей 18:24 (…докараха при Него един, който му дължеше 10 хиляди таланта). Числото 10 в този смисъл, както Христос говори, не показва само колко е голям дългът, но то показва и един завършен цикъл. Един човек не може да продължава своите грехове зад 10. Повече от 10 пъти не можеш да грешиш. Като направиш едно престъпление 10 пъти, след 10-я път вече ще те хванат. (28/стр. 449)

Действа един кабалистичен закон на числата: направиш една погрешка веднъж, два пъти, три пъти и дойдеш до едно място, дето експлодира. Не докарвайте нещата да експлодират. (16/стр. 391)

Не разваляйте в себе си онова, което Бог е наредил още от създаването ви. Той е вложил във вас един голям капитал сърцето ви, и от време на време ви посещава да види в какво състояние се намира този капитал. „Защо ми е дадено сърцето?“ За да видиш Господа. Ако нямаш сърце, ти не можеш да видиш Господа. „Защо ми е умът?“ Да видиш Господа… Без ум и без сърце човек е нула. Умът и сърцето на човека са единици. Поставите ли тия единици пред нулата, вие ще видите Истинската цена на човека. (34/стр. 230)

Казваш: „Имам сърце“. Имаш сърце, но още не живееш в него. Опиши ми какво е твоето сърце. Аз съм готов да ви опиша сърцето. То е прекрасен свят най-малко 10 пъти по-красив от тоя, в който живеете. Взимам числото 10 като число на Божествения свят. (13/стр. 250)

Туй число, числото 10, го взимаме като закон на съвършенството. (38/стр. 119)

За един малък опит с цигулката, само за да намеря един ритъм, 10 години съм работил. Само за да намеря един ритъм, цели 10 години всяка сутрин съм работил и след 10 години се домогнах до този закон. Разбирате ли? Ама трябва да стане известен проблясък. Ще работиш, ще работиш. Закон има. Да кажем, вие искате с вашите молитви да достигнете добри резултати. Ще се молите ден, два, три. След 10 години ще имате един много малък резултат. Един ритъм само. Разбирате ли?

(39/стр. 274)

Някои искат в някоя моя беседа заключение. За да дам едно заключение на една моя беседа, трябват най-малко 10 години. Опит трябва да имате… Като окултни ученици, ако спазвате законите, най-малко след 10-годишен постоянен, а не извънреден труд, вие ще имате едно определено заключение, ще придобиете нещо. (39/стр. 335)

Десетката е щастливо число при нея човек придобива известна дарба. (50/стр. 365)

Разбрахте ли всичко, което ви говорих тази вечер? „Разбрахме 1/10 част от всичко говорено.“ Дръжте се тогава за тази 1/10 тя представлява вашата единица мярка, с която трябва да си служите. Наистина човек представлява 1/10 от Божествената Истина, тъй щото под дробта 1/10 разбирам онази мярка, с която всеки човек според степента на своето умствено развитие мери нещата. Сега задачата на всички хора, на цялото човечество е да докажат, че те съставят 1/10 част от цялата Единица. (78/стр. 159)

Тъй както разбирате Любовта, приложете 1/10 от нея. Тъй както разбирате Божията Мъдрост, приложете 1/10 от нея. Тъй както разбирате Божията Истина, приложете 1/10 от нея. (64/стр. 121)

Питаш как да се справиш с мъчнотиите: има 10 банкери, които не са ти дали пари. Ти видиш числото 10 и се уплашиш от него; погрешката е там. Вземи нулата, дай почетно място, сложи я пред единицата, намали единицата 10 пъти и веднага ще се издигнеш нагоре. Намали всичките тия банкери сложи им една нула отпред: 0,1=1/10. (90/стр. 40)

Законът е: Когато се намирате в едно голямо противоречие в живота и дойдете до отчаяние, пренесете нулата отпред; сложете единицата отзад, а нулата пред единицата (0,1). Тогава условията са вече други, подобряват се. Какво означава нулата? Тя е човешката глава… Започни да мислиш!

(90/стр. 41)

Тъй както е написано числото 10 в света, е за този, който борави със законите и ги регулира. А за този, който не разбира законите, то е обратното 0,1.

(90/стр. 41)

Числото 10 е за Мъдреца. (90/стр. 41)

Хармония и Единство

Откровение 10:2 (Той държеше в ръката си разгъната книжка…). Ангелът в 10:2 на Откровението, който излезе с книжката, показва Новото Учение, което ще дойде. Числото 10 показва царската власт, която е сега в 10 държави… От тия царства ще изчезне едно, за да се въздигне Новото царство на Христа, а това ще бъде царството, гдето работи Христос. (19/стр. 28)

България се готви за нещо възвишено да завземе тя това 10-то царство… Кое е България? То са живите, съзнателни хора. (19/стр. 28, 30)

Един народ трябва да има общо съзнание, колективна душа; такава една душа, която прониква през един народ, минава като един индивид. Туй, което е колективно, което е множество на Земята, на Небето минава за единица. Българският народ в Божествения свят се представя от един човек. А някои народи в Божествения свят нямат свой представител. (40/стр. 110)

За всяка работа са определени 10 души… От 10-те все ще се намери един, който ще пожелае да я свърши. (49/стр. 36)

„Учителю, Вие казахте, че ако има 10 души в света, които истински да обичат Бога, то войните, болестите и нещастията на човечеството ще престанат… Колко на брой са сега?“ Сега са само трима Ганди и в България има двама. (58/стр. 78)

Числото 10 е най-хубавото число. (89/стр. 22)

Направете една малка табличка на числата от 1 до 100 да видите на кои от тях сборът на цифрите дава 10. Такива са всичко 33 числа. (88/стр. 99)

Всяко число, на което сборът на цифрите дава 10, е число на хармонията. Който работи с тия числа, и да започне зле, всякога свършва добре.

(88/стр. 99)

Числото 10 е число на приятелството.

(48/стр. 395)

Искаш да имаш приятел да прилича на тебе. Не, приятелят ти ще бъде точно противоположен на тебе. Ако ти си скръбен, той ще бъде радостен; ако ти седиш, той ще стои; ако ти говориш, той ще мълчи. Ако не сте противоположни, вие сте далече от Реалността. (88/стр. 281-282)

Следователно туй, което в тебе няма, а в приятеля ти има, и туй, което в него няма, а в тебе има, прави съединението. Оттук извличаме един оригинален закон в окултната наука, според който равните отношения не могат да се събират: според това единица с единица не могат да се съберат на едно място… Единицата с нула обаче може да се събере, при което се получава числото 10. (80/стр. 166)

Закон: За да бъдат двама души приятели, ако са мъже, единият трябва да върви по мъжка линия, а другият по женска; ако са сестри пак същият закон: едната сестра трябва да върви по бащина линия, а другата по майчина линия. Ако и двете вървят по бащина линия, запознанство може да има, но и спор ще има; дълго приятелство обаче не може да има такъв е законът. (80/стр. 442)

И тъй, вашият приятел, с когото ще се съберете, или той трябва да е нищо, а вие единица, или вие трябва да сте нищо, а той единица. И като се съберете двамата, ще образувате числото 10.

(80/стр. 166)

Всяко нещо, което става точно както ти искаш, не е реално. Ако искаш хората да постъпват точно като тебе, ти не си в Реалността. Колкото по-различни са нещата от това, което ти изискваш, толкова по-близо са до Реалността. (88/стр. 281)

Съвършените не ги събуждат повече от 10 пъти. Ако се събудят, добре. Но ако не се събудят, оставят ги да спят, колкото дълбоко искат те макар и да не се събудят никога. (15/стр. 397)

Числото 28

Всеки един ден в Божественото, това е една цяла епоха… Седем дена, това са 7 епохи. В един месец имате 28 епохи 4×7=28. (54/стр. 270)

Луната в 28 дни се пълни и изпразва. Човек трябва да научи законите как да се пълни и изпразва. Да изпразваш сърцето си от нечистотиите на живота и да го пълниш с плодовете на Духа това е Велика наука, до която човек трябва да се домогне. (11/стр. 62)

Паневритмията всичките 28 паневритмични упражнения представят един непрекъснат процес на съзнанието към съвършенството и си имат свой вътрешен смисъл. (26/стр. 32)

Една жена боледувала цели 28 години от припадъци. Тя излизала вечер от къщата си и отивала няколко километра далеч от града, и там от умора припадала. Мъжът имал търпение и постоянство да я следи всяка вечер в продължение на толкова години и да я връща вкъщи. След изтичане на 28-та година тя оздравяла напълно. Защо и вие нямате търпението и постоянството на този мъж да носите в ума си вашите добродетели 28 години, докато най-после се реализират? Който прояви това пос­тоянство, той ще оздравее. Числото 28 е епохално.

(3/стр. 325-326)

Ако до 28 години ти не уредиш живота си както трябва, оттам насетне много мъчно може да се справиш. (72/стр. 66)

Числото 28 е щастливо. Числото 2 е добрата майка бабата. А числото 8 истинската, строгата майка; тя взема тоягата и възпитава детето. Истинската майка възпитава, а бабата утешава: като дойде детето при нея, тя го милва, гали го, дава му орехи и то престава да плаче. Числото 8 е образувано от 4+4 две положителни числа. Двете четворки представляват двамата бащи истинският баща и дядото; събрани заедно, те образуват числото 8 отрицателно число, жената. „Възможно ли е двама мъже да образуват една жена?“ Ако разглеждате мъжете като числа, това е възможно: две четворки, събрани на едно място, образуват една осморка. С други думи казано: два воденични камъка смилат житото и го превръщат в брашно. Житото се прев­ръща в брашно и се смекчава. От брашното можете да направите прясна хубава пита. Строгата майка ще набие детето, но ще му направи топла пита. (88/стр. 99)

Числото 19

Числото 19 означава следното: 1 е Бог, а 9 това сте вие. Като съберете 1 и 9, получавате числото 10 това е мярката, от която трябва да се ръководите. (53/стр. 300)

Веднъж се спрях при една стара баба… Тя казва: „Да си замина за другия свят“. Аз искам да събудя интерес в нея, казвам : „Знаеш ли, че аз зная едно изкуство за подмладяване“. Изведнъж тя се заинтересува, казва: „Да не би да ме изпитваш?“. „Не, зная го, може да те направя на 19 години.“ Тя изведнъж започна да мисли. Рекох: Аз може да те подмладя. (55/стр. 42)

Щастливото число за момата е 19. За която и да е мома най-щастливото число е 19, а най-щастливото число за момъка е 21. Ще кажете: „Каква роля играят тези числа?“. Ако ви кажа да се ожените за една мома на 91 и на 19 години, ще ви бъде ли безразлично? Защо, като се увеличава числото, не ви е вече безразлично? Числото 19 е върхът. Като замине това число, не ви е приятно. Аз бих желал всяка една мома да остане все на 19. Ако тури единицата отзад, ще стане на 91 години. И тогава ако тя е умна, ако знае тази философия, ако знае Кабалата когато се намери пред един млад Дон Жуан, тя ще стане една баба с набръчкано лице и той ще мине покрай нея, ще я погледне и ще каже: „Баба е тя“; ако има нужда от нещо, може да услужи, но толкова само. А когато види някой благороден момък, тя ще тури единицата напред и ще стане 19-годишна: тя ще стане млада, със засмяно лице, с червени страни и като мине покрай него, ще му се усмихне малко. Вие ще кажете: „Възможно ли е това?“. В това именно седи смисълът на живота. Ако ти можеш да местиш единицата и с това да изменяш цялото си състояние, ти си умен човек.

(15/стр. 275)

Ако можете да местите единицата отзад нап­ред, вие сте прилежни. Ако не можете да я местите, вие сте лениви. Ако младият, който е на 19 години, не може да премести единицата от ляво надясно и от дясно наляво, той не е млад. (15/стр. 277)

За да можеш да изменяш състоянията си, ти трябва да знаеш законите на числата от 1 до 9. Всички останали числа от 1 нататък 2, 3, 4 и т.н., това са все стъпала, по които може да става това изменение. Числата от 1 до 10 това е наука за промяна на всички органически разумни сили, които се сменят от едно състояние в друго. (15/стр. 275)

Математиката била мъчен предмет хубостта на този предмет е в неговата мъчнотия. Вие искате ли аз да ви дам едно злато и да е леко? Вие искате все леки работи. Хубаво, наместо злато аз ви дам слама, ще бъдете ли доволни? Значи, някой път искате златото, което е тежко. Какво е относителното тегло на златото? Мисля, че е 19. (чистото, 24-каратово злато има относително тегло 19.3 г/см3)

(61/стр. 285)

Каква е нормалната топлина? Мисля, нормалната топлина е 19 градуса. В една къща 19 градуса са нормална топлина едно хубаво число и достатъчно топлина; 21 градуса, 25 градуса не са вредни, но най-нормалната топлина вкъщи е 19 градуса при един здрав организъм. (93/стр. 49)

Вие ще кажете: „Има други работи, с които да се занимаваме“. С каквото и да се занимавате, вие сте обикновени хора. Каквито и да ставате и каквото и да правите в света, вие ще свършите с една нула. Нищо повече. Каквито и да сте били, най-после вие ще свършите като всички хора ще ви направят един гроб. (15/стр. 278)

Казвам: Сега всички вие трябва да седнете пред нозете на своя Учител тъй, както и той прави някога, и да научите една наука на числата. За момъка е числото 21. Като хване 1 и го тури пред 2, колко става 12. Значи, момъкът повече от 21 години не може да отиде и по-долу от 12 години не може да слезе. Момата има по-голям мащаб на действие и на движение. Тя може да стигне до 91 години. Затова именно жените са по-стари и по-умни. Ще ви докажа, че умното у човека, това е женското, Божественото старо, древно е само Любовта. Бог е Любов. Под думата 91 живее закон на Любовта, който действа в нас. (15/стр. 280)

Числото 19 е неутрално число, а числото 12 е меко число. (46/стр. 278)

Земята се движи с бързина 19 км в секунда
[19 км/сек е скритият ритъм, 29 км/сек е външният ритъм коментар на Елеазар Хараш]. Числото 19 спасява човечеството от големите катас­трофи, които би могло да преживее на Земята. Всички неуравновесени същества слизат на Земята да се уравновесят, да придобият нейния темп на движение. Като придобият нужното равновесие, изпращат ги на други планети там да се учат. Думата „уравновесяване“ е взета в смисъл на тониране. Значи, човек, както и всички останали същес­тва слизат на Земята да се тонират, да уравновесят силите си, да намерят своята равнодействаща… Божията Любов е онази равнодействаща сила в човешкия живот, на която се подчиняват всички негови мисли, чувства и постъпки. Който е намерил своята основна мисъл, на която се подчиняват всички негови мисли, чувства и постъпки, той е разбрал троеличието на Бога. (49/стр. 240, 245)

Сега аз бих желал жените от вас да станат на 19 години, а мъжете да са на 21 години. Това са най-красивите числа. Като съберете 2 и 1 и умножите, ще имате 9 (2+1=3, 3×3=9). Като умножиш трите само на себе си, ще получиш три степени значи, мъжът е слязъл от Божествения свят във физическия и се занимава с грубата материя. Та за да дойдеш до това Възвишено състояние, трябва да се умножиш сам на себе си три пъти и ще получиш числото 9. Та сега това са занятията: да се занимавате с възможностите, които трябва да останат в ума ви. В живота има нещо по-велико от това, което сега се проявява… Друга една наука… и в тази наука всяко число отразява скритото в него.

(15/стр. 280-281)

Числото 90 това е един Божествен цикъл, който включва всичко в себе си. Та най-старото у нас е женският принцип: тази мекота, тази деликатност, вяра, Любов, Мъдрост и Истина. Нямаш ли този женски принцип в себе си, ти не си мъж, нито можеш да мислиш. Някоя жена ще каже: „Аз не искам да бъда мъж“. Числата 2 и 1 се включват в числото 90. Двете е принцип на жената, то е първата майка в света. Мъжът е нулата и майка му седи при него, тя ще го омекоти. Бащата е отзад, а синът го няма там. Числото 9 е най-разумната дъщеря в света, по-умна от нея няма. Баща е с нея, той я е взел и седи зад нея. Тя е на 19 години и каквото става, казва на Баща си. Баща винаги изпълнява нейната воля, понеже е разумна. 91 е най-разумната дъщеря на Бога. 91-вата година е 19-ата година една и съща е. (15/стр. 280)

Числото 19 това е онзи Небесен Господар, Който е направил всичко в света. (16/стр. 258)

В Живата Разумна Природа всичко е така отмерено, както са отмерени нещата в музиката, алгебрата и геометрията; така са отмерени и движенията на Небесните тела… Но астрономите не се намират на една постоянна точка те са в една подвижна точка, поради което изчисленията им са относителни. (13/стр. 245)

Любовта, Мъдростта и Истината са Неизменните Центрове, около които всичко се върти. Слънцето се движи с бързина 250 км/сек, а Земята с бързина 29 км/сек. Както Земята не може да съществува без Слънцето, така и човек не може да съществува без Любов към Бога. (37/стр. 557)

Значи, Слънцето се движи с 250 км/сек, Земята се движи с 29.5 км/сек… Но според моите изчисления не е 29.5 км/сек, но 30 км/сек. Оспорвам, имам данни за това. Но да оставим това.

(62/стр. 268, 269)

Едни математици казват, че разстоянието от Земята до Слънцето е около 92 милиона мили, други твърдят, че това разстояние е около 93 милиона мили. И едните, и другите са прави зависи от издуването и свиването на Слънцето. Ние живеем в относителен свят, поради което мъчно се правят Абсолютни изчисления. (50/стр. 362-363)

Кажете ми колко милиона години има, откак вие сте създадени? Според Библията колко години има, откак е създаден човек? Нали 8000 години? Според окултната теория преди 18 милиона години. И това е вярно. Това са цифри. 8000 години или 18 милиона години те означават едно и също нещо. (34/стр. 141)

18 милиона години хората живеят на Земята и още работата им не е довършена, не се е построило човешкото тяло както трябва. Хората, тъй както са идвали, сега в своето развитие те са на 10 години. До 20 години се изисква още толкоз време и 1 година отгоре, за да станат пълновъзрастни (21-годишни). (64/стр. 137)

Всички хора трябва да се родят от Любовта. Който е роден от Любовта, грях не прави човек, който има всичкото богатство на света, не може да краде. Но вие казвате: „Ние нали следваме този път?“. Може ли детето още първия ден, като влезе в света, да знае всичко? Стоенето на детето в утробата на майката се равнява на 19 милионния живот на историята на човечеството [19 милиона е по-точното, а не 18 милиона коментар на Елеазар Хараш]. Окултистите твърдят, че откакто човек се явил на Земята, има 19 милиона години. Деветият месец е месец на Истината, която се зас­тъпва за неговата свобода. Раждането е освобождаване. Само Истината може да извади човека от утробата на майката. Ако се роди по-рано или по-късно, няма условия за живот. Навреме трябва да се роди човек. Но за да се родиш, Истината трябва да те извади от утробата. (64/стр. 124)

Числото 19 го вземам като едно красиво число, с което навреме можеш да направиш нещо.

(52/стр. 131)

В бъдеще ще става лесно подмладяването. Ще поставите човека в магнетичен сън и ще му внушите, че е млад стига да мисли за 19-годишната възраст и за нейните качества. (90/стр. 239)

Ще си представиш, че си …на 19 години. Ще снемеш всички стари работи. Всичко, каквото си преминал този ненужен багаж ще го поставиш настрани. Ще знаеш, че имаш майка и баща, млади и красиви. Ще погледнеш целия свят и ще мислиш, че е много красив. Така ще се подмладиш. Ще кажете, че действителният свят не е такъв. Оставете вашия действителен свят, той е театър, там нещата не са действителни. В действителния свят всичко е красиво. (52/стр. 304)

На Сириус има една култура 2 пъти по-възвишена, отколкото на Слънцето. А пък на другите звезди има култура 3 пъти по-възвишена от тая на Слънцето; на други 5 пъти по-възвишена, 6 пъти и ще дойдете до 19 пъти по-възвишена култура от тая на Слънцето. Сега ще кажете: „Дали тези работи са верни?“. Отде заключавате, че не са верни? Аз говоря за неща, които зная, а пък вие ще мислите за неща, които не знаете. И самото число 19 е щастливо число. Накрая на числото 19 имате вече деветката: имате 1, то е Божественото Начало; имате 9, то е крайният резултат като минете от 1 до 9, ще имате резултат. (70/стр. 420)

II. Тълкувания по числата

Притчата за сеяча

Матей 13:3 (И говореше им много с притчи, казвайки: Ето, сеячът излезе да сее…) Първото семе паднало на пътя и птиците го озобали пътят представлява физическият живот, който е преходен, временен; от него нищо не може да се очаква. Други семена паднали между трънете и на каменисти места, дето скоро израснали, но не могли да дадат плод тези условия представляват Духовният свят. И най-после едно семе паднало на добра земя и дало плодове: 30, 60 и 100 тъй щото Истинските плодове трябва да се очакват от Божествения свят. (31/стр. 65)

Когато не ти върви, значи: ти си на пътя. Всички твои мисли и желания са на пътя и тогава не може да имаш резултат. Понякога твоите мисли и желания са върху камъка и пак не можеш да имаш плодове от тях. Някога те са между тръните и тогава не може да имаш резултат. Само когато мислите и желанията ти са паднали на добра почва, те дават резултат: 30, 60 и 100. (53/стр. 142)

30, 60 и 100 това са трите условия на живота. Като съберем числата 3, 6 и 1, получава се 10, един цикъл в живота. Следователно всеки от вас трябва да знае на кое място да бъде посят. Всеки, който не е посят върху почвата на Любовта, ще бъде или на пътя, или между тръните, или на камъните. А всеки, който е посят на почвата на Любовта, ще даде или 30 и ще бъде велик човек, или 60 и пак ще бъде велик човек, или 100 и ще бъде трети велик човек. И тия хора ще имат правилни разбирания за живота. (95/стр. 247)

Стоте (100) то е най-доброто положение. Едната единица показва, че трябва да имаш един отличен ум, ум на един Ангел, за да разбереш света. Трябва да ти се отворят очите, за да видиш по-надалече да излезеш от едно положение и да влезеш в друго; в първоначалното състояние мязаш на един червей, който е излязъл и пълзи по земята, а като родиш 100 семена, ще мязаш на една красива пеперуда, която прехвърча от цвят на цвят. В дадения случай 60-те разбира човек, придобил известни сили, с които става господар на положението в света. Ти не си роб на условията. Един човек, който е дал плод 60, той няма какво да мисли с какво ще се прехрани; неговата прехрана е осигурена. Не му трябват пари той знае, че силата му не седи в парите; ако е за сила, той може да купи всичките богати хора и да изважда пари, колкото иска.

(69/стр. 284)

Каква грамадна разлика има в числата; за да я разберете, трябва да разбирате съдържанието на числата… Да кажем, че напишеш числото 30, или 3; 60, или 6; 100, или 1… Питам сега кои числа бихте предпочели: 361, 631 или 136? Кои числа са правилни в дадения случай? Както и да пишете горните цифри, събрани 3+6+1, те дават все 10. Външно резултатът е един 10, но по съдържание резултатите са различни. (53/стр. 142)

Ако започнете една работа с числото 361, ако я започнете със 631 или с 136, ще имате различни резултати. Да допуснем, че вие сте стражар с номер на шапката 361. Това показва, че преди вас има 360 стражари. Ако сте с номер 631, това показва, че преди вас има 630. Ако сте 136, преди вас има 135. Добре, в какво седи разликата? От гледна точка на работата е важно не какъв номер носи стражарят, а какво е извършил. Резултатът 10 показва Божественото число. Колко има преди теб и колко след теб, нищо не значи, но числото 10 показва каква работа си извършил; не какъв номер носиш, но работата, която свършваш. В дадения случай числото 361 това са условията, за да се свърши тази работа. Това число започва с 3 то е добро число; 6 е числото на илюзиите, при него ти се колебаеш. Числата 3, 6 и 1 показват какво е минало през душата, докато се е дошло до тия резултати. Тъй като в началото е 3, това означава, че всичко е започнало много определено, не е имало никакво колебание. Като дошло числото 6 обаче, почнали да дават на стражаря повече пари. Тогава той се съблазнил и си казал: „Не можеш ли да кръшнеш, да пооткраднеш малко?“. Но единицата му казва: „Не!“. Замислил се той, че има тояга единицата стои там. Като вижда тоягата, казва си: „Не, трябва да съм умен, трябва да постъпвам честно и да се държа добре за тоягата“. Той хваща тоягата с ръката си и казва: „С тая тояга нито бия, нито давам на другите хора да бият“ да знаете защо ви е единицата. (53/стр. 142-143)

Другият стражар има номер 631. Той започва с 6 с едно колебание. Той е като базиргян (търговец): колебае се; този хване, онзи хване и го обере. Но дойде числото 3 и казва: „Има обществено мнение. Какво ще каже началникът?“. После идваме до единицата, тя казва: „Не!“. Друг има номер 136. Той е най-нещастният. Той е започнал с Божественото тоягата, единицата; като се е отдалечил Бог, дошло числото 3, а като дошло числото 6, без малко да пропадне. Вие с бележка 6 влизате в университета, но с числото 6 ще попаднете на много големи трудности. Представете си, че носите голяма хубава червена ябълка, която някой ви е дал, за да я занесете подарък някому. Вие нямате хляб, гладувате от няколко дни, погледнете ябълката и имате желание да я изядете. Мислите си: „Не мога ли да изям ябълката и да премълча?“. Ако изядете ябълката, ще бъдете числото 136, но ако издържите при големите изпитания, вие ще имате числото 10.

(53/стр. 143)

Да работи човек съзнателно, с участието на мисълта и с Любов, това значи да попадне на добрата почва, в Разумния Живот, дето житното зърно дава 30, 60, 100 зърна, които се намират в отношения 1:3:6. Работи ли с безпокойство, несъзнателно и без Любов, резултатите ще бъдат като тия на житното зърно, което е паднало на пътя между камъните и тръните. Защо в тази притча Христос взел числата 30, 60 и 100, а не други някои? Като съберем числата 1, 3 и 6, получаваме числото 10, в което се крият всички възможности. Числото 10 съдържа в себе си пътищата, по които минава човешката мисъл от най-ниска до най-висока степен. Който може да проследи пътя на една мисъл, която започва от най-ниското и достига до най-високото, той е дошъл до числото 10, до Разумния Живот, до условията на добрата почва. (87/стр. 599-600)

В Евангелието Христос казва, че едно зърно паднало на добра почва и дало 30, друго 60, а друго 100 в клас. Но това са отношения. Това са кабалистични отношения, които трябва да разбирате. Имате числата 30, 60 и 100. Числото 100 съдържа две Велики условия. Числата от 1 до 10 представляват един Велик свят те са неща, които много мъчно стават; много мъчни работи са. (53/стр. 141-142)

Всяко зърно, което се сее в земята, става слабо и това слабо състояние става силно, и дава плод 30, 60, 100 зърна… Отслабнали сте: ако издържите тази ваша слабост, ако разбирате Божия закон, вие ще станете силни и ще станете „30, 60, 100“ т.е. ще имате 30, 60, 100 пъти по-големи възможности, след като минете тази опитност, отколкото ако не бяхте минали през нея. (53/стр. 199-200)

Семето, което пада на добрата почва, се уподобява на човек, който слуша, приема и разбира Словото. (69/стр. 284)

Числото 100 означава израстване на семето в човешкото сърце, числото 60 израстване на семето в умствения свят на човека, а числото 30 израстване на семето в Причинния свят, т.е. в Духовното тяло на човека… Като съберете числата 100+60+30, получава се 190; когато се раздели това число на 19, ще се получи числото 10. Това значи: когато семето мине през физическия и Духовния свят, ще влезе в Божествения. Също така всяка идея трябва да мине през тия светове. Защо? За да почерпи енергия за своето съществуване когато мине през човешката душа, тя се превръща в чувство; освен в чувство идеята трябва да се превърне и в сила, т.е. да влезе в ума, за да придобие известна форма; най-после идеята трябва да влезе в Причинния свят, да стане Принцип. (5/стр. 48-49)

Съберете 30, 60 и 100, заедно дават 190, 1+9=10=1. Единицата е Господ, нулата са условията. Значи, плодът ви даде Името на Бога. Единицата е Името на Бога. (53/стр. 334)

Болният от 38 години

Изцелението на Исавар Бел-Аму

„И там имаше някой си человек, болен от 38 години.“ Тук се говори за някой знатен, виден човек, на когото името не се казва. Казва се само, че е боледувал 38 години. Все едно, че се говори за него като за човек 38, който е пазил къпалнята като стражар цели 38 години. (37/стр. 230)

Тройката в числото 38 показва, че преди три прераждания този болен е бил на Земята, но е водил порочен живот и като последствие на неговия лош живот волята му се е парализирала. Числото 3 е в зависимост от числото 8 значи, между числата 3, 5 и 8 има известно съотношение. 1 е причина на нещата, 2 е условие, 3 е резултат; после иде втора категория числа, в които се повтаря същото 4 е причина, 5 е условие, 6 е резултат; третата категория: 7 е причина, 8 е условие, 9 е резултат. Значи, болният, който е лежал 38 години, е минал през двете категории: 1, 2, 3 първата категория, 4, 5, 6 втората категория. 7, 8, 9 е третата категория щом дошъл до третата, т.е. до последната категория, той влязъл в цикъла на лечението. (3/стр. 312-313)

Аз вземам числото 38 като число на освобождаване. И съвременното човечество се намира в положението на този болен, търси начин да се излекува от болестите и недъзите, които се крият в него… Христос идва вече и за сегашните хора. (37/стр. 230)

Христос спря вниманието си върху болния от 38 години. Защо този болен Му обърна внимание? Защото числото 3 е символ на Сина, т.е. на Христа, а 8 на Божествената майка. От Божествено гледище и двете числа са строги и взискателни: 3 осмисля живота, към който се стреми човешката душа, а 8 съдържа благоприятните условия, при които тя може да се развива сега и в бъдеще. Влезе ли в света, или в човешката душа, Божествената майка не съди, но постъпва строго, никого не извинява. (3/стр. 317)

Осем е число, което не разрешава въпросите. Казвам: Ако искате да решавате въпросите с числото 8, това значи …да дойде съдбата, тя да разреши въпросите. (13/стр. 249)

Числото 8 е най-строгият съдия в света… На очите си имаме пак числото 8. През това число трябва да виждаме нещата. Който гледа, боледува; който вижда, всякога е здрав. Числото 38 означава големи противоречия като съберете цифрите му, получавате 11. (3/стр. 314)

Какво трябва да прави човек? Да прибави 1 към числата 3 и 8. (3/стр. 322)

В числото 38 тройката означава нещо благородно, юпитерианско; осморката е крайно материалистично число. Болният, за когото се говори в Евангелието, лежал 38 години, защото не могъл пръв да влезе в къпалнята. На 39-та година дошъл Христос и му казал: „Стани, дигни одъра си и ходи!“. Девет е Марсово число. Като видял болния, Христос му казал: „Сложи осморката настрана; извади деветорката, т.е. ножа, прережи с него превръзките, които те държат на леглото, и ще бъдеш здрав“. Той повярва и оздравя. Осморката е поставена на очите, но в хоризонтално положение. Значи, човек гледа с очите през осморката, т.е. през материалис­тичното число, докато дойде до знанието и Истината, които ще го освободят. (37/стр. 235)

Бог е написал числото 38 на човешкото лице: 8 са човешките очи, а 3 носът с двете ноздри. Очите и носът представляват Ангелският свят, ушите и челото Божественият свят, а устата човешкият. Значи, да чувстваш и да вкусваш, това е човешко; да се възприема благоуханието на нещата, това е достояние на Ангелите, а виждането и слушането е достояние на Съществата от Божествения свят. Осморката и тройката представляват виждането и слушането, т.е. очите и ушите, или числото 38; носът, единицата (числото 1), е Христос, Който казва на болния да мисли, за да не греши повече.

(3/стр. 324)

Изучавайте законите на числото 3 на Христа, т.е. на вашия ум. Изучавайте законите на числото 8 на Божествената майка, т.е. на вашата душа. Изучавайте законите на единицата, на Духа, който е свързан с човешката воля. Само така човек може да бъде свободен. (3/стр. 328)

Прибави 1 към числата 3+8, ще се получи 12 число, което показва орбитата, по която човек се движи. И Земята, за да се премести от една сфера в друга, минава през 12 зодии… В Древните Окултни или Мистични Школи са давали на учениците по една тайнствена кутийка. Пружината, отдето се отваряла кутийката, била така майсторски скрита, че само напредналите ученици са я намирали. Който намери пружината, отваря кутийката и вижда вът­ре златно яйце, на което били написани имената на 12-те Богове, които работят в Природата те представляват 12-те Природни сили, които управ­ляват и ръководят всички живи същества.

Христос каза на болния: „Стани, вдигни одъра си и ходи!“ това значи: вземи тази кутийка, намери пружината и тръгни по света да прилагаш наученото. Смисълът на живота се крие в числото 38 в Сина и в Духа. Това е проповядвал Христос на евреите с цел да се превърнат в израилтяни, т.е. от гъсеници в пеперуди. (3/стр. 322-323)

Тройката в числото 38 представлява Божественият човек, осморката Божествената майка, която съдържа всички Велики условия на живота. Числата 3 и 8, съединени заедно, показват, че от човека може да стане всичко. И тогава Божественият Учител, който е определен за вас, ще дойде и ще ви настави. (82/стр. 34)

И тъй, този човек седя пред къпалнята цели 38 години. Намери го там Исус и му каза: „Слушай, Аз Съм пратен при теб, вдигни одъра си и на работа! Не стой!“. Този болен каза: „Завърших най-после университета, моят Учител дойде и ми даде диплом“. (94/стр. 302)

Питат го евреите: „Кой ти позволи да носиш одъра си?“. „Онзи, Който размътва водата.“ „Кой е Той?“ „Не Го зная, не зная Името Му. Ще отида да науча Името Му и тогава ще дойда да ви кажа.“ Той занесе одъра у дома си и тръгна да Го търси. Намери Го и Исус му каза: „Слушай, преди няколко съществувания ти беше много учен човек, но каза една голяма лъжа, излъга хората и трябваше цели 38 години да изкупваш греха си. И сега си учен, но пази се вече да не излъжеш пак, защото ще ти стане зле“. „Не, аз няма вече да лъжа, а ще отида да проповядвам. Ще отида да кажа на евреите, че Онзи, Който ме излекува, е Исус.“ (94/стр. 302)

Кое е характерното в този болен, на когото не знаете името? Аз се рових в своя архив, в акашовите записи и в записите на Природата, намерих името му, но не зная дали ще повярвате. Името на този виден професор е Исавар Бел-Аму. Той бил виден адепт, виден учен, който се ровил из своите книги и чакал да дойде неговият виден Учител. Учен е бил този болен. Ще кажете: „Какъв учен, той е бил един хилав, болен човек“. Не, 38 години да седиш при къпалнята, да не изгубиш Вярата си и да не се роди в теб едно горчиво чувство това не всеки може да изтърпи. (94/стр. 303)

Математическо отношение и геометрическо положение

Велики, силни хора в света са тия, които Природата е удостоила с големи страдания. Какво мис­лите за онзи човек, който е лежал цели 38 години болен на своето легло? Този човек е имал силна воля, голяма вяра и затова е могъл да изкара толкова години в своето страдание. (96/стр. 291)

Ние трябва да имаме предвид примера на този болен с великото смирение… Всички вие трябва да имате неговото търпение. (94/стр. 309, 310)

Когато дойде Христос, 38 години бяха изминали, 39-тата година беше настанала. Щом настане 39-тата година, то е вече спасителният процес: 3+9=12, 1+2=3. Числото 3 представя Божествения свят, дето имате светлина, която дава смисъл на живота, и топлина, която дава растене, и Божествена Воля, която освобождава. (16/стр. 477)

Казват му: „Кой е човекът?“… Не знае кой му е заповядал. Знае, че го е изцелил някой, но Името Му не знае. Аз това наричам математическо отношение и геометрическо положение. Дали го разбирате, това е ваша работа; то не се отнася до мене. Когато вие искате да създадете един нов живот, вас ви трябва математическо отношение да имате един план. А когато искате да уредите един живот, трябва ви геометрическо положение, т.е. конкретно не само идейно, но и конкретно.

(16/стр. 530)

Ако имате математически отношения, трябва да ги превърнете в геометрични положения. Трябва да им дадете съдържание и форма. Животът на Земята е един геометричен израз. Вие живеете, имате тяло вие сте в геометрията. Говорите за Духовния свят това е математическо отношение.

(53/стр. 88-89)

Вие се питате защо е така. Така е, понеже Онзи, Който наредил света, го е направил така. Следователно ти трябва да се подчиниш на това. Ако не искаш да се подчиниш на туй, тогава ти създаваш един нов свят… Казваш: „Мене ми дотегна“. Твоето дотягане не влиза в програмата на Вселената. „Аз не искам.“ И това не влиза в програмата на Вселената. „Аз не го разбирам.“ И това не влиза в прог­рамата. В програмата влиза да разбираш, да не ти дотяга, разумно да се подчиняваш. Ако разумно не се подчиняваш, математическите отношения ще дойдат и ще се изменят ще създадеш един свят.

(16/стр. 530-531)

Та казвам: Христос намира този човек, който 38 години седял. Характер имал 38 години да чака! Каква вяра имал, че може да влезе във водата и един ден да бъде здрав… Христос като му каза: „Дигни одъра и ходи“, той не попита: „Може ли да стана?“. (16/стр. 467, 477)

Казва Христос: „Дигни одъра си! Защо се заб­луждаваш да държиш тия суеверия в ума си? Защо си седял 38 години? Заблуди са това“. Човекът се отърси от заблуждението, паднаха тия връзки, стана и повярва. Казва му Христос: „Не си болен. Господ не те създаде да боледуваш 39 години!“. И той благодари, че има един човек да му каже Истината. (16/стр. 539)

Сега аз говоря за онова, Божественото, в нас. Във всеки един от вас има известно математическо отношение. Аз наричам туй: Божественото, което има отношение към нас. Право е отношението, което изправя. Ти не може да изправиш една своя погрешка, ако нямаш математическо отношение.

(16/стр. 533)

Христос се натъкна на три математически отношения, които разреши правилно. Преди да реши тези задачи, Той прекара в пустинята цели 40 дни в пост и молитва, за да види колко време може да издържи без хляб и вода. На 40-я ден Той усети глад. Тогава при Него се яви един учен адепт и започна да Го изкушава. Той Му каза: „Нали си Син Божий, защо не превърнеш тези камъни на хляб?“. Христос му отговори: „Казано е, че не само с хляб ще живее човек, но с всяко Слово, което излиза от устата на Бог“… (88/стр. 379)

Има нещо у нас, което ни подсказва пътя. Ние се противим. В нас има известни мисли Божественият Дух иде и иска да ни подмлади, ние Го отхвърляме. Когато дойде обратното, което състарява човека, ние го приемаме. Значи, възможно е да остареем, а не е възможно да се подмладим. Възможно е да се мразим, невъзможно е да се обичаме. А законът е: Който ме мрази, може и да ме обича… Ако някой ви мрази, омразата е почва на Любовта; не ровете тази почва, посадете Любовта, извадете всичките сокове от тази почва. (16/стр. 539)

Любовта ще свърши за вас това, което никога няма да свършите това, което е добро за хиляди години, тя ще го направи за един ден. Хиляди години вие ще се пънкате да стане светия. Любовта за един ден ще ви направи светия. Хиляди години се пънкате да станете честни. Любовта за един ден ще ви направи честни. Та казвам: Ако искате вие за един ден математическото отношение и геометрическото положение; ако искате за хиляди години тогава без никакво математическо отношение и без никакво геометрическо положение. Нищо повече. (16/стр. 539)

Аз ви говоря за математическото отношение, понеже само то може да ви направи свободни в света… Сега не трябва да вярвате. Едно математическо отношение то изисква проверка през цялата Вечност. Вие ще го проверявате. (16/стр. 533, 540)

Та казвам: Истинското отношение в света е трябва да обичате Едного… Че сте дошли на Земята, не съжалявайте. Че страдате, не съжалявайте. Радвайте се, че Бог има доверие: дал ви е туй преимущество, дал ви е доверие; предвидил ви е всичките тия блага. Изпълнете Неговата Воля доброволно, тогава ще имате Неговото Благословение за в бъдеще. (16/стр. 543, 545)

Жената с кръвотечението и сгърбената

„И ето жена, която страдаше от кръвотечение 12 години…“, „И ето беше тамо една жена, която имаше дух болестен 18 години и сгърбена беше…“…Числата 12 и 18 определят категориите, към които се отнасят болестите на двете жени. Числото 12 показва, че първата жена боледувала, понеже е нарушила един от Божествените закони тя живяла на Земята, без да отправя погледа си към Бога. Числото 12 е съставено от числата 1 и 2: единицата показва, че тя живяла без Бога, а двойката че е живяла разпуснато. Като дошла болестта и я държала цели 12 години, тя започнала да събира числата 1+2 и получила 3 число на равновесие. Плюсът, който представлява знак за събиране, е Исус, а тройката Синът, т.е. Христос. Числото 12 предсказва на болната жена, че като събере 1+2, ще получи тройката Сина, Човека, Който ще я излекува. Христос носи числото 3 в себе си. Когато страдате от някоя болест, съберете дните, седмиците, месеците или годините на болестта и от получения сбор ще познаете кой ще ви излекува лекар или Христос.

Втората жена (гърбавата) боледувала 18 години. Числото 8 показва разпуснатост на ума. Забелязано е, че умствените болести се лекуват по-мъчно, за тях е нужен по-дълъг период на лекуване. Двете болни жени представляват болестите и недъзите на съвременното човечество: първата недъзите и болестите на сърцето, а втората недъзите на ума. Думата жена според първичния език означава живот. Жената, която боледувала дванадесет години, означава: живот, който не върви в съгласие с Божествените закони. (3/стр. 140, 142-143)

И когато Христос простря ръцете си върху гърбавата жена, тя се изправи, като започна да слави Бога. В 10-те пръста на ръцете е всичката сила числото 10 означава да живееш заедно с Бога и да вършиш Неговата Воля. Единицата е Бог в света, а нулата условията, при които човек може да се развива. Трябва да имаш тия условия в слизането и качването към Бога и да носиш своите благословения на страдащото човечество, на всички, които са се отклонили от Правия път. (4/стр. 311)

Христос измени орбитата на тази (гърбава) жена: като стана, тя се намери в един Мъдър свят, започна да слави Бога, т.е. да учи и разбира живота си… За тази гърбава жена всички пророци са говорили: разтворете Стария завет и навсякъде ще срещнете писано за нея, тя е описана във всичките форми. И в Откровението се говори за нея: в първата фаза тя се представя като жена, която седи на седем хълма; а във втората фаза тя е бременна жена, която ражда детето се взема и се отнася на Небето, а тя отива в пустинята. Значи, гърбавата жена, като се освободи от гърбицата си, ще роди мъжко дете, сиреч умът ти ще се събуди да мислиш и сърцето ти да чувстваш. (4/стр.306, 309)

Жената представя Бялата раса тя е носител на онази Жива Божествена идея, която се олицет­ворява с раждането на детето… Интересно е, че новороденото дете не остана на Земята, а го отнесоха на Небето, майката пък отиде в пустинята майката и синът се разделят. Следователно детето трябва да се възпитава на Небето до времето, когато условията на Земята се изменят и то бъде готово за Новия живот. Майката, която още не е готова, отива в пустинята. Колко дни останала да живее там? Всичко 1260 дни. (4/стр. 572)

Христос имаше 82 ученици

Христос имаше 82 ученици и един ден, по едно съвпадение, Той им каза: „Ако не ядете плътта Ми и не пиете кръвта Ми, нямате Живот Вечен“. Учениците на Христа се съблазниха от думите Му и казаха: „Ние мислехме, че този Учител е от Бога, а Той не е на Себе Си. Ние не можем да Го следваме“. И 70 души се отделиха от Него, като казаха, че не Този е Учителят. Останаха при Него само 12 ученици и Той ги попита: „Вие искате ли да се отделите?“. „Не, Учителю, при кого да отидем? Ти имаш Думите на Живота.“ В числото 12 сборът от 1 плюс 2, равно на 3, показва, че те не могат да отидат никъде. Две вълни, като се срещнат, не могат да отидат напред, не могат и да се върнат назад… Щом се срещнат, те дават нова, трета насока. Числото 3 е един Велик закон за проявяване на Божията Любов. Щом твоята мисъл и твоите чувства се съединят с Бога, те дават така наречената „еволюция, развитие, проявяване, въздигане, усъвършенстване, разширяване на човешката душа“.

(7/стр. 174-175)

Следователно, като излязоха 70-те, останаха само 12 ученици. Аз наричам излезлите твърдоглави, за които се изискват 10 години, за да узреят. Числото 7 е число на твърдоглавите. Аз казвам: След 10 години няма да остане глава, която да не узрее. Бъдещето е на числото 3; ще попитате може би защо защото това число е свещено. Костта на един светия свещена ли е, сама по себе си може ли да живее? Като се докосне болен да нея, той може да оздравее, сляп може да прогледа, но тя не може да върне своя живот, не може да оживее; тя може да прави много чудеса, но не може да прояви своя живот, защото е сама. (7/стр. 175)

Христос казва: „Тия седмината нека си вървят“, а на другите казва: „Вие тримата, т.е. дванадесет­те, искате ли да отидете с тях?“. „Не, ние разбрахме закона.“ Нека те си отидат в света, където ще учат своето учение, ще създават свои закони. Те са числото 7, те са от 70-те множеството, които се бият, които управляват света, които създават законите, които проповядват, че светът ще се оправи с революция, че не може по друг начин. Аз ги наричам самотни хора, така ги определя един професор: самото, което лекува хората, а себе си не може да лекува. Ще ви докажа, че и в Природата е така торът може да даде живот на ябълката, на лозата, на крушата, но на себе си не може да даде. Ще кажете: „Ние, като умрем…“ да, като не можете да живеете, ние ще използваме вашия живот. (7/стр. 175)

Ние знаем кого търсите. Кого? Разпнатият, най-силният човек, Който може всичко да направи. И виждаме, че Христос може всичко да направи. Той казва: „Не мога ли да помоля Отца Си да ми изпрати 12 милиона Ангели да оправят света? Мога, но Аз не съм от 7-те, аз съм от 3-те“. И изложи гърба Си на Римското царство да правят каквото искат с Него… И започнаха подигравките и хулите на тълпата: „Нали Си цар, спаси Себе Си, слез от кръста!“. Не, Христос, Който се е качил на такова дърво, не слиза вече. Защо не слиза? Онова дърво, което е пуснало корените си в тора, е мъртво дърво, което трябва да седи в земята, за да изсмуче всичките сокове. „От това мъртво дърво, казва Христос, ще изсмуча всичките сокове.“ Навсякъде има свещени неща и в Индия, и в Египет. Те са сила, те са живот, но сами по себе не живеят. (7/стр. 175-176)

Сегашните черкви принадлежат на 70-те Хрис­тови ученици. Коя черква принадлежи на 12-те?… Онази, в която Любовта живее. Тази църква е нап­равена и вътрешно, и външно само от живи хора.

(14/стр. 229)

Най-простият камък той е камъкът на Любовта. Понеже изнасям тайната, ще ме глобят. Не съжалявам, че ще платя глоба; но съжалявам, че сте хора на съмнението и ще кажете: „Той изпитва ума ни, не може простият камък да бъде камъкът на Любовта“… За да се домогне човек до Духовния живот, до Същността, до Безсмъртието, може да приложи най-простия метод поради неговата Простота хората днес не вярват. (7/стр. 92-93, 176)

Преди 2000 години дойде Христос между евреите. Колко души Го познаха? Имаше 12 души, които Го познаваха; 72-ма Го налучкваха и после се отдръпнаха; и 500 братя имаше след възкресението, оглашени, които мислеха, че Го познават. След Неговото възкресение се събраха, но даже и след възкресението някои се усъмниха. Такова е състоянието на човешкия ум. (28/стр. 217)

Сега всички трябва да бъдете будни. Има ли защо да се съмнявате?… Каквото и безобразие да направи дяволът, Божественият Дух преобразява всичко и казва: „Смисъл има в тия неща“. Това е Велико изкуство. Като дойде Разпнатият, т.е. Божествената Любов, ще постави всичко в Божествена Хармония. (7/стр. 177)

12-те ученици на Христа представят 12 вида убеждения, религии, които се пръснаха по света. Христос обаче остана сам със Своето Верую. В какво се заключава Веруюто на Христа? В Любовта, в геройството Му, в умението Му да страда и накрая да излезе победител. Христос смело понесе Своя кръст… Кръстът е един от страшните Ангели. Кръс­тът е едно от страшните, но Разумни Същества, което чрез човека разрешава една от великите задачи на живота. Заедно с него и човек разрешава тази велика и трудна задача. (15/стр. 426-427)

Тази сутрин времето ви благоприятстваше да се качите на върха да слушате Словото. Сега сте на брой около 72 души. Числото 72 представя броя на Христовите ученици, които Го напуснаха и се пръснаха по света да си поживеят. Днес тези ученици се обръщат отново към Христа да свършат учението и да приложат Любовта в живота си. Всички сте минали вече през положението на 12-те Христови ученици и сега минавате през положението на 72-та ученици, които били пръснати по света. Между 12-те ученици на Христа съществувало желанието да заемат първи места в живота. Това желание се изрази чрез майката на Заведеевите синове, която дойде при Христа да Го моли един от синовете да седне от дясната Му страна, а другият от лявата.

Наистина всички съвременни хора се стремят да наредят работите си по същия начин чрез заемане първи места в живота. Отлична идея е тази, но за това се изисква известна подготовка… Който иска да седне отдясно или отляво на Христа, той трябва да бъде роден от Божия Дух. Само Божият Дух е в състояние да постави човека на определеното за него място. Остане ли на хората сами да определят местата си, те нищо няма да постигнат. Само Бог е в Сила да подига хората. (35/стр. 9)

Думата Кротост

Всяка дума има смисъл и този смисъл се крие в съставните букви на думата. Вие може да превърнете известна дума в абсолютни числа, в абсолютни величини… Аз ще се спра върху думата Кротост и ще приведа тази дума във величини: 10, 70, 50, 90 и 800; 10+10 абсолютна величина, 90 отрицателна величина и 800 положителна величина.

(4/стр. 736)

Какво разбрахте вие сега от това 10 (10+10)? Вземете българската буква К имате права линия, която е спусната от горе надолу; тази права линия показва, че кръгът на живота е разделен това е диаметърът, който минава от горе надолу през центъра на тази окръжност. Значи, кротостта е, която разделя един живот от друг. Кой живот? Злото от Доброто. (4/стр. 736)

Казвате, че дяволът дошъл в света и сложил печат на хората. Наистина само двама поставят печат: Христос и дяволът… Качествата на Христовия печат на Любовта са следните: любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, смирение, благост, милосърдие, вяра и въздържание; печатът на дявола е числото 666, неговите качества са: прелюбодеяние, плът, чародейство, ревност, кощунство и др. (5/стр. 25)

В тази формула на буквата К …тези 3 ъгъла, които се образуват при буквата К, са по 60°. Когато съкратим нулата, ще останат три шестици. Затова в Откровение се казва, че знакът на лошия човек е 666. Какво означава 666? Това е кораб без кормило. Нулата е движение, което се разполага отзад на кораба това е витло, което се движи на кораба отзад; при туй витло, при туй колело стои това кормило на живота. Това 666 е 3×6=18 липсва нулата, т.е. кормилото, което води кораба. Ако този кораб спазва своята сила, но няма кормило, което да направлява пътя му, всякога ще се случват катастрофи в живота. (4/стр. 737)

Аз казвам: Всички хора, които нямат кормило, са лоши… Как може да се изправи този човек? Като му се даде кормило, а на човешки език това означава: възпитавайте неговата воля, т.е. създайте воля в този човек. Като казвам: „създайте воля“, думата „воля“ за мен пак е формула. Тук 6 означава логиката в живота: да можеш да разсъждаваш правилно и във всичките си работи да успяваш, да бъдеш щастлив. Кротки хора са ония, които имат логичен ум, които сполучват във всичките си работи и всякога са щастливи. В тяхната душа няма никакви незадоволства и не ламтят за никакво богатство, понеже цялата Земя е тяхна. (4/стр. 737)

Втората буква Р аз определям с числото 70 тя означава Велика наука. Някой учен създава известна теория и тя става наука; дойде друг, създаде нова теория, събори старата и така всеки ден изникват нови теории. Наука, която се мени, не е наука, но представление. В тази Велика наука основата е Добродетелта и величините са абсолютни, неизменни, те са математически определени. Числото 70 съдържа в себе си думата „благодат“, т.е. всички ония условия, при които човек може да се развива. (4/стр. 738)

Буквата О е числото 50 и означава човешката глава… Само ония хора, които имат добре оформена глава и мозък само такива хора, само такъв дом, само такива общества, мъже, жени, деца и приятели могат да бъдат свободни. Глава, глава се изисква тук! …Буквата О има 9 качества на кротостта. (4/стр. 738-739)

Казвам: Числото 90, това е една отрицателна величина, т.е. кроткият човек всякога е готов да изплати своите дългове няма нужда да му пращаш червени листове, той точно навреме идва да изплати дълговете си. Ако той те обиди, сам ще си наложи наказанието; няма да каже, че другите са криви… Това означава буквата Т означава да примириш у себе си ума и сърцето. (4/стр. 739)

Сега имаме числото 800, което означава победа, държава и Царство Божие числото 800 означава победа над злото. Христос казва на кротките: „Дерзайте, Отец е благоволил да ви даде Царство“. И тъй, у кроткия човек кои качества виждате? Имаме 16 качества; когато съберем 1+6, получаваме 7 числото на Пълнотата. (4/стр. 740)

По-ясно от това не мога да ви говоря. Ако взема да ви обяснявам думата Кротост, в нея има 16 сили, които имат разни състояния… Знаете ли, че всеки час от деня си има математически точно определена работа; тя е така определена, както един велик виртуоз, когато свири с цигулката си, трябва да вземе точно всяка една нота ако пропусне само една нота, веднага се чувства една празнота.

(4/стр. 744)

Дълбокото правило 5×5

Не считайте, че в самите числа има нещо това са символи, проводници на известни енергии. Трябва да знаеш всяко число каква енергия има в себе си. Трябва да намериш онзи център, от който можеш да черпиш тази сила. Значи, две това са двете очи. Едно какво е? Три какво е? Очите и носът заедно. Четири какво е? Колко сетива има човек? Две уши, две очи, носът, устата. Едно, две, три, четири показва, че този човек работи с четири сетива: с очите, с ушите, с носа, с устата си. Питагор е разгледал числата до четири, Питагор е разгледал само главата на човека. А резултатът на човешката мисъл то са човешките ръце, човешките крака. (91/стр. 104)

Вие в живота си ако бихте избрали едно число, кое бихте избрали?… Аз считам: хората обичат числото 1 заради устата, числото 2 заради очите и ушите си, заради носа си; числото 5 обичат заради ръцете си и заради краката си; числото 3 обичат заради главата, гърдите и краката на 3 части е разделен човек. Вие обичате числото 7, понеже всякога 7-те ще те спре някъде. Спреш се някъде, то е числото 7; казва: „Шест дена ще работиш, седмият е на Господа, Бога твоего“. През митницата като минаваш, което е за митничаря, ще го оставиш, ако искаш да ти е мирна главата само, което е за тебе, ще вземеш. Затуй пък хората числото 7 не го обичат, те го наричат „гладно“. (63/стр. 93-94)

Питам ви сега: Колко правят 5×5? „25.“ Аз оспорвам това и ви казвам, че 5×5=7. Аз мога да ви докажа това нещо математически, с ред формули, но нямам време. Този процес е верен в Природата, защото тя има като цел на нещата крайните резултати. В този случай: 5×5=7. Защо? Числата 5 и 2 са живи същества и двете са основи, а числото 7 е киселина. Следователно с числото 25 вие не можете да направите нищо, защото и двете числа 2 и 5, са основи, а две основи не дават нищо; в този случай, ако посеете 25 семенца, няма да получите нищо… Но при известни отношения 5×5 може да е равно на 7 но не при всички условия.

(80/стр. 106, 107)

Защо именно числото 5, умножено само на себе си, дава 25?… Какво значи в математиката да умножиш едно число само на себе си? Как мислите може ли да се умножи семето само на себе си? За да се умножи семето, в този процес трябва да вземат участие човекът, почвата, Слънцето, водата, въздухът те са формули, които имат дял в работата. Следователно, като казваме: „5×5=25“, трябва да вземем предвид и другите елементи, които са взели участие в умножението. При какви условия 5×5=25? Питагоровата таблица показва, че 25 се получава при известни условия. Значи, ще вземем предвид и Разумността на човешкия дух, който взема участие в това умножение. (80/стр. 106, 107)

Като е съставял таблицата за умножение, Питагор внесъл в нея известно окултно знание. Днес е лесно да се научи таблицата за умножение, но тя има Дълбок смисъл. Когато се каже: „5×5=25“, Питагор е разбирал едно Дълбоко правило. Когато се казва: „2×2=4“, той разбирал друго правило. Всяко число е свързано с окултната наука. (81/стр. 218-219)

Вие не сте Истински ученици: цялата Бяла раса, цялото човечество минава през изпит и който издържи, приемат го за ученик; който не издържи, ще бъде оплют. Щом издържите изпита си, няма повече да ви плюят и тогава ще знаете защо 2×2=4 и 5×5=25. Между числата 2 и 5 има известно отношение, те си приличат: 2 е първата майка, а 5 е втората майка, женената дъщеря; числото 25 показва дължината на изминатия път. (50/стр. 122)

Условията, при които сега живеете, изискват повече усилия и работа. Така, както са живели някога светиите, днес не може да се живее. Защо? Може би тогава се е изисквало от светията по-малко, тогава той е живял в закона на числото 2 къс е бил пътят му. Сега пътят е по-дълъг; някога е бил 4 км 2×2=4, а сега е дълъг 25 км 5×5=25.

(50/стр. 122)

Коментар от Елеазар Хараш:

Някога с Любов и чистота е можело да станеш светия и да извървиш пътя, но днес е Пътят на ученика и изискването е петорно искат се 5 доб­родетели: Любов, Мъдрост, Истина и техните последствия Правда и Добродетел. В миналото се е искало стремеж и възхищение в пътя. Днес се иска устрем, вдъхновение, устой и друг вид сила, идваща от истинността на словото. 5×5 е едно правило: бди страшно над всяка дума. Днес една дума може да те отдалечи много от пътя на 5×5 .

В старото мислене чистота е можела да общува със светостта. Днес чистотата трябва да общува с Божествеността и този път е по-дълъг и по-тесен.

В миналото числото 4 е било важно за дисциплината. Днес към дисциплината трябва да се прибави 5×5 =Духа.

Сродството на числата 2, 5 и 10

Ето жената лявата ръка. Ето мъжът дясната ръка. Десният крак е мъжът, левият крак е жената; двата крака, мъжът и жената, вървят заедно… Казвате: „Двойствеността в света е навсякъде“. Имаме по 5 пръста, какво ще кажете? Лявата ръка е майката с 5 дъщери, дясната ръка е бащата с 5 сина. Двете ръце това са майката с петте дъщери и бащата с петимата синове; образуват едно семейс­тво, числото 10. (22/стр. 22-23)

Числото 10 показва, че вие имате едновременно 10 състояния, пет от които се отнасят към вашия ум и пет към вашето сърце. Можете ли да определите в даден момент колко от тия състояния работят за вашето повдигане и колко от тях ще ви спънат? (46/стр. 153)

Човек трябва да има на разположение известни максими, с които да разполага при всеки даден случай. Ето защо за вас е важно от 10 състояния, които имате, да определите кои и колко от тях съдействат за вашето повдигане ако можете да определите това, вие ще придобиете вътрешен мир; а ако не можете да определите, ще изпитате голямо безпокойство. Числото 10 е мярка за определяне на нещата. (46/стр. 154-155)

Числото 5 пък показва деятелността на човека в живота. Когато някой човек греши, това се дължи на волята, главно на сърцето му, а не на неговия ум. Когато чувствата се намесват в работите на човека, той започва да се колебае и се спъва… Защо? Защото чувствата представляват гъста среда, в която пречупванията на светлината и отклоненията от правата линия са големи. (82/стр. 79-80)

(Но 5+5 е равно на 10), а числото 10 е положително, следователно то представлява рядка среда. Двете петорки в числото 10 имат смисъл само в разумния живот; ако животът не е разумен, те не проявяват своето действие… Числото 10 е число на положителни творчески енергии. То показва какво може да извърши човек при дадени условия.

(82/стр. 80, 81)

Направете един опит да видите можете ли в продължение на 10 дни да не допуснете в ума си нито една отрицателна мисъл или отрицателно чувство… Много ли са 10 дни за една задача? Ако ви се виждат много, можем да намалим дните. На колко се съкращава числото 10 на 2 и на 5. Значи, едни ще приложат задачата за 2 дни, други за 5 дни, а трети за 10 дни… Числото 2 показва, че ще имате любовни, добри отношения с хората; числото 5 показва, че ще се свързвате с хората външно, без големи задължения; числото 10 показва, че животът се развива напълно. Значи, при 2 ще правите любовни връзки, при 5 ще се научите да служите, както жената служи на мъжа и мъжът на жената, а при 10 ще използвате всички условия на живота. (50/стр. 261-262)

За да разберете значението на числата, вижте с кои числа си служи Природата. Ония числа, с които най-много си служи, са нейни любими. Тя е пос­тавила единицата на човешкото лице една уста. Двойката е поставила като горни и долни членове на тялото: 2 ръце и 2 крака. Двойката е творческо число; когато двама души искат да станат приятели, те се ръкуват с десните си ръце: единият дава своите 5 пръста и другият своите 5 пръста, и се образува числото 10, число на приятелството.

(48/стр. 395)

Представете си сега влиянието на числото 2, къде упражнява влияние? Човек има два крака: ако единият не се подчинява, не иска да ходи, какво ще му кажеш?… Следователно ходенето зависи от съгласието на числото 2. (89/стр. 174)

Две успоредни линии, т.е. два крака, може ли да ги туриш да вървят едновременно, паралелно? Невъзможно е. Числото 2 никога не може да го координираш едното като отива напред, другото остава назад. (91/стр. 208)

Защо човек има две очи, а не едно? В числото 2 Природата е изразила закона на поляризирането. Например материята е единият полюс, а Духът другият… Духът е онова начало, което оживява материята. (50/стр. 586)

Природата е писала върху човешкото тяло… Устата, като единица, може да изрази творчеството на Духа в човека. Тази единица е поставена в хоризонтално положение като преграда. Докато Духът не е свършил работата си, устата трябва да мълчи; щом Духът свърши работата си, устата се отваря и единицата, т.е. преградата на мълчанието, се вдига. (48/стр. 395, 398)

Всички сте знаели математиката едно време, когато сте работили върху създаването на своето тяло. Днес обаче сте забравили тази Висша математика. (96/стр. 95)

Какво представлява числото 5? Човешките чувства. Като съберем 5 и 5 и като умножим 5 по 5, виждаме какви възможности се крият в човешките чувства: 5+5=10, 5×5=25. Ако в числото 25 съберем 2 и 5, получаваме 7 число, което представлява мъжки творчески принцип в Природата. Това действие показва, че жената е щастлива само когато мъжът е в нея; не е ли мъжът в нея, тя е нещастна мъжът твори, а жената съгражда. Ако човек само яде, дъвче, а няма кой да гради, тялото ще се разруши; мъжът дъвче, яде, а жената гради оттук виждаме, че двата принципа, мъжки и женски, винаги трябва да присъстват в човека. Казано е в Писанието: „Нито мъж без жена може, нито жена без мъж“. (46/стр. 613)

В обикновената математика числото 2 е еднородно, обаче във Висшата математика, с която Невидимият свят се занимава, то е разнородно число, понеже е образувано от две числа. Следователно разнородното в Невидимия свят образува еднородното във физическия свят. С други думи казано: две съзнания, които съдържат в себе си различни възможности, се съединяват в едно тяло и работят в него като единица ние наричаме това тяло единица, т.е. един човек. (47/стр. 154)

Възвишените Същества представляват две форми, свързани в едно. И Христос представляваше такава душа, Той имаше два центъра един горе и един долу, и затова казва: „Както Ме е Отец научил, така говоря“. Значи, по плът Той живееше на Земята, а по Дух се ръководеше от горе. (46/стр. 566)

За да се оправи светът, всички хора, двама по двама, трябва да се слеят с Първичния Дух. Днес хората не могат да разберат и да приложат този закон, поради вътрешно отклоняване, вътрешно заблуждение у тях. (46/стр. 570)

Душите две по две са излезли от Бога. Това са сродни души. Предполага се, че човек ще има 777 кардинални прераждания и от тях ще има 12 епохални; епохални прераждания са тези, когато две сродни души се срещнат на Земята… Сродните души имат еднакво предназначение, но имат две различни служби. Когато сродните души се слеят, идва единството и тогава външните противоречия изчезват, тогава става сливане и с Бога. Или по-точно казано: тези две сродни души не се сливат, но образуват една система. Те не се обезличават. След това една двойка ще се слее с друга двойка, после с трета и т.н., най-сетне ще се слеят всички души и ще се образува Космичният човек. (24/стр. 150, 151)

За да познавате някой човек, за да го наречете ваш приятел, вие трябва да сте в една система… Въз основа на този вътрешен закон се образуват Окултните Школи: сродни души с еднакви стремежи и разбирания се събират на едно място и образуват цяла система. (45/стр. 358)

Без Учител, като Висша, Съвършена форма, като образец в живота, никой не може правилно да се развива чрез Висша форма се предава Висша енергия. (46/стр. 566)

Класовете и оценките в училището на живота

Оценка нула е най-хубавото нещо

Като ученици, вие трябва да изучавате числата, да разбирате техния вътрешен смисъл. Когато учителят пише на ученика единица, той иска да му каже, че трябва да изучава Космоса. Ако му пише двойка, трябва да изучава как се е създал светът, еволюцията на света. Тройката е производителната сила в Природата, човек мисли само при тройката ти мислиш, докато имаш светъл ум, добро сърце и здраво тяло; щом нямаш тия три неща, не можеш да мислиш. (88/стр. 71)

Когато учителят пише на ученика си тройка, той казва: „Ще бъдеш в съгласие с Бога!“. „Единство с Бога? Не разбирам какво означава това единство.“ „Щом не разбираш тройката, ще ти туря четворка да ореш нивата, земята.“ „Това го разбирам, ще ора и ще жъна. Това е реалност за мене.“ Щом дойде до четворката, ученикът учи, труди се, докато получи петорка известно обществено положение; той става професор, владика, министър. Слабият ученик се радва най-много на тройката, той казва: „Щом се минава с тройка, доволен съм и на нея. Съжалявам, че не мога да заема високо обществено положение“. (88/стр. 70-71)

Тройката, четворката, петорката са етапи, през които минава ученикът. Четворката е квадратът, в центъра на който е човекът. Четирите ъгли това е полесражението, в което действа човекът. Четворката казва на ученика: „Ти ще се сражаваш!“. Трябва да бъдеш готов да издържиш сражението, ще усилиш крепостите си. Числото 5 е число на работата, ще се впрегнеш да работиш… Да градиш, да създаваш, това е работа. Ще работиш върху сърцето си, ще го чистиш, докато го направиш чисто като кристал. (88/стр. 70)

Тройката, четворката и петорката, събрани заедно, дават числото 12 зодиите. Значи, ученикът трябва да стане астролог. Тройката е третата зодия, Близнаци; четворката Рак, а петорката Лъв. Българинът обича числото 5, Лъва: той има лъвско сърце, смел и решителен е. Опитай се да определиш вход за някоя сказка на 3 или 5 лева да видиш кога ще дойдат повече хора. Българинът предпочита да плати 5 лв. за вход, отколкото 3 или 30 лева; той има слабост към петорката. (88/стр. 71)

Сега на всички е сложена оценка и вие се интересувате каква е тя: 3, 4, 5 или 6. Защо ви интересува? Интересува ви, хората се класифицират. Ако имаш 5, можеш да влезеш във факултета по естествени науки, можеш да следваш медицина; щом нямаш 5, врата е затворена. Числото 5 значи: вратата е отворена за университета. При числото 4 вратата за естествените науки е затворена, а е отворена за география и филология. Географията и филологията са сухи науки: това са кокалчетата на някоя кокошка да събереш костите на предпотопните животни и да направиш техните скелети; как са произлезли думите, тяхното съчетание… Това е работа, доста интересна за някой учен, но за обикновен човек е голямо страдание. (89/стр. 180)

Сега някой ученик се оплаква: „Учителят ми не ме прецени както трябва, той несправедливо ми тури 2“. Казвам: По-хубаво число от двойката няма. Светът се създаде от двойката, всичко зависи от двойката… Един ум и едно сърце правят две; един дух и една душа правят две. (96/стр. 524-525)

Когато професор или учител постави на своя ученик двойка, с това той иска да му каже: „Ти не учиш, но си един от способните ученици, който може да работи“. На неспособния си ученик учителят поставя шестица, като число на илюзии, с което иска да каже: „Турям ти 6, за да не се обезсърчиш“, и ученикът се радва. Когато разумният учител оценява учениците си, той знае какво прави: на способния си ученик поставя 2, защото иска да го изправи, да му посочи грешките и да го застави да учи, да работи; на неспособния си ученик поставя 6 да го насърчи да работи. Влязат ли и двамата ученици в живота, онзи, който в училището е получавал шесторки, се отчайва и самоубива, защото не е разбрал дълбокия смисъл, който учителят е вложил в шесторките; онзи, който е получавал двойки, се засилва и започва самостоятелно да работи, да решава трудните житейски задачи. (96/стр. 524)

Често старите учители си служиха с тоягата като възпитателен метод… И съвременните учители употребяват тоягата, но видоизменена в числа например единицата и двойката са тояга за учениците; когато ученикът получи единица или двойка, той се връща у дома си недоволен, тъжен, че не е могъл да задоволи учителите си. (31/стр. 130)

Казвам: Защо вие се смущавате, психологичес­ки защо ви смущава, че ви турили единица? Турил ти нула учителят казва: „Господ създал света“. Турил ти единица на тази глава трябва един врат. След туй двойката две са рамената. Тройката трябват крака. Четворката трябва разположение, трябва превозно средство. Петицата трябват средства за работа. Шестицата казва, че той е земеделец; че нещата, като ги посееш в земята, ще поникнат нагоре. Ученикът, като не разбира тази Дълбока философия, казва: „Нула ми турил!“. Ти трябва да разбереш Дълбокия смисъл на Вечността. Разбираш ли, то е правата линия; как се образува правата линия? Двойката е вече човешката еволюция; как започва човешката еволюция? (91/стр. 248)

Няма по-хубаво нещо от това да си ученик. Да ти турят нула, е най-хубавото нещо. Когато професорът ти тури нула, то е най-съдържателното нещо. Няма по-съдържателно нещо от нулата. Сега всички ги е страх от нулата. Защо? Защото не знаят как да я употребяват. (91/стр. 99-100)

Да кажем, ученикът е обиден. От какво е обиден? Учителят му турил нула, рядко се случва. Единицата е обидна, двойката е обидна, тройката е донякъде вече; четворката е на скамейката на съдбата; петорката той вече трябва да жъне на нивата; а при шесторката вече си почива като туриш шест, доволен е. (91/стр. 248)

Представете си, че вие сте студент в университета и се явявате на изпит: отговаряте за шест, а професорът ви пише единица. Вие поглеждате професора си недоволно и цял ден плачете за единицата. Професорът ви погледне, усмихне се и казва: „Този мой студент не може да разбере урока, който му преподавам с тази единица. Той още не познава Бога, не познава силите, които се крият в Него. Аз му поставих единица, за да му покажа, че той има много да воюва в живота. Иска ли да победи, да излезе герой, той трябва да познава единицата, в която се крият всички сили за победа. С единицата всичко се побеждава“. Обаче, като не разбира значението на единицата, студентът казва: „Скъса ме професорът, пропаднах на изпита“. В действителност е така. Който не разбира единицата, т.е. Бога, той всякога пропада. Който познава Бога, той получава на изпита шест… Числото шест означава поникналото семе. Та когато професорът поставя на студента си единица, а не шесторка, с това той му казва: „Докато не поникнеш, не мога да ти сложа шест. Щом поникнеш, ще ти пиша шест“. (32/стр. 174-175)

Като живее на Земята, човек минава през различни положения, от които се учи. Ако е войник, той цял ден ще дига и ще слага пушката, и ще каже, че нищо не е научил от нея. Пушката представлява единицата. Ако войникът е философ, ако обича да разсъждава, от тази единица той ще изкара нещо хубаво. Следователно на обикновения човек турете шесторка, за да има какво да сее на нивата. На философа или на Мъдреца турете единица. В ръката на Мъдреца единицата ще се превърне на перо, от което ще излезе нещо хубаво.

Сегашните хора се натъкват на големи противоречия, понеже са объркали нещата. Те са турили единицата в ръката на обикновения човек, а шесторката в ръката на Мъдреца. Обикновеният човек, земеделецът, цял ден дига и слага единицата, и най-после казва: „Нищо не излезе от моята работа“. Дайте шесторката, т.е. нивата, в ръката на земеделеца и го оставете да оре и сее, а златното перо в ръката на Мъдреца. От нивата на земеделеца ще излезе храна за целия свят, а от перото на Мъдреца Велики слова за цялото човечество. (36/стр. 63-64)

Единицата не е опасна величина. Когато учителят пише единица на някой ученик и той се обезсърчи и каже, че от него нищо няма да излезе, той не разбира закона на единицата. (44/стр. 331)

Всеки човек има по една единица в устата си неговия език. С тази единица той може да обиколи света и да го просвети. Всички хора искат да бъдат щастливи. Те не знаят, че щастието им седи в умението да управляват единицата в устата си. Някои хора минават за търпеливи. Те седят и мълчат. Устата им е затворена, но езикът вътре мърда… Това е равносилно на говорене. Друг пък отваря устата си, говори, а езикът се движи напред и назад. Важ­но е какво пише перото езикът на човека. Ако пише думите любов, мир и радост, резултатът е един; ако пише думите омраза, завист, отмъщение, резултатът е друг. (36/стр. 64)

Във функциите на числото 1 има един език и ако не знаете законите на този език, ще създадете нещастие за себе си. Някой път е достатъчно да кажете само една дума, за да развалите за 20 години своя живот. (52/стр. 378)

В живота на всеки човек е математически определено колко думи трябва да произнесе всеки ден… За всяка възраст и за всеки човек е точно определено колко думи на ден трябва да изговори, тъй щото никой не може да говори колкото иска и каквото му дойде наум. В Живата Природата съществува математика на говоренето. (45/стр. 386-387)

Числото 3 в дадения случай пък показва човешката уста. Езикът вътре, който се мърда, е числото 1 първото, строгото число. Горната бърна е числото 2, а долната бърна е числото 3, което показва мекотата на човека. Езикът е най-активен, той е числото 1. Сега това са форми. (91/стр. 64)

Порядък на числата от 1 до 7

От числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 зависи вашето бъдеще, но трябва да знаете всичките пермутации, които се образуват от тях, да знаете свойствата им как се увеличават и намаляват, как се събират, изваждат, умножават и делят. От вас се иска да знаете обикновените действия: събиране, изваждане, умножаване и деление; обаче същите действия биват толкова сложни, че само гениалните хора могат да ги извършват. (88/стр. 238)

Който знае качествата на числата, ще ги тури на цигулката си и ще ги превърне на звукове; така той може да стане виден цигулар. Който иска да стане виден музикант, трябва да знае тайната на числата от 1 до 7… Но даже гениалните музиканти, класиците, не са разбирали законите на числата от 1 до 7. Много е писано върху тия числа и още има да се пише, но едва ли една десета от това знание е известно. (88/стр. 240, 245)

Числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 представляват една музикална система със седем цвята. И изкуството на художника се състои в съчетаването на седемте цвята, в различаването на боите и в пермутациите с тях; ако художникът знае това изкуство, той става прочут. Тези числа съответстват на известни сили в Природата. (88/стр. 247)

Сега вие сте от способните ученици на 1. клас по шест имате всички. Но 2. клас, в който сега ще влезете, той е най-мъчният в целия живот на човека. По-мъчен от 2. клас няма, защото някой път е много мъчно да ходиш на два крака. Можеш да ходиш много добре, когато левият и десният ти крак се съгласуват, обичат се и си спомагат. Но когато и десният, и левият ти крак си имат особено мнение и седят да спорят, ти не знаеш накъде да тръгнеш: седнеш станеш, седнеш станеш, не можеш да вървиш. (34/стр. 180)

Третият клас има същото отношение към четвъртия клас, както първият към втория. В първи и втори клас се създадоха краката, а пък в трети и четвърти клас се създадоха ръцете. Мога да ви определя сега как се създадоха очите, устата, ушите. Това е една Велика наука, за която не сте сънували. Едвам сега сънувате. (34/стр. 181)

Щом си доволен от живота, ти си с два крака и две ръце. Това е великият квадрат, върху който е построена цялата Земя. Цялата Земя е построена върху квадрат, върху четири добродетели: върху добродетелите на краката и върху добродетелите на ръцете. (34/стр. 188)

Светлината на Земята е едно отражение и светлината на Слънцето е едно отражение. Между това Слънце и Истинското Слънце има едно Тъмно Слънце, което поглъща всичката светлина… Най-първо светлината иде от Истинското Слънце в Тъмното Слънце и после светлината на Тъмното Слънце се превръща и идва в нашето Слънце, и от последното на Земята. Тъй че ние имаме сега 4-тата светлина вие сте в 4. клас, който донякъде сте разбрали. И 5. клас, и 6. клас сте учили, но не сте разбрали тяхното съдържание. (34/стр. 188-189)

Ако вие ме запитате в кой клас сте, ще ви кажа така: Вие сами ще намерите в кой клас сте. Вие още не знаете в кой клас сте. В 1. клас сте били, във 2. клас сте били, в 3. клас сте били, в 4. клас сте били. Краката и ръцете ви показват, че 4. клас сте свършили… Да ви кажа: Вие сте сега в 5. клас. От 5. клас се готвите за изпит, за да минете в 6. клас. Предназначението на 5. клас, в който сте били, е да се сформира вашето сърце, да се превъзпита сърцето ви и следователно сте минали от света на чувстванията в света на конкретната, обективната мисъл в света. И 6. клас, в който минавате, той е светът на съвременната човешка мисъл. (34/стр. 183-184)

Шестият клас е клас за почивка, за развлечение. Шестият клас в света е ден за развлечение. В шестия ден е създаден човекът; той е ден на развлечение. И хората на Земята са направени за развлечение на Съществата в Невидимия свят. Ангелите, като строят планети, слънца, системи, като се уморят, идват на Земята за развлечение, разглеждат хората, с лупа ги гледат: бутнат човека и им стане приятно, че това, малкото, дребното същество има грандиозни понятия за себе си. (34/стр. 184-185)

Пети клас, после шести клас, седми и като свършите 7. клас, ще напуснете Земята. Още един клас след шести ви остава, за да напуснете Земята.

(34/стр. 188)

Шестата раса, която иде, тя е раса на гениалните хора. Седмата раса ще бъде на светиите. След 7-та ще дойдат Учителите. Щом дойдат Учителите, ние ще напуснем Земята, ще напуснем Слънчевата система. (42/стр. 72-73)

Числата от 1 до 29 среща на Веригата от 1910 г.

На годишната среща на Веригата от 1910 г. присъстват 28 души. На 16 август Учителя дава една книжка, върху която всички, включително и той, написват по една дума, и така стават 29 думи, които са следните: Господ, правда, смирение, послушание, любов, милост, послушание, смирение, възвишение, чудо, дълготърпение, надежда, вяра, мъдрост, помощ, смирение, милосърдие, правда, смирение, любов, слава, милост, любов, сърце, живот, свят, търпение, съзнание, изпълнение („изпълнение“ е думата написана от Учителя). Срещу всяка дума се поставя поредно число: Господ число 1, правда число 2, смирение число 3 и т.н., като свършва с думата „изпълнение“ число 29. Учителя казва:

Върху отношението на написаното ще бъде текстът на Словото. Това са Духовете, които работят чрез вас.

(Първата дума е Господ, число 1) Първото число е Господ. Господ това е първото Същество, Което излиза от Бога, от Безпределния, Незнайния Бог. То е първото Същество, Което е създало света. С това число се е появило и второто лице Прав­дата, която има отношение към всичките същес­тва, които са влезли в света, за да се изявят. И то е числото 2, което трябва да страда, защото винаги този, който ще съди между хората, не е най-обичаният. Този, който раздава Правдата, не може да бъде обичан, понеже всякой, който е наставляван, ще го гледа с криво око. Всичките си погрешки ние ги туряме на числото 2, като се извиняваме, че „майка ми ме е научила така“.

(Думата правда, число 2) В числото 2 човек трябва да се освободи от онова вътрешно заблуждение, че Бог е крив. Всякой трябва да разбира думата „правда“ в истинския смисъл за себе си. Какво значи думата „правда“? Това значи: Мъдрост, Знание че разбираш законите и че можеш да помиряваш себе си с другите неща; че знаем нашите отношения какво и как да ги помиряваме с другите неща; и после, че имаме стремеж към Бога.

(Думата смирение, число 3) Числото 3 това е изкуплението. Господ се смирил, страдал и заплатил всичко. То е третото лице на Божественото. И след като Господ се е смирил, това представлява човекът в животинското му естество. Като например имаш вол, впрягаш го и с това му казваш, че трябва да ти бъде послушен. После всички животни, ако не слушат, се подлагат на наказание от човека.

(Думата послушание, число 4) Числото 4 означава човекът в неговото животинско развитие.

(Думата любов, число 5) Човекът е числото 5. За да не бъде бит, човек трябва да има Любов. Да любим, значи, че трябва да се стремим най-нап­ред към Бога; а да Го любим, значи да каже Той нашите отношения спрямо Него, като ни изпрати тук да слугуваме. Ние с Радост и Веселие трябва да пренесем това, което ни изпраща Господ. Трябва да имаме добро стремление за човеците и да работим за тях че така следва да е, ни се уяснява, че в думата любовъ имаме буквите ю и б, които са характерни заедно с куката, която се образува в последната буква; после, да сме готови да слугуваме на ближните си.

(Думата милост, число 6) Числото 6 то е законът на еволюцията. Показва отношенията на човека спрямо животните че ние трябва да сме милостиви спрямо всички същества. Това число е създадено от 2 и 3 в него са и майката, и синът. Следователно числото 6 включва всичките същес­тва. Никой човек, който не е милостив, не може да има еволюция в него. Аз изхождам от това правило, че когато някой ме обиди, служа си с цифрата 6, която деля на 2, което представлява майката. Понеже на нея човек не може да прави зло, то примирявам се с човека, който ме е обидил.

(Думата послушание, число 7) После иде числото 7, което е също като числото 6, само е прибавено послушанието.

(Думата смирение, число 8) Числото 8 е смирението и когато човек иска да смири някого, дава му цифрите 2, 4 и 8. И Господ когато дава на човека богатство, значи: иска да го смири.

(Думата възвишение, число 9) Числото 9 представлява Възвишеност всичките